Tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác giao

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 12120 tài liệu

Mô tả:

Chuyeân ñeà toát nghieäp PHAÀN I: CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN VEÀ GIAO NHAÄN HAØNG XUAÁT KHAÅU THEO PHÖÔNG THÖÙC VAÄN TAÛI CONTAINER I. Hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu vaø nhöõng vaán ñeà chung veà hoaït ñoäng giao nhaän haøng xuaát khaåu taûi caûng bieån: 1. Hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu vaø vai troø cuûa noù trong phaùt trieån kinh teá: 1.1. Khaùi nieäm : Hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu laø söï trao ñoåi nhöõng haøng hoùa dòch vuï coù lôïi theá so saùnh ra khoûi bieân giôùi quoác gia thoâng qua haønh vi mua baùn nhaèm thu ñöôïc lôïi ích töø thöông maïi quoác teá. 1.2. Vai troø Xuaát khaåu ñoùng vai troø quan troïng ñoái vôùi quaù trình phaùt trieån cuûa doanh nghieäp vaø cuûa ñaát nöôùc: a/ Ñoái vôùi doanh nghieäp: Xuaát khaåu goùp phaàn phaùt trieån, môû roäng quy moâ saûn xuaát, taêng lôïi nhuaän cho doanh nghieäp, giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng. Xuaát khaåu ñoøi hoûi doanh nghieäp luoân ñoåi môùi, hoaøn thieän coâng taùc saûn xuaát kinh doanh, naâng cao naêng löïc quaûn lyù cuûa caáp laõnh ñaïo vaø nghieäp vuï cuûa caùn boä ngoaïi thöông. Thoâng qua xuaát khaåu, doanh nghieäp thu ñöôïc ngoaïi teä, töø ñoù coù voán ñeå ñaàu tö mua saém maùy moùc thieát bò, ñoåi môùi coâng ngheä taêng naêng suaát lao ñoäng, tham gia vaøo thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöùôc, môû ra nhieàu cô hoäi cho doanh nghieäp. Thoâng qua xuaát khaåu doanh nghieäp ngaøy caøng cuûng coá ñöôïc uy tín vaø ñòa vò cuûa mình ôû thò tröôøng trong nöôùc vaø thò tröôøng quoác teá. b/ Ñoái vôùi ñaát nöôùc: Xuaát khaåu taïo nguoàn voán ngoaïi teä chuû yeáu cho nhaäp khaåu maùy moùc thieát bò vaø nguyeân vaät lieäu maø chuùng ta chöa saûn xuaát ñöôïc phuïc vuï söï nghieäp coâng nghieäp hoaù ñaát nöôùc. Xuaát khaåu coù taùc duïng boá trí laïi saûn xuaát, toå chöùc nguoàn haøng saûn xuaát, phaùt huy naêng löïc saûn xuaát trong nöôùc ñeå môû roäng qui moâ, caûi tieán cô caáu saûn xuaát theo nhu caàu cuûa thò tröôøng nhaèm ñaït hieäu quaû kinh teá cao. Xuaát khaåu goùp phaàn tích luõy ngaân saùch, traû nôï nöôùc ngoaøi, xaây döïng cô sôû haï taàng, thu huùt voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, chuyeån giao coâng ngheâï vaø giaûi quyeát vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng. Xuaát khaåu laø cô sôû ñeå môû roäng vaø thuùc ñaåy caùc quan heä kinh teá ñoái ngoaïi, naâng cao khaû naêng caïnh tranh treân tröôøng quoác teá. 2. Nhöõng vaán ñeà chung veà hoaït ñoäng giao nhaän haøng xuaát khaåu taïi caûng bieån: 2.1 Cô sôû phaùp lyù, nguyeân taéc giao nhaän haøng hoùa xuaát khaåu taïi caûng bieån: * Vieäc giao nhaän haøng hoùa xuaát khaåu taïi caûng bieån döïa treân: Chuyeân ñeà toát nghieäp - Caùc quy phaïm phaùp luaät quoác teá (Coâng öôùc quoác teá veà vaän ñôn, vaän taûi; Coâng öôùc quoác teá veà hôïp ñoàng mua baùn haøng hoùa quoác teá…) - Caùc quy phaïm phaùp luaät cuûa quoác gia veà giao nhaän-vaän taûi (Boä luaät Haøng haûi Vieät Nam 1990, Luaät Haûi quan,QÑ 2073/ QÑ-GT ngaøy 6/10/1991, QÑ soá 2106/ QÑ-GTVT ngaøy 23/8/1997,…) - Caùc hôïp ñoàng vaø L/C ñaûm baûo quyeàn lôïi cho caùc chuû haøng ngoaïi thöông. 2.2 Nhöõng yeâu caàu ñoái vôùi vieäc giao haøng xuaát khaåu: - Chuaån bò haøng phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa hôïp ñoàng hoaëc L/C - Toå chöùc xeáp haøng xuoáng taøu vaø giao haøng cho taøu nhanh choùng chính xaùc, giaûm ñeán möùc thaáp nhaát haøng hö hoûng, maát maùt - Laäp boä chöùng töø hôïp leä vaø chuyeån giao nhanh choùng ñeå thu hoài tieàn haøng nhanh. Ñaây laø yeâu caàu quan troïng nhaát - Chaáp haønh toát chính saùch ñoái ngoaïi cuûa Nhaø nöôùc, naâng cao uy tín vaø ñoä tin caäy cuûa khaùch haøng trong giao dòch. 2.3 Nhieäm vuï cuûa caùc beân trong quaù trình giao nhaän: a/ Nhieäm vuï cuûa caûng bieån: - Kyù keát hôïp ñoàng uyû thaùc giao nhaän, boác dôõ, baûo quaûn, löu kho haøng hoùa vôùi chuû haøng - Giao haøng xuaát khaåu cho taøu neáu ñöôïc uyû thaùc - Keát toaùn vôùi taøu veà vieäc giao nhaän haøng hoùa vaø laäp caùc chöùng töø caàn thieát khaùc ñeå baûo veä quyeàn lôïi cuûa chuû haøng ngoaïi thöông - Tieán haønh vieäc boác dôõ, vaän chuyeån, baûo quaûn, löu kho haøng hoùa trong khu vöïc caûng - Haøng hoaù löu kho baõi cuûa caûng bò hö hoûng, toån thaát thì caûng phaûi boài thöôøng, neáu coù bieân baûn hôïp leä vaø neáu caûng khoâng chöùng minh ñöôïc laø caûng khoâng coù loãi - Caûng khoâng chòu traùch nhieäm veà haøng hoùa ôû beân trong, neáu bao kieän hoaëc daáu xi chì coøn nguyeân veïn, do kyù maõ hieäu haøng hoùa sai hoaëc khoâng roõ raøng. b/ Nhieäm vuï cuûa chuû haøng ngoaïi thöông: - Tieán haønh vieäc giao nhaän haøng hoaù vôùi taøu trong tröôøng hôïp haøng khoâng qua caûng hoaëc tieán haønh giao nhaän haøng hoaù xuaát khaåu vôùi caûng trong tröôøng hôïp haøng qua caûng - Kyù keát hôïp ñoàng boác dôõ, vaän chuyeån, baûo quaûn, löu kho vôùi caûng - Cung caáp cho caûng caùc thoâng tin veà haøng hoùa vaø taøu - Theo doõi quaù trình giao nhaän ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà phaùt sinh - Laäp caùc chöùng töø caàn thieát trong quaù trình giao nhaän ñeåû coù cô sôû phaùp lyù khieáu naïi caùc beân coù lieân quan - Thanh toaùn caùc loaïi phí cho caûng. c/ Nhieäm vuï cuûa Haûi quan: - Tieán haønh thuû tuïc Haûi quan, thöïc hieän vieäc kieåm tra giaùm saùt, kieåm soaùt Haûi quan ñoái vôùi taøu bieån, haøng hoùa xuaát khaåu Chuyeân ñeà toát nghieäp - Tieán haønh caùc bieän phaùp phaùt hieän, ngaên chaën, ñieàu tra vaø xöû lyù haønh vi buoân laäu, gian laän thöông maïi hoaëc vaän chuyeån traùi pheùp haøng hoùa, ngoaïi hoái, tieàn Vieät Nam qua caûng bieån. Ngoaøi ra, quaù trình giao nhaän haøng hoùa xuaát khaåu taïi caûng bieån coøn nhieàu cô quan khaùc tham gia nhö : Ñaïi lyù taøu bieån, Chuû haøng noäi ñòa… vôùi nhöõng chöùc naêng, nhieäm vuï nhaát ñònh. II. Nghieäp vuï giao nhaän haøng hoùaxuaát khaåu taïi caûng bieån theo phöông thöùc vaän taûi Container: 1. Moät soá ñieåm caàn löu yù khi ñoùng haøng vaøo Container: - Xaùc ñònh vaø kieåm tra kieåu loaïi Container tröôùc khi söû duïng: + Ngöôøi göûi haøng, treân cô sôû ñaëc tính cuûa haøng hoaù caàn chuyeân chôû maø xaùc ñònh kieåu loaïi Container phuø hôïp. + Ngöôøi göûi haøng caàn phaûi kieåm tra kyõ tình traïng cuûa Container ngay luùc ngöôøi ñieàu haønh chuyeân chôû giao Container vì quyeàn lôïi cuûa chính mình. Noäi dung kieåm tra Container nhö sau: . Beân ngoaøi: Khoâng thuûng, khoâng doät, khoâng bò meùo moù do va ñaäp . Beân trong: Kín, saïch seõ . Cöûa Container: Cöûa Container vaø caùc choát ñeäm cöûa phaûi ñaûm baûo ñoùng môû an toaøn, nieâm phong chaéc chaén . Caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa Container: ñöôïc ghi treân voû Container, bao goàm: Troïng löôïng toái ña (Maximum Gross Weight), Troïng taûi tònh (Maximum Payload), Troïng löôïng voû Container (Tare Weight), Dung tích (Container Internal Capacity). - Löïa choïn quy trình ñeå xeáp haøng vaøo Container: Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuûa haøng hoùa soá löôïng, coâng cuï vaän chuyeån, coâng cuï vaø phöông phaùp xeáp dôõ, loaïi Container ñeå löïa choïn quy trình thích hôïp. - Khi ñoùng haøng vaøo Container neân söû duïng heát troïng taûi vaø dung tích trong giôùi haïn cho pheùp cuûa Container ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø ñaït hieäu quaû kinh teá cao. - Caàn phaûi phaân boå ñeàu haøng hoaù treân maët saøn khi ñoùng haøng vaøo Container vaø troïng taâm cuûa loâ haøng phaûi ôû vò trí trung taâm ñeå ñaûm baûo an toaøn cho haøng hoùa vaø baûn thaân Container trong suoát quaù trình chuyeân chôû. - Cheøn ñeäm vaø ñoän loùt kyõ cho haøng hoaù ñeå traùnh khoâng cho haøng hoùa tieáp xuùc, va chaïm gaây hö haïi cho nhau hoaëc cho chính Container. - Söû duïng caùc phöông phaùp thích hôïp ñeå giöõ cho khoâng khí beân trong Container khoâng coù ñoä aåm cao ñeà phoøng haøng haáp hôi, giaûm phaåm chaát. 2. Cöôùc phí trong chuyeân chôû haøng hoùa baèng Container: - Cöôùc phí trong göûi haøng baèng Container thaáp hôn giaù cöôùc trong göûi haøng theo phöông thöùc bao goùi thoâng thöôøng. Trong ñoù giaù cöôùc göûi haøng nguyeân Container thì thaáp hôn giaù cöôùc göûi haøng leû vì phaûi chòu chi phí gom haøng. Chuyeân ñeà toát nghieäp - Cöôùc phí Container ñöôïc aán ñònh thaønh bieåu cöôùc nhö bieåu cöôùc cuûa taøu chôï. Cöôùc phí vaän chuyeån Container thöôøng bao goàm: chi phí vaän taûi noäi ñòa, chi phí beán baõi Container ôû caûng xeáp, dôõ vaø caùc chi phí khaùc… - Thoâng thöôøng cöôùc Container goàm 3 loaïi: + Cöôùc vaän chuyeån Container tính theo maët haøng (CBR) : Ñaây laø möùc cöôùc khoaùn goäp cho vieäc chuyeân chôû moät Container chöùa moät maët haøng rieâng bieät. Vôùi caùch tính naøy neáu chuû haøng ñoùng theâm ñöôïc haøng seõ coù lôïi. + Cöôùc phí Container tính chung cho moïi loaïi haøng (FAK) : Theo caùch tính naøy, moïi maët haøng ñoùng trong cuøng moät Container ñeàu phaûi chòu moät möùc giaù cöôùc khoâng caàn tính ñeán giaù trò cuûa haøng hoùa trong Container. + Cöôùc phí chôû haøng leû: Loaïi cöôùc naøy ñöôïc tính theo troïng löôïng, theå tích hoaëc giaù trò cuûa haøng hoùa ñoù coäng vôùi caùc loaïi dòch vuï laøm haøng leû nhö chi phí beán baõi Container, phí nhoài, ruùt haøng ra khoûi Container. 3. Trình töï giao nhaän haøng hoùa xuaát khaåu taïi caûng bieån theo phöông thöùc vaän taûi Container: * Trình töï giao haøng xuaát khaåu goàm caùc böôùc nghieäp vuï sau: 3.1 Chuaån bò haøng hoùa, naém tình hình taøu: - Nghieân cöùu hôïp ñoàng mua baùn vaø L/C ñeå chuaån bò haøng hoùa, xem ngöôøi mua ñaõ traû tieàn hay môû L/C chöa - Chuaån bò caùc chöùng töø caàn thieát ñeå laøm thuû tuïc haûi quan - Naém tình hình taøu hoaëc tieán haønh löu cöôùc - Laäp Cargo List göûi haõng taøu. 3.2 Kieåm tra haøng hoùa xuaát khaåu: - Kieåm tra veà soá löôïng, troïng löôïng, phaåm chaát xem coù phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng mua baùn hay khoâng - Xin kieåm nghieäm, giaùm ñònh, kieåm dòch, neáu caàn vaø laáy giaáy chöùng nhaän hay bieân baûn thích hôïp. 3.3 Laøm thuû tuïc Haûi quan: - Ñaêng kyù tôø khai Haûi quan, - Tính thueá sô boä vaø ra thoâng baùo thueá, - Kieåm hoaù, - Tính laïi thueá vaø noäp thueá. 3.4 Giao haøng hoùa xuaát khaåu cho taøu: a) Neáu göûi haøng nguyeân(FCL/FCL) - Chuû haøng hoaëc ngöôøi ñöôïc chuû haøng uyû thaùc ñieàn vaø kyù Booking Note roài ñöa cho ñaïi dieän haõng taøu hoaëc ñaïi lyù taøu bieån ñeå xin kyù cuøng vôùi baûn danh muïc haøng xuaát khaåu (Cargo List), - Sau khi kyù Booking Note, haõng taøu seõ caáp leänh giao voû Container ñeå chuû haøng möôïn vaø giao Packing List vaø Seal, - Chuû haøng laáy Container roãng veà ñòa ñieåm quy ñònh ñeå ñoùng haøng vaøo Container, laäp Packing List, Chuyeân ñeà toát nghieäp - Mang haøng (hay Container ñaõ ñoùng) ra caûng ñeå laøm thuû tuïc haûi quan, - Giao Packing List cho Phoøng Thöông vuï cuûa caûng ñeå caûng laøm thuû tuïc vaø ñeán haûi quan ñaêng kyù haï baõi Container ñoàng thôøi laäp Höôùng daãn xeáp haøng (Shipping Order) ñeå treân cô sôû ñoù laäp B/L, - Vaän chuyeån Container ra baõi, laøm thuû tuïc haï baõi (chaäm nhaát laø 8 tieáng tröôùc khi baét ñaàu xeáp haøng) vaø ñoùng phí. Khi haûi quan ñoùng daáu xaùc nhaän thì vieäc giao haøng coi nhö ñaõ xong ( vieäc xeáp haøng leân taøu laø do caûng laøm) vaø chuû haøng coù theå laáy B/L, - Tröôùc khi xeáp Container leân taøu, ñaïi lyù taøu bieån seõ leân danh saùch haøng xuaát khaåu (Loading List), sô ñoà xeáp haøng, thoâng baùo thôøi gian baét ñaàu laøm haøng cho ñieàu ñoä cuûa caûng bieát ñeå boá trí ngöôøi vaø phöông tieän, - Boác Container leân taøu(do caûng laøm). Caùn boä giao nhaän lieân heä vôùi haõng taøu hay ñaïi lyù ñeå laáy B/L hoaëc ñoùng daáu ngaøy thaùng boác haøng leân taøu vaøo B/L nhaän ñeå xeáp (neáu tröôùc ñoù ñaõ caáp) ñeå coù B/L ñaõ xeáp. b) Neáu göûi haøng leû(LCL/LCL): - Chuû haøng göûi Cargo List cho haõng taøu hoaëc ñaïi lyù cuûa haõng taøu , hoaëc ngöôøi giao nhaän. Sau khi chaáp nhaän, haõng taøu hay ngöôøi giao nhaän seõ thoaû thuaän vôùi chuû haøng veà ngaøy giôø, ñòa ñieåm giao nhaän haøng, - Chuû haøng mang haøng ra caûng, kieåm tra Haûi quan vaø giao cho ngöôøi chuyeân chôû hoaëc ngöôøi giao nhaän taïi CFS vaø laáy B/L hay House B/L, - Ngöôøi chuyeân chôû chòu traùch nhieâïm ñoùng haøng vaøo Container, boác haøng leân taøu vaø vaän chuyeån ñeán nôi ñeán, hoaëc neáu thoâng qua ngöôøi giao nhaän, thì ngöôøi giao nhaän seõ ñoùng haøng cuûa nhieàu chuû haøng vaøo Container vaø giao nguyeân Container cho haõng taøu ñeå laáy Master B/L, - Thanh lyù, thanh khoaûn tôø khai haûi quan. 3.5 Laäp boä chöùng töø thanh toaùn: Caên cöù vaøo hôïp ñoàng mua baùn vaø L/C (neáu thanh toaùn theo L/C),caùn boä giao nhaän phaûi laäp hay laáy caùc chöùng töø caàn thieát ñeå taäp hôïp thaønh boä chöùng töø thanh toaùn vaø xuaát trình cho Ngaân haøng ñeå thanh toaùn tieàn haøng . Boä chöùng töø thanh toaùn theo L/C thöôøng bao goàm: B/L, hoái phieáu, hoùa ñôn thöông maïi, phieáu ñoùng goùi, giaáy chöùng nhaän phaåm chaát, giaáy chöùng nhaän troïng löôïng, giaáy chöùng nhaän soá löôïng, giaáy chöùng nhaän xuaát xöù (C/O), giaáy chöùng nhaän kieåm dòch, giaáy chöùng nhaän cuûa ngöôøi höôûng thuï, ñôn Baûo hieåm hoaëc giaáy chöùng nhaän Baûo hieåm (neáu xuaát khaåu theo CIF), … 3.6 Thanh toaùn caùc chi phí caàn thieát: Chuû haøng ngoaïi thöông thanh toaùn caùc chi phí caàn thieát cho caûng nhö : chi phí boác haøng, vaän chuyeån, baûo quaûn, löu kho… 4. Noäi dung coâng taùc giao nhaän haøng xuaát khaåu ñoái vôùi ngöôøi xuaát khaåu trong tröôøng hôïp xuaát khaåu theo ñieàu kieän CIF : Trong tröôøng hôïp haøng xuaát khaåu theo ñieàu kieän CIF ngöôøi xuaát khaåu phaûi coù nghóa vuï thueâ taøu ñeåû chuyeân chôû haøng ñeán caûng ñích quy ñònh vaø mua Chuyeân ñeà toát nghieäp baûo hieåm cho haøng hoùa trong suoát quaù trình vaän chuyeån vì quyeàn lôïi cuûa ngöôøi nhaäp khaåu. 4.1 Thueâ phöông tieän vaän chuyeån : Ñeå thöïc hieän toát nghieäp vuï naøy ñoøi hoûi ngöôøi xuaát khaåu phaûi coù nhieàu kinh nghieäm vaø coù ñuû caùc thoâng tin veà thò tröôøng taøu. Vì theá trong nhieàu tröôøng hôïp chuû haøng thöôøng uyû thaùc thueâ taøu cho moät coâng ty haøng haûi thöïc hieän nhö : coâng ty thueâ taøu vaø moâi giôùi haøng haûi, ñaïi lyù taøu bieån… Coù 3 phöông thöùc thueâ taøu sau: - Thueâ taøu chôï : Taøu chôï laø taøu chaïy thöôøng xuyeân treân moät tuyeán ñöôøng nhaát ñònh, gheù qua nhöõng caûng nhaát ñònh, theo moät lòch trình ñaõ ñònh tröôùc. Thueâ taøu chôï laø vieäc chuû haøng lieân heä vôùi chuû taøu hoaëc ñaïi lyù cuûa chuû taøu giaønh cho mình moät phaàn chieác taøu chôï ñeå chuyeân chôû haøng hoaù töø caûng naøy ñeán caûng khaùc. Phöông thöùc naøy coù ñaëc ñieåm: + Khoái löôïng haøng khoâng lôùn, thöôøng laø maët haøng khoâ, hoaëc haøng coù bao bì, Container +Tuyeán ñöôøng, thôøi gian, cöôùc phí taøu chôï ñöôïc bieát tröôùc + Moái quan heä giöõa chuû haøng vaø ngöôøi chuyeân chôû ñöôïc ñieàu chænh thoâng qua vaän ñôn (B/L), ñaây laø baèng chöùng duy nhaát xaùc nhaän hôïp ñoàng vaän chuyeån ñöôøng bieån ñaõ ñöôïc kyù keát. - Thueâ taøu chuyeán : Taøu chuyeán laø taøu chuyeân chôû haøng hoaù giöõa hai hoaëc nhieàu caûng theo yeâu caàu cuûa chuû haøng treân cô sôû moät hôïp ñoàng thueâ taøu . Thueâ taøu chuyeán laø vieäc chuû haøng lieân heä vôùi chuû taøu hoaëc ñaïi dieän cuûa chuû taøu ñeå thueâ toaøn boä con taøu ñeå chuyeân chôû haøng hoùa töø moät hay nhieàu caûng xeáp ñeán moät hay nhieàu caûng dôõ theo yeâu caàu cuûa chuû haøng . Phöông thöùc naøy coù ñaëc ñieåm : + Haøng coù khoái löôïng lôùn, haøng rôøi, khoái löôïng chuyeân chôû baèng troïng taûi cuûa taøu. + Phöông thöùc naøy linh hoaït, khaû naêng thay ñoåi caûng xeáp cao hôn vaø giaù cöôùc thaáp hôn so vôùi taøu chôï, tuy nhieân cöôùc phí luoân bieán ñoäng neân ñoøi hoûi ngöôøi thueâ taøu phaûi luoân naém vöõng thò tröôøng giaù caû veà taøu. + Moái quan heä giöõa chuû haøng vaø ngöôøi chuyeân chôû laø “Hôïp ñoàng thueâ taøu chuyeán”. - Thueâ taøu ñònh haïn: Thueâ taøu ñònh haïn laø phöông thöùc maø chuû taøu cho chuû haøng thueâ haún moät con taøu ñeå chôû haøng trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Trong thôøi gian naøy thì sôû höõu chieác taøu vaãn thuoäc veà chuû taøu nhöng quyeàn söû duïng laïi thuoäc veà ngöôøi thueâ. Theo phöông thöùc naøy ngöôøi thueâ taøu ñaõ trôû thaønh nhaø kinh doanh dòch vuï haøng hoùa vaän chuyeån treân bieån.Tröôøng hôïp naøy quan heä giöõa ngöôøi thueâ vaø ngöôøi cho thueâ ñöôïc ñieàu chænh baèng “Hôïp ñoàng thueâ taøu ñònh haïn”. Chuyeân ñeà toát nghieäp 4.2 Mua baûo hieåm cho haøng hoùa: * Mua baûo hieåm cho haøng hoùa phaûi döïa vaøo 4 caên cöù sau: - Caùc ñieàu khoaûn cuûa hôïp ñoàng mua baùn haøng hoùa, yeâu caàu qui ñònh trong L/C - Tính chaát vaø ñaëc ñieåm cuûa haøng hoùa - Loaïi taøu chuyeân chôû, haønh trình chuyeân chôû - Bao bì cuûa haøng hoùa, vò trí xeáp haøng leân taøu. * Caùc phöông thöùc kyù keát hôïp ñoàng baûo hieåm haøng hoùa ñöôøng bieån: - Phöông thöùc mua baûo hieåm chuyeán: Mua cho töøng chuyeán haøng. - Phöông thöùc mua baûo hieåm bao: Coù 2 daïng: + Hôïp ñoàng baûo hieåm thaû noåi: Theo hôïp ñoàng naøy thì ngöôøi mua baûo hieåm phaûi ñöa ra döï kieán tröôùc moät toång soá tieàn nhaát ñònh ñuû ñeå baûo hieåm cho moät vaøi loâ haøng seõ vaän chuyeån. Giaù trò baûo hieåm cuûa töøng lo haøng seõ ñöôïc khaáu tröø daàn vaøo toång soá chung cuûa giaù trò hôïp ñoàng baûo hieåm vaø ngöôøi baûo hieåm phaûi phaùt haønh ngay giaáy chöùng nhaän baûo hieåm ñeå ñöa vaøo boä chöùng töø göûi haøng, sau moãi laàn göûi moät loâ haøng cuï theå thì quyeát toaùn cho loâ haøng ñoù. + Hôïp ñoàng baûo hieåm bao: Laø hôïp ñoàng baûo hieåm nhieàu chuyeán haøng trong moät thôøi gian nhaát ñònh. Ngöôøi baûo hieåm nhaän baûo hieåm toaøn boä haøng hoùa cuûa ngöôøi ñöôïc baûo hieåm, giaù trò cuûa moãi loâ haøng cuõng coù giôùi haïn nhaát ñònh. Khaùc vôùi HÑ baûo hieåm thaû noåi, HÑ baûo hieåm bao khoâng ñöa ra döï kieán toång soá tieàn maø chæ aán ñònh thôøi haïn trong ñoù vieäc baûo hieåm haøng hoùa seõ ñöôïc thöïc hieän. Ngoaøi ra ñeå kyù keát hôïp ñoàng baûo hieåm, ngöôøi mua baûo hieåm caàn phaûi naém vöõng caùc ñieàu kieän baûo hieåm chính : + Ñieàu kieän baûo hieåm A : Baûo hieåm moïi ruûi ro + Ñieàu kieän baûo hieåm B : Baûo hieåm coù toån thaát rieâng + Ñieàu kieän baûo hieåm C : Baûo hieåm mieãn toån thaát rieâng. 5. Lôïi ích kinh teá – xaõ hoäi trong chuyeân chôû haøng hoùa baèng Container: 5.1 Lôïi ích kinh teá: Vieäc göûi haøng xuaát khaåu theo phöông thöùc vaän taûi Container seõ mang laïi cho chuû haøng ngoaïi thöông nhöõng ích lôïi sau: - Giaûm chi phí bao bì vaän taûi - Giaûm chi phí giao haøng - Ruùt ngaén thôøi gian löu thoâng haøng hoùa - Giaûm toån thaát cho haøng hoùa - Goùp phaàn thöïc hieän toát hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông - Goùp phaàn giaûm bôùt traùch nhieäm cho chuû haøng - Giaûm ñöôïc phí Baûo hieåm cho haøng hoùa chuyeân chôû 5.2 Lôïi ích xaõ hoäi: - Taêng naêng suaát lao ñoäng xaõ hoäi - Tieát kieäm chi phí cho saûn xuaát xaõ hoäi Chuyeân ñeà toát nghieäp - Taïo ñieàu kieän aùp duïng quy trình kyõ thuaät môùi trong ngaønh vaän taûi, goùp phaàn ñaåy nhanh söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc -Taïo ra nhöõng vieäc laøm môùi, dòch vuï môùi, giaûi quyeát theâm vieäc laøm cho lao ñoäng xaõ hoäi - Baûo ñaûm an toaøn cho lao ñoäng ngaønh ngheà trong xaõ hoäi - Thuùc ñaåy saûn xuaát phaùt trieån, môû roäng quan heä hôïp taùc buoân baùn vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi - Thay ñoåi cô caáu maët haøng, cô caáu thò tröôøng trong kinh doanh xuaát khaåu - Goùp phaàn caûi thieän caùn caân thanh toaùn quoác teá trong hoaït ñoäng thöông maïi quoác teá - Taïo ñieàu kieän cho ñaát nöôùc chuû ñoäng hoäi nhaäp kinh teá trong khu vöïc vaø theá giôùi. III. Nhöõng chöùng töø cô baûn lieân quan ñeán hoaït ñoäng giao nhaän haøng hoùa xuaát khaåu: 1. Chöùng töø haøng hoùa: 1.1 Hoaù ñôn thöông maïi: Hoaù ñôn thöông maïi laø chöùng töø thanh toaùn. Ngöôøi baùn yeâu caàu ngöôøi mua phaûi traû soá tieàn ghi trong hoaù ñôn, trong ñoù neâu roõ ñôn giaù, toång giaù trò, ñieàu kieän giao haøng, phöông thöùc thanh toaùn.. Hoaù ñôn thöông maïi ñöôïc laäp thaønh nhieàu baûn vaø trình cho nhieàu choå nhö göûi Ngaân haøng ñeå ñoøi tieàn, göûi Coâng ty Baûo hieåm ñeå tính phí Baûo hieåm, göûi cô quan ngoaïi hoái ñeå xin caáp ñoåi ngoaïi teä, göûi cho Haûi quan ñeå tính thueá. 1.2 Baûn keâ chi tieát haøng : Laø baûn keâ chi tieát haøng trong kieän ñeå tieän kieåm tra haøng, boå sung caùc chi tieát cho hoùa ñôn thanh toaùn vì khoâng ghi ñaày ñuû, ñeå bieát coù bao nhieâu loaïi haøng vaø soá löôïng töøng loaïi. 1.3 Phieáu ñoùng goùi: Laø phieáu keâ khai haøng trong kieän, trong hoøm, trong hoäp, xeáp ñaët trong bao bì 1.4 Giaáy chöùng nhaän soá löôïng: Laø giaáy thöôøng caáp cho haøng tính theo chieác, giaáy naøy nhaèm ñeå kieåm tra haøng nhaäp khi qua caûng, thöôøng do cô quan kieåm nghieäm thöïc hieänvaø caáp giaáy. 1.5 Giaáy chöùng nhaän phaåm chaát : Laø giaáy xaùc nhaän phaåm chaát haøng, ñeå chöùng minh haøng phuø hôïp vôùi chaát löôïng ghi trong hôïp ñoàng. Giaáy naøy thoâng thöôøng do xöôûng hay nhaø maùy caáp theo maãu quy ñònh hoaëc do cô quan kieåm nghieäm hay giaùm ñònh cuûa nöôùc baùn haøng caáp caáp theo quy ñònh trong hôïp ñoàng. Chuyeân ñeà toát nghieäp 2. Chöùng töø vaän taûi: 2.1 Vaän ñôn ñöôøng bieån (B/L) Laø moät chöùng töø chuyeân chôû haøng treân bieån do ngöôøi chuyeân chôû caáp cho ngöôøi göûi haøng nhaèm noùi leân quan heä phaùp lyù giöõa ngöôøi vaän chuyeån vaø ngöôøi göûi haøng, ngöôøi nhaän haøng. B/L coù 3 chöùc naêng: + Laø bieân lai nhaän haøng ñeå chôû cuûa ngöôøi chuyeân chôû + Laø chöùng töø sôû höõu nhöõng haøng hoùa moâ taû treân vaän ñôn.Vôùi chöùc naêng naøy, B/L laø moät tôø giaáy coù giaù trò duøng ñeå mua baùn, caàm coá vaø chuyeån nhöôïng + Laø baèng chöùng cuûa hôïp ñoàng vaän taûi ñaõ ñöôïc kyù keát giöõa caùc beân. 2.2 Phieáu göûi haøng (Shipping Note): Phieáu göûi haøng do chuû haøng giao cho ngöôøi chuyeân chôû ñeå ñeà nghò löu khoang xeáp haøng leân taøu. Ñaây laø cô sôû ñeå chuaån bò laäp vaän ñôn. 2.3 Baûn löôïc khai haøng hoùa treân taøu (Cargo Manifest): Laø chöùng töø keâ khai haøng hoùa treân taøu, neâu roõ vaø phaûn aùnh thoâng tin veà cöôùc, do ñaïi lyù taøu bieån soaïn, duøng ñeå khai Haûi quan, cung caáp thoâng tin veà haøng xuaát trình Haûi quan khi caàn. 3. Chöùng töø baûo hieåm: Giaáy chöùng nhaän baûo hieåm: Do toå chöùc baûo hieåm caáp, chöùng minh haøng ñaõ ñöôïc baûo hieåm. Toå chöùc baûo hieåm nhaän boài thöôøng khi xaûy ra ruûi ro toån thaát veà haøng hoaù ñöôïc baûo hieåm vaø theo ñieàu kieän baûo hieåm ñaõ mua. Ngöôøi mua baûo hieåm phaûi noäp tieàn baûo hieåm môùi ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän baûo hieåm. 4. Chöùng töø Haûi quan: 4.1 Giaáy chöùng nhaän xuaát xöù haøng hoaù (C/O) : C/O do Phoøng thöông maïi vaø coâng nghieäp cuûa nöôùc xuaát khaåu caáp xaùc nhaän nôi saûn xuaát haøng.Giaáy naøy duøng cho vieäc vaän duïng chính saùch thueá cuûa nöôùc nhaäp khaåu, ñeå giaûm hoaëc mieãn thueá. 4.2 Giaáy chöùng nhaän kieåm dòch,veä sinh : Laø chöùng töø do cô quan coù thaåm quyeàn cuûa Nhaø nöôùc caáp cho chuû haøng ñeå xaùc nhaän haøng hoùa ñaõ ñöôïc an toaøn veà maët dòch beänh, saâu haïi, naám ñoäc, … Chuyeân ñeà toát nghieäp PHAÀN II: THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT KINH DOANH VAØ COÂNG TAÙC GIAO NHAÄN MAËT HAØNG LOÁP OÂ TOÂ, XE ÑAÏP XUAÁT KHAÅU THEO PHÖÔNG THÖÙC VAÄN TAÛI CONTAINER TAÏI COÂNG TY CAO SU ÑAØ NAÜNG A. Tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty: I . Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa Coâng ty: Coâng ty Cao su Ñaø Naüng thaønh laäp ngaøy 04/12/1975 theo Quyeát ñònh soá 340/PTT ñöôïc Hoäi ñoàng Chính phuû pheâ duyeät sau khi thoáng nhaát giöõa Toång cuïc Hoùa chaát vaø Boä Quoác phoøng , vôùi teân goïi ban ñaàu laø Nhaø maùy Cao su Ñaø Naüng, tieàn thaân laø moät xöôûng ñaép voû xe oâ toâ Quaân ñoäi Myõ- Nguïy. Thaùng 12 naêm 1975, Toång cuïc Hoaù chaát Vieät Nam tieáp quaûn. Ñeán cuoái thaùng 12 naêm 1975, Coâng ty chính thöùc ñöôïc thaønh laäp vôùi teân giao dòch laø Danang Rubber Company (DRC) vaø coù truï sôû chính taïi 01 Leâ Vaên Hieán, Quaän Nguõ Haønh Sôn, Thaønh phoá Ñaø Naüng. Cô sôû vaät chaát kyõ thuaät ban ñaàu cuûa Coâng ty haàu nhö khoâng coù gì nhöng vôùi söï noå löïc phaán ñaáu vöôn leân lieân tuïc cuûa caùc theá heä nhieät thaønh ñaõ taïo neân söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa Coâng ty. Naêm 1985, Coâng ty ñaõ hoaøn taát döï aùn daây chuyeàn saûn xuaát saêm loáp xe ñaïp vôùi coâng suaát 1,5 trieäu boä/naêm. Töø moät nhaø maùy khoâng teân tuoåi, Nhaø maùy Cao su Ñaø Naüng ngaøy caøng khaúng ñònh vò trí cuûa mình taïi mieàn Trung, ñaûm baûo thu nhaäp oån ñònh cho hôn 450 lao ñoäng vaøo loaïi khaù cuûa khu vöïc. Thaùng 7 naêm 1986 Coâng ty ñaõ ñöôïc Toång cuïc Hoaù chaát pheâ duyeät Luaän chöùng kinh teá kyõ thuaät xaây döïng xöôûng saûn xuaát saêm loáp oâ toâ vôùi coâng suaát 20.000 boä/naêm. Ñaây laø böôùc chuyeån quan troïng, chaëng ñöôøng ñaàu tö phaùt trieån ñaày khoù khaên thöû thaùch ñoái vôùi Coâng ty. Naêm 1990, Coâng ty ñaõ laäp Luaän chöùng xin chuyeån tieáp ñaàu tö daây chuyeàn leân 60.000 boä/ naêm vaø ñöôïc Boä Coâng nghieäp pheâ duyeät. Ñaàu naêm 2000, Coâng ty ñaõ ñöôïc Boä Coâng nghieäp pheâ duyeät döï aùn naâng cao naêng suaát saûn xuaát saêm loáp oâ toâ töø 200.000 leân 500.000 boä/naêm vôùi toång voán ñaàu tö laø 341,158 tyû ñoàng, trong ñoù 100 tyû ñoàng töø nguoàn voán vay cuûa quyõ hoå trôï phaùt trieån saûn xuaát. Ñeán naêm 2002, Coâng ty ñaõ ñaàu tö xaây döïng cô sôû 2 taïi khu Coâng nghieäp Lieân Chieåu. Cô sôû môùi naøy ñaõ laép ñaët moät daây chuyeàn luyeän vaø seõ ñi vaøo hoaït ñoäng vaøo thaùng 3 naêm 2004. Chuyeân ñeà toát nghieäp II. Chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn vaø moái heä giöõa caùc phoøng ban trong Coâng ty: 1. Chöùc naêng, nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Coâng ty: 1.1 Chöùc naêng: Coâng ty coù chöùc naêng saûn xuaát, kinh doanh caùc maët haøng saêm loáp xe ñaïp, xe maùy, oâ toâ caùc loaïi vaø caùc loaïi saûn phaåm cao su khaùc phuïc vuï cho caùc ngaønh coâng nghieäp vaø daân duïng, daàn daàn thay theá haøng nhaäp khaåu. 1.2 Nhieäm vuï: - Toå chöùc saûn xuaát theo ñuùng ngaønh ngheà quy ñònh - Xaây döïng vaø thöïc hieän caùc keá hoaïch, khoâng ngöøng naâng cao, môû roäng saûn xuaát, ñaùp öùng ngaøy caøng toât nhu caàu cuûa thò tröôøng - Baûo toàn vaø phaùt trieån voán trong saûn xuaát kinh doanh - Thöïc hieän nghóa vuï Nhaø nöôùc giao, baûo veä Coâng ty, moâi tröôøng, an ninh, tuaân thuû phaùp luaät, haïch toaùn baùo caùo trung thöïc theo ñuùng quy ñònh cuûa Nhaø nöôùc - Ñaøo taïo, boài döôõng vaø caûi thieän ñôøi soáng cho coâng nhaân vieân 1.3 Quyeàn haïn: - Coâng ty ñöôïc quyeàn saûn xuaát kinh doanh xuaát nhaäp khaåu tröïc tieáp - Töï haïch toaùn kinh teá ñoäc laäp, ñöôïc quyeàn vay voán vaø huy ñoäng caùc nguoàn voán trong vaø ngoaøi nöôùc ñeâû phaùt trieån saûn xuaát kinh doanh - Coâng ty coù quyeàn toá tuïng khieáu naïi tröôùc cô quan phaùp luaät. 2. Moái lieân heä giöõa caùc phoøng ban trong Coâng ty: Döïa vaøo quy moâ, ñaëc ñieåm, vaø tính chaát saûn xuaát kinh doanh maø moái lieân heä giöõa caùc phoøng ban ñöôïc theå hieän thoâng qua sô ñoà sau: (Xem sô ñoà trang sau) II. Tình hình nguoàn löïc kinh doanh cuûa Coâng ty: 1. Tình hình maët baèng nhaø xöôûng: Tình hình maët baèng nhaø xöôûng cuûa Coâng ty ñöôïc theå hieän thoâng qua baûng sau: Baûng 1 : DIEÄN TÍCH MAËT BAÈNG COÂNG TY CAO SU ÑAØ NAÜNG Danh muïc Lieân doanh Nhaø laøm vieäc Nhaø xöôûng Nhaø kho Cô sôû haï taàng Ñöôøng saù Coøn laïi Toång Loaïi nhaø Nhaø caáp 2 Nhaø caáp 3 Nhaø caáp 3 Nhaø caáp 4 Dieän tích (m2) 8.200 10.600 5.000 5.400 10.000 9.000 51.800 100.000 Tyû leä (%) 8,2 10,6 5,0 5,4 10,0 9,0 51,8 100,0 Chuyeân ñeà toát nghieäp 2. Tình hình maùy moùc thieát bò: Baûng 2 : KEÂ KHAI MAÙY MOÙC THIEÁT BÒ TAÏI XN SAÊM LOÁP OÂ TOÂ, XÑ-XM STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Saêm loáp oâ toâ MMTB SL(chieác) - Maùy löu hoaù caùc loaïi 50 - Maùy caét vaûi 4 - Maùy thaønh hình 21 - Maùy daùn oáng 20 - Maùy luyeän 6 - Heä thoáng caùn traùng 1 - Maùy löu hoaù saêm oâ 7 toâ 5 - Maùy eùp xuaát 11 - Maùy luyeän hôû Saêm loáp xe maùy-xe ñaïp MMTB SL(chieác) Maùy caùn hình 5 truïc 1 Maùy luyeän 2 Maùy löu hoùa 16 Maùy caùn traùng 300 1 Maùy eùp ñuøn 115 2 Maùy neùn khí 1 Khuoân loáp 3 Thuøng löu hoùa 2 Toång 28 Hieän nay taïi Coâng ty, heä thoáng daây chuyeàn saûn xuaát saêm loáp oâ toâ vôùi coâng suaát thieát keá 500.000 boä/naêm vaø saêm loáp xe maùy-xe ñaïp coù coâng suaát thieát keá 2,2 trieäu chieác/naêm. Nhöõng maùy moùc naøy ñöôïc nhaäp töø Trung Quoác, Nga, Nhaät, Ñöùc, YÙ, Aán Ñoä,… vaø ñöôïc ñaùnh giaù laø hieän ñaïi nhaát ôû Vieät Nam. 3. Tình hình söû duïng nguoàn nhaân löïc : Cô caáu lao ñoäng hieän nay cuûa Coâng ty: Toaøn Coâng ty hieän coù gaàn 1200 ngöôøi vôùi tuoåi ñôøi bình quaân 30 tuoåi, nöõ coù 139 ngöôøi chieám 12%. Trình ñoä vaên hoaù: 110 ngöôøi coù baèng ñaïi hoïc chieám 9%, 25 ngöôøi coù trình ñoä trung caáp chieám 2%, 650 ngöôøi coù trình ñoä caáp 3 chieám 57%, 315 ngöôøi coù trình ñoä caáp 2 chieám 27%, 50 ngöôøi coù trình ñoä caáp 1 chieám 5% toång soá caùn boä coâng nhaân vieân. Trong toång soá 800 coâng nhaân tröïc tieáp boá trí vaøo caùc daây chuyeàn saûn xuaát, coù 16 ngöôøi baäc thôï 7/7 chieám tyû leä 2%, 35ngöôøi coù baäc thôï 6/7 chieám tyû leä 4,3%, 150 ngöôøi coù baäc thôï 5/7 chieám 18,7%, soá baäc thôï 4/7 trôû xuoáng chieám75%. Vôùi ñoäi nguõ caùn boä coâng nhaân vieân ngaøy caøng lôùn maïnh, trong toång soá 1150 CBCNV coù 90 Ñaûng vieân laøm noàng coát, hôn 110 ngöôøi coù trình ñoä ñaïi hoïc, 200 coâng nhaân baäc cao laø cô sôû ñeå Coâng ty tieáp tuïc vöôn leân thaønh con chim ñaàu ñaøn cuûa ngaønh saûn xuaát oâtoâ, xe maùy, xe ñaïp ôû Vieät Nam. Chuyeân ñeà toát nghieäp 4. Tình hình taøi chính cuûa Coâng ty: Tình hình taøi chính cuûa Coâng ty ñöôïc theå hieän qua baûng sau: Baûng 3 : BAÛNG TOÅNG KEÁT TAØI SAÛN CUÛA COÂNG TY (2001-2003) Chæ tieâu A. TAØI SAÛN I-TSLÑ &Ñaàu tö ngaén haïn 1. Tieàn maët 2. Caùc khoaûn phaûi thu 3. Haøng toàn kho 4. TSLÑ khaùc II-TSCÑ & Ñaàu tö daøi haïn 1. TSCÑ 2. Ñaàu tö taøi chính daøi haïn 3. Chi phí XDCB dôû dang Toång coäng taøi saûn B. NGUOÀN VOÁN I. Nôï phaûi traû 1. Nôï ngaén haïn 2. Nôï daøi haïn 3. Nôï khaùc II.Nguoàn voán chuû sôû höõu Toång coäng nguoàn voán ÑVT:Ñoàng 2003 2001 2002 102.961.829.552 5.032.506.582 36.265.695.889 58.832.798.251 0 77.092819.552 73.324.800.410 873.636.000 2.894.383.142 180.053.898.404 113.205.512.507 6.605.157.054 39.892.277.377 66.711.048.076 84.850.775.777 80.677.782.511 988.999.620 3.183.993.566 198.059.288.244 171.445.983.715 137.908.521.827 9.800.259.360 47.892.134.279 78.510.038.188 1.706.090.000 162.760.875.432 145.578.984.651 5.795.995.341 11.385.895.440 300.669.397.259 155.859.985.195 103.673.015.576 52.186.969.619 0 24.193.913.209 180.053.898.404 114.040.317.135 57.405.666.580 57.405.666.580 0 26.613.304.529 198.059.288.244 272.355.802.836 115.211.197.455 156.203.036.170 28.502.900.211 28.313.694.423 300.669.397.259 - Veà tình hình taøi saûn: Taøi saûn cuûa coâng ty taêng chuû yeáu laø do taêng taøi saûn coá ñònhvaø ñaàu tö daøi haïn, trong ñoù, rieâng TSCÑ naêm vöøa qua taêng 80% so vôùi naêm 2002. Ñieàu naøy chöùng toû coâng ty raát quan taâm ñeán vieäc caûi tieán chaát löôùng saûn phaåm ñoàng thôøi giaûm giaù thaønh saûn phaåm neân ñaõ ñaàu tö raát nhieàu vaøo maùy moùc thieát bò hieän ñaïi, ñem laïi naêng suaát cao, chaát löôïng saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhieàu nhu caàu cuûa khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc. - Veà tình nguoàn voán: Nguoàn voán cuûa Coâng ty ñöôïc hình thaønh töø nguoàn voán vay vaø nguoàn voán chuû sôû höõu. Trong ñoù khoaûn voán vay chieám moät tyû leä cao vaø phaùt trieån daàn qua caùc naêm, ñaây cuõng laø ñieàu gaây aùp löïc cho vieäc thanh toaùn taïi Coâng ty. Ngöôïc laïi nguoàn voán chuû sôû höõu thì laïi giaûm daàn vaø chieám tyû leä khoâng cao, ñieàu naøy cho thaáy khaû naêng töï chuû veà taøi chính cuûa doanh nghieäp coøn thaáp. Ñaây laø ñieàu haïn cheá cuûa Coâng ty trong quaù trình phaùt trieån cuûa mình. IV- Tình hình hoaït ñoäng kinh doanh XNK cuûa Coâng ty trong thôøi gian qua: 1. Tình hình hoaït ñoäng nhaäp khaåu cuûa Coâng ty : 1.1 Cô caáu maët haøng nhaäp khaåu : Ñeå naâng cao tính caïnh tranh cuûa saûn phaåm DRC treân thò tröôøng, trong nhöõng naêm qua, Ban laõnh ñaïo cuûa Coâng ty, ñaëc bieät laø phoøng vaät tö – xuaát nhaäp khaåu raát quan taâm ñeán vieäc nhaäp khaåu maùy moùc thieát bò vaø nguyeân vaät lieäu ñaàu Chuyeân ñeà toát nghieäp vaøo ñeå phuïc vuï cho vieäc saûn xuaát saûn phaåm DRC vôùi giaù thaønh thaáp, tính naêng kyõ thuaät phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Coù theå chia danh muïc caùc maët haøng nhaäp khaåu taïi Coâng ty thaønh 2 nhoùm: Nhoùm nguyeân vaät lieäu chính vaø maùy moùc thieát bò. Cô caáu maët haøng nhaäp khaåu cuûa Coâng ty khaù ña daïng, kim ngaïch nhaäp khaåu taêng ñaàn qua caùc naêm ñeå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu gia taêng saûn xuaát cuûa Coâng ty vaø ñöôïc theå hieän qua baûng sau: Baûng 4 : CÔ CAÁU MAËT HAØNG NHAÄP KHAÅU CUÛA COÂNG TY STT Maët haøng 01 02 03 04 05 06 07 08 Vaûi maønh Than ñen Cao su toång hôïp Theùp tanh Hoaù chaát caùc loaïi Van saêm oâtoâ, XM, XÑ Maøng löu hoùa loáp oâtoâ Phuï tuøng vaø thieát bò Toång coäng 2002 2003 Soá löôïng Trò giaù Soá löôïng Trò giaù (Taán) (ngaøn USD) (Taán) (ngaøn USD) 1.752,16 4.725,9 1.991,5 5.732,3 3.844,69 1.820,7 5.674,7 2.822,2 1.389,70 1.259 2.015,7 2.249,7 892,19 608,4 1.042,9 707,8 571,49 1.211,9 1.296,1 1.296,1 264,2 638.090 198,2 116,2 (chieác) 5.543,5 270,9 10.277,5 18.549,8 Töø nhöõng soá lieäu treân ñaây cho thaáy caùc maët haøng nhaäp khaåu cuûa Coâng ty khaù ña daïng. Trong naêm 2003 toång kim ngaïch nhaäp khaåu taêng 80% vaø ñaït treân 18 trieäu USD, trong ñoù nhoùm haøng nguyeân vaät lieäu laø chuû yeáu. Cuõng trong naêm naøy kim ngaïch nhaäp khaåu maùy moùc thieát bò taêng leân raát ñaùng keå, treân 5 trieäu USD, do Coâng ty ñaõ taäp trung ñaàøu tö ñoåi môùi maùy moùc thieát bò, daây chuyeàn coâng ngheä nhaèm mang laïi hieäu quaû laâu daøi trong saûn xuaát. Cô caáu maët haøng nhaäp khaåu coù xu höôùng taêng daàn ñaõ theå hieän quy moâ saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty ngaøy caøng ñöôïc ñaàu tö môû roäng vaø coù chieàu höôùng tieán trieån toát trong töông lai. Chuyeân ñeà toát nghieäp 1.2 Cô caáu thò tröôøng nhaäp khaåu: Baûng 5 : CÔ CAÁU THÒ TRÖÔØNG NHAÄP KHAÅU CUÛA COÂNG TY 2002 STT Quoác Gia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Trung Quoác Haøn Quoác Thaùi Lan Ñöùc Ñaøi Loan Nhaät Phaùp Aán Ñoä Malaysia Taây Ban Nha Bæ Agentina Trung Quoác(TBÑT) Aán Ñoä (TBPT) Ñaøi Loan (TBPT) Yù (TBPT) Singapore (TBPT) Toång coäng Soá löôïng Giaù trò Soá löôïng (taán) (USD) (taán) 917,48 2.513.913,33 103,7 3.828,492 2.181.701,54 1.552,15 890,6 916.648,20 671,9 116,75 161.700,00 152,6 - 2.580.641,20 954,2 64,994 399.062,46 84,6 53,02 102.856,80 638,6 1.379,7 670.215,50 2.837,35 163,1 74.234,25 172,8 85,0 246.300,00 92,7 29,6 85.670,00 63,6 38,6 - 253.875,002 10.227.500,3 2003 Giaù trò (USD) 316.269,37 2.867.763,82 749.913,26 243.763,23 2.765.230,63 153.527,31 925.025,94 1.412.136,18 339.425,72 182.581,61 125.057,48 76.605,52 1.636.523,37 207.371,83 1.869.229,15 721.657,26 1.108.718,39 18.549.800,04 Nhìn vaøo baûng 5 ta thaáy thò tröôøng nhaäp khaåu cuûa Coâng ty töông ñoái roäng, taäp trung nhieàu ôû khu vöïc Chaâu AÙ Thaùi Bình Döông. Töø naêm 2003 thò tröôøng nhaäp khaåu môû roäng sang caùc nöôùc ôû khu vöïc Chaâu Aâu vaø Nam Myõ nhöng chuû yeáu laø nhaäp khaåu maùy moùc thieát bò ñeå naâng cao naêng löïc saûn xuaát cuûa Coâng ty. Veà nguyeân lieäu, nhìn chung Coâng ty chuû yeáu nhaäp töø caùc nöôùc Chaâu AÙ do ôû caùc thò tröôøng naøy Coâng ty coù theå löïa choïn nguoàn nguyeân lieäu phuø hôïp vôùi coâng ngheä saûn xuaát vaø khaû naêng nguoàn voán cuûa Coâng ty. Ngoaøi ra, Coâng ty coù theå giaûm ñöôïc chi phí do quaõng ñöôøng vaän chuyeån töông ñoái ngaén. Ñoù laø nhöõng tieàn ñeà quan troïng ñeå Coâng ty coù theå giaûm ñöôïc giaù thaønh saûn phaåm. Chuyeân ñeà toát nghieäp 2. Tình hình hoaït ñoäng xuaát khaåu cuûa Coâng ty: 2.1. Cô caáu maët haøng xuaát khaåu: Maët haøng xuaát khaåu cuûa Coâng ty trong 3 naêm qua ñöôïc theå hieän qua baûng sau: Baûng 6: CÔ CAÁU MAËT HAØNG XUAÁT KHAÅU CUÛA COÂNG TY STT Maët haøng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Loáp oâ toâ Saêm oâ toâ Loáp xe maùy Saêm xe maùy Loáp xe ñaïp Saêm xe ñaïp Loáp xe lu Loùt vaønh oâtoâ Phao löôùi 2001 2002 2003 Soá Giaù trò Soá Giaù trò Soá Giaù trò löôïng (1000 löôïng (1000 löôïng (1000 (chieác) USD) (chieác) USD) (chieác) USD) 300 35,4 3.990 294,62 6.881 492,91 929 5,72 35 0,09 20 0,01 - 16.000 14,48 63.000 67,35 7.000 3,36 290 24,67 1212 1,97 - 20.000 5,84 69000 16,65 35.4 314,94 612,73 Qua baûng treân ta thaáy maët haøng xuaát khaåu cuûa Coâng ty ngaøy caøng ña daïng. Trong ñoù maët haøng loáp oâ toâ ñoùng vai troø laø maët haøng xuaát khaåu chuû löïc vaø coù trieån voïng cuûa Coâng ty. Beân caïnh ñoù, maët haøng loáp xe ñaïp ñang daàn chieám öu theá vaø taêng daàn qua caùc naêm. Ñaây maët haøng xuaát khaåu coù tieàm naêng raát lôùn trong töông lai ñoái vôùi Coâng ty. Hai maët haøng loáp xe ñaïp vaø loáp oâ toâ ñaõ goùp phaàn ñaùng keå ñöa toång giaù trò kim ngaïch xuaát khaåu ñaït treân 600.000 USD, taêng 94% so vôùi naêm 2002. Ñaây laø moät keát quaû raát khaû quan vaø vôùi xu höôùng veà xuaát khaåu nhö hieän nay cuûa Coâng ty, chaéc chaén raèng trong töông lai danh muïc maët haøng xuaát khaåu seõ phong phuù hôn vaø kim ngaïch xuaát khaåu ngaøy caøng ñöôïc tieáp tuïc naâng leân. Chuyeân ñeà toát nghieäp 2.2- Cô caáu thò tröôøng xuaát khaåu cuûa Coâng ty: Baûng7 : CÔ CAÁU THÒ TRÖÔØNG XUAÁT KHAÅU CUÛA COÂNG TY STT Quoác gia 1 2 3 4 5 6 7 8 Malaysia Laøo Singapore Trung Quoác CH Seùc Ñaøi Loan Thoå Nhó Kyø Argentina 2001 2002 Soá Giaù trò Soá Giaù trò löôïng (1000 löôïng (1000 (chieác) USD) (chieác) USD) - 23.440 254,21 290 20,94 260 25,31 - 10.000 9,3 6.000 5,18 300 35,4 35,4 314,94 2003 Soá Giaù trò löôïng (1000 (chieác) USD) 72.056 237,94 4.281 156,01 1.740 123,4 290 24,67 70.000 70,71 612,73 Töø nhöõng keát quaû treân cho thaáy trong hai naêm qua Coâng ty ñaõ coù nhöõng noå löïc ñaùng keå trong coâng taùc tìm kieám vaø thaâm nhaäp thò tröôøng xuaát khaåu. Thaät vaäy, töø nhöõng loâ haøng xuaát khaåu loáp xe ñaïp ñaàu tieân sang Argentina thaønh coâng cho ñeán nay thò tröôøng xuaát khaåu cuûa Coâng ty ñaõ lan roäng ra khoâng chæ ôû Argentina maø coøn ôû nhieàu nöôùc Chaâu AÙ, Chaâu Aâu. Trong naêm 2004 naøy, ngoaøi nhöõng thò tröôøng keå treân Coâng ty coøn thaâm nhaäp vaøo moät soá thò tröôøng lôùn khaùc nhö YÙ, Campuchia, Brunei, Maroác vaø moät soá nöôùc Chaâu Phi khaùc. Thò tröôøng xuaát khaåu ngaøy caøng ñöôïc môû roäng ñaõ goùp phaàn laøm cho kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Coâng ty taêng ñaùng keå qua caùc naêm. Tuy nhieân, ñaây môùi chæ laø con soá khieâm toán so vôùi keát quaû hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty. Bôûi vì, chæ tính rieâng trong naêm 2003, toång giaù trò kim ngaïch xuaát khaåu môùi chæ ñaït 612,73 USD töông ñöông gaàn 10 tæ ñoàøng Vieät Nam, trong khi ñoù doanh thu cuûa Coâng ty trong naêm naøy ñaït ñeán treân 600 tæ ñoàng Vieät Nam. Ñieàu naøy chöùng toû laâu nay Coâng ty chæ chuù troïng vaøo thò tröôøng tieâu thuï trong nöôùc, chöa coù söï quan taâm thaät söï ñeå höôùng ra thò tröôøng beân ngoaøi. Tuy nhieân töø khi loâ haøng xuaát khaåu thöû ñaàu tieâân thaønh coâng, chieán löôïc kinh doanh cuûa Coâng ty ñaõ coù söï thay ñoåi. Coâng ty ñaõ coù chính saùch vaø bieän phaùp thích hôïp trong vieäc ñaàu tö naâng cao naêng löïc saûn xuaát ñeå taïo ra nhöõng saûn phaåm ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa khaùch haøng quoác teá caû veà soá löôïng laãn chaát löôïng. Beân caïnh ñoù, Coâng ty coøn coù chính saùch troïng duïng nhaân taøi ñaëc bieät trong lónh vöïc ngoaïi thöông. Ñaây laø yeáu toá quan troïng goùp phaàn raát lôùn cho nhöõng thaønh coâng ban ñaàu trong lónh vöïc xuaát khaåu cuûa Coâng ty. Chuyeân ñeà toát nghieäp Toùm laïi, ñoái vôùi Coâng ty DRC, hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu laø hoaït ñoäng ñaàu tieân vaø ñang ôû nhöõng naác thang ñaàu tieân. Hy voïng vôùi söï thay ñoåi chieán löôïc quaûn lyù kinh doanh treân seõ laø tieàn ñeà ñeå nhöõng caùn boä ñaûm nhieäm hoaït ñoäng kinh doanh xuaát khaåu cuûa Coâng ty vöõng böôùc böôùc tieáp nhöõng baäc thang tieáp theo, hoaøn thaønh troïng traùch cuûa mình vaø goùp phaàn ñöa teân tuoåi cuûa saûn phaåm DRC lan roäng ra khaép caùc khu vöïc treân theá giôùi. B- THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC GIAO NHAÄN MAËT HAØNG LOÁP OÂ TOÂ, XE ÑAÏP XUAÁT KHAÅU THEO PHÖÔNG THÖÙC VAÄN TAÛI CONTAINER TAÏI COÂNG TY CAO SU ÑAØ NAÜNG. I. Cô caáu maët haøng vaø thò tröôøng giao haøng xuaát khaåu theo ñieàu kieän cô sôû giao haøng FOB, CIF: 1. Cô caáu maët haøng vaø thò tröôøng giao haøng xuaát khaåu theo ñieàu kieän FOB: Baûng 8: CÔ CAÁU MAËT HAØNG-THÒ TRÖÔØNG GIAO HAØNG XK THEO ÑIEÀU KIEÄN FOB Naêm Thò tröôøng & maët haøng 1.Malaysia - Loáp oâ toâ 2.Singapore - Loáp oâ toâ 3. Argentina - Loáp xe ñaïp 4. Szech Republic - Loáp xe ñaïp 2001 KN (USD) 2002 KN (USD) 2003 KN (USD) - 214.210 221.290 - 20.940 123.400 35.400 - 70.710 - 9.300 - Ñoái vôùi Coâng ty maët haøng loáp oâ toâ, xe ñaïp xuaát khaåu chuû yeáu giao theo ñieàu kieän cô sôû giao haøng FOB ( tröø ba nöôùc laø Laøo & Campuchia (DAF) vaø YÙ(CIF). Töø nhöõng soá lieäu ôû baûng treân cho thaáy maët haøng loáp oâ toâ xuaát khaåu laø maët haøng ñem laïi giaù trò kim ngaïch lôùn nhaát cho Coâng ty. Trong ñoù, tuy kim ngaïch xuaát khaåu ôû thò tröôøng Singapore thaáp hôn nhieàu so vôùi thò tröôøng Malaysia nhöng ñaây ñöôïc coi laø thuï tröôøng coù tieàm naêng raát lôùn ñoái vôùi saûn phaåm loáp oâ toâ cuûa Coâng ty DRC, vì ñaây laø thò tröôøng môû khoâng thueá, thò tröôøng trung chuyeån ñeå phaân phoái laïi cho caùc thò tröôøng khaùc. Do ñoù, Coâng ty ñang coá gaéng ñöa ra nhöõng chính saùch öu ñaõi phuø hôïp nhaèm thu huùt söï chuù yù cuûa nhöõng khaùch haøng ôû thò tröôøng naøy. Coøn ñoái vôùi thò tröôøng Malaysia laø thò tröôøng coù kim ngaïch buoân Chuyeân ñeà toát nghieäp baùn lôùn lôùn nhaát ñoái vôùi Coâng ty, vì vaäy thò tröôøng naøy luoân ñöôïc söï quan taâm cuûa Coâng ty ñeå coù theå duy trì moái quan heä laøm aên laâu daøi. Ñeå ñaït ñöôïc nhöõng ñieàu treân khoâng ñôn giaûn chuùt naøo, bôûi vì caû hai thò tröôøng Singapore vaø Malaysia ñeàu coù Hieäp hoäi caùc nhaø buoân loáp hoaït ñoäng raát maïnh. Hôn nöõa, xeùt veà maët daân cö thì ña soá caùc ngöôøi daân Malaysia vaø Singapore laø nhöõng ngöôøi goác Hoa do vaäy hoï raát coù khaû naêng vaø kinh nghieäm trong lónh vöïc buoân baùn. Rieâng ñoái vôùi thò tröôøng Malaysia, xeùt veà maët ñòa hình thì thò tröôøng Malaysia phaân boá raûi raùc do ñoù khoâng phaûi ai coù nhu caàu cuõng coù theå nhaäp khaåu ñöôïc maø chæ coù nhöõng nhaø buoân lôùn môùi tröïc tieáp nhaäp khaåu ñöôïc haøng hoaù. Nhöõng nhaø buoân lôùn naøy laø nhöõng ngöôøi raát saønh soûi vaø giaøu kinh nghieäm trong buoân baùn, do ñoù ñeå thaønh coâng trong vieäc xaâm nhaäp vaøo thò tröôøng naøy khoâng deã daøng chuùt naøo. Vì vaäy, muoán ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu ñeà ra trong lónh vöïc xuaát khaåu sang caùc thò tröôøng naøy caàn phaûi coù söï noå löïc heát mình cuûa caùn boä giao dòch ñaøm phaùn vaø söï uûng hoä, giuùp ñôõ töø phía ban laõnh ñaïo Coâng ty. Ñoái vôùi maët haøng loáp xe ñaïp DRC thì thò tröôøng Argentina nhaäp khaåu vöôït haún thò tröôøng CH Seùc. Qua ñoù coù theå thaáy ngöôøi daân Argentina raát yeâu thích theå thao, ngoaøi vieäc ñam meâ boùng ñaù- moân theå thao vua, hoï coøn haêng say trong vieäc taäp luyeän theå duïc theå thao baèng xe ñaïp nhö ñaïp xe ñi ñeán cô quan laøm vieäc haèng ngaøy, ñaïp xe leo nuùi vaøo cuoái tuaàn, vaø nhaát laø tham gia vaøo caùc hoäi thi ñua xe ñaïp. Taát caû nhöõng hoaït ñoäng ñoù ñeàu nhaèm naâng cao theå löïc cuûa ngöôøi daân Argentina vaø goùp phaàn ñaùng keå vaøo vieäc baûo veä moâi tröôøng cuûa ñaát nöôùc hoï. Toùm laïi, coù theå noùi thò tröôøng Argentina laø moät thò tröôøng nhaäp khaåu ñaày tieàm naêng ñoái vôùi maët haøng loáp xe ñaïp cuûa Coâng ty DRC. 2. Cô caáu maët haøng vaø thò tröôøng giao haøng xuaát khaåu theo ñieàu kieän CIF: Trong quí I naêm 2004 naøy, hoaït ñoäng xuaát khaåu cuûa Coâng ty ñaõ coù moät böôùc tieán môùi, Coâng ty ñaõ thaønh coâng trong vieäc ñaøm phaùn vôùi khaùch haøng ñeå giaønh quyeàn vaän taûi. Tuy nhieân kim ngaïch vaãn coøn thaáp moät phaàn laø do maët haøng loáp xe ñaïp coù kim ngaïch nhoû vaø ñaây laø laàn ñaàu tieân khaùch haøng giao dòch vôùi Coâng ty neân löôïng ñaët haøng chöa nhieàu. Vôùi söï thaønh coâng ban ñaàu cho loâ haøng loáp xe ñaïp xuaát khaåu sang thò tröôøng YÙ theo ñieàu kieän cô sôû giao haøng CIF naøy hy voïng trong töông lai thò tröôøng vaø maët haøng xuaát khaåu theo ñieàu kieän CIF seõ ngaøy caøng ñöôïc môû roäng vaø ña daïng hôn goùp phaàn naâng kim ngaïch xuaát khaåu cuûa Coâng ty ngang taàm vôùi kim ngaïch xuaát khaåu cuûa caùc Coâng ty Cao su Sao Vaøng vaø Cao su Mieàn Nam trong nöôùc. Chuyeân ñeà toát nghieäp II- Thöïc traïng coâng taùc giao nhaän maët haøng loáp oâ toâ, xe ñaïp xuaát khaåu theo phöông thöùc vaän taûi Container taïi Coâng ty Cao su Ñaø Naüng: * Quy trình giao nhaän haøng xuaát khaåu theo phöông thöùc vaän taûi Container: Chuaån bò haøng xuaát khaåu Laøm caùc chöùng töø haûi quan Kyù hôïp ñoàng thueâ taøu (CIF) Ñoùng haøng vaøo Container Vaän chuyeån haøng ra caûng Giao haøng cho ñaïi dieän haõng taøu hoaëc ñaïi lyù haõng taøu vaø laáy vaän ñôn Thoâng baùo cho ngöôøi mua veà vieäc giao haøng Mua baûo hieåm cho haøng xuaát khaåu (CIF) Hoaøn thaønh boä chöùng töø thanh toaùn 1. Chuaån bò haøng xuaát khaåu: Ñeå thöïc hieän cam keát trong hôïp ñoàng xuaát khaåu Coâng ty tieán haønh chuaån bò haøng xuaát khaåu ñeå giao. Caên cöù ñeå chuaån bò haøng xuaát khaåu laø hôïp ñoàng mua baùn ngoaïi thöông ñaõ kyù keát vôùi khaùch haøng nöôùc ngoaøi. Ñoái vôùi Coâng ty laø moät ñôn vò saûn xuaát haøng neân haøng haøng xuaát khaåu do Coâng ty saûn xuaát. Vì theá sau khi kyù keát hôïp ñoàng phoøng vaät tö xuaát nhaäp khaåu seõ laäp giaáy yeâu caàu saûn xuaát haøng theo hôïp ñoàng ( thöôøng goàm nhöõng yeâu caàu chính sau: teân haøng saûn xuaát,quy caùch, soá löôïng, chaát löôïng, thôøi gian hoaøn thaønh,…) vaø trình leân Giaùm ñoác pheâ duyeät. Sau khi ñaõ ñöôïc pheâ duyeät phoøng vaät tö xuaát nhaäp khaåu ñöa yeâu caàu saûn xuaát ñoù cho caùc ñôn vò lieân quan ñeå tieán haønh trieån khai thöïc hieän theo
- Xem thêm -