Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở chi nhánh công ty dược phẩm tw2.

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph©n II : Néi Dung I. Mét Sè VÊn §Ò LÝ LuËn VÒ Kinh TÕ T Nh©n . 1.1. TÝnh tÊt yÕu tån t¹i Kinh TÕ T Nh©n : Môc tiªu x©y dùng cnxh ë níc ta theo chñ nghÜa mac Lenin vµ t tëng hå chÝ minh . Mét trong nh÷ng nhiÖm vô lµ x¸c l©p quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt , nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi . trong ®ã néi dung cèt lâi lµ x¸c lËp c¬ cÊu vÒ së h÷u t liÖu s¶n xuÊt vµ c¬ cÊu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ mét c¸ch phï hîp víi yªu cÇu cña quy luËt thùc tÕ kh¸ch qua ña nÒn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é cña níc ta . Bíc khëi ®Çu ®æi míi trong ®ã cã viÖc më ®êng ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n ®· diÔn ra tõ n¨m 1979 , khi ®ã nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø IV , BCHT¦ §¶ng kho¸ IV . §ã lµ bíc ®Çu chÊp nhËn kinh tÕ t nh©n vµ kinh tÕ hµng ho¸ , dï cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ quy m« vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng , nhng ®· lËp tøc nÈy sinh vøng m¾c vÒ lý luËn × ®ông ®Õn nguyªn lý c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa . C©u hái dÆt ra :” Chñ nghÜa x· héi cã ®Æc ®iÓm u viÖt lµ kinh tÕ c«ng h÷u vµ hÕ ho¹ch ho¸ tËp trung , nay l¹i më ®êng cho kinh tÕ t nh©n vµ thÞ trêng ? cã thÓ lîi tríc m¾t , nhng l©u dµi liÖu cßn chñ nghÜa x· héi ?” . HÇu nh mäi vÊn ®Ò lý luËn n¶y sinh tõ bíc më ®Çu ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n cho ®Õn nay ®Òu xoay quanh c©u hái ®ã . DÉu cßn ý kiÕn b¨n kho¨n , cuéc më ®êng vµ ph¸t triÓn vÉn diÔn ra tríc hÕt do ¸p lùc m¹nh mÏ tõ thùc tÕ , ®«ng ®¶o nh©n d©n vµ ®¶ng viªn , c¸n bé ®· rÊt n¨ng ®éng t×m tßi s¸ng t¹o nhiÒu nh©n tè míi , kh«ng thô ®éng chÊp hµnh theo “ c¬ chÕ kh«ng phï hîp thùc tÕ ” , ®ßi hái “c¬Ø trãi ” , “th¸o gì ” ®Ó s¶n xuÊt bung ra , cu v·n ®êi sèng nh©n d©n ®ang qu¸ khã kh¨n thiÕu thèn . Khã kh¨n ®ã cã nguyªn nh©n kh¸ch quan , nhng nguyªn nh©n chñ quan , nhng nguyªn nh©n chñ yÕu vµ trùc tiÕp lµ do mét sè sai lÇm trong c¶i t¹o, t©p thÓ hãa vµ sik duy tr× c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, ng¨n cÊm kinh tÕ t nh©n vµ quan hÖ thÞ tr¬ng. Vµ thêi gian ®ã, nguån vËt t hµng ho¸ vµ tµi chÝnh trong tay Nhµ níc ®· c¹n iÖt, rong khi nguån kh¶ n¨ng trong d©n cßn nhiÒu . Thc tÕ ®o ®a tíi ®ßi hái ph¶I “th¸o gì” tng bíc cho kinh tÕ t nh©n vµ t do trao ®æi hµng ho¸ .Sù th¸o g¬ nhanh chãng ®a l¹i hiÖu qu¶ næi bËt ,cµng giup kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m th¸o gì. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cïng víi ¸p lùc ®æi m¬Ý tõ thùc tÕ cuéc sèng, vÒ mÆt t t¬ng lý luËn, ngay tõ buæi ®Çu ®· gÆp nhiÒu thuËn lîi do nh÷ng níc x· héi chñ nghÜa lóc ®ang cã trµo lu trë l¹i nh÷ng t tëng cña Lªnin trong chÝnh s¸ch kinh tÕ míi ,næi bËt nhÊt lµ sù tÊt yÕu ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn . ViÖt Nam lµ níc võa míi ph¸t triÓn kinh tÕ sau chiÕn tranh ,tù biÕt m×nh cßn thiÕu vèn lý luËn vµ kinh nghiÖm, nªn ®· rÊt coi träng tæ chøc nghiªn cøu häc tËp vµ khai th¸c kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm quèc tÕ.Tuy nhiªn , ®Æc ®iÓm næi bËt cña bíc më ®êng ®æi míi trªn thùc tÕ cña nh©n d©n. Trªn ®Êt níc ta , c¸c n¨m tõ 1979 ®Õn ®¹i héi VI (1986 )§¶ng vµ nhµ níc ®· liªn tôc cæ vò vµ t¹o phong trµo t×m tßi s¸ng t¹o vµ ph¸t huy nh©n tè míi trªn thùc tÕ . Qua ®ã , tong bíc tæng kÕt , ban hµnh chÝnh s¸ch vµ thÓ chÕ míi . Bíc ®æi míi chÝnh s¸ch kinh tÕ cña ®¹i héi VI ( 1986 ) kÕ ®ã lµ héi nghÞ lÇn thø 6 (1989 ) BCHT¦ §¶ng kho¸ VI , chÝnh lµ kÕt qu¶ tæng kÕt thùc tÕ , tù chñ vËn dông s¸ng t¹o t tëng Lªnin vÒ ph¸t triÓn c¬ cÊu kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ quan hÖ thÞ trêng ®Ó xóc tiÕn c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi phï hîp víi ViÖt Nam . ChÝnh s¸ch míi cña ®¹i héi VI , do phï hîp víi thùc tÕ vµ ý nguyÖn cña nh©n d©n , ®· ®I vµo cuéc sèng rÊt nhanh , t¹o c¬ së lý luËn vµ niÒm tin m¹nh mÏ trong toµn ®¶ng , toµn d©n trong sù nghiÖp ®ái míi , trong ®ã p¸t triÓn kinh tÕ t nh©n vµ kinh tÕ thÞ trêng ®· trë thµnh xu híng kh«ng thÓ ®¶o ngîc dï gÆp khã kh¨n víng m¾c th¨ng trÇm . KÕ tôc chÝnh s¸ch cñ §¹i héi VI vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n vµ kinh tÕ thÞ trêng. 1.2 Vai trß vµ vÞ trÝ cña thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n . 1.2.1VÒ c¬ cÊu nghµnh nghÒ kinh doanh. §Æc trng bao qu¸t lµ ®Çu t tËp trung vµo c¸c nghµnh th¬ng nghiÖp , dÞch vô , c«ng nghiÖp chÕ biÕn , ®¸nh b¾t vµ nu«i trång thuû h¶i s¶n ,x©y dùng ,vËn t¶I kho b·I vµ th«ng tin liªn l¹c ,kh¸ch s¹n nhµ hµng ,kinh doanh bÊt ®éng s¶n vµ dÞch vô t vÊn ,tµi chÝnh tÝn dông… N¨m 1994, trong tæng sè 7619 doanh nghiÖp ( gåm c¸c lo¹i c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n ,c«ng ty cæ phÇn , doanh nghiÖp t nh©n vµ hîp t¸c x·) cã ®Õn 3582 doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng nghiÖp ( chiÕm tû träng 40,01%) 2466 doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh c«ng nghiÖp chÕ biÕn ).Thø ®Õn lµ c¸c nghµnh kinh doanh kh¸c . T×nh h×nh trªn lµ ®iÒu b×nh thêng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp tËp trung cao ®é ( víi nÒn kinh tÕ thiÕu hôt triÒn miªn – 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lµm kh«ng ®ñ ¨n…) ,sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn ,vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc . Bëi lÏ , c¸c doanh nghiÖp hoÆc c¸c nhµ kinh doanh chØ ®Çu t khi kh¶ n¨ng sinh lîi hÊp dÉn. Sè lîng c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp tõng bíc ®· ®îc thèng kª cËp nhËt nh»m phôc vô c«ng t¾c qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ®èi víi khu vùc kinh tÕ nµy . Qua c¸c sè liÖu thèng kª tæng qu¸t cho thÊy ,Ngoµi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña kinh tÕ c¸ thÕ ( víi 1879402 c¬ së kinh tÕ ,thu hót 3241129 lao ®éng ) th× doanh nghiÖp t nh©n gÊp 2,57 lÇn sè lîng c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ gÊp 2,95 lÇn sè lîng c«ng ty cæ phÇn .Tuy nhiªn ,sè lao ®éng thu hót cña c¸c c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n l¹i nhiÒu h¬n doanh nghiÖp t nh©n 1,15 lÇn. Nh vËy lo¹i h×nh doanh nghiÖp t nh©n vÉn lµ h×nh thøc hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t t nh©n trong níc .§iÒu nµy cã thÓ c¾t nghÜa bëi c¸c nguyªn nh©n vª quyÒn lîi,uy tÝn, tr¸ch nhiÖm,c¸cyÕu tè t©m lý,tËp qu¸n kinh doanh ,nh÷ng giíi h¹n bëi tr×nh ®é x· héi ho¸ s¶n xuÊt vµ m«I trêng kinh doanh chi phèi. 1.2.2§ãng gãp vµo GDP. Sù ho¹t ®éng víi qui m« ngµy cµng réng cña doanh nghiÖp t nh©n ®· cã nhiÒu dãng gãp cho nÒn kinh tÕ x· héi cña nhµ níc ta. ThÓ hiÖn chÝng trong sù ®ãng gãp GDP:1996:tû träng doanh nghiÖp t nh©n chiÕm 42,7%GDP cña c¶ níc ;khu vùc t nh©n chiÕm 3,23%GDPcña c¶ níc trong tæng s¶n phÈm quèc néi 213,833 tû ®ång.Thªm vµo ®ã tèc ®ét¨ng trëng GDP cña khu vùc t nh©n chiÕm 10,60% (C¸c sè liÖu 1997 , 1998 , 1999 ®îc thèng kª qua b¶ng sè liÖu sau . Cho thÊy khu vùc t nh©n cã ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù gia t¨ng tæng s¶n phÈm quèc néi vµ tèc ®é t¨ng trëng chung cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. B¶ng 1: T¨ng trëng (theo íc tÝnh) vµ tû träng trong GDP cña tõng thµnh phÇn kinh tÕ TT 1 2 3 Thµnh phÇn 1997 T¨ng trëng Tû träng kinh tÕ N«ng - l©m ng 7,5% 24% nghiÖp C«ng nghiÖp vµ 25% 33% x©y dùng DÞch vô 15% 43% 1998 1999 T¨ng trëng Tû träng T¨ng trëng Tû träng 15% 24% 9% 24% 16,5% 34% 12,5% 34% 20% 43% 2,5% 42% 1.2.3 . Gi¶i quyÕt viÖc lµm . 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thùc tÕ cho thÊy khu vùc kinh tÕ t nh©n thùc sù næi lªn ë ViÖt Nam lµ tõ mÊy n¨m trë l¹i ®©y . Song víi ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc , khu vùc lµy ®· thu hót lùc lîng lao ®éng ®«ng ®¶o trong nh©n d©n . Cô thÓ qua b¶ng sè liÖu sau , ta thÊy so víi tæng lùc lîng lao ®éng cña c¶ níc th× khu vùc thu hót nhiÒu lao ®éng nhÊt ®ång t hêi kh¶ n¨ng t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho quÇn chóng lµ nhÊt . Bëi v× thùc chÊt ®¹i bé phËn c¸c thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n lµ c¸c n«ng trang gia ®×nh , doanh nghiÖp gia ®×nh vµ doanh nghiÒp mét së h÷u . theo sè liÖu thèng kª n¨m 1998 : Riªng c¸c hé knh doanh t nh©n trong c«n nghiÖp vµ th¬ng m¹i ®· thu hót ®îc trªn 4,5 triÖu ngêi , chiÕm kho¶ng 13% tæng sè lao ®éng cña khu vùc nµy . ë khu vùc n«ng th«n , c¸c hé tiÓu thñ cong nghiÖp vµ c¸c hé s¶n xuÊt nghÒ phô ®· t¹o ra kho¶ng 4,3 – 4,5 triÖu viÖc lµm cho lao ®éng . Riªng vÒ kinh tÕ hîp t¸c h×nh thøc nµy ®· t¹o ra gÇn 7 triÖu lao ®éng . Nh vËy m« h×nh doanh nghiÖp t nh©n , ®Æc biÖt t nh©n võa vµ nhá cã ý nghÜa trong nh÷ng nghµnh nghÒ truyÒn thèng , tiÓu thñ c«ng , ®ång thêi ®©y còng lµ m« h×nh lµm ¨n cã hiÖu qu¶ nhê vµo chi phÝ thÊp , ®Çu t ban ®Çu nhá . Trong 125 doanh nghiÖp trong nghµnh c«ng nghiÖp ®iÖn - ®iÖn tö , doanh nghiÖp võa vµ nhá chiÕm 75% cha kÓ ®Õn nhiÒu doanh nghiÖp thuéc mét sè ngµnh bæ trî . Sè lîng doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ doanh nghiÖp nhµ níc ®· gi¶m xuèng cßn 17 doanh nghiÖp , doanh nghiÖp võa vµ nhá t nh©n ( vèn trong níc ) cã kho¶ng 45 doanh nghiÖp tham gia vµo l¨p r¸p vµ chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn , c¸c ®å dïng ®iÖn sinh ho¹t ( qu¹t ®iÖn , nåi c¬m ®iÖn …. ) TÝnh ®Õn nay c¶ níc cã kho¶ng 200 doanh nghiÖp may t nh©n . KÓ c¶ t nh©n võa vµ nhá th× sè lîng c¸c doanh nghiÖp t nh©n trong ngµnh may chiÕm kho¶ng 5% , tøc lµ gÇn 300 doanh nghiÖp . ChÝnh c¸c doanh nghiÖp thuéc ngµnh may ®· kh«ng bá trèng thÞ trêng néi ®Þa . Hä lÊy thÞ trêng trong níc lµm chiÕn lîc ph¸t triÓn doanh nghiÖp cña hä . Kh«ng chØ víi c¸c doanh nghiÖp t nh©n võa vµ nhá ph¸t triÓn trªn nhiÒu lÜnh vùc mµ thùc tÕ mÊy n¨m võa qua ®· chøng minh khu vùc t nh©n ®· cã bíc ®Çu trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp vµ mÆc dï cha ®¹t ®îc bíc tiÕn vît bËc nhng khu vùc t nh©n còng ®· tr¶ lêi cho chÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ cña níc nhµ .TÇm quan träng cña c¸c doanh nghiÖp t nh©n trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Þnh híng xuÊt khÈu cã c¬ së kh«ng ph¶I trªn lý thuyÕt hay do hÖ t tëng mµ c¾n vµo trong mét nÒn 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kinh tÕ më , nh©n lùc dåi dµo vµ tiÒn c«ng thÊp .Nãi thµnh c«ng nhÊt theo ®óng nghÜa ®en cña nã tøc lµ nÕu ®îc ®èi xö hîp lý , c«ng b»ng . C¸c doanh nghiÖp t nh©n sÏ ®¹t tû lÖ thu håi vèn cao h¬n c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lín hoÆc c¸c doanh nghiÖp gia ®×nh . V× thÕ c¸c doanh nghiÑp t nh©n cã thÓ xö dông tèt h¬n c¸c nguån ®Çu t hiÖn ®ang han hiÕm vµ næi lªn nh mét h×nh thøc doanh nghiÖp chñ yÕu trong c¸c nghµnh s¶n xuÊt ®Þnh híng xuÊt khÊu , sö dông nhiÒu lao ®éng . Trong mét nÒn kinh tÕ më , dåi dµo lao ®éng vµ nh©n c«ng rÎ th× c¸c doanh nghiÖp t nh©n chiÕm u thÕ v× chóng võa ®ñ nhá ®Ó ho¹t ®éng mét c¸ch linh ho¹t ®ång thêi võa ®ñ lín ®Ó d¹t hiÖu qu¶ cao . VÎ ®Ñp c¶u chóng kh«ng ph¶i ë quy m« mµ ë kh¶ n¨ng sinh lêi . V× cã kh¶ n¨ng sinh lêi cho nªn c¸c doanh nghiÖp ®ã kh«ng cÇn chÝnh phñ hç trî , hä chØ cÇn cã ®iÒu kiÖn c«ng b»ng ®Ó thµnh c«ng. Trong mÊy n¨m qua , khu vùc kinh tÕ t nh©n ®· kh¼ng ®Þnh m×nh , lµ mét trong n¨m thµnh phÇn kinh tÕ ®Êt níc , hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao vµ hÇu hÕt ph¸t triÓn ®ång §Òu trªn mäi lÜnh vùc cña ho¹t ®éng kinh tÕ.Vµ khu vùc nµy còng ®· cã sù tù kh¼ng ®Þnh m×nh trªn thÞ trêng trong níc mÆc dï cha cã sù ®ång ®Òu trªn mäi miÒn ,thµnh phè-®Þa ph¬ng song s¶n phÈm ®a d¹ng mÉu m· phong phó . Nhng c¸c doanh nghiÖp t nh©n thêng m¾c ph¶I bÖnh thiÕu vèn ,mµ ®Ó vay vèn cho ®µu t ph¸t triÓn kinh doanh l¹i rÊt khã kh¨n.Theo thèng kª cña côc thèng kª cho thÊy hiÖn cã 75% sè doanh nghiÖp cã vèn díi 50 triÖu ®ßng,vµ thùc tÕ chØ cã 1/3 sè doanh nghiÖp nµy ®îc vay vèn ®Ó bæ sung vµo sè vèn Ýt ái cña m×nh.Nhng vèn vay tõ ng©n hµng tÝn dông còng chØ ®îc díi 20%,cßn l¹i trªn 80% ®· huy ®éng vèn tõ b¹n bÌ ,hä hµng trong qu¸ tr×nh kinh doanh hä ®· tËn dông h×nh thøc tÝn dông th¬ng m¹i cña c¸c ®èi t¸c kinh doanh-h×nh thøc mua tr¶ chËm T¹i c¸c doanh nghiÖp t nh©n ,c¸c c¸n bé qu¶n trÞ doanh nghiÖp ®Òu trëng thµnh tõ thùc tÕ vµ häc hái kinh nghiÖm tõ b¹n hµng chØ mét lîng nhá ®îc ®µo t¹o qua c¸c trêng líp chÝnh quy vÒ qu¶n trÞ doanh nghiÖp hoÆc qu¶n lý kinh tÕ.§øng tríc t×nh h×nh thùc tiÔn nh vËy ,lùc lîng c¸n bé qu¶n l ý taÞ c¸c doanh nghiÖp nµy cã nhu cÇu ín vÒ ®µo t¹o.Cha kÓ lùc lîng lao ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy hÇu nh kh«ng ®µo t¹o ng¾n h¹n cÊp tèc ra lµm thî.T×nh tr¹ng nµy g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho doanh nghiÖp t nh©n hiÖn nay 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tr×nh ®é c«ng nghÖ ,chÊt lîng s¶n phÈm vµ thÞ trêng lµ nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp,nh÷ng doanh nghiÖp t nh©n rÊt khã cã kh¶ n¨ng ®Çu t c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®ång thêi viÖc t¸I ®Çu t vµo c«ng nghÖ l¹i cµng khã kh¨n.Do vËy mµ chÊt lîng s¶n phÈm thÊp ,tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm kh«ng cao dÉn ®Õn thÞ trêng tiªu thô chØ bã hÑp trong ®Þa bµn chËt hÑp vµ søc mua thÊp.ChÝnh v× vËy mµ doanh nghiÖp t nh©n ®· kh«ng cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c nh : c«ng ty cæ phÇn,c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n vµ nhµ níc… MÆc dï vËy trong thêi gian qua,mét sè doanh nghiÖp t nh©n vÉn v¬n lªn vµ cã kh¶ n¨ng tham gia xuÊt khÈu ,nhng trong thùc tÕ hä ®· kh«ng thÓ tù m×nh t×m ®îc kh¸ch hµng .KÕt qu¶ lµ s¶n phÈm cña hä ®îc xuÊt khÈu sang nhiÒu níc song ®Òu ph¶I qua c¸c c«ng ty th¬ng m¹i níc Ngoµi .Do vËy t×nh tr¹ng bÞ Ðp gi¸ lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái ,®iÒu nµy g©y thiÖt h¹i ®¸ng kÓ cho lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy.thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy víi matt sè s¶n phÈm xuÊt khÈu theo h¹n ng¹ch c¸c c«ng ty t nh©n ®· ®îc tham gia ®Êu thÇu h¹n ng¹ch song c¸c doanh nghiÖp t nh©n víi sè vèn Ýt ái vµ cha nhiÒu kinh nghiÖm nªn khã cã thÓ th¾ng thÇu,mµ ngay c¶ khi cã kh¸ch hµng nhËp khÈu c¸c doanh nghiÖp t nh©n vÉn khã kh¨n trong viÖc t×m nguån hç trî cho xuÊt khÈu.§¸ng chó ý h¬n lµ c¸c doanh nghiÖp t nh©n cha ®ñ nh÷ng kiÕn thøc vµ th«ng tin cÇn thiÕt vÒ ký hîp ®ång theo th«ng tin quèc tÕ.ViÖt Nam còng cha cã nhiÒu chuyªn gia trong lÜnh vùc nµy ,®iÒu nµy dÉn ®Õn c¸c doanh nghiÖp t nh©n ph¶I mÊt chi phÝ cao cho c¸c chuyªn gia hoÆc cho c¸c nhµ t vÊn níc Ngoµi vµ nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy ch¾c ch¾n l¹i céng vµo chi phÝ xuÊt khÈu.§Êt ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp t nh©n cãn thiÕu .Hä gÆp khã kh¨n c¶ trong viÖc tiÕp cËn ®îc dÊt cho thuª theo khung gi¸ nhµ níc ,lÉn kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó thuª ®Êt Ngoµi khu vùc t nh©n .Tuy nhiªn khu vùc t nh©n ®· ®ãng gãp mét tØ träng ®¸ng kÓ trong xuÊt khÈu .Sù ph¸t triÎn cña c¸c doanh nghiªp t nh©n ë ViÖt Nam ®· thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c nghµnh c«ng nghiÖp truyÒn thèng giµu tiÒm n¨ng ë c¸c ®Þa ph¬ng nh nghÒ thñ c«ng vµ c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp ,tØ träng ®ãng gãp trong t«ng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cña c¶ n¬c t¨ng ®ang kÓ .Bªn c¹nh ®ã,víi kh¶ n¨ng linh ho¹t trong kinh doanh mét sè doanh nghiÖp t nh©n d· ®Çu t mua c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i dÓ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu nhê ®ã mµ tØ träng xuÊt khÈu t¨ng lªn d¸ng kÓ . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc t nh©n cßn ®ãng gãp lín vµo qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ .Gièng nh c¸c quèc gia kh¸c ,c¸c doanh nghiÖp lín ë ViÖt Nam tËp trung ë c¸c thµnh phè lín .Xu híng nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng mÊt c©n ®èi vÒ møc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ – v¨n hãa – x· héi gi÷a khu vùc thnhf thÞ vµ n«ng th«n ,còng nh gi÷a c¸c vïng .Do vËy cã thÓ coi viÖc ph¸t triÓn khu vùc kinh tÕ t nh©n nãi riªng vµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá noi chung nh mét c«ng cô quan träng dÓ t¹o ra sù c©n b»ng gi÷a c¸c vïng gãp phÇn vµo qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhaugi÷a c¸c chi nh¸nh còng nh c¸c khu vùc l·nh thæ . Trë l¹i víi mét thùc tr¹ng næi bËt cña khu vc t nh©n trong nghµnh c«ng nhiÖp ®Æc biÖt lµ næi lªn tõ qu¸ tr×nh CNH- H§H. HiÖn nay khu vùc nh©n sö dông kho¶ng 12% sè lao ®«ng trong s¶n xuÊt c«ng nghiÖp .Doanh nghiÖp mét së h÷u lµ hinh thøc phæ biÕn nhÊt trong s¶n xu©t c«ng nghiÖp nhng do quy m« nhá nªn chØ chiÕm 3% tæng sè vèn d¨ng ký vµ sã lao ®éng .Sè doanh nghiÖp gia ®×nh vµ h¬p t¸c x· nhiÒu h¬n so víi doanh nghiÖp mét së h÷u ,vµo kho¶ng 800 000 doanh nghiÖp thuª kho¶ng 2,5 triÖu lao ®éng gãp tíi 20% s¶n lîng c«ng nghiÖp . Theo b¶ng 2 cho thÊy sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty t nh©n trong ngµnh c«ng nghiÖp ë ViÖt Nam . ®I lªn tõ mét tû träng rÊt nhá gÇn nh b»ng kh«ng n¨m 1991 , c¸c c«ng ty t nh©n ®· ph¸t triÓn nhanh chãng . Lý do lµ ë chç chØ ®Õn n¨m 1992 c¬ së ph¸p lý cho c¸c c«ng ty t nh©n míi ®îc h×nh thµnh cïng víi viÖc th«ng qua hiÕn ph¸p míi. B¶ng 2: TT Ch©u lôc 1 ¸ 2 ¢U 3 C¸c níc kh¸c 1994( %) 14 14 72 1995 (%) 1996(%) 11 11 16 16 72 72 1997 (%) 11 24 66 1998(%) 15 28 57 Theo b¶ng sè liÖu 3 biÓu thÞ c¬ cÊu s¶n lîng theo ngµnh cña c¸c c«ng ty t nh©n , doanh nghiÖp gia ®×nh vµ cµc doanh nghiÖp nhµ níc . ChÕ biÕn l¬ng thùc thùc phÈm lµ lo¹i h×nh ho¹t ®éng chñ yÕu cña c¶ ba h×nh thøc doanh nghiÖp nµy chiÕm kho¶ng 44% tæng s¶n lîng c«ng nghiÖp . Tû träng lín cña ngµnh chÕ biÕn l¬ng thùc , thùc phÈm ph¶n ¸nh møc ®é thÊp kÐm cña c«ng nghiÖp ho¸ ë ViÖt Nam . b¶ng 4 cßn chØ ra r»ng c¶ doanh nghiÖp gia ®×nh l·n c¸c c«ng ty t nh©n ®Òu tËp chung chñ yÕu trong mét sè ×t ngµnh 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi c«ng nghiÖp chÕ biÕn , ngµnh vËt liÖu x©y dùng còng ®ãng vai trß qua träng ®èi víi c¸c hé gia ®×nh trong khi dÖt may lµ lÜnh vùc ho¹t ®éng chinh cña c¸c c«ng ty t nh©n ë viÖt nam . B¶ng 3: TT Khu 1992(%) 1993(%) 1994(%) 1995(%) 1996(%) 1997(%) 1998(%) 1999(%) vùc 1 Thµnh 8,3 7,3 6,1 6,4 5,9 6,0 6,9 7,4 thÞ 2 N«ng 26,62 25,5 28,2 th«n C¸c sè liÖu thèng kª trªn cho dï cã phÇn l¹c hËu vµ kh«ng chÝnh x¸c ®îc vai trß cña khu vùc t nh©n trong t¬ng lai , con sè thêng ®îc ®a ra ®Ó chøng minh cho tÇm quan träng cña c¸c c«ng ty t nh©n lµ tû träng 60% trong tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) cña khu vùc nµy .Thùc tÕ ,®¹i héi §¶ng lÇn VIII ®· xem xÐt vÊn ®Ò Nhµ níc cÇn lµm g× ®Ó gi¶m bít ®I 20% tû träng cña chÝnh c¸c c«ng ty t nh©n trong GDP .C¸c c«ng ty tư nh©n ,bao gåm c«ng ty TNHH va c«ng ty cæ phÇn chiÕm mét phÇn rÊt nhá bÐ trong nÒn kinh tÕ víi tû träng kh«ng qu¸ 1%GDP vµ v× vËy hä kh«ng ph¶I lµ mèi ®e doa ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc hay c¸c môc tiªu x· héi cña chÝnh phñ .Ngîc l¹i, c¸c môc tiªu t¨ng trëng , viÖc lµm vµ c«ng b»ng , thËm chÝ c¶ môc tiªu duy tr× c¸c doanh nghiÖp nhµ níc phô thuéc vµo thµnh c«ng cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ sù v÷ng m¹nh cña c¸c c«ng ty t nh©n. B¶ng 4 :C¬ cÊu s¶n lîng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp theo h×nh thøc së h÷u. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Sè lîng c«ng ty C«ng ty mét chñ së h÷u 76 3126 8690 14165 18243 21000 C«ng ty TNHH 43 1170 3389 5310 7346 8900 C«ng ty cæ phÇn 3 65 106 134 165 1900 Vèn ( tû ®ång VN ) C«ng ty mét së h÷u na 930 1351 2090 2500 3000 C«ng ty TNHH na 1490 2723 3882 4237 7300 C«ng ty cæ phÇn na 310 850 1071 1244 2500 B¶ng 5 :Thèng kª sù ®ãng gãp cña c¸c doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh C«ng ty t Doanh Doanh TØ träng cña nh©n% nghiÖp gia nghiÖp nhµ c¸c c«ng ty 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 L¬ng thùc ,thùc phÈm DÖt may Gç\s¶n phÈm gç VËt liÖu XD C¸c nghµnh kh¸c Tæng sè 31,0 27,0 11,4 4,7 25,3 100,0 ®×nh % níc % 44,5 7,9 7,8 18,3 21,5 100,0 29,9 8,1 0,9 7,4 53,7 100,0 trong tæng SI % 3,7 12,4 15,5 2,4 2,2 4,0 Cuèi cïng th× thùc tÕ cho thÊy thèng kª s¸u th¸ng ®Çu n¨m2000 sè c«ng ty t nh©n cã t c¸ch ph¸p nh©n lµ chiÕm ®a phÇn vµ nhiÒu h¬n sè c«ng ty DNNN víi s t¨ng trëng hµng n¨m ngµy cµng lín. B¶ng 6 :Thèng kª sè c«ng ty t nh©n vµ t¨ng trëng hµng n¨m ( 1996-2000 ) 1996 1997 1998 1999 2000 C«ng ty Ngoµi quèc 31.143 33.713 36.753 39.915 46.523 doanh T¨ng trëng hµng n¨m 8,3% 8,6% 8,6% 16,6% C«ng ty t nh©n 21.905 23.009 24.998 26.989 30.077 T¨ng trëng hµng n¨m 5% 8,6 7,9% 11,5% C«ng ty TNHH 9.316 10.420 11.834 12.473 15.701 T¨ng trëng hang n¨m 11% 9,2 9,5% 25,9% C«ng ty cæ phÇn 216 302 372 453 745 T¨ng trëng hµng n¨m 9,42% 22,8% 21,1% 64,5% Nh vËy khu vùc kinh tÕ t nh©n ®· ®îc t¹o lËp vµ sù ph¸t triÓn cña khu vùc nµy trong nh÷ng n¨m qua ®· tù kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n va chøng tá khu vùc kinh tÕ t nh©n ®· ®ang vµ sÏ trë thµnh khu vùc kinh tÕ träng ®iÓm trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. 1.3 C¸c bé phËn cña kinh tÕ t nh©n . * Bé phËn kinh tÕ c¸ thÓ , tiÓu chñ : Lµ nh÷ng ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kkinh doanh cña doanh nghiÖp .®Ó lµm c«ng iÖc ®ã , hä g¾n vøi thùc quyÒn kinh doanh cña doanh nghiÖp ë hai d¹ng kh¸c nhau. + Lµ chñ së h÷u hoÆc ®ång së h÷u tµi s¶n cña doanh nghiÖp kiªm lu«n viÖc trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Kh«ng ph¶I lµ chñ së h÷u , nhng ®îc chñ së h÷u gia cho quyÒn sö dông tµi s¶n vµ trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp . + trong kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng X· Héi CHñ NghÜa , mÆc dï ho¹t ®éng trong hai bèi c¶nh cßn cã khÝa c¹nh kh¸c nhau ®ã , nhng c¸I chung nhÊt , b¶n chÊt nhÊt cua kinh tÕ c¸ thÓ , tiÓu chñ vÉn kh«ng kh¸c , ®ã lµ g¾n víi thùc quyÒn cña chñ thÓ kinh doanh , c¸c c¸ thÓ lµ ngêi ®¹i diÖn vµ gi÷ vai trß lín nhÊt , toµn diÖn nhÊt , trong viÖc thùc , thùc quyÒn ®ã cña doanh nghiÖp b¨ng chÝnh tµi n¨ng vµ trÝ tuÖ cña m×nh . Mét khÝa c¹nh lý thuyÕt cã thÓ cho chóng ta v÷ng tin vµ kÕt luËn ®ã lµ : a; Sù tho¶ hiÖp ®ång thuËn x· héi ngµy cang ®îc më réng vµ n©ng cao trong m«I trêng chÝnh trÞ – x· héi c¨n b¶n ®Æt trªn nÒn t¶ng §¶ng l·nh ®¹o . Nhµ níc qua lý nh©n d©n lµm chñ , ®îc thÎ chÕ ho¸ b»ng ph¸p luËt , ®· to¹ nªn nh÷ng nÐt t¬ng ®ång , mang tinh x· héi h¸o cao trong thùc quyÒn cña chñ thÓ kinh doanh vµ t¹o nh÷ng nÐt míi trong b¶n chÊt cña c¸ thÓ vµ tiªñ chñ . Thùc quyÒn kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶I ®îc h×nh thµnh chñ yÕu bëi sù chi phèi cña quyÒn së h÷u , tµi s¶n mµ chñ yÕu b»ng sù t¸c ®éng cña m«I trêng chÝnh trÞ , x· héi , b»ng quyÒn cña con ngêi , trong sù tho¶ hiªp vµ ®ång thuËn x· héi cao. Víi su thÕ vµ ®a d¹ng ho¸ së h÷u vµ h×nh thøc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh , nhÊt lµ sù më réng khu vùc kinh tÕ hçn hîp , trong ®ã cã sù ®an xen , pha lo·ng quyÒn lùc cña ®ång chu së h÷u . VÞ trÝ vµ mèi qua hÖ gi÷ quyÒn së h÷u vµ quyÒn sö dông c¸c yÕu tè s¶n xuÊt ®· cã sù thay ®æi , ho¸n vÞ theo híng n©ng quyÒn kinh doanh cña doanh nghiÖp . V¨n ho¸ víi t c¸ch lµ môc ®Ých , nguån ®éng lùc vµ lµ hÖ ®iÒu tiÕt cña kinh doanh ®îc khuyÕn khÝch vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn lµm cho c¸c c¸ thÓ , c¸c tiÓu chñ cã v¨n ho¸ h¬n trong kinh doanh. b; Kh«ng ph¶I lµ ®Êt ®ai , tiÒn vèn mµ lµ tri thøc míi lµ yÕu tè ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh sù thµnh ®¹t cña kinh tÕ nãi chung vµ s¶n suÊt kinh doanh nãi riªng. Theo ®ã con ®êng ph¸t triÓn cña tÇng líp tiÓu chñ , c¸ thÓ míi lµ con ®êng chiÕm lÜnh tri thøc , chø kh«ng ph¶I lµ n¾m lÊy ®Æc quyÒn tõ sù ban cho cña së h÷u ®Êt ®ai vµ tiÒn vèn. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong nÒn kinh tÕ cña x· héi n«ng nghiÖp truyÒn thèng , ®Êt dai lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn . §Êt qua träng nh vËy , nhng cã h¹n , nªn ai chiÕm lÜnh ®îc ®Êt th× chi phèi ®îc s¶n xuÊt vµ chi phèi ®îc ngêi kh¸c kh«ng cã ®Êt . Do ®ã , quyÒn së h÷u ®Êt còng chi phèi gÇn nh tuyÖt ®èi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngay nay trong xu thÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ , nhanh chãng cña tri thøc vµ chuyÓn giao chi thøc nªn yÕu tè quyÕt ®Þnh sù thµnh ®¹t cña kinh doanh lµ tri thøc míi chø kh«ng ph¶I vèn ®Êt vèn tiÒn . Tri thøc míi víi nh÷ng s¸ng kiÕn , ph¸t minh ngµy cµng nhiÒu vµ ®îc nhanh chãng øng dông vµo ®æi míi c«ng nghÖ kü thuËt vµ qu¶ lý s¶n xuÊt kinh doanh . Quü ®Êt vµ quü tiÒn vèn Ýt cã kh¶ n¨ng chia sÎ , nªn míi cã sù ®éc quyÒn vµ léng quyÒn cña nh÷ng ai chiÕm h÷u ®¬c ®Êt ®ai, tiÒn vèn. Cßn tri thøc cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn v« h¹n , cã thÓ chia sÎ cho nhau ®Ó cã nhiÒu ngêi cã tri thøc mµ kh«ng lµm mÊt tri thøc cña ai hÕt. Sù ph¸t triÓn vµ lan to¶ , më réng ph¹m vi ¶nh hëng cña tri thøc nh vËy nã sÏ tong buíc to¹ kh¶ n¨ng lo¹i bá sù chØ·e vµ ®èi kh¸ng trong céng ®oßng ngêi, theo ®ã ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng thay ®æi vÒ chÊt . Kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c cho tÇng líp doanh nh©n míi lµ ph¶I n¾m lÊy tri thøc , cã tri thøc míi quy tô vµ ph¸t triÓn ®îc nguån lùc céng ®ång, míi thµnh ®¹t trong kinh doanh . c; Ngµy nay víi nhng th¸nh tùu khoa khäc vµ c«ng nghÖ ®· ®a lùc lîng ¶n xuÊt lªn mét tr×nh ®é ph¸t triÓn míi cïng víi tr×nh x· héi h¸o s¶n xuÊt ngµy cµng ph¸t triÓn, ®· lµm thay ®æi sù cÊu thµnh c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ ph©n phèi so víi tríc. Sù cÊu thµnh míi cho thÊy qua hÖ gi÷ s¶n xuÊt vµ ph©n phèi vÌ lý thuyÕt cã thÓ diÔn t¶ trong sù t¬ng ®ång gi÷ sù ®ãng gãp vµ hëng thô. QuyÒn t h÷u tµi s¶n , kh«ng ph¶I lóc nµo còng lung ®o¹n ®îc ph©n phèi vµ ®a ph©n phèi vµo quan hÑ bãc lét. C¸c c¸ thÓ , tiÓu chñ trong kinh tÕ t nh©n víi trêng hîp võa lµ chñ së h÷u võa lµ ngêi trùc tiÒp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng ph¶I lóc còng lµ ngêi bãc lét . Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn cho chóng ta ®I ®Õn kÕt luËn lµ, c¸c thÓ , tiÓu chñ trong khu vùc kinh tÕ t nh©n hoÆc cã yÕu tè së h÷u t , còng nh c¸ thÓ trong khu vùc kinh tÕ kh¸c ®Òu lµ nh÷ng nhµ qu¶n trÞ kinh doanh b»ng chÝnh lao ®éng , nhÊt lµ lao ®éng trÝ tuÖ cña hä . C¸ thÓ lµ ngêi ®¹i diÖn thùc quyÒn cña chñ thÓ kinh doanh vµ trùc tiÕp thùc thi , thùc quyÒn ®ã trong khu«n khæ ph¸p luËt . C¸ thÓ xøng ®¸ng vµ cÇn thiÕt ®îc ®øng trong hµng ngò c¸c bé 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phËn vît tréi trong céng ®ång d©n téc , lµ tÇng líp tri thøc vµ nh÷ng nhµ l·nh ®¹o qu¶n lý ®Êt níc . b; Bé phËn kinh tÕ t b¶n : Lµ nh÷ng nhµ t b¶n níc Ngoµi cã vèn lín , hä ®Çu t dùa trªn c¬ së së h÷u t nh©n hoÆc së h÷u hçn hîp . Bé ph©n nµy ®ãng vai trß kh¸ quan träng trong nÒn kinh tÕ cña níc ta hiÖn nay , vµ chóng cã khuynh híng t¨ng lªn hµng n¨m . Víi ®iÒu kiÖn nh níc ta hiÖn nay th× bé phËn kinh tÕ t b¶n ®· gãp phÇn hç trî lín vÒ vèn , hç trî vÒ c«ng nghÖ gióp cho nÒn kinh tÕ níc ta b¾t kÞp vµ cã thÓ hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ toµn cÇu , mÆt kh¸c nã cßn gi¶I quyÕt viÖc lµm cho hµng ngh×n lao ®éng d thõa ë níc ta. ChÝnh v× nã cã vai trß quan träng nh vËy lªn nhµ níc cÇn t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ m«I trêng kinh doanh , cÇn söa ®æi c¸c luËt vÒ ®Çu t cho thÝch hîp lµm sao cho ViÖt Nam lµ ®iÓm ®Õn cña c¸c nhµ ®Çu t . 1.4 NH÷NG H¹N CHÕ CñA THµNH PHÇN KINH TÕ T¦ NH¢N . 1.4.1 Nh÷ng h¹n chÕ ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n . ChÝnh lµ do nÒn t¶ng ph¸p lý vµ c¬ së ph¸p luËt cña nhµ níc ®Æt ra cho khu vùc kinh tÕ t nh©n mµ t¹o ra cho khu vùc nµy kh¸ nhiÒu khã kh¨n trong sù ho¹t ®éng vµ ph¸t triÓn, do ®ã khu vùc nµy ®· g©y lªn mét sè h¹n chÕ sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc nÕu kh«ng nãi qu¸ ®Õn sù ph¸t triÓn ®Êt níc vÒ mäi ph¬ng diÖn. + C¬ së ph¸p lý qu¸ chÆt chÏ trong viÖc c«ng nhËn t c¸ch ph¸p nh©n , l¹i thªm vµo ®ã lµ møc thuÕ ®Æt ra víi c¸c doanh nghiÖp lµ cßn cao , cßn nghiªm ngÆt. Cho lªn hiÖn nay mÆc dï nhiÒu doanh nghiÖp t nh©n víi nguån vèn tù ph¸t vµ ®· cã hiÖu qña trong ho¹t ®éng kinh doanh nhng vÉn kh«ng ®¨ng ký vµ còng kh«ng ®ãng thuÕ cho nhµ níc , dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ ng©n s¸ch nhµ níc còng kh«ng thu ®îc g× trong hiÖu qu¶ ®¹t ®îc cña c¸c doanh nghiÖp nµy . §Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp t nh©n võa vµ nhá phµt triÓn ë vïng n«ng th«n hay c¸c doanh nghiÖp hé gia ®×nh th× phÇn lín hä còng muèn tù do kinh doanh mµ kh«ng chÞu sù r»ng buéc cña ph¸p luËt nhµ níc . ChÝnh v× vËy sè lîng thèng kª sù ®ãng gãp cña khu vùc kinh tÕ t nh©n vµo tû träng GDP cña 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhµ níc ®«i khi cha ®¸nh gi¸ ®îc hÕt tiÒm n¨ng vµ hiÖu qu¶ do s¶n xuÊt kinh doanh cña khu vùc nµy mang l¹i . + Møc thuÕ thu cho s¶n xuÊt kinh doanh cha ph¶I lµ nguyªn nh©n chÝnh lµm xuÊt hiÖn nh÷ng h¹n chÕ do khu vùc t nh©n t¹o ra . Mµ ngay c¶ møc thuÕ dµnh cho xuÊt – nhËp khÈu còng kÐm phÇn u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp t nh©n … ChÝnh ®iÒu nµy ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖo t nh©n ë ViÖt Nam mÆc dï vèn cña hä ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sang thÞ trêng níc Ngoµi hay s¶n phÈm cña hä ®ñ kh¶ n¨ng®Ó ®¸p øn nhu cÇu tiªu thô cña thÞ trêng níc Ngoµi , nhng hä kh«ng muèn xuÊt khÈu v× thñ tôc kh¸ rêm , rÝch r¾c – khã kh¨n vµ møc thuÕ xuÊt khÈu qu¸ cao. Còng v× thÕ mµ hä kh«ng muãn nhËp khÈu c¸c lo¹i phô ting , c¸c linh kiÖn m¸y mãc hiÖn ®¹i cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt v× møc thuÕ nhËp khÈu vÉn cßn rÊt cao, h¶I quan khã kh¨n vµ ph¶I qua nhiÒu cöa, nhiÒu ng¹ch..Mµ nÕu chØ më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong níc th«I th× khã cã thÓ n©ng cao møc lîi nhuËn vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, tõ ®ã møc ®ãng gãp cho ng©n s¸ch Nhµ níc còng thÊp. 2. H¹n chÕ vÒ mÆt x· héi C¸c doanh nghiÖp t nh©n víi nguån vèn trong d©n, vèn tù cã, vèn gãp tõ b¹n kinh doanh lµ chÝnh cho nªn s¶n ph¶m t¹o ra yªu cÇu ph¶I ®¹t chÊt lung cao mÉu m· phong phó ®Ó thu ®îc lîi nhuËn lµ nhiÒu nhÊt. Hä t×m ®ñ mäi c¸ch ®Ó thu lîi nhuËn vÒ cho m×nh nh: C¹nh tranh b»ng mäi gi¸ trªn c¶ lÜnh vùc s¶n xuÊt mÉu hµng ho¸ ,thÞ trêng ,kh¸ch hµng vµ thu hót nguån vèn . ChÝnh v× môc ®Ých nh vËy mµ c¸c doanh nghiÖp khi biÕt c¸ch qu¶n lÝ biÕt c¸ch ®iÒu hµnh th× sÏ thu ®îc nhiÒu kÕt qu¶ tÝch cùc nhng cßn mét sè kh¸c sÏ lµ tiªu cc v× hä hong ®u khÐo lÐo ®Ó canh tranh ma ding mäi thñ ®o¹n ,biÖn ph¸p kÓ c¶ c¨ng th¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp miÔn lµ sao thu ®îc lîi nhuËn cao nhÊt s¶n phÈm tiªu thô ®îc nhiÒu nhÊt . Nªn ®«I khi chÝnh sù c¹nh tranh tiªu cùc ®ã ®· lµm gi¶m tÝnh ®¹o ®øc , v¨n ho¸ trong kinh doanh. Trong s¶n xuÊ, sö dông nh©n c«ng mét c¸ch tèi ®a;lùc lîng nh©n c«ng nhng vÉn ph¶I lµm víi lîng c«ng viÖc nhiÒu vµ thêi gian dµI trong mét ngµy ,cho nªn ®«I khi thiÕu sù giao lu gi÷a chñ –thî ;thiÕu t×nh c¶m gi÷a chñ víi c«ng…T¹o nªn bÇu kh«ng khÝ kh«ng tèt cho s¶n xuÊt vµ lùc lîng lao ®éng bÞ øc chÕ vµ c¨ng th¼ng trong c«ng viÖc , Trong mét sè t×nh huèng , hä thËm chÝ c¶m thÊy bÞ bãc lét søc lao ®éng . Bëi thùc chÊt c¸c doanh nghiÖp t nh©n dÆc biÖt lµ c¸c 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh nghiÖp t nh©n cha ®¨ng ký hîp ph¸p th× Ýt cã chÝnh s¸ch hç trî khuyÕn khÝch cho c«ng nh©n nh :B¶o hiÓm ,thëng c«ng th¨m hái ®éng viªn khi ®au èm…Mét sè nhµ doanh nghiÖp cßn qu¸ cøng nh¾c trong qu¶n lý ®iÒu hµnh, nÕu t×nh tr¹ng nµy lµ phæ biÕn vµ quy m« ¸p dông réng r·I th× sÏ g©y nªn sù m©u thu©n trong c«ng nh©n ,nguån vèn trong d©n gi¶m ma con t¹o ®éng c¬ ®Êu tranh trong c«ng nh©n ,quÇn chóng nh©n d©n .V× vËy ,trong c«ng t¸c ®iÒu hµnh s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶I cã sù kÕt hîp khÐo lÐo gi÷a nguyªn t¾c trong s¶n xuÊt ,mÒn dÎo trong vËn ®éng trong sö dông c«ng nh©n: nh t¨ng cêng c¸c chÝnh s¸ch vËn ®éng hç trî lao ®éng cho c«ng nh©n sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ trong qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng . §©y lµ vÊn ®Ò vïa cã ý nghÜa kinh tÕ nhng ®ång thêi còng lµ tr¸ch nhiÖm x· héi cña c¸c doanh nghiÖp ®èi víi céng ®ång. HiÖn nay,mÆc dï khu kinh tÕ t nh©n ®¨ ph¸t triÓn réng kh¾p vµ cã híng ph¸t triÓn víi qu m« lín trªn c¸c vïng l·nh thæ kh¸c nhau, nhng sù ph¸t triÓn ®ã vÉn kh«ng ®ång ®Òu ë c¸c vïng ®Æc biÖt lµ c¸c ®Þa ph¬ng ,n«ng th«n ,lµng x· …dÉn ®Õn møc ph©n ho¸ giµu nghÌo gi÷a thµnh thÞ –n«ng th«n vÉn cßn tån t¹i ,mÆc dï chóng ta kh«ngthÓ phñ nhËn r»ng tõ khi kinh tÕ t nh©n ra ®êi ®· gãp phÇn rÊt nhiÒu trong viÖc ®iÒu tiÕt lao ®éng,t¨ng thu nhËp cña ngêi d©n ë thµnh thÞ vµ n«ng th«n .Song thùc tÕ ,th× c¸c doanh nghiÖp t nh©n lín ®a sè vÉn tËp trung ë ®« thÞ thµnh phè lín®Ó tiÖn lîi cho s¶n xuÊt ,cho tiªu thô s¶n phÈm…Trong khi ®ã ,xÐt vÒ nhu cÇu sö dông lao ®éng ,c¸c doanh nghiÖp ngµy nµy cÇn lùc lîng lao déng kh¸ ®«ng ®á.§©y còng cã thÓ ®îc coi lµ mét nh©n tè thóc ®Èy xu híng di d©n tõ n«ng th«n ®æ dån vÒ thµnh thÞ ngµy cµng phæ biÕn .Xu híng di d©n nµy ®· bíc ®Çu t¹o ra mét sè thÞ trêng lao ®éng kh«ng chinh thøc á c¸c thµnh phè lín ,g©y ra c¸c khã kh¨n ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lÝ Nhµ níc vÒ lao ®éng vµ viÖc lµm . Nh vËy th× sù ph¸t triÓn ,®ãng gãp to lín ®Õn GDP cho ®Êt níc, t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ chøng tá khu vùc kinh tÕ t nh©n ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cao h¬n so víi c¸c khu vùc kinh tÕ Nhµ níc kh¸c vµ còng lµ khu vùc thu hót lùc lîng lao ®éng nhiÒu nhÊt mÆc dï thùc tÕ phÇn lín lao ®éng hiÖn nay tËp trung vµo khu vùc kinh tÕ t nh©n .Song khu vùc nµy còng kh«ng tr¸nh khái nh÷ng tån t¹i h¹n chÕ nÕu kh«ng muèn nãi ®ã lµ ¶nh hëng cña nã ®Õn kinh tÕ 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Êt níc ,®Õn sù ph¸t triÓn cña x· héi ; nhng còng ph¶I thõa nhËn lµ nh÷ng h¹n chÕ vµ ¶nh hëng ®ã lµ nhá,them chÝ rÊt nhá chóng ta hoµn toµn cã thÓ kh¾c phôc ®îc.Dï sao th× nh÷ng h¹n chÕ ®ã kh«ng thÓ lµm lu mê dîc vai trß vµ vÞ trÝ cña khu vùc kinh tÕ t nh©n ®èi víi ®Êt níc ta hiÖn nay. II . THù TR¹NG CñA KINH TÕ T¦ NH¢N . 1.1 . Thùc tr¹ng . 1.2 Thùc hiÖn ®êng nèi ®æi míi cña ®¶ng vµ nhµ níc , h¬n 10 n¨m qua , kinh tÕ t nh©n ®îc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn . Kinh tÕ t nh©n t¨ng nhanh c¶ vÒ sè lîng ®¬n vÞ , vèn kinh doanh vµ lao ®éng , ph¸t triÓn réng kh¾p trong c¶ níc ë c¸c nghµnh nghÒ mµ ph¸p luËt kh«ng cÊm . §Æc biÖt , sè lîng doanh nghiÖp t nh©n t¨ng nhanh sau khi thùc hiÖn luËt doanh nghiÖp . Cïng víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c , sù ph¸t riÓn cña kinh tÕ t nh©n ®· gãp phÇn gi¶i phãng lîc lîng s¶n xuÊt , thóc ®Èy ph©n c«ng lao ®éng x· héi , chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng CNH – H§H , thóc ®Èy c¹nh tranh , ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa . Khu vùc nµy ®· ®ãng gãp qua träng vµo t¨ng tæng s¶n phÈm trong níc : Hai n¨m qua 2001- 2002 , sau khi cã luËt doanh nghiÖp ra ®êi , sè doanh nghiÖp t nh©n ra ®êi 35440 víi sè vèn ®¨ng kÝ ®¹t 40455 tû ®ång , nhiÒu h¬n sè doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp trong 5 n¨m tríc ®ã céng l¹i ®a sè doanh nghiÖp ®¨ng hÝ hinh doanh ®Ðn cuèi n¨m 2001 lµ 74393 doanh nghiÖp vµ chiÕm tû träng 24,3% tæng sè vèn ®Çu t x© héi .N¨m 2001 khu vùc doanh nghiÖp t nh©n nép ng©n s¸ch trªn 11075 tû ®ång ,chiÕm 14,8%tæng thu ng©n s¸ch Theo sè liÖu thèng kª n¨m 2000gi¸ trÞ tæng s¶n phÈm cña KTTN chiÕm 42,3%GDP toµn quèc trong ®ã ,hé kinh doanh c¸ thÓ chiÕm 34,8% DNTN chiÕm 7,46% . KTTN ®· huy ®éng ngµy cµng nhiÒu h¬n c¸c nguån vèn trong x· héi ®Çu t vµo s¶n xuÊt kinh doanh .N¨m 1999 khu vùc nµy chiÕm 24,05%,n¨m 2000 chiÕm 24,31% tæng vèn ®Çu t x· héi .Theo sè liÖu cña tæng côc thuÕ ,n¨m 2000 KTTN®ãng gãp 16,1%tæng thu ng©n s¸ch .NÐt næi bËt cña KTTN thêi gian qua lµ t¹o ®îc nhiÒu chçlµm viÖc míi ,thu hót nhiÒu lao ®éng trong x· héi , nhÊt lµ sè ®Õn tuæi lao ®éng cha cã viÖc lµm ,gi¶I quyÕt sè lao ®éng d«I d t c¸c c¬ quan ,DN nhµ níc do tinh gi¶n biªn chÕ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ,gi¶I thÓ .Khu vùc nµy gãp phÇn thùc hiÖn chñ tr¬ng x· héi ho¸ y tÕ , v¨n ho¸ gi¸o dôc cña nhµ níc §¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh trªn lµ do §¶ng vµ Nhµ níc ®· cã nh÷ng chñ tr¬ng chinh s¸ch phï hîp ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ,kh¼ng ®Þnh râ vai trß quan träng cña KTTN trong nªn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng XHCN 1.3 Nh÷ng kÕt qu¶ chñ yÕu Kh¬I dËy vµ ph¸t huy tiÒm n¨ng cña mét bé phËn lín d©n c tham gia vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn ®Êt níc ,thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ Thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu thµnh phÇn kinh tÕ vµ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý theo híng thÞ trêng ,thóc ®Èy c¹nh tran trong nÒn kinh tÕ H×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c nhµ doanh nghiÖp t nh©n gãp phÇn x©y dùng ®éi ngò c¸c nhµ doanh nghiÖp ViÖt Nam Gãp phÇn x©y dùng quan hÖ s¶n xuÊ míi phï hîp ,thóc ®¶y lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn . 1.4 Nh÷ng tån t¹i yÕu kÐm Nh÷ng khã kh¨n vµ th¸ch thøc Nh ®· nãi ë trªn sù ph¸t triÓn cña khu vùckinh tÕ ngoai quèc doanh nãi chung vµ khu vùc kinh tÕ t nh©n nãi riªng ®· cã nhiÒu t¸c ®éng tÝch cùc tíi nÒn kinh tÕ quèc d©n nã thùc sù ®ãng gãp mét vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc .Tuy nhiªn hiÖn nay trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ,kinh tÕ t nh©n còng ®·vÊp ph¶I nhiÒu khã kh¨n víng m¾c. 1.4.1 ThÞ trêngchËt hÑp,viÖc tiÕp cËn víi th«ng tin vÒ thÞ trêng níc Ngoµi cßn h¹n chÕ ®ã lµ mét trong nh÷ng khã kh¨n lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ t nh©n. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng mang tÝnh chÊt s«ng cßn cña kinh tÕ t nh©n lµ vÊn ®Ò thÞ trêng lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña mét doanh nghiÖp. Tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp t nh©n ë níc ta cßn thÊp vµ l¹c hËu ,kü thuËt c«ng nghÖ cßn nhiÒu bÊt cËp .NÕu so s¸nh víi tiªu chuÈn c«ng nghÖ cña c¸c níc l¸ng giÒng th× c«ng nghÖ cña Viªt Nam l¹c hËu h¬n tõ 20-25 n¨m.Do lîng vèn cã h¹n nªn kinh tÕ t nh©n khã cã kh¶ n¨ng ®Çu t ®Ó x©y dùng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®ång thêi viÖc t¸i ®Çu t vµo n©ng cao c«ng nghÖ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 còng v« cïng khã kh¨n.§iÒu ®ã lµm s¶n phÈm kh«ng c¹nh tranh ®îc.Do vËy mµ nhiÒu s¶n phÈm cña khu vcj kinh tÕ t nhan bÞ hµng nhËp lËu chÌn Ðp ,mét sè doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n , mÊt ®I thÞ trêng ngay trªn s©n nhµ.MÆt kh¸c , khu vùc kinh tÕ t nh©n vÉn cha cã kh¶ n¨ng tham gia xuÊt khÈu trùc tiÕp , cha tù t×m kh¸ch hµng ®Ó xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh mµ chØ xuÊt khÈu s¶n phÈm th«ng qua c¸c c«ng t th¬ng m¹i níc Ngoµi:kh¶ n¨ng tiÕp cËn thÞ trêng cßn kÐm .ViÖc nµy g©y ra nhiÒu tiªu cùc , tèn kÐm cô thÓ lµ r¬I vµo t×nh tr¹ng bÞ Ðp gi¸.Do khã kh¨n trong viÖc t×m nguån vèn cho xuÊt khÈu nªn s¶n phÈm c¶ c¸c doanh nghiÖp nµy hÇu nh cha xuÊt khÈu ra thÞ trêng níc Ngoµi.§iÒu ®ã dÉn ®Õn thÞ trêng tiªu thô –chñ yÕu lµ trong níc –bÞ thu hÑp ,rÊt bÊp bªnh vµ thªm vµo ®ã lµ søc mua cña d©n c h¹n hÑp .Do ph¶I chÞu nh÷ng th«ng lÖ ,®iÒu kiÖn c¹nh tranh bÊt b×nh ®¼ng nªn søc c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp t nh©n ®· gi¶m ®ang kÓ. Bªn c¹nh ®ã viÖc h¹n chÕ trong kh¶ n¨ng tiÕp cËn th«ng tin ®· g©y khã kh¨n cho khu vùc kinh tÕ t nh©n.Do thiÕu nh÷ng th«ng tin quan träng vÒ s¶n phÈm thÞ trêng ,khoa häc c«ng nghÖ vµ c¸c xu híng ph¸t triÓn cña x· héi nªn sÏ lµ rÊt khã kh¨n khi c¸c doanh nghiÖp t nh©n lùa chän cho m×nh mét híng ®I ®óng ®¾n , trong khi sai lÇm vµ rñi ro lu«n lµ nh÷ng nguy c¬ thêng trùc .Muèn cã th«ng tin doanh nghiÖp t nh©n ph¶I th«ng qua c¸c c¬ quan t×nh b¸o th¬ng m¹i ,t¹i ®©y ,th«ng tin sÏ ®ùoc ®¸nh gi¸ ,ph©n tÝch.Nhng chi phÝ cho ho¹t ®éng nµy kh¸ cao nªn víi nguån vèn Ýt ái th× c¸c doanh nghiÖp t nh©n kh«ng thÓ lµm viÖc qua c¸c c¬ quan nµy .V× vËy mµ lµm sao ®Ó cã nh÷ng th«ng tin co gi¸ trÞ vÒ thÞ trêng ,lµm sao ®Ó tiÕp cËn ®îc víi thÞ trêng vÉn lµ vÊn ®Ò nan gi¶I g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp t nh©n ,®Æc biÖt lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. 1.4.2.Nh÷ng h¹n chÕ vÒ vèn vµ chÝnh s¸ch thuÕ a)Khã kh¨n vÒ vèn HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp t nh©n ë níc ta hiÖn nay ®Òu ë qui m« võa vµ nhá.§èi víi c¸c doanh nghiÖp nµy th× vÊn lu«n lµ u tiªn hµng ®Çu .PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp t nh©n ®Òu thiÕu vèn kinh doanh ,vèn tù cã th× h¹n hÑp. Trong khi ®ã viÖc huy ®éng vèn kinh doanh ,s¶n xuÊt ®èi víi c¸c doanh 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiÖp nµy ®ang rÊt khã kh¨n. C¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n kh«ng cã c¬ héi tiÕp cËn c¸c nguån vèn vµ c¸c kho¶n vay tõ ng©n hµng,nÕu cã ®îc vay th× chØ ®îc vay ng¾n h¹n(tõ 3 ®Õn 6 th¸ng).Do ®ã tiÕp cËn víi c¸c kho¶n tiÕp cËn tÝn dông trung h¹n vµ dµi h¹n nªn c¸c doanh nghiÖp t nh©n kh«ng thÓ ®Çu t vµo m¸y mãc,trang thiÕt bÞ.Víi c¸c kho¶n vay cã b¶o l·nh th× c¸c doanh nghiÖp t nh©n kh«ng cã ®ñ tµi s¶n nhÊt lµ so víi bÊt ®éng s¶n ®Ó ®¶m b¶o t¹i c¸c ng©n hµng.VÒ phÝa c¸c ng©n hµng th× hä cã rÊt Ýt kinh nghiÖm trong viÖc cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá t nh©n vay vèn.Do vËy cacs doanh nghÖp nµy kh«ng cã kh¶ n¨ng®¶m b¶o vèn ®èi øng hay tµi s¶n thÕ chÊp,®ång thêi c¸c ng©n hµng c¶m thÊy thiÕu tù tin vµ kh«ng muèn gÆp rñi ro nªn hä kh«ng s½n sµng cho c¸c doanh nghiÖp nµy vay.H¬n n÷© l·i suÊt ë c¸c kho¶n cho vayhiÖn nay ®ang ë møc qu¸ cao so víi tØ suÊt lîi nhuËn cóa c¸c ngµnh s¶n xuÊt,nã kh«ng khuyÕn khÝch ®Çu t ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh,thñ tôc vay vèn cßn rÊt phøc t¹p .§iÒu nµy khiÕn nhiÒu doanh nghiÖp t nh©n tuy ®ang rÊt cÇn vèn nhng kh«ng d¸m vay tiÒn ng©n hµng mµ huy ®éng vèn chi phÝ chÝnh thuÕ l·i suÊt cao vµ nhiÒu röi ro. Thu hót vèn ®Çu t trong níc ®· khã ,viÖc thu hót vèn níc Ngoµi l¹i cµng khã kh¨n h¬n.Do nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ trêng cßn h¹n chÕ c¸c doanh nghiÖp cha ®ñ kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc cÇn thiÕt vÒ kÝ hîp ®ång vµ giao dÞch quèc tÕ.V× thÕ viÖc héi nhËp cßn khã kh¨n vµ còng kh«ng cã c¬ héi thu hót vèn ®Çu t níc Ngoµi,bæ sung nguån vèn,më réng quy m« ®Çu t. b.Bªn c¹nh nh÷ng khã kh¨n vÒ vèn th× h¹n chÕ trong chÝnh s¸ch thuÕ còng g©y nhiÒu víng m¾c cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp t nh©n. ChÝnh s¸ch thuÕ tuy ®· cã nhiÒu ®æi míi vµ cã u ®·i h¬n víi c¸c doanh nghiÖp t nh©n nh:gi¶m 1-2 n¨m cho c¸c doanh nghiÖp míi khëi sù,miÔn thuÕ lîi tøc cho c¸c c¬ së b¾t ®Çu kinh doanh... Tuy vËy hÖ thèng vµ chÝnh s¸ch thuÕ ë níc ta vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ:nÆng c¬ chÕ thu cha cã c¬ chÕ ®éng viªn,nu«i dìng nguån thu.Trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp t nh©n cã thÓ ph¸t triÓn th× cÇn cã t¸i ®Çu t mµ gi¶m thuÕ lµ c¬ héi t¨ng ®Çu t.MÆc dï hiÖn ®· cã chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ cho mét sè ®èi tîng nhng thñ tôc xin miÔn gi¶m thuÕ l¹i phøc t¹p. Bªn c¹nh ®ã,mét trong nh÷ng nhîc ®iÓm cña hÖ thèng thuÕ níc ta lµ sù trïng lÆp trong viÖc ®¸nh thuÕ:thuÕ doanh thu ,tuÕ lîi tøc ...cµng qua nhiÒu kh©u thuÕ cµng cao. Lµm cho gi¸ c¶ bÞ ®Èy lªn kh«ng nh÷ng g©y thiÖt 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 h¹i cho nguêi tiªu dïng mµ cßn g©y khã kh¨n søc Ðp víi ngêi s¶n xuÊt. Do ®ã lµm gi¶ chÊt lîng s¶n phÈm hoÆc lµm s¶n xuÊt bÞ thu hÑp, dÉn tíi gi¶m søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng, t¹o ®iªï kiÖn hµng ngo¹i nhËp ph¸t triÓn. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp t nh©n ®ang ph¶i chÞu møc thuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc tõ 40- 50% ®ã lµ cha kÓ c¸c kho¶n c¸c thuÕ kh¸c. nh vËy , vèn s¶n xuÊt th× h¹n chÕ mµ møc thuÕ th× cao lµm cho nguån vèn ®· eo hÑp l¹i cµng eo hÑp h¬n do ®ã h¹n chÕ sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ t nh©n. c.khu«n khæ ph¸p lý thiÕu vµ cßn cã sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n víi kinh tÕ nhµ níc ë níc ta khu«n khæ ph¸p luËt cho nen kinh tÕ thÞ trêng v·n cßn cha hoµn chØnh, thiÕu ®ång bé,khung ph¸p lý cho c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh«ng ®ång nhÊt vµ cÇn ®îc c¶i c¸ch.Ngoµi ra ph¸p luËt cha ®Æt c¸c doanh nghiÖp vµo t×nh thÕ c¹nh tranh b×nh ®¼ng , tÝnh bÊt æn ®Þnh vµ thêng thay ®æi cña ph¸p luËt ®· t¸c ®éng xÊu ®Õn m«i trêng ®Çu t , chËm huû bá nh÷ng c¨n b¶n ®· lçi thêi . cã mét sè lu¹t tuy ®· ban hµnh nhng cßn nh÷ng ®iÒu kho¶n cha hîp lÝ .víi hÖ thèng ph¸p luËt nh vËy ®· c¶n trë nhiÒu ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nãi chung vµ thµnh phÇn kinh tÕ t nh©n nãi riªng . nh viÖc cho phÐp chÝnh phñ can thiÖp vµo qu¸ tr×nh quyÕt ®Þnh cña c¸c c«ng ty t nh©n nhÊt l×a quyÕt ®inh vÒ ®Çu t hay lµ viÖc luËt cña viÖt nam chØ qui ®Þnh quyÒn sö dông nhng cho phÐp quyÒn së h÷u vµ h¹n chÕ nghiªm ngÆt viÖc chuyÓn nhîng ®Êt . hËu qu¶ lµ quyÒn sö dông ®¸t thêng kh«ng ®îc chuyÓn nhîng c«ng khai , gi¸ ®Êt thiÕu æn ®Þnh , dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ddaauf c¬ vµ sö dông ®Êt kh«ng hiÖu qu¶ . ®iÒu nµy g©y nhiÒu bÊt lîi cho c¸c c«ng ty t nh©n trong lÜnh vùc s¶n xuÊt .sau ®ã 2/1995 chÝnh 9phñ ban hµnh nghÞ ®Þnh trong ®ã cã qui ®Þnh râ ®èi víi ®¸t kh«ng sö dông cho môc ®Ých n«ng nghiÖp chØ ®îc dïng gi¸ trÞ tiÒn thuª ®Êt ®· tr¶ vµ gi¸ trÞ tµi s¶n n»m trªn m¶nh ®Êt ®ã ®Ó lµm tµi s¶n thÕ chÊp . nghÞ ®Þnh nµy ®· g©y ra t¸c h¹i lín , ®Èy c¸c c«ng ty t nh©n vµo vÞ trÝ bÊt lîi so víi c«ng ty nhµ níc trong viÖc dµnh quyÒn sö dông ®Êt vµ vay c¸c nguån tÝn dông . quan ®iÓm cña nhµ níc ta ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ lµ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn vµ thùc hiÖn sù b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ . nhng trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ ®èi víi khu vùc kinh tÕ t nh©n cßn nÆng nÒ vÒ thñ tôc hµnhchÝnh , cßn chång chÐo nhiÒu ®Çu mèi . ®iÒu ®ã g©y nªn t©m lÝ mÆc c¶m vµ lµm n¶n lßng c¸c nhµ ®Çu t . 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nh ®· nãi ë trªn th× hÖ thèng ph¸p luËt còng cha ®Æt c¸c doanh nghiÖp vµo t×nh thÕ c¹nh tranh b×nh ®¼ng. H¬n n÷a thùc tÕ cho thÊy c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ ë níc ta hiÖn nay cha hoµn toµn ®¶m b¶o b×nh ®¼ng gi÷a doanh nghiÖp nhµ níc vµ doanh nghiÖp t nh©n . ®Æc biÖt ®îc thÓ hiÖn trong chÝnh s¸ch tÝn dông ®Çu t cña hÑ thèng ng©n hµng . c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn vay vèn cßn qu¸ cøng nh¾c vµ tÝnh chÊt ph©n biÖt ®èi xø nhÊt lµ c¸c vÊn ®Ò vÒ thÕ chÊp , b¸o l·nh cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i , nh viÖc c¸c doanh nghiÖp nhµ níc cã thÎ nhËn ®îc sù b¶o l·nh cña nhµ níc ®èi víi c¸c kho¶n vay , trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp l¹i kh«ng cã sù b¶o l·nh ®ã.Ngoµi ra , ®Ó vay tÝn dông c¸c doanh nghiÖp t nh©n ph¶i cã tµi s¶n thÕ chÊp cho c¸c ng©n hµng , trong khi ®ã c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®îc miÔn thùc hiÖn yªu cÇu nµy ... thªm vµo ®ã lµ møc l·i su¸t cßn mang tÝnh ¸p ®Æt vµ cao h¬n nhiÒu so víi doanh nghiÖp nhµ níc . cã n¬i doanh nghiÖp t nh©n ph¶i chÞu l·i suÊt cao h¬n tõ 20-25%, thËm chÝ cßn cao h¬n gÊp ®«i so víi l·i suÊt cho vay vènvíi lo¹i h×nh doanh nghiÖp nhµ níc ... bªn c¹nh l·i suÊt cao th× c¸c qui ®Þnh thñ tôc trong viÖc thµnh lËp vµ vËn hµnh doanh nghiÖp cßn qu¸ nhiÒu rêm rµ , kh«ng th«ng tho¸ng .nh÷ng ®iÒu ®ã gi¶i thÝch v× sao mµ kh«ng cã nhiÒu ngêid©n bá vèn ra kinh doanh hoÆc nÕu kh«ng th× còng chØ bá ralîng vèn nhá. Nh÷ng h¹n chÕ vÒ ph¸p luËt vµ sù ph©n biÖt ®èi xö gi÷a kinh tÕ t nh©n víi kinh tÕ nhµ níc ®· g©y nhiÒu khã kh¨n cho sù ph¸t triÓn vµ më réng cña doanh nghiÖp t nh©n. d. tr×nh ®é qu¶n lý - kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp t nh©n cßn thÊp Tr×nh ®é cña nguån nh©n lùc kh¸ thÊp ,c¶ vÒ tr×nh ®é qu¶n lý còng nh tr×nh ®é tay nghÒ.§©y ®îc xem nh lµ mét trong nh÷ng yÕu kÐm nhÊt cña c¸c doanh nghiªp t nh©n.§éi ngò c¸n bé qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã tri thøc kinh nghiÖm lµ phæ biÕn.Tøc lµ hä ®Òu trëng thµnh tõ thùc tÕ ,häc hái kinh nghiÖm tõ b¹n hµng,nh÷ng kiÕn thøc,tr×nh ®é ®¹t ®îc lµ do sù ®óc kÕt kinh nghiÖm s¶n xuÊt.Ngoµi ra còng cã mét lîng nhá nh÷ng gi¸m ®èc trÎ s«i næi n¨ng ®éng ,m¹o hiÓm kinh doanh nhng l¹i thiÕu kiÕn thøc kinh doanh vµ kÜ n¨ng qu¶n trÞ.Theo phßng C«ng nghiÖp vµ Th¬ng m¹i ViÖt Nam ®· tiÕt lé r»ng cã 70,5% c¸c nhµ qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp t nh©n kh«ng cã b»ng cÊp mµ chØ cã mét lîng nhá ®îc ®µo t¹o qua c¸c trêng líp chÝnh vÒ chÝnh trÞ doanh nghiÖp vµ qu¶n lý kinh tÕ.HiÖn nay ,tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô cña ®éi ngò lao ®éng trong khu vùc kinh tÕ t nh©n cßn thÊp.Lùc lîng lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp nµy hÇu nh kh«ng ®µo t¹o ng¾n h¹n cÊp tèc ra 20
- Xem thêm -