Tài liệu Một số biện pháp nhằm phát triển mở rộng thị trường công ty may 19 5

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Sau h¬n mét thËp kØ chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n-íc . NÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· thu nhËn ®-îc nhiÒu thµnh tùu ®¸ng kÝch lÖ , t¨ng tr-ëng b×nh qu©n ®¹t trªn 8% n¨m . ThÞ tr-êng ngµy cµng ®-îc më réng vµ ph¸t triÓn æn ®Þnh . Song do míi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng , c¸c ngµng c«ng nghiÖp ViÖt Nam cßn rÊt non trÎ vµ bªn c¹nh ®ã , hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp cßn ch-a thÝch øng víi sù thay ®æi thÞ tr-êng dÉn tíi t×nh tr¹ng ph¸ s¶n ë møc cao . ThÞ tr-êng ngµy cµng trë nªn quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp . C¬ chÕ thÞ truêng lµ c¬ chÕ c¹nh tranh cã ®µo th¶i , ai hiÓu râ ®-îc vÒ thÞ tr-êng , n¾m b¾t ®-îc c¸c c¬ héi cña thÞ tr-êng th× sÏ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dµnh phÇn th¾ng trong kinh doanh . Doanh nghiÖp nµo s¶n xuÊt ra ®-îc c¸c s¶n phÈm phï hîp víi thÞ tr-êng , víi nhu cÇu thÞ hiÕu cña kh¸ch th× doanh nghiÖp ®ã sÏ th¾ng, hä sÏ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng . Më réng thÞ tr-êng trªn tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh lµ môc tiªu chung cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp . Mét sè biÖn ph¸p nh»m ph¸t triÓn më réng thÞ tr-êng c«ng ty may 19 /5 Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi lµ nh»m kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tÕ ®ång thêi qua ®ã muèn ®ãng gãp c¸c ý kiÕn cña m×nh cho C«ng ty may 19 / 5 vµ víi mong muèn sÏ thu nhËn ®-îc mét l-îng kiÕn thøc c¬ b¶n mµ thùc tÕ cã thÓ cho chÝnh b¶n th©n m×nh 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I C¬ së lý luËn vÒ ThÞ tr-êng vµ vai trß cña thÞ tr-êng I . thÞ tr-êng vµ vai trß thÞ tr-êng 1. Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr-êng Cã rÊt nhiÒu khai niÖm kh¸c nhau vÒ thÞ tr-êng , nh-ng chung l¹i cã nh÷ng kh¸i niÖm nh- sau a. Kh¸i niÖm ®¬n gi¶n Ng-êi ta coi thÞ tr-êng lµ n¬i mua b¸n hµng ho¸ th«ng qua tiÒn tÖ v× ®Æc tr-ng cña hµng ho¸ lµ s¶n xuÊt ra ®Ó b¸n trªn thÞ tr-êng b. Kh¸i niÖm cña kinh tÕ häc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThÞ tr-ßng lµ ttrong ®ã ng-êi ta mua vµ b¸n mét thø hµng ho¸ nµo ®ã t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vµ sè l-îng cña s¶n phÈm c. Kh¸i niÖm cña Marketing . ThÞ truêng lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mau b¸n b»ng tiÒn tÖ trong ®ã ng-êi mua vµ ng-êi b¸n mét thø hµng ho¸ nµo ®ã t¸c ®éng qua l¹i ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ vµ sè l-îng , thÞ tr-êng lµ n¬i chøa ®ùng tæng cÇn trong ®ã chøa ®ùng c¶ c¬ cÊu cung cÇu , thêi gian ®Þa ®iÓm 2.Vai trß thÞ tr-êng §èi víi c¸c doanh nghiÖp th× thÞ tr-êng cã vai trß hÕt søc quan träng , nã lµ cÇu nèi liÒn gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu dïng . Doang nghiÖp nµo chiÕm lÜnh ®-îc phÇn thÞ tr-êng réng lín , sÏ kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt , t¨ng tr-ëng lîi nhuËn , t¨ng søc c¹nh tranh vµ ®iÒu tÊt yÕu sÏ thµnh c«ng trong sù nghiÖp kinh doanh cña m×nh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThÞ tr-êng lµ kh«ng gian gi÷a ng-êi mua vµ b¸n . Mua vµ b¸n mét thø hµng ho¸ nµo ®ã ®Õn ph¶i th«ng qua thÞ tr-êng , qua l¹i thÞ tr-êng ng-êi mua vµ ng-êi b¸n sÏ x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè l-îng s¶n phÈm phï hîp cho chÝnh m×nh §èi víi c¸c doanh nghiÖp thÞ tr-êng lµ trung t©m ph¸t ra c¸c tÝn hiÖu ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh . ViÖc s¶n xuÊt c¸i g× ? s¶n xuÊt nh- thÕ nµo ? s¶n xuÊt cho ai ? ®Õn ph¶i c¨n cø vµo thÞ tr-êng . §éng lùc cña thÞ tr-êng lµ quy luËt gi¸ trÞ vµ quy luËt c¹nh tranh . Mçi ®èi t-îng tham gia vµo thÞ truêng ®Òu cã môc ®Ých : ®èi víi ng-êi tiªu dïng lµ tèi ®a ho¸ lîi Ých . Tuy nhiªn , trªn thÞ tr-êng , lîi Ých riªng cña mçi ng-êi chØ ®¹t th«ng qua thùc hiÖn lîi Ých chung cña c¶ x· héi . ThÞ tr-ßng ngoµi nh÷ng ®iÓm trªn cßn lµ n¬i kiÓm nghiÖm ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp . Khi doanh nghiÖp tæ chøc s¶n 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 xuÊt ra s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸ vµ ®em b¸n ra thÞ tr-êng , th× hµng ho¸ ®ã sÏ ®-îc thÞ tr-êng kiÓm nghiÖm ®¸nh gi¸ th«ng qua : Sù phï hîp vÒ gi¸ trÞ sö dông ®ã lµ mÇu s¾c , chÊt l-îng , quy c¸ch kiÓu mÉu cña hµng ho¸ ®ã . Thø hai , lµ sù ®¸nh gi¸ vÒ gi¸ trÞ hµng ho¸ th«ng qua gi¸ c¶ cña hµng ho¸ ®ã . C¸c doanh nghiÖp sÏ c¨n cø vµo thÞ truêng ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh ®ång thêi thÞ tr-êng ®iÒu tiÕt ra c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh . ThÞ tr-êng chØ cho ng-êi s¶n xuÊt biÕt nªn s¶n xuÊt hµng ho¸ - dÞch vô nµo vµ b¸n ra thÞ tr-ßng vµo thêi ®iÓm nµo lµ thÝch hîp ®Ó cã lîi nhuËn cao nhÊt . §ång thêi chØ cho ng-êi tiªu dïng nªn mua nh÷ng lo¹i hµng ho¸ nµo , mua ë ®©u ®Ó cã thÓ cã lîi nhÊt ThÞ tr-êng nã kh«ng chØ cã vai trß quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ cßn c¶ ®èi víi cÊp qu¶n lý vÜ m«. ThÞ tr-êng lµ ®èi t-îng qu¶n lÝ kinh tÕ cña nhµ n-íc , nhµ n-íc qu¶n lÝ kinh tÕ qua thÞ tr-êng , c¨n cø vµo thÞ tr-êng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhµ n-íc qu¶n lÝ th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch , luËt ph¸p , chÝnh s¸ch tµi chÝnh – tiÒn tÖ , tû gi¸ ...thÞ tr-êng cßn lµ c¨n cø ®Ó ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH-¬ng II ThÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm vµ tÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan cña viÖc më réng thÞ tr-êng 1. Vai trß cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm . Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay , viÖc tiªu thô s¶n phÈm lu«n lu«n lµ vÊn ®Ò quan t©m cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp . Cã tiªu thô ®-îc s¶n phÈm l¶m ra doanh nghiÖp míi cã thÓ thu håi ®-îc vèn bá ra qua ®ã thu ®-îc lîi nhuËn míi cã tÝch luü vµ tiÕn hµnh s¶n xuÊt më réng . Khi nÒn kinh tÕ hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn , c¬ chÕ thÞ tr-êng ngµy cµng hoµn thiÖn th× vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngaú cµng khã kh¨n vµ phøc t¹p . KÕt qu¶ cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm lµ chØ tiªu chØ tiªu tæng hîp nhÊt th«ng qua ®ã ®¸nh gi¸ ®-îc c¶ mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . Ph©n tÝch qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ta thÊy qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp . ViÖc tiªu thô s¶n phÈm 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhanh gän trªn thÞ tr-êng sÏ gióp cho doanh nghiÖp thu håi vèn nhanh , tõ ®ã míi cã c¬ së ®Ó ®Çu t- cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt tiÕp theo cã hiÖu qu¶ . HiÖn nay , tiªu thô s¶n phÈm víi hiÖu qu¶ cao lÇ môc tiªu v-¬n tíi cña mäi doanh nghiÖp Tiªu thô s¶n phÈm gãp phÇn quan träng trong viÖc duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô . Râ rµng khi ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm ®¹t kÕt qu¶ cao lµm cho mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng truyÒn thèng ngµy cµng ®-îc cñng cè mËt thiÕt . MÆt kh¸c uy tÝn vÒ s¶n phÈm còng nh- uy tÝn cña doanh nghiÖp cµng ®-îc t¨ng nªn khi ®ã nh÷ng kh¸ch hµng míi vµ ng-êi tiªu dïng míi sÏ t×m tíi doanh nghiÖpvµ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp . §©y chÝnh lµ c¬ së ®Ó thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®-îc më réng vµ ph¸t triÓn kÓ c¶ vÒ mÆt chÊt l-îng vµ sè l-îng Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tÝch cùc ë kh©u tiªu thô gèp phÇn quan träng vµo viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc xÐt trªn hai gãc ®é kh¸c nhau , ®èi víi nÒn kinh tÕ th× gãp phÇn 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¹o ra nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho x· héi , lµm cho c©n b»ng cung cÇu hµng ho¸ ®-îc æn ®Þnh ; ®èi víi doanh nghiÖp th× nã mang l¹i lîi nhuËn cao , më réng thÞ tr-êng , n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc 2- Më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng ®Òu tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh vµ víi môc tiªu lµ ph¶i thu ®-îc lîi nhuËn Muèn nh- vËy , doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh th«ng qua thÞ tr-êng vµ tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng tiªu thô . Nh- chóng ta ®Òu biÕt , nhu cÇu tiªu thô th× rÊt phong phó , ®a d¹ng nh-ng nhu cÇu vÒ mét mÆt hµng trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh th× cã c¸c giíi h¹n mµ trªn thÞ tr-êng th× lu«n cã sù c¹nh tranh quyÕt liÖt cña c¸c doanh nghiÖp cïng s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm . Vµ tÊt nhiªn lµ doanh nghiÖp nµo còng ph¶i t×m c¸ch ®Ó dµnh nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt ®Ó tiªu thô s¶n phÈm 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V× vËy më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm lµ ®ßi hái kh¸ch quan ®èi víi doanh nghiÖp 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng III ----------------o0o---------------t×nh h×nh nghiªn cøu thÞ tr-êng vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô cña c«ng ty may 19/5 viÖt nam 1- C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng BÊt k× mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt – kinh doanh lo¹i hµng ho¸ nµo còng ph¶i nghiªn cøu thÞ tr-êng . Nghiªn cøu thÞ tr-êng lµ viÖc cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp khi b¾t ®Çu kinh doanh , ®ang kinh doanh , hoÆc muèn më réng thÞ tr-êng kinh doanh . §Æc biÖt ®èi víi c«ng ty May 19/5 hiÖn nay ®ang trong qu¸ tr×nh më réng ho¹t ®äng kinh doanh c¸c s¶n phÈm may mÆc .§Ó thùc hiÖn c«ng viÖc c«ng ty giao cho mét bé phËn Marketing trùc thuéc phßng kinh doanh xuÊt kh¶u Qu¸ tr×nh thu nhËp th«ng tin kh«ng chØ ë trong n-íc mµ cßn thu nhËp th«ng tin tõ n-íc ngoµi , th«ng tin vÒ thÞ tr-êng may mÆc thÕ giíi nãi chung vµ th«ng tin thÞ tr-êng may mÆc khu vùc nãi riªng . 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi víi th«ng tin kinh tÕ vÒ thÞ tr-êng thÕ giíi vµ khu vùc c«ng ty göi lªn , th«ng tin vÒ gi¸ trÞ c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Ngoµi ra cßn cã c¸c nguån th«ng tin vÒ gi¸ b¸n nhµ n-íc quy ®Þnh. Sau khi thu nhËn th«ng tin c«ng ty tiÕn hµnh lùa chän vµ phan tÝch th«ng tin ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ , sè l-îng nhu cÇu tiªu thô , s¶n phÈm nhËp tõ c«ng ty x©y dùng nªn c¸c con sè vÒ nhËp khÈu tiªu thô doanh thu loqÞ nhuËn cho c¶ n¨m sau . N¾m ®-îc t×nh h×nh thÞ tr-êng ®Ó ®-a ra c¸c chiÕn l-îc , biÖn ph¸p ®èi víi tõng mÆt hµng , tõng thÞ tr-êng cô thÓ ®Ó cã thÓ duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. 2- C¸c biÖn ph¸p chñ yÕu mµ c«ng may 19/5 ®ang ¸p dông nh»m më réng thÞ tr-êng §øng tr-íc t×nh h×nh ®ã , C«ng ty may 19 / 5 kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ tiÕp tôc chiÕn l-îc ®a d¹ng hãa kinh doanh cña m×nh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m ngµy mét ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng , chiÕm lÜnh thÞ phÇn ngµy cµng lín cña thÞ tr-ßng hµng dÖt 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 may trong t-¬ng lai . Muèn thùc hiÖn ®-îc ®iÒu ®ã c«ng ty cÇn ¸p dông mét sè biÖn ph¸p h÷u hiÖu sau ®©y nh»m khai th¸c tèt vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh 1 - T¨ng c-êng vµ hoµn thiÖn c¸c biÖn ph¸p nghiÖn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng Trong nh÷ng n¨m c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng cña c«ng ty ®· thu ®-îc mét sè thµnh c«ng nhÊt ®Þnh , song xÐt trªn b×nh diÖn chung nhÊt th× c«ngt¸c nµy vÉn ch-a ®¹t hiÖu qu¶ cao . HÖ thèng Marketting cña c«ng ty ho¹t ®éng cßn rÊt yÕu kÐm . §Ó cã thÓ më réng vµ khai th¸c ph¸t triÓn thÞ tr-êng th× c«ng ty ph¶i kh¾c phôc nh-îc ®iÓm nµy cña m×nh. C«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng cña c«ng ty míi chØ dïng l¹i ë chç dùa trªn c¸c mèi quan hÖ b¹n hµng, uy tÝn còng nh- danh tiÕng cña c«ng ty, vÉn ch-a thµnh lËp ®-îc mét tæ chøc chuyªn nghiªn nhu cÇu thÞ tr-êng C¸c biÖn ph¸p ¸p dông chñ yÕu lµ dùa trªn sè liÖu thèng kª , t×nh h×nh thùc tÕ ®· tiªu 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thô cña n¨m tr-íc so víi tèc ®é t¨ng tiªu dïng b×nh qu©n hµng n¨m ®Ó x©y dùng kinh doanh s¶n xuÊt víi biÖn ph¸p nµy sÏ kh«ng khai th¸c ®-îc thÕ m¹nh cña c«ng ty , kh«ng khai th¸c hÕt ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng Nãi chung c¸c ph-¬ng ph¸p , biÖn ph¸p mang tÝnh chÊt truyÒn thèng vÉn ph¸t huyhiÖu qu¶ trong thêi ®iÓm hiÖn ®¹i . Song trong t-¬ng lai C«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh m×nh ®ang ®øng tr-íc nh÷ng vËn héi míi nh-ng ®Çy thö th¸ch , nhu cÇu vÒ hµng dÖt may sÏ t¨ng m¹nh kÐo theo sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i , phóc t¹p vÒ c¬ cÊu , to lín vÒ quy m« . §iÒu nµy buéc c«ng ty ph¶i bæ sung thªm nhiÒu ph-¬ng ph¸p míi nh- lµ : ®iÒu tra nhu cÇu thùc tÕ , ph-¬ng ph¸p chuyªn gia , ph-¬ng ph¸p ngo¹i suy , ph-¬ng ph¸p kinh tÕ .... ®ång thêi ngµy mét hoµn thiÖn h¬n ph-¬ng ph¸p tæng hîp nhu cÇu qua ®¬n hµng . 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H¬n n÷a viÖc thÞ tr-êng may mÆc trong n-íc cã sù ph¸t triÓn ®· t¹o ra nhiÒu thö th¸ch míi cho c«ng ty , ®ã lµ c«ng ty víi c¸c ®èi thñ , c¸c c«ng ty n-íc ngoµi khi hä cã -u thÕ h¬n vÒ c«ng nghÖ vÒ vèn vµ kinh nghiÖm ... ®ang kinh doanh ë ViÖt Nam . C¸c s¶n phÈm hµng dÖt may cña Th¸i Lan , Trung Quèc , Hµn Quèc ®ang th©m nhËp thÞ víi mÉu m· ®Ñp , gi¸ thµnh l¹i rÎ rÊt phï hîp víi nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña nhiÒu ng-êi tiªu dïng ViÖt Nam . Trong sù c¹nh tranh gay g¾t nµy ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng ®-îc . C¸c c«ng ty ViÖt Nam nãi chông vµ C«ng ty may 19 / 5 nãi riªng ph¶i t×m ®-îc mét h-íng ®i ®óng ®¾n cho s¶n phÈm cña m×nh. H-íng ®i nµy ph¶i dùa trªn nÒn t¶ng c¬ së khoa häc lµ nghiªn cøu kÜ , ®Çy ®ñ nhu cÇu vña thÞ tr-êng . §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy , C«ng ty ph¶i thùc hiÖn biÖn ph¸p nghiªn cøu thÞ tr-êng linh ho¹t, n¾m ch¾c thêi c¬ , më réng nghiªn cøu c¶ nhu cÇu b¸n bu«n , b¸n lÎ vµ ph-¬ng thøc b¸n 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tãm l¹i , c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng ph¶i ®-îc tiÕn hµnh song song c¶ trong ph¹m vi néi ®Þa vµ quèc tÕ . Cã vËy C«ng ty míi ®óng v÷ng trong ®iÒu kiÖn quèc tÕ ho¸ vµ ph¸t huy chiÕn l-îc ®a d¹ng ho¸ kinh doanh cña chÝnh m×nh Thµnh lËp mét bé phËn chuyªn lµm c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng lµ mét ®iÒu tÊt yÕu vµ cÊp thiÕt trong giai ®o¹n hiÖn nay . ChuyÓn sang h¹ch to¸n kinh doanh , qu¸ tr×nh thu nhËp , ph©n tÝch vµ xö lÝ th«ng tin ph¶i ®-îc tiÕn hµnh ®ång bé vµ ph¶i ®-îc c«ng ty coi träng ®óng møc . H¬n n÷a , sù gia t¨ng nhu cÇu vÒ s¶n phÈm dÖt may ngµy cµng phøc t¹p vµ ®ßi hái cao h¬n . Do ®ã viÖc thµnh lËp mét bé phËn chuyªn lµm c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng tËn dông ®-îc thêi c¬ ... §èi víi c¸c doanh nghiÖp lín cã thÓ lËp mét phßng nghiªn cøu thÞ tr-êng . C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá do mét nhãm phô tr¸ch ®¶m 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiÖm . Song dï mét phßng hay mét nhãm , c¸c doanh nghiÖp dÒu ph¶i ®Çu t- thÝch ®¸ng cho bé phËn nµy , ph¶i coi träng ®Çu t- chi phÝ cho c«ng viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng lµ bét bé phËn chi phÝ tÊt yÕu cña ho¹t ®éng kinh doanh . HiÖn t¹i , c«ng ty ch-a cã bé phËn nghiªn cøu c«ng t¸c nµy Tr-íc m¾t C«ng ty cã thÓ thµnh lËp mét tæ nghiªn cøu thÞ tr-êng cã chøc n¨ng ®iÒu tra nghiªn cøu thÞ tr-êng , lµm tham m-u gióp gi¸m ®èc chØ ®¹o kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao . Tæ chøc nµy ph¶i cã nhiÖm vô x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng . Bªn c¹nh ®ã gióp c¸c phßng ban cña C«ng ty vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch theo môc tiªu chung cña C«ng ty Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr-êng cã nhiÖm vô thiÕt lËp hÖ thèng th«ng tin kinh tÕ trong C«ng ty , duy tr× hÖ thèng ®ã ®¶m b¶o th«ng tin th-êng xuyªn , liªn tôc , ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi . Bao gåm chÕ ®é b¸o 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸o thèng kª , chÕ ®é ph¶n ¶nh vµ ngoµi n-íc vÒ c¸c lo¹i vËt t- , hµng ho¸ vµ tiÒn tÖ ë c¶ thÞ tr-êng ®Çu ra vµ ®Çu vµo cña C«ng ty C¸c th«ng tin thu ®-îc sÏ ®-îc tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr-êng tiÕn hµnh phÇn ph©n tÝch vµ xö lý ®¸nh gi¸ råi ®Ò ra chiÕn l-îc toµn diÖn ngµnh hµng cña C«ng ty Tæ chøc nghiªn cøu thÞ tr-êng cßn cã nhiÖm vô th-êng xuyªn n¾m v÷ng t×nh h×nh c¸c mÆt ho¹t ®éng vµo mét ®Çu mèi bao qu¸t toµn bé qu¸ tr×nh tõ t¹o nguån tíi kh©u tiªu thô ®¶m b¶o cho bé m¸y kinh doanh cña c«ng ty lµm viÖc cã hiÖu qu¶ 2- CÇn x©y dùng chiÕn l-îc s¶n phÈm – bé phËn kh«ng thÓ thiÕu trong chiÕn l-îng kinh doanh cña C«ng ty 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nhu cÇu cña thÞ tr-êng mang tÝnh ®a d¹ng cßn thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng còng rÊt mu«n mµu mu«n vÎ . Muèn tho¶ m·n nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng vÊn ®Ò chñ yÕu lµ ph¶i ®óng ®¾n chiÕn l-îc s¶n phÈm ChiÕn l-îc s¶n phÈm hîp lý ®-îc x©y dùng trªn mét c¨n cø trong ®ã nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng . Th«ng tin sö dông linh ho¹t chiÕn l-îc s¶n phÈm c«ng ty sÏ n©ng tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c , cñng cè vµ më réng thÞ tr-êng . ChiÕn l-îc s¶n phÈm lµ ph-¬ng thøc kinh doanh cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së ®¶m b¶o tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr-êng vµ thÞ hiÕu kh¸ch hµng trong tõng trong tõng thêi k× s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp , g¾n gi÷a s¶n xuÊt víi tiªu dïng , gi÷a kÕ ho¹ch vµ thÞ tr-êng ®mr b¶o cho sù chÊp nhËn cña ng-êi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm , thóc ®Èy sù 20
- Xem thêm -