Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty tnhh hưng hà.

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần I ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ DETEC 1.1. Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty Tªn gäi cña doanh nghiÖp: C«ng ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển thiết bị công nghệ DETEC Tên giao dịch : detec development technology equipment and construction investment joint stock company Tên viết tắt : detec in., jsc Lo¹i h×nh doanh nghiÖp: C«ng ty Cæ phÇn. Địa chỉ trụ sở : Số 173A Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Mã số thuế : 0101856742 Người đại diện theo pháp luật : Nguyễn Anh Tuấn Ngành nghề kinh doanh : Thiết bị - Dụng cụ điện * Kh¸i qu¸t ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thiết bị công nghệ DETEC được thành lập vào ngày 16/08/2002 theo Quyết định số 1890/QĐ-UB ngày 10 tháng 4 năm 2002 của UBND Thành phố Hà Nội.Số ĐKKD : 0103010570 . Công ty được thành lập trên cơ sở tự nguyện cùng góp vốn của các thành viên trong hội đồng quản trị mà người đại diện là ông : Nguyễn Anh Tuấn. * Lĩnh vực kinh doanh của công ty: Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là sản xuất và kinh doanh diện năng . Các họat động chủ yếu như : - Đầu tư xây dựng, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, cơ sở hạ tầng, các công trình điện cao-Sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí, cấu kiện kim loại, tủ bảng điện cao, trung, hạ áp. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt, cải tiến, tổ chức sản xuất thử, hoàn thiện các sản phẩm thử nghiệm, hiệu chỉnh máy móc, thiết bị, dây chuyền thiết bị công nghệ nhiệt-điện (không bao gồm dịch vụ thiết kế các phương tiện vận tải). -Tư vấn, chế tạo, trang bị, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì và khai thác sử dụng các trang thiết bị, máy móc trong các dây chuyền cơ, nhiệt, điện, điện lạnh, điện tử, tin học, phần mềm máy tính, hệ thống thiết bị áp lực, thiết bị nâng và thang máy, hệ thống tồn trữ và cung cấp nhiên liệu, dầu, khí đốt, hệ thống cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng và thông gió (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). -Tư vấn, thiết kế, sản xuất, trang bị, lắp đặt, sửa chữa, thí nghiệm hiệu chỉnh, bảo trì các thiết bị trong hệ thống đo lường điều khiển và tự động hoá, hệ thống điện (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình). -Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. -Tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng, huấn luyện về chuyên môn và kỹ thuật an toàn -Tổ chức, thực hiện thí nghiệm hiệu chỉnh các trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ điện cao, trung và hạ áp -Thi công, xử lý chống thấm, chống mối, chống sạt lở, xử lý nước cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện -Buôn bán máy móc, thiết bị, vật liệu xây dựng, phương tiện vận tải, dây chuyền, thiết bị công nghiệp, vật tư khoa học kỹ thuật, sản phẩm và phụ tùng cơ khí, sản phẩm, linh kiện, thiết bị điện, điện tử, phần mềm máy tính và thiết bị phòng cháy chữa cháy - Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 1.2. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý Có một bộ máy quản lý tốt sẽ đảm bảo cho Công ty giám sát chặt chẽ tình hình sản xuất của mình, giảm bớt được chi phí không cần thiết. Nắm bắt được tình hình đó Công ty đã tổ chức bộ máy quản lý của mình như sau: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sơ đồ Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý bộ máy tại Công ty Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc SX Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Phßng Kinh doanh Phã Gi¸m ®èc KT Phßng KÕ to¸n Phßng KÕ ho¹ch Phßng Kü thuËt Ghi chó: Quan hệ chỉ huy trực tiếp Quan hệ phối hợp Quan hệ sản xuất Xuất phát từ đặc điểm là một Công ty vừa và nhỏ, họat động kinh doanh chủ yếu là cung cấp và phát triển các công cụ thiết bị và dụng cụ điện Công ty có mô hình tổ chức với những nét chính sau: Ban Giám đốc Công ty có chức năng: Xác định mục tiêu của Công ty trong từng thời kỳ, các phương hướng, biện pháp lớn, tạo dựng bộ máy quản lý của Công ty, phê duyệt cơ cấu tổ chức, chương trình hoạt động và các vấn đề nhân sự như tuyển dụng, lựa chọn nhân viên có trình độ đại học, trình độ chuyên môn cao, các kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm trong nghành cơ khí, điện tử , xây dựng... Giao trách nhiệm uû quyền, thăng cấp… phối hợp hoạt động với các phòng chức năng, xác định nguồn lực và đầu tư chi phí cho các hoạt động sản xuất kinh 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh của Công ty, chịu trách nhiệm hoàn toàn về mỗi quyết định ảnh hưởng tới Công ty. Ban Giám đốc gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc: - Giám đốc: Là thủ trưởng cao nhất có toàn quyền quyết định mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm chỉ huy toàn bộ bộ máy quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh. - Phó Giám đốc: Là người giúp việc trực tiếp cho Giám đốc và phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các mặt do mình phụ trách, trong đó: + Phó Giám đốc kỹ thuật: Có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo các công trình, các dự toán, quyết toán, tổ chức và chỉ huy hoạt động sản xuất hàng ngày, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm công trình. + Phó Giám đốc sản xuất: Chịu trách nhiệm quản lý và giám sát toàn bộ cơ sở vật chất, trách nhiệm về an toàn trong lao động thi công, trong phòng chống cháy nổ, trong an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Phân công lao động hợp lý, đưa ra những sáng kiến và giải pháp nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Giám sát hoạt động kỹ thuật của Công ty từ đó đưa ra những kỹ thuật cũng như khen thưởng hợp lý cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Công ty gồm 5 phòng chức năng được sắp xếp như sau: * Phòng Kinh doanh: Phân tích họat động sản xuất kinh doanh trước, trong và sau khi sản xuất, xuất nhập hàng. Thiết lập mối quan hệ với các cấp, lập toàn bộ hồ sơ dự toán công trình, định giá và lập phiếu thanh toán, làm tham mưu bảo đảm tính pháp lý của mọi hoạt động kinh tế. * Phòng Tổ chức hành chính: Là phòng giúp cho Giám đốc Công ty trong công tác xây dựng và thực hiện các phương án sắp xếp, cải tiến tổ chức sản xuất quản lý đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng và điều phối sử dụng quản lý công nhân viên. Thực hiện chính sách đối với cán bộ công nhân viên, thực hiện công tác văn thư lưu trữ, làm các thủ tục giấy tờ, đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển của Công ty. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 * Phòng Kế toán: Có chức năng chính là tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác kế toán, tài chính của Công ty, nhằm sử dụng vốn đúng mục đích, đúng chế độ chính sách, hợp lý và phục vụ cho sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhiệm vụ chủ yếu là quản lý, theo dõi, phản ánh số liệu và tình hình luân chuyển vốn, thường xuyên kiểm tra và báo cáo cho Giám đốc về tình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, giải quyết các thủ tục hành chính, quan hệ với các cơ quan ngân hàng, tài chính, thanh toán công nợ cho khách hàng, quản lý giá thành các loại vật tư, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra tài chính định kỳ và kiểm kê tài sản theo định kỳ. - Đảm bảo việc quản lý thu chi tiền mặt, theo dõi chấm công, mức định khoản từ đó tính tiền lương cho cán bộ công nhân viên chính xác kịp thời. - Phối hợp, cung cấp số liệu cho các phòng khác để cùng thực hiện mục tiêu của Công ty. * Phòng Kế hoạch: - Đảm bảo đúng tiến độ và thời gian của mọi công việc kinh doanh - Lập kế hoạch về mức độ tiêu thụ nguyên vật liệu, vật tư công trình và các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh. - Hợp tác chặt chẽ với phòng thị trường và các phòng khác để thực hiện tốt công việc được giao. * Phòng Kỹ thuật: - Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình của Công ty. - Nghiên cứu, tìm tòi cải tiến kỹ thuật để nâng cao năng suất lao động cũng như chất lượng của sản phẩm làm ra. 1.3. Quy tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghÖ s¶n phÈm chñ yÕu Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty là một quy trình phức tạp kiểu chế biến song song. Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm bao gồm những giai đoạn chế biến khác nhau, giữa các giai đoạn có thể gián đoạn về mặt kỹ thuật, nhiều bộ phận có quy trình công nghệ riêng được chế tạo đồng thời và lắp ráp hoàn chỉnh. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm nói chung là giống nhau nhưng do tính chất đặc điểm của sản phẩm khác nhau nên cấu trúc khác nhau. Sơ đồ Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Công ty NVL ban ®Çu (1) X©y dùng theo kÕ ho¹ch (2) Hoµn thiÖn c«ng tr×nh th× nghiÖm thu (3) Bµn giao c«ng tr×nh cho kh¸ch hµng 1.4. C¸c nguån lùc cña C«ng ty Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng: 265m2. Trong ®ã: - DiÖn tÝch nhµ v¨n phßng lµm viÖc: 145m2. - DiÖn tÝch khu vùc ®Ó xe: 50m2. - DiÖn tÝch s©n tríc C«ng ty vµ khu«n viªn: 70m2. C«ng ty thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nªn mÆt b»ng s¶n xuÊt kh«ng cè ®Þnh nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt s¶n phÈm t¹i chç. Tæng vèn chñ së h÷u: 10.000.000.000 ®ång. Sè lao ®éng trong danh s¸ch: 35 ngêi. Trong ®ã: - Tr×nh ®é §¹i häc: 30 ngêi. - Tr×nh ®é Cao ®¼ng: 3 ngêi. - Tr×nh ®é Trung cÊp: 2 ngêi. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã trªn 40 lao ®éng hîp ®ång, ®îc C«ng ty ®µo t¹o lµnh nghÒ vµ lu«n ®¶m b¶o ngµy c«ng, ®¹t n¨ng suÊt, chÊt lîng gãp phÇn thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é c¸c c«ng tr×nh. 1.5. Nguån cung øng vËt t vµ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty Nguån cung øng vËt t: Bªn ngoµi (mua tõ c¸c C«ng ty , nhµ m¸y s¶n xuÊt thiết bị điện, nhập khẩu từ nước ngoài). ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm chñ yÕu: -Thñ ®« Hµ Néi - Ngoµi ra, C«ng ty cßn thi c«ng x©y dùng rÊt nhiÒu c«ng tr×nh ë c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c nh: B¾c Ninh, Lạng Sơn... 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.6. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu cña C«ng ty T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển thiết bị công nghệ DETEC trong n¨m 2006 vµ 2007 nh sau: 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chỉ tiêu 2006 2007 Doanh thu thuần (tỷ đồng) 10,25 15,78 Lợi nhuận (triệu đồng) 452,1 476,3 Tổng số CBCNV (người) 65 71 Thu nhập/người/tháng (đồng) 2.000.000 2.400.000 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phần II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ DETEC 2.1. ChÕ ®é kÕ to¸n ¸p dông t¹i C«ng ty - Niên độ kế toán áp dụng tại Công ty: bắt đầu từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 , kỳ kế toán thực hiện là hàng tháng. - Đơn vị tiền tệ sử dụng: là VNĐ. - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thưêng xuyên. - Phương pháp hạch toán giá vốn thực tế của nguyên vật liệu xuất kho: Phương pháp nhập trước xuất trước. - Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ thuế. - Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Phương pháp đường thẳng được áp dụng theo quyết định QĐ 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. - Hình thức sæ kế toán áp dụng t¹i ®¬n vÞ: lµ hình thức Nhật ký chung. - Hệ thống báo cáo được tổ chức theo mẫu của Nhà nước bao gồm: + Bảng cân đối kế toán - MÉu sè B01 - DN + Báo cáo kết quả kinh doanh - MÉu sè B02 - DN + Các báo cáo khác theo yêu cầu quản trị. - Các căn cứ pháp lý: là các văn bản quyết định của Bộ Tài chính ban hành. * Đặc điểm phần mềm kế toán Fast Accounting áp dụng tại Công ty: Xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty tổ chức kế toán theo mô hình tập trung, khối lượng công việc nhiều, trình độ của các nhân viên tương đối đồng đều nên Công ty áp dụng kế toán trên máy nhằm giảm bớt khối lượng công việc kế toán. Cùng với các đơn vị thành viên khác trong Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thiết bị công nghệ DETEC , Công ty được trang bị đầy đủ hệ thống máy tính và cài đặt phần mềm kế toán Fast Accounting. Trong quá trình sử dụng, phần mềm kế toán Fast Accounting đã phát huy được tác dụng rõ rệt thể hiện qua một số tính năng ưu việt sau: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chương trình có thể cung cấp cho bạn các loại báo biểu phù hợp với mô hình quản lý của Công ty ngay cả khi Công ty áp dụng hình thức kế toán nào: Nhật Ký Chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ,… Sau khi nhập chứng từ chương trình sẽ tự đưa số liệu vào các mẫu hoá biểu liên quan. Dưới đây là màn hình đầu tiên để ta có thể xem các loại sổ sách của các hình thức kế toán. - Cho phép ghi một Nợ - một Có, nhiều Nợ - nhiều Có. Do vậy, ta không phải chia một chứng từ phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến nhiều tài khoản ra nhiều lÇn nhập, cũng như việc lưu trữ chứng từ thống nhất với sổ kế toán. - Chương trình luôn kiểm tra số liệu tài khoản khi nhập chứng từ, nếu số liệu không có trong hệ thống tài khoản đang áp dụng thì chương trình sẽ thông báo cho người sử dụng biết và không cho nhập. - Chương trình chạy trong môi trường Windows NT/XP vì vậy đã tận dụng được những tính năng ưu việt nhất về giao diện thao tác in ấn, các báo cáo trong chương trình đề có thể tự động đưa sang chương trình xử lý văn bản Excel, thuận tiện cho người sử dụng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Đối với phần kế toán Nguyên vật liệu, Chương trình cho phép người sử dụng mã hoá hệ thống tài khoản phân loại vật tư, hàng hoá từ Menu hệ thống phân loại vật tư, hàng hoá thành các cấp sẽ được khai báo trong danh mục vật tư, hàng hoá và được thể hiện dưới dạng cây. Mỗi biểu tượng của chương trình là một cửa sổ trong đó cho phép chúng ta khai báo hoặc nhập dữ liệu vào chương trình. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.2. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i C«ng ty C«ng ty tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung. S¬ ®å Tæ chøc vµ bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty KÕ to¸n trëng KÕ to¸n CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n c«ng nî KÕ to¸n TSC§ vµvËt liÖu KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c thµnh viªn: - KÕ to¸n trëng : + Chøc n¨ng: Gióp Gi¸m ®èc C«ng ty tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn c«ng t¸c Tµi chÝnh, KÕ to¸n, TÝn dông vµ th«ng tin kinh tÕ C«ng ty. Tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ph¹m vi C«ng ty theo c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vµ ®iÒu lÖ kÕ to¸n trëng. + NhiÖm vô: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty, tæ chøc båi dìng, ®µo t¹o, n©ng cao tr×nh ®é cho c¸n bé lµm kÕ to¸n. Híng dÉn, phæ biÕn chÝnh s¸ch chÕ ®é cña Nhµ níc vÒ quy ®Þnh cña C«ng ty, tham mu cho Gi¸m ®èc dù th¶o c¸c quy ®Þnh qu¶n lý vµ tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn. Huy ®éng, qu¶n lý sö dông vèn, tµi s¶n. Tham gia c«ng t¸c x©y dùng, dù to¸n c«ng tr×nh vµ gi¶i quyÕt thanh to¸n c«ng nî kÞp thêi. X©y dùng chiÕn lîc ®Çu t dµi h¹n. Tæ chøc ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ, tµi chÝnh hµng quý, n¨m. Thêng xuyªn vµ ®Þnh kú tæ chøc kiÓm tra c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty. - KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: + Chøc n¨ng: TÝnh gi¸ thµnh cña s¶n phÈm + NhiÖm vô: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - KÕ to¸n c«ng nî: + Chøc n¨ng: Gióp KÕ to¸n trëng C«ng ty theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng viÖc liªn quan ®Õn Tµi chÝnh, TÝn dông, c«ng t¸c ®Çu t, thu håi vèn, c¸c kho¶n c«ng nî. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + NhiÖm vô: Theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu vµ ph¶i tr¶ cña C«ng ty. CËp nhËt chøng tõ hµng ngµy kÞp thêi, chÝnh x¸c. Hµng th¸ng, quý lËp b¸o c¸o t×nh h×nh c«ng nî tr×nh lªn kÕ to¸n trëng. - KÕ to¸n TSC§ vµ vËt liÖu: + Chøc n¨ng: Theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt vËt liÖu t¹i c¸c c«ng tr×nh, b¸o c¸o cËp nhËt hµng th¸ng phôc vô c«ng t¸c vËt t, tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng tr×nh. + NhiÖm vô: Thu thËp, tËp hîp c¸c nghiÖp vô vÒ xuÊt, nhËp vËt liÖu phôc vô tÝnh gi¸ vËt liÖu lËp b¶ng ph©n bæ nguyªn vËt liÖu. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: + Chøc n¨ng: LËp b¸o c¸o vÒ c«ng t¸c tiÒn l¬ng cña C«ng ty, gióp cho KÕ to¸n trëng cã ®îc sè liÖu vÒ t×nh h×nh chi tr¶ l¬ng cña C«ng ty. + NhiÖm vô: TËp hîp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm, c¸c kho¶n chi tr¶ l¬ng, b¶o hiÓm, lËp b¶ng thanh to¸n ph©n bæ l¬ng. 2.3. Tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n t¹i C«ng ty KÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu ph¶i ®îc tæ chøc theo tõng kho, tõng lo¹i, tõng nhãm vËt liÖu vµ tõng ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o qu¶n sö dông. KÕ to¸n ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc nhËp, xuÊt vµ viÖc ®èi chiÕu, kiÓm tra sè liÖu. C¸c ho¹t ®éng nhËp, xuÊt kho nguyªn vËt liÖu x¶y ra thêng xuyªn trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §Ó qu¶n lý chÆt chÏ vµ theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng vµ hiÖn cã cña nguyªn vËt liÖu, kÕ to¸n ph¶i lËp c¸c chøng tõ cÇn thiÕt mét c¸ch kÞp thêi vµ ®Çy ®ñ ®óng chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu ®· ®îc Nhµ níc ban hµnh. * Tổ chức chứng từ tiền mặt, tiền giửi - Chứng từ nguồn: Là các Hóa đơn GTGT, Hóa đơn cung cấp, chứng từ lệnh chi, chứng từ xin chi... - Chứng từ thực hiện: + Phiếu thu (Mẫu số: 01-TT) + Phiếu chi (Mẫu số: 02-TT) + Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số: 03-TT) + Giấy thanh toán tạm ứng (Mẫu số: 04-TT) + Ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi + Giấy báo Có, giấy báo Nợ của Ngân hàng * Tổ chức chứng từ hàng tồn kho - Chứng từ gốc: Là các Hóa đơn GTGT (hóa đơn mua hàng), Phiếu nhập xuất thẳng, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, ... 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Chứng từ thực hiện: + Phiếu nhập xuất thẳng + Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ + Hoá đơn GTGT ( liên 2 khách hàng) (Mẫu số :03PXK-2LL) (Mẫu số: 01GTKT-3LL) + Hãa ®¬n cíc vËn chuyÓn (MÉu sè: 03-BH) * Tổ chức chứng từ Tài sản cố định: + Biên bản giao nhận Tài sản cố định (Mẫu số: 01-TSCĐ) + Biên bản thanh lý tái sản cố định (Mẫu số: 02-TSCĐ) + Biên bản đánh giá lại TSCĐ (Mẫu số: 04-TSCĐ) ... * Tổ chức chứng từ tiền lương, Bảo hiểm... - Chứng từ nguồn : Là các hợp đồng lao động, bản thỏa thuận lao động, quyết định bổ nhiệm, bãi nhiễm, sa thải... - Chứng từ thực hiện + Bảng chấm công (Mẫu số: 01a-LĐTL) + Bảng thanh toán tiền lương (Mẫu số: 02-LĐTL) + Bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu số: 03-LĐTL) + Bảng chấm công làm thêm giờ (Mẫu số: 01b-LĐTL) + Bảng kê trích nộp các khoản khác theo lương (Mẫu số: 10-LĐTL) + Phiếu xin nghỉ hưởng BHXH. * Tổ chức chứng từ thanh toán với nhà cung cấp + Hóa đơn GTGT ( liên 2 khách hàng) (Mẫu số: 01-GTKT-3LL) + Phiếu nhập kho (liên khách hàng giữ) + Ủy nhiệm chi + Phiếu chi (Mẫu số: 02-TT) + Giấy đề nghị thanh toán cho khách hàng. * Tổ chức chứng từ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm + Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ + Bảng phân bổ tiền lương… * Tổ chức chứng từ thanh toán với khách hàng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Hóa đơn GTGT (Mẫu số: 01-GTKT-3LL) + Biên bản nghiệm thu + Phiếu báo giá + Phiếu thu (Mẫu số: 01-TT) + Ủy nhiệm thu (giấy báo có ) của ngân hàng… 2.4. §Æc ®iÓm tæ chøc vËn dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n Công ty sử dụng hầu hết các tài khoản theo hệ thống tài khoản đã được bổ sung theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/05/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn trừ các tài khoản sử dụng cho phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp Kiểm kê định kỳ, các tài khoản sử dụng cho xây dựng cơ bản, phát hành trái phiếu, các tài khoản thuộc nhóm nguồn kinh phí sự nghiệp. - Tµi kho¶n lo¹i 1: theo dâi cho tõng ®èi tîng - Tµi kho¶n lo¹i 2: theo dâi chi tiÕt cho tõng ®èi tîng ë lo¹i 1. Danh môc hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông t¹i C«ng ty ®· cã rÊt ®Çy ®ñ vµ chi tiÕt c¸c lo¹i Tµi kho¶n tõ ®Çu 0 ®Õn ®Çu 9 trong phÇn mÒm kÕ to¸n Fast Accounting. Gåm cã c¸c danh môc Tµi kho¶n nh: + Tµi kho¶n ngoµi b¶ng. + Tµi kho¶n Tµi s¶n lu ®éng. + Tµi kho¶n sö dông H¹ch to¸n TSC§ vµ §Çu t dµi h¹n. + Tµi kho¶n sö dông theo dâi C«ng nî ph¶i tr¶. + Tµi kho¶n sö dông theo dâi Vèn chñ së h÷u. + Tµi kho¶n sö dông theo dâi Doanh thu. + Tµi kho¶n sö dông theo dâi Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. + Tµi kho¶n sö dông theo dâi Thu nhËp kh¸c, Chi phÝ kh¸c. + Tµi kho¶n x¸c ®Þnh KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty ®· vµ ®ang sö dông phÇn mÒm nµy øng dông rÊt h÷u Ých vµ tiÖn lîi cho phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i C«ng ty. 2.5. §Æc ®iÓm sæ kÕ to¸n cña C«ng ty C«ng ty thùc hiÖn ghi chÐp sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung, gåm c¸c sæ sau: - Sæ NhËt ký chung: §îc më ®Ó ph¶n ¸nh mäi nghiÖp vô liªn quan ®Õn mäi ®èi tîng theo tr×nh tù thêi gian, c¸c sè liÖu ph¶n ¸nh vµo sæ NhËt ký chung, sau ®ã sÏ tù ®éng cËp nhËt sang sæ c¸i vµ c¸c sæ chi tiÕt. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Sæ c¸i tµi kho¶n - C¸c sæ chi tiÕt tµi kho¶n * Các sổ chi tiết sử dụng: - Hạch toán chi tiết hàng tồn kho, kế toán sử dụng các sổ sau: + Thẻ chi tiết nguyên vật liệu, sổ chi tiết công cụ dụng cụ, sổ chi tiết thành phẩm (Mẫu số: S10-DN) + Bản tổng hợp chi tiết vật liệu,công cụ dụng cụ, sản phẩm (Mẫu số: S11-DN) - Hạch toán chi tiết Tài sản cố định: Kế toán mở các sổ chi tiết để theo dõi + Sổ chi tiết tài sản cố định + Sổ chi tiết trích khấu hao ... - Hạch toán chi tiết lương, bảo hiểm: Kế toán mở các sổ chi tiết để theo dõi: + Sổ chi tiết TK 334 (Mẫu số: S38-DN) + Sổ chi tiết TK 338 (Mẫu số: S38-DN) - Hạch toán chi tiết thanh toán với nhà cung cấp: Kế toán mở các sổ chi tiết + Sổ chi tiết phải trả khách hàng TK 3311 + Sổ chi tiết trả trước cho khách hàng TK 3312 + Sổ chi tiết phải thu khách hàng TK 1311 + Sổ chi tiết đã ứng trước của khách hàng TK 1312. - Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm: + Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (dùng cho các TK 621, TK 622, TK 627, TK 154...) Ngoài ra kế toán còn mở các sổ chi thiết thuế GTGT được hoàn lại và các sổ chi tiết khác phụ vụ cho công tác quản lý , ghi chép của kế toán . Trªn c¬ së c¸c sæ kÕ to¸n ®îc më, kiÓm tra, ®èi chiÕu, ®Õn kú b¸o c¸o kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ b¸o c¸o qu¶n trÞ liªn quan phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý cña toµn C«ng ty vµ tæng hîp kÕ to¸n cña toµn C«ng ty. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n: Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®· kiÓm tra ®îc dïng lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ, tríc hÕt nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ NhËt ký chung, sau ®ã c¨n cø sè liÖu ®· ghi trªn sæ NhËt ký chung ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp, sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan. Cuèi th¸ng, céng sè liÖu trªn sæ c¸i lËp 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau khi ®· kiÓm tra khíp ®óng, sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp B¸o c¸o tµi chÝnh. Quy tr×nh ghi sæ ®îc tiÕn hµnh theo s¬ ®å sau : 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å: BiÓu diÔn tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung Chøng tõ gèc Chøng tõ m· ho¸ nhËp d÷ liÖu vµo m¸y tÝnh Sæ chi tiÕt NhËt ký chung B¶ng tæng hîp chi tiÕt ph¸t sinh Sæ c¸i C¸c bót to¸n B¶ng c©n ®èikÕtsè ®iÒu chØnh ph¸t sinh thö chuyÓn Ghi chó: B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh hoµn chØnh Ghi hµng ngµy Ghi ®Þnh kú, cuèi th¸ng Ghi ®Þnh kú, cuèi th¸ng §èi chiÕu. 2.6. Tæ chøc b¸o c¸o kÕc¸o to¸n B¸o tµi cña chÝnhC«ng vµ ty c¸c b¸o c¸o kh¸c Công ty lập báo cáo tài chính theo quy định của bộ tài chính báo gồm bốn loại báo cáo: - Bảng cân đối kế toán (Mẫu số: B 01b - DN) C¬ së lËp: • C¨n cø vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp. • C¨n cø vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt hoÆc B¶ng tæng hîp chi tiÕt. • C¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n n¨m tríc. §¬n vÞ b¸o c¸o: ... MÉu sè B 01b - DN 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Þa chØ: ..... (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé trëng BTC) B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n gi÷a niªn ®é (D¹ng tãm lîc) Quý … n¨m … T¹i ngµy … th¸ng … n¨m … §¬n vÞ tÝnh: ……… Sè Sè M· ThuyÕt cuèi Tµi s¶n ®Çu sè minh quý n¨m 1 A. Tµi s¶n ng¾n h¹n (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn II. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n IV. Hµng tån kho V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c b. Tµi s¶n dµi h¹n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n II. Tµi s¶n cè ®Þnh III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t IV. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh dµi h¹n V. Tµi chÝnh dµi h¹n kh¸c Tæng céng tµi s¶n (270 = 100 + 200) Nguån vèn A. Nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) I. Nî ng¾n h¹n II. Nî dµi h¹n B. Vèn chñ së h÷u (400 = 410 + 430) I. Vèn chñ së h÷u II. Nguån kinh phÝ vµ vèn kh¸c Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400) KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) 2 3 4 5 100 110 120 130 140 150 200 210 220 240 250 260 270 Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) 300 310 330 400 410 430 440 LËp, ngµy … th¸ng … n¨m … Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số: B 02b-DN) C¬ së lËp: • C¨n cø b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m tríc. • C¨m cø vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt trong kú dïng cho c¸c tµi kho¶n tõ lo¹i 5 ®Õn lo¹i 9. §¬n vÞ b¸o c¸o: ... §Þa chØ: ... MÉu sè B 02b - DN (Ban hµnh theo Q§ sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña Bé trëng BTC) B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh gi÷a niªn ®é (D¹ng tãm lîc) 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Quý … n¨m … §¬n vÞ tÝnh: ……… M· sè ChØ tiªu 1 1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 2. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ thu nhËp kh¸c 3. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tríc thuÕ 4. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp KÕ to¸n trëng (Ký, hä tªn) ThuyÕt minh 2 3 Quý N¨m nay 4 N¨m tríc 5 Luü kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi quý nµy N¨m nay 6 N¨m tríc 7 01 31 50 60 Ngêi lËp biÓu (Ký, hä tªn) LËp, ngµy … th¸ng … n¨m … Gi¸m ®èc (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) (Mẫu số: B 03b - DN) 20
- Xem thêm -