Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ hàng hoá ở công ty thiết bị giáo dục i

  • Số trang: 47 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu VÊn ®Ò mu«n thña víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng lµ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ®ã. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ ë ®©y kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ lîi nhuËn, lµ tû suÊt lîi nhuËn cña doanh nghiÖp mµ nã cßn ph¶i g¾n liÒn víi môc tiªu cña doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng, muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã l - Xem thêm -