Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty 247 - bộ quốc phòng

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu T¹i ®¹i héi ®¹i biÓu ®¶ng toµn quèc lÇn thø VI, ®¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®Ò ra ba ch-¬ng tr×nh kinh tÕ lín ®ã lµ: “ S¶n xuÊt l-¬ng thùc, thùc phÈm; s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu “. Sau mét thêi gian thùc hiÖn 3 ch-¬ng tr×nh kinh tÕ lín ®ã nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. §Æc biÖt, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu mµ mét trong nh÷ng mÆt hµng mòi nhän cña s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®-îc chó träng ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn ®¹t hiÖu qu¶ ®ã lµ s¶n xuÊt hµng may mÆc. Cã thÓ nãi, ®©y lµ mét ngµnh s¶n xuÊt cÇn Ýt vèn ®Çu t-, song l¹i thu hót ®-îc nhiÒu lao ®éng vµ mang l¹i nh÷ng lîi Ých lín cho nÒn kinh tÕ.. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng may mÆc sÏ t¨ng s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trong n-íc vµ gãp phÇn quan träng trong s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu, thu hót ®-îc nhiÒu ngo¹i tÖ, gi¶m nhËp khÈu, tiÕt kiÖm ®-îc ngo¹i tÖ, gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp, gãp phÇn æn ®Þnh kinh tÕ cho ®Êt n-íc. Trong sù ph¸t triÓn cña ngµnh may, ho¹t ®éng th-¬ng m¹i cã mét vÞ trÝ, vai trß rÊt quan träng, nã lµ ®éng lùc t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn vµ ®¸p øng nhu cÇu c¬ b¶n vµ ngµy cµng n©ng cao ®êi sèng kinh tÕ - x· héi. Víi ®Æc ®iÓm vµ xu thÕ chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®· kh¼ng ®Þnh dÞch vô lµ khu vùc cã tû träng rÊt lín, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng mét phÇn lín phô thuéc vµo chÊt l-îng ho¹t ®éng dÞch vô - th-¬ng m¹i. Tõ vai trß vµ nh÷ng ®ãng gãp quan träng nªu trªn cña ngµnh may vµ ho¹t ®éng dÞch vô - kinh doanh th-¬ng m¹i trong ngµnh may, cïng víi qu¸ tr×nh c«ng t¸c t¹i c«ng ty May 247 - Bé quèc phßng, víi nh÷ng tr¨n trë : lµm 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 g× vµ lµm nh- thÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, b¶n th©n em ®· rót ra nhËn xÐt vµ m¹nh d¹n chän chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - Bé quèc phßng" . * Néi dung cña ®Ò tµi nh»m : - Nghiªn cøu lý luËn sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. - Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 247 - Bé quèc phßng trong thêi gian qua. - §-a ra mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - Bé quèc phßng. * KÕt cÊu, bè côc cña ®Ò tµi : Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, ®Ò tµi gåm 3 phÇn chÝnh sau : + PhÇn thø nhÊt : Lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. + PhÇn thø hai : Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 247 - Bé quèc phßng. + PhÇn thø ba : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - Bé quèc phßng trong thêi gian tíi. §Ò tµi nghiªn cøu lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p, réng lín, tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ vÒ nhiÒu mÆt ch¾c ch¾n bµi viÕt sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em mong r»ng qua ®Ò tµi nµy sÏ nhËn ®-îc sù ®ãng gãp ý kiÕn vµ nhËn xÐt cña thÇy gi¸o : Tõ Huy Ph-¬ng , c¸c thÇy c« gi¸o trong khoa qu¶n lý, c¸c c« chó l·nh ®¹o trong c«ng ty 247 ®Ó gióp em hoµn thiÖn ®Ò tµi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh sau nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng I- thùc chÊt ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng: * C¸c yªu cÇu ®Æt ra cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay : A - C¸c quan niÖm vÒ thÞ tr-êng : Cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa vÒ thÞ tr-êng, thùc tÕ cho thÊy thÞ tr-êng xuÊt hiÖn ®ång thêi víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Theo nghÜa hÑp, thÞ tr-êng lµ n¬i bu«n b¸n hµng ho¸. Nh- vËy, mçi mét lo¹i hµng ho¸ ®Òu cã thÞ tr-êng riªng cña nã, t¹i ®ã ng-êi mua vµ ng-êi b¸n tho¶ thuËn vµ quyÕt ®Þnh gi¸ c¶, sè l-îng hµng ho¸ ®-îc mua b¸n. Hµnh vi mua b¸n nµy ®-îc thÓ hiÖn ë tÊt c¶ nh÷ng g× cã thÓ mua b¸n ®-îc nh- : mua b¸n cæ phiÕu, tÝn phiÕu, tiÒn tÖ, søc lao ®éng, thËm chÝ c¶ trÝ tuÖ con ng-êi .... ®Þa ®iÓm kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i diÔn ra ë c¸c cöa hµng, c¸c chî, c¸c siªu thÞ mµ nã cã thÓ diÔn ra qua ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn, hîp ®ång ... VËy theo nghÜa réng, thÞ tr-êng lµ n¬i mµ ë ®ã ng-êi mua vµ ng-êi b¸n t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè l-îng hµng ho¸ ®-îc mua b¸n; thÞ tr-êng lµ n¬i thÓ hiÖn tËp trung nhÊt quan hÖ gi÷a ng-êi s¶n xuÊt vµ ng-êi tiªu dïng. §Æc tr-ng cña c¸c ho¹t ®éng thÞ tr-êng lµ n¬i tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra kh«ng cã sù b¾t buéc nµo, kh«ng cã sù ®iÒu khiÓn tËp trung nµo c¶. Khi mµ nÒn s¶n xuÊt cña x· héi ®¹t ®Õn tr×nh ®é cao, lóc ®ã hµng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr¨m, hµng triÖu ng-êi tiªu dïng tham gia mua b¸n mét c¸ch tù nguyÖn. Tuy vËy sù vËn ®éng cña thÞ tr-êng lu«n tu©n theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh vµ nã ®­îc ®iÒu chØnh bëi “ b¯n tay v« h×nh “ ®ã l¯ gi¸ c°. Kinh tÕ thÞ tr-êng lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ph¸t triÓn, trong nÒn kinh tÕ ®ã tÊt c¶ c¸c quan hÖ kinh tÕ gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n, gi÷a tÊt c¶ mäi ng-êi tham gia ®Òu ®-îc tiÒn tÖ ho¸, mäi yÕu tè nh- ®Êt ®ai, tµi nguyªn, søc lao ®éng, c¸c s¶n phÈm dÞch vô lµm ra, thËm trÝ c¶ trÝ tuÖ con ng-êi ®Òu cã gi¸. Gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i hµng ho¸ ®-îc ph©n phèi sÏ ®-îc quyÕt ®Þnh bëi thÞ tr-êng; mäi quan hÖ gi÷a ng-êi s¶n xuÊt víi nhau, gi÷a ng-êi tiªu dïng víi nhau, gi÷a ng­êi s°n xuÊt víi ng­êi tiªu dïng ®Òu ®­îc dung ho¯ bëi “ b¯n tay v« h×nh “. ChÝnh sù s¾p ®Æt cða “ b¯n tay v« h×nh “ l¯ h¹t nh©n n°y sinh ra c¬ chÕ thÞ tr-êng. B- C¬ chÕ thÞ tr-êng : §ã lµ mét h×nh thøc tæ chøc kinh tÕ trong ®ã c¸ nh©n ng-êi tiªu dïng vµ c¸c nhµ kinh doanh t¸c ®éng lÉn nhau qua thÞ tr-êng ®Ó x¸c ®Þnh ba vÊn ®Ò trung t©m cña tæ chøc kinh tÕ. C¸c bé phËn hîp thµnh cña c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ cung, cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ tr-êng. a- Cung cÇu vµ gi¸ c¶ thÞ tr-êng : Cung hµng ho¸ lµ sè l-îng hµng ho¸ mµ ng-êi s¶n xuÊt muèn cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®Ó b¸n theo møc gi¸ nhÊt ®Þnh. Nh- vËy cung hµng ho¸ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ trùc tiÕp trªn thÞ tr-êng cña hai biÕn sè : L-îng hµng ho¸ dÞch vô cung øng vµ gi¸ c¶ trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Quy luËt vÒ cung nãi : Ng-êi ta s¶n xuÊt nhiÒu h¬n nÕu gi¸ t¨ng vµ Ýt h¬n nÕu gi¸ gi¶m. Quy luËt nµy ®-îc gi¶i thÝch b»ng thu ho¹ch gi¶m dÇn. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §å thÞ biÓu diÔn ®-êng cung cã d¹ng: (H×nh 1) Gi¸ H1 : §-êng cung L-îng CÇu hµng ho¸ lµ sè l-îng hµng ho¸ mµ ng-êi mua muèn vµ cã kh¶ n¨ng mua theo gi¸ nhÊt ®Þnh. Gi¸ thÞ tr-êng cña hµng ho¸ chóng ta cÇn mua cµng t¨ng th× chóng ta cµng ph¶i tõ chèi nhiÒu h¬n c¸c s¶n phÈm kh¸c, ng-îc l¹i, gi¸ thÞ tr-êng gi¶m th× chóng ta cã thÓ mua ®-îc nhiÒu lo¹i hµng ho¸ h¬n. Gi¸ c¶ cµng cao th× chi phÝ c¬ héi cµng cao vµ chi phÝ c¬ héi quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng ng-êi ta cã thÓ mua ®-îc nh÷ng g×. §ã chÝnh lµ néi dung cña quy luËt vÒ cÇu : Gi¸ thÞ tr-êng cµng cao th× nhu cÇu cµng thÊp vµ ng-îc l¹i. Quy luËt vÒ cÇu ®-îc gi¶i thÝch b»ng chi phÝ c¬ héi hoÆc chi phÝ lùa chän. §å thÞ biÓu diÔn ®-êng cÇu cã d¹ng : ( H×nh 2 ) Gi¸ H2 : ®-êng cÇu L-îng 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quy luËt vÒ cung cho ta biÕt ë mÆt b»ng gi¸ nhÊt ®Þnh cã bao nhiªu s¶n phÈm sÏ ®-îc nhµ s¶n xuÊt ®-a b¸n ë thÞ tr-êng, quy luËt vÒ cÇu l¹i cho biÕt víi gi¸ nh- vËy cã bao nhiÒu s¶n phÈm sÏ ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn mua. Trong tr-êng hîp nÕu t¸ch riªng ra th× kh«ng cã quy luËt nµo trong hai quy luËt Êy gióp ta x¸c ®Þnh ®-îc sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶. Cßn nÕu kÕt hîp quy luËt vÒ cung cÇu th× quy luËt ®ã sÏ cho ta hiÓu biÕt vÒ gi¸ c¶ thÞ tr-êng. Theo quy luËt cung cÇu th× mét hµng ho¸ sÏ ®-îc b¸n theo gi¸ võa phï hîp víi cung l¹i võa phï hîp víi cÇu, tøc lµ ë ®ã cung vµ cÇu gÆp nhau, ®å thÞ biÓu diÔn cã d¹ng sau : ( H×nh 3 ) Gi¸ Po H3 : §-êng cung - cÇu L-îng §iÓm P0 gäi lµ møc gi¸ c¶ b×nh qu©n ( hay gi¸ trÞ thÞ tr-êng ) ë møc gi¸ c¶ ®ã sè l-îng cÇu b»ng sè l-îng cung II- Kinh doanh vµ nh÷ng yªu cÇu n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh : 1. Kinh doanh vµ nh÷ng quy luËt : Kinh doanh lµ ®Çu t- c«ng søc vµ tiÒn cña ®Ó tæ chøc mäi ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn. §Çu t- lao ®éng, tiÒn vèn, cña c¶i vµo mµ kh«ng nh»m môc tiªu sinh lîi th× ®ã kh«ng ph¶i lµ kinh doanh. Lîi nhuËn lµ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mét môc tiªu ®Çu tiªn trong kinh doanh do ®ã c¸c doanh nh©n ®Òu nh»m vµo tèi ®a ho¸ lîi nhuËn nh-ng kh«ng ph¶i lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn cho mét ®¬n vÞ hµng ho¸ mµ lµ tæng lîi nhuËn tèi ®a. Kinh doanh chÞu t¸c ®éng cña v« vµn c¸c nh©n tè chñ quan, kh¸ch quan, nh÷ng rñi ro trong kinh doanh lµ th-êng xuyªn do vËy c¸c doanh nghiÖp thu ®-îc lîi nhuËn nh-ng ph¶i ®¶m b¶o ®é an toµn cao - an toµn lµ môc tiªu thø hai cña nhµ kinh doanh. Víi ngµnh nµo, lÜnh vùc nµo còng cã rÊt nhiÒu ng-êi kinh doanh, vÊn ®Ò ®Æt ra lµm sao ph¶i chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng, vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng lµ ch¾c ch¾n vµ kh«ng ngõng ®-îc cñng cè, n©ng cao do ®ã vÞ trÝ trë thµnh môc tiªu thø ba cña doanh nghiÖp. Lµm bÊt cø viÖc g× muèn thµnh c«ng ph¶i biÕt ®-îc b¶n chÊt, quy luËt vËn ®éng cña sù vËt, hiÖn t-îng, lµm tr¸i víi quy luËt th× chØ gÆt h¸i ®-îc sù thÊt b¹i. Trong kinh doanh còng cã nh÷ng quy luËt riªng cña nã. Cã ba quy luËt c¬ b¶n nh- sau : - Quy luËt hµng ho¸ vËn ®éng tõ n¬i cã gi¸ thÊp ®Õn n¬i cã gi¸ cao. NÕu ®i ®óng dßng nµy th× doanh nghiÖp ®¹t ®-îc kÕt qu¶ cao, nÕu ®i ng-îc dßng th× kh«ng cã kÕt qu¶. - Quy luËt mua rÎ b¸n ®¾t, ®Çu t- tiÕt kiÖm ®óng møc, ®óng chç th× ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao. - Quy luËt mua cña ng-êi ch¸n b¸n cho ng-êi cÇn. Hµng ho¸ ng-êi b¸n ®· ch¸n th× muèn b¸n cho nhanh vµ b¸n víi gi¸ rÎ, ng-îc l¹i hµng ho¸ ng-êi mua cÇn th× th-êng tr¶ gi¸ cao. 2. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu lµ h-íng tíi lîi Ých ng-êi tiªu dïng : BÊt kú nÒn ho¹t ®éng s¶n xuÊt nµo còng chñ yÕu lµ h-íng tíi lîi Ých cña ng-êi tiªu dïng. S¶n phÈm hµng ho¸ - thµnh phÈm, kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña ng-êi c«ng nh©n lao ®éng ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn hay kh«ng chÊp 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhËn lµ viÖc s¶n phÈm hµng ho¸ ®ã cã ®¸p øng ®-îc c¸c nhu cÇu cña thÞ tr-êng hay kh«ng, tøc lµ s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®ã cã h-íng tíi lîi Ých cña ng-êi tiªu dïng kh«ng, v× vËy nÕu s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô kh«ng ®-îc thÞ tr-êng thõa nhËn khi Êy ho¹t ®éng s¶n xuÊt sÏ trë thµnh v« nghÜa vµ kh«ng thÓ tån t¹i ®-îc. Cho nªn dï muèn hay kh«ng, ®· b-íc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô th× doanh nghiÖp ph¶i h-íng tíi lîi Ých cña ng-êi tiªu dïng. §Ó h-íng tíi lîi Ých cña ng-êi tiªu dïng, tr-íc hÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu c¸c nhu cÇu cña thÞ tr-êng ®Ó tõ ®ã cã nhiÒu th«ng tin cÇn thiÕt gióp doanh nghiÖp chän cho m×nh mét ph-¬ng s¸ch ho¹t ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸, dÞch vô thÝch hîp. Doanh nghiÖp ph¶i tr¶ lêi ®-îc tÊt c¶ c¸c c©u hái liªn quan ®Õn thÞ tr-êng, cung, cÇu, gi¸ c¶. Trªn ph-¬ng ch©m kinh doanh “ Kh¸ch h¯ng l¯ th­îng ®Õ “ ngay tõ khi ho¹t ®éng s°n xuÊt kinh doanh dÞch vô doanh nghiÖp ®· ph¶i nghÜ ngay tíi lîi Ých cña ng-êi tiªu dïng. S¶n phÈm dÞch vô ®ã cã lîi g× cho ng-êi tiªu dïng hay kh«ng .... ChÝnh v× vËy khÈu hiÖu “ TÊt c° v× kh¸ch h¯ng “ hay “ Kh¸ch h¯ng l¯ tÊt c° “ nh­ng thùc chÊt l¯ tÊt c° v× doanh nghiÖp. §iÒu n¯y ®­îc chøng minh trong lý thuyÕt “ Tèi ®a ho¸ lîi Ých “. Ng­êi s°n xuÊt muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, cßn ng-êi tiªu dïng muèn tèi ®a ho¸ lîi Ých. Doanh nghiÖp chØ cã thÓ ®¹t tíi ®-îc lîi Ých cao nhÊt khi nµo s¶n xuÊt dÞch vô ®¸p øng ®-îc sù tho¶ m·n cao nhÊt lîi Ých cña ng-êi tiªu dïng. Muèn vËy s¶n phÈm dÞch vô cña doanh nghiÖp lu«n ph¶i cã chÊt l-îng tèt, gi¸ c¶ hîp lý, ®Æc biÖt lµ ph¶i tiÖn lîi cho ng-êi tiªu dïng, s¶n phÈm dÞch vô lu«n ph¶i phï hîp víi ®êi sèng cña kh¸ch hµng, nhÊt lµ trong thêi kú kinh tÕ më nh- hiÖn nay ®êi sèng cña nh©n d©n ngµy cµng ®-îc n©ng cao. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi ®ã s¶n phÈm dÞch vô míi ®¸p øng ®-îc sù mong ®îi cña kh¸ch hµng, míi ®¸p øng ®-îc ®Çy ®ñ ý nghÜa cña viÖc h-íng tíi lîi Ých cña ng-êi tiªu dïng. §Ó ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu h-íng tíi lîi Ých cña ng-êi tiªu dïng, doanh nghiÖp lu«n ph¶i chó ý ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau : - M¹nh d¹n ®Çu t- cho chÊt x¸m, cho nghiªn cøu khoa häc, cho viÖc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô míi. - Chó ý ®Õn viÖc nghiªn cøu, söa ch÷a nh÷ng nh-îc ®iÓm cña s¶n phÈm, dÞch vô ®ang thùc hiÖn. So s¸nh, c¶i tiÕn ph-¬ng ph¸p lµm viÖc, so s¸nh s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó cã ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt phï hîp. - TËn dông tiÒm n¨ng vÒ nh©n tµi, vËt lùc, ®Þa lý ...., lîi dông nh÷ng -u thÕ cña ng-êi kh¸c ®Ó n©ng cao chÊt l-îng, ph¸t triÓn s¶n phÈm dÞch vô cña m×nh. Tuy nhiªn trong thùc tÕ, nh÷ng c«ng viÖc nµy trë nªn rÊt khã kh¨n, tèn kÐm, kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng cã kh¶ n¨ng lµm ®-îc. Tuú theo ®Æc ®iÓm vµ ®iÒu kiÖn cña tõng doanh nghiÖp mµ cã thÓ lùa chän c¸c biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó t¹o s¶n phÈm dÞch vô h-íng vµo lîi Ých cña ng-êi tiªu dïng. 3. Nghiªn cøu thÞ tr-êng : ThÞ tr-êng lµ m«i tr-êng ho¹t ®éng kinh doanh, lµ n¬i ph¸n xÐt c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cã ®-îc thõa nhËn hay kh«ng. NhvËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ph¶i ®-îc tiÕn hµnh trªn c¬ së cña thÞ tr-êng. Sù ra ®êi cña thÞ tr-êng g¾n liÒn víi sù ra ®êi vµ tån t¹i cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi hµng ho¸, lµ mét ph¹m trï kinh tÕ cña s¶n xuÊt hµng ho¸, nã lµ kh¸ch quan vµ cã nh÷ng quy luËt vèn cã cña nã. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThÞ tr-êng cña doanh nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh nh- thÕ nµo ? Theo ®Þnh nghÜa cña c¸c nhµ kinh tÕ häc th× nã l¯ “ Nhãm c¸c kh¸ch hµng ®ång nhÊt cã nhu cÇu t-¬ng tù réng lín, víi nh÷ng ng-êi b¸n ®-a ra nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô kh¸c nhau víi nh÷ng c¸ch thøc kh¸c nhau ®Ó tho¶ m·n c¸c nhu cÇu ®ã “ Ph¶i kh¼ng ®Þnh mét ®iÒu r»ng, thÞ tr-êng ®èi víi doanh nghiÖp lµ hÕt søc quan träng, lµ xuÊt ph¸t ®iÓm, chç dùa cho mäi quyÕt ®Þnh cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®Æc biÖt lµ quyÕt ®Þnh ba vÊn ®Ò kinh tÕ c¬ b¶n. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ph¶i ®-îc tiÕn hµnh trªn c¬ së thÞ tr-êng, do vËy thÞ tr-êng lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh, lµ n¬i quan träng ®Ó ®¸nh gi¸, kiÓm nghiÖm, chøng minh tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c chÝnh s¸ch, chñ tr-¬ng, biÖn ph¸p kinh tÕ mµ doanh nghiÖp ¸p dông ( LÊy thÞ tr-êng lµm xuÊt ph¸t ®iÓm, lÊy hiÖu qu¶ lµm th-íc ®o ). Tr-íc ®©y trong c¬ chÕ qu¶n lý bao cÊp, doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo kÕ ho¹ch ph©n phèi tËp trung cña Nhµ n-íc v× vËy doanh nghiÖp kh«ng cÇn nghiªn cøu thÞ tr-êng. §Õn nay, do tån t¹i trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc hîp lý kh«ng chØ tæ chøc t¹i c¸c n¬i lao ®éng trùc tiÕp vµ ph¶i tæ chøc tèt c¶ nh÷ng kh©u nghiªn cøu thÞ tr-êng, nghiªn cøu nhu cÇu c¸c lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô nh»m tho¶ m·n ®Çy ®ñ nhu cÇu kh¸ch hµng, ®¶m b¶o tÝnh liªn tôc cña ho¹t ®éng kinh doanh. Doanh nghiÖp nghiªn cøu thÞ tr-êng tèt sÏ gióp cho viÖc gi¶i quyÕt ba vÊn ®Ò trung t©m mét c¸ch tèt nhÊt. Ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng th× mçi doanh nghiÖp ph¶i tù gi¶i quyÕt lÊy c¸c vÊn ®Ò nµy, ®ã lµ : * S¶n xuÊt c¸i g× ? Khi h×nh thµnh doanh nghiÖp, cã nghÜa lµ ph¶i x¸c ®Þnh ®óng, ®Þnh h-íng râ ra c¸c lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh; Nh÷ng ph-¬ng thøc s¶n xuÊt... v× cã x¸c ®Þnh ®óng ®¾n nh÷ng vÊn ®Ò trªn th× doanh nghiÖp míi ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng, cña ng-êi tiªu dïng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¶n xuÊt c¸i g× ? §iÒu nµy ph¶i xuÊt ph¸t dùa trªn c¸c yªu cÇu cña thÞ tr-êng, nã gåm c¸c yªu cÇu cô thÓ cña kh¸ch hµng, cña ng-êi tiªu dïng. * S¶n xuÊt bao nhiªu ? Nhµ kinh doanh ph¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh xem doanh nghiÖp ph¶i s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm, thùc hiÖn bao nhiªu lo¹i dÞch vô trong n¨m, quý, th¸ng ... s¶n phÈm, dÞch vô ph¶i ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu nh- thÕ nµo vÒ chÊt l-îng, sè l-îng, gi¸ c¶, h×nh thøc kinh doanh ... ? TÝnh to¸n sö dông m¸y mãc vËt t-, tµi chÝnh c«ng nghÖ ra sao ®Ó chi phÝ Ýt nhÊt mµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cao nhÊt. S¶n xuÊt nh- thÕ nµo ? §©y lµ mét c©u hái cña cung, cña nhµ doanh nghiÖp ®Ó ®¹t ®-îc lîi nhuËn, hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. Muèn ®¹t ®-îc nh÷ng yªu cÇu ®Ò ra, nhµ s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i lu«n chó ý ®Õn c«ng nghÖ ( c«ng nghÖ s¶n xuÊt ... ) cã nh- vËy míi gi¶m ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. * S¶n xuÊt s¶n phÈm ra ®-îc ph©n phèi cho ai ? Sù x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi t-îng ng-êi tiªu dïng, ®èi t-îng sö dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, bëi cã x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®-îc yªu cÇu trªn th× kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp míi b¶o ®¶m tÝnh kh¶ thi, hîp lý. S¶n xuÊt cho ai ? C©u hái nµy chØ cã thÞ tr-êng míi tr¶ lêi ®-îc, do ®ã viÖc s¶n xuÊt ph¶i xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña thÞ tr-êng, chÝnh bëi vËy yªu cÇu n¾m b¾t chÝnh x¸c thÞ tr-êng, nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng, ®ång thêi víi viÖc n¾m b¾t ®êi sèng, thu nhËp cña d©n c- ë khu vùc mµ m×nh ®ang vµ sÏ ho¹t ®éng sÏ gióp doanh nghiÖp ph¸t huy ®-îc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. Cã thÓ nãi, ba vÊn ®Ò trªn cã liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau, ®Ó lµm tèt mét trong ba vÊn ®Ò cÇn cã sù phèi hîp ®ång bé víi c¸c vÊn ®Ò cßn l¹i. §Ó thùc hiÖn tèt 3 vÊn ®Ò nªu trªn cÇn l-u ý 3 c¨n cø c¬ b¶n sau : 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + C¨n cø nhu cÇu cña thÞ tr-êng + C¨n cø vµo kh¶ n¨ng vÒ vèn, c«ng nghÖ, vÞ trÝ ®Þa lý, kh¶ n¨ng kÕt cÊu h¹ tÇng vÒ ®-êng x¸, giao th«ng vËn t¶i, tr×nh ®é c¸n bé qu¶n lý kinh doanh ... + Dù b¸o ph¸t triÓn kinh tÕ mµ néi dung chñ yÕu lµ dù b¸o vÒ thÞ tr-êng vµ nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty 247 - bqp I- §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty 247 - bé quèc phßng : 1 - Qu¸ tr×nh thµnh lËp C«ng ty 247- Bé quèc phßng : C«ng ty 247 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc thuéc Bé quèc phßng, c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp vµ Bé t- lÖnh qu©n chñng Phßng kh«ng kh«ng qu©n. C«ng ty ®-îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè : 1619/Q§-QP cña Bé tr-ëng Bé quèc phßng ngµy 03/10/1996. Trô së chÝnh cña c«ng ty t¹i sè 311 ®-êng Tr-êng Chinh - QuËn Thanh Xu©n - Thµnh phè Hµ néi víi 2 xÝ nghiÖp thµnh viªn lµ : XÝ nghiÖp may 19 ( xÝ nghiÖp May I ) t¹i 311 ®-êng Tr-êng Chinh -Thanh Xu©n - TP Hµ néi vµ Chi nh¸nh phÝa Nam ( xÝ nghiÖp May II ) t¹i sè 99 ®-êng Céng Hoµ - QuËn T©n B×nh - Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc may mÆc theo giÊy phÐp kinh doanh sè : 111519/GP do së kÕ ho¹ch ®Çu tthµnh phè Hµ néi cÊp ngµy 27/11/1996 vµ giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp sè : 1.12.1.058/GP do Bé th-¬ng m¹i cÊp ngµy 21/7/1997. Chøc n¨ng chÝnh cña c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn : - XÝ nghiÖp May ®o X19 - Chuyªn s¶n xuÊt hµng may ®o néi ®Þa - Chi nh¸nh phÝa Nam ( xÝ nghiÖp May II ) t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. - Chuyªn s¶n xuÊt, gia c«ng hµng xuÊt khÈu. Trô së chÝnh cña c«ng ty : 311 - ®-êng Tr-êng Chinh - §èng §a - Hµ néi. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 XÝ nghiÖp May 19 ( xÝ nghiÖp May I ) ®-îc thµnh lËp ngµy 01/4/1983 lµ mét tr¹m may ®o víi nhiÖm vô may ®o phôc vô nhu cÇu quèc phßng. Ngµy 20/5/1991 ®-îc chuyÓn thµnh xÝ nghiÖp May ®o X19 vµ ngµy 27/7/1993 xÝ nghiÖp ®-îc Bé quèc phßng thµnh lËp doanh nghiÖp Nhµ n-íc 388, ho¹t ®éng chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ may ®o trang phôc, qu©n phôc phôc vô nhiÖm vô quèc phßng vµ nhu cÇu kinh tÕ. HiÖn nay, xÝ nghiÖp ®· cã mét ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng cã tay nghÒ cao, cã kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ®-îc c¸c mÆt hµng may ®o cao cÊp ®¸p øng ®-îc yªu cÇu phôc vô nhiÖm vô quèc phßng vµ ®¸p øng ®-îc thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng trªn thÞ tr-êng hµng may mÆc trong vµ ngoµi n-íc. Chi nh¸nh phÝa Nam ( xÝ nghiÖp May II ) t¹i TP Hå ChÝ Minh ®-îc thµnh lËp ngµy 31/01/1997, tiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp T©n Long cña s- ®oµn 367 Phßng Kh«ng ®ãng t¹i TP Hå ChÝ Minh. Sau khi s¾p xÕp l¹i hÖ thèng doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ Bé quèc phßng, xÝ nghiÖp T©n Long ®-îc chuyÓn vÒ c«ng ty 247 vµ lµ xÝ nghiÖp thµnh viªn cña C«ng ty t¹i TP Hå ChÝ Minh. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo giÊy phÐp sè : 307456/GP ngµy 8/7/1997 do Së kÕ ho¹ch ®Çu t- TP Hå ChÝ Minh cÊp. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ s¶n xuÊt, gia c«ng hµng may mÆc xuÊt khÈu theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng n-íc ngoµi vµ c¸c ®¬n vÞ b¹n trªn ®Þa bµn thµnh phè. Cïng víi sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ, tõ mét tr¹m may ®o ®Õn nay C«ng ty 247 ®· cã sù ph¸t triÓn, tr-ëng thµnh kh«ng ngõng ®Ó tõng b-íc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng hµng may mÆc trong vµ ngoµi n-íc. 2- Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 247 - Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn. Víi 2 xÝ nghiÖp thµnh viªn : + XÝ nghiÖp May ®o X19 + Chi nh¸nh phÝa Nam ( xÝ nghiÖp May II - May xuÊt khÈu ) 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ®ã, xÝ nghiÖp May ®o X19 chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®iÒu hµnh trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp may 19 ( gi¶m bít nh©n sù trong bé m¸y qu¶n lý gi¸n tiÕp ) * C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty nh- sau ( S¬ ®å trang bªn ) : Cô thÓ c¸c chøc n¨ng nh- sau : + Gi¸m ®èc c«ng ty Lµ ng-êi ®iÒu hµnh chung toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty, gi¸m ®èc c«ng ty cã quyÒn quyÕt ®Þnh cuèi cïng tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ vµ lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ c¸c ho¹t ®éng ®ã tr-íc c¸c c¬ quan qu¶n lý cña Nhµ n-íc tr-íc ph¸p luËt, ®ång thêi cïng lµ ng-êi chØ ®¹o cao nhÊt vÒ mäi chñ tr-¬ng, ®-êng lèi cña c«ng ty. + Phã gi¸m ®èc c«ng ty : Lµ ng-êi ®-îc gi¸m ®èc c«ng ty uû quyÒn thay mÆt gi¸m ®èc c«ng ty ®iÒu hµnh qu¶n lý trùc tiÕp toµn diÖn mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ lµ ng-êi tham m-u gióp gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c¸c chñ tr-¬ng, biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Phßng kinh doanh Xnk : Lµ phßng nghiÖp vô trùc tiÕp giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng, trùc tiÕp qu¶n lý vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. + Phßng kÕ ho¹ch Lµ phßng nghiÖp vô triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, x©y dùng kÕ ho¹ch th¸ng, quý, n¨m cña c«ng ty vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kÕ ho¹ch cña c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. + Phßng kü thuËt Lµ phßng nghiÖp vô thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng triÓn khai kü thuËt ( mÉu m·, kiÓu d¸ng, th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm ... ) ®Ó b¶o ®¶m khi triÓn khai s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å m« h×nh tæ chøc cña C«ng ty 247 - Bé quèc phßng Phã gi¸m ®èc Gi¸m ®èc c«ng ty Phßng chÝnh trÞ Phßng kdoanh - xnk Phßng KÕ ho¹ch Phßng kÕ to¸n Phßng kü thuËt Chi nh¸nh phÝa nam XÝ nghiÖp May 19 Phã gi¸m ®èc chi nh¸nh Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ph©n Ph©n Ph©n Trung Ph©n V¨n Ban Ban Ban x-ëng x-ëng x-ëng t©m x-ëng phßng kÕ kü kÕ c¾t May I May huÊn hoµn qu¶n ho¹ch thuËt to¸n cao luyÖn tÊt trÞ xnk Tæ c¾t cÊp Qu¶n ®èc ph©n x-ëng Tæ I Tæ II Tæ III Tæ IV 16 Tæ V Tæ VI Tæ hoµn tÊt Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phßng chÝnh trÞ Lµ phßng nghiÖp vô thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tæ chøc, c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ trong c«ng ty. + Phßng tµi chÝnh, kÕ to¸n Lµ phßng nghiÖp vô thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n, tµi chÝnh, tham m-u gióp l·nh ®¹o h¹ch to¸n thu chi, dù trï kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m, theo dâi, kiÓm tra sæ s¸ch, c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n cña c«ng ty vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. 3- §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 247 : Tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp, xÝ nghiÖp chØ cã 45 ®ång chÝ, c¬ së trang thiÕt bÞ m¸y mãc nghÌo nµn, th« s¬, chØ cã 45 m¸y ®¹p ch©n, tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n cßn thÊp, quy m« s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp cßn nhá vµ thÞ tr-êng tiªu thô hÑp hÇu nh- kh«ng cã, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mang tÝnh bao cÊp, theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña qu©n ®éi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, C«ng ty 247 ®· cã sù ®æi míi kh«ng ngõng tõ viÖc ®Çu t- n©ng cao c«ng nghÖ, chÊt l-îng s¶n phÈm, ®Çu t- mua s¾m trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, ®ång bé, ®Çu t- n©ng cÊp nhµ x-ëng ®Õn viÖc ®Çu t- n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý... ChÝnh nh÷ng ®Çu t- ®óng h-íng ®ã ®· t¹o c«ng ty nh÷ng ®éng lùc m¹nh mÏ ®Ó v-¬n lªn vµ ph¸t triÓn ngµy mét lín m¹nh. KÕt qu¶ C«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã kh¶ n¨ng c¾t, may ®¬n chiÕc nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm cao cÊp nh- complª, m¨ng t« san, veston, qu©n phôc ®«ng ..., c«ng ty cã mét hÖ thèng nhµ x-ëng cïng víi c¸c trang thiÕt bÞ may c«ng nghiÖp vµ chuyªn dïng hiÖn ®¹i, mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý trÎ, cã n¨ng lùc, cã tr×nh ®é, nhanh nh¹y víi thÞ tr-êng, th-êng xuyªn tr¨n trë t×m kiÕm khai th¸c thÞ tr-êng vµ n¾m b¾t c¸c th«ng tin tõ phÝa kh¸ch hµng nh»m kh«ng ngõng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoµn thiÖn chÊt l-îng, mÉu m· s¶n phÈm vµ c¸c dÞch vô sau b¸n hµng cña c«ng ty. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nªu trªn, c«ng ty 247 ®· tõng b-íc ph¸t triÓn æn ®Þnh, v÷ng m¹nh, s¶n l-îng s¶n xuÊt n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc, chÊt l-îng s¶n phÈm ®-îc kh¼ng ®Þnh trªn thÞ tr-êng, mÉu m· s¶n phÈm ngµy cµng ®-îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn... kh¼ng ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. II- Ph©n tÝch thùc tr¹ng kinh doanh cña c«ng ty 247 - Bé quèc phßng : 1- Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty 247 - Bé quèc phßng : 1.1. ThÞ tr-êng, nguån lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty : a- ThÞ tr-êng : - ThÞ tr-êng qu©n ®éi : S¶n xuÊt hµng qu©n trang + t¹p trang cho c¸n bé chiÕn sü qu©n chñng PK - KQ - ThÞ tr-êng Bé c«ng an - ThÞ tr-êng ngµnh QLTT - ThÞ tr-êng ngµnh KiÓm l©m - ThÞ tr-êng ViÖn kiÓm s¸t - ThÞ tr-êng ngµnh Thi hµnh ¸n - ThÞ tr-êng ngµnh §iÖn lùc - ThÞ tr-êng ngµnh H¶i quan - ThÞ tr-êng ngµnh Hµng Kh«ng - ThÞ tr-êng ngµnh ®-êng s¾t - §ång phôc khèi häc sinh c¸c tr-êng PTTH - PTCS. - ThÞ tr-êng hµng complª, quÇn ¸o c¸c lo¹i cho ng-êi tiªu dïng d©n sù, cïng nhiÒu khèi c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp kh¸c (®ång phôc c«ng së) 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b- N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh : - §Êt ®ai, nhµ x-ëng : + §Êt sö dông : 9.282m2 + Nhµ x-ëng : 7.330m2 - Qu©n sè : 875 ng-êi. + May 19 : 560 ng-êi. + Chi nh¸nh : 315 ng-êi. - ThiÕt bÞ m¸y mãc : + M¸y may c«ng nghiÖp 1 kim : 612 c¸i + M¸y chuyªn dïng c¸c lo¹i - Ph-¬ng tiÖn : 120 c¸i : 06 c¸i 1.2. KÕt qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh : * KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh (n¨m 1999 ) : a-Thùc hiÖn chØ tiªu ph¸p lÖnh : * C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch : 285.213.000® =106% Trong ®ã : - ThuÕ doanh thu : 204.623.000® =104% - B¶o hiÓm x· héi, ytÕ : 73.713.000® = 111% - ThuÕ ®Êt, thuÕ m«n bµi : 6.877.000® = 111% b- Thùc hiÖn c¸c chØ tiªu h-íng dÉn : - S¶n phÈm : 498.356sp = 113% - Doanh thu : 17.514.323.000® = 112% - Lîi nhuËn : 693.781.000® = 100% - Thu nhËp b×nh qu©n : 600.000® = 106% * KÕt qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh ( n¨m 2000 ) : 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a- Thùc hiÖn chØ tiªu ph¸p lÖnh : * C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch : 1.493.258.000® = 119% Trong ®ã : - ThuÕ GTGT : 693.430.000® = 67% - B¶o hiÓm XH : 137.531.000® = 102% - B¶o hiÓm ytÕ : 18.583.000® = 103% - Kinh phÝ c«ng ®oµn : 80.925.000® = 127% - C¸c lo¹i thuÕ kh¸c : 87.383.000® * Chia theo ®Þa chØ nép : - Nép vÒ c¬ quan NN : 780.813.000® = 75% - Nép vÒ BQP : 237.039.000® = 110% b- Thùc hiÖn chØ tiªu h-íng dÉn : - S¶n phÈm : 695.560sp = 116% - Tæng doanh thu : 19.941.023.000® trong ®ã : + Doanh thu tõ s¶n xuÊt : 19.270.608.000® = 103% + Doanh thu tõ dÞch vô : 670.415.000® - Tæng lîi nhuËn : 1.625.727.000® + Lîi nhuËn tõ s¶n xuÊt : 988.833.000® = 141% + Lîi nhuËn tõ dÞch vô : 636.894.000® - Thu nhËp b×nh qu©n : 721.000® = 111% - KhÊu hao tµi s¶n : 970.501.000® = 100% - Gi¸ trÞ t¨ng thªm : 8.202.181.000® = 132% 20
- Xem thêm -