Tài liệu Một số biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiêu thụ thành phẩm của công ty gạch ốp lát hà nội

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Khi ViÖt Nam gia nhËp WTO viÖc tæ chøc lµ c¬ héi cho nÒn kinh tÕ ViÖt Nam b-íc vµo vËn héi th¸ch thøc míi trªn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng chØ cã sù tµi n¨ng vµ nhanh nh¹y lµ dÉn ®Õn thµnh c«ng. C¸c doanh nghiÖp cã tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc hay kh«ng hoµn toµn phô thuéc vµo kh¶ n¨ng uy tÝn cña doanh nghiÖp trong mét thÞ tr-êng c¹nh tranh lµnh m¹nh ®Ó tiªu thô ®-îc thµnh phÈm ngoµi n¨ng lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp còng nh- chÊt l-îng mÉu m· cña s¶n phÈm th× chiÕn l-îc kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n mang l¹i c¬ héi ph¸t triÓn tèt nhÊt cho c«ng ty. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn vµ ®-îc sù nhÊt trÝ cña khoa Qu¶n trÞ cïng sù h-íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn M¹nh Qu©n. T«i tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ viÕt ®Ò tµi: " Mét sè biÖn ph¸p nh»m t¨ng c-êng hiÖu qu¶ c«ng t¸c tiªu thô thµnh phÈm cña c«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi". 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: TæNG QUAN VÒ C¤NG TY: 1. C«ng ty g¹ch èp l¸t VIGlACERA Hµ Néi Tªn giao dÞch quèc tÕ: VIGLACERA HA NOI CERAMICS TILES COMPANY LÜnh vùc ho¹t ®éng: s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i g¹ch men cao cÊp §Þa chØ: Trung Hoµ - CÇu GiÊy – Hµ Néi §iÖn tho¹i: 04 5530771 – Fax: 048542889 Email: ceramichn@hn.vnn.vn – website: www.ceramichn.com.vn 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty:  Giai ®o¹n tõ 1959 ®Õn nay. C«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi (Viglacera) tiÒn th©n lµ XÝ nghiÖp g¹ch ngãi H÷u H-ng, trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c XÝ nghiÖp Sµnh sø Thuû tinh. §-îc thµnh lËp th¸ng 6/1959 theo quyÕt ®Þnh sè 094A/BXD – TCL§, víi tªn gäi lµ xÝ nghiÖp g¹ch ngãi H÷u H-ng. §Õn n¨m 1994 ph¸t triÓn thµnh c«ng ty Gèm X©y dùng H÷u H-ng gåm 2 c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: C¬ së 1: Nhµ m¸y G¹ch èp l¸t Hµ Néi – Thanh Xu©n - §èng §a – Hµ Néi C¬ së 2: Nhµ m¸y G¹ch èp l¸t H÷u H-ng - §¹i Mç - Hµ Néi Trong thêi gian nµy s¶n phÈm g¹ch l¸t nÒn chñ yÕu lµ g¹ch xi m¨ng. Lo¹i nµy cã träng l-îng trung b×nh trªn 1m2 lín (kho¶ng 40 – 50 kg/m2 ) bÒ mÆt lµm b»ng chÊt liÖu xi m¨ng bét mµu kh«ng cã ®é bãng. Mµu s¾c vµ tÝnh chÊt c¬ lý ho¸ kh«ng thÓ so s¸nh víi g¹ch l¸t nÒn tr¸ng men cao cÊp cã ®é bÒn vµ tÝnh thÈm mü cao. Ngµy 19/5/1998 C«ng ty Gèm x©y dùng H÷u H-ng ®-îc t¸ch thµnh C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi vµ nhµ m¸y g¹ch H÷u H-ng. C«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi trë thµnh mét C«ng ty ®éc lËp chuyªn s¶n xuÊt g¹ch men èp t-êng vµ l¸t nÒn. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thêi gian nµy l·nh ®¹o BXD vµ Tæng C«ng ty Thñy tinh & Gèm x©y dùng nhËn ®· nhËn thÊy vÊn ®Ò vµ xö lý c-¬ng quyÕt nh»m ®-a nhµ m¸y tho¸t khái sù bÕ t¾c. Bªn c¹nh sù s¾p xÕp bè trÝ l¹i nh©n sù, Tæng C«ng ty ®· quyÕt ®Þnh ®Æt nhµ m¸y d-íi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Phã Tæng Gi¸m ®èc (kiªm Gi¸m ®èc C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi) mét thêi gian sau ®ã c«ng ty ®· thay nh©n sù l·nh ®¹o 2 l©n n-· .Nh-ng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng m¹nh cña g¹ch Ceramic v¯ xuÊt ph²t tõ quan ®iÓm “c«ng nghÖ quyÕt ®Þnh chÊt l­îng”, Phã Tæng Gi¸m ®èc ®· chØ ®¹o nhµ m¸y tËp trung vµo nghiªn cøu c«ng nghÖ, ®æi míi thiÕt bÞ vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc x¾p xÕp l¹i mÆt b»ng vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Tæ chøc x¾p xÕp l¹i bé m¸y qu¶n lý phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸n bé. Ph©n c«ng ph©n cÊp qu¶n lý, giao tr¸ch nhiÖm cô thÓ, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó c¸n bé ph¸t huy trong c«ng t¸c. B¶ng 1. Tû suÊt lîi nhuËn qua c¸c n¨m: N¨m Doanh thu Lîi nhuËn Tû suÊt lîi nhuËn ( TriÖu ®ång ) ( TriÖu ®ång ) (%) 2001 175.356 2.256 1.286 2002 187.567 2.987 1,592 2003 198.567 3.156 1,589 2004 219.648 3.456 1,573 2005 228.834 4.298 1,878 2006 248.356 6.245 2,515 C«ng ty ®· triÓn khai nhiÒu biÖn ph¸p dÓ ph¸t huy hÕt c«ng suÊt thiÕt bÞ ®ång thêi n©ng cao h¬n n÷a chÊt l-îng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Th¸ng 10/2001 C«ng ty ®Çu t- l¾p ®Æt d©y chuyÒn 3 (s¶n xuÊt g¹ch l¸t) c«ng suÊt ®¹t 1,5 triÖu m2/ n¨m nh»m t¨ng c-êng kh¶ n¨ng cung øng ra thÞ tr-êng vÒ chñng lo¹i sè l-îng còng nh- h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Nh- vËy s¶n l-îng hµng n¨m cña C«ng ty ®¹t sÊp xØ 5.5 triÖu m2/n¨m t-¬ng ®-¬ng 15.100 m2 mçi ngµy. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 N©ng tæng vèn kinh doanh cña C«ng ty lªn 311.978.652.000 Trong ®ã: - Vèn l-u ®éng : - Vèn cè ®Þnh 10.568.745.000 : 301.409.907.000 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty 3.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý XuÊt ph¸t tõ quy m« vµ ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, s¶n xuÊt kinh doanh, Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty G¹ch èp l¸t Hµ Néi ®-îc tæ chøc theo kiÓu trùc tuyÕn – chøc n¨ng thi hµnh chÕ ®é thñ tr-ëng ë tÊt c¶ c¸c kh©u. Mäi c«ng nh©n viªn vµ c¸c phßng ban ®Òu chÊp hµnh mÖnh lÖnh chØ thÞ cña Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc cã quyÒn h¹n vµ chÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt trong C«ng ty, c¸c phßng ban cã nhiÖm vô tham m-u cho Gi¸m ®èc, h-íng dÉn c¸c bé phËn thùc hiÖn quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc theo ®óng chøc n¨ng cña m×nh. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 1. Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ néi Gi¸m ®èc phã Gi¸m phã Gi¸m phã Gi¸m ®èc thiÕt bÞ ®èc kinh ®èc s x doanh phßng kÕ phßng ho¹ch sx PHONG XUAT KHAU phßng phßng kü thuËt - kcs kÕ to¸n ph©n x-ëng kinh doanh v¨n phßng phßng ph©n x-ëng tæng hîp c¬ ®iÖn tcl® s¶n xuÊt 3.2. NhiÖm vô chøc n¨ng c¸c phßng ban - Gi¸m ®èc: lµ ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty, tæ chøc s¾p xÕp viÖc lµm cho c«ng nh©n viªn, ®¹i diÖn cho quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña C«ng ty tr-íc ph¸p luËt,... - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh: Phô tr¸ch tiªu thô s¶n phÈm, tæ chøc m¹ng l-íi c¸c ®¹i lý tiªu thô s¶n phÈm cho C«ng ty, ®-îc uû quyÒn ký kÕt c¸c hîp ®ång tiªu thô s¶n phÈm. - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt : Phô tr¸ch vÒ s¶n xuÊt cña C«ng ty. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch vÒ c¬ ®iÖn: Phô tr¸ch vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty. Phßng Tæ chøc lao ®éng tiÒn l-¬ng: Cã chøc n¨ng s¾p xÕp nh©n sù, thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¶m b¶o c¸c quyÒn lîi vÒ v¨n ho¸, tinh thÇn, quyÒn lîi vÒ vËt chÊt vµ søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tæ chøc båi d-ìng, ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cho c¸n bé qu¶n trÞ vµ c«ng nh©n kü thuËt... - X©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c tæ chøc, lao ®éng tiÒn l-¬ng, ®Þnh møc lao ®éng, b¶o hiÓm x· héi, c¸c chÕ ®é liªn quan ®Õn ng-êi lao ®éng, x©y dùng néi qui, qui chÕ cña C«ng ty. - Qu¶n trÞ c«ng t¸c ®µo t¹o, c«ng t¸c n©ng bËc l-¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, theo dâi viÖc ký kÕt hîp ®ång lao ®éng. - Qu¶n trÞ hå s¬ c¸n bé cïng nh©n viªn, gi¶i quyÕt thñ tôc tuyÓn dông, th«i viÖc,... Phßng Hµnh chÝnh: - Qu¶n trÞ, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c hµnh chÝnh trong C«ng ty theo qui ®Þnh chung vÒ ph¸p lý hµnh chÝnh hiÖn hµnh cña nhµ n-íc. - Qu¶n trÞ theo dâi viÖc sö dông tµi s¶n cña C«ng ty nh-: nhµ x-ëng ®Êt ®ai, ph-¬ng tiÖn, thiÕt bÞ v¨n phßng,... - Thùc hiÖn c«ng t¸c ®èi néi, ®èi ngo¹i, giao dÞch hµng ngµy, phôc vô héi häp, ¨n ca, ®¶m b¶o c«ng t¸c an ninh trËt tù trong C«ng ty. - Qu¶n lý c«ng t¸c y tÕ c¬ së. - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ tµi s¶n, hµng ho¸, vËt t-, thiÕt bÞ. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng Kinh doanh: - Cã nhiÖm vô n¾m b¾t kh¶ n¨ng nhu cÇu thÞ tr-êng ®Ó x©y dùng vµ tæ chøc c¸c ph-¬ng ¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o ®¶m nguån hµng ho¸ chÊt l-îng tèt, phï hîp víi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng. - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vÒ th-¬ng m¹i nh»m tiªu thô tèi ®a sè l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt ra. - Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ ®Ò ra c¸c chiÕn l-îc kinh doanh cña C«ng ty. - Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ cña c«ng ty ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - Tæ chøc ®iÒu phèi, nghiªn cøu thÞ tr-êng, ®Ò xuÊt c¸c mÉu m· ®-îc kh¸ch hµng -a chuéng, kÕt hîp víi phßng kü thuËt t¹o ra c¸c mÉu m· vµ thùc hiÖn dÞch vô sau b¸n hµng. - ThiÕt lËp vµ qu¶n lý m¹ng l-íi ®¹i lý, ®Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ¸n, m¹ng l-íi b¸n hµng, c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i,...nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô. Phßng xuÊt nhËp khÈu Cã nhiÖm vô n¾m b¾t thÞ tr-êng ®Ó x©y d-ng vµ thiÕt lËp hÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm ¬ thÞ tr-¬ng n-¬c ngoµi.®¶m b¶o nguån hµng ho¸ chÊt l-îng tãt ®¸p øng ®ùng nhu cÇu cña kh¸ch hµng thùc hiªn c¸c c«ng t¸c nghiªn cóu thÞ tr-êng va ®Ò ra chiÕn l-¬c kinh doanh NhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu xuÊt cña c«ng ty va tim kiªm nh÷ng ®èi «n ®Þnh cho c«ng ty 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phßng KÕ to¸n: - Thùc hiÖn h¹ch to¸n kÕ to¸n theo qui ®Þnh cña nhµ n-íc vµ theo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty, cña C«ng ty, tæ chøc lËp vµ thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh, cung cÊp nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n ph¶n ¸nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hµng th¸ng, quÝ, n¨m cña C«ng ty, cung cÊp nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ tµi chÝnh cÇn thiÕt cho Gi¸m ®èc C«ng ty, trªn c¬ së ®ã gióp cho Gi¸m ®èc nh×n nhËn vµ ®¸nh gi¸ 1 c¸ch toµn diÖn vµ cã hÖ thèng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, tõ ®ã ®Ò ra ph-¬ng h-íng, biÖn ph¸p chØ ®¹o s¸t sao ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®-îc hiÖu qu¶ h¬n. - Gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý, theo dâi vÒ mÆt tµi chÝnh, thùc hiÖn viÖc chi tiªu, h¹ch to¸n kinh doanh, nép thuÕ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp kh¸c, chi tr¶ l-¬ng, tiÒn th-ëng vµ x¸c ®Þnh lç l·i trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt: - LËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm theo th¸ng, quý, n¨m. - LËp kÕ ho¹ch cung øng dù tr÷ vËt t-, nguyªn liÖu, cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®óng sè l-îng, chÊt l-îng theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña C«ng ty. - LËp kÕ ho¹ch ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, theo dâi gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn x©y dùng c¬ b¶n, c«ng t¸c söa ch÷a, b¶o d-ìng m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng, nhµ lµm viÖc vµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc kh¸c trong C«ng ty. - Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ lËp b¸o c¸o s¶n xuÊt hµng ngµy cho ban Gi¸m ®èc vµ b¸o c¸o ®Þnh kú viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch cung øng vËt t- nguyªn liÖu, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cho ban Gi¸m ®èc C«ng ty, Tæng C«ng ty vµ c¸c c¬ quan chøc n¨ng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thùc hiÖn ®iÒu ®é s¶n xuÊt vµ c«ng t¸c an toµn vÖ sinh lao ®éng trong C«ng ty. Phßng kü thuËt - KCS - X©y dùng vµ hoµn thiÖn qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. - Nghiªn cøu c¶i tiÕn c«ng nghÖ mÉu m· s¶n phÈm, lËp qui tr×nh c«ng nghÖ míi, mÉu m· s¶n phÈm míi phï hîp víi thÞ hiÕu vµ nhu cÇu cña kh¸ch hµng theo tõng thêi kú. - X©y dùng tiªu chuÈn chÊt l-îng cho c¸c lo¹i vËt t- nguyªn liÖu s¶n xuÊt, s¶n phÈm cña C«ng ty. - X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè kü thuËt c¬ lý cña nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm ®Ó kÞp thêi cã biÖn ph¸p ®iÒu chØnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Ph©n tÝch thµnh phÇn ho¸ häc cña c¸c lo¹i vËt t- nguyªn liÖu phôc vô cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ cho nghiªn cøu s¶n phÈm míi. - KÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt trong viÖc kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ nguån cung øng nguyªn liÖu cho c«ng nghÖ s¶n xuÊt hiÖn cã vµ cho c«ng nghÖ míi. - X©y dùng ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt cho c¸c lo¹i s¶n phÈm cña C«ng ty. - Tham gia biªn so¹n tµi liÖu, gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y c¸c líp ®µo t¹o vµ n©ng cao tay nghÒ cña c«ng nh©n. - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ chÊt l-îng vËt t- nguyªn liÖu nhËp kho. - KiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn qui ®Þnh tr×nh c«ng nghÖ. - Tham gia thµnh viªn nhËp kho s¶n phÈm vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm nhËp kho. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KÕt hîp víi phßng kinh doanh lµm c«ng t¸c dÞch vô sau b¸n hµng. Ph©n x-ëng s¶n xuÊt: - Tæ chøc s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ theo kÕ ho¹ch cña c«ng ty giao cho vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng. - ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n trÞ, sö dông cã hiÖu qu¶ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh, vËt t- nguyªn liÖu, c«ng cô dông cô theo ®Þnh møc. - Qu¶n trÞ ®iÒu hµnh trùc tiÕp c«ng nh©n thuéc lÜnh vùc m×nh qu¶n lý, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng vµ vÖ sinh an toµn lao ®éng theo qui ®Þnh cña C«ng ty. - Gi÷ bÝ mËt c«ng nghÖ vµ c¸c sè liÖu kh¸c trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Ph©n x-ëng c¬ ®iÖn: - Qu¶n trÞ kü thuËt vÒ thiÕt bÞ m¸y mãc cña C«ng ty, b¶o qu¶n hå s¬ thiÕt bÞ, lËp hå s¬ theo dâi t×nh tr¹ng ho¹t ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ. - Theo dâi, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn qui tr×nh vËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng nh©n ph©n x-ëng s¶n xuÊt. - TiÕn hµnh b¶o d-ìng ®Þnh kú m¸y mãc thiÕt bÞ, kÞp thêi söa ch÷a c¸c sù cè x¶y ra hµng ngµy ®¶m b¶o d©y chuyÒn ho¹t ®éng liªn tôc vµ hiÖu qu¶. 3.3. Chøc n¨ng nhiÖm vô quyÒn h¹n cña C«ng ty 3.3.1. Chøc n¨ng cña C«ng ty quy ®Þnh trong ®iÒu lÖ C«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm g¹ch Ceramic tõ ®Çu t-, s¶n xuÊt, cung øng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm; nhËp khÈu nguyªn liÖu, phô liÖu, thiÕt bÞ, phô kiÖn, s¶n xuÊt s¶n phÈm g¹ch èp l¸t; liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ kü thuËt tiªn tiÕn; tæ chøc ®µo t¹o, båi d-ìng c¸n bé qu¶n lý c«ng nh©n kü thuËt. TiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c do nhµ n-íc giao. 3.3.2. NhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty cã nghÜa vô nhËn, sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vèn nhµ n-íc giao; nhËn sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn, ®Êt ®ai vµ c¸c nguån lùc kh¸c ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh vµ ®¶m b¶o ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ lµm nghÜa vô víi nhµ n-íc. Cã nhiÖm vô thùc hiÖn: - C¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ ghi trong b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp C«ng ty - Tr¶ c¸c kho¶n tÝn dông Quèc tÕ mµ C«ng ty sö dông theo quyÕt ®Þnh cña chÝnh phñ. Tr¶ c¸c kho¶n tÝn dông do C«ng ty trùc tiÕp vay. C«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn ®óng chÕ ®é vµ c¸c qui ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, tµi s¶n, c¸c quü, kÕ to¸n, h¹ch to¸n, chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®é kh¸c Nhµ n-íc qui ®Þnh; chÞu tr¸ch nhiÖm x¸c thùc cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. Ph¶i c«ng bè c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, c¸c th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kh¸ch quan vÒ ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty, ®ång thêi cã nghÜa vô khai b¸o tµi chÝnh hµng n¨m, nép c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch kh¸c theo qui ®Þnh cña nhµ n-íc 4. §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cña c«ng ty 4.1. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng §Ó phï hîp víi quy tr×nh s¶n xuÊt m¸y mãc hiÖn ®¹i, C«ng ty th-êng xuyªn tæ chøc ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ, kü thuËt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty. §ång thêi tuyÓn dông ®óng ng-êi ®óng viÖc, tõng b-íc hoµn 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiÖn c«ng t¸c tr¶ l-¬ng, th-ëng cho ng-êi lao ®éng ®Ó khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng trong c«ng viÖc. C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ néi cã ®éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ giái, giµu kinh nghiÖm vµ tËn tuþ víi c«ng viÖc. §éi ngò c¸n bé nghiÖp vô t¹i c¸c phßng ban cã chuyªn m«n cao, yªu nghÒ. TËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn tõ trªn 350ng-êi víi thu nhËp b×nh qu©n 350.000 ® /th¸ng ®Õn nay ®· lªn gÇn 854 ng-êi víi thu nhËp b×nh qu©n trªn 1.800.000 /th¸ng B¶ng 2. Lao ®éng vµ thu nhËp cña ng-êi lao ®éng n¨m 2006 Thu nhËp b×nh qu©n n¨m 2006 Lao ®éng (ng-êi) (triÖu ®ång) Lao ®éng Trong ®ã B×nh ®Õn cuèi kh«ng cã c¸o(kÓ c¶ Tæn viÖc lµm N÷ Tæn n÷ g sè 387 qu©n 1 TiÒn L§ Tæng n¨m thu 2006 nhËp (ng-¬×) T.§ g sè 854 b×nh Chia ra qu©n T§:L§ kú b¸o H§) TN 0 0 N÷ 0 l-¬ng BHX & c¸c H tr¶ kho¶n thay co t/c l-¬ng l-¬ng 820 17.712, 17.712,0 3.365, 000 00 C¸c ng-êi kho¶n 1 thu th¸ng nhËp (1000 kh¸c ®) 1,800 280 Th«ng qua thùc tr¹ng lao ®éng cña C«ng ty ta thÊy bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty t-¬ng ®èi gän nhÑ ®¶m b¶o tÝnh linh ho¹t tr-íc c¬ chÕ míi. C«ng ty ®· chó träng nhiÒu ®Õn lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt. C«ng ty cã nhiÒu c«ng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nh©n cã tr×nh ®é cao, hÇu hÕt c¸n bé qu¶n trÞ ®Òu cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc. Tuy nhiªn trong thêi gian ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt C«ng ty ph¶i tiÕp tôc n©ng cao tr×nh ®é cho c«ng nh©n ®Ó n¾m b¾t nh÷ng tiÕn bé khoa häc cña nh©n lo¹i. B¶ng 3.C¬ cÊu vÒ lao ®éng t¹i c«ng ty ChØ tiªu 2003 2004 2005 2006 1 - §¹i häc vµ trªn ®¹i häc 120 124 131 168 2- Cao ®¼ng 32 45 60 90 3- Trung cÊp 32 34 39 45 4- S¬ cÊp 30 35 15 36 5- C«ng nh©n kü thuËt 212 230 320 430 6- Lao ®éng phæ th«ng 85 76 54 81 §èi víi mét sè nh©n viªn b¸n hµng vËt liÖu x©y dùng th× ®-îc huÊn luyÖn vÒ th¸i ®é, phong c¸ch c- xö víi kh¸ch hµng. Tãm l¹i, víi lùc l-îng lao ®éng ®Çy tiÒm n¨ng nh- hiÖn nay C«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.2. §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt S¬ ®å 2. c«ng nghÖ vµ bè trÝ c«ng nh©n c«ng nghÖ s¶n xuÊt Tæ s¬ chÕ, bèc xÕp C¸c nguyªn liÖu nh©p S¬ chÕ nguyªn liÖu C©n phèi liÖu N¹p phèi liÖu kho NghiÒn phèi liÖu x-¬ng X¶ vµ b¶o qu¶n hå SÊy phun bét x-¬ng Nguyªn liÖu men nhËp kho C«ng nh©n bèc dì nguyªn liÖu tõ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i vµo kho C«ng nh©n nguyªn liÖu s¬ Tæ phèi liÖu men chÕ C«ng nh©n c©n nguyªn liÖu vµ lÜnh men. C©n vµ lÜnh men Tæ phèi liÖu x-¬ng C«ng nh©n c©n nguyªn liÖu C«ng nh©n n¹p phèi liÖu men N¹p phèi liÖu vµo m¸y nghiÒn C«ng nh©n n¹p phèi liÖu C«ng nh©n nghiÒn phèi liÖu men NghiÒn men C«ng nh©n x¶ hå x-¬ng C«ng nh©n x¶ b¶o qu¶n men X¶ cµ b¶o qu¶n men C«ng nh©n vËn hµnh hÖ thèng thiÕt bÞ sÊy bét x-¬ng C«ng nh©n sµng vµ vËn chuyÓn men ra d©y chuyÒn tr¸ng men Sµng men, chë ra d©y chuyÒn C«ng nh©n nghiÒn phèi liÖu x-¬ng Tæ sÊy phun Chë ra d©y chuyÒn Ðp méc b¸n thµnh phÈm C«ng nh©n vËn hµnh m¸y Ðp SÊy b¸n thµnh phÈm méc C«ng nh©n vËn hµnh thiÕt bÞ sÊy Tr¸ng men C«ng nh©n tr¸ng men In l-íi C«ng nh©n in l-íi XÕp t¶i méc vµo goßng C«ng nh©n vËn hµnh thiÕt bÞ xÕp t¶i Tæ Ðp, tr¸ng men 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ néi lµ C«ng ty ®Çu tiªn øng dông c«ng nghÖ s¶n xuÊt g¹ch Ceramic ë n-íc ta. §©y lµ kÕt qu¶ cña viÖc nghiªn cøu häc tËp c«ng nghÖ s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng cao cÊp ë c¸c n-íc CHLB §øc, ITALIA, T©y ban nha. Sù ra ®êi cña C«ng ty lµ mét b-íc tiÕn m¹nh mÏ vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng vËt liÖu x©y dùng cao cÊp. Víi d©y chuyÒn thiÕt bÞ c«ng nghÖ ITALIA, ®©y lµ d©y chuyÒn g¹ch èp l¸t T©y ¢u ®Çu tiªn xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam khëi ®Çu cho ngµnh c«ng nghiÖp èp l¸t cña n-íc ta trong nh÷ng n¨m võa qua. Quy tr×nh s¶n xuÊt g¹ch men Ceramic mang tÝnh chÊt liªn hoµn. C«ng nghÖ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm g¹ch Ceramic lµ c«ng nghÖ khÐp kÝn. Tõ n¨m 1994 ®Õn nay C«ng ty ®· liªn tôc ®Çu t- ®æi míi thªm 2 d©y chuyÒn víi c¸c thiÕt bÞ chñ yÕu ®-îc nhËp tõ ITALIA, §øc, T©y Ban Nha n©ng c«ng suÊt toµn C«ng ty hiÖn nay lµ 5.500.000 m2/n¨m. víi ý thøc tiÕt kiÖm tËn dông hÕt n¨ng lùc cña tõng c«ng ®o¹n, kÕt hîp víi sù s¸ng t¹o trªn c¬ së khoa häc cña tËp thÓ CBCNV trong C«ng ty ®· n©ng cao c«ng suÊt =130% so víi c«ng suÊt thiÕt kÕ. Tãm l¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty ®-îc trang bÞ kh¸ hoµn thiÖn, kÕt qu¶ mang l¹i kh¶ quan. Nguån gèc trang thiÕt bÞ chñ yÕu nhËp tõ n-íc ngoµi th«ng qua viÖc mua hoÆc ®-îc chuyÓn giao c«ng nghÖ tõ nhiÒu n-íc ph¸t triÓn. Nh-ng víi nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng, ng-êi tiªu dïng ®ßi hái chÊt l-îng s¶n phÈm ngµy cµng cao, mÉu m· ®Ñp, phong phó, do ®ã C«ng ty cÇn ph¶i khai th¸c tèt h¬n n÷a c«ng suÊt m¸y mãc thiÕt bÞ, n©ng cao chÊt l-îng cña c«ng t¸c kiÓm tra, b¶o d-ìng, söa ch÷a ®Ó ®¶m b¶o cho m¸y mãc thiÕt bÞ ho¹t ®éng liªn tôc víi n¨ng lùc s¶n xuÊt ngµy cµng t¨ng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng ii.Thùc tr¹ng c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty g¹ch èp l¸t Hµ Néi 1. thùc tr¹ng hÖ thèng kªnh tiªu thô 1.1. X¸c ®Þnh hÖ thèng kªnh tiªu thô Cã thÓ ph©n thµnh hai hÖ thèng chñ yÕu: kªnh tiªu thô trùc tiÕp vµ kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp. Kªnh tiªu thô trùc tiÕp nÕu ng-êi s¶n xuÊt trùc tiÕp b¸n hµng cho ng-êi tiªu dïng. Kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp nÕu ng-êi s¶n xuÊt kh«ng trùc tiÕp b¸n hµng cho ng-êi tiªu dïng, gi÷a doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu dïng lµ c¸c trung gian kh¸c nhau. Kªnh tiªu thô gi¸n tiÕp l¹i ®-îc chia thµnh nhiÒu hÖ thèng víi c¸c trung gian kªnh tiªu thô kh¸c nhau. Trong tiªu thô th-êng ph©n biÖt gi÷a b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. ViÖc ph©n ranh giíi gi÷a hai lo¹i nµy lµ viÖc lµm khã kh¨n. Kh¸i qu¸t nhÊt cã thÓ quan niÖm th-¬ng m¹i b¸n bu«n lµ th-¬ng m¹i b¸n cho nh÷ng ng-êi b¸n hµng. Th-¬ng m¹i b¸n lÎ ®-îc hiÓu lµ th-¬ng m¹i b¸n hµng trùc tiÕp cho ng-êi tiªu dïng. VÊn ®Ò lµ ë chç doanh nghiÖp nªn x¸c ®Þnh hÖ thèng kªnh ph©n phèi nµo? Chän ai lµ trung gian b¸n hµng? Ai lµ ®¹i diÖn cho doanh nghiÖp? §Ó lùa chän vµ ra c¸c quyÕt ®Þnh cô thÓ ph¶i trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt, quy m« kinh doanh cña doanh nghiÖp, qui m« vµ ph¹m vi thÞ tr-êng,... §ång thêi ph¶i nghiªn cøu vµ c©n nh¾c lùa chän ng-êi cô thÓ lµm ®¹i diÖn hoÆc trung gian cho m×nh. Muèn vËy, ph¶i thu thËp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn m¹ng l-íi c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i b¸n bu«n vµ b¸n lÎ,... ViÖc x¸c ®Þnh hÖ thèng kªnh tiªu thô s¶n phÈm phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt cña doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh«ng thÓ bè trÝ hÖ thèng kªnh tiªu thô gièng mét doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, dÞch vô. Doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã thÓ tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh b»ng con ®-êng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp. Trong tr-êng hîp tiªu thô trùc tiÕp doanh nghiÖp h×nh thµnh bé phËn cã chøc n¨ng tiªu thô nh- mét doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Trong tr-êng hîp tiªu thô gi¸n tiÕp, kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt th-êng lµ c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã quy m« lín th-êng tiªu thô s¶n phÈm th«ng qua c¸c nhµ ph©n phèi c«ng nghiÖp, c¸c ®¹i lý vµ trong nhiÒu tr-êng hîp cßn th«ng qua c¶ nh÷ng ng-êi chµo hµng muèn h-ëng hoa hång. VÊn ®Ò quan träng nhÊt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ lùa chän vµ bè trÝ c¸c ®¹i diÖn, lùa chän vµ h×nh thµnh m¹ng l-íi c¸c nhµ ph©n phèi c«ng nghiÖp. M¹ng l-íi c¸c nhµ ph©n phèi cã thÓ lµ c¸c doanh nghiÖp b¸n bu«n chuyªn doanh vµ tæng hîp hoÆc c¸c ®¹i lý ph©n phèi, trong nhiÒu tr-êng hîp c¶ c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i b¸n lÎ. C¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt chØ cã thÓ tiªu thô ®-îc nhiÒu nÕu c¸c nhµ ph©n phèi, c¸c ®¹i diÖn th-¬ng m¹i cña hä tiªu thô ®-îc nhiÒu s¶n phÈm do doanh nghiÖp cung cÊp. V× vËy, vÊn ®Ò lùa chän c¸c ®¹i diÖn th-¬ng m¹i ®¸p øng ®-îc nh÷ng yªu cÇu nhÊt ®Þnh trong phôc vô kh¸ch hµng nh- th-êng xuyªn nh· nhÆn phôc vô kh¸ch hµng, lu«n t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó t¨ng doanh sè b¸n hµng,... vµ quan hÖ víi doanh nghiÖp nh- th-êng xuyªn ph¶n håi vÒ c¸c ph¶n øng cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, nhanh chãng chuyÓn ®¬n hµng cña kh¸ch cho doanh nghiÖp, trung thµnh víi doanh nghiÖp,... lµ rÊt quan träng. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 3. HÖ thèng c¸c kªnh ph©n phèi C¸c kªnh ph©n phèi Trùc tiÕp Ng-êi SX Gi¸n tiÕp Ng-êi SX Ng-êi SX §¹i lý Ng-êi SX §¹i diÖn th-¬ng m¹i Ng-êi SX Th-¬ng m¹i b¸n bu«n Ng-êi SX Th-¬ng m¹i b¸n bu«n Th-¬ng m¹i b¸n bu«n Th-¬ng m¹i b¸n lÎ Ng-êiTD Ng-êiTD Ng-êiTD Th-¬ng m¹i b¸n lÎ Ng-êiTD Th-¬ng m¹i b¸n lÎ Ng-êiTD Th-¬ng m¹i b¸n lÎ Ng-êiTD ThÞ tr-êng cµng ph¸t triÓn, kªnh tiªu thô cµng më réng. HÖ thèng kªnh tiªu thô cña c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng dÇu cho mét h×nh ¶nh râ nÐt vÒ tæ chøc kªnh tiªu thô ngµy cµng ph¸t triÓn trong thÞ tr-êng. Nguyªn t¾c lµ cµng Ýt ng-êi tham gia vµo hÖ thèng kªnh tiªu thô th× doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn th¾t chÆt mèi quan hÖ b¹n hµng vµ ng-îc l¹i. Song cµng Ýt ng-êi tham gia vµo hÖ thèng kªnh tiªu thô th× doanh nghiÖp cµng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dÔ bÞ nguy c¬ Ðp gi¸ còng nh- c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c trong quan hÖ tiªu thô s¶n phÈm Thùc chÊt, khi x¸c ®Þnh hÖ thèng kªnh tiªu thô doanh nghiÖp ®· ®ång thêi x¸c ®Þnh c¸c ®iÓm b¸n hµng cña m×nh. ViÖc bè trÝ cô thÓ c¸c ®Þa ®iÓm b¸n hµng ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr-êng, c¸c trung t©m d©n c-, hÖ thèng giao th«ng, sù tiÖn lîi cho xe cé ra vµo, hÖ thèng giao th«ng “tÜnh”,... HÖ thèng c¸c ®iÓm b¸n hµng vµ l-îng b¸n hµng ë tõng ®iÓm b¸n hµng th-êng kh«ng cè ®Þnh, doanh nghiÖp ph¶i th-êng xuyªn kiÓm tra, ®èi chiÕu víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ tr-êng mµ cã ®iÒu chØnh hîp lý. ViÖc ®iÒu khiÓn dßng hµng ho¸ hoÆc dÞch vô tõ ng-êi s¶n xuÊt ®Õn ng-êi tiªu dïng ®-îc thùc hiÖn th«ng qua c¸c kªnh ph©n phèi. VËy kªnh ph©n phèi lµ ®-êng ®i cña s¶n phÈm tõ ng-êi s¶n xuÊt ®Õn ng-êi tiªu dïng theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm ®· x¸c ®Þnh. Cã ba lo¹i kªnh ph©n phèi: kªnh trùc tiÕp, kªnh gi¸n tiÕp vµ kªnh hçn hîp. 1.1.1. Kªnh trùc tiÕp Lµ ph-¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp b¸n th¼ng cho ng-êi tiªu dïng kh«ng c¸c qua kh©u trung gian. Ng-êi s¶n xuÊt Ng-êi tiªu dïng Sö dông m¹ng trùc tiÕp doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm trùc tiÕp cho ng-êi tiªu dïng kh«ng qua bÊt cø mét ng-êi trung gian nµo. M¹ng l-íi nµy ®-îc sö dông víi c¸c s¶n phÈm lµ nh÷ng lo¹i dÔ h- háng, dÔ vì, dÔ dËp n¸t, s¶n phÈm ®¬n chiÕc, cã gi¸ trÞ cao, chu kú s¶n xuÊt dµi hoÆc s¶n phÈm cã chÊt l-îng ®Æc biÖt, yªu cÇu sö dông phøc t¹p. M¹ng l-íi nµy cã -u ®iÓm lµ ®Èy nhanh tèc ®é l-u th«ng hµng ho¸ n©ng cao quyÒn chñ ®éng s¶n xuÊt vµ b¸n tËn ngän nªn sÏ thu ®-îc lîi nhuËn cao. Song nã l¹i bÞ h¹n chÕ ë kh©u tæ chøc, qu¶n lý phøc 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¹p, chu chuyÓn vèn chËm nªn phï hîp víi doanh nghiÖp nhá, ho¹t ®éng trªn thÞ tr-êng hÑp. 1.1.2. Kªnh gi¸n tiÕp: Lµ ph-¬ng thøc tiªu thô mµ doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm cho ng-êi tiªu dïng, th«ng qua trung gian bao gåm: ng-êi b¸n bu«n, ®¹i lý vµ ng-êi b¸n lÎ. Ng-êi s¶n xuÊt Ng-êi b¸n bu«n Ng-êi b¸n lÎ Ng-êi tiªu dïng §èi víi m¹ng gi¸n tiÕp doanh nghiÖp b¸n s¶n phÈm cho ng-êi tiªu dïng qua c¸c kh©u trung gian. Hµng ho¸ ®-îc chuyÓn qua mét sè lÇn thay ®æi quyÒn së h÷u tõ ng-êi s¶n xuÊt ®Õn ng-êi tiªu dïng. Tuú thuéc vµo sè l-îng c¸c kh©u trung gian mµ h×nh thµnh nªn m¹ng l-íi tiªu thô dµi ng¾n kh¸c nhau. M¹ng tiªu thô gi¸n tiÕp cã -u ®iÓm lµ hµng ho¸ ®-îc tiªu dïng réng r·i trªn nhiÒu vïng thÞ tr-êng kh¸c nhau. Do tÝnh chuyªn m«n cao trong s¶n xuÊt vµ ho¹t ®éng th-¬ng nghiÖp, viÖc sö dông lo¹i m¹ng tiªu thô nµy cho phÐp nhµ s¶n xuÊt chuyªn t©m vµo c«ng viÖc cña m×nh, ®ång thêi ph¸t huy ®-îc hÕt lîi thÕ cña c¸c phÇn tö trung gian ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nhê ®ã mµ cã thÓ t¨ng c-êng ®-îc nh÷ng lîi thÕ trong c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr-êng. Nhµ s¶n xuÊt sÏ tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng ø ®äng vèn do ph¶i dù tr÷ hµng ho¸ g©y ra, thùc hiÖn san sÎ rñi ro trong kinh doanh qua c¸c kh©u ph©n phèi. 1.1.3. Kªnh hçn hîp: Sö dông lo¹i kªnh nµy, doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc chuyÓn giao hµng ho¸ cho ng-êi tiªu dïng võa theo kªnh trùc tiÕp võa theo kªnh gi¸n tiÕp. M¹ng l-íi ph©n phèi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 20
- Xem thêm -