Tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác giao (1)

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
thanhdoannguyen

Đã đăng 13424 tài liệu

Mô tả:

kho¸ luËn tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ bu«n b¸n nãi riªng nhiÒu nhµ doanh nghiÖp ®· nhê nhanh nh¹y b¶n lÜnh v÷ng vµng kiÕn thøc s©u réng nghÖ thuËt kinh doanh tµi giái ®· thµnh c«ng trªn th¬ng trêng. Tuy nhiªn thùc tÕ ®· chØ ra r»ng kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp c«ng ty lµm ¨n kh«ng hiÖu qu¶ trong lÜnh vùc kinh doanh XNK ngay c¶ ë nh÷ng c«ng ty kinh doanh cã hiÖu qu¶ th× vÉn ph¶i nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i trong kinh doanh. Ph©n tÝch nh÷ng sù viÖc thÊt b¹i trong lÜnh vùc kinh doanh quèc tÕ ngêi ta nhËn thÊy r»ng kh«ng Ýt nh÷ng sai lÇm xuÊt ph¸t tõ c«ng t¸c tæ chøc giao nhËn vËn t¶i . Víi c«ng ty xuÊt nhËp khÈu thñy s¶n miÒn Trung ( Seaprodex) lµ mét c«ng ty lín ra ®êi rÊt sím rÊt cã uy tÝn vµ kinh nghiÖm trªn thÞ trêng trong vµ ngoµi níc nhng nh thÕ kh«ng ph¶i lµ kh«ng gÆp ph¶i khã kh¨n trong kinh doanh mµ thùc tÕ ®· chØ ra c«ng ty ®· gÆp kh«ng Ýt tr¾c trë trong c«ng t¸c kinh doanh XNK nãi chung vµ c«ng t¸c tæ chøc giao nhËn vËn t¶i nãi riªng. V× vËy ®Ó gióp c«ng ty ph©n tÝch ®¸nh gi¸ nh÷ng g× ®· lµm ®îc, dù kiÕn nh÷ng g× sÏ x¶y ra, trªn c¬ së ®ã kiÕn nghÞ nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó tËn dông triÖt ®Ó nh÷ng ®iÓm m¹nh kh¾c phôc nh÷ng ®iÓm yÕu. Víi môc ®Ých muèn t×m hiÓu vÒ c«ng t¸c giao nhËn vËn t¶i cña mét c«ng ty xuÊt nhËp khÈu trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay. Em ®· chän ®Ò tµi. “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c giao nhËn vËn t¶i t¹i c«ng ty Seaprodex §µ N½ng” . Lµm kho¸ luËn tèt nghiÖp. Néi dung cña ®Ò tµi gåm ba ch¬ng. Ch¬ng 1: T×nh h×nh giao nhËn vËn t¶i t¹i c¶ng §µ N½ng. Ch¬ng 2: T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ thùc tr¹ng c«ng t¸c giao nhËn hµng thñy s¶n xuÊt khÈu t¹i c«ng ty Seaprodex §µ N½ng. Ch¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c vËn t¶i -giao nhËn hµng thuû s¶n xuÊt khÈu t¹i c«ng ty Seaprodex. Hoµn thµnh luËn v¨n nµy lµ nhê sù tËn t×nh gióp ®ì cña c« gi¸o NguyÔn Hoµng ¸nh, c¸c c« chó , c¸c anh chÞ cña phßng kinh Trang 1 kho¸ luËn tèt nghiÖp doanh xuÊt nhËp kkÈu. §¸p l¹i ch©n t×nh ®ã, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o híng dÉn vµ c¸c c« chó, anh chÞ ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp vµ viÕt luËn v¨n. Do thêi gian thùc tËp vµ tµi liÖu cßn h¹n chÕ nªn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt , em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. CH¦¥NG I T×nh H×NH VËN T¶I GIAO NHËN HµNG XUÊT KHÈU B»NG §êNG BIÓN T¹I C¶NG §µ N½NG. Trang 2 kho¸ luËn tèt nghiÖp Trang 3 kho¸ luËn tèt nghiÖp I. QU¸ TR×NH H×NH THµNH & PH¸T TRIÓN CñA C¶NG §µ N½NG: C¶ng §µ N½ng ®îc h×nh thµnh tõ l©u, ®Õn n¨m 1924 ngêi Ph¸p b¾t ®Çu x©y dùng c¶ng s«ng Hµn ®Ó phôc vô cho chÝnh s¸ch khai th¸c thuéc ®Þa. M·i cho ®Õn n¨m 1966, Mü x©y dùng hai cÇu c¶ng Tiªn Sa ®Ó phôc vô cho chiÕn tranh cña Mü ë miÒn Nam. Sau khi Mü rót qu©n vÒ níc, chÝnh quyÒn Sµi Gßn s¸t nhËp c¶ng Tiªn Sa vµ nha th¬ng c¶ng §µ N½ng díi sù qu¶n lý cña tæng nha th¬ng c¶ng víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ qu¶n lý tµi s¶n, ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ, tu bæ vµ x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho t nh©n ®Êu thÇu c«ng viÖc xÕp dì hµng hãa, kh«ng ®¶m nhËn nhiÖm vô bèc xÕp hµng hãa. Sau ngµy gi¶i phãng 29/3/1975 ban giao th«ng liªn khu V kÞp thêi tiÕp qu·n c¶ng §µ N½ng, tiÕp thu c¬ së vËt chÊt vµ tæ chøc lùc lîng ®Ó gi¶i phãng c¸c tµu hµng cña níc b¹n. C¶ng §µ N½ng ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 222/QD/TC ngµy 19/1/1976 cña Bé giao th«ng vËn t¶i trùc thuéc tæng côc ®êng biÓn nay lµ Côc hµng h¶i ViÖt Nam víi nhiÖm vô chñ yÕu sau:  Tæ chøc sang m¹ng, xÕp dì, chuyÓn t¶i, giao nhËn vµ b¶o qu¶n hµng hãa t¹i khu vùc c¶ng qu¶n lý.  Tæ chøc tµu ra vµo c¶ng trong khu vùc . §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao tõng thêi kú,c¶ng §µ N½ng ®· nghiªn cøu s¾p xÕp l¹i m« h×nh tæ chøc phï hîp víi yªu cÇu ph¸t triÓn, võa tËp trung khai th¸c võa t¨ng cêng söa ch÷a, x©y dùng c¬ së vËt chÊt ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô gi¶i phãng tµu nhanh, ®¶m b¶o chÊt lîng hµng hãa, tuyÖt ®èi cho ngêi vµ ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ vµ hµng hãa. C¶ng §µ N½ng cã hai phÇn: c¶ng Tiªn Sa vµ c¶ng s«ng Hµn víi tæng sè cÇu tµu dµi gÇn 150.000m, tæng diÖn tÝch b·i chøa hµng 125.350m 2, tæng diÖn tÝch kho chøa hµng 22.764m2, diÖn tÝch mÆt cÇu 27.633m2, n¨ng lùc bèc dì hµng hãa tõ 4-5 tÊn/ n¨m.....víi ®iÒu kiÖn vµ n¨ng lùc hiÖn cã cña c¶ng, h»ng n¨m c¶ng ®· tiÕp nhËn nhiÒu lo¹i hµng hãa th«ng thêng tµu RO- RO20 - 40feet, tµu Lash, tµu du lÞch. II. ®Æc ®IÓm tù nhiªn vµ x· héi cña c¶ng ®µ n½ng víi c«ng t¸c vËn chuyÓn hµng ho¸. 1.VÞ trÝ c¶ng §µ N½ng : C¶ng §µ N½ng n»m ë vÞ trÝ kh¸ thuËn lîi t¹i khu vùc miÒn Trung, ë vÞ trÝ 16°17 ®é vÜ B¾c vµ 108° kinh §«ng. Trang 4 kho¸ luËn tèt nghiÖp ChÕ ®é thuû triÒu : B¸n nhËt chªnh lÖch b×nh qu©n : + 0,9, cì tµu tiÕp nhËn ®îc: 30.000 GRT, luång vµo c¶ng : dµi 10km, ®é s©u : - 12m, mín níc :-11m. C¶ng §µ N½ng cã c¸c u viÖt ®Æc biÖt vÒ lîi thÕ ®Þa lý tù nhiªn ®Ó h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c¸c c¶ng biÓn. C¶ng §µ N½ng n»m gi÷a c¸c trôc tuyÕn giao th«ng ®êng s¾t, ®êng bé, ®êng biÓn vµ hµng kh«ng víi c¶ hai cÇu NamB¾c níc ta. VÒ vËn t¶i ®êng biÓn, §µ N½ng cã vÞ trÝ cña mét cöa ngá lín, lµ ®Çu mèi ra biÓn cña c¶ khu vùc tõ Thõa Thiªn HuÕ, Qu¶ng TrÞ ®Õn b¾c Qu·ng Ng·i, b¾c Gia Lai, Kon Tum. Khu vùc §µ N½ng cã nói H¶i V©n ( ë phÝa b¾c) vµ b¸n ®¶o S¬n Trµ ( ë phÝa ®«ng nam) nh« h¼n ra biÓn vµ tiÕp gi¸p víi ®Êt liÒn t¹o nªn vÞnh §µ N½ng cã ph¹m vi réng kho¶ng 1.200 ha vµ rÊt s©u ( tõ 10-17m). Vïng cöa vÞnh réng ®Õn 7 km, s©u tõ 17-22m. Trong vïng vÞnh cã vòng Tiªn Sa, vïng Nam ¤. Khu vùc S«ng Hµn n»m s©u trong thµnh phè còng cã ®é s©u tù nhiªn ®¹t 5-6m, thuËn lîi cho tµu 3000-5000T ra vµo c¶ng. 1.1.VÒ ®Þa h×nh khu vùc c¶ng S«ng Hµn: a.Khu c¶ng S«ng Hµn n»m bªn t¶ ng¹n, gÇn ngay cöa S«ng Hµn, ®îc x©y dùng tõ nh÷ng n¨m 1928. Ph¹m vi khu ®Êt khai th¸c c¶ng hiÖn cã kho¶ng 5,5 ha n»m däc theo ®êng B¹ch §»ng, ch¹y däc bê s«ng trong ®ã tõ bÕn 1 ®Õn bÕn 6 hiÖn t¹i dµi 530m, réng trung b×nh (2m); bÕn sè 7 vµ 8 dµi 220m, réng 25 ®Õn 30m. T¹i khu vùc nµy cã c¸c kho hµng (sè 3 ,4) víi tæng diÖn tÝch 2.457 m² lµ phÇn ®êng giao th«ng + b·i hµng. PhÇn b·i cña bÕn 1 vµ 2 (cò) ®ang ®îc x©y dùng phôc vô bèc xÕp hµng container ( diÖn tÝch  7.200m²) phÇn diÖn tÝch cßn l¹i chñ yÕu lµ cña tuyÕn cÇu bÕn vµ ®êng giao th«ng: ph¹m vi b·i phôc vô chøa hµng cßn l¹i rÊt hÑp. Cao ®é an toµn cña khu vùc tõ +2.6 ®Õn +2.7m : cã ®é dèc tho¶i tõ phÝa ®êng B¹ch §»ng xuèng c¸c cÇu tµu. PhÝa ®Çu bÕn 1 hiÖn t¹i lµ khu vùc tiÒn söa ch÷a tµu. DiÖn tÝch khu vùc nµy lµ  1 ha; cao ®é trung b×nh + 2.6 ®Õn +2.7m. PhÝa cuèi ph¹m vi bÕn hiÖn t¹i lµ khu vùc cã diÖn tÝch  2.000m² cao ®é trung b×nh tõ +2.5 ®Õn 2.6m lµ ph¹m vi cña khèi v¨n phßng xÝ nghiÖp xÕp dì c¶ng, v¨n phßng xÝ nghiÖp vËn t¶i thuû ( gi¸p liÒn víi nhµ hµng phôc vô c¶ng §µ N½ng ) Trang 5 kho¸ luËn tèt nghiÖp b.Khu vùc cÇu 7 vµ cÇu 8 hiÖn t¹i chñ yÕu lµ tuyÕn cÇu tµu, réng 12 m( bÕn 7) vµ 16m ( bÕn 8), tiÕp ®ã lµ tuyÕn b·i hÑp (réng 12-15m) s¸t víi tuyÕn bÕn cao ®é trung b×nh khu cÇu l7 ®¹t +2.7 ®Õn 2.8mm. Khu cÇu 8 ®¹t + 4.0m. Khu tríc c¸c bÕn cña khu vùc S«ng Hµn cã ®é s©u trung b×nh -5.4 ®Õn -7.0 m. Tõ bÕn 1 ®Õn bÕn 6 hiÖn t¹i, tuyÕn mÐp bÕn c¸ch tuyÕn luång 120m. Khu bÕn 7 vµ 8 c¸ch tuyÕn luång 60-70m . 1.2. VÒ ®Þa h×nh khu vùc c¶ng Tiªn Sa: a. Khu c¶ng Tiªn Sa thuéc vÞ trÝ Mòi Tiªn Sa, n»m phÝa ngoµi cöa S«ng Hµn, phÝa §«ng B¾c vÞnh §µ N½ng. Khu c¶ng ®îc x©y dùng tõ thêi kú th¸ng 11/1965. Ph¹m vi khu ®Êt c¶ng hiÖn t¹i  14 ha, cã ph¹m vi ®êng bê  460m. ChiÒu s©u vµo ®Êt liÒn  500m, chiÒu réng c¶ng vÒ phÝa trong gi¶m dÇn ( n¬i hÑp nhÊt lµ 230m). PhÝa §«ng vµ §«ng Nam c¶ng tiÕp gi¸p víi khu vùc H¶i Qu©n. PhÝa B¾c vµ T©y B¾c lµ nói Tiªn Sa. PhÝa T©y vµ T©y Nam gi¸p biÓn. Toµn bé mÆt b»ng hiÖn t¹i t¬ng ®èi b»ng ph¼ng, cao ®é trung b×nh + 4.5 ®Õn 4.9 m. Trªn ph¹m vi khu c¶ng hiÖn cã c¸c nhµ kho ( sè 1,2 vµ mét kho nhá tæng diÖn tÝch c¸c kho  15.000m²). C¸c kho hiÖn t¹i ®îc bè trÝ gÇn khu vùc 2 cÇu nhá hiÖn cã. PhÇn lín diÖn tÝch mÆt b»ng khu c¶ng lµ hÖ thèng c¸c b·i hµng, ®êng giao th«ng trong c¶ng ( diÖn tÝch  195.000m²). Cao ®é trung b×nh +4.5 ®Õn +4.8m kÕt cÊu lµ nhùa thÊm nhËp. Trªn mÆt b»ng khu c¶ng ( phÝa gÇn gi¸p víi khu vùc H¶i Qu©n ) cã c¸c nhµ ®Ó xe c¬ giíi, nhµ ¨n khu c¶ng; tr¹m biÕn ¸p hiÖn cã ®Æt ë phÝa Nam khu c¶ng ( gÇn c¸c khu cÇu xe hiÖn t¹i). Khu ®Êt phÝa B¾c c¶ng hiÖn ®ang lµ khu vùc phôc vô xuÊt nhËp khÈu gç b¹ch ®µn gåm cã c¸c b·i gç c©y, b·i s¶n phÈm s¬ chÕ gç vµ th¸p cÊp níc cho khu c¶ng. DiÖn tÝch khu ®Êt nµy lµ  2.2 ha cao ®é trung b×nh c¸c b·i gç lµ +4.6m. Khu c¶ng hiÖn cã 2 cÇu nhá, chiÒu dµi mçi cÇu lµ 182m réng 27m; Cao ®é trung b×nh mÆt cÇu +4.7m ®Õn 4.8m. Kho¶ng c¸ch 2 cÇu lµ 92m. b.Khu vùc tríc c¶ng hiÖn cã chiÒu réng tõ bê ra mÐp luång lµ 350m 400m. S¬ bé ®¸nh gi¸ thÊy r»ng khu vùc tríc c¶ng cã ®é s©u t¬ng ®èi æn ®Þnh. Trang 6 kho¸ luËn tèt nghiÖp Khu c¶ng Tiªn Sa cã vÞ trÝ kh¸ thuËn lîi ®Ó x©y dùng, khai th¸c vµ ph¸t triÓn c¶ng biÓn. Tuy vËy khu ®Êt t¹i ®©y còng cã nhîc ®iÓm lµ diÖn tÝch më réng c¶ng bÞ h¹n chÕ, chiÒu réng c¶ng vÒ phÝa trong gi¶m ®¸ng kÓ, ®êng bê khu c¶ng rÊt ng¾n (460m). 1.3 Luång vµo khu c¸c khu c¶ng: Luång tõ khu c¶ng Tiªn Sa lµ vïng cña vÞnh §µ N½ng : Luång tõ cöa vÞnh ( khu c¶ng Tiªn Sa) vµo c¸c khu c¶ng S«ng Hµn dµi  4.6km. TÝnh tõ cöa s«ng trë vµo toµn bé tuyÕn luång cã ®é s©u trung b×nh. Khu níc c¶ng Tiªn Sa còng nh tuyÕn luång tµu tõ cöa vÞnh theo cöa s«ng Hµn cã ®é s©u tù nhiªn t¬ng ®èi æn ®Þnh, møc ®é båi l¾ng t¬ng ®èi thÊp. Däc theo tuyÕn luång tõ C¶ng Tiªn Sa vµo khu vùc c¶ng S«ng Hµn ®· cã mét hÖ thèng c«ng tr×nh b»ng kÌ ®¸ ®æ. Tõ cöa S«ng Hµn trë vµo cã nh÷ng kÌ sau: * TuyÕn kÌ B¾c-Nam dµi 1.650m. Cao ®é ®Ønh kÌ lµ +2,2m tuyÕn, kÌ nµy cã t¸c dông ch¾n c¸t cho tuyÕn luång. * TuyÕn kÌ xiªn t¶ ng¹n dµi 1.3000m. * PhÝa h÷u ng¹n cã 3 kÌ xiªn thø tù tõ cöa s«ng vµo: - KÌ thø nhÊt dµi 550m - KÌ thø hai dµi 200m. - KÌ thø ba dµi 150m. Trªn tuyÕn luång ®· cã ®ñ hÖ thèng c¸c phao tiªu b¸o hiÖu hµng h¶i bè trÝ däc toµn tuyÕn ®ñ ®¶m b¶o cho c¸c tµu hµnh thuû. Th«ng qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ®o ®¹c, nghiªn cøu vÒ ®Þa h×nh, ®Þa lý, cña khu c¶ng Tiªn Sa, S«ng Hµn ta thÊy r»ng: + VÞ trÝ c¸c khu c¶ng hiÖn t¹i ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi phôc vô khai th¸c vµ ph¸t triÓn c¶ng. Toµn bé ph¹m vi c¸c khu c¶ng hiÖn cã ®· h×nh thµnh c¸c khu vùc cÇu bÕn, kho b·i, ®êng giao th«ng vËn chuyÓn hµng ho¸ cïng c¸c c«ng tr×nh phô trî cho s¶n xuÊt khai th¸c c¶ng. + VÞ trÝ c¶ng hiÖn t¹i khu S«ng Hµn vµ Tiªn Sa cßn cã quy m« khu níc, tiÕp luång tµu rÊt æn ®Þnh, cã ®é s©u tù nhiªn lín ( khu c¶ng Tiªn Sa ®ñ kh¶ n¨ng nhËn c¸c tµu biÓn ®Õn 2 -3v¹n tÊn, khu c¶ng S«ng Hµn cho c¸c tµu 3000T-5000T). Nhîc ®iÓm cña hai vÞ trÝ khu c¶ng hiÖn h÷u lµ quy m« vµ ph¹m vi ph¸t triÓn rÊt h¹n chÕ khu c¶ng S«ng Hµn n»m s¸t thµnh phè, chiÒu réng khai th¸c Trang 7 kho¸ luËn tèt nghiÖp c¶ng qu¸ hÑp, khu c¶ng Tiªn Sa cã ph¹m vi ®êng bê ng¾n, chiÒu réng khu ®Êt tuyÕn hËu ph¬ng bÞ co hÑp. + N¨ng lùc xÕp dì hµng : 3.000.000 tÊn/n¨m Thêi gian bèc dì : 24/24 h §éi ngò tµu xµ lan xe kÐo ... Tµu kÐo : 5 chiÕc(305 HP - 1140HP) Xµ lan : 62 chiÕc (50 T - 500T) CÈu di ®éng : 15 chiÕc (5T - 80T) Xe n©ng hµng : 17 chiÕc (1,5T - 42T) Vµ nhiÒu lo¹i xe kh¸c. 2. Caïc âiãöu kiãûn âàûc træng vãö khê tæåüng : 2.1 ChÕ ®é giã: §Æc trng cña chÕ ®é lµ híng giã vµ tèc ®é giã, híng giã chÝnh cña khu vùc trong mïa ®«ng ( tõ th¸ng 9®Õn th¸ng 3 n¨m sau) lµ T©y b¾c ®Õn §«ng. Trong mïa hÌ híng giã thÞnh hµnh bao gåm híng Nam vµ §«ng. Tèc ®é giã trung b×nh trong th¸ng ë §µ N½ng ®¹t tõ 3 – 5m/s. Giã lín thêng xuÊt hiÖn khi cã giã mïa ®«ng b¾c hoÆc b·o, ¸p thÊp, d«ng. Tèc ®é cã thÓ ®Õn 12 – 16m/s tèc ®é max ®Õn 40m/s. 2.2 ChÕ ®é ma: Tæng lîng ma t¹i khu vùc biÕn ®æi tõ 2.000 – 2.400mm. khu vùc Tiªn Sa trung b×nh 9 n¨m ®¹t 2.001mm Mïa ma t¹i khu vùc §µ N½ng tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 8, th¸ng 2,3,4 kh« h¹n, th¸ng 1 chuyÓn tiÕp thêng cã ma phïn nhiÒu ngµy. 2.3 §é Èm t¬ng ®èi: Khu vùc §µ N½ng( vïng ven biÓn vÞnh §µ N½ng) cã ®é Èm trung b×nh/n¨m tõ 80 – 85% th¸ng 2 ®Õn th¸ng 8 trong n¨m lµ thêi kú kh« h¹n, ®é Èm trung b×nh ®¹t 75 – 80%; gi÷a th¸ng t trë ®i cã giã mïa t©y nam ho¹t ®éng, ®é Èm vïng ven biÓn ®¹t díi 75 %, ®é Èm trung b×nh thÊp nhÊt díi 55%, thêi kú th¸ng 9 ®Õn th¸ng 1 lµ thêi kú ma nhiÒu ®é Èm trung b×nh ®Õn 85 – 90%. 2.4 N¾ng Khu vùc §µ N½ng hµng n¨m trong mét th¸ng trung b×nh cã trªn 200 giê n¾ng, cã kho¶ng 8 – 10 ngµy kh«ng n¾ng( vµo c¸c th¸ng mïa ma) th¸ng 12 Ýt n¾ng, ma phïn kÐo dµi. C¸c th¸ng tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 8 cã sè n¾ng nhiÒu nhÊt ( trªn 200giê/th¸ng). 2.5 Lîng bèc h¬i Trang 8 kho¸ luËn tèt nghiÖp Lîng bèc h¬i ë khu vùc ven biÓn §µ N½ng tõ 1000 – 1300mm/n¨m (vïng nói thÊp h¬n), cao nhÊt lµ thêi kú giã mïa t©y nam( tõ 80 – 170mm/th¸ng) thÊp nhÊt lµ th¸ng 6,7,8. 2.6 NhiÖt ®é kh«ng khÝ: N»m trong khu vùc nhiÖt ®íi giã mïa tiªu biÓu l¹i ®îc mÆt trêi chiÕu s¸ng quanh n¨m nªn nhiÖt ®é t¬ng ®èi cao vµ ®ång ®Òu, nhiÖt ®é trung b×nh n¨m 24 - 260C. Th¸ng 6,7 nãng nhÊt nhiÖt ®é trung b×nh th¸ng 28 – 30 0C. Mïa hÌ kÐo dµi tõ th¸ng 3- 10. Tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 2 nhiÖt ®é tèi thÊp trung b×nh díi 200C. Th¸ng 1 thÊp díi 100C lµ th¸ng l¹nh nhÊt. 2.7 ChÕ ®é thñy triÒu: Thñy triÒu vÞnh §µ N½ng cã chÕ ®é b¸n nhËt triÒu kh«ng ®Òu, dao ®éng mùc níc t¹i vïng vÞnh vµ khu Tiªn Sa chñ yÕu do thñy triÒu g©y ra. ë ®©y thñy lµ thµnh phÇn dao ®éng cã chu kú ®îc truyÒn tõ ngoµi kh¬i vµo. Thêi kú cã giã mïa ma b·o cßn cã thµnh phÇn d©ng, rót. Thêi kú ma lò cßn chÞu ¶nh hëng cña dßng ch¶y tõ c¸c s«ng nhng kh«ng lín. Tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng 12, mùc níc lu«n cao h¬n mùc níc trung b×nh. Tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 8 ®¹t thÊp h¬n mùc níc trung b×nh. Trong mét møc ®é ¶nh hëng cña sãng giã, ma ,b·o ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng lµm hµng cña c¶ng tõ 35 ngµy ®Õn 45 ngµy / n¨m ë khu c¶ng Tiªn Sa vµ khu c¶ng S«ng Hµn lµ tõ 25 ngµy ®Õn 35 ngµy /n¨m. iii.t×nh h×nh giao nhËn t¹i c¶ng §µ N½ng : 1. C«ng t¸c giao nhËn hµng nhËp khÈu Trong 30 n¨m qua ®¬n vÞ ®· giao nhËn trªn 1.500 chuyÕn tµu víi 6.657.978 hµng nhËp. C¸c thñ tôc ban ®Çu ®· ®îc lµm ®Çy ®ñ chÝnh x¸c, ®¶m b¶o ®îc tÝnh ph¸p lý thêi hiÖu khiÕu n¹i ®ßi båi thêng ®èi víi hµng ho¸ bÞ tæn thÊt, mÊt m¸t, thiÕu hôt. 2. C«ng t¸c giao nhËn hµng xuÊt khÈu: C¶ng §µ N½ng ®· giao ®îc 562 chuyÕn hµng xuÊt khÈu, b»ng 449.885T, trong ®ã giao hµng b»ng container lµ 4.290 chiÕc, b»ng 36.178T, giao hµng b»ng tµu Lash lµ 46 chiÕc b»ng 9.999T vµ giao hµng trªn rolainer lµ 188 chiÕc b»ng 1.456T hµng. MÆc dï lîng hµng xuÊt khÈu kh«ng nhiÒu, hµng cång kÒnh, tµu vµo kh«ng ®Òu, thêng tËp trung vµo quý 4 lµ mïa ma b·o cña miÒn Trung nªn viÖc giao nhËn hµng hãa gÆp nhiÒu khã kh¨n. Trang 9 kho¸ luËn tèt nghiÖp Do vËy mçi khi cã tµu vµo ¨n hµng th× tõ l·nh ®¹o ®Õn c¸n bé, c«ng nh©n kho, b¶o vÖ ngµy ®ªm liªn tôc b¸m tµu, b¸m hµng kh«ng ®Ó sãt mét kiÖn hµng nµo khi cã tµu. Nhê biÕt phèi h¬p chÆt chÏ víi h¶i quan, ®¹i diÖn hµng h¶i nªn chÊt lîng giao hµng xuÊt khÈu ngµy cµng tèt h¬n. 3. C«ng t¸c kinh doanh kho hµng: Lîng hµng hãa qua kho trong 30 n¨m qua lµ 675.900T víi nhiÒu chñng lo¹i phÇn lín lµ m©y tre, mµnh tróc, hµng ®«ng l¹nh tõ nhiÒu ®Þa ph¬ng tËp kÕt vÒ ®Ó xuÊt ®i trªn nhiÒu thÞ trêng thÕ giíi. Nhê thùc hiÖn ®óng quy tr×nh tiÕp nhËn, b¶o qu¶n nªn trong nh÷ng n¨m qua hµng hãa kh«ng bÞ mÊt m¸t , thiÕu hôt, h háng ph¶i båi thêng. Tõ ®ã n©ng cao ®îc ch÷ tÝn, lßng tin víi kh¸ch hµng, víi ngêi ñy th¸c . 4. C«ng t¸c kinh doanh vËn t¶i: Trong 30 n¨m qua c¶ng ®· vËn chuyÓn ®îc 975.632T vµ 18.896.345T. PhÇn lín anh em cã tay nghÒ cao, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong qu¶n lÝ, b¶o dìng, b¶o qu¶n hµng hãa ph¬ng tiÖn nªn viÖc mÊt m¸t h háng hµng hãa Ýt x¶y ra vµ c©y sè an toµn ®¹t cao. Tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, ®¬n vÞ ®· x¸c ®Þnh híng ®i cña m×nh nªn ®· chuyÓn tõ giao nhËn hµng truyÒn thèng sang giao nhËn hµng quèc tÕ, ph¹m vi ®îc më réng h¬n, nhê ®ã mµ c«ng viÖc cã ph¸t triÓn, nhng cha nhiÒu, v× lu lîng hµng hãa ë khu vùc cßn Ýt. C¶ng lu«n ®¶m b¶o chÊt lîng kh«ng ®Ó sai sãt trong kh©u lËp chøng tõ ph¸p lý, ®Ò cao ch÷ tÝn trong kh©u b¶o qu·n, vËn chuyÓn giao nhËn hµng hãa ®Òu ®¶m b¶o ®îc tÝnh chÝnh x¸c vÒ thêi gian, khèi lîng, chÊt lîng mµ chñ hµng yªu cÇu. C«ng t¸c qu·n lý ®îc còng cè tõng bíc vµ dÇn dÇn ®i vµo nÒ nÕp. C«ng t¸c ®Çu t vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt còng ®îc chó träng, tõng bíc trang bÞ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, vi tÝnh, n©ng cÊp söa ch÷a nhµ cöa, ph¬ng tiÖn lµm viÖc, thay thÕ xe b»ng xe dÇu, b»ng xe cì võa vµ ®· s¾m ®îc xe cã träng t¶i lín ®Ó chë container 40’. Nh×n chung t×nh h×nh giao nhËn hµng hãa xuÊt nhËp khÈu ë c¶ng §µ N½ng trong thêi gian qua cã bíc chuyÓn biÕn tÝch cùc ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng kÓ tèc ®é ph¸t triÓn cao. Thêi kú 1986 – 1980 trë vÒ tríc xuÊt cho c¸c níc Liªn X«( cò) vµ c¸c níc §«ng ¢u lµ thÞ trêng mang tÝnh truyÒn thèng. Trang 10 kho¸ luËn tèt nghiÖp Tõ sau sù sôp ®ç cña Liªn X« vµ c¸c níc XHCN §«ng ¢u, c¸c doanh nghiÖp ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong viÖc t×m c¸ch th©m nhËp vµ më réng thÞ trêng míi, ®Æc biÖt lµ thÞ trêng khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D¬ng. C¸c níc lµ b¹n hµng bu«n b¸n cña c¶ng §µ N½ng lµ Ch©u ¸ -Th¸i B×nh D¬ng nh NhËt,H«ng K«ng, Singapre, Hµn Quèc,Trung Quèc, Th¸i Lan,Lµo, Malaysia........Ch©u ¢u:Anh, Ph¸p, BØ, Hµ Lan,T©y Ban Nha,§an m¹ch, Liªn Bang Nga,CHLB §øc vµ c¸c níc ch©u cùc kh¸c: Ausstralia, Mü, Canada..... Hµng chñ yÕu giao b»ng container nh hµng may mÆc, thªu, ®«ng l¹nh vµ c¸c hµng gia c«ng ®Çu t níc ngoµi. Hµng nhËp gåm c¸c lo¹i hµng nguyªn liÖu vµ thiÕt bÞ. HoÆc c¸c tµu chuyÓn giao c¸c hµng m©y tre vµ c¸c hµng thñ c«ng mü nghÖ. Ngoµi ra cßn lµm c¸c hµng xuÊt khÈu cña khu chÕ xuÊt An §ån, Khu c«ng nghiÖp Hßa Kh¸nh. C«ng t¸c giao nhËn cña c¶ng §µ N½ng trong thêi gian qua còng cã bíc ph¸t triÓn ®¸p øng kÞp thêi ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc xuÊt nhËp khÈu cña c¶ng ®îc nhanh, tiÕt kiÖm chi phÝ, tr¸nh ®îc nh÷ng tæn thÊt. IV.vai trß cña c¶ng ®µ n½ng víi c«ng t¸c xnk ë miÒn trung vµ ë viÖt nam. C¶ng §µ N½ng ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn kh¸ sím ë khu vùc duyªn h¶i miÒn Trung vµ lµ mét trong ba c¶ng lín cña ViÖt Nam. Theo ®Ò ¸n quy ho¹ch míi ®©y C¶ng §µ N½ng ®îc x¸c ®Þnh lµ c¶ng cöa ngâ cña hµnh lang §«ng T©y khëi ®Çu tõ Mukdahan( Th¸i Lan) SavanaKhet ( Lµo), ThÞ x· §«ng Hµ ra C¶ng §µ N½ng ®Õn miÒn §«ng-B¾c Ch©u ¸ réng lín vµ C¶ng §µ N½ng lu«n gi÷ vai trß quan träng trong giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi khu vùc miÒn Trung vµ ë ViÖt Nam. Trong nhiÒu thËp niªn qua, C¶ng §µ N½ng vÉn lu«n ®ãng vai trß chñ ®¹o trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ §µ N½ng vµ c¸c tØnh l©n cËn vÒ xuÊt nhËp khÈu th«ng qua c¶ng biÓn nµy. C¶ng §µ N½ng ngoµi cã vai trß lµ cöa ngâ cho c¸c tØnh trªn cßn ph¶i ®¶m b¶o nhËn hµng ho¸ qu¸ c¶nh Lµo vµ phôc vô giai ®o¹n ®Çu cho viÖc x©y dùng khu c«ng nghiÖp hãa dÇu Dung QuÊt. Nhê ®Çu t h¹ tÇng c¬ së vµ trang thiÕt bÞ míi, n¨ng suÊt xÕp dì t¨ng cao, t¹o lùc hÊp dÉn víi kh¸ch hµng vµ víi tµu ®Õn c¶ng, do ®ã s¶n lîng hµng ho¸ th«ng qua c¶ng t¨ng nhanh, c¶ng cã vèn ®Ó tÝch luü t¸i ®Çu t. Trang 11 kho¸ luËn tèt nghiÖp HiÖn nay c¶ng cã hai khu xÕp dì lµ c¶ng níc s©u Tiªn Sa vµ c¶ng S«ng Hµn víi diÖn tÝch 22 ha, cã cÇu tµu tæng céng 1.114 mÐt víi ®é s©u tõ 7 ®Õn 12 mÐt; trong ®ã cã hai cÇu kh« vµ 7 bÕn liÒn bê. C¹nh ®ã lµ mét hÖ thèng kho chøa hµng rêi víi tæng diÖn tÝch lªn ®Õn 24.169 m². B·i chøa hµng tæng hîp vµ 98.000m² chøa container. Mét ®Æc ®iÓm kh¸ thuËn lîi mµ hiÕm cã c¶ng nµo trong c¶ níc cã ®îc ®ã lµ thiªn nhiªn “ban ph¸t” ngay tríc c¶ng níc s©u Tiªn Sa mét vïng vÞnh (§µ N½ng) réng 1.200 ha víi ®é s©u tõ 10 ®Õn 17 mÐt rÊt thuËn lîi cho tµu hµng tæng hîp 30.000 DWT vµ tµu ...50.000 DWT ra vµo lµm hµng. Theo luËn chøng kinh tÕ kü thuËt c¶i t¹o n©ng cÊp C¶ng §µ N½ng ®· ®îc nhµ níc duyÖt víi nguån vèn ng©n s¸ch cÊp 121 tû vµ 18 tû C¶ng tù trang tr¶i ban ®Çu nh»m ®Çu t cho ph¬ng tiÖn thiÕt bÞ míi. Víi luËn chøng nµy C¶ng §µ N½ng sÏ thùc hiÖn lµm ba giai ®o¹n chÝnh: ë giai ®o¹n ®Çu , C¶ng tËp trung n©ng cÊp c¸c cÇu, b·i container hiÖn cã; x©y dùng míi cÇu container 30.00DWT, trang bÞ ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i bèc hµng container; lµm míi hÖ thèng cÊp níc ngät Tiªn Sa; n©ng cÊp hÖ thèng ®iÖn vµ lµm míi khu CPS, nhµ xëng. Khi c¸c dù ¸n nµy hoµn tÊt n¨ng lùc tiÕp nhËn c¶ng t¨ng lªn kho¶ng 2,3 triÖu tÊn/n¨m. Giai ®o¹n hai lµ giai ®o¹n tËp trung chñ yÕu cho x©y dùng, më réng C¶ng Tiªn Sa. Bao gåm hai dù ¸n lín: x©y dùng ®ª ch¾n sãng khu C¶ng Tiªn Sa kÕt hîp x©y dùng mét bÕn liÒn ®ª. Ngoµi ra cßn më réng diÖn tÝch b·i chøa hµng ë Tiªn Sa lªn kho¶ng 20.000m² vÒ phÝa B¾c, trªn nÒn ®Æt s©n ga ®êng s¾t ®ång thêi c¶i t¹o, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng, ®Çu t chiÒu s©u c¸c c«ng cô, ph¬ng tiÖn hiÖn ®¹i ( chñ yÕu lµ phôc vô cho hµng container vµ hµng rêi). Nguån vèn thùc hiÖn trong giai ®o¹n nµy íc tÝnh 40 triÖu USD vµ sau n¨m 2000 n¨ng lùc xÕp dì C¶ng §µ N½ng ®¹t chõng 4 triÖu tÊn/ n¨m. Giai ®o¹n ba sÏ qui ho¹ch më réng C¶ng §µ N½ng trong t¬ng lai nh lËp C¶ng Liªn ChiÓu gåm khu c¶ng chuyªn dïng phôc vô cho Nhµ m¸y xi m¨ng, Nhµ m¸y thÐp vµ khu c¶ng tæng hîp, íc tÝnh kho¶ng 1.447 tû cã kh¶ n¨ng tiÕp nhËn trªn 20 triÖu tÊn hµng ho¸ mçi n¨m. Víi nh÷ng ®Ò ¸n ph¸t triÓn c¶ng biÓn trong giai ®o¹n mét vµ hai ®îc thùc hiÖn theo ®óng luËn chøng Kinh TÕ Kü ThuËt th× ®Õn n¨m 2000 -2010 C¶ng §µ N½ng sÏ ®¶m nhËn khèi lîng xÕp dì t¨ng kho¶ng 8,8 lÇn vµo n¨m 200 vµ 31,4 lÇn vµo n¨m 2010 so víi n¨m 1991. Trang 12 kho¸ luËn tèt nghiÖp Song ®iÒu nµy ®îc ®Æt ra ë ®©y lµ vÊn ®Ò qu¶n lý khai th¸c, chÝnh s¸ch, qui chÕ, sím qui ho¹ch hÖ thèng c¶ng biÓn miÒn Trung, ®Çu t cã träng ®iÓm...sím ®îc ho¹ch ®Þnh, thèng nhÊt gióp c¶ng §µ N½ng b¾t nhÞp víi nhiÖm vô míi. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn trong ®Êt níc, s¶n lîng hµng ho¸ th«ng qua c¶ng §µ N½ng còng cã nh÷ng chuyÓn biÕn râ nÐt. NÕu n¨m 1996, c¶ng ®¹t s¶n lîng 850.000 tÊn vµ n¨m 2000 lµ 1.250.000 tÊn th× ®Õn n¨m 2002 ®· n©ng lªn 2.300.000 tÊn vµ 2003 lµ 2.800.000 tÊn th«ng qua c¶ng §µ N½ng. Mét mÆt m¹nh cña c¶ng n÷a lµ tõ n¨m 2000 ®Õn 2003 mçi n¨m b×nh qu©n c¶ng ®ãn kho¶ng 90 lît tµu kh¸ch tõ 12.000 - 15.000 kh¸ch du lÞch níc ngoµi ®Õn tham quan du lÞch Qu¶ng Nam- §µ N½ng vµ mét sè tØnh l©n cËn. B¶NG 1: S¶N Lîng hµng th«ng qua c¶ng ®µ n½ng tõ n¨m 1999 - 2003 §¬n vÞ: TÊn 1999 2000 2001 2002 2003 I.NhËp ngo¹i S¾t thÐp B¸ch ho¸ Ph©n bãn Nhùa ®êng Klinker Xi m¨ng L¬ng thùc, thùc phÈm II.XuÊt ngo¹i 335041 25646 2813 21351 12715 47951 224565 333883 382762 14201 596ss 24689 17856 48960 275636 824 354987 434579 20198 470 28971 18900 49774 305612 10654 280526 486441 514893 22456 23465 509 619 30465 31656 28765 29461 50687 53826 341591 361862 11968 14004 321614 355803 B¸ch ho¸ L¬ng thùc, thùc phÈm 43995 100 48995 200 53213 5653 56465 5846 Gç xÎ vµ dÇm gç 125431 135435 150744 178211 192987 S¾t vôn 135431 135435 5853 §¸ x©y dùng 2589 2378 ThiÕt bÞ 1977 2070 Kho¸ng s¶n 24360 Tæng xuÊt nhËp 668924 72001 6932 6697 6912 3046 3291 2870 3165 3215 30465 62193 68184 70465 737740 715105 808055 870696 Trang 13 kho¸ luËn tèt nghiÖp III.Néi ®Þa 65984 164862 125897 72887 83285 ThiÕt bÞ 1354 1673 1852 2046 2246 2988 3091 3247 3555 Klinker Than ®¸ 27811 37410 39440 41241 44567 Xi m¨ng 22799 116442 14644 16452 17876 B¸ch ho¸ 1176 1051 1254 1346 1546 L¬ng thùc thùc phÈm 2911 1890 1998 2017 5118 S¾t thÐp 653 2628 2911 3024 3246 Nhùa ®êng 622 699 827 916 1016 Ph©n bãn 10012 4742 64823 7891 9816 Tæng s¶n lîng 734908 902602 841002 880942 953881 (Nguån: Ty kho hµng C¶ng §µ N½ng.) DÞch vô vËn chuyÓn container lµ mét trong nh÷ng chñ lùc cña ®¬n vÞ do ®ã sè liÖu thèng kª vÒ lîng container qua c¶ng rÊt quan träng trong giao nhËn vËn t¶i. Trang 14 kho¸ luËn tèt nghiÖp b¶ng 2 : S¶n lîng container qua c¶ng §µ N½ng 1999-2003 1999 2000 2001 2002 2003 94 105 169 197 207 Sè teus nhËp 4168 5123 5196 5201 6146 Sè container 20’ xuÊt 1946 1941 1981 2046 2467 Sè container 40’ xuÊt 1111 1591 1723 1909 2167 Sè teus nhËp 4935 5974 6100 6683 7217 Sè container 20’ nhËp 2287 2254 2877 3011 3545 Sè container 40’ nhËp 1324 1860 2010 2224 2599 Tæng XuÊt nhËp( tues) 9103 11097 11296 11884 13363 Sè lît tµu container (Nguån: Ty kho hµng C¶ng §µ N½ng.) Trong sè liÖu thèng kª vµ dù b¸o ë trªn ta chØ quan t©m ®Õn tæng lîng hµng XNK qua c¶ng §µ N½ng, v× cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. Lîng hµng nµy ®îc tãm t¾t trong b¶ng sau: B¶ng 3: Tãm t¾t hµng qua C¶ng §µ N½ng tõ n¨m 1999 ®Õn n¨m 2003 N¨m Hµng qua c¶ng : 1000tÊn Lîng container qua (teus) 1999 2000 847,90 882,22 9162 11097 2001 2002 2003 923,50 1092,01 1536,74 11296 11884 13363 (Nguån: Ty kho hµng C¶ng §µ N½ng.) C¶ng §µ N½ng x¸c ®Þnh môc tiªu phÊn ®Êu tõ n¨m 2001 ®Õn 2005 t¨ng s¶n lîng lµ 3 triÖu tÊn, trong ®ã hµng container chiÕm 30%- ®¹t 70.000 TEU. Doanh thu toµn c¶ng phÊn ®Êu t¨ng tõ 10 ®Õn 12%n¨m vµ ®Õn n¨m 2005 ®¹t møc thu 140 tû VN§, trong ®ã thu ho¹t ®éng trong c¶ng lµ 90 tû VND. Trang 15 kho¸ luËn tèt nghiÖp CH¬NG II T×NH H×NH HO¹T §éNG KINH DOANH Vµ THùC TR¹NG C«NG T¸C GIAO nhËn HµNG THUû S¶N XUÊT KHÈU T¹I C«NG TY SEaPRODEX §µ N½NG I. t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty: 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty : 1.1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty 1.1.1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty: Tªn gäi : C«ng ty xuÊt nhËp khÈu thuû s¶n miÒn Trung. Tªn giao dÞch vµ ®èi ngo¹i: Seaproducts Export Import Corporotion. ViÕt t¾t: SEAPRODEX DANANG Thµnh lËp ngµy: 36-3-1983. Trô së c«ng ty ®Æt t¹i : 263 Phan Chu Trinh §µ N½ng Cã v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i: 51 Minh Khai Hµ Néi 166 NguyÔn C«ng Trø TP Hå ChÝ Minh. Lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, lµ thµnh viªn cña C«ng ty XNK thuû s¶n ViÖt Nam thùc hiÖn ho¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp cã t c¸ch ph¸p nh©n ®Çy ®ñ ®îc tr÷ tµi kho¶n b»ng tiÒn ViÖt Nam vµ ngo¹i tÖ t¹i ng©n hµng cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch. Trang 16 kho¸ luËn tèt nghiÖp Vèn kinh doanh 66.353 triÖu ®ång. Vèn ng©n s¸ch cÊp vµ vèn tù bæ sung 20.587 triÖu ®ång. 1.1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty cã thÓ chia lµm 3 giai ®o¹n: * Giai ®o¹n 1983-1988: §©y lµ giai ®o¹n m« h×nh Seaprodex ë miÒn Trung. Trong giai ®o¹n nµy c«ng ty thùc hiÖn m« h×nh s¶n xuÊt theo ph¬ng thøc qu¶n lý tËp trung vµ chØ ®¹o trùc tuyÕn, lµ m« h×nh tæ chøc phæ biÕn cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh thêi bÊy giê. * Giai ®o¹n 1989-1996: C«ng ty chuyÓn sang m« h×nh ph©n cÊp trªn tõng lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®îc thµnh lËp. Mçi ®¬n vÞ cã con dÊu, tµi s¶n riªng vµ cã quyÒn trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh theo chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n c«ng ty giao . Trang 17 kho¸ luËn tèt nghiÖp * Giai ®o¹n tõ n¨m 1997 ®Õn nay: ChÝnh s¸ch mua b¸n víi thÞ trêng trong níc vµ níc ngoµi ®îc cñng cè, kh«ng ngõng t×m hiÓu thÞ trêng kÞp thêi ®Ó ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch hîp lý trong t¹o nguån hµng xuÊt khÈu.C«ng ty t¨ng cêng c«ng t¸c gi¸m s¸t vµ kiÓm tra ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, trùc tiÕp ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 1.2. C«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý cña c«ng ty: 1.2.1 C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®îc x©y dùng theo kiÓu c¬ cÊu qu¶n lý trùc tuyÕn - tham mu. GI¸M §èC C«NG TY PHã GI¸M §èC Ban NK vµ VTHH Ban xuÊt khÈu Chi VP ®¹i nh¸nh diÖn t¹i TP Hµ Néi Chó HCMthÝch: PHã GI¸M §èC PKD hµng TS néi ®Þa C.ty XL vµ DVXL XN C.biÕn thuû ®Æc s¶n sè10 V¨n phßng c«ng ty XN Thä Quang Ban TCKH ®Çu t C¸c ®¬n vÞ liªn doanh Nhµ Hµng Phßng KD kho vËn Chi C.Ty p.triÓn nguån lîi t.s¶n Quan hÖ chøc n¨ng quan hÖ trùc tuyÕn 1.2.2 Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña c¸c bé phËn qu¶n lý: 1.2.2.1. Gi¸m ®èc c«ng ty: Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ngêi ®øng ®Çu c«ng ty do chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty thuû s¶n ViÖt Nam bæ nhiÖm ,cã quyÒn trùc tiÕp ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 1.2.2.2 Phã gi¸m ®èc c«ng ty Tham mu, trî qióp cho gi¸m ®èc c«ng ty cã hai phã gi¸m ®èc c«ng ty: Trang 18 kho¸ luËn tèt nghiÖp - Phã gi¸m ®èc kiªm gi¸m ®èc c«ng ty ph¸t triÓn nguån lîi thuû s¶n chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi vÒ nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt thøc ¨n nu«i t«m, s¶n xuÊt c«ng nghiÖp. - Phã gi¸m ®èc kiªm trëng ban nhËp khÈu, phô tr¸ch theo dâi ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu vµ ho¹t ®éng kinh doanh vËt t, hµng cña c«ng ty. 1.2.2.3 C¸c bé phËn qu¶n lý  C¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty bao gåm:  V¨n phßng c«ng ty: lµm chøc n¨ng tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng m« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c ®èi néi ®èi ngo¹i theo sù uû quyÒn cña gi¸m ®èc c«ng ty.  Ban xuÊt khÈu: tham mu cho gi¸m ®èc c«ng ty trong viÖc nghiªn cøu, x©y dùng c¸c chiÕn lîc kinh doanh xuÊt khÈu... vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô xuÊt khÈu.  Ban nhËp khÈu vµ kinh doanh vËt t hµng ho¸, thiÕt bÞ phô tïng: tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc x©y dùng c¸c chiÕn lîc kinh doanh xuÊt khÈu.  Phßng kinh doanh kho vËn, dÞch vô : qu¶n lý vµ tæ chøc khai th¸c hÖ thèng kho b·i, ph¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc vµ thiÕt bÞ vËn hµnh b·o dìng hÖ thèng kho l¹nh, qu¶n lý ®éi xe chuyªn nhËn hµng, l¾p ®Æt, söa ch÷a c¸c thiÕt bÞ c¬ ®iÖn l¹nh, cung øng nguyªn liÖu, ®µm ph¸n ký kÕt hîp ®ång dÞch vô.  Phßng kinh doanh hµng thuû s¶n néi ®Þa: tham mu cho gi¸m ®èc trong viÖc nghiªn cøu, x©y dùng c¸c chiÕn lîc kinh doanh hµng thuû s¶n néi ®Þa, më réng thÞ trêng, thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh doanh theo sù ph©n c«ng cña c«ng ty. C¸c thµnh viªn cña c«ng ty bao gåm: - XÝ nghiÖp chÕ biÕn thuû s¶n sè 10 vµ xÝ nghiÖp Thä Quang. - C«ng ty ph¸t triÓn nguån lîi thuû s¶n - C«ng ty x©y l¾p vµ dÞch vô x©y l¾p thuû s¶n miÒn Trung. - Ngoµi ra cßn cã c¸c ®¬n vÞ tham gia gãp vèn hoÆc mua cæ phÇn . 2. T×nh h×nh c¸c yÕu tè kinh doanh cña c«ng ty : 2.1.T×nh h×nh nh©n lùc: Trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, c«ng ty lu«n chó träng ®Õn chÝnh s¸ch con ngêi thÓ hiÖn trong viÖc quy ho¹ch ®µo t¹o, tæ chøc sö dông, ph¸t triÓn lùc lîng lao ®éng. §éi ngò lao ®éng lµm viÖc t¹i c«ng ty thùc hiÖn theo c¬ chÕ hîp ®ång tõ n¨m 1983 díi 3 h×nh thøc: Trang 19 kho¸ luËn tèt nghiÖp  Lao ®éng kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n.  Lao ®éng cã thêi h¹n tõ 1-3 n¨m.  Lao ®éng theo thêi vô vµ theo mét sè c«ng viÖc nhÊt ®Þnh. T×nh h×nh lao ®éng ph©n chia theo tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ®îc ph©n biÓu nh sau: B¶ng 4: Ph©n bè lao ®éng theo tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ChØ Tiªu 1.Tæng sè lao ®éng Sè lîng( ngêi) 1581 Tû träng(%) 100 1220 361 1232 229 132 1220 77 23 100 14,4 8,3 77,2 a.Lao ®éng trùc tiÕp b.Lao ®éng qu¶n lý 2.Tr×nh ®é lao ®éng a. §¹i häc vµ cao ®¼ng b. Trung cÊp vµ CN kü thuËt c.Phæ th«ng Tû lÖ lao ®éng qu¶n lý kh¸ cao chiÕm 2% trong lao ®éng qu¶n lý, sè lao ®éng cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ cao ®¼ng chiÕm tû lÖ 14,4%, vÉn cßn thÊp so víi yªu cÇu cña thùc tÕ. Lao ®éng trùc tiÕp chiÕm tû lÖ kh¸ cao, 77%, nh×n chung ®¸p øng ®îc yªu cÇu s¶n xuÊt cu¶ c«ng ty. Víi chøc n¨ng kinh doanh cña m×nh, viÖc ph©n bæ c¬ cÇu lao ®éng cña c«ng ty vÉn cßn cha hiÖu qu¶. Cïng víi sù gia t¨ng vÒ quy m« vµ më réng s¶n xuÊt, ®ång thêi sÏ gia t¨ng vÒ lùc lîng lao ®éng trùc tiÕp vµ lao ®éng qu¶n lý. 2.2. T×nh h×nh c¬ së vËt chÊt-kü thuËt: HÇu hÕt m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tËp trung t¹i hai xÝ nghiÖp F10 vµ F Thä Quang. Cô thÓ nh sau: B¶ng 5: M¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty Tªn m¸y mãc thiÕt bÞ C.Ty XNK thuû s¶n MiÒn Trung M¸y s¶n xuÊt níc ®¸ Kho l¹nh XÝ nghiÖp F10: D©y chuyÒn chÕ biÕn hµng ®«ng D©y chuyÒn chÕ biÕn hµng kh« Tñ ®«ng Kho ®«ng Sl c¸i C«ng suÊt thiÕt kÕ C«ng suÊt sö dông HiÖu suÊt sö dông 1 2 20 tÊn/ngµy 1500tÊn 18tÊn/ngµy 120 tÊn 90% 80% 1 1 1 2 500kg/ngµy 500kg/ngµy 700kg/mÎ 1000 230kg/ ngµy 130kg/ngµy 500kg/mÎ 800 Trang 20
- Xem thêm -