Tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông dic - tín nghĩa

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 93 |
  • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Đã đăng 15893 tài liệu

Mô tả:

TRƢỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU KHOA KINH TẾ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Đề tài:Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC –Tín Nghĩa Sinh viên thực hiện: Hoàng Thị Thu Huyền Lớp: DH10DN Niên khóa: 2010 – 2014 Hệ: Đại học chính quy GVHD: ThS. Nguyễn Thị Phƣơng Thảo Vũng Tàu,tháng 07 / 2013 i NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP Tên cơ quan: ........................................................................................................ Đơn Vị: ............................................................................................................... Ngƣời hƣớng dẫn chuyên môn: ....................................................................... Nhận xét sinh viên: ............................................................................................ 1. Về tinh thần thái độ và tác phong khi thực tập: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2. Về kiến thức chuyên môn: . ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 3. Về nhận thức thực tế: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 4. Về khả năng ứng dụng lý thuyết vào thực tế: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 5. Đánh giá khác: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 6. Những vấn đề cần lƣu ý: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Vũng Tàu, Ngày……Tháng……năm…… (Ký và đóng dấu) ii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN GVHD: .............................................................................................................. 1. Về tinh thần, thái độ và tác phong khi thực tập: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2. Về kiến thức chuyên môn: . ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 3. Về nhận thức thực tế: ............................................................................................................................. 4. Về khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tế: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 5. Đánh giá khác: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 6. Các hƣớng nghiên cứu của đề tài có thể phát triển cao hơn: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 7. Kết quả đạt ở mức nào ( hoặc không đạt): ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Vũng Tàu, Ngày……Tháng……năm…… iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN GVPB: .............................................................................................................. 1. Về định hƣớng đề tài: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 2. Về hƣớng giải pháp: . ............................................................................................................................ ............................................................................................................................. 3. Đánh giá khác: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 4. Gợi ý khác: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 5. Kết quả: Đạt ở mức nào (hoặc không đạt): ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 6. Về kết cấu: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. 7. Về nội dung: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Vũng Tàu, Ngày……Tháng……năm…… iv LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn! Ban giám đốc công ty, phòng tổng hợp, bộ phận nhân sự và tất cả các cô chú, anh chị đang công tác tại công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC –Tín Nghĩa đã chỉ bảo và giúp đỡ tôi có điều kiện thuận lợi để hoàn thành quá trình thực tập của mình, cho tôi có cơ hội để áp dụng kiến thức đã học của mình vào trong môi trƣờng thực tế. Đồng thời, giúp tôi có thể nâng cao vốn kiến thức thực tế và có những bài học thực tế trƣớc khi rời khỏi ghế nhà trƣờng. Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô Trƣờng ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu đã truyền đạt những kiến thức bổ ích và những kinh nghiệm quý báu cho tôi trong suốt thời gian qua. Đặc biệt,tôixin cảm ơn ThS. Nguyễn Thị Phƣơng Thảo là giáo viên hƣớng dẫn đã chỉ bảo tôi rất tận tình trong thời gian thực hiện quá trình thực tập và làm luận văn tốt nghiệp này. Xin cảm ơn các quý Thầy Cô ở Khoa Kinh Tế - Trƣờng Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã cùng với tri thức và tâm huyết của mình để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho tôi trong suốt thời gian học tập tại trƣờng. Do thời gian thực tập không nhiều và chƣa có kinh nghiệm, mặc dù đã nhận đƣợc sự giúp đỡ tận tình của Cô Nguyễn Thị PhƣơngThảo và các cán bộ công nhân viên trong xí nghiệp cùng với sự nỗ lực của bản thân song bên cạnh đó khó tránh khỏi đƣợc những thiếu sót. Tôi rất mong nhận đƣợc sự đóng góp và ý kiến của cô, ban giám đốc, phòng tổng hợp, bộ phận nhân sự cùng cán bộ công nhân viên trong công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC –Tín Nghĩa để bài báo cáo của tôi đƣợc hoàn thiện hơn. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực hiện Hoàng Thị Thu Huyền v MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦNCẤUKIỆNBÊ TÔNGDIC - TÍN NGHĨA .............................................................................................. 4 1.1 Lịch sử hình thành phát triển của công ty............................................................. 4 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ................................................................. 4 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty ..................................................................... 4 1.2 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty ................................................... 5 1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của công ty .............................................................. 5 1.2.2 Quyền hạn của công ty ................................................................................... 6 1.3 Giới thiệu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty...................................................... 6 1.3.1 Cơ cấu tổ chức và quản lý .............................................................................. 6 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ các bộ phận của công ty .......................................... 7 1.4 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ......................................... 9 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ...................................................................................................................................... 12 2.1 Khái niệm, vai trò và tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực ................... 12 2.1.1 Khái niệm ..................................................................................................... 12 2.1.2 Vai trò của quản trị nguồn nhân lực ............................................................. 12 2.1.3 Tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực .............................................. 13 2.2 Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực ........................................... 13 2.2.1 Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực .................................................... 14 2.2.2 Nhóm chức năng đào tạo và phát triển......................................................... 14 2.2.3 Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực ..................................................... 15 2.3 Nội dung quản trị nguồn nhân lực ...................................................................... 16 2.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực ......................................................................... 16 2.3.2 Phân tích công việc ...................................................................................... 17 2.3.3 Tuyển dụng................................................................................................... 18 2.3.4 Đào tạo và phát triển .................................................................................... 22 2.3.5 Đánh giá nhân viên....................................................................................... 23 2.3.6 Tổ chức hệ thống trả công lao động ............................................................. 24 CHƢƠNG 3:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦNCẤUKIỆN BÊ TÔNG DIC - TÍN NGHĨA .............................. 27 3.1 Phân tích mô phỏng mẫu khảo sát ...................................................................... 27 vi 3.2 Tình hình nhân sự của công ty qua các năm ....................................................... 28 3.3 Hoạch định nguồn nhân lực ................................................................................ 31 3.4 Phân tích công việc ............................................................................................. 31 3.4.1 Qua số liệu của công ty ................................................................................ 31 3.4.2 Qua kết quả đánh giá của công nhân viên trong công ty ............................. 33 3.5 Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC –Tín Nghĩa ........................................................................................................ 34 3.5.1 Tình hình tuyển dụng nhân sự tại công ty .................................................... 34 3.5.2 Nguồn tuyển dụng tại công ty ...................................................................... 36 3.5.3 Nội dung, quy trình tuyển dụng nhân sự tại công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC –Tín Nghĩa ........................................................................................... 36 3.5.4 Cách thức tuyển dụng nguồn lao động thời vụ và lao động ngắn hạn ......... 41 3.5.5 Đánh giá hiệu quả của công tác tuyển dụng của công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC –Tín Nghĩa ...................................................................................... 43 3.6 Thực trạng đào tạo và phát triển nhân viên tại công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC –Tín Nghĩa ............................................................................................... 45 3.6.1 Tình hình đào tạo tại công ty........................................................................ 45 3.6.2 Tình hình phát triển nhân sự tại công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC – Tín Nghĩa............................................................................................................... 51 3.6.3 Kết quả đánh giá của công nhân viên về công tác đào tạo và phát triển của công ty ................................................................................................................... 51 3.7 Thực trạng công tác đánh giá nhân viên tại công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC –Tín Nghĩa ........................................................................................................ 52 3.7.1 Tình hình đánh giá nhân sự tại công ty ........................................................ 52 3.7.2 Thực trạng đánh giá nhân sự qua việc đánh giá của công nhân viên làm việc tại công ty .............................................................................................................. 58 3.8 Thực trạng tiền lƣơng và chính sách phúc lợi tại công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC –Tín Nghĩa ............................................................................................... 59 3.8.1 Tình hình tiền lƣơng tại công ty ................................................................... 59 3.8.2 Chính sách phúc lợi ...................................................................................... 62 3.9 Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC - Tín Nghĩa ......................................................................................... 66 3.9.1 Thực trạng quản trị nguồn nhân lực của công ty ......................................... 66 3.9.2 Quản trị nguồn nhân lực dƣới sự đánh giá của cán bộ công nhân viên trong công ty ................................................................................................................... 66 3.10 Kết luận ............................................................................................................. 68 3.11 Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong kinh doanh ............................ 69 3.11.1 Thuận lợi .................................................................................................... 69 vii 3.11.2 Khó khăn .................................................................................................... 69 3.12 Định hƣớng phát triển của công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC –Tín Nghĩa ......................................................................................................................... 70 3.12.1 Phƣớng hƣớng và mục tiêu phấn đấu của công ty trong thời gian tới ....... 70 3.12.2 Định hƣớng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới...... 72 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG DIC-TÍN NGHĨA ......................................................................................................................... 74 4.1 Giải pháp 1: Thực hiện tốt công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực.................... 74 4.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lƣợng phân tích công việc ...................................... 75 4.3 Giải pháp 3: Giải pháp cho công tác tuyển dụng ................................................ 76 4.4 Giải pháp 4: Nâng cao chất lƣợng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân sự ................................................................................................................................... 77 4.5 Giải pháp 5: Hoàn thiện hơn nữa bộ máy quản lý của công ty........................... 78 4.6 Giải pháp 6: Thực hiện chế độ trả lƣơng và các chính sách về phúc lợi một cách hợp lý ........................................................................................................................ 79 KẾT LUẬN .................................................................................................................. 80 PHỤ LỤC 1 .................................................................................................................. 81 PHỤ LỤC 2 .................................................................................................................. 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................ 85 viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty ...................................................... 7 Bảng 1.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh qua 3 năm 2011 đến 2013 ..... 11 Sơ đồ 2.1:Quá trình hoạch định nguồn nhân lực .................................................. 17 Sơ đồ 2.2:Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp .............................. 21 Bảng 3.1: Số lƣợng lao động của doanh nghiệp qua các năm .............................. 28 Bảng 3.2: Mô tả công việc vị trí công nhân gia công thép của công ty................ 32 Bảng 3.3: Thống kê số liệu khảo sát về đặc điểm công việc ................................ 33 Bảng 3.4: Tình hình tuyển dụng nhân sự theo trình độ qua các năm ................... 34 Sơ đồ 3.5: Quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty .......................................... 37 Bảng 3.6: Mẫu bảng xác định nhu cầu tuyển dụng............................................... 38 Bảng 3.7: Chi phí tuyển mộ .................................................................................. 39 Bảng 3.8: Tỷ lệ tuyển chọn nhân lực .................................................................... 39 Bảng 3.9: Đánh giá hiệu quả công tác tuyển dụng ............................................... 43 Bảng 3.10: Chi phí tuyển dụng ............................................................................. 43 Bảng 3.11: Nguồn tuyển dụng .............................................................................. 44 Sơ đồ 3.12: Trình tự tổ chức đào tạo ở công ty .................................................... 46 Bảng 3.13: Tình hình đào tạo nhân sự qua các năm ............................................. 47 Bảng 3.14: Phƣơng thức đào tạo nhân sự của công ty .......................................... 48 Bảng 3.15: Đánh giá kết quả đào tạo .................................................................... 49 Bảng 3.16: Chi phí đào tạo của công ty ................................................................ 50 Bảng 3.17: Kết quả số liệu thống kê khảo sát về đào tạo và phát triển ................ 52 Bảng 3.18: Tiêu chuẩn đánh giá nhân viên ........................................................... 55 Bảng 3.19: Chỉ tiêu kết quả đánh giá nhân viên ................................................... 56 ix Bảng 3.20: Kết quả đánh giá nhân viên ................................................................ 57 Bảng 3.21: Tiêu chuẩn thƣởng cho nhân viên sau lần 1 đánh giá ........................ 57 Bảng 3.22: Tiêu chuẩn tăng lƣơng và thƣởng cho nhân viên sau lần đánh giá cuối năm ( Lần đánh giá thứ 2) ..................................................................................... 58 Bảng 3.23: Kết quả số liệu thống kê khảo sát về đánh giá nhân viên .................. 59 Bảng 3.24: Mức thu nhập bình quân của lao động trong công ty ......................... 61 Bảng 3.25 : Kết quả số liệu thống kê khảo sát về tiền lƣơng của công ty ............ 62 Bảng 3.26: Chi tiết thƣởng lễ ................................................................................ 64 Bảng 3.27: Kết quả số liệu thống kê khảo sát về chế độ phúc lợi của công ty..... 66 Bảng 3.28: Tỷ lệ tăng giảm lao động qua các năm ............................................... 67 Bảng 3.29: Kết quả số liệu thống kê khảo sát về môi trƣờng làm ........................ 67 Bảng 3.30: Kết quả số liệu thống kê khảo sát chung ........................................... 68 Sơ đồ 4.1: Trình tự công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực ................................. 75 x Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Con ngƣời bao giờ cũng là yếu tố quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh mà còn là yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Do đó, việc lựa chọn, sắp xếp con ngƣời có năng lực, phẩm chất tốt vào đúng trong bộ máy tổ chức là nhiệm vụ hàng đầu của nhà quản trị. Quản trị nguồn nhân lực là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng, vì “ mọi quản trị suy cho cùng cũng là quản trị con ngƣời”. Thật vậy quản trị nguồn nhân lực có mặt trong bất kỳ một tổ chức hay một doanh nghiệp nào, nó có mặt ở tất cả các phòng ban, các đơn vị. Tầm quan trọng của yếu tố con ngƣời trong bất cứ một doanh nghiệp hay một tổ chức nào dù chúng có tầm vóc lớn đến đâu, hoạt động trong bất cứ một lĩnh vực nào cũng là một thực tế hiển nhiên không ai phủ nhận đƣợc. Trong doanh nghiệp mỗi con ngƣời là một thế giới riêng biệt nếu không có hoạt động quản trị thì ai thích làm gì thì làm, mọi việc sẽ trở nên vô tổ chức, vô kỷ luật, công tác quản trị nhân sự sẽ giúp giải quyết vấn đề này, nó là một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của một doanh nghiệp. Hơn nữa, trƣớc bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam ngoài việc phải đối mặt với những khó khăn về tài chính, thị trƣờng, thƣơng hiệu…Vẫn còn đó nỗi lo canh cánh khác trong cuộc cạnh tranh là làm sao xây dựng đƣợc một đội quân tinh nhuệ. Đó là đội ngũ nhân viên có năng lực, nhiệt tình và cam kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, những ngƣời cùng nghĩ cùng làm với doanh nghiệp để đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để có và giữ đƣợc những ngƣời nhƣ vậy là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bởi vì quản trị nguồn nhân lực là một lĩnh vực hết sức khó khăn và phức tạp. Nó bao gồm nhiều vấn đề: Tâm sinh lý, Xã hội, Đạo đức học và cả Dân tộc học. Quản trị nguồn nhân lực là một ngành SVTH: Hoàng Thị Thu Huyền Trang1 Khóa luận tốt nghiệp khoa học nhƣng cũng là một nghệ thuật, nghệ thuật quản trị con ngƣời. Nếu là khoa học thìai trong chúng ta cũng có khả năng nắm vững nhƣng là nghệ thuật thì không phải ai cũng có thể áp dụng đƣợc. Từ những vấn đề trên, chúng ta thấy việc quản trị nguồn nhân lực là hết sức cần thiết và có tầm quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện nay. Do vậy, em chọn đề tài: “Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC - Tín Nghĩa” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Trong nền kinh tế chuyển đổi hiện nay, bên cạnhnhững chiến lƣợc kinh doanh hoàn hảo, khả năng tài chính hùng mạnh, giải pháp Marketing năng động, trang thiết bị máy móc hiện đại…. làm sao để xây dựng chiến lƣợc nhân lực có hiệu quả là vấn đề hết sức khó khăn và thử thách đối với các doanh nghiệp. Do vậy, trên cơ sở nghiên cứu về quản trị nguồn nhân lực sẽ giúp cho các doanh nghiệp nắm đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản về nguồn nhân lực, hiểu đƣợc tầm quan trọng của nguồn nhân lực và làm thế nào để quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu bao gồm tất cả các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC - Tín Nghĩa. Phạm vi nghiên cứu đƣợc thực hiện tại Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC Tín Nghĩa. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Trong quá trình thực tập, tôi đã sử dụng phƣơng pháp tổng hợp các số liệu về công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty. Đồng thời kết hợp vận dụng những kiến thức đã học với các thông tin thu thập đƣợc tiến hành phân tích các vấn đề cần nghiên cứu. SVTH: Hoàng Thị Thu Huyền Trang2 Khóa luận tốt nghiệp 5. Nội dung nghiên cứu Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC - Tín Nghĩa, qua nghiên cứu công tác quản trị nhân sự của công ty tôi thấy công tác này đƣợc công ty thực hiện tƣơng đối tốt. Tuy nhiên do còn có một vài khó khăn cho nên công ty vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định trong công tác này. Vì thếtôi đã mạnh dạn đƣa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty. Nội dung nghiên cứu gồm có 4 chƣơng:  Chƣơng 1: Giới thiệu chung về Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC - Tín Nghĩa.  Chƣơng 2:Cơ sở lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực.  Chƣơng 3: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC - Tín Nghĩa.  Chƣơng 4: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC - Tín Nghĩa. Trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệpdo khả năng nhận thức và kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình phân tích đánh giá sẽkhông tránh khỏi sai sót, em rất mong đƣợc sự đóng góp ý kiến củaCô và Ban lãnh đạo công ty để bài khóa luận tốt nghiệp của em đƣợc hoàn thiện hơn. SVTH: Hoàng Thị Thu Huyền Trang3 Khóa luận tốt nghiệp CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦNCẤUKIỆNBÊ TÔNGDIC - TÍN NGHĨA 1.1 Lịch sử hình thành phát triển của công ty 1.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC - Tín Nghĩa đƣợc thành lập ngày 21/10/2009 với tên gọi ban đầu là Công Ty Cổ phần Cấu Kiện Bê Tông Đông Sài Gòn bởi các cổ đông chính là Tổng Công Ty Tín Nghĩa và Tổng Công Ty Đầu Tƣ Phát Triển Xây Dựng DIC Corp. Cùng với nhu cầu phát triển của dịch vụ, ngày 26/04/2012 đổi tên thành Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC – Tín Nghĩa. Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC - Tín Nghĩa hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 3602136814 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tƣ Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 21/10/2009:  Vốn điều lệ của Công ty là : 30.000.000.000 đồng (Ba mƣơi tỷđồng)  Tổng số cổ phần: 3.000.000 Cổ phần  Địa chỉ trụ sở chính: Đƣờng số 2 – Khu Công Nghiệp 3 – Huyện Nhơn Trạch – Tỉnh Đồng Nai  Điện thoại: 0613 569 841 – 0613 569 613  Fax: 0613 569 840  Email: info@dtconcrete.com.vn  Wedsite: http://www.dtconcrete.com.vn Tên giao dịch bằng Tiếng Việt: Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC – Tín Nghĩa Tên giao dịch bằng Tiếng Anh: DIC – Tin Nghia Concrete Structure Joint Stock Company. 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét. SVTH: Hoàng Thị Thu Huyền Trang4 Khóa luận tốt nghiệp Buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Bán buôn vật liệu xây dựng, vật tƣ thi công xây dựng, cấu kiện bê tông đức sẵn, bê tông và các sản phẩm từ xi măng vữa. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: bán buôn thiết bị thi công xây dựng, máy móc thiết bị thi công cơ giới và ngành xây dựng. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao: sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn, bê tông và các sản phẩm từ xi măng, vữa. Xây dựng công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình đƣờng sắt, đƣờng bộ, công trình thủy lợi, công trình cấp thoát nƣớc. 1.2Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của công ty 1.2.1 Chức năng và nhiệm vụ của công ty Cung cấp Cọc ống và Cọc vuông ly tâm dự ứng lực cƣờng độ cao các loại. Cung cấp các cấu kiện bê tông đúc sẵn các loại theo đơn đặt hàng bao gồm cả cọc bê tông vuông không ly tâm. Cung cấp Bê tông thƣơng phẩm và Bê tông chuyên dùng. Cung cấp cấu kiện Bê tông nhẹ. Thi công nền móng và tầng hầm. Nhà máy Cấu Kiện Bê Tông DTC – Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3 là một trong hai nhà máy của Công Ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC – Tín Nghĩa. Nhà máy đƣợc quy hoạch cho sản suất Cọc bê tông dự ứng lực, dây chuyền sản xuất Cọc bê tông dự ứng lực đi vào hoạt động từ năm 2011 với công suất thiết kế 500.000m/năm. Nhà máy đƣợc trang bị dây chuyền sản xuất mới, với các thiết bị tiên tiến tự động hóa cao, với tiêu chí sản xuất lấy chất lƣợng sản phẩm là ƣu tiên hàng đầu và trang thiết bị hiện đại. Nhà máy đảm bảo cung cấp các sản phẩm chất lƣợng cao, đƣợc kiểm soát chặt chẽ khi cung cấp cho khách hàng. SVTH: Hoàng Thị Thu Huyền Trang5 Khóa luận tốt nghiệp Nhà máy đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm Cọc bê tông dự ứng lực các loại cho các dự án quy mô lớn. Sản phẩm của nhà máy gồm Cọc ống đƣờng kính từ Ø300mm đến Ø700mm, cọc vuông tiết diện từ 350x350mm đến 450x450mm, chiều dài các sản phẩm cọc các loại dài từ 8m đến 18m, sản phẩm gồm cả 2 loại PC Mác bê tông C60 và PHC Mác bê tông C80. 1.2.2Quyền hạn của công ty  Lựa chọn kinh doanh các ngành nghề đăng ký, lĩnh vực quy mô kinh doanh và địa bàn hoạt động phù hợp với khả năng của doanh nghiệp.  Đƣợc thuêlao động, đáp ứng nhu cầu kinh doanh và quản lý.  Đƣợc quyền ký kết các hợp đồng kinh tế làm ăn kinh doanh với các đơn vị khác. 1.3 Giới thiệu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty Công ty Cổ Phần Cấu Kiện Bê Tông DIC – Tín Nghĩa có một bộ máy quản trị đồng nhất, hoạt động một cách đồng bộ, tinh gọn, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận với nhau. Điều này thể hiện qua cơ cấu tổ chức và chức năng của từng phòng ban. 1.3.1 Cơ cấu tổ chức và quản lý SVTH: Hoàng Thị Thu Huyền Trang6 Khóa luận tốt nghiệp Sơ đồ 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN KIỂM SOÁT BAN GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG BAN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 1. Phòng tổng hợp 1. Nhà máy CKBT DTC 2. Phòng kỹ thuật LAB-KSC 2. Đội công trình 3. Phòng quản lý thiết bị 4. Phòng kinh doanh cung ứng 5. Phòng tài chính kế toán 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ các bộ phận của công ty Hội Đồng quản trị Là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc phẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyết định chiến lƣợc, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hằng năm, phƣơng án và dự án đầu tƣ trong thẩm quyền. Quyết định giải pháp phát triển thị trƣờng, tiếp thị và công nghệ. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty. Ban kiểm soát Ban kiểm soát có nhiệm vụ thay mặt Đại hội đồng Cổ đông giám sát, đánh giá công tác điều hành, quản lí của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc theo SVTH: Hoàng Thị Thu Huyền Trang7 Khóa luận tốt nghiệp đúng các qui định trong Điều lệ công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông. Kiểm tra, thẩm định tính trung thực, chính xác, hợp lí và sự cẩn trọng từ các số liệu trong Báo cáo tài chính cũng nhƣ các Báo cáo cần thiết khác. Giám sát, chỉ đạo giám đốc và ngƣời quản lý khác trong công việc kinh doanh hằng ngày của công ty. Ban giám đốc:Lãnh đạo quản lý và điều hành mọi hoạt động của công ty, trực tiếp quản lý các phòng ban và phân xƣởng. Phòng tổng hợp:Phối hợp hằng ngày với các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo tiến độ và chất lƣợng. Phòng kỹ thuật LAB – KCS:Chịu trách nhiệm quản lý kỹ thuật và chất lƣợng của sản phẩm. Phòng quản lý thiết bị Tham mƣu cho ban giám đốc công ty và các hoạt động kỹ thuật và quản lý thiết bị, vật tƣ, quản lý khai thác có hiệu quả tài sản của công ty. Quản lý, tiếp nhận, giám sát, bảo quản, mua thiết bị, vật tƣ phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty. Phòng kinh doanh cung ứng Tham mƣu cho ban giám đốc công ty hoạch định các chính sách, chiến lƣợc và kế hoạch phát triển kinh doanh, dịch vụ mới trong nƣớc và dịch vụ ra nƣớc ngoài. Phòng kế toán – tài chính Tƣ vấn, tham mƣu Ban giám đốc công ty về lĩnh vực Tài chính kế toán phục vụ cho công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tƣ, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. SVTH: Hoàng Thị Thu Huyền Trang8 Khóa luận tốt nghiệp Lập báo cáo kế hoạch thống kê theo quy định và kiểm tra sự chính xác của báo cáo do các phòng chức năng khác lập. Phục vụ công tác thống kê và thông tin kinh tế,cung cấp số liệu, tài chính phục vụ cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhà máy CKBT DTC:Là nơi sản xuất cọc bê tông, và cấu kiện bê tông cho các công trình, đơn đặt hàng. Và cũng là nơi có các lại máy móc kỹ thuật tiên tiến của công ty. Đội công trình:Là nhóm ngƣời đƣợc công ty thuê và có một vài nhân viên trong công ty đƣợc cử đi làm tại các công trình. Nghĩa là khi có đơn đặt hàng hay cần thi công các công trình thì những ngƣời này sẽ phải làm tại nơi công trình cần thi công đó. Đó là việc lắp, đặt cọc hoặc xây dựng theo bản thiết kế có sẵn mà công ty đƣa xuống. 1.4 Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Tính đến năm 2014 công ty cấu kiện bê tông DIC – Tín Nghĩa đã có 5 năm đi vào hoạt động. Những năm đầu đi vào hoạt động công ty đã gặp không ít khó khăn do các yếu tố bên trong nhƣ bộ máy tổ chức còn sơ sài, tình hình tài chính, công ty còn phải đối mặt với các vấn đề kinh tế vĩ mô sau đợt khủng hoảng kinh tế xảy ra năm 2008. Nhƣng những năm gần đây công ty đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và doanh thu qua các năm tăng lên đáng kể. Căn cứ vào Bảng 1.2, ta có thể rút ra nhận xét về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp qua các năm từ 2011 đến nay.  Doanh thu bán hàng tăng dần qua các năm. Cụ thể, doanh thu bán hàng năm 2012 so với năm 2011 tăng là 54%. Doanh thu bán hàng năm 2013 tăng so với năm 2011 là 76%. Nhƣ vậy doanh thu bán hàng của doanh nghiệp tăng khá nhanh qua các năm. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Lƣợng hàng tiêu thụ đƣợc đẩy mạnh. Nguyên nhân là do nhu cầu tiêu dùng của khách hàng ngày càng lớn trong khi đó doanh nghiệp đang trên đà phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh. Đây là dấu hiệu đáng mừng, khả quan đối với hoạt động của doanh nghiệp. SVTH: Hoàng Thị Thu Huyền Trang9 Khóa luận tốt nghiệp  Tƣơng ứng với việc tăng doanh thu bán hàng, giá vốn hàng bán cũng tăng một cách khá mạnh trong mấy năm qua. Cụ thể, năm 2012 giá vốn hàng bán tăng hơn so với năm 2011 là 59%. Năm 2013 so với năm 2012 tăng 81%. Việc tăng doanh thu bán hàng kéo theo giá vốn hàng bán tăng là chuyện bình thƣờng. Tuy nhiên tốc độ tăng giá vốn hàng bán nhanh hơn tốc độ tăng doanh thu. Điều này chứng tỏ vẫn còn chỗ chƣa hiệu quả trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần quản lý chặt chẽ hơn nữa quá trình quản lý chất lƣợng và tránh lãng phí trong công tác sản xuất kinh doanh, sử dụng hiệu quả nguồn lực của mình.  Có sự chênh lệch đáng kể giữa tốc độ tăng doanh thu bán hàng và lợi nhuận sau thuế. Cụ thể năm 2012 so với năm 2011, tốc độ tăng doanh thu là 54% trong khi đó tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ có 17% hay năm 2013 so với năm 2012, tốc độ tăng doanh thu là 76% trong khi đó tốc độ tăng lợi nhuận chỉ là 4%. Nguyên nhân là do trong mấy năm qua, tuy tốc độ tăng doanh thu mạnh nhƣng kéo theo đó là tốc độ tăng giá vốn hàng bán cũng tăng theo chẳng hạn năm 2012/2011 là 59%, năm 2013/2012 là 81%. Tiếp theo đó là khoản chi phí tài chính tăng một cách mạnh mẽ cụ thể tốc độ tăng năm 2012/2011 là 57%, năm 2013/2012 là 73%. Điều này dẫn đến hiện tƣợng có sự chênh lệch giữa tốc độ tăng doanh thu và tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế. SVTH: Hoàng Thị Thu Huyền Trang10
- Xem thêm -