Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở chi nhánh công ty dược phẩm tw2.

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong m«i tr-êng c¹nh tranh gay g¾t cña c¬ chÕ thÞ tr-êng ngµy nay, mäi doanh nghiÖp ®Òu gÆp nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi nhÊt ®Þnh. V× vËy bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i x©y dùng cho m×nh môc tiªu ho¹t ®éng kinh doanh. §ã lµ môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn vµ ngµy cµng n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó cã thÓ ®¹t ®-îc môc tiªu nµy hä ph¶i vËn dông, ph¶i khai th¸c triÖt ®Ó c¸c c¸ch thøc, c¸c ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt kinh doanh kÓ c¶ c¸c thñ ®o¹n ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, h¹ chi phÝ s¶n xuÊt, quay vßng vèn nhanh . . . dÜ nhiªn chØ trong khu«n khæ ph¸p luËt hiÖn hµnh cho phÐp. Cã thÓ nãi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng chØ cã ý nghÜa ®èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp mµ cßn ®èi víi x· héi. HiÖn nay thÞ tr-êng d-îc phÈm ViÖt Nam ®· vµ ®ang trë thµnh thÞ tr-êng rÊt s«i ®éng vµ phong phó, ®¸p øng ngµy cµng tèt h¬n nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh cña nh©n d©n. Sè l-îng mÆt hµng s¶n xuÊt trong n-íc t¨ng nhanh ®Õn nay ®· cã h¬n 8000 lo¹i thuèc ®-îc cÊp sè ®¨ng ký, sè l-îng c¸c c«ng ty d-îc t¨ng lªn nhanh chãng. N¨m 1997 toµn quèc chØ cã 334 c«ng ty d-îc nh-ng ®Õn n¨m 2004 ®· lµ 835 c«ng ty. §i kÌm víi sù ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng d-îc phÈm lµ sù c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c c«ng ty d-îc n-íc ngoµi víi c¸c c«ng ty d-îc trong n-íc vµ gi÷a c¸c c«ng ty d-îc trong n-íc víi nhau. Kh«ng cßn sù bao cÊp cña nhµ n-íc, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp d-îc ViÖt nam buéc ph¶i nghiªn cøu, ¸p dông s¸ng t¹o c¸c chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña mçi ®¬n vÞ. C¸c doanh nghiÖp d-îc võa ph¶i ®¶m b¶o nhiÖm vô chÝnh trÞ lµ cung øng thuèc phôc vô c«ng t¸c ch÷a bÖnh cho nh©n d©n võa ph¶i thùc hiÖn t«t môc tiªu kinh doanh cã l·i. V× vËy c¸c doanh nghiÖp ®· kinh doanh nh- thÕ nµo ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµ trong sù ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng d-îc phÈm lµ vÊn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®Ò cÇn ph¶i nghiªn cøu vµ ®-a ra nh÷ng ph-¬ng h-íng, biÖn ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ nh÷ng thùc tÕ trªn em lùa chän ®Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë chi nh¸nh C«ng ty d-îc phÈm TW2. §Ò tµi nh»m 3 môc tiªu lµ : 1. M« t¶ thùc tr¹ng, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c¸c chØ tiªu kinh tÕ cña chi nh¸nh c«ng ty d-îc phÈm TW2. 2. Tõ kÕt qu¶ nghiªn cøu trªn ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh. T×m ra ®iÓm yÕu, ®iÓm m¹nh, khã kh¨n, th¸ch thøc, nh÷ng mÆt tån t¹i. 3. §Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty d-îc phÈm TW2. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn mét : Tæng quan I. C¬ së lý luËn vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1.1. Kh¸i niÖm 1.1.1. Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ Khi ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò hiÖu qu¶ cã thÓ ®øng trªn gãc ®é kh¸c nhau ®Ó xem xÐt. NÕu hiÓu theo môc ®Ých cuèi cïng th× hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ hiÖu sè gi÷a kÕt qu¶ thu vÒ vµ chi phÝ bá ra ®Ó ®¹t ®-îc nã. Trªn gãc ®é nµy mµ xem xÐt th× ph¹m trï hiÖu qu¶ cã thÓ ®ång nhÊt. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao hay thÊp lµ phô thuéc vµo tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¶n lý trong c¸c doanh nghiÖp. NÕu ®øng trªn gãc ®é tõng yÕu tè riªng lÎ ®Ó xem xÐt hiÖu qu¶ lµ thÓ hiÖn tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng sö dông c¸c yÕu tè ®ã trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Còng gièng nh- mét sè chØ tiªu kh¸c, hiÖu qu¶ lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c yÕu tè trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi lµ mét ph¹m trï s¶n xuÊt kÝch thÝch g¾n liÒn víi s¶n xuÊt hµng ho¸. S¶n xuÊt hµng ho¸ cã ph¸t triÓn hay kh«ng lµ nhê ®¹t hiÖu qu¶ cao hay thÊp. BiÓu hiÖn cña hiÖu qu¶ lµ lîi Ých mµ th-íc ®o c¬ b¶n cña lîi Ých lµ “tiÒn”. VÊn ®Ò c¬ b¶n trong lÜnh vùc qu¶n lý lµ ph¶i biÕt kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých tr-íc m¾t vµ lîi Ých l©u dµi, gi÷a lîi Ých ®Þa ph-¬ng vµ lîi Ých trung -¬ng, gi÷a lîi Ých c¸ nh©n vµ lîi Ých tËp thÓ. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh võa lµ mét ph¹m trï cô thÓ, võa lµ mét ph¹m trï trõu t-îng. NÕu lµ ph¹m trï cô thÓ th× trong c«ng t¸c qu¶n lý ph¶i ®Þnh l-îng thµnh c¸c chØ tiªu, con sè ®Ó tÝnh to¸n so s¸nh. NÕu lµ ph¹m trï trõu t-îng ph¶i ®-îc ®Þnh l-îng thµnh c¸c chØ tiªu con sè ®Ó tÝnh to¸n, so s¸nh. NÕu lµ ph¹m trï trõu t-îng ph¶i ®-îc ®Þnh tÝnh thµnh møc ®é quan träng hoÆc vai trß cña nã trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Cã thÓ nãi r»ng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph¹m trï hiÖu qu¶ lµ kiÕn thøc th-êng trùc cña mäi c¸n bé qu¶n lý, ®-îc øng dông réng r·i vµo mäi kh©u, mäi bé phËn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Trong thùc tÕ, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp ®¹t ®-îc trong c¸c tr-êng hîp sau. - KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ gi¶m. - KÕt qu¶ t¨ng, chi phÝ t¨ng, nh-ng tèc ®é t¨ng cña chi phÝ chËm h¬n tèc ®é t¨ng cña s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng th-êng th× môc tiªu tån t¹i cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn tèi thiÓu nhÊt lµ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn tèi thiÓu nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra thu nhËp vÒ tiªu thô hµng hoÊ ®Ó bï ®¾p chi phÝ ®· ®-a ra ®Ó s¶n xuÊt hµng ho¸ ®ã. Cßn môc tiªu ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®ßi hái qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh võa ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ ®· bá ra võa cã tÝch luü ®Ó tiÕp tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng. Sù ph¸t triÓn tÊt yÕu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. §©y lµ môc tiªu c¬ b¶n cña doanh nghiÖp. 1.1.2. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh tÕ (hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh) Tõ tr-íc tíi nay, c¸c nhµ kinh tÕ ®· ®-a ra nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp: - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã (hoÆc lµ doanh thu vµ lîi nhuËn thu ®-îc sau qu¸ tr×nh kinh doanh) quan ®iÓm nµy lÉn lén gi÷a hiÖu qu¶ vµ môc tiªu kinh doanh. - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ ph¶n ¸nh qua nhÞp ®é t¨ng cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. C¸ch hiÓu nµy lµ phiÕn diÖn, chØ ®øng trªn møc ®é biÕn ®éng theo thêi gian. - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ vµ t¨ng kÕt qu¶. §©y lµ biÓu hiÖn cña b¶n chÊt chø kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®-a ®-îc ra ®Òu chØ mèi liªn hÖ gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®-îc vµ chi phÝ ®Çu vµo ë nh÷ng khÝa c¹nh kh¸c nhau. Song ta chØ cã thÓ kh¸i qu¸t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh- sau: “ HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é lîi dông c¸c nguån lùc nh- lao ®éng, vèn, m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn vËt liÖu. . . ®Ó ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· x¸c ®Þnh”. 1.2. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh tÕ B¶n chÊt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ hiÖu qu¶ lao ®éng x· héi, nã ®-îc x¸c ®Þnh th«ng qua mèi t-¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ h÷u Ých cuèi cïng thu ®-îc vµ l-îng hao phÝ lao ®éng x· héi. HiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i ®-îc xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn c¶ vÒ kh«ng gian vµ thêi gian trong mèi liªn hÖ hiÖu qu¶ chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. HiÖu qu¶ bao gåm hiÖu qu¶ s¶n xuÊt vµ hiÖu qu¶ x· héi. VÒ mÆt thêi gian, hiÖu qu¶ mµ doanh nghiÖp ®¹t ®-îc trong tõng giai ®o¹n, tõng thêi kú tiÕp theo. §iÒu ®ã ®ßi hái b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp kh«ng v× lîi Ých tr-íc m¾t mµ quªn ®i lîi Ých l©u dµi. Trong thùc tÕ, nhiÒu doanh nghiÖp ®· ®¹t kÕt qu¶ cao khi khai th¸c sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn, m«i tr-êng vµ c¶ ng-êi lao ®éng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn, c¸c doanh nghiÖp nµy l¹i vi ph¹m ph¸p luËt nh- trèn thuÕ, nhËp nh÷ng hµng cÊm mµ nhµ n-íc kh«ng cho phÐp. . . lµm ¶nh h-ëng ®Õn lîi Ých l©u dµi cña x· héi. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn, doanh nghiÖp ®ã kh«ng thÓ coi t¨ng thu gi¶m chi lµ mét viÖc lµm cã hiÖu qu¶. NÕu doanh nghiÖp ®ã c¾t gi¶m chi tiªu mét c¸ch tuú tiÖn, thiÕu c©n nh¾c trong viÖc c¶i t¹o m«i tr-êng tù nhiªn, ®æi míi kü thuËt, n©ng cao tr×nh ®é ng-êi lao ®éng. MÆt kh¸c doanh nghiÖp ®ã còng kh«ng thÓ coi lµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ l©u dµi ®-îc khi ph¸ bá hîp ®ång víi mét kh¸ch hµng tÝn nhiÖm ®Ó ch¹y theo mét hîp ®ång kh¸c mang l¹i lîi nhuËn h¬n nh-ng l¹i kh«ng æn ®Þnh. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ coi lµ ®¹t ®-îc mét c¸ch toµn diÖn khi toµn bé ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn mang l¹i hiÖu qu¶ kh«ng ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ chung. Nãi c¸ch kh¸c, trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n hiÖu qu¶ cao mµ c¸c doanh nghiÖp ®¹t ®-îc sÏ lµ ch-a ®ñ, hiÖu qu¶ ®ã cÇn ph¶i t¸c ®éng ®Õn x· héi mang l¹i lîi Ých ®óng ®¾n cho x· héi. §©y chÝnh lµ nÐt ®Æc tr-ng riªng thÓ hiÖn tÝnh -u viÖt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 2. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 2.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Môc tiªu ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh v× môc ®Ých kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lu«n lµ t×m kiÕm lîi nhuËn ®Ó bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt, tr¸nh nh÷ng rñi ro gÆp ph¶i vµ ®Ó tån t¹i ph¸t triÓn. NÕu kh«ng cã lîi nhuËn doanh nghiÖp kh«ng thÓ tr¶ c«ng cho ng-êi lao ®éng, duy tr× viÖc lµm l©u dµi còng kh«ng thÓ cung cÊp hµng ho¸ l©u dµi cho kh¸ch hµng vµ céng ®ång. §ång thêi xu thÕ nÒn kinh tÕ cña c¸c n-íc hiÖn ®¹i lµ më cöa vµ héi nhËp, c¸c doanh nghiÖp xuÊt hiÖn ngµy cµng nhiÒu, nhËn thøc nhu cÇu ngµy cµng cao vµ ®a d¹ng. §iÒu nµy buéc c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i ph¶i kh«ng ngõng më réng s¶n xuÊt kinh doanh, c¶i tiÕn s¶n phÈm vµ dÞch vô, cung cÊp ngµy cµng phong phó ®a d¹ng. NhvËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh v× nh÷ng lÝ do sau: - Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr-êng, m«i tr-êng c¹nh tranh gay g¾t th× n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cã thÓ lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®øng v÷ng cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cµng cao doanh nghiÖp cµng cã kh¶ n¨ng më réng vèn kinh doanh, ®Çu t- mua s¾m thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, t¨ng ph¹m vi quy m« kinh doanh b»ng ®ång vèn cña m×nh, thùc hiÖn v¨n minh th-¬ng nghiÖp. Ng-îc l¹i nÕu mét doanh nghiÖp kh«ng biÕt 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× tíi lóc nµo ®ã doanh nghiÖp sÏ bÞ ®µo th¶i tr-íc quy luËt c¹nh tranh cña thÞ tr-êng. - N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh gãp phÇn gi¶i quyÕt mèi quan hÖ tËp thÓ, nhµ n-íc vµ ng-êi lao ®éng. N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµm lîi thu ®-îc sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng, quü phóc lîi tËp thÓ ®-îc n©ng lªn ®êi sèng ng-êi lao ®éng tõng bø¬c ®-îc c¶i thiÖn, nghÜa vô nép thuÕ cho ng©n s¸ch nhµ n-íc t¨ng. - N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét yªu cÇu cña quy luËt tiÕt kiÖm. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy luËt tiÕt kiÖm cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, ®ã lµ hai mÆt cña mét vÊn ®Ò. Thùc hiÖn tiÕt kiÖm lµ mét biÖn ph¸p ®Ó cã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao. Ng-îc l¹i, viÖc ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cao chøng minh doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn ®-îc nguyªn t¾c tiÕt kiÖm bëi v× hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ mét chØ tiªu so s¸nh biÓu hiÖn møc ®é chi phÝ trong mét ®¬n vÞ, kÕt qu¶ h÷u Ých trong mét thêi kú. Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× sè chi phÝ bá ra sÏ Ýt h¬n so víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh«ng hiÖu qu¶. Do vËy, muèn tiÕt kiÖm tèi ®a chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp nhÊt thiÕt ph¶i n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Tãm l¹i, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc coi nh- lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng cña m×nh. ViÖc xem xÐt vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng nh÷ng cho biÕt viÖc s¶n xuÊt ®¹t ®-îc ë tr×nh ®é nµo mµ cßn cho phÐp c¸c nhµ qu¶n trÞ ph©n tÝch vµ t×m ra c¸c nh©n tè ®Ó ®-a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp trªn c¶ hai ph-¬ng tiÖn: T¨ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt vµ gi¶m chi phÝ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2. ý nghÜa N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn khan hiÕm c¸c nguån lùc nh- hiÖn nay cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung vµ b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh sÏ lµm tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc ®Êt n-íc, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn lùc l-îng s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é hoµn thiÖn quan hÖ s¶n xuÊt kinh doanh ngµy cµng cao. §èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp th× n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ môc tiªu c¬ b¶n cña mçi doanh nghiÖp lµ gi¸ trÞ lîi nhuËn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, nã gióp doanh nghiÖp b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. Nãi c¸ch kh¸c, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh lµ c¬ sæ ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng ®Çu t-, c¶i t¹o vµ hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh. §èi víi c¸ nh©n th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra ®éng c¬ thóc ®Èy ng-êi lao ®éng h¨ng say lµm viÖc, gióp cho n¨ng suÊt lao ®éng ngµy cµng t¨ng lªn. 3. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh 3.1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan 3.1.1. M«i tr-êng kinh doanh Mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ ho¹t ®éng mét c¸ch khÐp kÝn mµ ph¶i cã m«i tr-êng tån t¹i. Trong m«i tr-êng nµy, doanh nghiÖp th-êng xuyªn trao ®æi gi÷a c¸c tæ chøc vµ nh÷ng ng-êi cã liªn quan ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. M«i tr-êng ®ã gäi lµ m«i tr-êng kinh doanh. Cã thÓ nãi m«i tr-êng kinh doanh lµ tæng hîp tÊt c¶ c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi cã t¸c ®éng ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. M«i tr-êng bªn ngoµi bao gåm m«i tr-êng tæng qu¸t (m«i tr-êng vÜ m«) vµ m«i tr-êng ®Æc thï (m«i tr-êng vi m«). M«i tr-êng tæng qu¸t bao gåm c¸c yÕu tè tù nhiªn, yÕu tè kü thuËt c«ng nghÖ cña nÒn kinh tÕ, c¸c yÕu tè chÝnh trÞ ph¸p luËt, kinh tÕ,. . . M«i tr-êng ®Æc thï g¾n liÒn víi tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp kh¸c nhau th× m«i tr-êng kinh doanh kh¸c nhau nh- kh¸ch hµng , nhµ cung cÊp, s¶n phÈm thay thÕ . . . 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 M«i tr-êng bªn trong bao gåm c¸c yÕu tè nh- v¨n ho¸ doanh nghiÖp, truyÒn th«ng, tËp qu¸n cña mçi doanh nghiÖp, thãi quen, nghÖ thuËt øng xö . . . tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè nµy t¹o nªn bÇu kh«ng khÝ vµ b¶n s¾c tinh thÇn cña mçi doanh nghiÖp. 3.1.2. §iÒu kiÖn chÝnh trÞ x· héi §iÒu kiÖn chÝnh trÞ x· héi t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn tinh thÇn cña ng-êi lao ®«ng. Mét nhµ n-íc cã chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch tèt ®èi víi ng-êi lao ®éng ch¸c ch¾n sÏ dÉn ®Õn viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®èi víi tõng c¸ nh©n nãi riªng vµ toµn bé x· héi nãi chung. §iÒu kiÖn chÝnh trÞ x· héi thÓ hiÖn ë nh÷ng chÝnh s¸ch sau: - ChÝnh s¸ch x· héi con ng-êi, chÝnh s¸ch tuyÓn dông, xuÊt khÈu lao ®éng,. .. - ChÝnh s¸ch chÕ ®é ®èi víi ng-êi lao ®éng nh- b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, . . . - ChÝnh s¸ch ®·i ngé, khen th-ëng thÝch ®¸ng nh÷ng thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ c¸c biÖn ph¸p m¹nh kiªn quyÕt ®èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶. Ngoµi nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng vÜ m«, ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ x· héi cßn ¶nh h-ëng theo tõng ngµnh nh- gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng, nh©n tè søc mua, cÊu thµnh søc mua, nh©n tè thêi vô . . . 3.2. Nh©n tè chñ quan 3.2.1. Tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp Mét doanh nghiÖp biÕt qu¶n lý tèt, biÕt sö dông hîp lý sè l-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn, biÕt ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh cña mçi ng-êi lao ®éng th× doanh nghiÖp ®ã sÏ n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ lao ®éng. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng ng-êi chñ doanh nghiÖp cÇn quan t©m ®Õn ®êi sèng ng-êi lao ®éng, ®Õn t©m t- vµ nguyÖn väng cña hä. §ång thêi cÇn t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó ng-êi lao ®éng ®-îc häc hái n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ, tõ ®ã n©ng cao ®-îc n¨ng suÊt lao 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng. §©y lµ mét nh©n tè gãp phÇn ®¸ng kÓ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3.2.2. Vèn vµ c¬ së vËt chÊt Doanh nghiÖp muèn më réng ho¹t ®éng kinh doanh th× ph¶i cã vèn. Ngoµi viÖc ®-îc nhµ n-íc cÊp vèn, doanh nghiÖp nhµ n-íc cÇn n¨ng ®éng h¬n trong viÖc t×m kiÕm c¸c nguån vèn kh¸c nh- liªn doanh, vay vèn ng©n hµng. . . Khi cã vèn doanh nghiÖp sö dông ®Ó ®Çu t- vµo c¬ së vËt chÊt kü thuËt, viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i vµoqu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sÏ gióp doanh nghiÖp ®Èy nhanh tèc ®é s¶n xuÊt, gi¶m c-êng lùc lµm viÖc cña ng-êi lao ®éng, h¹n chÕ ®-îc viÖc khai th¸c c¸c chÊt ®éc h¹i, t¹o m«i tr-êng trong s¹ch cho ng-êi lao ®éng, tõ ®ã lµm t¨ng hiÖu qu¶ cho ng-êi lao ®éng dÉn ®Õn t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp. 3.2.3. Uy tÝn doanh nghiÖp vµ v¨n minh th-¬ng m¹i Uy tÝn cña doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng tµi s¶n v« h×nh cña doanh nghiÖp trong thêi ®¹i ngµy nay. Gi¸ trÞ nguån tµi s¶n nµy cao sÏ gióp doanh nghiÖp t¨ng kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr-êng, s¶n l-îng tiªu thô lín, doanh thu t¨ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh ®-îc n©ng cao. V¨n minh th-¬ng m¹i lµm t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh v× nã lµ mét trong hai yÕu tè thu hót kh¸ch hµng®Õn víi doanh nghiÖp: Gi¸ c¶, chÊt l-îng s¶n phÈm vµ chÊt l-îng phôc vô. II. §èi t-îng, c¸c ph-¬ng ph¸p vµ hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp 1. §èi t-îng nghiªn cøu - B¸o c¸o tæng kÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty d-îc phÈm TW2. - Sè liÖu thèng kª, tæng kÕt c«ng t¸c d-îc cña Côc qu¶n lý d-îc ViÖt Nam. - HÖ thèng tæ chøc l-u tr÷, c¸c b¸o c¸o ph¸p lý vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh c«ng ty d-îc phÈm TW2. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c d÷ liÖu, sè liÖu, sù kiÖn, chÝnh s¸ch, chiÕn l-îc cña chi nh¸nh c«ng ty d-îc phÈm TW2. - C¸c chuyªn gia kinh tÕ, chiÕn l-îc t¹i chi nh¸nh c«ng ty d-îc phÈm TW2 vµ c¸c chuyªn gia kinh tÕ 2. C¸c ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh C¸c ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh gåm nhiÒu néi dung lý luËn vµ ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ kh¸c nhau tuú thuéc vµo tõng lÜnh vùc cô thÓ mµ ¸p dông. 2.1. Ph-¬ng ph¸p so s¸nh §©y lµ ph-¬ng ph¸p ®-îc sö dông phæ biÕn nhÊt trong ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh doanh nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, x¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ xu h-íng biÕn ®éng cña chØ tiªu ph©n tÝch. §Ó tiÕn hµnh so s¸nh ph¶i tho¶ m·n hai ®iÒu kiÖn: - Ph¶i cã Ýt nhÊt 2 chØ tiªu dïng so s¸nh. - Khi hai chØ tiªu so s¸nh víi nhau ph¶i cã cïng néi dung kinh tÕ vµ cã cïng mét tiªu chuÈn biÓu hiÖn. 2.2. Ph-¬ng ph¸p chi tiÕt Ph-¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kÕt qu¶ ®¹t ®-îc. Ng-êi ta chi tiÕt sè liÖu ®Ó ph©n tÝch: cã thÓ theo bé phËn cÊu thµnh, theo thêi gian hoÆc theo ®Þa ®iÓm. 2.3. Ph-¬ng ph¸p lo¹i trõ Ph-¬ng ph¸p nµy lµ kÕt hîp cña hai ph-¬ng ph¸p thay thÕ liªn hoµn vµ sè chªnh lÖch. Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc sö dông trong ph©n tÝch hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh»m tÝnh to¸n x¸c ®Þnh møc ®é ¶nh h-ëng cña tõng nh©n tè tíi ®èi t-îng ph©n tÝch b»ng c¸ch lo¹i trõ ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh = KÕt qu¶ ®Çu ra Chi phÝ ®Çu vµo ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt, søc sinh lîi b×nh qu©n cña ®Çu vµo trong kú s¶n xuÊt kinh doanh: Cø mét ®ång chi phÝ ®Çu vµo th× t¹o ra bao nhiªu ®ång kÕt qu¶ ë ®Çu ra. Lîi nhuËn Tû suÊt l·i doanh thu = x100% Doanh thu ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp: Cø mét ®ång doanh thu ®¹t ®-îc th× t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Lîi nhuËn Tû suÊt l·i vèn kinh doanh x 100% = Vèn kinh doanh b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh: Cø mét ®ång vèn kinh doanh b×nh qu©n trong kú s¶n xuÊt lµm ra bao nhiªu ®ång l·i. Doanh thu x100 % Sè vßng quay vèn kinh doanh = Vèn kinh doanh b×nh qu©n ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh b×nh qu©n trong kú kinh doanh vèn kinh doanh quay ®-îc mÊy vßng. Sè vßng quay vèn t¨ng chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn t¨ng vµ ng-îc l¹i. *. HiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng Søc sinh lêi cña vèn l-u ®éng = 12 Lîi nhuËn Vèn l-u ®éng b×nh qu©n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn l-u ®éng bá ra sÏ t¹o ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn trong kú. Sè vßng quay vèn l-u ®éng = Doanh thu Vèn l-u ®éng b×nh qu©n *. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh Søc sinh lêi cña vèn cè ®Þnh = Lîi nhuËn Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång vèn cè ®Þnh bá ra th× thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cµng lín N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n = Doanh thu Tæng sè lao ®éng ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh søc s¶n xuÊt kinh doanh cña lao ®éng trong kú. Søc sinh lêi cña lao ®éng b×nh qu©n Lîi nhuËn = Tæng sè lao ®éng ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh cø mét lao ®éng th× t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn Kh¶ n¨ng thanh to¸n = Kh¶ n¨ng thanh to¸n = Tµi s¶n l-u ®éng Nî ng¾n h¹n Tµi s¶n l-u ®éng - Hµng tån kho Nî ng¾n h¹n HÖ sè nµy nhá h¬n 1 th× doanh nghiÖp vì nî. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II HiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh t¹i chi nh¸nh c«ng ty d-îc phÈm TW2 I. §Æc ®iÓm cña chi nh¸nh c«ng ty d-îc phÈm TW2. 1. S¬ l-îc vÒ sù h×nh thµnh ph¸t triÓn c«ng ty d-îc phÈm TW2 C«ng ty d-îc phÈm TW2 tæ chøc ho¹t ®éng theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng. Gi¸m ®èc lµ ng-êi ®øng ®Çu, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng ®èi víi nhµ n-íc vµ ®èi víi toµn bé tËp thÓ CBCNV. Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc cã hai Phã gi¸m ®èc, mét kÕ to¸n tr-ëng c¸c tr-ëng phßng vµ c¸c gi¸m ®èc chi nh¸nh. M« h×nh tæ chøc c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn ë h×nh 1 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæ chøc bé m¸y c«ng ty ®-îc x©y dùng theo m« h×nh chøc n¨ng kÕt hîp víi ph©n bè ®Þa lý, c¸c phßng ban ®-îc ph©n chia theo chøc n¨ng cô thÓ phßng nhËp khÈu nghiªn cøu thÞ tr-êng, t×m kiÕm s¶n phÈm, chän ®èi t¸c, x©y dùng ph-¬ng ¸n, tr×nh gi¸m ®èc thùc hiÖn. Phßng kho vËn chÞu tr¸ch nhiÖm nhËn hµng nhËp khÈu vµ c¸c nguån hµng kh¸c, b¶o qu¶n hµng ho¸ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng, giao hµng theo ho¸ ®¬n ®Æt hµng. C¸c chi nh¸nh ho¹t ®éng d-íi sù chØ ®¹o cña c«ng ty, nh-ng chñ ®éng vÒ nguån hµng, tù c©n ®èi thu chi hîp lý vµ b¸o c¸o theo ph-¬ng thøc h¹ch to¸n b¸o sæ. C¸c phßng ban ho¹t ®éng chñ ®éng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ban gi¸m ®èc. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc, chØ ®¹o trùc tiÕp phßng tæ chøc, phßng b¶o vÖ vµ phßng kho vËn. Phã G§KD chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm c¸c phßng kinh doanh, phßng xuÊt nhËp khÈu, marketing, nhµ m¸y Codupha- Lµo vµ c¸c chi nh¸nh. Phã G§ tµi chÝnh chØ ®¹o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, c«ng ty kh«ng chØ ¸p dông c¬ cÊu chøc n¨ng ®¬n thuÇn mµ ®· thùc hiÖn nhiÒu c¶i c¸ch. HÖ thèng kªnh liªn l¹c, ®-êng liªn l¹c kh«ng bã hÑp, cøng nh¾c mµ thùc hiÖn t-¬ng ®èi mÒm dÎo, phï hîp víi chøc n¨ng nhiÖm vô, phï hîp víi thÞ tr-êng vµ ®Æc ®iÓm riªng cña c«ng ty. 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh c«ng ty d-îc phÈm TW2 Chi nh¸nh c«ng ty d-îc phÈm TW2 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc c«ng ty d-îc phÈm TW2 vµ chÞu sù kiÓm so¸t chØ ®¹o cña c«ng ty d-îc phÈm TW2 (codupha) _ Bé y tÕ. Tªn giao dÞch quèc tÕ National pharmaceutical company No2 víi tªn th-¬ng hiÖu cña chi nh¸nh lµ codupha – Hµ néi. Trô së ®Æt t¹i 60B NguyÔn Huy T-ëng- Thanh Xu©n – Hµ N«Þ. Thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 1421 / Q§-UB ngµy 20/7/1994 cña UBNDTP Hµ néi. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh ®-îc c«ng ty giao kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ t¹i miÒn B¾c nh- sau: - D-îc phÈm (t©n d-îc, ®«ng d-îc) 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nguyªn liÖu, ho¸ chÊt, phô liÖu ®Ó s¶n xuÊt thuèc phßng vµ ch÷a bÖnh, bao b× d-îc vµ c¸c s¶n phÈm y tÕ kh¸c. - Tinh dÇu, h-¬ng liÖu, mü phÈm, dÇu ®éng – thùc vËt - Dông cô y tÕ th«ng th-êng, m¸y mãc thiÕt bÞ y, d-îc - Mü phÈm, s¶n phÈm vÖ sinh, s¶n phÈm dinh d-ìng y tÕ - B«ng b¨ng, g¹c, kÝnh m¾t, kÝnh thuèc - Ho¸ chÊt c¸c lo¹i, ho¸ chÊt xÐt nghiÖm vµ kiÓm nghiÖm phôc vô cho ngµnh y tÕ. 3. VÞ trÝ, chøc n¨ng cña chi nh¸nh c«ng ty d-îc phÈm TW2 3.1. VÞ trÝ: Chi nh¸nh c«ng ty d-îc phÈm TW2 trùc thuéc c«ng ty d-îc phÈm TW2 – Bé y tÕ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tr-íc c«ng ty d-îc phÈm TW2 – Bé y tÕ vÒ viÖc ®¶m b¶o cung øng thuèc chñ yÕu cho c¸c tØnh phÝa B¾c. 3.2. Chøc n¨ng cña chi nh¸nh Hç trî cho c«ng ty trong viÖc xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vÒ nguyªn liÖu, hîp chÊt vµ trang thiÕt bÞ, dông cô y tÕ, thuèc t©n d-îc, mü phÈm vµ c¸c s¶n phÈm dinh d-ìng. S¶n xuÊt kinh doanh vµ ph©n phèi thuèc vµ c¸c s¶n phÈm ®Õn c¸c c«ng ty d-îc, bÖnh viÖn vµ tÊt c¶ c¸c tØnh phÝa b¾c. 3.3. NhiÖm vô chi nh¸nh - §¶m b¶o cng øng thuèc vµ nguyªn liÖu kÞp thêi th-êng xuyªn, ®óng chñng lo¹i trong ph¹m vi c¸c tØnh phÝa b¾c - Gióp c«ng ty trong viÖc xuÊt nhËp khÈu vµ ph©n phèi thuèc ®éc, thuèc g©y nghiÖn, h-íng thÇn, nguyªn liÖu s¶n xuÊt cho c¸c tØnh phÝa B¾c. - Thùc hiÖn chøc n¨ng dù tr÷ thuèc, ®¶m b¶o cho c¸c ch-¬ng tr×nh dù tr÷ quèc gia,phßng chèng dÞch bÖnh, thiªn tai, dÞch ho¹.v.v. - Lµm tham m-u cho c«ng ty mÑ trong viÖc ®Þnh h-íng kinh doanh, s¶n xuÊt d-îc phÈm t¹i ViÖt nam. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Ho¹t ®éng kinh doanh theo ®óng ph¸p luËt, nép ng©n s¸ch nhµ n-íc, thuÕ ®Çy ®ñ vµ ®óng kú h¹n. - Lµm tèt c«ng t¸c x· héi, ch¨m sãc ®êi sèng, vËt chÊt vµ tinh thÇn cho CBCNV trong Chi nh¸nh, ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr-êng. 4. Tæ chøc bé m¸y vµ ph©n cÊp qu¶n lý cña Chi nh¸nh Cty d-îc phÈm TW2. 4.1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña Chi nh¸nh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¨n cø vµo c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m cña bé m¸y qu¶n lý cña Chi nh¸nh vµ ph©n bé m¸y cña chi nh¸nh nh- sau: 4.1.1. Gi¸m ®èc Chi nh¸nh: Gi¸m ®èc chi nh¸nh ®-îc Cty bæ nhiÖm ®iÒu hµnh chi nh¸nh theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng kinh doanh tr-íc ph¸p luËt, tr-íc Cty- Bé Y tÕ vµ tËp thÓ CBCNV vÒ viÖc tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh còng nh- mäi ho¹t ®éng kinh doanh. Bao gåm c«ng viÖc cô thÓ nh- sau: - NhËn vèn, ®Êt ®ai, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c do C«ng ty-Bé YtÕ giao ®Ó qu¶n lý, sö dung theo ®óng môc tiªu vµ nhiªm vô cña Chi nh¸nh vµ cña C«ng ty, ph¶i b¶o toµn ph¸t triÓn vèn - X©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n hµng n¨m cña chi nh¸nh . - Tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh. - QuyÕt ®Þnh gi¸ mua, gi¸ b¸n s¶n phÈm vµ dÞch vô phï hîp víi quy ®Þnh cña nhµ n-íc, cña Cty. - Tr×nh nªn Ban Gi¸m ®èc Cty vÒ viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th-ëng, kû luËt c¸c phã Gi¸m ®èc, tr-ëng phßng, nh©n viªn Chi nh¸nh. - B¸o c¸o Cty vµ c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh. - ChÞu sù gi¸m s¸t cña Cty vµ cña c¸c c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn ®èi víi viÖc thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4.1.2. Phã Gi¸m ®èc Chi nh¸nh: Phã gi¸m ®èc gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh chi nh¸nh theo sù ph©n c«ng uû quyÒn cña gi¸m ®èc chi nh¸nh. Phã gi¸m ®èc ®-îc thay mÆt Gi¸m ®èc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ quy tr×nh thùc hiÖn vµ kÕt qu¶ c«ng viÖc ®-îc giao. 20
- Xem thêm -