Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty 247 - bộ quốc phòng

  • Số trang: 33 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP Lêi nãi ®Çu C«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa ë n-íc ta ®· vµ ®ang tiÕp tôc ®Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ®æi míi, ®æi míi tõng phÇn, ®æi míi bé phËn trong toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Æc biÖt trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ nÒn kinh tÕ n-íc ta cã sù chuyÓn ®æi tõ mét nÒn kinh tÕ tËp trung, quan liªu, bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc th× b-íc chuyÓn qu¸ ®é ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu, ®ßi hái bøc sóc cho c¸c ngµnh trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ph¶i cã sù chÊn chØnh, ph¸t huy nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®-îc, kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ, tån t¹i ®Ó ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh. T¹i ®¹i héi ®¹i biÓu ®¶ng toµn quèc lÇn thø VI, ®¶ng vµ Nhµ n-íc ta ®· ®Ò ra ba ch-¬ng tr×nh kinh tÕ lín ®ã lµ : “ S¶n xuÊt l-¬ng thùc, thùc phÈm; s¶n xuÊt hµng tiªu dïng vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu“. Sau mét thêi gian thùc hiÖn 3 ch-¬ng tr×nh kinh tÕ lín ®ã nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. §Æc biÖt, c«ng nghiÖp s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®· ®¹t ®-îc nhiÒu thµnh tùu mµ mét trong nh÷ng mÆt hµng mòi nhän cña s¶n xuÊt hµng tiªu dïng ®-îc chó träng ph¸t triÓn vµ ph¸t triÓn ®¹t hiÖu qu¶ ®ã lµ s¶n xuÊt hµng may mÆc. Cã thÓ nãi, ®©y lµ mét ngµnh s¶n xuÊt cÇn Ýt vèn ®Çu t-, song l¹i thu hót ®-îc nhiÒu lao ®éng vµ mang l¹i nh÷ng lîi Ých lín cho nÒn kinh tÕ.. Ph¸t triÓn s¶n xuÊt hµng may mÆc sÏ t¨ng s¶n xuÊt hµng tiªu dïng trong n-íc vµ gãp phÇn quan träng trong s¶n xuÊt hµng may mÆc xuÊt khÈu, thu hót ®-îc nhiÒu ngo¹i tÖ, gi¶m nhËp khÈu, tiÕt kiÖm ®-îc ngo¹i tÖ, gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp, gãp phÇn æn ®Þnh kinh tÕ cho ®Êt n-íc. Trong sù ph¸t triÓn cña ngµnh may, ho¹t ®éng kinh doanh cã mét vÞ trÝ, vai trß rÊt quan träng, nã lµ ®éng lùc t¹o ®iÒu kiÖn cho ph¸t triÓn vµ ®¸p øng nhu cÇu c¬ b¶n vµ ngµy cµng n©ng cao ®êi sèng kinh tÕ - x· héi. Víi ®Æc ®iÓm vµ xu thÕ 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®· kh¼ng ®Þnh dÞch vô lµ khu vùc cã tû träng rÊt lín, hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng mét phÇn lín phô thuéc vµo chÊt l-îng ho¹t ®éng dÞch vô - th-¬ng m¹i. Tõ vai trß vµ nh÷ng ®ãng gãp quan träng nªu trªn cña ngµnh may vµ ho¹t ®éng dÞch vô - kinh doanh th-¬ng m¹i trong ngµnh may, cïng víi qu¸ tr×nh c«ng t¸c t¹i c«ng ty May 247 - Bé quèc phßng, víi nh÷ng tr¨n trë : lµm g× vµ lµm nhthÕ nµo ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vµ thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, b¶n th©n em ®· rót ra nhËn xÐt vµ m¹nh d¹n chän chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “ mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - Bé quèc phßng " . * KÕt cÊu, bè côc cña ®Ò tµi : Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, ®Ò tµi gåm 3 phÇn chÝnh sau : + PhÇn thø nhÊt : Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp + PhÇn thø hai : Ph©n tÝch hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 247 - Bé quèc phßng. + PhÇn thø ba : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - Bé quèc phßng trong thêi gian tíi. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP PhÇn I Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. I-Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh . 1.Kh¸i niÖm tæng qu¸t vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn tËp trung cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng nh»m thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh . Nã lµ th-íc ®o ngµy cµng quan träng cña sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ vµ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. 2-B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh. Thùc chÊt hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm nguån lùc. VËy yªu cÇu cña n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu. 3- Ph©n lo¹i hiÖu qu¶ kinh doanh . a. Ph©n lo¹i theo ph¹m vi kÕt qu¶ ®¹t ®-îc vµ chi phÝ bá ra : HiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp: Khi nãi tíi doanh nghiÖp, ng-êi ta th-êng quan t©m nhÊt lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp v× c¸c doanh nghiÖp khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu víi ®éng c¬ kinh tÕ ®Ó kiÕm lîi nhuËn . HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi : Lµ hiÖu qu¶ mµ doanh nghiÖp ®em l¹i cho x· héi vµ nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nã thÓ hiÖn viÖc t¨ng thu ng©n s¸ch cho nhµ n-íc, t¹o thªm c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, n©ng cao møc sèng c¶ ng-êi lao ®éng vµ t¸i ph©n phèi lîi tøc cho x· héi. b. Ph©n lo¹i hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi vµ hiÖu qu¶ so s¸nh : 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP HiÖu qu¶ tuyÖt ®èi ®-îc tÝnh to¸n cho tõng qu¸ tr×nh kinh doanh b»ng c¸ch x¸c ®Þnh mèi t-¬ng quan gi÷a kÕt qu¶ thu ®-îc vµ chi phÝ bá ra. HiÖu qu¶ so s¸nh ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ tuyÖt ®èi hoÆc so s¸nh t-¬ng quan c¸c ®¹i l-îng thÓ hiÖn chi phÝ hoÆc kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. II-Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp. 1- ThÞ tr-êng vµ vai trß cña thÞ tr-êng ®èi víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. a. Kh¸i niÖm thÞ tr-êng. -ThÞ tr-êng lµ n¬i diÔn ra c¸c qu¸ tr×nh m«i giíi trao ®æi mua b¸n hµng ho¸. Thi tr-êng tån t¹i kh¸ch quan kh«ng phô thuéc vµo ý muèn chñ quan nµo, s¶n xuÊt hµng ho¸ cµng ph¸t triÓn, l-îng s¶n phÈm hµng ho¸ l-u th«ng trªn thÞ tr-êng ngµy cµng dåi dµo vµ phong phó th× thÞ tr-êng cµng ®-îc më réng. b. Vai trß cña thÞ tr-êng víi n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nh- ta ®· biÕt, kinh tÕ hµng ho¸ g¾n liÒn v¬Ý thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng lµ trung t©m cña toµn bé qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. ThÞ tr-êng chÝnh lµ lùc l-îng h-íng dÉn vµ ®Æt nhu cÇu cho s¶n xuÊt. §Ó s¶n xuÊt cÇn ph¶i cã c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. ThÞ tr-êng lµ n¬i cung cÊp c¸c yÕu tè ®ã ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc tiÕn hµnh b×nh th-êng. S¶n xuÊt hµng ho¸ l¸ s¶n xuÊt ®Ó trao ®æi vµ ®Ó b¸n, thÞ tr-êng lµ n¬I tiªu thô hµng ho¸ cho c¸c doanh nghiÖp. Th«ng qua thÞ tr-êng, gÝa trÞ hµng ho¸ ®-îc thùc hiÖn vµ c¸c doanh nghiÖp thu håi ®-îc vèn. ThÞ tr-êng chÝnh lµ ®Iòu kiÖn vµ m«i tr-êng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. ThÞ tr-êng lµ n¬i kiÓm tra cuèi cïng chñng lo¹i cña hµng ho¸, sè l-îng hµng ho¸ còng nh- chÊt l-îng s¶n phÈm. ThÞ tr-êng kiÓm nghiÖm tÝnh phï hîp cña s¶n xuÊt ®èi víi tiªu dïng x· héi. Trªn ý nghÜa ®ã, cã thÓ nãi thÞ tr-êng ®iÒu tiÕt s¶n xuÊt kinh doanh. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP Tãm laÞ, c¸c doanh nghiÖp kh«ng nªn ®¸nh gi¸ qu¸ cao hoÆc tuyÖt ®èi ho¸ vai trß cña thÞ tr-êng, kh«ng nªn coi c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ hoµn h¶o bëi lÏ thÞ tr-êng lu«n chøa ®ùng nh÷ng khuyÕt tËt nhu- ®Çu c¬, ®éc quyÒn, nhu cÇu gi¶ … VËy doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-ßng ph¶i x¸c ®Þnh cho m×nh mét c¬ chÕ ho¹t ®éng phï hîp ®Ó cã thÓ ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt vµ kÕt qu¶ nµy ph¶i kh«ng ngõng ph¸t triÓn. 2. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp : Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. Môc tiªu cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo còng lµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Muèn vËy, ®iÒu kiÖn b¾t buéc cho mçi doanh nghiÖp lµ ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh . N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó t¹o thªm -u thÕ trong c¹nh tranh vµ më réng thÞ tr-êng : Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp diÔn ra hÕt søc gay g¾t. §Ó tån t¹i ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i t¹o cho m×nh -u thÕ c¹nh tranh. ¦u thÕ ®ã cã thÓ lµ chÊt l-îng s¶n phÈm, gi¸ b¸n, c¬ cÊu hoÆc mÉu m· s¶n phÈm. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô cã t¸c ®éng qua l¹i víi nhau. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh gióp c¸c doanh nghiÖp cã thÓ më réng thÞ tr-êng, ®ång thêi më réng thÞ tr-êng gióp cho doanh nghiÖp cã thÓ n©ng cao s¶n l-îng tiªu thô, t¨ng hÖ sè c¸c yÕu tè s¶n xuÊt (tøc lµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ). N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó më réng s¶n xuÊt : Më réng s¶n xuÊt lµ mét yªu cÇu ®Æt ra cho mçi doanh nghiÖp. Tuy nhiªn, doanh nghiÖp chØ thùc hiÖn ®-îc yªu cÇu nµy khi ®¶m b¶o ®-îc ®iÒu kiÖn nh- : s¶n xuÊt ph¶i cã tÝch luü, ph¶i cã thÞ tr-êng ®Çu ra cho viÖc më réng, tr¸nh më réng mét c¸ch trµn lan g©y ø ®äng vèn, gi¶m hiÖu qu¶ kinh doanh. N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp : §èi víi mçi CBCNV, tiÒn l-¬ng lµ phÇn thu nhËp chñ yÕu 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP nh»m duy tr× cuéc sèng cña hä. Do ®ã phÊn ®Êu ®Ó t¨ng thªm thu nhËp cña c¸c thµnh viªn lu«n lµ môc tiªu quan träng cña mçi doanh nghiÖp. §Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i lu«n t×m c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh, mét mÆt ®Ó duy tr× sù tån t¹i cña chÝnh doanh nghiÖp nh-ng ®ång thêi còng ®¶m b¶o thu nhËp æn ®Þnh cña ng-êi lao ®éng. Ngµy nay môc tiªu quan träng nhÊt cña mçi doanh nghiÖp lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. C¸c doanh nghiÖp ph¶i cã lîi nhuËn vµ ®¹t lîi nhuËn cµng cao cµng tèt. Do vËy, ®¹t hiÖu qu¶ kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lu«n lµ mét vÊn ®Ò quan t©m cña mçi doanh nghiÖp vµ trë thµnh ®iÒu kiÖn sèng cßn ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. III- M«i tr-êng kinh doanh cña doanh NGHI£P 1- Ph©n lo¹i m«i tr-êng kinh doanh : M«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp nh÷ng ®iÒu kiÖn, yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i m«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp kh¸c nhau nh- c¨n cø vµo c¸c yÕu tè bªn trong, c¸c yÕu tè bªn ngoµi, c¸c yÕu tè chñ quan, c¸c yÕu tè kh¸ch quan nh-ng phæ biÕn nhÊt ng-êi ta th-êng liÖt kª hoÆc ph©n nhãm c¸c yÕu tè hîp thµnh m«i tr-êng kinh doanh theo hai d¹ng : m«i tr-êng vÜ m« vµ m«i tr-êng vi m«. Trong ®ã c¸c yÕu tè cña m«i tr-êng vi m« cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp bao gåm : ng-êi cung øng, doanh nghiÖp, ng-êi m«i giíi trung gian, kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh vµ c«ng chóng. M«i tr-êng vÜ m« bao gåm : chÝnh trÞ - luËt ph¸p, v¨n ho¸ - x· héi, kü thuËt vµ c«ng nghÖ, kinh tÕ, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, c¬ së h¹ tÇng vµ quan hÖ quèc tÕ. Ph©n tÝch cô thÓ, c¸c yÕu tè hîp thµnh m«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp gåm : 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP 1.1. M«i tr-êng vÜ m« : M«i tr-êng vÜ m« ®-îc hîp thµnh bëi c¸c yÕu tè : Kh¸ch hµng : Lµ c¸ nh©n, nhãm ng-êi, doanh nghiÖp cã nhu cÇu vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vÒ hµng ho¸, dÞch vô cña doanh nghiÖp ch-a ®-îc ®¸p øng vµ mong ®-îc tho¶ m·n. ThÞ tr-êng cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp c¸c kh¸ch hµng rÊt ®a d¹ng, kh¸c nhau vÒ løa tuæi, giíi tÝnh, møc thu nhËp, n¬i c- tró, së thÝch tiªu dïng vµ vÞ trÝ trong x· héi .... Ng-êi ta cã thÓ chia kh¸ch hµng nãi chung thµnh nh÷ng nhãm kh¸ch hµng kh¸c nhau, mçi nhãm cã ®Æc tr-ng riªng ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh mua s¾m cña hä : + Theo môc ®Ých mua s¾m cã kh¸ch hµng lµ ng-êi tiªu dïng cuèi cïng, kh¸ch hµng trung gian, chÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc phi lîi nhuËn. + Theo thµnh phÇn kinh tÕ : cã kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n, tËp thÓ hay doanh nghiÖp Nhµ n-íc. + C¨n cø vµo khèi l-îng hµng mua s¾m cã thÓ cã kh¸ch hµng mua víi khèi l-îng lín vµ kh¸ch hµng mua víi khèi l-îng nhá. + C¨n cø vµo ph¹m vi ®Þa lý : cã kh¸ch hµng trong vïng, trong ®Þa ph-¬ng, kh¸ch trong n-íc, kh¸ch ngoµi n-íc. + Theo mèi quan hÖ cña kh¸ch hµng víi doanh nghiÖp cã kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ kh¸ch hµng míi. - TiÒm n¨ng vµ c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp : Mçi doanh nghiÖp cã mét sè tiÒm n¨ng ph¶n ¸nh thùc lùc cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. §¸nh gi¸ ®óng ®¾n, chÝnh x¸c c¸c tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp cho phÐp x©y dùng chiÕn l-îc, kÕ ho¹ch kinh doanh, tËn dông tèi ®a thêi c¬ víi chi phÝ thÊp ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ trong kinh doanh. C¸c nh©n tè quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh bao gåm : Søc m¹nh vÒ tµi chÝnh, tr×nh ®é qu¶n lý vµ kü n¨ng cña con ng-êi trong ho¹t ®éng kinh doanh, t×nh h×nh trang thiÕt bÞ hiÖn cã, c¸c 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP b»ng ph¸t minh s¸ng chÕ, nh·n hiÖu hµng ho¸ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp, hÖ thèng tæ chøc qu¶n lý, m¹ng l-íi kinh doanh vµ quan ®iÓm qu¶n lý, nguån cung cÊp vËt t-, sù ®óng ®¾n cña môc tiªu kinh doanh vµ kh¶ n¨ng kiªn ®Þnh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn h-íng tíi môc tiªu .... - Ng-êi cung øng : Lµ c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô cÇn thiÕt cho doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. - §èi thñ c¹nh tranh : Lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã mÆt hµng gièng nh- mÆt hµng cña doanh nghiÖp hoÆc c¸c mÆt hµng cã thÓ thay thÕ lÉn nhau. - Trung gian th-¬ng m¹i : lµ c¸ nh©n, tæ chøc gióp doanh nghiÖp tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, ph©n phèi hµng ho¸ vµ b¸n hµng ®Õn tay ng-êi tiªu dïng. - C«ng chóng : lµ bÊt kú nhãm ng-êi nµo cã mét quyÒn lîi thùc tÕ vµ hiÓn nhiªn hay t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng doanh nghiÖp nh»m trë thµnh ®èi t-îng cña doanh nghiÖp, bao gåm c«ng luËn, chÝnh quyÒn, c«ng chóng tÝch cùc vµ c«ng chóng néi bé doanh nghiÖp. 1.2. M«i tr-êng vÜ m« cña doanh nghiÖp : M«i tr-êng vÜ m« l¯ nh÷ng nh©n tè “ kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®­îc “ doanh nghiÖp ph¶i ®iÒu khiÓn vµ ®¸p øng c¸c nh©n tè ®ã. - ChÝnh trÞ vµ luËt ph¸p: §Ó thµnh c«ng trong kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph©n tÝch, dù ®o¸n vÒ chÝnh trÞ vµ luËt ph¸p cïng xu h-íng vËn ®éng cña nã bao gåm : + Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, ®-êng lèi ngo¹i giao + Sù c©n b»ng c¸c chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc + Vai trß vµ chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®¶ng vµ chÝnh phñ + Sù ®iÒu tiÕt vµ khuynh h-íng can thiÖp cña chÝnh phñ vµo ®êi sèng kinhtÕ. + Sù ph¸t triÓn c¸c quyÕt ®Þnh b¶o vÖ quyÒn lîi cña ng-êi tiªu dïng + HÖ thèng luËt ph¸p, sù hoµn thiÖn vµ hiÖu lùc thi hµnh cña chóng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP - C¸c yÕu tè kinh tÕ : bao gåm c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn søc mua cña kh¸ch hµng vµ d¹ng tiªu dïng hµng ho¸, lµ m¸y ®o nhiÖt ®é cña thÞ tr-êng, quy ®Þnh c¸ch thøc doanh nghiÖp sö dông c¸c nguån lùc cña m×nh. C¸c yÕu tè ®ã bao gåm : + Sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ + Sù thay ®æi vÒ c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ ph©n phèi + TiÒm n¨ng kinh tÕ vµ sù gia t¨ng ®Çu t+ L¹m ph¸t, thÊt nghiÖp, sù ph¸t triÓn ngo¹i th-¬ng + C¸c chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, tÝn dông. - Kü thuËt v¯ c«ng nghÖ : §©y l¯ c¬ së cho yÕu tè kinh tÕ, l¯ søc m¹nh “ t¯n ph¸ s¸ng t¹o “ dÉn ®Õn sù ra ®êi s°n phÈm míi sÏ t¸c ®éng v¯o m« thøc tiªu thô vµ hÖ thèng b¸n hµng. - YÕu tè v¨n ho¸, x· héi : ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn cuéc sèng vµ hµnh vi cña con ng-êi, qua ®ã ¶nh h-ëng ®Õn hµnh vi mua s¾m cña kh¸ch hµng. Nã gåm c¸c yÕu tè nh- : d©n sè vµ xu h-íng vËn ®éng, sù di chuyÓn d©n c-, thu nhËp ... - M«i tr-êng tù nhiªn vµ c¬ së h¹ tÇng : cÇn chó ý ®Õn c¸c mèi ®e däa vµ t×m c¬ héi phèi hîp víi c¸c khuynh h-íng cña m«i tr-êng tù nhiªn nh- : sù thiÕu hôt nguån nguyªn liÖu, sù gia t¨ng chi phÝ n¨ng l-îng, møc t¨ng « nhiÔm, tr×nh ®é hiÖn t¹i cña c¬ së h¹ tÇng s¶n xuÊt .... 2- ThÝch nghi víi m«i tr-êng kinh doanh : §Ó t¹o m«i tr-êng kinh doanh thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp cÇn t×m c¸c biÖn thÝch nghi vµ khai th¸c m«i tr-êng kinh doanh nh»m t¹o hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. C¸c biÖn ph¸p khai th¸c vµ thÝch nghi víi m«i tr-êng kinh doanh th-êng ®-îc c¸c doanh nghiÖp sö dông bao gåm : - Tæ chøc vµ hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin vÒ m«i tr-êng kinh doanh : 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP Th«ng tin vÒ m«i tr-êng bao giê còng lµ c¬ së, lµ nguån gèc cña c¸c ho¹ch ®Þnh vÒ chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh. V× vËy doanh nghiÖp cÇn coi träng thu thËp, n¾m b¾t nguån “ t¯i nguyªn “ quý gi¸ n¯y. §Ó tæ chøc vµ hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin cÇn ph¶i x¸c ®Þnh nhu cÇu vÒ c¸c lo¹i th«ng tin, tæ chøc thu thËp, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ sö dông c¸c lo¹i th«ng tin trong viÖc ra c¸c quy ®Þnh kinh doanh. X©y dùng vµ kh«ng ngõng hoµn thiÖn hÖ thèng th«ng tin vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp nh- c¸c b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh b¸n hµng, t×nh h×nh chi phÝ kinh doanh, ho¹t ®éng kho, l-u l-îng tiÒn mÆt, c¸c kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶. §Æc biÖt coi träng c¸c th«ng tin vÒ m«i tr-êng bªn ngoµi nh- c¸c yÕu tè chÝnh trÞ, luËt ph¸p, kü thuËt c«ng nghÖ, c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, mèi quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ... - Ph©n tÝch toµn diÖn ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè cña m«i tr-êng kinh doanh ®Ó lùa chän c¬ héi kinh doanh : Môc tiªu cña ph©n tÝch m«i tr-êng kinh doanh nh»m lµm râ mÆt m¹nh, mÆt yÕu, c¬ héi vµ nguy c¬ mµ doanh nghiÖp gÆp ph¶i. Khi ph©n tÝch c¸c c¬ héi vµ nguy c¬ th× cã v« vµn c¬ héi vµ nguy c¬ hiÖn ra, bëi vËy ph¶i t×m vµ sö dông mét ph-¬ng ph¸p luËn trong ®ã chó ý c¸c c¬ héi tèt nhÊt vµ c¸c nguy c¬ xÊu nhÊt ®ång thêi t×m ra sù c©n b»ng gi÷a mÆt m¹nh, mÆt yÕu, gi÷a c¬ héi vµ nguy c¬ sao cho cã lîi nhÊt trong ho¹t ®éng kinh doanh. - X©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh : ChiÕn l-îc bao hµm viÖc Ên ®Þnh c¸c môc tiªu c¬ b¶n dµi h¹n cña doanh nghiÖp ®ång thêi lùa chän c¸ch thøc hoÆc tiÕn tr×nh hµnh ®éng vµ ph©n bè c¸c tµi nguyªn thiÕt yÕu ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu ®ã. Quy tr×nh lùa chän chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp gåm : nhËn biÕt chiÕn l-îc hiÖn thêi cña doanh nghiÖp, tiÕn hµnh ph©n tÝch danh môc vèn ®Çu t-, lùa chän chiÕn l-îc cña doanh nghiÖp : chiÕn l-îc t¨ng tr-ëng tËp trung, t¨ng tr-ëng b»ng con ®-êng liªn kÕt, t¨ng tr-ëng b»ng ®a d¹ng ho¸ tËp trung ...., ®¸nh gi¸ chiÕn l-îc ®· chän. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP - Hoµn thiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña m«i tr-êng kinh doanh : C¸c chiÕn l-îc vµ kÕ ho¹ch kinh doanh ®Ò ra muèn trë thµnh hiÖn thùc ®Òu ®-îc thùc hiÖn th«ng qua nghiÖp vô kinh doanh cô thÓ nh- : mua hµng, qu¶n trÞ hµng tån kho, b¸n hµng, dÞch vô qu¶ng c¸o, xóc tiÕn .... §Ó hoµn thiÖn c¸c nghiÖp vô kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ h×nh thµnh c¸c quy tr×nh, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô, biÕn c¸c quy tr×nh nµy thµnh néi quy, chÕ ®é c«ng t¸c phæ biÕn cho toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cïng thùc hiÖn, ®ång thêi quy tr×nh cÇn ®-îc th-êng xuyªn bæ xung, hoµn chØnh cho phï hîp víi biÕn ®éng cña m«i tr-êng kinh doanh. - Gãp phÇn hoµn thiÖn m«i tr-êng kinh doanh : M«i tr-êng kinh doanh lµ tËp hîp c¸c ®iÒu kiÖn, c¸c yÕu tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh. Mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ ®øng v÷ng l©u dµi trong mét m«i tr-êng kinh doanh kh«ng æn ®Þnh, kh«ng thuËn lîi. Bëi vËy kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c, mét mÆt doanh nghiÖp ph©n tÝch nghiªn cøu m«i tr-êng kinh doanh ®Ó kinh doanh cã hiÖu qu¶, mÆt kh¸c còng ph¶i gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc h×nh thµnh m«i tr-êng kinh doanh thuËn lîi, gãp phÇn n©ng cao chÊt l-îng cuéc sèng cña con ng-êi. PhÇn II Ph©n tÝch thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh t¹i c«ng ty 247 - bqp I- §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty 247 - bé quèc phßng : 1- Qu¸ tr×nh thµnh lËp C«ng ty 247- Bé quèc phßng : C«ng ty 247 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc thuéc Bé quèc phßng. C«ng ty ®-îc thµnh lËp l¹i theo quyÕt ®Þnh sè : 1619/Q§-QP cña Bé tr-ëng Bé quèc phßng ngµy 03/10/1996. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP Trô së chÝnh cña c«ng ty t¹i sè 311 ®-êng Tr-êng Chinh - QuËn Thanh Xu©n - Thµnh phè Hµ néi víi 2 xÝ nghiÖp thµnh viªn lµ : XÝ nghiÖp may 19 ( xÝ nghiÖp May I ) t¹i 311 ®-êng Tr-êng Chinh -Thanh Xu©n - TP Hµ néi ,®-îc thµnh lËp ngµy 01-04-1983 ®©y lµ c¬ së chuyªn s¶n xuÊt hµng may ®o néi ®Þa. Chi nh¸nh phÝa Nam ( xÝ nghiÖp May II ) t¹i sè 99 ®-êng Céng Hoµ - QuËn T©n B×nh - Thµnh phè Hå ChÝ Minh ®-îc thµnh lËp 31-01-1997. Ho¹t ®éng chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc may mÆc theo giÊy phÐp kinh doanh sè : 111519/GP do së kÕ ho¹ch ®Çu t- thµnh phè Hµ néi cÊp ngµy 27/11/1996 vµ giÊy phÐp kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp sè : 1.12.1.058/GP do Bé th-¬ng m¹i cÊp ngµy 21/7/1997. Cïng víi sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ, tõ mét tr¹m may ®o ®Õn nay C«ng ty 247 ®· cã sù ph¸t triÓn, tr-ëng thµnh kh«ng ngõng ®Ó tõng b-íc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng hµng may mÆc trong vµ ngoµi n-íc. 2- Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 247 - Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc qu¶n lý theo m« h×nh trùc tuyÕn. Víi 2 xÝ nghiÖp thµnh viªn : + XÝ nghiÖp May ®o X19 + Chi nh¸nh phÝa Nam ( xÝ nghiÖp May II - May xuÊt khÈu ) Trong ®ã, xÝ nghiÖp May ®o X19 chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña c«ng ty. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®iÒu hµnh trùc tiÕp mäi ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp may 19 ( gi¶m bít nh©n sù trong bé m¸y qu¶n lý gi¸n tiÕp ) Cô thÓ c¸c chøc n¨ng nh- sau : 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP + Gi¸m ®èc c«ng ty : Lµ ng-êi ®iÒu hµnh chung toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty, gi¸m ®èc c«ng ty cã quyÒn quyÕt ®Þnh cuèi cïng vµ lµ ng-êi chôi tr¸ch nhiÖm vÒ tÊt c¶ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Phã gi¸m ®èc c«ng ty : lµ ng-êi ®-îc gi¸m ®èc c«ng ty uû quyÒn thay mÆt gi¸m ®èc c«ng ty ®iÒu hµnh qu¶n lý trùc tiÕp toµn diÖn mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty v + Phßng kinh doanh Xnk : Lµ phßng nghiÖp vô trùc tiÕp giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng, trùc tiÕp qu¶n lý vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu cña c«ng ty + Phßng kÕ ho¹ch : Lµ phßng nghiÖp vô triÓn khai c¸c kÕ ho¹ch, ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kÕ ho¹ch cña c«ng ty . + Phßng kü thuËt : Lµ phßng nghiÖp vô thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng triÓn khai kü thuËt ( mÉu m·, kiÓu d¸ng, th«ng sè kü thuËt cña s¶n phÈm ... ) ®Ó b¶o ®¶m khi triÓn khai s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶.  C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty nh- sau: S¬ ®å m« h×nh tæ chøc cña C«ng ty 247 - Bé quèc phßng Gi¸m ®èc c«ng ty Phßng chÝnh trÞ Phßng kdoanh - xnk Phßng KÕ ho¹ch Phßng kÕ to¸n Phßng kü thuËt 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP Chi nh¸nh phÝa nam XÝ nghiÖp May 19 Phã gi¸m ®èc chi nh¸nh Gi¸m ®èc chi nh¸nh Ph©n Ph©n Ph©n Trung Ph©n V¨n Ban Ban Ban x-ëng x-ëng x-ëng t©m x-ëng phßng kÕ kü kÕ c¾t May I May huÊn hoµn qu¶n ho¹ch thuËt to¸n cao luyÖn tÊt trÞ xnk Tæ c¾t cÊp + Phßng chÝnh trÞ : Lµ phßng nghiÖp vô thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tæ chøc, c«ng t¸c ®¶ng, c«ng t¸c chÝnh trÞ trong c«ng ty. + Phßng tµi chÝnh, kÕ to¸n : Lµ phßng nghiÖp vô thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n, tµi chÝnh, h¹ch to¸n thu chi, dù trï kÕ ho¹ch tµi chÝnh , theo dâi, kiÓm tra sæ s¸ch, c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n cña c«ng ty . 3- §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 247 : Tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp, xÝ nghiÖp chØ cã 45 ®ång chÝ, c¬ së trang thiÕt bÞ m¸y mãc nghÌo nµn, th« s¬, chØ cã 45 m¸y ®¹p ch©n, tr×nh ®é cña c¸n bé c«ng nh©n cßn thÊp, quy m« s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp cßn nhá vµ thÞ tr-êng tiªu thô hÑp hÇu nh- kh«ng cã, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mang tÝnh bao cÊp, theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña qu©n ®éi. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, C«ng ty 247 ®· cã sù ®æi míi kh«ng ngõng tõ viÖc ®Çu t- n©ng cao c«ng nghÖ, chÊt l-îng s¶n phÈm, ®Çu tmua s¾m trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, ®ång bé, ®Çu t- n©ng cÊp nhµ x-ëng ®Õn 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP viÖc ®Çu t- n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é ®éi ngò c«ng nh©n lao ®éng, n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý... ChÝnh nh÷ng ®Çu t- ®óng h-íng ®ã ®· t¹o c«ng ty nh÷ng ®éng lùc m¹nh mÏ ®Ó v-¬n lªn vµ ph¸t triÓn ngµy mét lín m¹nh. KÕt qu¶ C«ng ty ®· cã mét ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, cã kh¶ n¨ng c¾t, may ®¬n chiÕc nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm cao cÊp nh- complª, m¨ng t« san, veston, qu©n phôc ®«ng ..., c«ng ty cã mét hÖ thèng nhµ x-ëng cïng víi c¸c trang thiÕt bÞ may c«ng nghiÖp vµ chuyªn dïng hiÖn ®¹i, mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý trÎ, cã n¨ng lùc, cã tr×nh ®é, nhanh nh¹y víi thÞ tr-êng, th-êng xuyªn tr¨n trë t×m kiÕm khai th¸c thÞ tr-êng vµ n¾m b¾t c¸c th«ng tin tõ phÝa kh¸ch hµng nh»m kh«ng ngõng hoµn thiÖn chÊt l-îng, mÉu m· s¶n phÈm vµ c¸c dÞch vô sau b¸n hµng cña c«ng ty. Víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nªu trªn, c«ng ty 247 ®· tõng b-íc ph¸t triÓn æn ®Þnh, v÷ng m¹nh, s¶n l-îng s¶n xuÊt n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc, chÊt l-îng s¶n phÈm ®-îc kh¼ng ®Þnh trªn thÞ tr-êng, mÉu m· s¶n phÈm ngµy cµng ®-îc c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn... kh¼ng ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. II- Ph©n tÝch thùc tr¹ng kinh doanh cña c«ng ty 247 - Bé quèc phßng : 1- Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty 247 - Bé quèc phßng: 1.1. ThÞ tr-êng, nguån lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty : a- ThÞ tr-êng : - ThÞ tr-êng qu©n ®éi : S¶n xuÊt hµng qu©n trang + t¹p trang cho c¸n bé chiÕn sü qu©n chñng PK - KQ - ThÞ tr-êng Bé c«ng an - ThÞ tr-êng ngµnh QLTT - ThÞ tr-êng ngµnh KiÓm l©m - ThÞ tr-êng ViÖn kiÓm s¸t - ThÞ tr-êng ngµnh Thi hµnh ¸n - ThÞ tr-êng ngµnh §iÖn lùc 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP - ThÞ tr-êng ngµnh H¶i quan - ThÞ tr-êng ngµnh Hµng Kh«ng - ThÞ tr-êng ngµnh ®-êng s¾t - §ång phôc khèi häc sinh c¸c tr-êng PTTH - PTCS. - ThÞ tr-êng hµng complª, quÇn ¸o c¸c lo¹i cho ng-êi tiªu dïng d©n sù, cïng nhiÒu khèi c¬ quan hµnh chÝnh sù nghiÖp kh¸c ( ®ång phôc c«ng së ) .... b- N¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh : - §Êt ®ai, nhµ x-ëng : + §Êt sö dông : 9.282m2 + Nhµ x-ëng : 7.330m2 - Qu©n sè : 875 ng-êi. + May 19 : 560 ng-êi. + Chi nh¸nh : 315 ng-êi. - ThiÕt bÞ m¸y mãc : + M¸y may c«ng nghiÖp 1 kim : 612 c¸i + M¸y chuyªn dïng c¸c lo¹i - Ph-¬ng tiÖn : 120 c¸i : 06 c¸i 1.2. KÕt qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh : ChØ tiªu §¬n vÞ Tæng doanh thu Lîi nhuËn S¶n phÈm C¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Thu nhËp b×nh qu©n tû tû sp tû tû So s¸nh (%) N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 2000/ 2001/ 1999 2000 17.514.323 19.941.023 20.136.720 13,9 1 1.383.632 1.625.727 1.661.404 17,5 2,2 498.356 695.560 749.756 39,6 7,8 926.684 1.017.852 1.101.694 9,9 8,2 0,000633 0,000721 0,000724 0,14 0,42 Qua b¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ta thÊy: +Tæng doanh thu n¨m 2000 t¨ng 13,9% so víi n¨m 1999 nh-ng ®Õn n¨m 2001 tæng doanh thu t¨ng thªm 1% so víi n¨m 2000. Nh×n chung ho¹t ®éng s¶n xuÊt 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP kinh doanh cña c«ng ty trong ba n¨m t¨ng nÕu cø ®µ nµy th× trong trong nh÷ng n¨m tíi c«ng ty sÏ cã kÕt qu¶ tèt trong lÜnh vùc kinh doanh. +Lîi nhuËn cña c«ng ty n¨m 2000 t¨ng rÊt nhanh víi tû lÖ 17,5% ;®Õn n¨m 2001 tû lÖ nµy t¨ng thªm 2,2% so víi n¨m 2000.§©y lµ kÕt qu¶ mµ c«ng ty cÇn ph¶i duy tr× vµ tiÕp tôc ph¸t triÓn ®Ó thu thªm lîi nhuËn trong qu¶ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. +Qua b¶ng trªn cho thÊy thu nhËp b×nh qu©n cña c«ng ty trong n¨m 2000 t¨ng 0,14% so víi n¨n 1999 vµ n¨m 2001 t¨ng 0,42% so víi n¨m 2000. +Sè s¶n phÈm cña c«ng ty n¨m 2000 t¨ng 39,6% so víi n¨m 1999 .§Õn n¨m 2001 sè s¶n phÈm nµy tiÕp tôc t¨ng 7,8% so víi n¨m 2000.NÕu sè s¶n phÈm cña c«ng ty tiÕp tôc t¨ng trong c¸c n¨m tíi sÏ lµm t¨ng thªm thu nhËp cña c«ng ty. Nãi tãm l¹i t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lu«n t¨ng trong ba n¨m . NÕu trong nh÷ng n¨m tiÕp theo kÕt qña ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty tiÕp tôc ®µ t¨ng nµy sÏ lµm cho c«ng ty cã chhç dùa v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng. 2- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng kinh doanh cña c«ng ty : C«ng ty 247 cã chøc n¨ng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng may mÆc. Lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, c«ng ty lu«n tr¨n trë t×m kiÕm thÞ tr-êng, kh¸ch hµng ®Ó më réng s¶n xuÊt, t¨ng quy m« s¶n xuÊt, n©ng cao s¶n l-îng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm hµng ho¸. Do C«ng ty ho¹t ®éng trong lÜnh vùc may mÆc, mét ngµnh nghÒ ®ang ®-îc Nhµ n-íc khuyÕn khÝch ph¸t triÓn, do ®ã ®èi thñ c¹nh tranh nhiÒu vµ ®a d¹ng. Ngoµi c¸c C«ng ty may lín cña Bé quèc phßng nh- X20, X28, X26 ( ®©y lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc, chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Tæng côc HËu CÇn - Bé quèc phßng, ngoµi nhiÖm vô chÝnh lµ may ®o quÇn ¸o lùc l-îng qu©n ®éi nh©n d©n theo ph©n cÊp cña Bé quèc phßng, c¸c ®¬n vÞ nµy cã s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu víi s¶n l-îng xuÊt hµng n¨m cao ) ; c¸c C«ng ty may cña Bé c«ng an nh- May 19/5 ( cã quy m« t-¬ng ®-¬ng víi c«ng ty 247 ); Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam víi hÖ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP thèng c¸c c«ng ty may lín tr¶i dµi tõ B¾c vµo Nam nh- : may Th¨ng Long, may 10, may ChiÕn th¾ng .... Víi mét thÞ tr-êng may néi ®Þa nhá hÑp, víi sè l-îng ®èi thñ c¹nh tranh lín ( c¶ vÒ l-îng vµ chÊt ) nh-ng C«ng ty 247 vÉn tõng b-íc ph¸t huy nh÷ng thÕ m¹nh, nh÷ng tiÒm n¨ng, dÇn kh¼ng ®Þnh vai trß vµ vÞ trÝ cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng may mÆc, ®Æc biÖt lµ may ®o hµng néi ®Þa - mét lÜnh vùc then chèt ®-îc chó träng ®Çu t- vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. * BiÓu chØ tiªu ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 247 : - BiÓu 1 : Tû suÊt lîi nhuËn so víi doanh thu, vèn kinh doanh, chi phÝ TT ChØ tiªu §VT Tæng lîi nhuËn N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 1.383.632.000 1.625.727.000 1.661.404.000 1 Tû suÊt lîi nhuËn so víi doanh thu % 7,9 8,15 8,25 2 Tû suÊt lîi nhuËn so víi vèn kinh doanh % 6,83 7,17 6,89 3 Tû suÊt lîi nhuËn so víi chi phÝ % 8,58 8,88 8,99 Qua b¶ng trªn ta thÊy chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn so víi doanh thu liªn tôc t¨ng trong ba n¨m. N¨m 2000 t¨ng h¬n 0,25% so víi n¨m 1999 ; n¨m 2001 t¨ng thªm 0,1% so víi n¨m 2000. Tû suÊt lîi nhuËn so víi vèn kinh doanh n¨m 1999 lµ 6,83% ,®Õn n¨m 2000 t¨ng thªm 0,34%. Nh-ng n¨m 2001 lîi nhuËn gi¶m ®i 0,28% so víi n¨m 2000. Tû suÊt lîi nhuËn so víi chi phÝ n¨m 2001 t¨ng h¬n 0,11% 2000 n¨m vµ t¨ng 0,41 so víi n¨m 1999. - BiÓu 2 : % t¨ng cña doanh thu, vèn kinh doanh, thu nhËp qua c¸c n¨m 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP ChØ tiªu N¨m 1999 N¨m 2000 N¨m 2001 D. Thu % t¨ng D. Thu Doanh thu 17.514.323.000 - 19.941.023.000 113,9 20.136.720.000 100,98 Vèn kinh doanh 20.233.246.000 - 22.661.235.000 112 24.134.215.000 106,5 633.000 - 721.000 Thu nhËp b×nh qu©n % t¨ng 120,2 D.thu 724.000 % t¨ng 100,42 Qua b¶ng trªn ta thÊy doanh thu cña c«ng ty n¨m 2000 t¨ng 13,,9% so víi n¨m 1999. §Õn n¨m 2001 doanh thu tiÕp tôc t¨ng 0,98%. Bªn c¹nh ®ã vèn kinh doanh cña c«ng ty còng t¨ng liªn tôc trong ba n¨m, n¨m 2000 t¨ng 12% so víi n¨m 1999; n¨m 2001 t¨ng 6,5% so víi n¨m 2000. Thu nhËp b×nh qu©n cña nh©n viªn trong c«ng ty t¨ng trong ba n¨m. Nãi tãm l¹i qua c¸c chØ tiªu doanh thu , vèn kinh doanh vµ thu nhËp b×nh qu©n cho biÕt c¸c chØ tiªu ®ã lu«n t¨ng trong c¸c n¨m. NÕu c«ng ty vÉn duy tr× ®-îc møc t¨ng trong c¸c n¨m tíi th× sÏ cã chç ®øng v÷ng ch¾c trong thÞ tr-êng trong n-íc vµ n-íc ngoµi 3. Nh÷ng -u nh-îc ®IÓm trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ho¹t ®éng th-¬ng m¹i cña C«ng ty 247. 3.1 Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ho¹t ®éng th-¬ng m¹i cña C«ng ty 247 ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu sau : - X©y dùng ®-îc mét ®éi ngò c¸n bé kinh doanh n¨ng ®éng, nhiÖt t×nh, cã tr×nh ®é, cã tr¸ch nhiÖm, kh«ng ngõng t×m tßi häc hái n©ng cao kiÕm thøc b¶n th©n còng nh- tr¨n trë t×m nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt ®Ó t×m kiÕm, më réng thÞ tr-êng, ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vai trß cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng. - Cã nguån kh¸ch hµng víi c¸c thÞ tr-êng æn ®Þnh, ®· t¹o ®-îc nguån kh¸ch hµng truyÒn thèng cña c«ng ty, tõ ®ã t¹o c¬ së cho C«ng ty cã ®iÒu kiÖn t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr-êng míi. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty 247 - BQP Víi chÊt l-îng kh«ng ngõng n©ng cao, c«ng ty th-êng xuyªn tróng thÇu c¸c hîp ®ång lín víi c¸c ngµnh nh- : Bé c«ng an, ngµnh kiÓm l©m, ngµnh qu¶n lý thÞ tr-êng, ngµnh H¶i quan .... do ®ã th-êng xuyªn t¹o ®ñ vµ d- viÖc lµm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. - Thùc hiÖn tèt c¸c dÞch vô b¸n hµng nh- : ®Þnh h-íng vÒ kiÓu d¸ng, chÊt liÖu s¶n phÈm cho ng-êi sö dông, dÞch vô tr¶ hµng, dÞch vô b¶o hµnh chÊt l-îng s¶n phÈm hµng ho¸ ( th-êng lµ 12 th¸ng cho 1 s¶n phÈm may ).... ChÝnh tõ nh÷ng néi dung trªn, c«ng ty ®· t¹o ®-îc lßng tin, sù tÝn nhiÖm víi kh¸ch hµng. §©y lµ c¬ së, lµ ®éng lùc thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi c«ng ty ngµy cµng nhiÒu h¬n. - Th-êng xuyªn t×m kiÕm, n¾m b¾t kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr-êng, nh÷ng nhËn xÐt cña kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm ®Ó cã nh÷ng chÊn chØnh kÞp thêi, b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c trong thÞ tr-êng hµng may mÆc. 3.2 Ho¹t ®éng kinh doanh t¹i C«ng ty vÉn cßn tån t¹i mét sè nh-îc ®iÓm sau : - VÒ chñng lo¹i s¶n phÈm ch-a ®a d¹ng, phong phó, do ®ã khã kh¨n cho kh¸ch hµng trong viÖc lùa s¶n phÈm phï hîp. - C¸c ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm vµ s¶n phÈm míi cña C«ng ty míi chØ dõng ë viÖc th«ng qua c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng, ch-a ®-îc chó träng ®Çu t- th«ng qua c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh- : qu¶ng c¸o trªn hÖ thèng ph¸t thanh, truyÒn h×nh, khuyÕn m·i ®èi víi kh¸ch hµng ..... 20
- Xem thêm -