Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của trung tâm thương mại và xuất nhập khẩu thiết bị thuỷ

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Bê biÓn n-íc ta ch¹y dµi tõ B¾c xuèng Nam, nhiÒu c¶ng lín nhá ¨n s©u vµo ®Êt liÒn, hÖ thèng s«ng ngßi dµy ®Æc lµ -u ®·i cña thiªn nhiªn giµnh cho ViÖt Nam ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ biÓn vµ giao th«ng vËn t¶i thuû. MÆt kh¸c, víi chÝnh s¸ch më cöa héi nhËp víi nÒn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ®· t¹o ra nh÷ng c¬ héi cho ngµnh tµu thuû ViÖt Nam.Thùc tÕ cho thÊy, ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt m¸y mãc thiÕt bÞ cña ViÖt Nam ch-a ®ñ kh¶ n¨ng ®¸p øng cho nh÷ng dù ¸n ®ãng tµu lín cã chÊt l-îng cao, Nhµ n-íc cho phÐp c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp, nhËp khÈu mÆt hµng thiÕt bÞ thuû tõ n-íc ngoµi phôc vô cho nhu cÇu trong n-íc. §ãng vai trß lµ trung t©m trung gian ph©n phèi, c¸c ®¬n vÞ nhËp khÈu mÆt hµng nµy tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh»m ®¹t môc tiªu doanh sè, lîi nhuËn, thÞ phÇn th«ng qua tho¶ m·n yªu cÇu cña kh¸ch hµng ®ång thêi ®ãng gãp vµo sù ph¸t triÓn cña ngµnh c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nµm vµ nÒn kinh tÕ ViÖt Nam . Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i nhËp khÈu c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ thuû tõ n-íc ngoµi vµ ph©n phèi cho c¸c c«ng ty, doanh nghiÖp trong n-íc, trung t©m th-¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû míi võa thµnh lËp, song trong thêi gian võa qua trung t©m ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ.Tuy nhiªn, sù t¨ng lªn nhanh chãng vÒ sè l-îng còng nh- quy m« cña c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc cung cÊp thiÕt bÞ thuû, ®· ®Æt trung t©m ®øng tr-íc sù c¹nh tranh gay g¾t cña thÞ tr-êng. §iÒu nµy, ®ßi hái Trung t©m ph¶i cã nç lùc vµ nh÷ng b-íc ®i ®óng ®¾n nh»m duy tr× vµ kh«ng ngõng më réng ho¹t ®éng kinh doanh. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy trong qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i trung t©m, t«i ®· m¹nh d¹n lùa chän ®Ò tµi : “Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña Trung t©m th-¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû“ Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ: trªn c¬ së ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ,hiÖu qu¶ kinh doanh cña Trung t©m trong thêi gian võa qua ®Ó ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ kinh doanh cña Trung t©m trong thêi gian tíi Víi môc ®Ých nh- vËy kÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn cßn bao gåm 3 phÇn PhÇn I : Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. PhÇn II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng, hiÖu qu¶ kinh doanh cña Trung t©m th-¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña Trung t©m th-¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû. Trong kho¶ng thêi gian cã h¹n mÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc nh-ng víi tr×nh ®é cã h¹n vµ møc ®é hiÓu biÕt thùc tÕ cßn ch-a s©u, bµi viÕt kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt.T«i rÊt mong nhËn ®-îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy c«, vµ c¸c c« chó, anh chÞ cña Trung t©m th-¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû ®Ó hoµn thiÖn ®Ò tµi. Cuèi cïng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n gi¶ng viªn TrÇn v¨n B·o vµ c¸c c« chó, c¸c anh chÞ t¹i Trung t©m th-¬ng m¹i vµ xuÊt nhËp khÈu thiÕt bÞ thuû ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i . I. Kh¸i niÖm vµ b¶n ch¸t hiÖu qu¶ kinh doanh. 1.Quan ®iÓm c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. Ngµy nay khi ®Ò cËp ®Õn kh¸i niÖm hiÖu qu¶ th× ng-êi ta vÉn ch-a cã mét kh¸i niÖm thèng nhÊt. Bëi v×, ë mçi lÜnh vùc mçi gi¸c ®é kh¸c nhau ng-êi ta l¹i cã c¸ch nh×n kh¸c nhau, cã c¸c tiªu chuÈn kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶. Th«ng th-êng khi nãi ®Õn mét lÜnh vùc nµo ®ã, th× hiÖu qu¶ cña lÜnh vùc ®ã ®-îc g¾n tªn lÜnh vùc vµo sau tõ hiÖu qu¶, vÝ dô nh- ë lÜnh vùc kinh tÕ th× cã hiÖu qu¶ kinh tÕ, ë lÜnh vùc x· héi th× cã hiÖu qu¶ x· héi... §Ó hiÓu râ h¬n vÒ vÊn ®Ò nµy th× chóng ta cã thÓ xem xÐt vÊn ®Ò hiÖu qu¶ trªn hai gi¸c ®é vÜ m« vµ vi m«: + ë tÇm vÜ m« Kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi lµ ba lÜnh vùc c¬ b¶n cña bÊt cø mét quèc gia nµo, t-¬ng øng víi ba lÜnh vùc ®ã lµ ba ph¹m trï hiÖu qu¶: hiÖu qu¶ kinh tÕ, hiÖu qu¶ chÝnh trÞ, hiÖu qu¶ x· héi. Trong ®ã -HiÖu qu¶ kinh tÕ: NÕu xÐt theo hiÖu qu¶ cuèi cïng th× hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a hiÖu qu¶ thu vÒ vµ kÕt qu¶ bá ra ®Ó cã ®-îc kÕt qu¶ Trung t©m vÒ ®ã. KÕt qu¶ thu vÒ lµ kÕt qu¶ ph¶n ¸nh nh÷ng kÕt qu¶ kinh tÕ tæng hîp nh- Doanh thu, lîi nhuËn. Cßn kÕt qu¶ kÕt qu¶ bá ra chÝnh lµ c¸c chi phÝ, nh÷ng thø mµ x· héi, doanh nghiÖp bÞ mÊt ®i nh- chi phÝ l-u th«ng, chi phÝ lao ®éng... NÕu xÐt tõng yÕu tè riªng lÎ th× hiÖu qu¶ kinh tÕ thÓ hiÖn tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng sö dông c¸c nguån lùc kinh tÕ, lóc nµy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng, ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c yÕu tè, nguån lùc kinh tÕ, lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh møc ®é tiÕt kiÖm cña c¶i cña x· héi. Tõ hiÖu qu¶ kinh tÕ ta cã thÓ thÊy d-îc sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ lµ cao hay thÊp. Hay nãi c¸ch kh¸c, chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh tÕ ph¶n ¸nh vÒ mÆt ®Þnh l-îng vµ mÆt ®Þnh tÝnh trong sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. - HiÖu qu¶ chÝnh trÞ vµ hiÖu qu¶ x· héi: Nh×n ë tÇm vÜ m«, chØ tiªu hiÖu qu¶ chÝnh trÞ vµ chØ tiªu hiÖu qu¶ x· héi lµ nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh sù ¶nh h-ëng cña ho¹t ®éng kinh doanh tíi viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng yªu cÇu vµ môc tiªu chung cña toµn bé nÒn kinh tÕ. Bëi vËy, c¶ hai Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chØ tiªu nµy ®Òu cã vÞ trÝ quan träng trong viÖc ph¸t triÓn ®Êt n-íc mét c¸ch toµn diÖn vµ bÒn v÷ng. §©y lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn kinh tÕ ë c¸c mÆt: tr×nh tù tæ chøc s¶n xuÊt, tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý, møc sèng b×nh qu©n, tr×nh ®é v¨n ho¸ ... Thùc tÕ cho thÊy, ë hÇu hÕt c¸c n-íc t- b¶n chñ nghÜa, c¸c doanh nghiÖp chØ ch¹y theo hiÖu qu¶ kinh tÕ mµ kh«ng ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ x· héi vµ hiÖu qu¶ chÝnh trÞ ®i kÌm, do ®ã dÉn ®Õn c¸c hËu qu¶: thÊt nghiÖp, khñng ho¶ng kinh tÕ cã tÝnh chÊt chu kú, kho¶ng c¸ch giµu nghÌo ngµy cµng lín... Tuy nhiªn chóng ta kh«ng thÓ chó träng tíi hiÖu qu¶ chÝnh trÞ vµ hiÖu qu¶ x· héi mét c¸ch th¸i qu¸ mµ l¬i lµ, xem th-êng hiÖu qu¶ kinh tÕ, v× chóng ta ®· cã bµi häc tõ thêi bao cÊp. Nh- vËy, nh×n ë tÇm vÜ m« cña nÒn kinh tÕ th× chØ tiªu hiÖu qu¶ ®ång thêi ph¶n ¸nh ë c¶ hai mÆt: §Þnh tÝnh vµ ®Þnh l-îng. Hai mÆt naú cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau nh- mét thùc thÓ h÷u c¬ thèng nhÊt, cÇn cã sù liªn kÕt hµi hoµ gi÷a hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ chÝnh trÞ, hiÖu qu¶ x· héi ®Ó ph¸t triÓn ®Êt n-íc mét c¸ch bÒn v÷ng. +ë tÇm vi m«: Trong mçi doanh nghiÖp, vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ d-îc hiÓu ë ph¹m trï hiÖu qu¶ kinh doanh. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét chØ tiªu ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt-kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh doanh: lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh nh÷ng lîi Ých ®¹t ®-îc víi chi phÝ bá ra trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh. D-íc gi¸c ®é nµy, chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶ b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p ®Þnh l-îng, th«ng qua c¸c chØ tiªu hiÖu qu¶ cô thÓ vµ tõ ®ã cã thÓ tÝnh to¸n so s¸nh ®-îc. Mét c¸ch hiÓu kh¸c, hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï cô thÓ thèng nhÊt vµ biÓu hiÖn trùc tiÕp cña doanh thu, lîi nhuËn ... trong suèt qu¸ tr×nh kinh doanh. Ngoµi ra, nã cßn biÓu hiÖn møc ®é ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc hiÖn cã nh»m phôc vô môc tiªu kinh doanh. Lóc nµy, ph¹m trï hiÖu qu¶ lµ ph¹m trï trõu t-îng, nã ®-îc ®Þnh tÝnh thµnh møc ®é quan träng vai trß cña nã trong lÜnh vùc kinh doanh. Nãi c¸ch kh¸c, ta cã thÓ hiÓu hiÖu qu¶ kinh doanh lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng qu¶n lý cña doanh nghiÖp. D-íi gi¸c ®é nµy hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng kÕt hîp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh kinh doanh. Nãi tãm l¹i, ë tÇm vÜ m«, hiÖu qu¶ kinh doanh ph¶n ¸nh ®ång thêi c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh kinh doanh, tr×nh ®é tæ chøc vµ sö dông c¸c nguån lùc. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn ë møc ®é ph¸t triÓn theo chiÒu s©u. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nã lµ th-íc ®o quan träng vµ lµ chç dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña doanh nghiÖp. 2.Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh Tõ tr-íc tíi nay, c¸c nhµ kinh tÕ ®· ®-a ra rÊt nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp: + HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã ( hoÆc lµ doanh thu hoÆc lµ lîi nhuËn thu ®-îc sau qu¸ tr×nh kinh doanh ). Quan ®iÓm nµy lÉn lén gi÷a hiÖu qu¶ kinh doanh vµ môc tiªu kinh doanh. + HiÖu qu¶ kinh doanh lµ sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ ph¶n ¸nh nhÞp ®é t¨ng cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. C¸ch hiÓu nµy phiÕn diÖn, chØ ®øng trªn møc ®é biÕn ®éng theo thêi gian. + HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ vµ møc t¨ng hiÖu qu¶. §©y lµ biÓu hiÖn b¶n chÊt chø kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. + HiÖu qu¶ kinh doanh lµ chØ tiªu ®-îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ vµ chi phÝ. §Þnh nghÜa nh- vËy chØ muèn nãi vÒ c¸ch x¸c lËp c¸c môc tiªu chø kh«ng to¸t lªn ý niÖm cña v©n ®Ò. + HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc t¨ng kÕt qu¶ kinh doanh trªn mçi lao ®éng hay møc doanh lîi cña vèn s¶n xuÊt kinh doanh. Quan ®iÓm nµy muèn quy hiÖu qu¶ kinh doanh vÒ mét chØ tiªu tæng hîp nµo ®ã. Bëi vËy, ta cÇn ph¶i cã mét kh¸i niÖm tæng qu¸t h¬n vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh: HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ biÓu hiÖn sù ph¸t triÓn theo chiÒu s©u, ph¶n ¸nh tr×nh ®é khai th¸c c¸c nguån lùc (trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt) thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh. Nã lµ th-íc ®o ngµy cµng trë nªn quan träng cña sù ph¸t triÓn vµ lµ chè dùa c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn môc tiªu kinh tÕ cña doanh nghiÖp trong tõng thêi kú. 1. B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh B¶n chÊt cña hiÖu qu¶ kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cña hiÖu qu¶ kinh doanh. ChÝnh viÖc khan hiÕm nguån lùc vµ sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi ®· ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó ý ®Õn c¸c ®iÒu néi t¹i ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu qu¶ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm chi phÝ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt hoÆc hoÆc ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ nhÊt ®Þnh. Chi phÝ ë ®©y ®-îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao hµm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùa chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua, hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kinh doanh nµy. Chi phÝ c¬ héi ph¶i ®-îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n vµ lo¹i ra khái lîi nhuËn kÕ to¸n ®Ó thÊy râ lîi Ých thùc sù. C¸ch tÝnh nh- vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph-¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt, nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh doanh cao cho doanh nghiÖp. 2.Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh Kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña bÊt kú mét x· héi nµo, mµ nã cßn lµ mét mèi quan t©m cña bÊt kú doanh nghiÖp nµo trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. §ã lµ vÊn ®Ò bao trïm xuyªn suèt thÓ hiÖn chiÕn l-îc cña c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, ®¶m b¶o t¹o ra kÕt qu¶ cao nhÊt cña mäi qu¸ tr×nh, mäi giai ®o¹n, mäi ho¹t ®éng kinh doanh. TÊt c¶ nh÷ng ®æi míi, nh÷ng c¶i tiÕn néi dung vµ ph-¬ng ph¸p øng dông trong qu¶n lý kinh tÕ chØ thùc sù mang l¹i ý nghÜa khi vµ chØ khi n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh. §èi víi doanh nghiÖp, hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ lµ th-íc ®o chÊt l-îng ph¶n ¸nh qu¸ tr×nh tæ chøc, qu¶n lý kinh doanh mµ cßn lµ vÊn ®Ò cèt lâi, quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña mét doanh nghiÖp. Nh- vËy, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së ®Ó ®¶m b¶o c¬ b¶n sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ nh©n tè trùc tiÕp ®¶m b¶o sù cã mÆt nµy, ®ång thêi hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ môc tiªu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp. BÊt cø mét doanh nghiÖp th-¬ng m¹i nµo còng ®Òu cã môc tiªu c¬ b¶n lµ lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®iÒu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ph¶i thùc hiÖn ba môc tiªu: Lîi nhuËn- thÕ lùcan toµn trong ®ã lîi nhuËn lµ môc tiªu cuèi cïng. Do vËy, trong tr-êng hîp thu nhËp cña doanh nghiÖp kh«ng ®-îc n©ng lªn, nh-ng trong ®iÒu kiÖn vèn vµ c¸c yÕu tè kü thuËt chØ thay ®æi trong mét khu«n khæ nhÊt ®Þnh th× ®Ó ®¹t ®-îc lîi nhuËn tèi ®a, b¾t buéc doanh nghiÖp ph¶i tiÕt kiÖm vµ gi¶m chi phÝ ®Õn møc tèi thiÓu. Nh- vËy, hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng trong viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét c¸ch nh×n kh¸c, sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh bëi viÖc t¹o ra hµng ho¸ cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu x· héi ®ång thêi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¹o ra sù tÝch luü cho x· héi. §Ó thùc hiÖn ®-îc nh- vËy, th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i v-¬n lªn ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp bï ®¾p ®-îc chi phÝ bá ra vµ cã l·i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Cã nh- vËy, Míi ®¶m b¶o nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, sù tån t¹i míi chØ lµ mét yªu cÇu mang tÝnh gi¶n ®¬n cßn sù ph¸t triÓn cña vµ më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp míi lµ yÕu tè quan träng. Bëi v×, sù ph¸t triÓn vµ më réng cña doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng ®ßi hái sù tån t¹i cña doanh nghiÖp mµ cßn ®ßi hái sù tÝch luü b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng theo ®óng quy luËt ph¸t triÓn vµ mét lÇn n÷a n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®-îc nhÊn m¹nh. Ngoµi ra, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cßn lµ nh©n tè thóc ®Èy c¹nh tranh vµ tiÕn bé trong kinh doanh. ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh, thÞ tr-êng cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh ngµy cµng khèc liÖt. Sù c¹nh tranh lóc nµy kh«ng chØ lµ c¹nh tranh gi÷a c¸c mÆt hµng mµ cßn lµ c¹nh tranh vÒ chÊt l-îng, gi¸ c¶... Trong khi môc tiªu chung cña c¸c doanh nghiÖp ®iÒu lµ sù ph¸t triÓn th× c¹nh tranh võa lµ yÕu tè thóc ®Èy doanh nghiÖp ph¸t triÓn ®ång thêi c¹nh tranh còng lµ yÕu tè bãp chÕt doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. C¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ c¹nh tranh ®-îc víi nhau th× ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. V× hiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao, doanh nghiÖp cµng cã ®iÒu kiÖn ®Çu t- m¸y mãc thiÕt bÞ, ph-¬ng tiÖn kinh doanh, n©ng cao ®êi sèng c¸n bé... MÆt kh¸c, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã hµng ho¸ chÊt l-îng tèt, gi¸ c¶ hîp lý. N©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m chi phÝ, gi¶m gi¸ vèn hµng ho¸, t¨ng khèi l-îng hµng ho¸ b¸n ra vµ kh«ng ngõng n©ng cao vµ ®æi míi chÊt l-îng hµng ho¸, t¨ng c-êng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô ®Ó tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu cña kh¸ch hµng . Nh- vËy, N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ h¹t nh©n c¬ b¶n trong c¹nh tranh. C¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh nhau ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh vµ ng-îc l¹i, viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ con ®-êng ng¾n nhÊt ®Ó doanh nghiÖp giµnh ®-îc th¾ng lîi trong c¹nh tranh. II. Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh HiÖu qu¶ kinh doanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cã mét vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy, viÖc nghiªn cøu, nhËn thøc, vµ cã ph-ong ph¸p ®óng ®¾n trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh lµ cÇn thiÕt, tõ ®ã chóng ta míi ®Ò xuÊt ®-îc nh÷ng biÖn ph¸p kh¶ thi cho viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. §Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, chóng ta sö dông nhãm chØ tiªu sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.Nhãm chØ tiªu tæng hîp 1.1 Doanh thu Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh lµ toµn bé tiÒn b¸n hµng ho¸, dÞch vô cung øng trªn thÞ tr-êng sau khi ®· trõ ®i c¸c kho¶n chiªt khÊu b¸n hµng, gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (nÕu cã chøng tõ hîp lÖ), thu tõ phÇn trî gi¸ cña Nhµ n-íc khi thùc hiÖn cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô theo yªu cÇu cña Nhµ n-íc. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, doanh thu ®-îc h×nh thµnh tõ c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng vµ c¸c dÞch vô lµ chñ yÕu. Ngoµi ra, trong mét sè tr-êng hîp cã thªm nh÷ng nguån thu kh¸c nh-: thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh, thu tõ ho¹t ®éng bÊt th-êng. Tæng céng c¸c nguån thu nµy gäi lµ tæng doanh thu cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Doanh thu tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: DT= Pi* Qi Trong ®ã DT :lµ doanh thu tõ ho¹t ®éng b¸n hµng vµ dÞch vô Pi : gi¸ c¶ cña mét ®¬n vÞ hµng ho¸ thø i hay dÞch vô thø i Qi : khèi l-îng hµng ho¸ hay dÞch vô thø i b¸n ra trong kú N : lo¹i hµng ho¸ dÞch vô 1.2.Chi phÝ kinh doanh Chi phÝ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé chÝ phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Tõ chi phÝ nghiªn cøu thÞ tr-êng, chi phÝ trong ho¹t ®éng t¹o nguån mua hµng, chi phÝ dù tr÷, qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ dÞch vô vµ chi phÝ b¸o d-ìng , b¶o hµnh hµng ho¸. §©y lµ c¸c kho¶n chi cÇn thiÕt ®Ó cã ®-îc doanh thu. TC= CFmh+ CFlt+ CFntvµmbh Trong ®ã TC : lµ tæng chi phÝ kinh doanh CFmh: lµ chi phÝ mua hµng ho¸ cña doanh nghiÖp CFlt : lµ chi phÝ l-u th«ng CFntvµmbh: lµ c¸c kho¶n chi phÝ nép thuÕ vµ mua b¶o hiÓm hµng ho¸ vµ tµi s¶n kinh doanh Hai chØ tiªu doanh thu vµ chi phÝ kh«ng ph¶n ¸nh trùc tiÕp hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp nh-ng ®ã lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh chØ tiªu lîi nhuËn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3. Lîi nhuËn §èivíi doanh nghiÖp, Lîi nhuËn lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña bé phËn s¶n phÈm thÆng d- do ng-êi lao ®éng t¹o ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn bao giê còng lµ môc tiªu trùc tiÕp, môc tiªu trªn hÕt cña doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng kinh doanh. Lîi nhuËn lµ chØ tiªu tuyÖt ®èi ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh, còng lµ kÕt qu¶ tæng qu¸t vÒ kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh doanh cña bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng ®-îc x¸c ®Þnh bëi t-¬ng quan gi÷a hai ®èi t-îng lµ kÕt qña thu ®-îc vµ chi phÝ bá ra. C¶ hai ®¹i l-îng nµy ®Òu phøc t¹p vµ khã ®¸nh gi¸. V× vËy, ®Ó dÔ dµng h¬n trong viÖc ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh th× ng-êi ta dïng chØ tiªu lîi nhuËn, nã ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: LN=DT-TC Trong ®ã LN : lµ tæng lîi nhuËn thu ®-îc trong kú DT : lµ tæng doanh thu trong kú TC : Tæng chi phÝ bá ra trong kú Lîi nhuËn ph¶n ¸nh quy m« hiÖu qu¶ kinh doanh. ë doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lîi nhuËn ®-îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau: - Lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh - Lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh - Lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng bÊt th-êng Trong ®ã lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh chiÕm mét tû träng lín nhÊt, kho¶nlîi nhuËn nµy thu ®-îc tõ ho¹t ®éng b¸n hµng vµ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô phôc vô kh¸ch hµng. Cßn lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh bao gåm c¸c kho¶n l·i do mua chøng kho¸n hay phÇn l·i tiÕt kiÖm do göi ng©n hµng... Lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng bÊt th-êng gåm thanh lý tµi s¶n hay c¸c kho¶n thu ®-îc tõ ph¹t hîp ®ång ... hai lo¹i lîi nhuËn nµy còng ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së doanh thu trõ chi phÝ. XuÊt ph¸t tõ nguån h×nh thµnh lîi nhuËn ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: LN=LNkd+ LNtc+ LNbt Trong ®ã LNkd : lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng kinh doanh LNtc : lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng ®Çu t- tµi chÝnh LNbt : lîi nhuËn thu ®-îc tõ ho¹t ®éng bÊt th-êng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng thøc tÝnh lîi nhuËn trªn chØ ph¶n ¸nh ®-îc quy m« cña hiÖu qu¶ kinh doanh chø kh«ng ph¶n ¸nh ®-îc mét c¸ch chÝnh x¸c vÒ chÊt l-îng kinh doanh còng nh- tiÒm lùc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c nã kh«ng cho phÐp so s¸nh hiÖu qu¶ kinh doanh gi÷a c¸c kú víi nhau còng nh- lµ so s¸nh gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau. Mét ®iÒu n÷a lµ theo c¸ch tÝnh trªn th× kh«ng thÓ ph¸t hiÖn ®-îc doanh nghiÖp ®· tiÕt kiÖm hay hao phÝ lao ®éng x· héi. V× vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch toµn diÖn vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh, ta cã thÓ so s¸nh ®-îc kÕt qu¶ thu ®-îc víi cho phÝ bá ra, chØ tiªu ®ã gäi lµ møc doanh lîi. KÕt qu¶ thu ®-îc ®o b»ng c¸c chØ tiªu nh- doanh thu, lîi nhuËn, cßn chi phÝ bá ra lµ søc lao ®éng, tiÒn mua hµng.... chØ tiªu nµy ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Hln=(LN/TC)*100% Trong ®ã Hln : møc doanh lîi LN : doanh thu trong kú TC : chi phÝ trong kú Tuy nhiªn hiÖu qu¶ kinh doanh cã thÓ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: HiÖu qu¶ kinh doanh = kÕt qu¶ ®Çu ra/ chi phÝ ®Çu vµo C«ng thøc nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông chi phÝ. §Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ ®Çu ra doanh nghiÖp ph¶i tèn mét l-îng chi phÝ ®Çu vµo lµ bao nhiªu, sö dông vµ tæ chøc kinh doanh ra sao tõ: vèn, nh©n sù, qu¶n lý... ®Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ ®ã. 2. Nhãm chØ tiªu bé phËn HÖ thèng c¸c chØ tiªu vµ ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè trong qu¸ tr×nh kinh doanh (qu¸ tr×nh l-u th«ng hµng ho¸ ). Do ®ã, ®Ó biÕt nguyªn nh©n ¶nh h-ëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cÇn ph¶i x¸c ®Þnh mét sè chØ tiªu nhÊt ®Þnh, tõ ®ã míi biÕt doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ hay kh«ng, ®ång thêi th«ng qua ®ã ®-a ra gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó n©ng cao hiÖu qña kinh doanh. 2.1.ChØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn. 2.1.1.Tû suÊt lîi nhuËn theo doanh thu (P1). P1= Tæng lîi nhuËn/ Tæng doanh thu P1= LN/DT ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång doanh thu th× thu ®-îc bao nhiªu ®åg lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy khuyÕn khÝch doanh nghiÖp muèn t¨ng lîi nhuËn th× ph¶i Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¨ng doanh thu vµ gi¶m chi phÝ. Nh-ng ®iÒu kiÖn cã hiÖu qu¶ lµ tèc ®é t¨ng lîi nhuËn ph¶i lín h¬n tèc ®é t¨ng doanh thu. 2.1.2.Tû suÊt lîi nhuËn theo vèn kinh doanh (P2) P2=(LN/VKD)*100% Trong ®ã P2 : lµ tû suÊt lîi nhuËn theo vèn kinh doanh VKD : Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh . ChØ tiªu nµy cho biÕt, víi mét ®ång vèn bá ra doanh nghiÖp thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Tû suÊt lîi nhuËn theo vèn kinh doanh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña m×nh. ChØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp cµng cao do ®ã hiÖu qu¶ kinh doanh cñcµng cao, vµ ng-îc l¹i. Víi tû suÊt lîi nhuËn trªn vèn kinh doanh cµng lín, doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng vèn ®Çu t- vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh lín h¬n. 2.1.3.Tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ P3= (LN/TC)*100% Trong ®ã P3 lµ tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ Víi tû suÊt lîi nhuËn theo chi phÝ th× víi mét ®ång chi phÝ bá ra doanh nghiÖp tthu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Còng nh- hai chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn trªn, chØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao vµ ng-îc l¹i.  C¶ ba chØ tiªu tû suÊt lîi nhuËn ®Òu lµ chØ tiªu t-¬ng ®èi ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh, nã kh«ng cho biÕt quy m« hiÖu qu¶ kinh doanh lµ lín hay nhá. V× vËy chóng th-êng ®-îc sö dông kÌm theo chØ tiªu lîi nhuËn vµ c¸c chØ tiªu kh¸c trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hiÖu qña kinh doanh. 2.2.ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u. 2.2.1.HÖ sè doanh lîi cña vèn chñ së h÷u. H=LNR/VCSH Trong ®ã Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H : HÖ sè doanh lîi cña vèn chñ së h÷u LNR : Lîi nhuËn rßng VCSH : Vèn chñ së h÷u HÖ sè doanh lîi cña vèn chñ së h÷u lµ chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp hay nãi c¸ch kh¸c ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh ®Æc biÖt lµ vèn chñ së h÷u. ChØ tiªu nµy cho biÕt, mét ®ång vèn chñ së h÷u th× doanh nghiÖp thu ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn rßng. ChØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ kinh doanh cµng cao vµ ng-îc l¹i. Tøc lµ hÖ sè doanh lîi trªn vèn chñ së h÷u cµng nhá th× hiÖu qu¶ sö dông vèn chñ së h÷u lµ thÊp, ®iÒu nµy lµ mét sù l·ng phÝ do ®ã hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ thÊp. 2.2.2 HÖ sè quay vßng cña vèn chñ së h÷u. H1= DTT/VCSH Trong ®ã H1 : HÖ sè vång quay cña vèn chñ së h÷u DTT : doanh thu thuÇn trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt trong mét chu kú kinh doanh, vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp quay ®-îc bao nhiªu vßng. H1 cµng lín th× hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng cao vµ ng-îc l¹i. 2.3.ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh 2.3.1.C¸c chØ tiªu chung 2.3.1.1HiÖu suÊt vèn kinh doanh HiÖu suÊt VKD=DTT/VKD Trong ®ã VKD : lµ vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp sö dông trong kú ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång vèn kinh doanh doanh nghiÖp bá ra trong kú sÏ thu ®-îc bao nhiªu ®ång doanh thu. 2.3.1.2.Hµm l-îng vèn kinh doanh Hµm l-îng VKD = VKD/DTT Víi chØ tiªu hµm l-îng vèn kinh doanh, ®Ó cã mét ®ång doanh thu th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i bá ra bao nhiªu ®ång vèn kinh doanh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.3.2.ChØ tiªu ®¸nh gi¸ bé phËn 2.3.2.1.ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh Vèn cè ®Þnh lµ biÖu hiÖn b»ng tiÒn cña tµi s¶n cè ®Þnh. Doanh nghiÖp sö dông vèn cè ®Þnh nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña m×nh. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh hay hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh mèi quan hÖ so s¸nh gi÷a kÕt qu¶ kinh doanh víi sè vèn cè ®Þnh hay tµi s¶n cè ®Þnh ®-îc sö dông trong kú.  Søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh Søcs¶nxuÊtcñaTSC§=DTT/NG Trong ®ã Søc s¶n xuÊt cña TSC§ : Søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh NG : Nguyªn gi¸ b×nh qu©n cña tµi s¶n cè ®Þnh Th«ng qua søc s¶n xuÊt cña TSC§, ta biÕt ®-îc mét ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n cña TSC§ ®em l¹i bao nhiªu ®ång doanh thu thuÇn. ChØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cµng cao vµ ng-îc l¹i . Do vËy, ®Ó t¨ng søc s¶n xuÊt cña tµi s¶n cè ®Þnh doanh nghiÖp kh«ng cã c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i t¨ng doanh thu thuÇn trong kú.  Søc sinh lîi cña tµi s¶n cè ®Þnh Søc sinh lîi cña TSC§= L·i gép hay lîi nhuËn thuÇn/NG ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång nguyªn gi¸ b×nh qu©n tµi s¶n cè ®Þnh ®em l¹i bao nhiªu ®ång l·i gép hay lîi nhuËn thuÇn. §Ó n©ng cao lîi nhuËn kinh doanh doanh nghiÖp cÇn ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh tøc lµ ph¶i t¨ng c-êng huy ®éng vµ sö dông tµi s¶ncè ®Þnh vµo ho¹t ®éng kinh doanh.  HÖ sè sö dông tµi s¶n cè ®inh HÖ sè sö dôngTSC§= TængTSC§ ®-îc huy ®éng/Tæng TSC§ hiÖn cã  HÖ sè sö dông c«ng suÊt thiÕt bÞ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HÖ sè sö dông c«ng suÊt thiÐt bÞ= c«ng suÊt thùc tÕ/ c«ng suÊt thiÕt kÕ C¸c chØ tiªu nµy cµng lín th× hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh hay tµi s¶n cè ®Þnh cµng lín vµ ng-îc l¹i. 2.3.2.2.ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng Vèn l-u ®éng lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒncña tµi s¶n vµ vèn l-u th«ng. ®©y lµ mét nh©n tè qu©n träng ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh ë doanh nghiÖp mµ ®Æc biÖt lµ ë c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i.  Møc s¶n xuÊt kinh doanh cña vèn l-u ®éng. Hvld =DT/VL§ Trong ®ã Hvld : Møc s¶n xuÊt kinh doanh cña vèn l-u ®éng VL§ : Vèn l-u ®éng b×nh qu©n cña doanh nghiÖp trong kú ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh th× vèn l-u ®éng cña doanh nghiÖp tham gia vµo qu¸ tr×nh kinh doanh sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cµng cao chøng tá vèn l-u ®éng sö dông cµng hiÖu qu¶ vµ ng-îc l¹i.  Møc sinh lîi cña vèn l-u ®éng Hlnvld =LN/VL§ Trong ®ã Hlnvld : Møc sinh lîi cña vèn l-u ®éng LN : Lîi nhuËn thu ®-îc trong kú VL§ : Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú Tiªu thøc nµy cho biÕt trong mét chu kú nhÊt ®Þnh, mét ®ång vèn l-u ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh kinh doanh sÏ t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy ®ång biÕn víi hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng. Tøc lµ, møc sinh lîi cña vèn l-u ®éng cµng cao th× hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cµng cao vµ ng-îc l¹i.  Sè vßng quay cña vèn l-u ®éng L=DTT/VL§ Trong ®ã Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 L : lµ sè vßng quay hay sè lÇn chu chuyÓn cña vèn l-u ®éng DT : doanh thu thuÇn trong kú VL§ : Vèn l-u ®éng b×nh qu©n trong kú Sè vßng quay cña vèn l-u ®éng cho biÕt, trong mét chu kú nhÊt ®Þnh vèn l-u ®éng quay ®-îc bao nhiªu vßng. Sè vßng quay tû lÖ thuËn víi hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng . Do ®ã sè vßng quay cµng lín th× hiÖu qu¶ cµng cao.  Sè ngµy cña mét vßng quay Vèn l-u ®éng N=(VL§/ DTT)*T Víi N : lµ sè ngµy cña mét vßng quay vèn l-u ®éng T : Sè ngµy trong kú th-êng lµ 360 ngµy ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh l-îng thêi gian cÇn thiÕt ®Ó vèn l-u ®éng hoµn thµnh mét vßng chu chuyÓn. Sè ngµy cña mét vßng quay cµng nhá th× tèc ®é lu©n chuyÓn vèn cµng lín, hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cµng cao. Hai chØ tiªu : sè lÇn chu chuyÓn cña vèn l-u ®éng vµ chØ tiªu sè ngµy cña mét vßng chu chuyÓn cã xu h-íng biÕn thiªn ng-îc nhau. Khi sè ngµy cña mét vßng chu chuyÓn t¨ng th× sè lÇn chu chuyÓn gi¶m ®i vµ ng-îc l¹i. Do ®ã, nÕu biÕt ®-îc mét chØ tiªu th× sÏ tÝnh ®-îc chØ tiªu cßn l¹i theo c«ng thøc sau: L=T/N *Møc ®¶m nhiÖm cña vèn l-u ®éng Tdn= VL§/DTT Trong ®ã Tdn : Møc ®¶m nhiÖm cña vènl-u ®éng ChØ tiªu møc ®¶m nhiÖm vèn l-u ®éng cho biÕt, ®Ó cã ®-îc mét ®ång doanh thu th× cÇn bao nhiªu ®ång vèn l-u ®éng. ChØ tiªu nµy cµng nhá th× hiÖu qu¶ sö dông vèn l-u ®éng cµng cao vµ ng-îc l¹i. 2.3.3.C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn trong thanh to¸n. T rong kinh doanh do c¸c chÕ ®é thu chi vµ thanh to¸n ®¸ ®-îc quy ®Þnh, nh-ng do d¾c ®iÓm cña tõng lo¹i ho¹t ®éng mµ trong qu¸ tr×nh kinh doanh ph¸t sinh nh÷ng kho¶n thu chi cµn ph¶i mÊt mét kho¶ng thêi gian míi thanh to¸n ®-îc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thêi gian dµi hay ng¾n cßn phô thuéc vµo chÕ ®é quy ®ÞnhvÒ nép thuÕ, ph-¬ng thøc thanh to¸n ®-îc ¸p dông hiÖn hµnh, mèi quan hÖ vµ tho¶ thuËn gi÷a c¸c ®¬n vÞ. * Thêi gian thu håi(thanh to¸n)c«ng nî Thêi gian thu håi (thanh to¸n) c«ng nî= sè nî ph¶i thu(ph¶i tr¶) trong n¨m/Doanh sè thu nî (tr¶ nî ) b×nh qu©n ngµy Thêi gian thu håi c«ng nî ng¾n sÏ gãp phÇn tr¸nh t×nh tr¹ng ø ®äng vèn, chiÕm dông vè gi÷a c¸c ®¬n vÞ, gi¶m ®-îc kho¶n bÞ ph¹t do viÖc thanh to¸n c«ng nî chËm, kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn ghi trong hîp ®ång.  Tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh Tû suÊt thanh to¸n hiÖn hµnh= Tæng TSL§/Tæng sè nî ng¾n h¹n ChØ tiªu nµy cho thÊy kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n cña doanh nghiÖp lµ cao hay thÊp. NÕu tû suÊt thanh to¸n xÊp xØ b»ng 1 th× doanh nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng thanh to¸n c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n vµ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp lµ b×nh th-êng.  Tû suÊt thanh to¸n cña vèn l-u ®éng Tû suÊt thanh to¸n cña vèn l-u ®éng= Tæng sè vèn b»ng tiÒn/Tæng sè TSL§ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng chuyÓn ®æi thµnh tiÒn cña tµi s¶n l-u ®éng.  Tû suÊt thanh to¸n tøc thêi Tû suÊt thanh to¸ntøc thêi =Tæng sè vèn b»ng tiÒn/Tæng sè nî ng¾n h¹n NÕu tû suÊt thanh to¸n tøc thêi<0.5 th× doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong thanh to¸nv× kh«ng ®ñ tiÒn ®Ó thanh to¸n. 2.4. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng Lao ®éng lµ yÕu ®Çu vµo quan träng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . ViÖc qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng lµ mét biÖn ph¸p chñ yÕu n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Do vËy , n©ng cao viÖc sö dông lao ®éng lµ mét biÖn ph¸p chñ yÕu ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng. W= DT/L§bq hoÆc W=TN/L§bq Trong ®ã W : N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n mét lao ®éng. L§bq : Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú DT : Doanh thu (doanh sè b¸n ) thùc hiÖn trong kú TN : Tæng thu nhËp ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh r»ng trung b×nh mét lao ®éng cña doanh nghiÖp thùc hiÖn ®-îc bao nhiªu ®ång doanh thu nay bao nhiªu ®ång thu nhËp trong kú. ChØ tiªu nµy cµng lín th× n¨ng suÊt lao ®éng cµng cao, viÖc sö dông lao ®éng cµng cã hiÖu qu¶ vµ ng-îc l¹i.  HÖ sè sö dông lao ®éng HÖ sè sö dông lao ®éng = Tæng sè lao ®éng ®ang lµm viÖc/Tæng sè lao ®éng hiÖn cã. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp , tøc lµ nã cho biÕt sè lao ®éng cña doanh nghiÖp ®· sö dông hÕt n¨ng lùc hay ch-a. Tõ ®ã doanh nghiÖp t×m ra nguyªn nh©n vµ gi¶i ph¸p phï hîp cho viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng.  Møc thu nhËp hoÆc lîi nhuËn ®¹t ®-îc trªn mét lao ®éng Pl®= LN/L§ Trong ®ã Pl® : Lîi nhuËn ®¹t ®-îc trªn mét lao ®éng L§ : Sè lao ®éng hiÖn cã ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh mét lao ®éng ®-îc sö dông trong kú ®· t¹o ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. ChØ tiªu nµy cµng cao th× hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng cµng lín th× ng-îc l¹i.  HiÖu suÊt sö dông lao ®éng. Htl® = T1/T0 Trong ®ã Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Htl® : hiÖu suÊt sö dông lao ®éng T0 : Tæng thêi gian lao ®éng theo ®Þnh møc T1 : Tæng thêi gian lao ®éng thùc tÕ ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh viÖc sö dông lao ®éng theo kÕ ho¹ch, chØ tiªu cho biÕt doanh nghiÖp cã hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch hay kh«ng, tõ ®ã t×m ra biÖn ph¸p thÝch hîp. §Ó theo dâi vµ hiÓu râ h¬n, cã thÓ tèm t¾t c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh ë b¶ng d-íi ®©y: III. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp . N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mèi quan t©m hµng ®©udvµ bao trïm trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp tøc lµ ph¶i kh«ng ngõng thóc ®Èy thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh ë tÊt c¶ c¸c kh©u trong qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp, tõ kh©u nghiªn cøu thÞ tr-êng, t¹o nguån mua hµng, b¸n hµng, Cho tíi viÖc sö dông lao ®éng c¸c nguån vèn, tµi s¶n cña doanh nghiÖp ... C¸c ho¹t ®éng nµy khong diÔn ra mét c¸ch ®éc lËp víi c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c nh©n tè kh¸c, mµ chóng cån chÞu ¶nh h-ëng bëi rÊt nhiÒu yÕu tè nh- ®èi thñ c¹nh tranh, ng-êi cung øng, chÝnh s¸ch thuÕ hay sù tiÕn bé khoa häc kü thuËt... Nãi mét c¸ch kh¸c, ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp diÔn ra trong mét m«i tr-êng - ®ã lµ m«i tr-êng kinh doanh. V× vËy viÖc nghiªn cøu c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng tíi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ rÊt cÇn thiÕt. Cã thÓ ph©n c¸c yÕu tè nµy thµnh hai nhãm nh©n tè c¬ b¶n sau: + C¸c nh©n tè Thuéc b¶n th©n doanh nghiÖp (nh©n tè chñ quan) + C¸c nh©n tè¶nh h-ëng tõ m«i tr-êng bªn ngoµi(nh©n tè kh¸ch quan) Ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp chØ thùc sù thµnh c«ng khi doanh nghiÖp biÕt kÕt hîp hµi hoµ c¸c yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi doanh nghiÖp vµo ho¹t ®éng cña m×nh. 1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan Nh©n tè kh¸ch quan lµ nh÷ng nh©n tè mµ doanh nghiÖp kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®-îc, doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu, t×m hiÓu ®Ó nhËn biÕt trªn c¬ së ®ã ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña m×nh phï hîp víi xu h-íng biÕn ®éng cña c¸c nh©n tè ®ã. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.1. Nh©n tè m«i tr-êng kinh doanh Nh©n tè m«i tr-êng kinh doanh bao gåm c¸c yÕu tè nh-: ®èi thñ c¹nh tranh, thÞ tr-êng, c¬ cÊu ngµnh, tËp qu¸n, møc thu nhËp b×nh qu©n... *§èi thñ c¹nh tranh §ã lµ nh÷ng ng-êi cïng kinh doanh mét lo¹i hµng ho¸ hay cïng mét lÜnh vùc kinh doanh hoÆc nh÷ng ng-êi cïng ®¸p øng mét nhãm kh¸ch hµng cïng víi doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®ßi hái doanh nghiÖp võa ph¶i t¨ng c-êng ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, võa ph¶i v-¬n lªn phÝa tr-íc ®Ó ‘v­ît qua ®èi thñ c¹nh tranh’. V× vËy ho¹t ®éng kinh doanh cña ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ¶nh h-ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp cã sè ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh th× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp cµng trë nªn khã kh¨n. V× giê ®©y chØ viÖc n©ng caohiÖu qña kinh doanh b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l-îng ®Ó ®Èy m¹nh tiªu thô, gi¶m gi¸ thµnh, tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng kinh doanh sao cho phï hîp h¬n, tèi -u h¬n ®Ó bï ®¾p ®-îc nh÷ng mÊt m¸t cña doanh nghiÖp do c¹nh tranh vÒ gi¸, c¹nh tranh vÒ chÊt l-îng , mÉu m· ... còng lµ khã chø ch-a nãi g× tíi viÖc n©ng cao c¸c kho¶n lîi nhuËn thu vÒ. Do ®ã, doanh nghiÖp cµng ph¶i ra søc ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. Nh- vËy, ®èi thñ c¹nh tranh võa lµ trë ng¹i võa lµ ®éng lùc thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Th«ng th-êng, khi xuÊt hiÖn ®èi thñ c¹nh tranhth× viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh sÏ bÞ gi¶m ®i mét c¸ch t-¬ng ®èi. Khi sè l-îng ®èi thñ cµng t¨ng th× môc tiªu doanh nghiÖp ®Ò ra sÏ khã thùc hiÖn h¬n. Tuy nhتn ®iÒu nµy cßn tuú thuéc vµo vÞ thÕ cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng hay tr¹ng th¸i c¹nh tranh cña thÞ tr-êng.  ThÞ tr-êng: ThÞ tr-êng lµ tæng hoµ c¸c mèi quan hÖ x· héi hay thÞ tr-êng lµ n¬i gÆp gì gi÷a cung vµ cÇu. ThÞ tr-êng cña doanh nghiÖp bao gåm thÞ tr-êng ®Çu vµo vµ thÞ tr-êng ®Çu ra. Trong ®ã thÞ tr-êng ®Çu vµo liªn quan ®Õn kh¶ n¨ng vµ c¸c yÕu tè ¸nh h-ëng ®Õn nguån cung cÊp c¸c s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp kinh doanh, nã sÏ ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn gi¸ vèn hµng ho¸, tÝnh liªn tôc vµ hiÖu qu¶ kinh doanh. Cßn thÞ tr-êng ®Çu ra liªn quan trùc tiÕp tíi viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm (ho¹t ®éng b¸n hµng ), lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh vÒ doanh thu cña doanh nghiÖp trªn c¬ së chÊp nhËn hµng ho¸, dÞch vô cña doanh nghiÖp ë møc nµo ®ã. BÊt cø mét yÕu tè nµo dï lµ nhá nhÊt cña thÞ tr-êng ®Çu ra ®Òu cã thÓ ¶nh h-ëng tíi thµnh c«ng hay thÊt b¹i trong b¸n hµng. Tõ ®ã doanh nghiÖp n©ng cao hiÖu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¶ kinh doanh th«ng qua viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ b¸n hµng vµ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kÌm theo.  TËp qu¸n vµ møc thu nhËp b×nh qu©n cña d©n c§©y lµ yÕu tè quan träng ¶nh h-ëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh. Nã quyÕt ®Þnh lo¹i kh¸ch hµng, sè l-îng kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh vÒ sè l-îng, chÊt l-îng cña lo¹i hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®ang kinh doanh. Bëi v×, thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp = kh¸ch hµng *tói tiÒn cña hä, cho nªn doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ó n¾m b¾t ®-îc nhãm kh¸ch hµng môc tiªu vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña kh¸ch hµng ®iÒu chØnh ph-¬ng thøc kinh doanh, ph-¬ng thøc thanh to¸n sao cho phï hîp víi nhãm kh¸ch hµng träng ®iÓm vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n, phï hîp víi søc mua, phong tôc tËp qu¸n còng nh- thãi quen cña kh¸ch hµng. Cã nh- vËy, doanh nghiÖp míi mong n¾m b¾t ®-îc nhu cÇu. Nh÷ng yÕu tè nµy t¸c ®éng mét c¸cha gi¸n tiÕp tíi c«ng t¸c marketing vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp.  Mèi quan hÖ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng §©y cã thÓ coi lµ tµi s¶n v« h×nh cña doanh nghiÖp, nã cã thÓ ®-îc h×nh thµnh mét c¸ch tù nhiªn, nã t¸c ®éng ®Õn sù thµnh b¹i cña doanh nghiÖp. Sù t¸c ®éng ®ã lµ phi l-îng ho¸, bëi v× chóng ta kh«ng thÓ tÝnh to¸n hay ®o ®¹c nã b»ng ph-¬ng ph¸p ®Þnh l-îng th«ng th-êng. Mèi quan hÖ réng r·i sÏ t¹o cho doanh nghiÖp nhiÒu c¬ héi, nhiÒu ®Çu mèi vµ tõ ®ã doanh nghiÖp cã quyÒn ®-îc chän nh÷ng g× cã lîi cho m×nh. MÆt kh¸c, quan hÖ vµ uy tÝn cña doanh nghiÖp sÏ t¹o cho doanh nghiÖp mét -u thÕ lín trong viÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®Çu vµo, trong b¸n hµng, vay vèn hay mua chÞu hµng ho¸... Ngoµi ra m«i tr-êng kinh doanh cßn cã c¸c nh©n tè kh¸c nh-: Hµng ho¸ thay thÕ hay hµng hãa phô thuéc víi hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp kinh doanh còng cã t¸c ®éng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ cña doanh nghiÖp trong dµi h¹n, cßn trong ng¾n h¹n sù thay ®æi cña chóng ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ kh«ng ®¸ng kÓ. Tuy vËy, doanh nghiÖp cÇn cã sù quan t©m thÝch ®¸ng ®Ó cã c¸ch øng xö tèt víi thÞ tr-êng trong tõng giai ®o¹n cô thÓ. 1.2. Nh©n tè thuéc m«i tr-êng tù nhiªn Nh©n tè thuéc m«i tr-êng tù nhiªn tõ l©u ®· ®-îc nghiªn cøu ®Ó ®-a ra kÕt luËn vÒ c¸ch thøc vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh. C¸c yÕu tè nµy, ngµy nay, rÊt ®-îc chó
- Xem thêm -