Tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện kim thành hải dương

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan Ch¬ng I Nh÷ng lý luËn c¬ b¶n vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 1.1. Sù cÇn thiÕt vµ vai trß cña thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. 1.1.1.Kh¸i niÖm T2KDTM: T2KDTM( Thanh to¸n chuyÓn kho¶n) lµ ph¬ng thøc chi tr¶ thùc hiÖn b»ng c¸ch trÝch mét sè tiÒn tõ tµi kho¶n ngêi chi chuyÓn sang tµi kho¶n ngêi ®îc hëng. C¸c tµi kho¶n nµy ®Òu ®îc më t¹i Ng©n hµng. - Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt lµ tæng thÓ c¸c chu chuyÓn tiÒn mÆt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n th«ng qua c¸c chøc n¨ng ph¬ng tiÖn lu th«ng vµ ph¬ng tiÖn thanh to¸n. H×nh thøc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt thêng ®îc sö dông trong quan hÖ chi tr¶ th«ng thêng gi÷a nh©n d©n víi nhau hoÆc nh÷ng kho¶n giao dÞch gi¸ trÞ tiÒn nhá gi÷a c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ víi nhau. - T2KDTM trong nÒn kinh tÕ quèc d©n lµ tæng hîp c¸c kho¶n thanh to¸n ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch trÝch tµi kho¶n hoÆc bï trõ gi÷a c¸c ®¬n vÞ th«ng qua c¬ quan trung gian lµ Ng©n hµng hoÆc c¸c tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n. - T2KDTM lµ h×nh thøc dÞch chuyÓn sè tiÒn nhÊt ®Þnh tõ tµi kho¶n cña ®¬n vÞ nµy sang tµi kho¶n cña ®¬n vÞ kh¸c b»ng c¸c thÓ thøc thanh to¸n cña Ng©n hµng nh : Uû nhiÖm chi, Uû nhiÖm thu, SÐc ... th«ng qua Ng©n hµng ®Ó chi tr¶ cho nhau ë cïng ®Þa ph¬ng hoÆc kh¸c ®Þa ph¬ng. 1.1.2.Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan cña T2KDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Mét trong nh÷ng ph¸t minh quan träng nhÊt cña con ngêi cã tÝnh chÊt ®ét ph¸, ®Èy nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i tiÕn mét bíc dµi lµ sù ph¸t minh ra tiÒn tÖ. TiÒn tÖ ra ®êi vµ kh«ng ngõng ®îc nghiªn cøu hoµn thiÖn nh»m 2 môc tiªu chÝnh: sù tiÖn lîi vµ sù an toµn. SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 1 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan Tríc ®©y ngêi ta dïng vá sß, vá hÕn nh÷ng vËt kh«ng cã gi¸ trÞ ®Ó lµm vËt trao ®æi, tiÕp ®Õn lµ nh÷ng thø cã gi¸ trÞ cao nh vµng b¹c ch©u b¸u lµm ph¬ng tiÖn lu th«ng vµ tÝch tr÷. Tr¶i qua qu¸ tr×nh lu th«ng nh÷ng ®ång tiÒn ®óc Kim lo¹i b»ng vµng, b¹c hîp kim bÞ mßn vÑt, kh«ng ®ñ träng lîng nhng vÉn ®îc x· héi thõa nhËn nh nh÷ng ®ång tiÒn cã ®ñ gi¸ trÞ. Lîi dông hiÖn tîng ngêi ta dïng tiÒn giÊy ®Ó thÕ tiÒn Kim lo¹i trong lu th«ng v× nh÷ng u viÖt cña nã nh: gän nhÑ, dÔ vËn chuyÓn... Tuy nhiªn tÝnh u viÖt nµy chØ phï hîp khi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ cha ph¸t triÓn, viÖc trao ®æi víi sè lîng nhá trªn ph¹m vi hÑp. Cßn khi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao, viÖc trao ®æi hµng ho¸ ®a d¹ng víi khèi lîng lín, trªn b×nh diÖn réng, dung lîng thÞ trêng vµ c¬ cÊu thÞ trêng ®îc më réng, mäi quan hÖ kinh tÕ trong x· héi ®Òu ®îc tiÒn tÖ ho¸ th× viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt ®· béc lé nhiÒu h¹n chÕ nh: thanh to¸n mÊt nhiÒu thêi gian, vËn chuyÓn kh«ng an toµn, b¶o qu¶n phøc t¹p. Ngoµi ra mçi quèc gia ®Òu cã ®ång tiÒn riªng vµ ®ång tiÒn cña nh÷ng níc kÐm ph¸t triÓn vµ ®ang ph¸t triÓn thêng kh«ng ®îc chÊp nhËn trong thanh to¸n Quèc tÕ... Mét trong nh÷ng chøc n¨ng quan träng cña tiÒn tÖ lµ lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n, trong thanh to¸n bao gåm thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ T 2KDTM. C¸c tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n lu«n cã nhu cÇu thanh to¸n víi nhau c¸c kho¶n cung øng dÞch vô vµ hµng ho¸, phôc vô s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cho con ngêi. Nh÷ng nhu cÇu nµy cÇn ®îc xö lý linh ho¹t khi dïng tiÒn mÆt, khi T2KDTM. §ã lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ chóng ta cÇn ph¶i ®Ò cËp tíi. Ngµy nay T2KDTM ®ang trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, nã ®· gÇn gòi h¬n víi cuéc sèng cña mäi ngêi. Khi tr×nh ®é s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ ngµy cµng ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ngµy cµng trë nªn ®a d¹ng, c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu më tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n víi nhau th«ng qua Ng©n hµng. Tõ ®ã T2KDTM lµ vÊn ®Ò tÊt yÕu ph¶i ®Æt ra. Khi tr×nh ®é cña s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ cßn ë møc ®é thÊp, tiÒn mÆt ®îc sö dông phæ biÕn vµ ®· thÓ hiÖn tÝnh linh ho¹t cña nã tøc lµ gióp cho quan hÖ mua b¸n ®îc diÔn ra nhanh chãng ë mäi lóc, mäi n¬i, tiÒn mÆt vµ hµng ho¸ vËn ®éng ®ång thêi tõ ngêi mua sang ngêi b¸n vµ ngîc l¹i. Nhng khi s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn ë tr×nh ®é cao, thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt trong nhiÒu trêng hîp ®· béc lé nh÷ng nhîc ®iÓm SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 2 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan nhÊt lµ khi quan hÖ mua b¸n ph¸t sinh gi÷a nh÷ng ngêi mua vµ ngêi b¸n c¸ch xa nhau hoÆc nh÷ng gi¸ trÞ hµng ho¸ lín th× viÖc thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ tèn nhiÒu chi phÝ ®Ó in Ên kiÓm ®Õm mét khèi lîng tiÒn mÆt rÊt lín mµ kh«ng thÓ lêng tríc ®îc nh÷ng mÊt m¸t thiÕu hôt cã thÓ x¶y ra. Do ®ã tÊt yÕu ®ßi hái ph¶i cã mét h×nh thøc thanh to¸n míi ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái cña qu¸ tr×nh mua b¸n ®ã. H×nh thøc T 2KDTM ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®ã cña nÒn kinh tÕ. Khi c¸c quan hÖ giao dÞch mua b¸n, trao ®æi, chi tr¶ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngµy cµng nhiÒu víi gi¸ trÞ tiÒn lín th× c¸c h×nh thøc thanh to¸n cÇn ph¶i ® îc c¶i tiÕn hiÖn ®¹i ho¸ ®Ó phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸, hÖ thèng c¸c Ng©n hµng trong c¶ níc ph¶i më réng mµng líi thanh to¸n b»ng viÖc nèi m¹ng thanh to¸n ®iÖn tö liªn hµng vµ thanh to¸n bï trõ ®iÖn tö c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®· trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc cho qu¸ tr×nh chu chuyÓn vèn nhanh chãng an toµn hiÖu qu¶. Nh vËy T2KDTM vµ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt cã mèi quan hÖ chuyÓn ho¸ lÉn nhau ®Òu cã nh÷ng vÞ trÝ quan träng kh«ng thiÕu ®îc ®èi víi nÒn kinh tÕ, trong ®ã T2KDTM chiÕm tû träng lín h¬n. Tæ chøc tèt c«ng t¸c T 2KDTM lµ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ. T¨ng nhanh vßng quay vèn , thóc ®Èy ph¸t triÓn s¶n xuÊt, lu th«ng hµng ho¸ vµ ®iÒu hoµ lu th«ng tiÒn tÖ. 1.1.3. Vai trß cña T2KDTM trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, T2KDTM lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng trong tæng chu chuyÓn tiÒn tÖ, nã cã vai trß quan träng ®èi víi c¸c chñ thÓ thanh to¸n, c¸c trung gian thanh to¸n, cô thÓ: 1.1.3.1- Vai trß cña T2KDTM trong nÒn kinh tÕ. Khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang kinh tÕ thÞ trêng, T2KDTM ®· gi÷ mét vai trß rÊt quan träng ®èi víi tõng ®¬n vÞ kinh tÕ, tõng c¸ nh©n vµ ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ, bÊt kú mét nhµ s¶n xuÊt nµo còng ®Òu mong muèn ®ång vèn cña m×nh tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt vµ sinh lêi tèi ®a cho m×nh, do ®ã hä muèn s¶n phÈm cña hä lµm ra ph¶i ®îc tiªu thô ngay trªn thÞ trêng vµ thu ®îc tiÒn ®Ó tiÕp tôc mét chu kú s¶n xuÊt míi. V× vËy vÊn ®Ò thanh to¸n tiÒn hµng lµ v« cïng quan träng, trong qu¸ tr×nh trao SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 3 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan ®æi mua b¸n nÕu ®¬n vÞ dïng tiÒn mÆt th× sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn b¶o qu¶n tiÒn kh¶ n¨ng rñi ro cao. T2KDTM ®îc thùc hiÖn qua Ng©n hµng trªn m¹ng m¸y vi tÝnh ®· phÇn nµo ®¸p øng ®îc nhu cÇu nhanh chãng, chÝnh x¸c cho c¸c kh¸ch hµng ®¶m b¶o an toµn vèn vµ tµi s¶n cña hä. T2KDTM mÆt gãp phÇn gi¶m thÊp tû träng tiÒn mÆt trong lu th«ng, tõ ®ã cã thÓ tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ lu th«ng x· héi nh: in Ên, ph¸t hµnh, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, kiÓm ®Õm. MÆt kh¸c T2KDTM cßn t¹o ra sù chuyÓn ho¸ th«ng suèt gi÷a tiÒn mÆt vµ tiÒn chuyÓn kho¶n. C¶ hai khÝa c¹nh ®ã ®Òu t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ vµ lu th«ng tiÒn tÖ. T2KDTM t¹o ®iÒu kiÖn tËp trung mét nguån vèn lín cña x· héi vµo tÝn dông ®Ó t¸i ®Çu t vµo nÒn kinh tÕ, ph¸t huy vai trß ®iÒu tiÕt, kiÓm tra cña Nhµ níc vµo ho¹t ®éng tµi chÝnh ë tÇm vÜ m« vµ vi m«, qua ®ã kiÓm so¸t ®îc l¹m ph¸t ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. 1.1.3.2- Vai trß cña T2KDTM ®èi víi Ng©n hµng Th¬ng M¹i. C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng quan t©m ®Õn vÊn ®Ò thanh to¸n lµ an toµn - tiÖn lîi - quay vßng vèn nhanh. Víi nh÷ng yªu cÇu ®a d¹ng cña c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ - X· héi, tõ l©u ®· cã sù tham gia cña Ng©n hµng, Ng©n hµng trë thµnh trung t©m tiÒn tÖ tÝn dông thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ vµ T 2KDTM ®· gãp phÇn kh«ng nhá vµo thµnh c«ng cña Ng©n hµng. - T2KDTM t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña Ng©n hµng: T2KDTM kh«ng nh÷ng lµm gi¶m ®îc chi phÝ in Ên, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn tiÒn mÆt mµ cßn bæ sung nguån vèn cho Ng©n hµng th«ng qua ho¹t ®éng më tµi kho¶n thanh to¸n cña tæ chøc kinh tÕ vµ c¸c nh©n. Kh¸ch hµng göi tiÒn vµo tµi kho¶n nµy víi mong muèn ®îc Ng©n hµng ®¸p øng mét c¸ch kÞp thêi chÝnh x¸c c¸c yªu cÇu thanh to¸n. - T2KDTM thóc ®Èy qu¸ tr×nh cho vay: Nhê cã nguån vèn tiÒn göi kh«ng kú h¹n, Ng©n hµng cã c¬ héi ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho m×nh b»ng c¸ch cÊp tÝn dông cho nÒn kinh tÕ. Do Ng©n hµng thu hót ®îc mét nguån vèn cã chi phÝ thÊp nªn trªn c¬ së ®ã h¹ l·i suÊt tiÒn vay, khuyÕn khÝch doanh nghiÖp, c¸ nh©n vay vèn Ng©n hµng ®Ó ®Çu t, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. - T2KDTM gióp cho NHTM thùc hiÖn chøc n¨ng t¹o tiÒn: Trong thùc tÕ nÕu thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, sau khi lÜnh tiÒn mÆt ra khái Ng©n hµng, sè tiÒn ®ã kh«ng SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 4 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan cßn n»m trong ph¹m vi kiÓm so¸t cña Ng©n hµng n÷a. Song nÕu thùc hiÖn b»ng h×nh thøc T2KDTM, Ng©n hµng thùc hiÖn trÝch chuyÓn tõ tµi kho¶n cña ngêi ph¶i tr¶ sang tµi kho¶n cña ngêi thô hëng, hoÆcbï trõ gi÷a c¸c tµi kho¶n tiÒn göi cña c¸c NHTM víi nhau, Ng©n hµng sÏ cã mét vèn t¹m thêi nhµn rçi, cã thÓ sö dông nguån vèn ®ã ®Ó cho vay. Nh vËy thùc chÊt cña c¬ chÕ t¹o tiÒn göi cña hÖ thèng Ng©n hµng lµ tæ chøc thanh to¸n qua Ng©n hµng vµ cho vay b»ng chuyÓn kho¶n. V× vËy khi T 2KDTM cµng ph¸t triÓn th× kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cµng lín do ®ã t¹o cho Ng©n hµng lîi nhuËn ®¸ng kÓ. - T2KDTM gãp phÇn më réng ®èi tîng thanh to¸n, t¨ng doanh sè thanh to¸n: T2KDTM t¹o ®iÒu kiÖn thanh to¸n tiÒn hµng ho¸, dÞch vô mét c¸ch an toµn cã hiÖu qu¶, chÝnh x¸c, tin cËy vµ tiÕt kiÖm nhiÒu thêi gian, qua ®ã t¹o lËp niÒm tin cña c«ng chóng vµo ho¹t ®éng cña hÖ thèng Ng©n hµng. Tõ ®ã mäi ngêi d©n, mäi doanh nghiÖp ®Òu tham gia vµo hÖ thèng thanh to¸n cña Ng©n hµng. Nh vËy T2KDTM gióp Ng©n hµng thùc hiÖn ®îc viÖc më réng ®èi tîng thanh to¸n, t¨ng doanh sè thanh to¸n, më réng ph¹m vi thanh to¸n trong vµ ngoµi níc, qua ®ã lµm t¨ng lîi nhuËn cña Ng©n hµng gióp Ng©n hµng giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. - T2KDTM thóc ®Èy c¸c dÞch vô kh¸c: §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, Ng©n hµng kh«ng ngõng c¶i tiÕn ®a ra c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c nhau v× c¸c s¶n phÈm dÞch vô nµy ®¶m b¶o cho Ng©n hµng tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. C¸c dÞch vô nµy muèn ph¸t triÓn ®îc cÇn cã sù hç trî ®¾c lùc cña T2KDTM míi ®îc thùc hiÖn mét c¸ch hiÖu qu¶ v× T2KDTM ®îc tæ chøc tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng thùc hiÖn c¸c dÞch vô tr¶ tiÒn víi khåi lîng lín mét c¸ch chÝnh x¸c vµ nhanh chãng qua ®ã thu hót ®îc ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng. 1.1.3.3- Vai trß cña T2KDTM ®èi víi Ng©n hµng Trung ¬ng: T2KDTM ®îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc trÝch chuyÓn vèn trªn tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, do ®ã nã h¹n chÕ ®îc khèi lîng tiÒn mÆt trong lu th«ng, tiÕt kiÖm chi phÝ trong in Ên, b¶o qu¶n, cÊt tr÷, vËn chuyÓn, kiÓm ®Õm tiÒn mÆt... ®ång thêi thùc hiÖn kÕ ho¹ch ho¸ vµ ®iÒu hoµ lu th«ng tiÒn tÖ gióp cho Ng©n hµng Trung ¬ng kiÓm so¸t ®îc khèi lîng tiÒn mÆt trong lu th«ng tèt h¬n. T2KDTM ®îc thùc hiÖn th«ng qua viÖc kh¸ch hµng göi tiÒn vµo tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, lµm t¨ng kh¶ n¨ng t¹o tiÒn, t¹o nguån vèn trong thanh to¸n ®Ó cho vay ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, më réng T 2KDTM sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho Ng©n hµng Nhµ níc SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 5 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan cã thÓ qu¶n lý vµ kiÓm so¸t mét c¸ch tæng qu¸t qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ cña nÒn kinh tÕ, thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, ®em l¹i lîi Ých vÒ kinh tÕ x· héi tèt h¬n. 1.1.3.4- Vai trß cña T2KDTM ®èi víi c¬ quan tµi chÝnh: T¨ng tû träng T2KDTM kh«ng chØ cã ý nghÜa vÒ mÆt tiÕt kiÖm tiÒn mÆt, chi phÝ lu th«ng mµ cßn gióp c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp ®îc tèt h¬n. NÕu c¸c giao dÞch thanh to¸n trong nÒn kinh tÕ ®îc thùc hiÖn chñ yÕu b»ng chuyÓn kho¶n th× tiÒn chØ chuyÓn tõ tµi kho¶n cña ngêi nµy sang tµi kho¶n cña ngêi kh¸c, tõ tµi kho¶n cña doanh nghiÖp nµy sang tµi kho¶n cña doanh nghiÖp kh¸c, tõ Ng©n hµng nµy sang Ng©n hµng kh¸c, tiÒn vÉn n»m trong hÖ thèng Ng©n hµng th× tæn thÊt tµi s¶n Nhµ níc vµ tæn thÊt tµi s¶n cña ngêi d©n sÏ ®îc h¹n chÕ. Nh vËy trªn c¬ së tµi kho¶n tiÒn göi vµ c¸c tµi kho¶n thanh to¸n ®îc thùc hiÖn qua Ng©n hµng ®· gióp doanh nghiÖp vµ c¬ quan qu¶n lý nh bé chñ qu¶n, c¬ quan thuÕ cã ®iÒu kiÖn ®Ó kiÓm tra theo dâi doanh thu, chi phÝ, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh chÝnh x¸c. Do ®ã, h¹n chÕ c¸c ho¹t ®éng “kinh tÕ ngÇm”, kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng giao dÞch kinh tÕ, gi¶m thiÓu c¸c t¸c ®éng tiªu cùc cña c¸c ho¹t ®éng “kinh tÕ ngÇm”, t¨ng cêng tÝnh chñ ®¹o cña Nhµ níc trong viÖc ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ vµ ®iÒu hµnh c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh quèc gia, gãp phÇn lµm lµnh m¹nh ho¸ nÒn kinh tÕ, x· héi. 1.1.4. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng T2KDTM: T2KDTM lµ ph¹m trï kinh tÕ cã mèi quan hÖ víi toµn bé ho¹t ®éng cña nÒn s¶n xuÊt X· héi vµ do vËy chÞu sù t¸c ®éng bëi nhiÒu nh©n tè cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ nh: - M«i trêng kinh tÕ vÜ m«, sù æn ®Þnh chÝnh trÞ X· héi. - M«i trêng ph¸p lý. - T©m lý, thãi quen, tr×nh ®é d©n trÝ vµ thu nhËp cña ngêi d©n. - Qui m« Ng©n hµng. - Khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ. - Nh©n tè con ngêi. SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 6 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan 1.1.5. T×nh h×nh ph¸t triÓn nghiÖp vô T2KDTM ë níc ta. Tõ khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, Ng©n hµng Nhµ Níc ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p nh»m c¶i tiÕn c¬ b¶n c«ng t¸c T2KDTM. - Ph¸t triÓn nhiÒu c«ng cô thanh to¸n míi phï hîp víi ®iÒu kiÖn nghiÖp vô hiÖn t¹i ®· kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng khan hiÕm tiÒn mÆt kÐo dµi. - Híng dÉn kh¸ch hµng tù lùa chän h×nh thøc thanh to¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn lu©n chuyÓn vËt t hµng ho¸ cña m×nh, t¹o sù b×nh ®¼ng gi÷a kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng. Tõ ®ã thu hót ®îc tiÒn t¹m thêi nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ vµo Ng©n hµng ®Ó cho vay ph¸t triÓn s¶n xuÊt lu th«ng hµng ho¸ ®èi víi nÒn kinh tÕ Quèc d©n. Nh vËy c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ cña ®Êt níc ®ßi hái ngµnh Ng©n hµng ph¶i nç lùc rÊt lín, ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc thanh to¸n ®Ó dÇn dÇn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Nèi m¹ng thanh to¸n quèc tÕ h¬n lóc nµo hÕt ngµnh Ng©n hµng cÇn t¹o ®îc m«i trêng ph¸p lý ®Çy ®ñ chuyÓn ho¸ nhanh tõ thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt sang T 2KDTM vµ ngîc l¹i phôc vô tèt yªu cÇu cña kh¸ch hµng 1.2. Nh÷ng quy ®Þnh mang tÝnh nguyªn t¾c trong thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt: LuËt Ng©n hµng Nhµ níc (®iÒu 35) qui ®Þnh: Ng©n hµng Nhµ níc tæ chøc hÖ thèng T2KDTM, tæ chøc thanh to¸n liªn Ng©n hµng vµ cung cÊp c¸c dÞch vô thanh to¸n. Ng©n hµng Nhµ níc ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ kÞp thêi c¸c giao dÞch thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt vµ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt theo yªu cÇu cña chñ tµi kho¶n. §iÒu 66 LuËt Tæ chøc TÝn dông qui ®Þnh: TCTD lµ Ng©n hµng ®îc thùc hiÖn c¸c giao dÞch thanh to¸n víi tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n cã më tµi kho¶n t¹i TCTD. TCTD ®îc cung cÊp c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n, thùc hiÖn dÞch vô thanh to¸n trong níc cho kh¸ch hµng vµ lµm dÞch vô thanh to¸n Quèc tÕ (Khi ®îc Ng©n hµng Nhµ níc cho phÐp). 1.2.1- Qui ®Þnh chung: C¸c doanh nghiÖp, c¬ quan ®oµn thÓ ®¬n vÞ vò trang c«ng d©n ViÖt Nam vµ ngêi níc ngoµi ho¹t ®éng trªn l·nh thæ ViÖt Nam ®îc quyÒn lùa chän Ng©n hµng ®Ó më tµi kho¶n giao dÞch vµ thùc hiÖn thanh to¸n. Nh vËy tríc ®©y c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 7 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan chØ ®îc phÐp më tµi kho¶n giao dÞch t¹i Ng©n hµng n¬i ®Þa ph¬ng m×nh ®ãng trô së chÝnh, hiÖn nay kh¸ch hµng cã quyÒn lùa chän Ng©n hµng ®Ó më tµi kho¶n giao dÞch ®em ®Õn cho hä sù tiÖn lîi nhÊt vÒ thanh to¸n, ®ång thêi qui ®Þnh nµy cßn t¹o ra sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c NH trong viÖc n©ng cao chÊt lîng phôc vô dÞch vô thanh to¸n nh»m thu hót kh¸ch hµng, v× tríc ®©y NH cã thÓ yªn t©m do kh¸ch hµng ph¶i më tµi kho¶n ë NH m×nh th× nay hä ph¶i t×m c¸ch ®Ó gi÷ vµ thu hót kh¸ch hµng më tµi kho¶n vµ giao dÞch t¹i Ng©n hµng m×nh. 1.2.2.Qui ®Þnh ®èi víi kh¸ch hµng. 1.2.2.1.Kh¸ch hµng bªn tr¶ tiÒn: §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¸c kho¶n thanh to¸n ®Çy ®ñ, nhanh chãng, chñ tµi kho¶n (bªn tr¶ tiÒn) ph¶i lu«n cã ®ñ sè d trªn tµi kho¶n tiÒn göi thanh to¸n, chñ tµi kho¶n cã toµn quyÒn sö dông sè tiÒn trªn tµi kho¶n ®Ó chi tr¶ cho ngêi thô hëng hoÆc rót tiÒn mÆt. - Chñ tµi kho¶n chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ viÖc chi tr¶ sè tiÒn trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña m×nh. NÕu kh«ng thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c quy ®Þnh th× chñ tµi kho¶n ph¶i chÞu ph¹t theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc, TCTD. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ më vµ sö dông tµi kho¶n, giÊy tê thanh to¸n theo mÉu do Ng©n hµng quy ®Þnh. C¸c chøng tõ nép vµo Ng©n hµng ®Òu ph¶i lËp theo mÉu in s½n do Ng©n hµng in Ên nhîng b¸n. Khi lËp chøng tõ ph¶i ghi chÐp ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè, ch÷ ký vµ con dÊu trªn chøng tõ ph¶i ®óng víi ch÷ ký vµ con dÊu ®· ®¨ng ký t¹i Ng©n hµng. Mäi trêng hîp vi ph¹m kû luËt thanh to¸n, qu¶n lý giÊy tê thanh to¸n kh«ng chÆt chÏ bÞ kÎ gian lîi dông chñ tµi kho¶n ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi thiÖt h¹i do ®¬n vÞ g©y ra. 1.2.2.2- §¬n vÞ bªn b¸n (bªn thô hëng) Bªn thô hëng ph¶i giao hµng ®Çy ®ñ theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt, lËp giÊy ®ßi tiÒn theo ®óng thÓ thøc ®· tho¶ thuËn ghi trong hîp ®ång kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c chøng tõ vµ nép chøng tõ thanh to¸n vµo Ng©n hµng phôc vô m×nh ®óng thêi gian qui ®Þnh. NÕu vi ph¹m ®iÒu kho¶n ghi trong hîp ®ång vÒ chøng tõ ®Òu kh«ng cã gi¸ trÞ thanh to¸n. Khi thanh to¸n qua tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n, ngêi sö dông dÞch vô SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 8 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan thanh to¸n (kh¸ch hµng) ph¶i tu©n thñ nh÷ng qui ®Þnh híng dÉn cña tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n vÒ viÖc lËp chøng tõ thanh to¸n, ph¬ng thøc nép, lÜnh tiÒn ë tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n. 1.2.3. Quy ®Þnh ®èi víi Ng©n hµng. Ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c uû nhiÖm thanh to¸n cña chñ tµi kho¶n ®¶m b¶o chÝnh x¸c an toµn, thuËn tiÖn. C¸c Ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn kho¶n trong ph¹m vi sè d tiÒn göi theo yªu cÇu cña chñ tµi kho¶n. Trõ trêng hîp chñ tµi kho¶n vi ph¹m kû luËt chi tr¶ hoÆc vi ph¹m ph¸p luËt buéc ph¶i thanh to¸n th× Ng©n hµng ®îc quyÒn trÝch tµi kho¶n tiÒn göi cña chñ tµi kho¶n ®Ó thùc hiÖn viÖc thanh to¸n ®ã theo biªn b¶n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. Tæ chøc cung øng dÞch vô thanh to¸n ph¶i kiÓm so¸t c¸c chøng tõ thanh to¸n cña kh¸ch hµng tríc khi h¹ch to¸n vµ thanh to¸n ®¶m b¶o lËp ®óng thñ tôc quy ®Þnh, dÊu ch÷ ký ®óng mÉu ®· ®¨ng ký víi Ng©n hµng vµ ch÷ ký trªn chøng tõ thanh to¸n ®óng víi mÊu ®¨ng ký t¹i Ng©n hµng (nÕu lµ ch÷ ký tay) hoÆc ®óng víi ch÷ ký ®iÖn tö do Ng©n hµng cÊp (nÕu lµ ch÷ ký ®iÖn tö); kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng cßn ®ñ ®Ó chi tr¶ sè tiÒn trªn chøng tõ. §èi víi chøng tõ hîp lÖ, ®îc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm xö lý chÝnh x¸c, an toµn, thuËn tiÖn; sö dông tµi kho¶n kÕ to¸n thÝch hîp ®Ó h¹ch to¸n c¸c giao dÞch thanh to¸n vµ gi÷ bÝ mËt vÒ sè d trªn tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt, th«ng b¸o ®Çy ®ñ kÞp thêi sè d tµi kho¶n cho chñ tµi kho¶n biÕt, göi giÊy b¸o Nî vµ giÊy b¸o Cã cho kh¸ch, hµng th¸ng ph¶i ®èi chiÕu sè d trªn tµi kho¶n víi kh¸ch hµng ký x¸c nhËn gi÷a Ng©n hµng víi ®¬n vÞ. Ng©n hµng ®îc quyÒn tõ chèi thanh to¸n ®èi víi chøng tõ thanh to¸n kh«ng hîp lÖ, kh«ng ®îc ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh to¸n, ®ång thêi kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng néi dung liªn ®íi cña hai bªn kh¸ch hµng. Trªn ®©y lµ nh÷ng qui ®Þnh cô thÓ vÒ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c chñ thÓ tham gia trong quan hÖ T2KDTM. Tuú tõng h×nh thøc thanh to¸n mµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn ®îc qui ®Þnh cô thÓ kh¸c nhau. 1.3. C¸c h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt hiÖn nay ë SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 9 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan ViÖt Nam: ë níc ta c«ng t¸c T2KDTM ®îc tæ chøc thùc hiÖn qua Ng©n hµng - Kho b¹c Nhµ Níc theo tinh thÇn c¸c v¨n b¶n ph¸p qui cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ Níc ViÖt Nam. C¸c thÓ thøc T2KDTM hiÖn ®ang sö dông cho c¸c tæ chøc kinh tÕ giao dÞch thanh to¸n gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 1092/2002 ngµy 08/10/2002 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam vµ N§ 30 CP vÒ sÐc bao gåm: - Thanh to¸n b»ng sÐc. - Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi ( hoÆc LÖnh chi) - chuyÓn tiÒn - Thanh to¸n b»ng th tÝn dông. - Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu ( hoÆc Nhê thu) - Thanh to¸n b»ng thÎ ng©n hµng... Víi mçi h×nh thøc thanh to¸n cã néi dung kinh tÕ nhÊt ®Þnh ®¸p øng víi ®iÒu kiÖn tÝnh chÊt cña sù vËn ®éng vËt t hµng ho¸ cung øng dÞch vô vµ ph¬ng thøc chi tr¶ trong quan hÖ giao dÞch. §iÒu kiÖn tÝnh chÊt giao dÞch kinh tÕ nµo th× cã ph¬ng thøc thanh to¸n Êy, nã t¹o ra kh¶ n¨ng thanh to¸n nhanh nhÊt gi÷a vËn ®éng vËt t hµng ho¸ víi vËn ®éng tiÒn vèn, ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm lÉn nhau trong viÖc cung cÊp vËt t hµng ho¸ cung øng dÞch vô.ViÖc chi tr¶ kh«ng thÓ cho r»ng mét h×nh thøc thanh to¸n tèt nhÊt nÕu h×nh thøc ®ã ¸p dông kh«ng thÝch hîp vµo ®Æc ®iÓm kinh tÕ cô thÓ. VËn dông ®óng ®¾n h×nh thøc thanh to¸n phï hîp víi néi dung kinh tÕ nã sÏ ph¸t huy t¸c dông tÝch cùc ®èi víi c¸c quan hÖ kinh tÕ, ngîc l¹i nã sÏ g©y t¸c h¹i tiªu cùc, g©y trë ng¹i cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. V× vËy c¸c ®¬n vÞ c¸ nh©n khi sö dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n ph¶i n¾m v÷ng néi dung ®iÒu kiÖn quy ®Þnh cña tõng thÓ thøc ®Ó thÊy râ nh÷ng u nhîc ®iÓm, tån t¹i cña nã tõ ®ã lùa chän h×nh thøc thanh to¸n thÝch hîp nhÊt ®¶m b¶o cã lîi chung.ViÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n ph¶i ®îc tho¶ thËn gi÷a ®«i bªn ghi râ trªn hîp ®ång kh«ng bªn nµo Ðp buéc bªn nµo hoÆc thùc hiÖn tr¸i víi qui ®Þnh cña thÓ lÖ thanh to¸n. Sau ®©y lµ thñ tôc thùc hiÖn c¸c h×nh thøc T2KDTM. 1.3.1.Thanh to¸n b»ng SÐc. SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 10 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan 1.3.1.1. Kh¸i niÖm chung: SÐc (Check, ChÌque) lµ ph¬ng tiÖn thanh to¸n do ngêi ký ph¸t lËp, díi h×nh thøc chøng tõ in s½n, lÖnh cho ngêi thùc hiÖn thanh to¸n tr¶ kh«ng ®iÒu kiÖn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho ngêi thô hëng. Liªn quan ®Õn SÐc cã c¸c chñ thÓ sau: - Ngêi ký ph¸t hµnh lµ ngêi lËp SÐc vµ ký tªn trªn SÐc ra lÖnh cho ngêi thùc hiÖn thanh to¸n tr¶ sè tiÒn trªn SÐc. - Ngêi ®îc tr¶ tiÒn lµ ngêi mµ ngêi ký ph¸t chØ ®Þnh, cã quyÒn hëng hoÆc chuyÓn nhîng ®èi víi sè tiÒn ghi trªn tê SÐc. - Ngêi thô hëng cÇm tê SÐc mµ tê SÐc ®ã: + Cã ghi tªn ngêi ®îc tr¶ tiÒn lµ chÝnh m×nh, hoÆc + Kh«ng ghi tªn, nhng ghi côm tõ “ Tr¶ cho ngêi cÇm SÐc”, hoÆc + Ngêi ®· ®îc chuyÓn nhîng b»ng ký hËu, th«ng qua ch÷ ký chuyÓn nhîng. 1.3.1.2. §Æc ®iÓm cña SÐc: - MÆt tríc tê SÐc gåm c¸c yÕu tè: + Ch÷ SÐc ®îc in phÝa trªn + Sè SÐc + Ngêi ®îc tr¶ tiÒn + Sè tiÒn x¸c ®Þnh b»ng sè vµ b»ng ch÷ + Tªn ngêi thùc hiÖn thanh to¸n + §Þa ®iÓm thanh to¸n + Ngµy ký ph¸t + Ch÷ ký ( ghi hä, tªn) cña ngêi ký ph¸t Tõng NH th¬ng m¹i thiÕt kÕ mÉu SÐc tr¾ng riªng cña NH m×nh ®Ó cung øng cho kh¸ch hµng. - ChuyÓn nhîng SÐc b»ng c¸ch ký hËu. SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 11 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan - Thêi h¹n xuÊt tr×nh SÐc lµ 30 ngµy kÓ tõ ngµy ký ph¸t. - Ngêi ký ph¸t ph¶i cã tµi kho¶n t¹i NH vµ ph¶i cã sè d trªn tµi kho¶n ®ñ ®Ó thanh to¸n sè tiÒn trªn tê SÐc ®· ký ph¸t. 1.3.1.3.Ph©n lo¹i SÐc: • SÐc TiÒn mÆt: ( S¬ ®å 1 quy tr×nh thanh to¸n SÐc TiÒn mÆt – phÇn phô lôc) Trªn tê SÐc nÕu kh«ng cã côm tõ “ Tr¶ vµo tµi kho¶n” th× ngêi thô hëng cã quyÒn lÜnh tiÒn mÆt Khi ngêi thô hëng SÐc tiÒn mÆt ®em SÐc ®Õn NH, kÕ to¸n NH kiÓm so¸t c¸c néi dung ghi trªn SÐc. Tê SÐc ®ù¬c dïng lµm chøng tõ ghi nî tµi kho¶n ngêi ký ph¸t SÐc. • SÐc chuyÓn kho¶n: (S¬ ®å 2 quy tr×nh thanh to¸n SÐc chuyÓn kho¶n – phÇn phô lôc) SÐc chuyÓn kho¶n kh«ng ®îc lÜnh tiÒn mÆt. Trªn tê SÐc ( theo cïng mÉu) nÕu cã ghi thªm côm tõ “ Tr¶ vµo tµi kho¶n” th× SÐc nµy ®îc thanh to¸n chuyÓn kho¶n b»ng c¸ch trÝch tiÒn tõ tµi kho¶n ngêi ký ph¸t chuyÓn vµo tµi kho¶n ngêi thô hëng. Ngêi ký ph¸t SÐc chuyÓn kho¶n ph¶i ghi ( hoÆc ®ãng dÊu) trªn tê SÐc côm tõ “Tr¶ vµo tµi kho¶n”. Tê SÐc ph¶i ®îc ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè, ký tªn theo ®óng mÉu ch÷ ký ®· ®¨ng ký víi NH. Ngêi thô hëng muèn thanh to¸n SÐc, ph¶i lËp b¶ng kª nép SÐc theo mÉu cña NH. Th«ng thêng b¶ng kª nép SÐc ph¶i lËp 2 liªn, mét liªn dïng ®Ó ghi cã tµi kho¶n ngêi thô hëng, mét liªn dïng ®Ó b¸o cã cho ngêi thô hëng. Nép tê SÐc kÌm b¶ng kª vµo bÊt cø NH nµo. • SÐc b¶o chi (S¬ ®å 3 quy tr×nh thanh to¸n SÐc b¶o chi – phÇn phô lôc) SÐc b¶o chi do chñ tµi kho¶n ph¸t hµnh, ®îc ng©n hµng( hoÆc kho b¹c) ®¶m b¶o thanh to¸n. Ngêi ph¸t hµnh SÐc ph¶i lu ký tríc sè tiÒn ghi trªn tê SÐc, vµo mét tµi kho¶n riªng. SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 12 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan Mçi lÇn ph¸t hµnh SÐc b¶o chi, chñ tµi kho¶n lËp 3 liªn UNC kÌm theo tê SÐc cã ghi ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè, trùc tiÕp nép vµo ng©n hµng( hoÆc kho b¹c) n¬i m×nh më tµi kho¶n. NhËn ®îc c¸c chøng tõ nµy, Ng©n hµng( hoÆc kho b¹c ) sö dông c¸c liªn giÊy yªu cÇu b¶o chi SÐc ®Ó h¹ch to¸n vµ b¸o Nî, ®ång thêi ký tªn ®ãng dÊu ghi ngµy th¸ng b¶o chi lªn mÆt tríc tê SÐc 1.3.2. Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm chi - chuyÓn tiÒn: 1.3.2.1. Kh¸i niÖm: UNC lµ lÖnh viÕt cña chñ tµi kho¶n yªu cÇu Ng©n hµng phôc vô m×nh trÝch mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh tõ tµi kho¶n ®îc hëng, ®Ó thanh to¸n tiÒn mua b¸n, cung øng hµng ho¸, dÞch vô, hoÆc nép thuÕ, thanh to¸n nî.vv... UNC ®îc ¸p dông ®Ó thanh to¸n cho ngêi ®îc hëng cã tµi kho¶n ë cïng Ng©n hµng, kh¸c hÖ thèng Ng©n hµng, kh¸c tØnh. 1.3.2.2. Ph©n lo¹i UNC: • NÕu 2 ®¬n vÞ më tµi kho¶n cïng mét Ng©n hµng ( Xem s¬ ®å 4 qui tr×nh thanh to¸n UNC t¹i mét Ng©n hµng – phÇn phô lôc) • NÕu 2 ®¬n vÞ më tµi kho¶n cïng mét Ng©n hµng ( Xem s¬ ®å 5 qui tr×nh thanh to¸n UNC t¹i mét Ng©n hµng – phÇn phô lôc) 1.3.2.3. SÐc chuyÓn tiÒn cÇm tay: Khi thanh to¸n kh¸c ®Þa ph¬ng, nhng cïng mét hÖ thèng Ng©n hµng th¬ng m¹i, ®¬n vÞ mua hµng cã thÓ sö dông SÐc chuyÓn tiÒn cÇm tay. SÐc chuyÓn tiÒn cã thêi h¹n hiÖu lùc lµ 30 ngµy. SÐc chuyÓn tiÒn cÇm tay thuéc hÖ thèng nµo ph¸t hµnh th× hÖ thèng ®ã thanh to¸n. §©y lµ h×nh thøc thanh to¸n kh¸ thuËn tiÖn vµ an toµn. RÊt phï hîp yªu cÇu cña kh¸ch hµng ¸p dông thanh to¸n réng r·i tríc ®©y khi Ng©n hµng cha ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n chuyÓn tiÒn ®iÖn tö trong hÖ thèng. Ngµy nay thÓ thøc thanh to¸n sÐc cÇm tay Ýt kh¸ch hµng ¸p dông. 1.3.3. Thanh to¸n b»ng uû nhiÖm thu (nhê thu). SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 13 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan 1.3.3.1. Kh¸i niÖm: Uû nhiÖm thu (UNT) lµ lÖnh viÕt trªn mÉu in s½n, ®¬n vÞ b¸n lËp, nhê Ng©n hµng phôc vô m×nh thu hé tiÒn sau khi ®· hoµn thµnh cung øng hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô cho ®¬n vÞ bªn mua theo hîp ®ång tho¶ thuËn 1.3.3.2. Ph©n lo¹i UNT: • NÕu 2 ®¬n vÞ më tµi kho¶n cïng mét Ng©n hµng( Xem s¬ ®å 6 qui tr×nh thanh to¸n UNT t¹i mét Ng©n hµng – phÇn phô lôc) • NÕu 2 ®¬n vÞ më tµi kho¶n cïng mét Ng©n hµng (Xem s¬ ®å 7 qui tr×nh thanh to¸n UNT t¹i mét Ng©n hµng – phÇn phô lôc) 1.3.4. Thanh to¸n b»ng th tÝn dông:(Xem s¬ ®å 8 qtr×nh thanh to¸n- phÇn phô lôc) Th tÝn dông lµ lµ mét v¨n b¶n cam kÕt cã ®iÒu kiÖn ®îc Ng©n hµng më theo yªu cÇu cña ngêi sö dông dÞch vô thanh to¸n (ngêi xin më TTD) theo ®ã Ng©n hµng thùc hiÖn yªu cÇu cña ngêi më TTD ®Ó tr¶ tiÒn hoÆc uû quyÒn cho Ng©n hµng kh¸c tr¶ tiÒn ngay theo lÖnh cña ngêi thô hëng khi nhËn ®îc bé chøng tõ xuÊt tr×nh phï hîp víi ®iÒu kiÖn thanh to¸n cña TTD . Th tÝn dông dïng ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng trong ®iÒu kiÖn bªn b¸n ®ßi hái bªn mua ph¶i cã ®ñ tiÒn ®Ó chi tr¶ khi ®Õn h¹n thanh to¸n ®· tho¶ thuËn vµ phï hîp víi sè tiÒn hµng ®· giao theo hîp ®ång hoÆc ®¬n ®Æt hµng ®· ký. §îc ¸p dông ®Ó thanh to¸n gi÷a hai kh¸ch hµng cïng hÖ thèng (v× liªn quan ®Õn ký hiÖu mËt vµ viÖc øng vèn) hoÆc hai Ng©n hµng kh¸c hÖ thèng trªn cïng ®Þa bµn (ph¶i qua mét Ng©n hµng trung gian lµ Ng©n hµng cïng hÖ thèng víi Ng©n hµng phôc vô ngêi mua vµ cã tham gia thanh to¸n bï trõ víi Ng©n hµng cña ngêi b¸n) Th tÝn dông ®îc më theo yªu cÇu cña ngêi mua, ngêi mua ph¶i trÝch tµi kho¶n tiÒn göi cña m×nh (hoÆc vay Ng©n hµng) mét sè tiÒn b»ng tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ ®Æt mua ®Ó lu ký vµo tµi kho¶n riªng. Ng©n hµng bªn b¸n ph¶i b¸o cho bªn thô hëng biÕt cã th tÝn dông ®· më. Thêi h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông thêng lµ 3 th¸ng kÓ tõ khi Ng©n hµng bªn mua nhËn ®îc yªu cÇu më th tÝn dông. Ng©n hµng phôc vô bªn thô hëng chØ thanh to¸n cho ®¬n vÞ hëng hiªô lùc. Mäi tranh chÊp vÒ hµng ho¸ ®· giao vÒ tiÒn hµng ®· tr¶ ®Òu do hai bªn mua b¸n tù gi¶i quyÕt th«ng qua träng tµi kinh tÕ theo quy ®Þnh thùc hµnh thèng nhÊt vÒ TÝn dông SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 14 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan chøng tõ do phßng Th¬ng m¹i quèc tÕ Pari ban hµnh n¨m 1990 vµ söa ®æi n¨m 1993 (UCP 500 vµ söa ®æi). HiÖn nay th tÝn dông ®îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn trong thanh to¸n quèc tÕ, cßn trong níc th× hÇu nh kh«ng ¸p dông v× th tÝn dông cã nhîc ®iÓm: qu¸ tr×nh thanh to¸n phøc t¹p kÐo dµi l¹i ph¶i ký göi tiÒn t¹i Ng©n hµng lµm ø ®äng vèn cña ngêi mua.... 1.3.5. Thanh to¸n b»ng thÎ ng©n hµng. 1.3.5.1. Kh¸i niÖm chung: ThÎ (CARD) lµ ph¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖn ®¹i dùa trªn sù ph¸t triÓn kü thuËt tin häc øng dông trong Ng©n hµng. 1.3.5.2. §Æc ®iÓm cô thÓ: ThÎ thanh to¸n lµ mét h×nh thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i v× nã g¾n víi øng dông tin häc Ng©n hµng. ThÎ thanh to¸n ®îc Ng©n hµng ph¸t hµnh vµ b¸n cho kh¸ch hµng ®Ó thanh to¸n tiÒn hµng ho¸ dÞch vô vµ c¸c kho¶n thanh to¸n kh¸c hoÆc rót tiÒn mÆt t¹i c¸c Ng©n hµng ®¹i lý thanh to¸n hay c¸c quÇy tr¶ tiÒn mÆt tù ®éng. Trong ph¹m vi 10 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy viÕt ho¸ ®¬n cung øng hµng ho¸ dÞch vô ngêi tiÕp nhËn thanh to¸n b»ng thÎ ph¶i nép biªn lai vµo Ng©n hµng ®¹i lý ®Ó ®ßi tiÒn, qu¸ thêi h¹n qui ®Þnh trªn Ng©n hµng kh«ng tiÕp nhËn thanh to¸n. 1.3.5.3. Ph©n lo¹i thÎ: Trªn thÕ giíi cã rÊt nhiÒu lo¹i thÎ thanh to¸n nhng tríc m¾t ë ViÖt Nam ¸p dông 3 lo¹i thÎ sau: ThÎ A: Ngêi sö dông thÎ kh«ng ph¶i lu ký tiÒn vµo Ng©n hµng. ThÎ B: Ngëi sö dông ph¶i lu ký tiÒn vµo tµi kho¶n 4273. ThÎ C: ¸p dôg cho kh¸ch hµng ®îc Ng©n hµng cho vay. ViÖc thanh to¸n b»ng thÎ thanh to¸n thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng khi ®i c«ng t¸c xa, nã ®îc sö dông ë c¸c s©n bay, kh¸ch s¹n ... ®Ó h¹n chÕ viÖc sö dông tiÒn mÆt trong thanh to¸n c¸c kho¶n dÞch vô hoÆc c¸c kho¶n mua b¸n nhá. (Xem s¬ ®å 9 quy tr×nh thanh to¸n b»ng thÎ- phÇn phô lôc) ch¬ng II: thùc tr¹ng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i Ng©n SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 15 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan hµng NNo & PTNT HuyÖn Kim Thµnh TØnh H¶i D¬ng 2.1. Tæng quan vÒ Ng©n hµng No & PTNT Kim Thµnh: 2.1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña NHNo & PTNT huyÖn Kim Thµnh: Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (NHNo &PTNT) huyÖn Kim Thµnh lµ mét chi nh¸nh cña NHNo & PTNT tØnh H¶i D¬ng ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 340Q§/NHNN do Tæng gi¸m ®èc NHN0 & PTNT ViÖt nam ban hµnh vµ b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng tõ th¸ng 4 n¨m 1997. NHNo & PTNT Kim thµnh ®îc thµnh lËp trªn c¬ së t¸ch tõ NHNo & PTNT huyÖn Kim m«n vµ cã trô së chÝnh t¹i thÞ trÊn Phó th¸i huyÖn Kim thµnh tØnh H¶i d¬ng, Ng©n hµng ho¹t ®éng trªn ph¹m vi 20 x· vµ 1 thÞ trÊn. Chi nh¸nh NHNo & PTNT huyÖn Kim thµnh lµ mét ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng vµ cã cïng chøc n¨ng ,nhiÖm vô nh c¸c chi nh¸nh NHNo & PTNT kh¸c trªn ®Þa bµn tØnh H¶i d¬ng. Trô së cña Ng©n hµng ®Æt trªn ®Þa bµn réng, lµ trung t©m cña huyÖn, lµ n¬i tËp chung nhiÒu c¬ quan chøc n¨ng cña huyÖn nh: UBND huyÖn, HuyÖn uû, Kho b¹c, Chi côc thuÕ.... §ång thêi trªn ®Þa bµn nµy cßn cã nhiÒu tæ hîp s¶n xuÊt, nhiÒu doanh nghiÖp ®ãng trªn ®i¹ bµn, d©n c ë khu vùc nµy ®«ng ®óc nªn kh¸ch hµng rÊt phong phó. Do n¾m b¾t ®îc nhu cÇu thÞ trêng vµ nhu cÇu vèn trªn ®Þa bµn huyÖn còng nh t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh©n d©n trong giao dÞch víi Ng©n hµng, NHN o & PTNT Kim thµnh ®· më thªm mét chi nh¸nh NH cÊp 3 ë x· Céng hoµ. Ng©n hµng cÊp 3 Lai khª ho¹t ®éng trªn ph¹m vi 6 x·. Sù ra ®êi cña Ng©n hµng cÊp 3 nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho NHN0 & PTNT Kim thµnh thùc hiÖn tèt chøc n¨ng, nhiÖm vô cÊp trªn giao phã. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2005, biªn chÕ cña Ng©n hµng lµ 34 ngêi, trong ®ã c¸n bé n÷ chiÕm 60%, c¸n bé nam chiÕm 40%, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Ng©n hµng ®¹t tr×nh ®é ®¹i häc, cao ®¼ng chiÕm tû lÖ cao: trong ®ã cã 28 ®ång chÝ tr×nh ®é ®¹i häc, 3 ®ång chÝ tr×nh ®é cao ®¼ng, cßn l¹i lµ trung cÊp. SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 16 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan MÆc dï lµ mét chi nh¸nh Ng©n hµng míi ®îc t¸i lËp l¹i c¸ch ®©y 9 n¨m, nhng díi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ban gi¸m ®èc cïng víi sù bè trÝ nh©n sù hîp lý, c¸c ho¹t ®éng nhÞp nhµng, ¨n khíp nhau ®· t¹o nªn mét m« h×nh ho¹t ®éng kh¸ hiÖu qu¶. 2.1.2.C¬ cÊu tæ chøc cña NH No & PTNT huyÖn Kim Thµnh: 2.1.2.1. S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña NH No & PTNT huyÖn Kim Thµnh ( Xem s¬ ®å phÇn phô lôc) 2.1.2.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban: Mçi phßng thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh theo sù ph©n c«ng, chØ ®¹o cña Ban Gi¸m ®èc. Trong ho¹t ®éng gi÷a c¸c Phßng, ban cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau ®Ó cïng thùc hiÖn môc tiªu chung cña Ng©n hµng. - Phßng Kinh doanh: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô lµ cho vay, gi¸m ®Þnh kh¸ch hµng cho vay, gi¸m ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp vµ lËp hå s¬ cho vay. - Phßng KÕ to¸n- Ng©n quü: Cã chøc n¨ng, nhiÖm vô gi¶Ø ng©n- lu tr÷ hå s¬ cho vay. Vµ bªn Ng©n quü cã nhiÖm vô xuÊt tiÒn cho kh¸ch hµng vay. - NH cÊp 3 Lai Khª: Lµ NH chi nh¸nh trùc thuéc NH No & PTNT huyÖn Kim Thµnh, cã nhiÖm vô vµ chøc n¨ng nh 1 m« h×nh thu nhá cña NH No &PTNT huyÖn Kim Thµnh. + Tæ TÝn dông: Tæ tÝn dông ë NH c¸p 3 Lai Khª ho¹t ®éng gièng nh 1 m« h×nh thu nhá cña phßng Kinh doanh NH No & PTNT huyÖn Kim Thµnh. Còng cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô lµ gi¸m ®Þnh kh¸ch hµng cho vay vµ tµi s¶n thÕ chÊp cña kh¸ch hµng cho vay. + Tæ KÕ to¸n ng©n quü: Cã chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nh phßng KÕ to¸n- NQ cña NH cÊp trªn, nhng ë quy m« nhá h¬n. Mçi phßng thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña m×nh theo sù ph©n c«ng, chØ ®¹o cña Ban Gi¸m ®èc. Trong ho¹t ®éng gi÷a c¸c Phßng, ban cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau ®Ó cïng thùc hiÖn môc tiªu chung cña Ng©n hµng. NHNo & PTNT thùc hiÖn nhiÖm vô, chøc n¨ng theo sù ph©n c«ng uû quyÒn cña Tæng Gi¸m ®èc NHNo & PTNT ViÖt Nam vÒ c¸c mÆt nghiÖp vô: Huy ®éng, cho vay, thanh to¸n vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Thùc hiÖn viÖc lu©n chuyÓn bè trÝ s¾p xÕp c¸n bé cho c¸c phßng ban mét c¸ch SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 17 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan hîp lý ®óng ngêi ®óng viÖc, ®Çu t cho viÖc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, ngo¹i ng÷ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ßi hái cao cña c«ng viÖc trong thêi ®¹i kinh tÕ tri thøc ngµy nay lµ mét trong nh÷ng ®Ò ¸n cïng víi viÖc gi¸o dôc ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, x©y dùng truyÒn thèng v¨n minh trong giao tiÕp...®· ®em l¹i hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng cña NHNo & PTNT huyÖn Kim Thµnh tØnh H¶i D¬ng thêi gian qua. N©ng cÊp, ®æi míi trang thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c giao dÞch còng ®· ®îc ®æi míi theo nguyªn t¾c hiÖn ®¹i, ®Çu t cã träng t©m vµo c¸c ho¹t ®éng ®em l¹i hiÖu qu¶ tøc thêi còng nh l©u dµi, phï hîp víi t×nh h×nh tµi chÝnh cña ®¬n vÞ, ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ hoµn thiÖn tõng bíc ®Ó trë thµnh mét Ng©n hµng hiÖn ®¹i trªn ®Þa bµn vµ s½n sµng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cÇn thiÕt cïng toµn hÖ thèng NHNo & PTNT ViÖt Nam khi héi nhËp kinh tÕ khu vùc vµ quèc tÕ. 2.1.3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng No & PTNT Kim Thµnh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: 3.1.3.1. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo& PTNT huyÖn Kim Thµnh ( Xem b¶ng 1 phÇn phô lôc) 3.1.3.2. T×nh h×nh huy ®éng vèn cña NHNo & PTNT huyÖn Kim Thµnh: (Xem b¶ng 2 phÇn phô lôc) C«ng t¸c huy ®éng vèn lu«n lµ mét nhiÖm vô tiªn quyÕt trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. Muèn më réng ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh th× Ng©n hµng cÇn ph¶i më réng ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Bëi v× ho¹t ®éng chÝnh cña Ng©n hµng lµ "®i vay ®Ó cho vay" do ®ã c«ng t¸c huy ®éng vèn cña mçi Ng©n hµng lµ ho¹t ®éng c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c¸c chÝnh s¸ch huy ®éng vèn, c¬ cÊu huy ®éng vèn cña mçi Ng©n hµng, bÊt kú Ng©n hµng nµo còng rÊt chó träng ®Õn ho¹t nµy. NhËn thøc ®îc ®iÒu ®ã nªn ngay tõ khi míi t¸i lËp l¹i, NHNo & PTNT chi nh¸nh huyÖn Kim Thµnh ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc kh¬i nguån vèn huy ®éng. §©y lµ mét trong nh÷ng c«ng t¸c chñ yÕu nh»m më réng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña m×nh. Mét mÆt, Ng©n hµng thu hót ®îc nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong d©n c t¹o thu nhËp cho hä, mÆt kh¸c l¹i æn ®Þnh më réng quy m« tÝn dông víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ nãi chung vµ hé n«ng d©n nãi riªng. Ng©n hµng ®· ®a d¹ng ho¸ nhiÒu h×nh thøc huy ®éng cña m×nh nh nhËn tiÒn göi víi nhiÒu thêi h¹n kh¸c nhau gióp kh¸ch SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 18 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan hµnh dÔ lùa chän vµ tÝnh ®Õn hiÖu qu¶ trong viÖc göi tiÒn cña m×nh. Ngoµi ra, Ng©n hµng cßn ph¸t hµnh kú phiÕu ®Ó thu hót lîng tiÒn nhµn dçi trong d©n c, c¸c lo¹i tiÒn göi thanh to¸n cña kh¸ch hµng, ®ång thêi Ng©n hµng còng linh ho¹t trong viÖc ¸p dông khung l·i suÊt phï hîp. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng cßn nhËn nguån vèn uû th¸c tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ lµm "®¹i lý" cho Ng©n hµng ngêi nghÌo ®Ó hëng hoa hång Theo b¶ng tæng kÕt nguån vèn ta nhËn thÊy nguån vèn t¨ng liªn tôc qua 3 n¨m, n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. BiÓu ®å sau ®©y sÏ thÓ hiÖn râ h¬n thùc tr¹ng nµy: BiÓu 1: Quy m« t¨ng trëng nguån vèn huy ®éng n¨m 2003,20004,2005: §¬n vÞ: TriÖu ®ång 200 171.9 150 98.202 106.769 100 50 0 2003 2004 2005 Tong nguon von huy dong Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ Kinh doanh n¨m 2003, 2004, 2005. N¨m 2003 tæng nguån vèn lµ 98.202 triÖu ®ång, t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 18.000 triÖu ®ång víi møc t¨ng 18.33%. N¨m 2004 nguån vèn huy ®éng ®îc lµ 106.769 triÖu ®ång, t¨ng so víi n¨m 2003 lµ 8.576 triÖu ®ång (b»ng 8,02%). §Õn n¨m 2005 tæng nguån vèn t¨ng kh¸ nhanh ®¹t 171.900 triÖu ®ång so víi n¨m 2004 t¨ng 65.131 triÖu ®ång, tû lÖ t¨ng lµ 61% vµ t¨ng 73.698 triÖu ®ång so víi n¨m 2003. Lý do ®Ó NHNo &PTNT huyÖn Kim Thµnh cã thÓ ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh vËy lµ do ban l·nh ®¹o Ng©n hµng lu«n lu«n quan t©m, chó träng ®Õn c«ng t¸c huy ®éng nguån vèn, tËn dông mäi nguån vèn cña c¸c tæ chøc kinh tÕ - x· héi trªn ®Þa bµn, thay ®æi lÒ lèi t¸c phong lµm viÖc víi ph¬ng ch©m "cßn kh¸ch hµng cßn phôc vô", gi¶i phãng kh¸ch hµnh nhanh. V× vËy, mÆc dï Ng©n hµng ë liÒn kÒ Kho B¹c, hÖ thèng Kho B¹c lu«n huy ®éng víi l·i suÊt cao h¬n nhng Ng©n hµng vÉn thu hót ®îc nhiÒu kh¸ch SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 19 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi LuËn v¨n tèt nghiÖp GV híng dÉn: Ths. Hoµng YÕn Lan hµng, ®iÒu nµy chøng tá Ng©n hµng rÊt cã uy tÝn víi kh¸ch hµng, ®©y lµ thµnh tÝch ®¸ng kÓ cña Ng©n hµng. 3.1.3.3. . Ho¹t ®éng sö dông vèn cña NHNo & PTNT Kim Thµnh: (Xem b¶ng 3 phÇn phô lôc) Huy ®éng vèn ®· khã, song lµm nh thÕ nµo ®Ó sö dông nguån vèn ®· huy ®éng ®îc mét c¸ch cã hiÖu qu¶, mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt l¹i lµ ®iÒu v« cïng khã kh¨n ®èi víi nh÷ng ngêi lµm Ng©n hµng còng nh ®èi víi c¸c c«ng ty tµi chÝnh, tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông… Lµ mét chi nh¸nh cña NHNo & PTNT H¶i d¬ng, ho¹t ®éng chñ yÕu cña NHNo Kim Thµnh dùa trªn ®i vay vµ cho vay phÇn lín lµ n«ng d©n, ho¹t ®éng cho vay víi môc ®Ých ph¸t k inh tÕ n«ng nghiÖp, n«ng th«n trªn ®Þa bµn. BiÓu 2: Quy m« t¨ng trëng d nî cho vay t¹i NH No huyÖn Kim Thµnh: §¬n vÞ: TriÖu ®ång 142.508 160 127.763 120 101.983 80 40 0 2003 2004 2005 Tong du no Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2003, 2004, 2005 Qua biÓu 2 ta thÊy trong n¨m 2005 ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng cã nhiÒu khëi s¾c. Tæng d nî tÝn dông tÝnh ®Õn cuèi n¨m 2003 lµ 101.983 triÖu ®ång, cuèi n¨m 2004 lµ 127.763 triÖu ®ång vµ n¨m 2005 lµ 142.508 triÖu ®ång. Trong ®ã n¨m 2005, d nî tÝn dông ng¾n h¹n lµ 83.818 triÖu ®ång, chiÕm 58,8% SV: NguyÔn ThÞ Thu HuyÒn 20 Líp 713- §H Kinh doanh& C«ng nghÖ HµNéi
- Xem thêm -