Tài liệu Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường sản phẩm nước yến cao cấp sanest sang thị trường lào của công ty tnhh nhà nước một thành viên yến sào khánh hòa

 • Số trang: 108 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 123 |
 • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ………….. ĐƠN XIN XÁC NHẬN THỰC TẬP Kính gửi : Ban lãnh đạo Công ty TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA. Tôi tên : Vilakone Thongkeo Sinh viên : Lớp 49KD-1. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Khoa kinh tế - Trường Đại học Nha Trang. Được sự giới thiệu của trường Đại học Nha Trang, Ban chủ nhiệm Khoa kinh tế và được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa, tôi đã thực tập tại công ty từ ngày 22/02/2011 đến ngày. 30/06/2011. Trong thời gian thực tập, được sự quan tâm giúp đỡ của Ban lãnh đạo và các Bác, các Cô, các Chú, các Anh, các Chị trong Công ty tôi đã hoàn thành tốt đợt thực tập này. Đến nay tôi đã kết thúc đợt thực tập, tôi làm đơn này kính mong được sự xác nhận của Công ty về quá trình thực tập của tôi tại đây trong thời gian qua. Và qua đây tôi cũng xin được bày tỏ lòng cảm ơn đến Ban lãnh đạo Công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa cùng toàn thể các Bác, các Cô, các Chú, các Anh, các Chị trong Công ty, đặc biệt là anh chị trong phòng Kinh Doanh Xuất Khẩu đã tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn em trong suất thời gian thực tập. Nha Trang, ngày 30 tháng 06 năm 2011 Người viết đơn Vilakone thongkeo ii NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nha Trang, ngày….tháng….năm……. iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Nha Trang, ngày….tháng….năm……. GIÁO VIÊN TRẦN CÔNG TÀI iv LỜI CẢM ƠN …… Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô giáo Khoa Kinh tế trường Đại học Nha trang đã truyền đạt kiến thức cũng như những kinh nghiệm quý báu giúp ích cho tôi trong các năm học qua. Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa được sự giúp đỡ chân thành của các cô chú, các anh chị trong Công ty và sự hướng dẫn tận tình của Thầy TRẦN CÔNG TÀI, đã giúp tôi hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp này. Tôi xin chân thành cảm ơn đến: - Toàn thể Thầy, Cô trường Đại Học Nha Trang, Khoa Kinh Tế đặc biệt là thầy cô thuộc bộ môn quản trị kinh doanh đã truyền đạt và trang bị cho tôi những kiến thức chuyên ngành bổ ích, giúp tôi có thể thâm nhập vào thực tế, hoàn thành tốt công tác thực tập. - Thầy TRẦN CÔNG TÀI đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo tôi trong thời gian qua. - Ban lãnh đạo Công ty, các cô chú, anh chị phòng kinh doanh xuất khẩu đã cung cấp số liệu, tạo điều kiện cho tôi học hỏi kinh nghiệm thực tế quý báu trong suốt thời gian thực tập qua. Với kiến thức và tầm nhìn còn chạn chế, cũng như bước đầu vào thực tế trong lĩnh vực kinh doanh, chưa có kinh nghiệm và bị hạn hẹp về mặt ngôn ngữ của tôi, chắc chắn bài luận văn này không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong sự góp ý và sửa chữa của quý Thầy Cô, Ban giám lãnh đạo, các cô chú, anh chị phòng kinh doanh xuất khẩu để giúp tôi hoàn thành hơn kiến thức của mình. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn ! v MỤC LỤC Nhận xét của công ty.................................................................................................. ii Nhận xét của giáo viên hướng dẫn............................................................................ iii Lời cảm ơn ................................................................................................................ iv Mục lục........................................................................................................................v Danh mục bảng ......................................................................................................... ix Danh mục hình....................................................................................................................... x Danh mục các chữ viết tắt ......................................................................................... xi Mở Đầu.................................................................................................................... xiii CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN.................................................................................1 I.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, PHÂN LOẠI VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU. .......................................................................2 I.1.1. Khái niệm về thị trường. ............................................................................2 I.1.2. Vai trò của thị trường. ................................................................................2 I.1.3. Chức năng của thị trường. ..........................................................................3 I.1.4. Phân loại thị trường. ...................................................................................4 I.1.5. Lựa chọn thị trường mục tiêu:....................................................................5 I.1.5.1. Phân khúc thị trường: ..........................................................................5 I.1.5.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu: .............................................................6 I.1.5.3. Định vị sản phẩm trong thị trường.......................................................8 I.2. NỘI DUNG CỦA VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG....................................10 I.2.1. Nghiên cứu thị trường. .............................................................................10 I.2.1.1. Khái niệm về nghiên cứu thị trường. ................................................10 I.2.1.2. Nội dung của việc nghiên cứu thị trường. .........................................10 I.2.1.3. phương pháp nghiên cứu thị trường. .................................................13 I.2.2. Mở rộng thị trường. ..................................................................................14 I.2.2.1. Khái niệm về mở rộng thị trường. .....................................................14 I.2.2.2. Vai trò của việc mở rộng thị trường. .................................................14 I.2.3.3. Vấn đề mở rộng thị trường xuất khẩu................................................15 vi I.2.4.4. Triển khai các chiến lược phát triển. .................................................15 I.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG. .............................................................................................................18 I.3.1. Môi trường vĩ mô. ....................................................................................18 I.3.2. Môi trường vi mô .....................................................................................20 I.4. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN ĐỂ ĐÁNH GIÁ VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG. .............................................................................................................21 I.4.1. Sản lượng và doanh thu. ...........................................................................21 I.4.2. Tốc độ tăng sản lượng và doanh thu. .......................................................21 I.4.3. Sản lượng và tỷ lệ phát triển sản phẩm. ...................................................21 I.4.4. Sản phẩm mới...........................................................................................22 I.4.5. Thị phần hay phân suất thị phần...............................................................22 CHƯƠNG II: THỤC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU VÀ THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA...............................................................24 II.1. GIỚI THIỆU KHÁT QUÁT VỀ CÔNG TY.................................................24 II.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. .........................................................24 II.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty...........................................................29 II.1.3. Cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh của công ty. ....................................30 II.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của Công ty Yến sáo Khánh Hòa : ............................30 II.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các Phòng Ban : ..........................................32 II.2. KHÁT QUÁT NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA CÔNG TY....................34 II.2.1.Tình hình nguồn vốn. ...............................................................................34 II.2.2.Tình hình lao động. ..................................................................................39 II.2.3.Tình hình máy móc, trang thiết bị và công nghệ. ....................................39 II.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY. ...................................................................................40 II.3.1. Môi trường vĩ mô. ...................................................................................40 II.3.1.1. Môi trường kinh tế............................................................................40 vii II.3.1.2. Môi trường chính trị và pháp luật.....................................................41 II.3.1.3. Môi trường công nghệ ......................................................................41 II.3.1.4. Môi trường xã hội.............................................................................42 II.3.1.5. Môi trường tự nhiên .........................................................................43 II.3.2. Môi trường vi mô. ...................................................................................43 II.3.2.1. Đối thủ cạnh tranh ............................................................................43 II.3.2.2. khách hàng:.......................................................................................44 II.3.2.3. Sản phẩm thay thế. ...........................................................................44 II.3.2.4. Nhà cung cấp. ...................................................................................45 II.4. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY. .....................................................................................45 II.4.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. ..................................45 II.4.2. Phân tích tài chính của Công ty. .............................................................49 II.4.2.1. Tổng quỹ lương của Công ty :..........................................................49 II.4.2.2. Phân tích tình hình tài chính của Công ty: .......................................50 II.5. TÌNH HÌNH KINH DOANH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC CỦA CÔNG TY. ............................................................................................................54 II.5.1. Sản lượng tiêu thụ nước yến Sanest qua các năm..................................54 II.5.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo từng khu vực. ....................................55 II.5.3. Tình hình máy móc, trang thiết bị và công nghệ. ...................................57 II.5.4. Tình hình lao động. .................................................................................58 II.5.5. Kênh phân phối trong và ngoài nước của công ty ..................................59 II.5.5.1.Kênh phân phối ở Việt Nam..............................................................59 II.5.5.2. Kênh phân phối ở nước ngoài ..........................................................60 II.6. PHÂN TÍCH MA TRẬN SWOT ĐỂ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY. .......................................62 II.6.1.Điểm mạnh (Strength-S) ..........................................................................62 II.6.2. Điểm yếu (Weakness-W) ........................................................................62 II.6.3. Cơ hội (Opportunity-O) ..........................................................................62 viii II.6.4. Thách thức (Threat-T).............................................................................63 II.7. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY SANG THỊ TRƯỜNG LÀO. ...........................64 II.7.1. Những thành tựu đạt được ......................................................................64 II.7.2. Những tồn tại và nguyên nhân ................................................................65 Chương III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA ........................................................................................67 III.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP................................................................67 III.1.1.Triển vọng thị trường nước giải khát......................................................67 III.1.2. Thị trường Lào.......................................................................................71 II.1.2.1. Khát quát về thị trường Lào. ............................................................71 II.1.2.2. Sự khác biệt của thị trường Lào về nước uống so với thị trường Việt Nam ........................................................................................................75 II.1.2.3. Xác định đối thủ cạnh tranh tại thị trường Lào. ...............................76 II.2. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY KHI MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM SANG THỊ TRƯỜNG LÀO..........................................77 III.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NƯỚC YẾN CAO CẤP SANEST SANG THỊ TRƯỜNG LÀO CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA. ......................................................................................................78 Biện pháp I: Tăng cường công tác nghiên cứu và phát triển thị trường. ...........78 Biện pháp II: Phát triển thương hiệu. ................................................................80 Biện pháp III: Tăng cường đầu tư cho hoạt động chiêu thị...............................83 Biện pháp IV: Xây dựng hệ thống kênh phân phối. ..........................................85 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ..............................................................................................88 KẾT LUẬN ...............................................................................................................91 TÀI LIỆU THAM KHẢO ix DANH MỤC BẢNG Trang Bảng số 2.1: Bảng nguồn vốn ...................................................................................35 Bảng 2.2.Tình hình lao động.....................................................................................39 Bảng số 2 .3 : Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ................46 Bảng 2.4 Tổng quỹ lương của công ty ......................................................................49 Bảng 2.5 : Bảng doanh lợi doanh thu........................................................................51 Bảng 2.6:Bảng doanh lợi vốn chủ sở hữu .................................................................52 Bảng 2.7:Bảng doanh lợi tổng vốn ...........................................................................53 Bảng 2.8:Bảng tổng doanh thu sản phẩm Nước Yến Sanest cao cấp của công ty. ............. 54 Bảng 2.9 : Bảng tổng doanh thu sản phẩm Nước Yến Sanest cao cấp của công ty xuất khẩu sang các nước khác..............................................................................54 Bảng 2.10 : Bảng doanh thu tiêu thụ theo từng quí trong năm 2008 và 2009. .........55 Bảng 2.11 :Bảng doanh thu tiêu thụ sản phẩm nước yến sannest của công ty. ........55 Bảng 2.12: Bảng thị phần nội địa của sản phẩm Sanest. ..........................................56 x DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1.1:Năm lực lượng quyết định hấp dẫn về cơ cấu của khúc thị trường Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của công ty 7 31 xi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT WTO : Tổ chức thương mại thế giới WB : Ngân hàng thế giới ASEAN : Hiệp hội các nước Đông Nam Á AFTA : Khu vực mậu dịch tự do ASEAN HACCP : Phân tích mỗi nguy và điểm kiểm soát tới hạn ISO : Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế VDE : Hiệp hội khoa học kỹ thuật của Đức TUV : Cơ quan giám sát an toàn của Đức UBND : Ủy Ban Nhân dân ĐNDCML : Đảng Nhân dân Cách mạng Lào CHLB : Cộng hòa lien bang GDP : Thu nhập bình quân tính theo đầu người PPP : Cần bằng sức mua GĐ : Giám đốc CBCNV : Cán bộ công nhân viên BCTC : Báo cáo tài chính TNHH : Trách nhiệm hữu hạn. KH_TV : Kế hoạch tài vụ QLBV : Quản lý bảo vệ CTCP : Công ty cổ phần SBU : Đơn vị kinh doanh chiến lược VNĐ : Việt Nam đồng TT : Trung tâm TP : Thành phố TP HCM : Thành Phố Hồ Chí Minh. TK : Tài khoản TSCĐ : Tài sản cố định xii TNDN : Thu nhập doanh nghiệp BQLĐ : Bình quân lao động ROS : Doanh lợi doanh thu ROE : Doanh lợi vố chủ sở hữu ROA : Doanh lợi tổng vốn XNK : Xuất nhập khẩu FDA : Thực phẩm và Cục Quản lý dược SEAGAME : Đại hội thể thao Đông Nam Á BERUFSGENOSSENSCHAFTEN : Hiệp hội nghề nghiệp của Đức xiii Mở Đầu Là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO hiện nay Việt Nam đã đặt quan hệ với hơn 80 quốc gia trên cơ sở các hiệp định thương mại, tiếp đến là AFTA sẽ giúp cho Việt Nam có cơ hội để lớn mạnh hơn. Như vậy khối lượng hàng hóa sẽ được sản xuất ra ngày càng nhiều, với sự phát triển của Marketing trong nền kinh tế nói chung và trong các doanh nghiệp nói riêng sẽ làm cho nguồn cung đáp ứng cầu một cách hài hòa. Vì thế, việc xây dựng chiến lược Marketing là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp hiện nay. Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển lâu dài thì doanh nghiệp phải tiến hành huy động mọi nguồn lực, phải biết điều hành tổng hợp mọi yếu tố nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Thông qua chiến lược Marketing, doanh nghiệp có thể phát huy hết nội lực hướng vào những cơ hội hấp dẫn trên thị trường trong và ngoài nước. Vì thế sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh trong quá trình mở cửa và tự do hóa nên kinh tế. Trong quá trình thực tập tại công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa, tôi được biết là hiện nay Công ty đang có kế hoạch xuất khẩu sản phẩm Nước Yến Cao Cấp Sanest của Công ty sang thị trường Lào, và việc làm thế nào để tạo được chỗ đứng trên thị trường nước bạn thì vẫn là khó khăn của ban Quản trị của Công ty. Qua đó thì tôi đã mạnh dạn chọn đề tài : “Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường sản phẩm Nước Yến Cao Cấp Sanest sang thị trường Lào của Công ty TNHH Nhà Nước Một Thành Viên Yến Sào Khánh Hòa” để nghiên cứu. Mục tiêu của đề tài là nhằm vào việc phân tích thị trường Lào, nhu cầu tiêu dùng của người Lào. Từ đó đề xuất chiến lược Marketing, mở rộng cho sản phẩm tại trên thị trường Lào. Góp một phần hiểu biết của tôi vào việc giúp công ty mở rộng thị trường sản phẩm. xiv I. SỰ CẦN THIẾT VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1. Sự cần thiết. Bất kỳ một doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ, dù là doanh nghiệp sản xuất hay doanh nghiệp dịch vụ thì khi đã bước vào thương trường kinh doanh phải nghĩ ngay đến khâu tiêu thụ của mình vì lẽ sản phẩm sản xuất ra là để bán. Như chúng ta đã biết, muốn bán được hang hóa phải có người mua và nơi mua bán. Nơi mà bên mua và bên bán gặp nhau để trao đổi mua bán hàng hóa dịch vụ tức là thực hiện hoạt động kinh doanh gọi là thị trường. Như vậy có thể hiểu nôm na thị trường là nơi trao đổi mua bán hàng hóa, do vậy nếu một doanh nghiệp ra đời mà không có chỗ đứng trên thị trường thì đồng nghĩa với doanh nghiệp đó không tồn tại. Vậy thì để tồn tại doanh nghiệp đó phải có thị trường. Tuy nhiên doanh nghiệp nào ra đời cũng có những mục tiêu riêng của mình, trong đó có mục tiêu là tồn tại và phát triển. Tồn tại thì cần có thị trường nhưng để phát triển thì ngoài những điểm mạnh về vốn, công nghệ, con người … thì doanh nghiệp đó phải có hơn 1 thị trường ngoài thị trường truyền thống của mình theo phương châm: “không bỏ trứng cùng một giỏ”. Mở rộng thị trường rất cần thiết đối với doanh nghiệp vì nó làm tăng thị phần, tăng doanh thu, tăng uy tín và giảm thiểu những rủi ro tiềm tang trong mỗi thị trường. 2. Ý nghĩa - Đảm bảo sự an toàn và phát triển của doanh nghiệp vì: Trong tình hình cạnh tranh gay gắt như hiện nay, nhiều doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, rủi ro trong hoạt đọng kinh doanh thì mục tiêu đầu tiên của mỗi doanh nghiệp là an toàn rồi mới nghĩ đến lợi nhuận mới tìm được thế cạnh tranh, tìm kiếm ra lợi nhuận. - Trong nền kinh tế thị trường có rất nhiều hiểm họa và rủi ro lớn, nếu doanh nghiệp mở rộng thị trường doanh nghiệp sẽ phân tán được rủi ro, tạo sự an toàn cho doanh nghiệp vì rủi ro ở thị trường này sẽ được bù đắp bởi thị trường khác và nếu như thực trạng ở thị trường đó quá khó khăn khiến doanh nghiệp phải bỏ mối làm ăn thì cũng không bị tốn kém chi phí cho việc đi tìm thị trường mới đến tới việc kinh doanh bị trì trệ nặng hơn là có thể bị phá sản. xv - Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường sẽ giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, giảm chi phí - Củng cố vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, thị phần ngày càng lớn thì doanh nghiệp càng có vị thế cao trên thị trường. II. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU. 1. Mục đích. - Hệ thống kiến thức(lý thuyết) về mở rộng thị trường. - Tìm hiểu về công tác mở rộng thị trường tại Công ty TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA. - Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế để tìm hiểu thêm về công tác mở rộng thị trường tại Công ty. - Đề ra một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường sản phẩm nước Yến cao cấp Sanest của Công ty TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA. 2. Đối tượng nghiên cứu. - Nghiên cứu về công tác mở rộng thị trường tại Công ty TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA. - Nghiên cứu về mạng thị trường sản phẩm. III. PHẠM VI NGHIÊN CỨU. - Không gian: tại Công ty TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA. - Chuyên đề tốt nghiệp được thực hiện từ 19/02/2011 đến ngày 04/06/2011. IV. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU. - Chương I: Cơ sở lý luận. Chương II: Thực trạng hoạt động xuất khẩu và thị trường xuất khẩu của Công ty TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA. - Chương III : Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu của Công ty TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN YẾN SÀO KHÁNH HÒA. xvi Qua đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý Thầy, Cô.Khoa Kinh tế đặc biệt tới thầy TRẦN CÔNG TÀI – đã tận tình hướng dẫn tôi hoàn thành đề tài này. Do thời gian có hạn và kiến thức còn thiếu nhiều, nhất là ngôn từ của Việt ngữ nên trong bài có nhiều thiếu xót, mong thầy cô giáo góp ý và sữa chữa giúp em để bài làm tốt hơn. Em chân thành cám ơn ! Nha Trang, tháng 07 năm 2011 Sinh viên thực hiện Vilakone thongkeo 1 CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN Mục tiêu của việc mở rộng thị trường Khi doanh nghiệp mở rộng được thị trường tiêu thụ sản phẩm thì doanh số đạt được của doanh nghiệp thì được gia tăng. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ đạt được những mục tiêu khác như: giảm chi phí sản xuất bình quân cho một đơn vị sản phẩm(do sản xuất nhiều sản phẩm nên chi phí cố định tính cho một đơn vị sản phẩm sẽ giảm xuống), nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu sẽ được cải thiện. Mặt khác, uy tín sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường cũng sẽ được nâng cao, vị thế cạnh tranh từ đó cũng sẽ được củng cố và thị phần của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Ý nghĩa của việc mở rộng thị trường Đảm bảo an toàn và phát triển cho doanh nghiệp: Trong tình hình cạnh tranh gây gắt như hiện nay, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải tìm mọi cách để tồn tại được trên thị trường, do đó có thể nói mục tiêu an toàn là hàng đầu. Trong nền kinh tế thị trường, nếu doanh nghiệp mở rộng được thị trường thì có thể đảm bảo được an toàn và phát triển. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh: Một trong những mục đích của việc mở rộng thị trường là nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao tỷ suất lợi nhuận. Ngoài ra, trong khi nghiên cứu thị trường, nghiên cứu nhu cầu, sở thích của khách hàng, các phản ứng của đối thủ cạnh tranh, sự biến động của môi trường kinh doanh,… các doanh nghiệp sẽ có cách phản ứng linh hoạt và phù hợp hơn với tình hình của thị trường. Củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường: Thị phần càng cao thì vị thế cạnh tranh trên thị trường của doanh nghiệp càng vững chắc. Tuy thuộc vào quy mô của thị phần trong quá trình mở rộng thị trường của từng doanh nghiệp mà có thể có những vị thế khác nhau và các doanh nghiệp sẽ có những chiến lược khác nhau trong cạnh tranh. Thị trường tiêu thụ phát triển nhanh sẽ tạo ra thị phần lớn, từ đó doanh nghiệp củng cố được vị thế cạnh tranh trên thị trường. 2 I.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ, CHỨC NĂNG, PHÂN LOẠI VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU. I.1.1. Khái niệm về thị trường. Có rất nhiều quan điểm khác nhau về thị trường. Sau đây là một số quan điểm mà em đã tiếp cận được: • Thị trường theo cách hiểu cổ điện là nơi diễn ra quá trình trao đổi mua bán • Thị trường trong thuật ngữ hiện đại bao gồm tất cả các hội chợ cũng như các địa dư hoặc khu vực tiêu thụ phân theo ngành hàng hoặc mặt hàng. • Thị trường hiểu theo nghĩa hẹp là nơi diễn ra không ngừng các hoạt động mua bán hàng hóa dịch vụ giữa người sản xuất và người tiêu dùng thong qua quan hệ hàng hóa - tiền tệ. • Thị trường hiểu theo nghĩa rộng là hình thức bên ngoài toàn bộ những hoạt động trao đổi hàng – tiền mà nội dung nó hàm chứa bên trong là những mối quan hệ giữa tổng số cung và tổng số cầu cùng vời cơ cấu cung – cầu của từng loại hàng hóa cụ thể. • Thị trường là sự kết hợp giữa cung và cầu trong đó người mua và người bán bình đẳng cùng cạnh tranh. Sản lượng của người mua và người bán nhiều hay ít phản ánh quy mô thị trường lớn hay nhỏ. Việc xác định nên mua hay nên bán lượng hàng hóa và dịch vụ, khối lượng, giá cả là bao nhiêu do cung cầu từ quyết định. Từ đó ta thấy thị trường còn là nơi thực hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa hai khâu tiêu thụ và sản xuất hàng hóa. • Với nhiều định nghĩa khác nhau về thị trường nhưng tổng quát có thể hiểu đây là toàn bộ các giao dịch mua bán hàng hóa dịch vụ giữa người có hàng hóa và những người cần hàng hóa. I.1.2. Vai trò của thị trường. • Thị trường có vai trò quan trọng đối với sản xuất kinh doanh hàng hóa và quản lý kinh tế ở tầm vi mô và vĩ mô. • Thị trường là chiếc cầu nối của sản xuất và tiêu dùng. Thị trường là mục tiêu của sản xuất hàng hóa Thị trường là khâu quan trọng nhất trong quá trình tái sản xuất hàng hóa. 3 • Thị trường là tấm gương để các cơ sở kinh doanh nhận biết nhu cầu xã hội, để đánh giá hiệu quả kinh doanh của chính doanh nghiệp mình. Thị trường là thước đo của mọi cơ sở kinh doanh. • Thị trường là công cụ bổ sung cho các công cụ điều tiết vĩ mô của nần kinh tế nhà nước. Thị trường là môi trường của kinh doanh, là nơi nhà nước tác động vào quá trình kinh doanh của các cơ sở kinh doanh. • Thông qua thị trường mà các doanh nghiệp tìm hiểu và giải quyết các vấn đề sau: Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất như thế nào? Người tiêu dùng cũng có thể biết: Ai đáp ứng được nhu cầu của mình? Nhu cầu đó được thỏa mãn đến mức nào? Đòi hỏi khả năng thanh toán ra sao? I.1.3. Chức năng của thị trường. Chức năng thừa nhận: Trong quá trình diễn ra trao đổi, mặc cả trên thị trường về một hàng hóa nào đó, có hai khả năng xảy ra là thừa nhận hoặc không thừa nhận, hàng hóa đó có thể phù hợp hoặc không phù hợp với khả năng thanh toán. Chức năng thực hiện: Thong qua các chức năng thực hiện của thị trường các hàng hóa hình thành nên giá trị trao đổi của mình, là cơ sở cho sự phân bổ các nguồn lực. Chức năng điều tiết và kích thích quan hệ giữa số cung và số cầu: Nhằm đảm bảo tái sản xuất trôi trảy, được thực hiện thông qua sự đánh giá trên thị trường đôi bên. Trong quá trình định giá, xảy ra điều tiết của thị trường, thông qua sự phân bổ của lực lượng sản xuất từ ngành này sang ngành khác. 4 Chức năng thông tin: Thông tin thị trường là những thông tin về nguồn cung ứng hàng hóa, dịch vụ, nhu cầu hàng hóa dịch vụ. Chức năng này được hình thành là do trên thị trường có chứa đựng thông tin về tổng số cầu và tổng số cung của thị trường, quan hệ cung cầu của từng loại hàng hóa, chất lượng sản phẩm, tìm kiếm và tập hợp các yếu tố sản xuất và tiêu dùng, tìm ra các quyết định phù hợp với lợi ích của mình. I.1.4. Phân loại thị trường. Muốn thành công trong kinh doanh cần phải hiểu cặn kẽ về thị trường. Để hiểu rõ về thị trường chúng ta cần biết phân loại thị trường. Việc phân loại thị trường là cần thiết, là khách quan để nhận thức cặn kẽ về thị trường: Căn cứ vào mức độ xã hội hóa của thị trường: - Thị trường địa phương. - Thị trường toàn quốc. - Thị trường quốc tế. Căn cứ vào mặt hàng buôn bán: - Thị trường kim loại. - Thị trường ô tô, du lịch. - Thị trường cà phê, gạo. - Thị trường tiền tệ. Căn cứ vào phương thức hình thành giá cả thị trường: - Thị trường độc quyền. - Thị trường cạnh tranh. Căn cứ vào khả năng tiêu thụ hàng hóa: - Thị trường tiềm năng. - Thị trường hiện tại. - Thị trường tương lai. Căn cứ vào đối tượng của việc mua bán: - Thị trường tư liệu sản xuất. - Thị trường hàng tiêu dùng.
- Xem thêm -