Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại trung tâm bưu chính liên tỉnh

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 167 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm bưu chính liên tỉnh
LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng , chÊm døt c¬ chÕ quan liªu bao cÊp,c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay ngµy cµng tù chñ h¬n trong sè vèn cña m×nh ,do vËy hä lu«n t×m c¸ch sö dông nguån vèn cña m×nh sao cho hiÖu qu¶ nhÊt.Trung t©m B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ còng vËy.Trung t©m lu«n quan t©m ®Õn viÖc sö dông ®ång vèn sao cho cã hiÖu qu¶ ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh .Trong thêi gian thùc tËp t¹i Trung t©m thÊy ®−îc tÇm quan träng cña viÖc sö dông vèn kinh doanh em ®· chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i Trung t©m B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ khu vùc 1"®Ó viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp . Ngoµi Lêi më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn ,luËn v¨n cña em gåm 3 ch−¬ng : Ch−¬ng 1:Tæng quan vÒ Trung t©m B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ khu vùc 1. Ch−¬ng 2:Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn cña Trung t©m. Ch−¬ng 3:Ph−¬ng h−íng ph¸t triÓn vµ mét sè biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn t¹i trung t©m. Do kiÕn thøc cßn h¹n hÑp nªn b¶n luËn v¨n khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt,em rÊt mong nhËn ®−îc sù chØ b¶o vµ gãp ý cña c¸c thÇy c«.Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c«,c¸m ¬n Gi¸o s− -TiÕn sÜ khoa häc Vò Huy Tõ ®· tËn t×nh chØ b¶o gióp em hoµn thµnh b¶n luËn v¨n nµy. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch−¬ng I:Tæng quan vÒ Trung t©m B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ khu vùc I I.Giíi thiÖu chung vÒ Trung t©m Trung t©m B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ khu vùc 1(sau ®©y viÕt t¾t lµ Trung t©m ) lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc C«ng ty B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ.C«ng ty cã t− c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam,cã ®iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng ,cã con dÊu riªng,cã tµi kho¶n më t¹i kho b¹c Nhµ n−íc,cã bé m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh. Ngµy thµnh lËp:31/03/1997 Tªn C«ng ty:Trung t©m B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ khu vùc 1 Tªn giao dÞch:Mail center zone 1 Tªn viÕt t¾t:VPS1 Trô së chÝnh:75 §inh Tiªn Hoµng-Hoµn KiÕm-Hµ Néi §Þa chØ:Sè 5 §−êng Ph¹m Hïng -Mü §×nh -Tõ Liªm -Hµ Néi §T:(84-4)7681821-7681789 Fax:(84-4) 7681826 Web:www vps.com.vn Email:Tonghop@vps.com.vn 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Trung t©m. Tr−íc n¨m 1977 tiÒn th©n cña C«ng ty B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ lµ chi côc vËn chuyÓn th− b¸o ra ®êi trªn c¬ së chi côc vËn chuyÓn.§¬n vÞ chñ qu¶n cña Trung t©m vËn chuyÓn th− b¸o lµ Tæng côc B−u ®iÖn.T¹i giai ®o¹n nµy nhiÖm vô cña Trung t©m ®¬n thuÇn chØ lµ vËn chuyÓn. N¨m 1990 Tæng côc tr−ëng tæng côc B−u ®iÖn ra quyÕt ®Þnh sè 374B/Q§-TCCB ngµy 31/03 1990 thµnh lËp C«ng ty B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ (tªn giao dÞch lµ VPS).C«ng ty VPS lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Tæng côc B−u ®iÖn cã nhiÖm vô vËn hµnh ,khai th¸c vËn chuyÓn,vµ ph¸t triÓn tÊt c¶ c¸c mÆt nghiÖp vô b−u chÝnh trªn m¹ng cÊp 1 liªn tØnh vµ víi n−íc LuËn v¨n tèt nghiÖp ngoµi(bao gåm b−u phÈm ,b−u kiÖn,®èi so¸t chuyÓn tiÒn...).C«ng ty VPS ®−îc thµnh lËp trªn c¬ së s¸t nhËp c¸c C«ng ty B−u chÝnh liªn tØnh thuéc B−u ®iÖn Thµnh phè Hµ Néi,B−u ®iÖn Thµnh phè Hå ChÝ Minh,bé phËn ®èi so¸t chuyÓn tiÒn vµ thanh to¸n b−u chÝnh quèc tÕ cña C«ng ty ®iÖn to¸n vµ truyÒn sè liÖu,c¸c ®iÓm giao nhËn quèc tÕ t¹i s©n bay Néi Bµi ,s©n bay T©n S¬n NhÊt,c¶ng H¶i Phßng,c¶ng Sµi gßn. N¨m1997,C«ngtyB−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ ®−îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè 821/Q§-TCCB ngµy 31/03/1997 cña Tæng C«ng ty B−u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam. Theo quyÕt ®Þnh nµy C«ng ty B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ lµ tæ chøc kinh tÕ,®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc Tæng C«ng ty B−u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam,tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ ho¹t ®éng vµ tæ chøc cña C«ng ty B−u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam ®· ®−îc phª chuÈn t¹i nghÞ ®Þnh 51/CP ngµy 01/08/1995 cña ChÝnh Phñ .C«ng ty B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ lµ bé phËn cÊu thµnh trong hÖ thèng tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty,ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc b−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ cïng víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ b−u chÝnh viÔn th«ng liªn hoµn vµ thèng nhÊt trªn c¶ n−íc,cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau vÒ tæ chøc m¹ng l−íi ,vÒ lîi Ých kinh tÕ,tµi chÝnh ,ph¸t triÓn dÞch vô b−u chÝnh viÔn th«ng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ n−íc do Tæng c«ng ty giao. Trung t©m B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ khu vùc 1 (tªn viÕt t¾t vµ tªn giao dÞch lµ VPS1)lµ ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc C«ng ty B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ,tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty ®· ®−îc Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty B−u chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam phª chuÈn t¹i quyÕt ®Þnh sè 198/H§QT-TC ngµ 20/07/1996.Trung t©m VPS1 ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ cung víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c cña C«ng ty vµ Tæng C«ng ty trong d©y chuyÒn c«ng nghÖ b−u chÝnh viÔn th«ng liªn hoµn vµ thèng nhÊt trong c¶ n−íc,cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau vÒ m¹ng l−íi khai th¸c vËn chuyÓn b−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ,vÒ lîi Ých kinh tÕ LuËn v¨n tèt nghiÖp tµi chÝnh,ph¸t triÓn dÞch vô b−u chÝnh viÔn th«ng ®Ó thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cña Tæng C«ng ty vµ C«ng ty giao. 2.Chøc n¨ng,nhiÖm vô cña Trung t©m. -Tæ chøc x©y dùng vËn hµnh ,khai th¸c ,ph¸t triÓn m¹ng l−íi B−u chÝnh liªn tØnh vµ quèc tÕ.Tæ chøc kinh doanh c¸c dÞch vô kh¸c khi ®−îc C«ng ty cho phÐp.§¶m b¶o th«ng tin B−u chÝnh trªn m¹ng liªn tØnh vµ quèc tÕ,®èi víi c¸c dÞch vô c¬ b¶n,phôc vô sù l·nh ®¹o chØ ®¹o cña c¸c c¬ quan §¶ng ,chÝnh quyÒn c¸c cÊp,c¸c yªu cÇu th«ng tin trong ®êi sèng kinh tÕ x· héi cña nh©n d©n theo quy ®Þnh cña Tæng C«ng ty vµ C«ng ty . -Kinh doanh vËn chuyÓn chuyªn ngµnh B−u chÝnh vµ c¸c dÞch vô vËn chuyÓn cã liªn quan trªn m¹ng liªn tØnh vµ quèc tÕ. -T− vÊn ,kh¶o s¸t ,thiÕt kÕ ,b¶o tr× b¶o d−ìng ,l¾p ®Æt ,söa ch÷a trang thiÕt bÞ khai th¸c b−u chÝnh vµ ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn. -Thùc hiÖn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh vËt t−,Ên phÈm,thiÕ bÞ chuyªn ngµnh vÒ b−u chÝnh vµ kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ ®−îc C«ng ty cho phÐp. 3.S¬ ®å tæ chøc vµ qu¶n lý cña Trung t©m. Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng TCHC Khèi khai th¸c - BC b−u phÈm - BC b−u ®iÖn - BCKT ngo¹i dÞch - BCKT EMS Phã Gi¸m ®èc Phßng KH Phßng KT - TC Khèi t¹o DTC - B−u côc giao dÞch - Chi nh¸nh Dataposst - Chi nh¸nh BCUT Phã Gi¸m ®èc Phßng nghiÖp vô Khèi vËn chuyÓn - §éi vËn chuyÓn 1 - §éi vËn chuyÓn 2 - §éi vËn chuyÓn 3 Phßng Marketing Khèi phô trî - §éi KT tin häc - §éi ®iÒu bé trung chuyÓn - Ban b¶o vÖ LuËn v¨n tèt nghiÖp Chó thÝch : BCKT : B−u côc khai th¸c DTC : Doanh thu c−íc TCHC : Tæ chøc hµnh chÝnh KT-TC : KÕ to¸n - tµi chÝnh 4.Chøc n¨ng ,nhiÖm vô c¸c phßng ban 4.1.Ban Gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc Trung t©m:Do Tæng gi¸m ®èc C«ng ty B−u chinh liªn tØnh quèc tÕ bæ nhiÖm,miÔn nhiÖm,khen th−ëng ,kû luËt.Gi¸m ®èc Trung t©m lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña ®¬n vÞ ,chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ tr−íc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ trong ph¹m vi quyÒn h¹n ,nghÜa vô ®−îc giao.Gi¸m ®èc lµ ng−êi cã quyÒn qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Trung t©m. - C¸c Phã gi¸m ®èc:Do Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm ,miÔn nhiÖm ,khen th−ëng ,kû luËt,lµ ng−êi gióp Gi¸m ®èc Trung t©m trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ theo sù ph©n c«ng cña Gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Gi¸m ®èc vµ tr−íc ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô Gi¸m ®èc giao. 4.2.Khèi chøc n¨ng. - Phßng TCHC: lµ ®¬n vÞ qu¶n lý gióp Gi¸m ®èc Trung t©m thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý c«ng t¸c tæ chøc ,nh©n sù ,®µo t¹o ,lao ®éng tiÒn l−¬ng,bao hiÓm x· héi,b¶o hé lao ®éng vµ hµnh chÝnh qu¶n trÞ. - Phßng KÕ ho¹ch:lµ ®¬n vÞ qu¶n lý,gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ,c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh ,qu¶n lý tµi s¶n cung øng vËt t− vµ nghiªn cøu øng dông khoa häc c«ng nghÖ vµ kü thuËt. - Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh:lµ ®¬n vÞ qu¶n lý gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n,thèng kª ,c«ng t¸c tµi chÝnh vµ th«ng tin kinh tÕ. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Phßng nghiÖp vô: lµ ®¬n vÞ qu¶n lý gióp Gi¸m ®èc Trung t©m thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý m¹ng l−íi khai th¸c vËn chuyÓn ,doanh th¸c c¸c dÞch vô b−u chÝnh thèng kª nghiÖp vô. 4.3.Khèi s¶n xuÊt. - Khèi khai th¸c:lµ ®¬n vÞ trùc thuéc Gi¸m ®èc Trung t©m cã chøc n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña Trung t©m trong lÜnh vùc khai th¸c b−u chÝnh trong n−íc vµ quèc tÕ. Khèi khai th¸c bao gåm:B−u côc khai th¸c b−u phÈm ,b−u côc khai th¸c b−u kiÖn ,b−u côc khai th¸c ngo¹i dÞch,b−u côc chuyÓn ph¸t nhanh. - Khèi t¹o doanh thu c−íc: lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc thuéc Gi¸m ®èc Trung t©m ®−îc thiÕt lËp ë mét sè ®Þa ®iÓm cã chøc n¨ng tiÕp nhËn b−u phÈm ,b−u kiÖn vµ ph¸t hµnh b−u phÈm ,b−u kiÖn tíi ®Þa chØ theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng. - Khèi vËn chuyÓn:lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt trùc thuéc Gi¸m ®èc Trung t©m lµm nhiÖm vô vËn chuyÓn b−u chÝnh ,ph¸t hµnh b¸o chÝ ,hµng ho¸ ,trªn c¸c tuyÕn ®−êng th− tõ Trung t©m ®Õn c¸c B−u ®iÖn Trung t©m ë c¸c tØnh phÝa B¾c. - Khèi phô trî :lµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc Gi¸m ®èc Trung t©m bao gåm : §éi kü thuËt tin häc cã chøc n¨ng qu¶n lý lËp tr×nh vµ øng dông tin häc vµo ho¹t ®éng kinh doanh. §éi ®iÒu ®é trung chuyÓn thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu hµnh, kiÓm so¸t m¹ng vËn chuyÓn b−u chÝnh cña trung t©m. §éi b¶o vÖ gióp Gi¸m ®èc thùc hiÖn chøc n¨ng c«ng t¸c an ninh néi bé, b¶o vÖ môc tiªu qu©n sù tù vÖ, phßng chèng ch¸y næ. Trî gióp Trung t©m s¶n xuÊt vµ t¹o ra c¸c s¶n phÈm thuéc ngµnh B−u chÝnh. Tuy mçi phßng ban, tæ ®éi s¶n xuÊt cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau nh−ng gi÷a chóng cã mèi quan hÖ chÆt chÏ vµ kh¨ng khÝt d−íi sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã gi¸m ®èc Trung t©m. LuËn v¨n tèt nghiÖp II. T×nh h×nh chung vÒ kinh doanh cña Trung t©m. 1. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh doanh cña Trung t©m. a. §Æc ®iÓm vÒ nhiÖm vô kinh doanh. Ho¹t ®éng cña Trung t©m thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt dÞch vô, sau mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra mét s¶n phÈm dÞch vô gäi lµ s¶n phÈm B−u ®iÖn. KÕt qu¶ cô thÓ lµ viÖc truyÒn ®−a th− tõ, c«ng v¨n, tµi liÖu b¸o chÝ, b−u phÈm, b−u kiÖn, tin tøc, ®iÖn b¸o... ®Õn c¸c tæ chøc, c¬ quan, doanh nghiÖp, nh©n d©n c¸c n¬i trong n−íc vµ ®Õn c¸c n¬i trªn thÕ giíi th«ng qua c¸c ph−¬ng thøc th«ng tin tõ th« s¬ ®Õn hiÖn ®¹i. Nh− vËy th«ng tin lµ ®èi t−îng trùc tiÕp cã t¸c ®éng cña nh©n viªn vµ khi ®ã chØ cã sù biÕn ®æi duy nhÊt vÒ kh«ng gian. §Ó hoµn thµnh mét s¶n phÈm B−u ®iÖn ph¶i tr¶i qua nhiÒu kh©u, nhiÒu ng−êi tham gia trong cïng mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt, v× vËy ph¶i cã sù kÕt hîp trªn toµn m¹ng l−íi b−u chÝnh. Trung t©m chØ tham gia mét kh©u trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña d©y chuyÒn ®ã. Kh©u nµy mang tÝnh chÊt l−îng cao ®èi víi s¶n phÈm trong d©y chuyÒn c¶ vÒ thêi gian vµ tÝnh an toµn tuyÖt ®èi ®Ó b¶o ®¶m cho c¸c kh©u s¶n xuÊt kh¸c khíp víi nhau mét c¸ch nhÞp nhµng, s¶n phÈm ®Õn tay ng−êi nhËn ®¶m b¶o ®−îc tÝnh th«ng tin tøc thêi, ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Sù tham gia cña Trung t©m t¹i kh©u trung gian cña qu¸ tr×nh hoµn thµnh mét dÞch vô B−u chÝnh ®−îc thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: Ng−êi göi Chia chän ®i VËn chuûªn Ng−êi nhËn Chia chän ®Õn B−u chÝnh lµ mét ngµnh ®Æc biÖt, s¶n phÈm B−u chÝnh cã gi¸ trÞ sö dông khi nã ®¶m b¶o viÖc truyÒn ®−a th«ng tin tõ kh©u ®Çu( n¬i ký göi tin) ®Õn kh©u cuèi cïng ( n¬i nhËn tin ). Khi ng−êi nhËn nhËn ®−îc th«ng tin lóc ®ã míi kÕt thóc chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ s¶n phÈm b−u ®iÖn míi LuËn v¨n tèt nghiÖp ®−îc hoµn thµnh. ChÝnh v× vËy, ngµnh B−u chÝnh kh«ng cã s¶n phÈm tån kho vµ kh«ng cho phÐp cã phÕ phÈm. Do ®ã, chØ tiªu chÊt l−îng s¶n phÈm cña ngµnh B−u chÝnh v« cïng quan träng, ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ chÊt l−îng s¶n phÈm ngµnh B−u chÝnh cã chÊt l−îng cao khi chÊt l−îng truyÒn ®−a th«ng tin cao. ChÝnh v× thÕ mµ ngµnh B−u chÝnh ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l−îng, hiÖn ®¹i ho¸ m¹ng l−íi truyÒn ®−a th«ng tin mét c¸ch ®ång bé, c¸c chÝnh s¸ch ®æi míi kü thuËt ph¶i ®−îc thèng nhÊt trªn toµn quèc vµ hoµ nhËp víi ph−¬ng tiÖn truyÒn th«ng cña c¸c n−íc trªn thÕ giíi. Trung t©m cã chøc n¨ng chÝnh lµ khai th¸c vµ vËn chuyÓn b−u göi trong n−íc vµ quèc tÕ. Ngoµi ra Trung t©m cßn kinh doanh mét sè c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh− B−u phÈm, b−u kiÖn, chuyÓn ph¸t nhanh, tµi chÝnh b−u chÝnh... vµ ®Æc biÖt Trung t©m cßn s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c lo¹i phong b× víi nhiÒu h×nh thøc ®a d¹ng phong phó... t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng trong giao dÞch víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n−íc b»ng th− tÝn. Trung t©m lµ mét ®¬n vÞ thµnh viªn cña doanh nghiÖp nhµ n−íc l¹i ®−îc thµnh lËp tõ l©u, ngµnh nghÒ kinh doanh dÞch vô gÇn nh− ®éc quyÒn do vËy t¹o ®−îc uy tÝn lín vµ ®é tin cËy cao ®èi víi kh¸ch hµng. §©y lµ ®iÓm thuËn lîi cña Trung t©m, ngoµi ra Trung t©m lu«n më réng thÞ tr−êng cña m×nh tíi nh÷ng vïng s©u vïng xa, víi trung t©m thÞ tr−êng lµ phÝa B¾c ®Õn Qu¶ng b×nh. b. §Æc ®iÓm vÒ C«ng nghÖ, kü thuËt. Trung t©m chuyªn kinh doanh vÒ c¸c lo¹i dÞch vô, chuyÓn ph¸t B−u phÈm, B−u kiÖn... chø kh«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt. MÆt hµng kinh doanh cña Trung t©m s¶n xuÊt duy nhÊt chØ lµ phong b×, c¸c lo¹i mÉu m· tói ®ùng B−u phÈm b−u kiÖn, do ®ã c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ chØ ®¬n gi¶n lµ hÖ thèng m¸y s¶n xuÊt phong b× cña Hoa kú víi c«ng suÊt tèi ®a lµ 48.000 phong b×/giê. C¸c lo¹i d©y chuyÒn ®ãng gãi B−u phÈm b−u kiÖn, hÖ thèng m¸y mãc chia th− tù ®éng. Ngoµi ra chøc n¨ng chÝnh cña Trung t©m lµ vËn chuyÓn , do ®ã ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn chñ yÕu lµ « t«. V× thÕ Trung t©m lu«n chó träng ®Çu t− trang thiÕt bÞ, kiÓm tra hÖ thèng tu söa l¹i ph−¬ng LuËn v¨n tèt nghiÖp tiÖn, th−êng xuyªn ®¶m b¶o ®é an toµn cho l¸i xe mét c¸ch nhanh chãng vµ tiÖn lîi gióp cho s¶n phÈm ®Õn tay ng−êi nhËn mét c¸ch nhanh nhÊt. c. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Trung t©m hiÖn nay cã tæng sè c«ng nh©n viªn lµ 685 ng−êi, thu nhËp b×nh qu©n lµ 2,4 triÖu ®ång/ ng−êi/ th¸ng. §©y lµ sè l−îng lín lao ®éng do tÇm vãc vµ quy m« cña Trung t©m lµ rÊt lín v× ph¶i ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng tõ phÝa B¾c tíi Qu¶ng b×nh. §Ó t×m hiÓu thªm vÒ c¬ cÊu lao ®éng cña Trung t©m chóng ta cïng xem b¶ng biÓu sau: B¶ng 1: C¬ cÊu vÒ lao ®éng cña Trung t©m n¨m 2003-2004 ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 % so víi n¨m Sè lao Tû lÖ % ®éng Sè lao Tû lÖ % 2003 112,93 ®éng 1.Lao ®éng trùc tiÕp 549 89,85 620 90,51 2.Lao ®éng gi¸n tiÕp 62 10.15 65 9,49 104,83 - Nam 436 71,36 458 66,86 105,05 - N÷ 175 28,64 227 33,14 129,71 - §¹i häc,trªn §H 95 15,55 103 15,03 108,42 -Cao ®¼ng,trung cÊp 210 43,37 245 35,77 116,67 -Lao®éng phæ th«ng 306 50,08 337 49,20 110,13 - 18 tuæi - 30 tuæi 215 35,19 218 31,82 101,40 - 31 tuæi - 45 tuæi 187 30,61 245 35,77 131,02 - 46 tuæi - 60 tuæi 209 34,20 222 32,41 106,22 Tæng sè CNV 611 100 685 100 3.Giíi tÝnh 4.Tr×nh ®é 5.§é tuæi 112,11 Qua c¬ cÊu vÒ lao ®éng cña Trung t©m trong 2 n¨m qua ta thÊy sè lao ®éng gi¸n tiÕp chØ chiÕm 10,15% vµo n¨m 2003 vµ 9,49% vµo n¨m 2004.MÆc dï gi¶m nh−ng sè l−îng lao ®éng t¨ng lªn do vËy mµ vÉn t¨ng thªm 3 ng−êi vµo vai trß qu¶n lý trong Trung t©m.Tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp lµ kh¸ cao 89,85% n¨m 2003 vµ 90,51% n¨m 2004. LuËn v¨n tèt nghiÖp Do ®Æc thï cña Trung t©m lµ vËn chuyÓn vµ khai th¸c b−u phÈm ,b−u kiÖn v× vËy sè l−îng lao ®éng lµ nam nhiÒu gÊp 3 lÇn vµo n¨m 2003 vµ 2 lÇn vµo n¨m 2004.§iÒu nµy chÝnh tá lao ®éng n÷ ngµy cµng ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng lµm viÖc cña m×nh.Hä cã søc khoÎ ,trÝ tuÖ kh«ng thua kÐm g× nam giíi v× vËy tû lÖ lao ®éng dÇn ®−îc c©n b»ng. VÒ tr×nh ®é,lao ®éng phæ th«ng cña Trung t©m lµ chñ yÕu,tíi 306 ng−êi chiÕm tû lÖ 50,08% n¨m 2003 vµ 337 ng−êi ,chiÕm 49,20% vµo n¨m 2004.Lao ®éng cã tr×nh ®é §¹i häc ,trªn §¹i häc Cao ®¼ng ,trung häc chiÕm tû lÖ kh¸ cao, 305 ng−êi chiÕm 49,92% n¨m 2003 vµ 348 ng−êi chiÕm 50,80%.§iÒu nµy chÝnh tá Trung t©m ngµy cµng cñng cè thªm ®éi ngò cã tr×nh ®é cao h¬n. VÒ ®é tuæi,nh×n chung kh«ng cã sù chªnh lÖch nhiÒu gi÷a c¸c ®é tuæi do ®ã mµ Trung t©m cã sù c©n b»ng gi÷a c¸c ®é tuæi trÎ ,giµ,trung niªn.Nhê vËy cã sù bæ sung cho nhau vÒ kiÕn thøc ,tÝnh s¸ng t¹o vµ kinh ngiÖm,lµm cho Trung t©m ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh. Víi ®éi ngò c«ng nh©n viªn ®«ng ®¶o nh− vËy Trung t©m lu«n phÊn ®Êu vµ cè g¾ng hÕt m×nh ®Ó hoµn thµnh ®óng thêi h¹n vµ cã chÊt l−îng mäi nhiÖm vô Tæng C«ng ty giao.Sè l−îng nh©n viªn trong C«ng ty vÉn t¨ng theo tõng n¨m.N¨m 2003 Trung t©m cã 611 ng−êi vµ n¨m 2004 lµ 685 ng−êi,t¨ng 12,9% do vËy mµ t¹o thªm ®−îc c«ng ¨n viÖc lµm cho nhiÒu lao ®éng míi. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2.KÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung t©m n¨m 2003-2004 B¶ng 2:Mét sè chØ tiªu chñ yÕu vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña Trung t©m. §¬n vÞ tÝnh:Tr® ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 N¨m 2004/2003 Sè tuyÖt ®èi Tû lÖ(%) 1.Doanh thu thuÇn 135.034 148.376 13.333 109,87 2.Gi¸ vèn hµng b¸n 115.898 126.107 10.209 108,81 19.145 22.269 3.124 116,32 4.CP b¸n hµng 6.141 7.332 1.191 119,39 5.CP qu¶n lý DN 7.299 8.657 1.358 118,61 6.LN thuÇn 5.705 6.280 575 110,08 7.L·i h®éng TC 297 448 151 150,84 8.L·i h®éng b.th−êng 659 946 287 143,55 9.Tæng LN tr−íc thuÕ 6.661 7.674 1.01 115,21 10.ThuÕ TN DN 2.131,52 2.455,68 324,16 115,21 11.LN sau thuÕ 4.529,48 5.218,32 688,84 115,21 3.LN gép Doanh thu thuÇn cña 2 n¨m gÇn ®©y cã sù gia t¨ng t−¬ng ®èi lín.N¨m 2004 doanh thu thuÇn t¨ng 13.333 tr®,t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 9,87% so víi n¨m 2003.§iÒu nµy chÝnh tá r»ng nhu cÇu cña x· héi trong lÜnh vùc b−u chÝnh ngµy cµng lín. Tæng gi¸ vèn hµng b¸n n¨m 2004 t¨ng 10.209 tr® t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 8,81% so víi n¨m 2003.Nh− vËy tèc ®é t¨ng gi¸ vèn hµng b¸n thÊp h¬n so víi tèc ®é t¨ng cña doanh thu thuÇn,chøng tá n¨m 2004 Trung t©m kinh doanh cã hiÖu qu¶.§iÒu ®ã cßn thÓ hiÖn th«ng qua chØ tiªu lîi nhuËn gép cña Trung t©m n¨m 2004.Lîi nhuËn gép t¨ng 3.124 tr®,t¨ng t−¬ng øng lµ 16,32% so víi n¨m 2003. Víi sù gia t¨ng cña chi phÝ b¸n hµng n¨m 2004 lµ 7.332 tr® t¨ng 19,39% so víi n¨m 2003 vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp n¨m 2004 lµ 8.657tr® ,t¨ng 18,61% so víi n¨m 2003,lµm cho lîi nhuËn thuÇn cña doanh LuËn v¨n tèt nghiÖp nghiÖp chØ ®¹t ®−îc 6.280 tr® so víi n¨m 2004 t¨ng t−¬ng øng lµ 10,08% so víi n¨m 2003. Nh−ng nhê cã l·i tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh n¨m 2004 lµ 448 tr® t¨ng 151 tr® ,t¨ng t−¬ng øng lµ 50,84% vµ l·i ho¹t ®éng bÊt th−êng lµ 949 tr® t¨ng 287tr®,t−¬ng øng lµ 43,55% so víi n¨m 2003,lµm cho tæng lîi nhuËn tr−íc thuÕ cña Trung t©m n¨m 2004 ®¹t 7.674 tr®,t¨ng 1.013 tr®,t¨ng t−¬ng øng lµ 15,21% so víi n¨m 2003. Hµng n¨m doanh nghiÖp nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho Nhµ n−íc vµ l¬Þ nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp n¨m 2004 cßn 5.218,32 tr® t¨ng 688,84 tr® hay t¨ng 15,21% so víi n¨m 2003. Tõ kÕt qu¶ trªn cho ta thÊy nh÷ng n¨m võa qua Trung t©m ®· cã biÖn ph¸p ®óng ®¾n trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt.Cho phÐp Trung t©m tiÕp tôc ®©ï t− thªm trang thiÕt bÞ vµ m¸y mãc nh»m môc tiªu h¹ gi¸ c¸c s¶n phÈm thuéc ngµnh B−u chÝnh mét c¸ch hîp lý nhÊt. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ch−¬ng II.Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông vèn cña Trung t©m I.§Æc ®iÓm vÒ vèn cña Trung t©m 1. C¬ cÊu vèn cè ®Þnh cña Trung t©m. Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr−êng hiÖn nay ,viÖc n©ng cao chÊt l−îng m¸y mãc thiÕt bÞ lµ nhu cÇu kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong c¸c Doanh nghiÖp.§Æc biÖt lµ Trung t©m ho¹t ®éng trong lÜnh vùc B−u chÝnh nªn nhu cÇu vÒ tµi s¶n cè ®Þnh lµ rÊt lín.ViÖc mua s¾m x©y dùng hay l¾p ®Æt tµi s¶n cè ®Þnh ®−îc gäi lµ vèn cè ®Þnh cña Trung t©m.§©y lµ sè vèn ®Çu t− ban ®Çu th−êng rÊt lín vµ gi¶m dÇn theo thêi gian bëi tµi s¶n cè ®Þnh bÞ hao mßn.Trung t©m chØ cã thÓ thu håi l¹i ®−îc vèn sau khi ®· tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ B−u chÝnh.V× thÕ,Trung t©m cÇn ph¶i xem xÐt mét c¸ch kü l−ìng tr−íc khi ®Çu t− vµo tµi s¶n cè ®Þnh.Thêi gian qua Trung t©m ®· ®Çu t− rÊt nhiÒu vµo tµi s¶n cè ®Þnh nh−:nhµ cöa,vËt kiÕn tróc,ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn,hÖ thèng m¸y chia th− tù ®éng gióp cho viÖc chia th− nhanh h¬n rót ng¾n thêi gian chia chän B−u phÈm b−u kiÖn vµ nhanh chãng göi c¸c s¶n phÈm B−u chÝnh ®Õn tay ng−êi nhËn. B¶ng 3.C¬ cÊu TSC§ cña Trung t©m theo gi¸ trÞ §¬n vÞ tÝnh:tr® ChØ tiªu N¨m 2003 N.G N¨m 2004 8.661 GTCL 5.921 2.M¸y mãc thiÕt bÞ 57.563 33.933 70.667 41.195 3.Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i 35.991 29.356 39.667 31.223 4.ThiÕt bÞ qu¶n lý 6.228 2.334 8.117 4.389 5.Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c 4.114 1.599 5.114 2.994 112.557 73.143 134.226 87.358 1.Nhµ cöa vËt kiÓn tróc Tæng tµi s¶n cè ®Þnh N.G GT CL 10.661 7.558 (Nguån:T×nh h×nh t¨ng gi¶m TSC§ cña Trung t©m) LuËn v¨n tèt nghiÖp Th«ng qua b¶ng 3 ta thÊy nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh cña Trung t©m n¨m 2003 lµ 112.557 tr®,n¨m 2004 lµ 134.226 tr®,qua ®ã ta thÊy nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh cña Trung t©m lµ rÊt lín vµ t¨ng 19,25 % so víi n¨m 2003.Trong ®ã m¸y mãc thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ lín nhÊt ®ã lµ 57.563 tr® n¨m 2003 vµ 70.667 tr® n¨m 2004,tݪp sau ®ã lµ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i còng chiÕm gi¸ trÞ kh¸ lín 35.991 tr® n¨m 2004.§Ó biÕt thªm chi tiÕt ta theo dâi b¶ng vÒ tû träng tµi s¶n cè ®Þnh. B¶ng 4:C¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña Trung t©m theo tû träng §¬n vÞ tÝnh:% ChØ tiªu N¨m 2003 Theo N.G N¨m 2004 Theo Theo N.G Theo GTCL GTCL 1.Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 7,69 8,10 7,94 8,65 2.M¸y mãc thiÕt bÞ 51,14 46,39 52,65 47,16 3.Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i 31,98 40,14 29,55 35,74 4.ThiÕt bÞ qu¶n lý 5,53 3,19 6,05 5,02 5.Tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c 3,66 2,19 3,18 3,43 Tæng tµi s¶n cè ®Þnh 100 100 100 100 Qua biÓu 4 ta thÊy m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i chiÕm tû träng rÊt cao.Cô thÓ nguyªn gi¸ m¸y mãc thiÕt bÞ n¨m 2003 chiÕm 51,14% vµ gi¸ trÞ cßn l¹i chiÕm 46,39% tæng sè tµi s¶n cè ®Þnh,n¨m 202 nguyªn gi¸ m¸y mãc thiÕt bÞ chiÕm 52,65% vµ gi¸ trÞ cßn l¹i chiÕm 47,16% trªn tæng sè tµi s¶n cè ®Þnh cña Trung t©m.TiÕp ®Õn lµ nguyªn gi¸ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i chiÓm 31,98% n¨m 2003 vµ 29,55% n¨m 2004,gi¸ trÞ cßn l¹i chiÕm t−¬ng øng lµ 40,14%vµ 37,74%.S¬ dÜ tû träng cña m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i cña Trung t©m cao nh− vËy lµ do ®Æc thï ho¹t ®éng B−u chÝnh rÊt cÇn m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó chia chän B−u phÈm vµ ph−¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ó vËn chuyÓn chóng mét c¸ch nhanh chãng. Ngoµi ra ,tµi s¶n cè ®Þnh cña Trung t©m bao gåm nguyªn gi¸ nhµ cöa vËt kiÕn tróc chiÕm 7,69% n¨m 2003 vµ 7,94% n¨m 2004.Nguyªn gi¸ thiÕt bÞ LuËn v¨n tèt nghiÖp qu¶n lý chiÕm 5,53% n¨m 2003 vµ chiÕm 6,05% n¨m 2004.Gi¸ trÞ cßn l¹i t−¬ng øng lµ 3,19% vµ 5,02%.Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh kh¸c chiÕm 3,66% vµ 3,81% n¨m 2003 vµ n¨m 2004.Tuy nh÷ng t×a s¶n cè ®Þnh nµy chiÕm tû träng kh«ng cao nh−ng còng gãp phÇn quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®−îc trong c¬ cÊu vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp 2.C¬ cÊu vèn l−u ®éng cña Trung t©m. Vèn l−u ®éng lµ mét bé phËn quan träng trong doanh nghiÖp,viÖc ph©n tÝch c¬ cÊu vèn l−u ®éng gióp doanh nghiÖp hiÓu râ thµnh phÇn vèn l−u ®éng m×nh ®ang sö dông ,qua ®ã gióp ta ®¸nh gi¸ ®−îc chÝnh x¸c hiÖu qu¶ sö dông vèn l−u ®éng .Nhê vËy cã thÓ t×m ra biÖn ph¸p sö dông vèn l−u ®éng hîp lý vµ hiÖu qu¶.§Ó ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng sö dông vèn l−u ®éng cña Trung t©m ta xem xÐt c¬ cÊu vèn l−u ®éng cña Trung t©m trong 2 n¨m qua. B¶ng 5:C¬ cÊu vèn l−u ®éng cña Trung t©m §¬n vÞ tÝnh: Tr® ChØ tiªu N¨m 2003 Sè tiÒn Tû N¨m 2004 Sè tiÒn träng N¨m 2004/2003 Tû träng Sè tiÒn Tû lÖ(%) (%) (%) 1.Vèn b»ng tiÒn - TiÒn mÆt 23.154 40,48 25.149 46,51 1.995 8,62 5.478 9,58 5.992 11,08 514 9,38 8,38 - TiÒn göi NH 17.676 30,9 19.157 35,43 1.481 2.C¸c kho¶n ph¶i thu 27.489 48,06 23.559 43,57 -3.93 3.Hµng tån kho 4.151 7,26 3.329 6,16 -822 - Nguyªn vËt liÖu 1.322 2,31 1.412 2,61 90 6,81 - C«ng cô dông cô 145 0,25 161 0,3 16 11,03 - CP SXKD dë dang 579 1,01 688 1,27 109 18,83 - Thµnh phÈm tån kho 718 1,26 799 1,48 81 11,28 - Hµng ho¸ tån kho 1.387 2,42 269 0,5 -1.118 -80,61 4.Tµi s¶n l−u ®éng kh¸c 2.408 4,21 2.03 3,75 -378 - T¹m øng 1.781 3,11 1.851 3,42 70 3,93 0,33 -448 -71,45 -3.135 -5,48 - Chi phÝ tr¶ trø¬c Tæng 627 1,1 179 57.202 100 54.067 100 -14,3 -19,8 -15,7 (Nguån: B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2003-2004) LuËn v¨n tèt nghiÖp Sè liÖu biÓu trªn cho thÊy trong 2 n¨m qua vèn l−u ®éng cña Trung t©m n¨m 2004 lµ 54.067 tr®,gi¶m 3.135 tr®,t−¬ng øng lµ 5,48% so víi n¨m 2003.Nguyªn nh©n cña sù biÕn ®éng ®ã lµ do: Tû träng vèn b»ng tiÒn vµ c¸c kh¶on ph¶i thu cña Trung t©m lµ kh¸ lín.N¨m 2003 vèn b»ng tiÒn cña Trung t©m lµ 23.154 tr® t−¬ng øng víi 40,48% tæng vèn l−u ®éng,n¨m 2004 vèn b»ng tiÒn chiÕm 46,51% tæng vèn l−u ®éng,t¨ng thªm lµ 1.995 tr®,t−¬ng øng 8,62% so víi n¨m 2003.Trong ®ã tiÒn mÆt chiÕm 9,58%,tiÒn göi ng©n hµng chiÕm 30,9% trªn tæng vèn l−u ®éng n¨m 2003,chiÕm t−¬ng øng lµ 11,08% vµ 35,43% n¨m 2004.Së dÜ tiÒn mÆt cña Trung t©m chiÕm tØ träng cao nh− vËy lµ nh»m ®¸p øng nhu cÇu thanh to¸n c¸c kho¶n nî kh¸ cao cña doanh nghiÖp hoÆc mua s¾m vËt t− hµng ho¸ ®Ó kinh doanh trong ngµnh B−u chÝnh vµ ®©y còng lµ kÕt qu¶ cña viÖc mua b¸n,thu håi c¸c kho¶n nî cña Trung t©m. C¸c kho¶n ph¶i thu cña Trung t©m n¨m 2004 lµ 23.559 tr®,gi¶m 3.930 tr®,t−¬ng øng lµ 14,3%so víi n¨m 2003.§iÒu nµy chøng tá Trung t©m ®· lµm tèt c«ng t¸c thu nî víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c.Hµng tån kho cña Trung t©m n¨m 2004 lµ 3.329 tr®,t−¬ng øng víi 6,16% tæng vèn l−u ®éng,gi¶m 822 tr®,t−¬ng øng 19,8% so víi n¨m 2003.Trong ®ã nguyªn vËt liÖu cña Trung t©m n¨m 2004 t¨ng 90 tr®,t−¬ng øng víi 6,81%;c«ng cô dông cô t¨ng 16 tr® n¨m 2004 ,t−¬ng øng 11,03 %,chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang t¨ng 109 tr® ,t−¬ng øng 18,83%,thµnh phÈm tån kho t¨ng 81 tr®,t−¬ng øng 11,28% so víi n¨m 2003.TÊt c¶ c¸c nh©n tè trªn lµm cho hµng tån kho cña Trung t©m t¨ng lªn ®«i chót,nh−ng do hµng ho¸ tån kho cña Trung t©m n¨m 2004 gi¶m 1.118 tr®,t−¬ng øng 80,61% so víi n¨m 2003.§iÒu nµy lµ nguyªn nh©n chÝnh ®· lµm cho hµng tån kho cña Trung t©m gi¶m. Tµi s¶n l−u ®éng kh¸c sang n¨m 2004 gi¶m 378 tr® so víi n¨m 2003 lµ 2.408 tr® trong ®ã c¸c kho¶n t¹m øng Trung t©m n¨m 2004 th× t¨ng nhÑ (70 tr®) nh−ng chi phÝ tr¶ tr−íc gi¶m m¹nh h¬n lµ 448 tr® lµm cho tµi s¶n l−u ®éng kh¸c gi¶m 15,7% so víi n¨m2002. LuËn v¨n tèt nghiÖp 3.C¬ cÊu vèn kinh doanh cña Trung t©m. §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh th× Trung t©m rÊt cÇn cã mét l−îng vèn nhÊt ®Þnh gäi lµ vèn kinh doanh.V× vËy vèn kinh doanh cã vai trß quan träng trong viÖc b¶o ®¶m nhu cÇu kinh doanh hµng ngµy vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.D−íi ®©y lµ biÓu c¬ cÊu vèn kinh doanh cña Trung t©m. B¶ng 6.C¬ cÊu vèn kinh doanh cña Trung t©m. §¬n vÞ :Tr®.% ChØ tiªu N¨m 2004 N¨m 2003 Sè tiÒn Tû träng Sè tiÒn (%) 1.Tæng vèn KD 130.345 N¨m 2004/2003 Tû träng Sè tuyÖt ®èi Tû lÖ (%) 100 141.426 (%) 100 11.081 8,50 - Vèn cè ®Þnh 73.143 56,11 87.359 61,77 14.216 19,44 - Vèn l−u ®éng 57.202 43,89 54.067 38,23 -3.135 -5,48 100 141.426 100 11.081 8,50 2.Nguån vèn KD 130.345 - Vèn chñ së h÷u 35.671 27,37 45.533 31,49 8.862 24,84 - Nî ph¶i tr¶ 94.674 72,63 96.893 68,51 2.219 2,34 Th«ng qua c¬ cÊu vèn s¶n xuÊt kinh doanh cho ta thÊy ®−îc mèi quan hÖ tû lÖ hîp lý hay kh«ng gi÷a tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n l−u ®éng cña trung t©m.§ång thêi gióp ta biÕt ®−îc tû träng tõng lo¹i vèn vµ nguån vèn cña Trung t©m.Trong ®ã vèn chñ së h÷u cña Trung t©m n¨m 2004 lµ 44.533 tr® chiªm¸ 31,49% tæng vèn kinh doanh,n¨m 2003 nguån vèn chñ së h÷u lµ 35.671 tr® chiÕm 27,37%.Nh− vËy nguån vèn chñ së h÷u n¨m 2004 t¨ng 8.862 tr® so víi n¨m 2003,t−¬ng øng 24,84%.Nhê vËy Trung t©m chñ ®éng h¬n vÒ nguån vèn trong kinh doanh.§Ó hiÓu râ vµ ph©n tÝch kü thªm vÒ t×nh h×nh vèn kinh doanh cña Trung t©m chóng ta xem xÐt tiÕp b¶ng biÓu sau: LuËn v¨n tèt nghiÖp BiÓu 7:C¬ cÊu nguån vèn chñ së h÷u cña Trung t©m. §¬n vÞ:Tr®. ChØ tiªu N¨m 2003 Sè tiÒn N¨m2004 N¨m 2004/2003 Tûträng Sè tiÒn TØ Sè tuyÖt Tû lÖ (%) träng ®èi (%) (%) 1.Nguån vèn chñ së h÷u 35.671 27,37 44.533 31,49 8.862 24,84 - Nguån vèn KD 27.954 21,45 35.521 25,12 7.567 27,07 - Quü ®Çu t− ph¸t triÓn 3.541 2,72 4.699 3,32 1.158 32,70 - Quü khen th−ëng,phóc lîi 4.176 3,20 4.313 3,05 137 3,28 2.Nî ph¶i tr¶ 94.674 72,63 9.893 68,51 2.219 2,34 - Nî ng¾n h¹n 71.135 54,57 72.510 51,27 1.375 1,93 - Nî dµi h¹n 19.553 15,00 22.101 15,63 2.548 13,03 - Nî kh¸c 3.986 3,06 2.282 1,61 -1.704 -42,75 Tæng vèn kinh doanh 130.345 100 141.426 100 11.081 8,50 (Nguån :B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 2003-2004) B¶ng 7 cho ta thÊy nguån vèn chñ së h÷u chña Trung t©m lµ 35.671 tr® n¨m 2003,chiÕm 27,37% vèn kinh doanh cña Trung t©m.N¨m2004 vèn chñ së h÷u lµ 44.533 tr®,chiÕm 31,49%,vèn kinh doanh t¨ng 8.862 tr® t−¬ng øng lµ 24,84% so víi n¨m 2003.Quan ®ã ta thÊy vèn chñ së h÷u vµ tû träng vèn chñ së h÷u cña Trung t©m n¨m 2004 cã t¨ng h¬n so víi n¨m 2003.Nguyªn nh©n chñ yÕu n¨m 2004 nguån vèn kinh doanh t¨ng 7.567 tr®, t−¬ng −ng 27,07 % so víi n¨m 2003.Ngoµi ra Trung t©m còng t¨ng thªm 1.158 tr® vµo quü ®Çu t− ph¸t triÓn nh»m më réng, ph¸t triÓn kinh doanh vµ ®−a 137 tr® vµo quü khen th−ëng, phóc lîi ®Ó t¨ng thªm phÇn chi tr¶ c¸c kho¶n phóc lîi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn,,khuyÕn khÝch thªm c¸n bé c«ng nh©n viªn cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c. LuËn v¨n tèt nghiÖp 4.C¬ cÊu nguån vèn vay. Qua ph©n tÝch b¶ng7 ta thÊy c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña Trung t©m còng t¨ng lªn.N¨m 2004 lµ 94.674 tr®,t¨ng 2.219 tr®,t−¬ng øng víi tû lÖ t¨ng lµ 2,34% so víi n¨m 2003.Nguyªn nh©n cña viÖc gia t¨ng nî ph¶i tr¶ chñ yÕu do cã sù gia t¨ng cña nî dµi h¹n cña Trung t©m.Naem 2004 nî dµi hÆntng 2.548 tr® t−¬ng øng 13,03 %so víi n¨m 2003,ngoµi ra nî ng¾n h¹n còng t¨ng 1.375 tr® t−¬ng øng lµ 1,93% vµ nî kh¸c gi¶m 1.704 tr® t−¬ng øng víi 42,75%.Nãi chung c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña Trung t©m kh¸ cao,chiÕm 72,63% n¨m 2003 vµ 68,51% n¨m 2004 trªn tæng vèn kinh doanh.§iÒu ®ã dÉn ®Ðn tû lÖ nî cña c«ng ty kh¸ cao,nh−ng nÕu hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña Trung t©m cao th× l¹i cã lîi cho Trung t©m trong viÖc t¨ng tû suÊt doanh lîi vèn chñ së h÷u . Sau ®©y chóng ta cïng nghiªn cøu kü h¬n c¸c kho¶n nî cña Trung t©m th«ng qua biÓu sau. BiÓu 8:Chi tiÕt c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña Trung t©m. §¬n vÞ tÝnh: Tr® ChØ tiªu N¨m 2003 Sè tiÒn TØ träng N¨m 2004 Sè tiÒn (%) N¨m 2004/2003 TØ träng Sè tuyÖt (%) ®èi TØ lÖ (%) 1.Nî ng¾n h¹n 71.135 75,14 72.510 74,84 1.375 1,93 - Vay ng¾n h¹n 15.225 16,08 16.341 16,86 1.116 7,33 - Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n 16.701 17,64 14.089 14,54 -2.612 -15,64 -ThuÕ ph¶i nép cho N.N 2.791 2,95 3.651 3,77 860 30,81 - Ph¶i tr¶ cho CNV 23.875 25,22 26.928 27,79 3.053 12,79 - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c 12.543 13,25 11.501 11,87 -1.042 -8,31 2.Vay dµi h¹n 19.553 20,65 22.101 22,81 2.548 13,03 3.Chi phÝ ph¶i tr¶ 3.986 4,21 2.282 2,36 -1,704 - 42,75 Tæng nî ph¶i tr¶ 94.674 100 96.893 100 2.219 2,34 ( Nguån :B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m 2003-2004) Qua b¶ng 8 ta thÊy trong tæng c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña Trung t©m th× nî ng¾n h¹n chiÕm tØ träng lµ lín nhÊt.N¨m 2003 nî ng¾n h¹n cña Trung LuËn v¨n tèt nghiÖp t©m lµ 71.135 tr®,chiÕm 75,14 % tæng nî ph¶i tr¶.N¨m 2004 nî ng¾n h¹n lµ 72.510 tr®,chiÕm 74,84% tæng nî.vay ng¾n h¹n n¨m 2004 lµ 16,341 tr®, t¨ng 1.116 tr®,t−¬ng øng lµ 7,33% so víi n¨m2003.Ph¶i tr¶ cho ng−êi b¸n lµ 16.701 tr® n¨m 2003 ,t−¬ng øng lµ 17,64% tæng sè nî cña Trung t©m,sang n¨m 2004 gi¶m 2.612 tr®, gi¶m 15,64%.ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n−íc n¨m 2004 lµ 3.651 tr®,chiÕm 3,77% tæng nî t¨ng 860 tr® so víi n¨m 2003.Do Trung t©m cã l−îng c¸n bé c«ng nh©n viªn kh¸ ®«ng nªn n¨m 2004 nî ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Trung t©m lµ 26.928 tr®,chiÕm 27,79% tæng nî ph¶i tr¶,t¨ng 3.051 tr® so víi n¨m 2003,t−¬ng øng lµ 12,79%.C¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c lµ 12.543 tr® n¨m 2004,chiÕm 13,25% tæng nî,gi¶m 1.042 tr® tøc lµ 8,31 % so víi n¨m 2003. Nî dµi h¹n cña Trung t©m n¨m 2004 lµ 22,101 tr®,chiÕm 22,81% tæng nî ,t¨ng 2.548 tr®, t−¬ng øng 13,03 % so víi n¨m 2003.Nî kh¸c cã xu h−íng gi¶m,n¨m 2004 cßn 2.282 tr®,gi¶m 1.704 tr® tøc lµ 42,75% so víi n¨m 2003.Nguyªn nh©n lµm cho nî kh¸c gi¶m lµ do chi phi ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp gi¶m t−¬ng øng. Tãm l¹i, v× tû lÖ vèn vay cña Trung t©m lµ kh¸ cao nªn Trung t©m cÇn ph¶i c©n nh¾c kü ®Ó sö dông vèn mét c¸ch hîp lý. II.§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Trung t©m 1.C¸c chØ tiªu lµm c¨n cø x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ sö dông vèn. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña Trung t©m tr−íc tiªn ta tÝnh mét sè chØ tiªu vèn b×nh qu©n cña Trung t©m trong 2 n¨m qua. Gi¸ trÞ tÝnh b×nh qu©n n¨m tÝnh b»ng c«ng thøc: Gi¸ trÞ b×nh qu©n n¨m = gi¸ trÞ ®Çu n¨m +gi¸ trÞ cuèi n¨m 2 Qua ®ã ta tÝnh ®ù¬c mét sè chØ tiªu b×nh qu©n sau:
- Xem thêm -