Tài liệu Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty chế biến ván nhân tạo

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu KÓ tõ khi nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang mét c¬ chÕ ho¹t ®éng míi, c¬ chÕ thÞ tr-êng th× ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp quèc doanh nãi riªng cã nhiÒu thay ®æi. ChÝnh nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng víi sù c¹nh tranh lµ nÒn t¶ng ®· lµm béc lé nh÷ng yÕu kÐm cña c¸c doanh nghiÖp. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i tõng b-íc kh¾c phôc c¸c nh-îc ®iÓm cè h÷u do c¬ chÕ cò ®Ó l¹i. Mét trong c¸c vÊn ®Ò ®ang ®-îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m nhÊt lµ duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. Bëi v× th«ng qua duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, doanh nghiÖp míi cã thÓ thùc hiÖn ®-îc ho¹t ®éng t¸i s¶n xuÊt, më réng thÞ tr-êng, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Còng nh- c¸c doanh nghiÖp kh¸c, C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o còng rÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm, më réng thÞ tr-êng s¶n phÈm cña C«ng ty. C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o ®· vµ ®ang æn ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr-êng, thùc hiÖn tèt víi ng©n s¸ch víi Nhµ n-íc, kh«ng ngõng n©ng cao thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. XuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn trªn cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong tr-êng, em chän ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm t¹i C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o”. * §Ò tµi ®-îc chia lµm 3 phÇn. PhÇn I: C¬ së lý luËn vÒ thÞ tr-êng duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. PhÇn II: Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm v¸n nh©n t¹o cña C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o trong nh÷ng n¨m qua. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III: Ph-¬ng h-íng vµ c¸c biÖn ph¸p duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm v¸n nh©n t¹o cña C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o. Do sù hiÓu biÕt cã h¹n nªn bµi viÕt cña em kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong ®-îc sù chØ b¶o cña thÇy c«. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o ®· tËn t×nh h-íng dÉn, gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n viÕt nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I C¬ së lý luËn vÒ thÞ tr-êng, duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. I-/ Nh÷ng quan niÖm vÒ thÞ tr-êng, ph©n lo¹i vµ vai trß cña thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. 1-/ Nh÷ng quan niÖm vÒ thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng ra ®êi vµ g¾n liÒn víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ cho nªn cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh cña s¶n xuÊt, kh¸i niÖm thÞ tr-êng còng ngúa cµng phøc t¹p. HiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n th× thÞ tr-êng lµ n¬i giao dÞch mua b¸n hµng ho¸ gi÷a c¸c chñ thÓ kinh tÕ. ë ®ã ng-êi cã nhu cÇu vÒ hµng ho¸,dÞch vô sÏ ®-îc nhËn thø mµ m×nh cÇn vµ ng-îc l¹i ng-êi cã hµng ho¸, dÞch vô sÏ ®-îc nhËn l¹i mét sè tiÒn t­íng øng. Trong kh²i niÖm n¯y thÞ tr­êng ®­îc hiÓu theo nghÜa “c¸i chî” - “Market”. LÞch sö ®± chøng minh r´ng sù nhËn thøc phiÕn diÖn vÒ thÞ tr-êng còng nh- sù ®iÒu tiÕt thÞ tr-êng theo ý muèn chñ quan, duy ý chÝ trong qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh tÕ ®Òu ®ång nghÜa víi viÖc ®i ng-îc l¹i c¸c hÖ thèng quy luËt kinh tÕ vèn cã cña thÞ tr-êng vµ hËu qu¶ se k×m h·m sù ph¸t triÓn kinh tÕ. S¬ ®å 1 - HÖ thèng thÞ tr-êng ®¬n gi¶n. Th«ng tin S¶n xuÊt Ng-êi b¸n - Cung HH, dÞch vô TiÒn ThÞ tr-êng Ng-êi mua - CÇu Th«ng tin Quan ®iÓm nµy chØ thÝch øng víi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ nhá, l-îng hµng Ýt, nhu cÇu hÇu nh- kh«ng biÕn ®æi. Víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao vÒ nhu cÇu ®· t¹o nªn sù ®a d¹ng ho¸ vÒ s¶n phÈm nh- hiÖn nay, hÖ thèng thÞ tr-êng ®¬n gi¶n kh«ng cßn phï hîp n÷a. Theo M²c: “Sù ph©n c«ng l¯ c¬ së chung cða mäi nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ ë ®ã cã thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng ch»ng qua lµ sù biÓu hiÖn cña 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 sù ph©n c«ng x· héi.” HiÓu theo nghÜa réng, thÞ tr­êng l¯ mét qu² tr×nh trong ®ã ng-êi mua vµ ng-êi b¸n t¸c ®éng qua l¹i lÉn nhau ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ c¶ vµ sè l-îng h¯ng ho². Mét quan niÖm kh²c n÷a m¯ Samuel Son hiÓu theo thÞ tr­êng l¯: “Mét ph-¬ng thøc l-u th«ng hµng ho¸ mµ t¹i ®ã hµng ho¸ ®-îc trao ®æi th«ng qua tiÒn tÖ lµm m«i giíi. Nãi tãm l¹i, thÞ tr-êng lµ n¬i gÆp gì gi÷a cung vµ cÇu, mét lo¹i hµng ho¸ dÞch vô. T¹i ®iÓm c©n b»ng, lîi Ých cña ng-êi mua vµ ng-êi b¸n cã thÓ hoµ ®ång víi nhau trªn c¬ së sù tho¶ thuËn vµ nh©n nh-îng lÉn nhau. Ngµy nay khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ngµy cµng nhanh vµ phøc t¹p, do cã hÖ thèng thÞ tr-êng cïng biÕn ®æi theo, do tæ chøc cã hiÖu qu¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ph¶i hiÓu biÕt râ nh÷ng kh¸i niÖm vÒ thÞ tr-êng, hÖ thèng thÞ tr-êng vµ nh÷ng vÊn ®Ò xung quanh nã. S¬ ®å 2 - HÖ thèng thÞ tr-êng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. C¸c nguån tµi nuyªn ThÞ tr-êng c¸c nguån tµi nguyªn TiÒn TiÒn ThuÕ hµng ThÞ tr-êng c¸c nhµ s¶n xuÊt Nguån lao ®éng D/vô tiÒn DÞch vô TiÒn ThÞ tr-êng ChÝnh phñ ThÞ tr-êng nh÷ng ng-êi tiªu thô ThuÕ hµng TiÒn TiÒn ThÞ tr-êng nh÷ng ng-êi trung gian 2-/ Ph©n lo¹i thÞ tr-êng. 2.1 Ph©n lo¹i thÞ tr-êng. Nghiªn cøu ph©n lo¹i thÞ tr-êng lµ ®iÒu rÊt quan träng, nã gióp doanh nghiÖp cã c¸ch thøc øng xö phï hîp víi mçi lo¹i thÞ tr-êng. Trong kinh doanh ng-êi ta ®-a vµo nhiÒu tiªu thøc ®Ó chia thÞ tr-êng thµnh: a, C¨n cø vµo vÞ trÝ l-u th«ng cña hµng ho¸ vµ dÞch vô ®Ó xem xÐt th× cã thÓ ph©n ra lµm c¸c lo¹i thÞ tr-êng sau: 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ThÞ tr-êng trong n-íc, thÞ tr-êng ®Þa ph-¬ng. - ThÞ tr-êng ngoµi n-íc, thÞ tr-êng khu vùc. b, C¨n cø vµo sù chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt vµ kinh doanh ®Ó xem xÐt thÞ tr-êng th× thÞ tr-êng bao gåm. - ThÞ tr-êng chuyªn vÒ N«ng- L©m- Thuû s¶n. - ThÞ tr-êng hµng tiÓu thñ c«ng nghiÖp, hµng c«ng nghiÖp. - ThÞ tr-ßng hµng c¬ khÝ ho¸ chÊt ®iÖn tö, vËt liÖu x©y dùng. c, C¨n cø vµo ®èi t-îng l-u th«ng hµng ho¸ vµ dÞch vô. - ThÞ tr-êng hµng ho¸, t- liÖu s¶n xuÊt - ThÞ tr-êng tiÒn tÖ. - ThÞ tr-êng lao ®éng. d, C¨n cø vµo tÝnh chÊt cña thÞ tr-êng ®Ó xem xÐt th× thÞ tr-êng bao gåm. -ThÞ tr-êng cung (thÞ tr-êng b¸n), tthÞ tr-êng cÇu (thÞ tr-êng nh÷ng ng-êi mua). - ThÞ tr-êng ®éc quyÒn, thÞ tr-êng c¹nh tranh. - ThÞ tr-êng ®Çu vµo, ®Çu ra (c¸c hµng ho¸, dÞch vô). §øng trªn nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau ta cã thÓ ph©n ra lµm nhiÒu lo¹i thÞ tr-êng. Nh-ng mçi mét lo¹i dï cã mang ®Æc ®iÓm tªn gäi kh¸c nhau nh-ng vÉn mang mét ®iÓm chung ®ã lµ sù gÆp gì gi÷a nh÷ng ng-êi cÇn b¸n vµ ng-êi cÇn mua ®Ó tõ ®ã d·n ®Õn mét sù c©n b»ng vÒ lîi Ých gi÷a nguêi mua vµ ng-êi b¸n, ®Òu tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh. 2.2 Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng. Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng lµ viÖc c¨n cø vµo môc ®Ých nghiªn cøu vµ c¸c tiªu thøc cô thÓ ®Ó chia thÞ tr-êng thµnh mét sè ®¬n vÞ nhá (®o¹n, khóc) ®Ó doanh nghiÖp ¸p dông chiÕn l-îc Marketing thÝch hîp cho khóca hay ®o¹n thÞ tr-êng ®ã. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ph©n ®o¹n (khóc) thÞ tr-êng, bëi thÞ tr-êng lµ mét thÓ thèng nhÊt nh-ng kh«ng ®ång nhÊt, trong ®ã cã nhiÒu ng-êi mua, ng-êi b¸n cã giíi tÝnh, thu nhËp, tuæi t¸c kh¸c nhau ®Æc ®iÓm thãi quen tiªu dïng kh¸c nhau vµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp cã h¹n. ChÝnh v× vËy, ph¶i t×m cho m×nh ®o¹n (khóc) thÞ tr-êng nµo ®ã cho phï hîp víi ®Æc ®iÓm vµ ¸p dông chiÕn l-îc Marketing thÝch hîp víi thÞ tr-êng ®ã. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThÞ tr-êng rÊt ®a d¹ng, do ®ã kh«ng ph¶i bÊt cø thÞ tr-êng nµo còng ph¶i ph©n ®o¹n. Cã thÞ tr-êng v« khóc, ®a khóc, ®a ®o¹n viÖc ph©n ®o¹n thÞ tr-êng chñ yÕu ®-îc dùa vµo c¸c tiªu thøc sau: + Tiªu thøc d©n sè. + Tiªu thøc ®Þa lý. + Tiªu thøc t©m lý. +Tiªu thøc th¸i ®é víi kh¸ch hµng... 3-/ Vai trß cña thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp th× thÞ tr-êng ®ãng vai trß cùc kú quan träng. §ã lµ m«i tr-êng ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i cña doanh nghiÖp, lµ mét trong c¸c yÕu tè cÊu thµnh ho¹t ®éng th-¬ng m¹i. Doanh nghiÖp mua s¾m c¸c yÕu tè trªn thÞ tr-êng vµ b¸n s¶n phÈm m×nh s¶n xuÊt ra cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ kh¸c còng trªn thÞ tr-êng. Vai trß cña thÞ tr-êng cã thÓ thÊy râ qua mét sè nhËn xÐt sau. - ThÞ tr-êng lµ kh©u quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸, lµ “cÇu nèi” gi÷a s°n xuÊt v¯ tiªu dïng. ThÞ tr­êng l¯ tÊm g­¬ng ®Ó c²c c¬ së s°n xuÊt kinh doanh nhËn biÕt ®-îc nhu cÇu x· héi vµ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña chÝnh b¶n th©n m×nh. - Qua thÞ tr-êng cã thÓ nhËn biÕt ®-îc sù ph©n phèi cña c¸c nguån lùc s¶n xuÊt th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶. Bëi lÏ, qua thÞ tr-êng gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ c¸c nguån lùc vÒ t- liÖu s¶n xuÊt vÒ søc lao ®éng lu«n lu«n biÕn ®æi. Cho nªn ph¶i ®¶m b¶o nguån lùc cã h¹n nµy, sö dông hîp lý ®Ó s¶n xuÊt ra ®óng hµng ho¸ vµ dÞch vô vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng mµ x· héi cã nhu cÇu. - Do thÞ tr-êng lµ kh¸ch quan, mçi c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm thay ®æi thÞ tr-êng mµ ng-îc l¹i hä tiÕp cËn ®Ó thÝch øng víi thÞ tr-êng, ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc thÕ m¹nh kinh doanh, trªn c¬ së nh÷ng ®ßi hái cña thÞ tr-êng mµ cã ph-¬ng ¸n kinh doanh phï hîp. Tu©n theo c¸c quy luËt cña thÞ tr-êng, ph¸t huy kh¶ n¨ng s½n cã lµ ph-¬ng ch©m ho¹t ®éng hiÖu qu¶ cña c¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. - Qua thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp sÏ lµm c¨n cø ®Ó ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc s¶n phÈm, x©y dùng m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm hîp lý. - ThÞ tr-ßng cßn lµ c«ng cô bæ sung cho c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ cña Nhµ n-íc, lµ n¬i Nhµ n-íc t¸c ®éng vµ qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¬ së. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II-/ Néi dung chñ yÕu cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. 1-/ Mèi quan hÖ gi÷a c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm vµ duy tr× më réng thÞ tr-êng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Tiªu thô s¶n phÈm lµ mét kh©u quan träng cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng trong c¸c doanh nghiÖp, lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ s¶n phÈm. Kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp tr-c tiÕp quy ®Þnh viÖc h×nh thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt vµ t¹o ra nguån thu nhËp tiÒn tÖ ®Ó cho doanh nghiÖp mua s¾m c¸c yÕu tè s¶n xuÊt. Tiªu thô s¶n phÈm gi÷ vÞ trÝ quan träng trong viÖc ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng cuèi cïng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh vµ cñng cè vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn th-¬ng tr-êng. Trªn thÞ tr-êng ho¹t ®éng c¬ b¶n cña nhµ kinh doanh lµ b¸n s¶n phÈm hay cã thÓ nãi lµ tiªu thô s¶n phÈm. Quy m« thÞ tr-êng lín tíi ®©u th× ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®-îc diÔn ra tíi ®ã. Ho¹t ®éng tiªy thô tèt sÏ gãp phÇn ph¸t triÓn thÞ tr-êng hiÖn cã vµ t×m kiÕm thÞ tr-êng míi vµ ng-îc l¹i. Tiªu thô s¶n phÈm gi÷ vai trß quan träng trong viÖc ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng víi t¨ng tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Thùc tÕ, trªn thÞ tr-êng kh«ng ph¶i t¨ng tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm lµ sÏ më réng thÞ tr-êng, cã thÓ thÊy quan hÖ gi÷a t¨ng tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm vµ më réng thÞ tr-êng trong 3 tr-êng hîp sau: * Tr-êng hîp 1: XÐt trong kú kinh doanh cña mét doanh nghiÖp thÊy: sè l-îng s¶n phÈm tiªu thô t¨ng lªn, thêi gian lu©n chuyÓn cña nét ®êi s¶n phÈm gi¶m (tøc lµ kho¶ng thêi gian b¾t ®Çu ®-a nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt cho tíi khi s¶n phÈm b¸n ®-îc vµ doanh nghiÖp ®· thu tiÒn ®-îc rót ng¾n) cã thÓ kÕt luËn ®-îc lµ tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm t¨ng lªn. Song ch-a thÓ kÕt luËn r»ng thÞ tr-êng doanh nghiÖp ®· ®-îc më réng. Doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo mét vµi sè liÖu kh¸c nh- phÇn thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp t¨ng lªn, trªn thÞ tr-êng ®· tiªu thô mét sè s¶n phÈm míi cña doanh nghiÖp nh-ng sè s¶n phÈm cò vÉn duy tr× nhu cÇu. Tr-êng hîp nµy tèc ®é t¨ng tiªu thô s¶n phÈm s¶n phÈm ®· gióp cho doanh nghiÖp më réng ®-îc thÞ tr-êng ®ång thêi víi t¨ng tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm. * Tr-êng hîp 2: ThÞ tr-êng cña doanh nghiÖp ®-îc më réng song xÐt vÒ thùc chÊt, nhu cÇu vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· b·o hoµ. Trªn thÞ tr-êng ng-êi tiªu dïng, tiªu thô mét sè s¶n phÈm míi cña doanh nghiÖp nh-ng nh÷ng ng-êi tiªu dïng ®ã lµ kh¸ch hµng ®· tiªu thô s¶n phÈm cò vµ hiÖn t¹i 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chuyÓn sang tiªu thô s¶n phÈm míi. Nh- vËy, xÐt trªn toµn bé thÞ tr-êng th× tæng cÇu vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lµ kh«ng ®æi, chØ cã thÓ thay ®æi vÒ c¬ cÊu tiªu dïng s¶n phÈm.Trong tr-êng hîp nµy, thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp ®-îc më réng nh-ng kh«ng lµm t¨ng thªm tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm. * Tr-êng hîp 3: Trong kinh doanh, gi÷a më réng thÞ tr-êng vµ t¨ng tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm còng cã thêi ®iÓm tån t¹i quan hÖ tû lÖ nghÞch. Quan hÖ nµy x¶y ra khi më réng ®-îc thÞ tr-êng song tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm gi¶m. Nguyªn nh©n cña hiÖn t-îng nµy do doanh nghiÖp ch-a x©y dùng ®-îc chiÕn l-îc s¶n phÈm vµ chiÕn l-îc thÞ tr-êng phï hîp. Doanh nghiÖp tËp trung c¸c nguån lùc vµo vïng thÞ tr-êng míi nªn kh«ng chó ý tíi c¸c ho¹t ®éng cñng cæ thÞ tr-êng cò. DÉn tíi sè l-îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp tiªu thô trªn thÞ tr-êng cò gi¶m, thËm chÝ nhu cÇu tiªu dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp bÞ thay thÕ b»ng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp kh¸c. §èi víi c¸c doanh nghiÖp trong tr-êng hîp nµy cÇn chó ý tíi c¸c chiÕn l-îc, s¸ch l-îc nh»m gi÷ v÷ng thÞ tr-êng hiÖn cã. Trong kinh doanh, muèn më réng thÞ tr-êng tiªu thô, c¸c doanh nghiÖp cÇn t«n träng nh÷ng nguyªn t¾c ®· nªu ë trªn. §ång thêi nªn ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng sao cho t¹o ®-îc quan hÖ tØ lÖ thuËn gi÷a më réng thÞ tr-êng vµ t¨ng tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, ®iÒu ®ã sÏ gióp doanh nghiÖp n©ng cao ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh. 2-/ X©y dùng chiÕn l-îc thÞ tr-êng s¶n phÈm. ChiÕn l-îc thÞ tr-êng s¶n phÈm lµ nh÷ng quan ®iÓm, ph-¬ng h-íng, chÝnh s¸ch lín, ph-¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së tho¶ m·n nhu cÇu cña thÞ tr-êng vµ thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng trong thêi gian nhÊt ®Þnh. X©y dùng chiÕn l-îc s¶n phÈm ph¶i phï hîp víi thÞ tr-êng vÒ c¬ cÊu, sè l-îng chÊt l-îng, thêi gian... ChiÕn l-îc s¶n phÈm b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ®óng h-íng, g¾n bã chÆt chÏ gi÷a s¶n phÈm vµ tiªu thô, gi÷a kÕ ho¹ch vµ thÞ tr-êng, ®¶m b¶o viÖc ®-a s¶n phÈm, hµng ho¸ vµ dÞch vô vµ thÞ tr-êng vµ ®-îc ng-êi tiªu dïng chÊp nhËn. ChiÕn l-îc s¶n phÈm b¶o ®¶m sù ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng trªn c¬ së coi träng c«ng t¸c c¶i tiÕn vµ chÕ thö s¶n phÈm míi còng nhviÖc theo dâi chu kú sèng cña s¶n phÈm. VÊn ®Ò then chèt cña chiÕn l-îc s¶n xuÊt còng nh- môc tiªu cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng chÊp nhËn vµ ®¹t ®-îc môc tiªu doanh lîi. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm ®· vµ ®ang ®-îc s¶n xuÊt ®-îc tiªu thô trªn thÞ tr-êng th× môc tiªu cña chiÕn l-îc nµy lµ më réng thÞ tr-êng b»ng c¸ch ®-a s¶n phÈm vµo thÞ tr-êng míi. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi víi nh÷ng s¶n phÈm c¶i biÕn vµ hoµn thiÖn ®ang ®-îc tiªu thô trªn thÞ tr-êng hiÖn cã th× môc tiªu chiÕn l-îc lµ ph¶i ®¸p øng kÞp thêi thÞ hiÕu cña giíi tiªu thô. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm míi t-¬ng tù ®-îc tiªu thô trªn thÞ tr-êng hiÖn cã th× lo¹i s¶n phÈm nµy ph¶i ®-îc s¶n xuÊt trªn c¬ së tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm. Doanh nghiÖp dµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh lµ doanh nghiÖp ®-a ra thÞ tr-êng, ®-a ra nh÷ng hµng ho¸ ®ång d¹ng song cã s¾c th¸i riªng, hÊp dÉn kh¸ch hµng. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm míi hoµn toµn ®-îc tiªu thô trªn thÞ tr-êng hiÖn cã th× môc tiªu chiÕn l-îc kh«ng nh÷ng n©ng cao hiÖu qu¶ mµ cßn ph¶i ®¶m b¶o s¶n xuÊt liªn tôc bëi v× nh÷ng s¶n phÈm nµy t¹m thêi ch-a cã ®èi thñ c¹nh tranh vµ b¸n theo gi¸ ¸p ®Æt cña doanh nghiÖp. Cïng víi viÖc x©y dùng chiÕn l-îc cÇn ph¶i chó ý ®Æc biÖt ®Õn chiÕn l-îc gi¸ c¶. ChiÕn l-îc gi¸ c¶ gi÷ vai trß quan träng ®Æc biÖt, nã lµ môc tiªu tån t¹i cña doanh nghiÖp, quyÕt ®Þnh møc lîi nhuËn ®¹t ®-îc vµ do ®ã quyÕt ®Þnh møc doanh sè ®¹t ®-îc, nã gãp phÇn cñng cè vÞ trÝ vµ h×nh ¶nh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng, t¨ng c-êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh to¸n ®Çy ®ñ chi phÝ còng nh- thu nhËp vµ lîi nhuËn mµ doanh nghiÖp dù kiÕn ®¹t tíi ®Ó cã thÓ lùa chän ®-îc mét møc gi¸ cuèi cïng phï hîp víi t×nh h×nh c¹nh tranh vµ thÝch øng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn bªn trong cña doanh nghiÖp. X¸c ®Þnh møc gi¸ tÊt nhiªn ph¶i cã lîi nhuËn cho ng-êi s¶n xuÊt kinh doanh, song ®èi víi tõng l« hµng kh«ng nhÊt thiÕt gi¸ c¶ ph¶i thèng nhÊt mµ cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch gi¸ linh ho¹t. X©y dùng gi¸ ph©n biÖt theo thêi vô vµ thêi ®iÓm, theo sè l-îng mua theo ®iÒu kiÖn ph-¬ng thøc mua b¸n thanh to¸n... 3-/ ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuÕch tr-¬ng. ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuÕch tr-¬ng lµ mét c«ng cô quan träng ®Ó thùc hiÖn chiÕn l-îc tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Giao tiÕp khuÕch tr-¬ng gióp cung vµ cÇu gÆp nhau ®Ó tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng, gi¶m chi phÝ tiªu dïng, gi¶m chi phÝ l-u th«ng tån kho trong kinh doanh. ChÝnh s¸ch giao tiÕp khuÕch tr-¬ng bao gåm mét sè néi dung sau ®©y: - Qu¶ng c¸o: lµ viÖc sö dông c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong mét kho¶ng kh«ng gian vµ thêi gian nhÊt dÞnh. Mét qu¶ng c¸o ®-îc ®¸nh gi¸ lµ hiÖu qu¶ lµ mét qu¶ng c¸o truyÒn t¶i nhiÒu th«ng tin cña doanh nghiÖp nhÊt, dÔ hiÓu, dÔ nhí, chi phÝ thÊp nhÊt. Tuú thuéc vµo ®èi t-îng t¸c ®éng, ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm mµ lùa chän ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o cho phï 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hîp. Cã thÓ lùa chän nhøng ph-¬ng tiÖn qu¶ng c¸o nh-: Ra®io, b¸o, t¹p chÝ, Pan«, tê r¬i... - Xóc tiÕn b¸n hµng: lµ ho¹t ®éng cña ng-êi b¸n trùc tiÕp t¸c ®éng vµo t©m ls ng-êi mua nh»m n¾m b¾t víi ng-êi mua ®Ó n¾m b¾t cô thÓ h¬n nhu cÇu vµ th«ng qua sù ph¶n ¸nh cña kh¸ch hµng víi doanh nghiÖp t¹o ®iÒu kiÖn cho doanh nghiÖp tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu thÞ tr-êng. Xóc tiÕn b¸n hµng bao gåm nh÷ng c«ng viÖc nh»m x©y dùng mèi quan hÖ th-êng xuyªn víi kh¸ch hµng ®Ó t¹o lßng tin cho kh²ch h¯ng víi quan ®iÓm “ kh²ch h¯ng l¯ th­îng ®Õ”. C²c ph­¬ng ph²p x©y dùng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng lµ: + Héi nghÞ kh¸ch hµng. + Héi th¶o. + TÆng quµ. + In Ên Cataloge. + B¸n thö. - YÓm trî b¸n hµng: lµ ho¹t ®éng rÊt quan träng trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ho¹t ®éng yÓm trî ban hµng ®-îc th«ng qua viÖc sö dông ho¹t ®éng cña c¸c hiÖp héi kinh doanh, cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, héi chî triÓn l·m..®Ó ®Èy nhanh ho¹t ®éng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ cña chÝnh s¸ch giao tiÕp khuÕch tr-¬ng. 4-/ ChÝnh s¸ch gi¸ c¶. Gi¸ c¶ lu«n lµ mét vò khÝ c¹nh tranh s¾c bÐn, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thÞ tr-êng cßn ch-a ph¸t triÓn ë n-íc ta th× chÝnh s¸ch gi¸ c¶ trong kinh doanh lµ v« cïng quan träng. ChÝnh s¸ch trong ho¹t ®éng tiªu thô lµ mét con dao hai l-ìi nªn ¸p dông nã kh«ng thÓ tuú tiÖn mµ ph¶i cã c¬ së ch¾c ch¾n. NhiÒu khi doanh nghiÖp cã hµng ho¸ tèt, mÉu m· ®Ñp gi¸ b¸n rÎ mµ tèc ®é tiªu thô vÉn chËm v× t©m lý cða ng­êi tiªu dïng cho l¯ “ cða rÎ l¯ cða kh«ng tèt”. tuy nhiªn, ng­êi s¶n xuÊt còng kh«ng tù ý ®Æt gi¸ cao h¬n gi¸ b×nh qu©n trªn thÞ tr-êng th× kh¸ch hµng sÏ mua lo¹i hµng kh¸c cã c«ng dông, gi¸ thÊp ®Ó thay thÕ hoÆc hä sÏ ch¹y sang phÝa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp ®Ó mua hµng. Bªn c¹nh ®ã, møc gi¸ b¸n s¶n phÈm còng kh«ng thÕ ¸p dông mét c¸ch cøng nh¾c mµ cÇn cã sù ®iÒu chØnh liªn tôc cho phï hîp víi thÞ tr-êng lÊy gi¸ thµnh toµn bé ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n. ViÖc ®Þnh gi¸ ph¶i phï hîp víi c¸c môc tiªu mµ C«ng ty ®· ®Æt ra: tèi ®a ho¸ doanh thu, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, th©m nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. 5-/ C¸c biÖn ph¸p hç trî tiªu thô s¶n phÈm. §Ó thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, doanh nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét lo¹t c¸c ho¹t ®éng hç trî, c¸c ho¹t ®éng nµy ®-îc thùc hiÖn trong suèt 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nã trë thµnh c«ng cô ®¾c lùc cña c¸c ho¹t ®éng Marketing. T¸c dông cña c¸c biÖn ph¸p hç trî tiªu thô nh»m duy tr× vµ t¹o ra c¸c yªu cÇu míi ®Ó cã t¨ng dung l-îng thÞ tr-êng, cñng cè vÞ trÝ vµ uy tÝn s¶n phÈm doanh nghiÖp, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù lùa chän cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c, th«ng qua c¸c biÖn ph¸p hç trî tiªu thô cã hiÖu qu¶, doanh nghiÖp cã thÓ gióp cho ng-êi tiªu dïng ®Þnh h-íng vµ sö dông thu nhËp cña m×nh vµo viÖc mua s¾m nh÷ng lo¹i hµng ho¸ phï hîp. a, ThiÕp lËp c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm. ThiÕt lËp c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm sÏ lµm t¨ng doanh thu bëi c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm ngoµi chøc n¨ng nh- tªn gäi cña cöa hµng, nã cã thÓ ®¸p øng ngay nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. Tuy nhiªn, cÇn cã sù nghiªn cøu kü l-ìng vÒ ®Þa ®iÓm, thêi ®iÓm, sè l-îng cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm sÏ më ®Ó c«ng t¸c nµy ®¹t hiÖu qu¶ cao. b,Tham gia c¸c hiÖp héi kinh doanh. BiÖn ph²p n¯y khiÕn ra nghÜ vÒ cÇu nãi x­a vÒ ho³t ®éng kinh doanh: “ §i bu«n cã b³n, ®i b²n cã ph­êng” thùc chÊt l¯ mét doanh nghiÖp kh«ng thÓ ho³t ®éng ®¬n ®éc trªn thÞ tr-êng mµ cÇn cã sù phèi hîp víi c¸c chñ thÓ kh¸c trong viÖc chi phèi thÞ tr-êng, chèng hµng gi¶. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay liªn kÕt trong kinh doanh lµ ®iÒu cÇn thiÕt. Ngoµi ra cßn cã c¸c biÖn hp¸p kh¸c nh-: qu¶ng c¸o, tæ chøc c¸c dÞch vô sau b¸n hµng...®-îc ¸p dông rÊt réng nhiÒu lÜnh vùc vµ ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp ¸p dông c¸c biÖn ph¸p nµy mét c¸ch cã hiÖu qu¶. §Æc biÖt lµ biÖn ph¸p qu¶ng c¸o nã gióp cho doanh nghiÖp t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm th«ng qua viÖc thu hót sù quan t©m cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm... III-/ Quan niÖm vÒ vÊn ®Ò duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng. 1-/ TÝnh tÊt yÕu ph¶i duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp. a, Kh¸i niÖm vÒ duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. Duy tr× më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm lµ viÖc duy tr× vµ më réng n¬i trao ®æi, mua b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô. Thùc chÊt cña nã lµ gi÷ vµ t¨ng thªm kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. Më réng thÞ tr-êng theo chiÒu réng nghÜa lµ l«i kÐo kh¸ch hµng míi, kh¸ch hµng theo vïng ®Þa lý t¨ng doanh sè b¸n víi kh¸ch hµng cò. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Më réng thÞ tr-êng theo chiÒu s©u nghÜa lµ ph©n ®o¹n c¾t líp thÞ tr-êng ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu mu«n h×nh mu«n vÎ cña con ng-êi. Më réng theo chiÒu s©u lµ qua s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n tõng líp nhu cÇu, ®Ó tõ ®ã më réng theo vïng ®Þa lý. §ã lµ võa t¨ng sè l-îng s¶n phÈm b¸n ra võa t¹o nªn sù ®a d¹ng cña chñng lo¹i s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. §ã lµ viÖc mµ doanh nghiÖp gi÷ v÷ng, thËm chÝ t¨ng sè l-îng s¶n phÈm cò ®· tiªu thô trªn thÞ tr-êng, ®ång thêi tiªu thô ®-îc nh÷ng s¶n phÈm míi trªn thÞ tr-êng ®ã. Sù ®a d¹ng ho¸ vÒ chñng lo¹i mÆt hµng vµ n©ng cao sè l-îng b¸n ra lµ më réng thÞ tr-êng theo chiÒu s©u. Tãm l¹i, më r«ng thÞ tr-êng theo chiÒu r«ng hay chiÒu s©u cuèi cïng ph¶i dÉn ®Õn t¨ng tæng doanh sè b¸n tiÕn tíi c«ng suÊt thiÕt kÕ vµ xa h¬n n÷a lµ vwotj c«ng suÊt thiÕt kÕ cña doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã doanh nghiÖp cã thÓ ®Çu t- ph¸t triÓn quy m« míi. b, TÝnh tÊt yÕu cña viÖc duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, lag ®iÒu kiÖn ®Ócho doanh nghiÖp cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Trong kinh doanh vÞ thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp thay ®æi rÊt nhanh cho nªn më réng thÞ tr-êng khiÕn cho doanh nghiÖp tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng tôt hËu. C¬ héi chØ thùc sù ®Õn víi nh÷ng doanh nghiÖp nh¹y bÐn, am hiÓu thÞ tr-êng. Më réng thÞ tr-êng gióp doanh nghiÖp ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, khai th¸c triÖt ®Ó tiÒm n¨ng cña thÞ tr-êng, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng lîi nhuËn vµ kh¼ng ®Þnh vai trß cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. Cho nªn duy tr× vµ më réng lµ nhiÖm vô th-êng xuyªn liªn tôc cña doanh nghiÖp kinh doanh trong kinh tÕ thÞ tr-êng. S¬ ®å 3 - CÊu tróc thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm A. ThÞ tr-êng lý thuyÕt s¶n phÈm A: TËp hîp c¸c ®èi t-îng cã nhu cÇu ThÞ tr-êng tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp vÒ s¶n phÈm A ThÞ tr-êng hiÖn t¹i vÒ s¶n phÈm A ThÞ tr-êng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh Ng-êi kh«ng tiªu dïng t-¬ng ®èi ThÞ tr-êng cña doanh nghiÖp Ng-êi kh«ng tiªu dïng tuyÖt ®èi Trªn thùc tÕ ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp rÊt nç lùc trong vÊn ®Ò duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. B»ng nhiÒu ph-¬ng ph¸p c¸c doanh nghiÖp ®· 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¹nh tranh víi nhau nh»m ®¸nh bÑp ®èi thñ vµ t¨ng thÞ phÇn cña m×nh trªn thÞ tr-êng. Ch¼ng h¹n nh- b»ng biÖn ph¸p t¨ng kho¶n chi phÝ cho c¸c tiÕt môc nhqu¶ng c¸o, khuyÕn m¹i, tiÕp thÞ...Víi môc ®Ých lµ gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ phÇn vèn cã cña m×nh. T¨ng thªm phÇn thÞ tr-êng tøc lµ t¨ng tû lÖ phÇn tr¨m bé phËn thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp n¾m gi÷ trªn toµn bé thÞ tr-êng s¶n phÈm ®ã, lµ môc tiªu rÊt quan träng cña doanh nghiÖp. Duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng lµm rót ng¾n thêi gian s¶n phÈm n»m trong qu¸ tr×nh l-u th«ng, do ®ã t¨ng nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, gãp phÇn vµo viÖc ®Èy nhanh chu kú t¸i s¶n xuÊt më réng, t¨ng vßng quay cña vèn, t¨ng lîi nhuËn. T¨ng nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn t¨ng nhanh tèc ®é khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, gi¶m bít hao mßn v« h×nh mµ do ®ã cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n trong viÖc ®æi míi kü thuËt øng dông kü thuËt míi vµo s¶n xuÊt. §Õn l-ît nã, kü thuËt míi l¹i gãp phÇn vµo viÖc ®Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm, duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng s¶n phÈm. 2-/ Yªu cÇu ®èi víi viÖc duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm. Duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng s¶n phÈm th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c yªu cÇu sau ®©y: a, §Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm hiÖn cã. Yªu cÇu nµy xuÊt ph¸t tõ mèi quan hÖ qua l¹i gi÷a tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm víi viÖc duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp. §Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm cã nghÜa lµ t¨ng tèc sè l-îng s¶n phÈm tiªu thô rót ng¾n thêi gian lu©n chuyÓn cña mét ®êi s¶n phÈm. Khi thÞ phÇn cña doanh nghiÖp t¨ng lªn do sè l-îng ng-êi tiªu dïng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp t¨ng th× còng tøc lµ thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp ®-îc më réng. §Èy nhanh tèc ®é tiªu thô s¶n phÈm tøc lµ rót ng¾n thêi gian thùc hiÖn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm, rót ng»n thêi gian hoµn vèn. Do ®ã c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i coi träng c«ng t¸c tiÕp cËn thÞ tr-êng lËp ph-¬ng ¸n giao dÞch vµ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. b, Më réng mÆt hµng. Muèn duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i më réng mÆt hµng c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Tøc lµ cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, mÉu m·, kiÓu d¸ng, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, ®¸p øng ngµy cµng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhiÒu h¬n nh÷ng nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr-êng. Trªn c¬ së ®ã, viÖc më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp sÏ ®-îc thuËn lîi. c, Cã chÝnh s¸ch gi¸ hîp lý. Trong nhiÒu tr-êng hîp cÇn ph¶i ®¶m b¶o thÞ tr-êng ®ã cã mét gi¸ b¸n cã thÓ chÊp nhËn ®-îc ®Ó cã hiÖu qu¶. Duy tr× thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm hiÖn cã cña doanh nghiÖp ®· lµ ®iÒu khã nh-ng më réng thÞ tr-êng l¹i lµ ®iÒu khã h¬n. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do bøc rµo c¶n kh¸ m¹nh cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, thãi quen tiªu dïng s¶n phÈm cña mét doanh nghiÖp cña ng-êi tiªu dïng. Lîi nhuËn ®em l¹i lµ chÝnh s¸ch gi¸ c¶ ®ã ph¶i lín h¬n hoÆc cïng l¾m lµ b»ng víi l·i suÊt nÕu sö dông vèn ®ã ®Ó göi vµo ng©n hµng mµ kh«ng kinh doanh. Tuy nhiªn nãi nh- vËy kh«ng cã nghÜa lµ ®ã lµ mét nguyªn t¾c bÊt di bÊt dÞch mµ trong nhiÒu tr-êng hîp tuú thuéc vµo s¶n phÈm ®ang ë giai ®o¹n nµo cña chu kú sèng mµ ng-êi kinh doanh cã thÓ chÊp nhËn b¸n víi møc lîi nhuËn thÊp h¬n l·i suÊt ng©n hµng. Nh×n chung, trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i chÊp nhËn nh÷ng thua thiÖt trong thÞ tr-êng nh»m gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng t¹o ra vÞ thÕ trªn thÞ tr-êng. d, Ph¶i ®¶m b¶o gi÷ ®-îc uy tÝn trªn thÞ tr-êng. Yªu cÇu nµy khiÕn ta nghÜ tíi mét thuËt ng÷ th-¬ng m¹i cña c¸c chñ doanh nghiÖp vµ c¸c chð kinh doanh “ch÷ tÝn quý h¬n v¯ng”. §ã l¯ ph­¬ng ch©m cða giíi kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. §ång thêi ®©y còng lµ bÝ quyÕt nh»m dµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp lín. Thùc tÕ ®· chøng minh r»ng mét sè doanh nghiÖp cã tèc ®é tiªu thô gi¶m sót phÇn thÞ tr-êng bÞ thu hÑp ®ã bi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh x©m chiÕm. §iÒu nµy mét phÇn lµ do dÞch vô sau b¸n hµng tåi nh- dÞch vô b¶o hµnh miÔn phÝ nh-ng thêi gian söa ch÷a kÐo dµi, th¸i ®é nh©n viªn phôc vô kÐm hoµ nh· ®èi víi kh¸ch hµng...mét phÇn kh¸c lµ do chÊt l-îng s¶n phÈm kh«ng ®óng víi lêi qu¶ng c¸o cña C«ng ty. 3-/ C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn viÖc duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng, c¸c biÖn ph¸p duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng. a, Quan hÖ cung cÇu - gi¸ c¶ thÞ tr-êng lµ nh©n tè trùc tiÕp ¶nh h-ëng ®Õn viÖc duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng. C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp chÞu t¸c ®éng m¹nh mÏ cña quy luËt cung cÇu vµ gi¸ c¶. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng gi¸ c¶ lµ mét nh©n tè t¸c ®éng, c¸c doanh nghiÖp muèn th¾ng ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh ®Òu ph¶i cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch gi¸ c¶ mÒm m¹i, linh ho¹t phï hîp víi tõng giai ®o¹n, tr-êng hîp. ViÖc ®Þnh chÝnh s¸ch gi¸ b¸n phï hîp víi cung cÇu trªn thÞ tr-êng sÏ gióp doanh nghiÖp ®¹t ®-îc môc tiªu kinh 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh. Tuy nhiªn, b¶n th©n c«ng cô gi¸ trong kinh doanh chøa ®ùng néi dung phøc t¹p, hay biÕn ®éng do phô thuéc vµo nhiÒu nh©n tè nªn trong thùc tÕ khã cã thÓ l-êng hÕt c¸c t×nh huèng cã thÓ x¶y ra. C¸c doanh nghiÖp hiÖn nay tuú tõng tr-êng hîp sö dông mét sè chÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ sau: + ChÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ theo thÞ tr-êng. + ChÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ thÊp. + ChÝnh s¸ch ®Þnh gi¸ cao. + ChÝnh s¸ch æn ®Þnh gi¸ b¸n. + ChÝnh s¸ch b¸n ph¸ gi¸. b, NhÞp ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n lµ nh©n tè ¶nh h-ëng rÊt m¹nh ®Õn thÞ tr-êng. Sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt sÏ t¸c ®éng ®Õn cung cÇu hµng ho¸, thÞ tr-êng ngµy cµng më réng. Ngoµi ra, nhÞp ®é ph¸t triÓn cña ngµnh khoa häc, kü thuËt, v¨n ho¸ - nghÖ thuËt còng t¸c ®éng ®Õn thÞ tr-êng. Khi khoa häc ph¸t triÓn t¹o ra thiÕt bÞ c«ng nghÖ míi chÊt l-îng cao, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ ®ã hµng ho¸ s¶n xuÊt ra sÏ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng vµ ®¸p øng ®-îc kh¶ n¨ng tanh to¸n ña hä lµm t¨ng søc mua trªn thÞ tr-êng vµ kÕt qu¶ lµ thÞ tr-êng ®-îc më réng. c, Møc thu nhËp b×nh qu©n trong tõng thêi kú cña c¸c tÇng líp d©n c- còng ¶nh h-ëng tíi thÞ tr-êng. Thu nhËp t¨ng hay gi¶m lµm ¶nh h-ëng tíi søc mua cña ng-êi lao ®éng. Khi thu nhËp t¨ng, kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng-êi d©n ®-îc ®¶m b¶o th× t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp rót ng¾n ®-îc thêi gian hoµn vèn, t¸i s¶n xuÊt më réng s¶n phÈm b¸n ®-îc, tõ ®ã lµm cho thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm sÏ cã c¬ héi vµ ph¸t triÓn réng. d, Nh©n tè kü thuËt c«ng nghÖ: §©y lµ nh©n tè ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chiÕn l-îc kinh doanh cña c¸c lÜnh vùc ngµnh còng nh- nhiÒu doanh nghiÖp. Thùc tÕ trªn thÕ giíi ®· chøng kiÕn sù biÕn ®æi c«ng nghÖ lµm chao ®¶o nhiÒu lÜnh vùc nh-ng ®ång thêi còng lµm xuÊt hiÖn nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh míi, hoµn thiÖn míi. ThÕ kû XXI lµ thÕ kû cña khoa häc vµ c«ng nghÖ, do ®ã viÖc ph¸n ®o¸n sù thay ®æi c«ng nghÖ lµ rÊt quan träng vµ cÊp b¸ch h¬n lóc nµo hÕt. Doanh nghiÖp trong c«ng t¸c duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng cÇn theo dâi th-êng xuyªn vµ liªn tôc vÊn ®Ò nµy ®Ó cã nh÷ng chiÕn l-îc thÝch øng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4-/ C¸c biÖn ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng s¶n phÈm. S¬ ®å 4 - Ph-¬ng h-íng më réng thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp. ThÞ tr-êng s¶n phÈm liªn quan trong s¶n xuÊt ThÞ tr-êng s¶n phÈm liªn quan trong tiªu dïng ThÞ tr-êng s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸ ThÞ tr-êng s¶n phÈm cã thÓ thay ®æi ThÞ tr-êng s¶n phÈm chuyªn m«n ho¸ ®-îc c¶i tiÕn ThÞ tr-êng s¶n phÈm míi a, N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, ®æi míi c«ng nghÖ. N©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, ®æi míi c«ng nghÖ lµ mét biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng. Cã nh÷ng s¶n phÈm khi míi ra ®êi ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn nhanh chãng do kiÓu d¸ng, mÉu m· míi vµ viÖc tiªu dïng nh­ mét “ mèt” nh­ng vßng ®êi cða s°n phÈm chØ kÐo khi s°n phÈm ®ã cã chÊt l-îng cao. ChÊt l-îng s¶n phÈm lµ mét hÖ thèng nh÷ng ®Æc tÝnh néi t¹i cña s¶n phÈm ®-îc x¸c ®Þnh ®-îc nh÷ng th«ng sè cã thÓ ®o ®-îc hoÆc so s¸nh ®-îc, phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn kü thuËt hiÖn t¹i vµ tho¶ m·n ®-îc nh÷ng nhu cÇu nhÊt ®Þnh cña x· héi. ChÊt l-îng s¶n phÈm còng ®· ®-îc ®¸nh gi¸ bëi tû lÖ sai háng: Tû lÖ sai háng = Lỗi! x100% §Ó n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ. Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, ®æi míi c«ng nghÖ ph¶i cã träng ®iÓm, chó träng nh÷ng kh©u cã ¶nh h--áng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm. C¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i lùa chän c«ng nghÖ thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cña m×nh 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cïng víi viÖc n©ng cao n¨ng lùc c«ng nghÖ néi sinh ®Ó lµm chñ ®-îc c«ng nghÖ ®-îc chuyÓn giao. ViÖc trî gióp c¸c doanh nghiÖp kh¾c phôc khã kh¨n vÒ vèn cho ®æi míi c«ng nghÖ cÇn ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸ch t¨ng vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n víi l·i suÊt -u ®·i, më réng h×nh thøc tÝn dông thuª mua. b, H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm t¨ng thªm søc m¹nh cho doanh nghiÖp trong c¹nh tranh. Gi¸ thµnh h¹, doanh nghiÖp cã thÓ gi¶m gi¸ b¸n ®i mét chót mµ vÉn ®¶m b¶o lîi nhuËn vµ do ®ã ng-êi tiªu dïng dÔ chÊp nhËn h¬n. §Ó h¹ ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i coi träng vÊn ®Ò qu¶n trÞ chi phÝ nhÊt lµ khi nhËp c¸c yÕu tè ®Çu vµo. §ång thêi cÇn ph¶i ®æi míi c«ng nghÖ v× c«ng nghÖ ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng nghÖ hiÖn ®¹i thÝch hîp sÏ n©ng cao ®-îc n¨ng suÊt lao ®éng. Vµ tõ ®ã cã thÓ h¹ ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm chø kh«ng h¹ chÊt l-îng s¶n phÈm. c, N©ng cao chÊt l-îng c«ng t¸c dù b¸o nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng t¹o nªn m«i tr-êng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp mµ trong ®ã doanh nghiÖp nµo còng ®Æt ra yªu cÇu lµ ph¶i më réng phÇn thÞ tr-êng cña m×nh. Do vËy, ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng th¾ng lîi trong c¹nh tranh, ®Ó tr¸nh ®-îc nh÷ng rñi ro bÊt tr¾c trong kinh doanh, mçi doanh nghiÖp ph¶i hiÓu biÕt cÆn kÏ thÞ tr-êng vµ kh¸ch hµng trªn thÞ tr-êng Êy nghÜa lµ doanh nghiÖp ph¶i lµm tèt c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng. Môc tiªu cña nghiªn cøu thÞ tr-êng lµ x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, c¸c s¶n phÈm nµy bao gåm c¸c s¶n phÈm doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt (®· cã trong c¬ cÊu s¶n phÈm) vµ c¸c s¶n phÈm ®· dù ®Þnh sÏ s¶n xuÊt vµ do vËy cã ý ®Þnh th©m nhËp thÞ tr-êng ë ph¹m vi réng lín. N©ng cao chÊt l-îng cña c«ng t¸c nghiªn cøu, dù b¸o nhu cÇu thÞ tr-êng tøc lµ ph¶i thÊy râ ®-îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c nµy. C¸c th«ng tin thÞ tr-êng vÒ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i chuÈn x¸c, nhanh nh¹y. H¬n n÷a, viÖc xö lý th«ng tin cÇn ph¶i kÞp thêi, h÷u hiÖu. Ngoµi ra cÇn cã mét ®éi ngò chuyªn gia giái, giµu kinh nghiÖm trong thu thËp vµ xö lý th«ng tin thÞ tr-êng vµ ph¶i dµnh mét phÇn nguån lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cho c«ng t¸c nµy. d, X©y dùng chÝnh s¸ch tiªu thô s¶n phÈm hîp lý. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng cña c¸c doanh nghiÖp, n-íc ta hiÖn nay thØ t×nh tr¹ng bì ngì, thiÕu kinh nghiÖm ho¹t ®éng thÞ tr-êng lµ t×nh tr¹ng kh¸ phæ biÕn. Bëi vËy trong trao ®æi hµng ho¸, hµng ®ã cã ho¹t ®éng thÞ tr-êng quèc tÕ gÆp nhiÒu thua thiÖt. Cho nªn n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng thÞ tr-êng lµ ®iÒu rÊt cÇn 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thiÕt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. Trªn c¬ së chiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh trong ®ã cèt lâi lµ chiÕn l-îc c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc chÝnh s¸ch th-¬ng m¹i cña m×nh. ChÝnh s¸ch th-¬ng m¹i ®ã x¸c ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò cã tÝnh chÊt nguyªn t¾c chi phèi sù øng xö cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng ®Çu ra. §Ó cã mét chÝnh s¸ch tiªu thô hîp lý lµ ph¶i kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm sau. + DÞch vô b¸n hµng tåi + §Þa ®iÓm b¸n hµng kh«ng phï hîp, hÖ thèng b¸n hµng hÑp. + Ph-¬ng ph¸p b¸n hµng cøng nh¾c, nh©n vien b¸n hµng kh«ng thuyÕt phôc kh¸ch hµng, th¸i ®é b¸n hµng cöa quyÒn. e, T¨ng c-êng hiÖu qu¶ qu¶n lý cëi më cña Nhµ n-íc. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, sù nç lùc cña c¸c doanh nghiÖp chØ mang l¹i kÕt qu¶ mong muèn khi cã sù trî gióp ®óng møc cña Nhµ n-íc. Duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm khã cã thÓ thùc hiÖn ®-îc nÕu kh«ng cã sù trî gióp cña Nhµ n-íc trong c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm trªn nh÷ng mÆt sau: - X©y dùng chÝnh s¸ch thÞ tr-êng quèc gia, trong ®ã ®Þnh h-íng ph¸t triÓn thÞ tr-êng néi ®Þa, c¸c thÞ tr-êng quèc tÕ víi tõng nhãm mÆt hµng tæng qu¸t, c¸c chÝnh s¸ch më réng thÞ tr-êng truyÒn thèng vµ th©m nhËp thÞ tr-êng míi. - Hç trî ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp th«ng qua viÖc ®æi míi chÝnh s¸ch chuyÓn giao c«ng nghÖ, t¨ng c-êng n¨ng lùc c«ng nghÖ néi sinh cña c¸c doanh nghiÖp, chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®Ó khai th«ng c¸c nguån vèn mµ doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng, thùc hiÖn chÕ ®é tÝn dông trung vµ dµi h¹n víi l·i suÊt -u ®·i. - Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch hç trî thóc ®Èy xuÊt khÈu qua trî gióp nghiªn cøu thÞ tr-êng, -u ®·i thuÕ quan vµ chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i hîp lý më réng quyÒn h¹n cña c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc xuÊt khÈu. Doanh nghiÖp nµo cã s¶n phÈm, cã kh¸ch hµng vµ cã thÞ tr-êng ®Òu cã thÓ tham gia xuÊt khÈu trùc tiÕp. - Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ kinh tÕ n«ng th«n nh»m t¨ng søc mua ë thÞ tr-êng n«ng th«n. - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch b¶o hé hîp lý, kiªn quyÕt chèng bu«n lËu s¶n xuÊt hµng gi¶, t¹o lËp m«i tr-êng c¹nh tranh b×nh ®¼ng. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm hiÖn nay ®ang ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng khã kh¨n hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp thuéc tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Trªn thÞ tr-êng néi ®Þa, mét sè s¶n phÈm ®· kh¼ng ®Þnh ®-îc chç ®øng trªn thÞ tr-êng nh-ng nh×n chung c¸c doanh nghiÖp ë nh÷ng møc ®é kh¸c nhau ®Òu gÆp khã kh¨n trong kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Hµng ho¸ tån kho lµm t¨ng chi phÝ l-u kho, b¶o qu¶n vèn l-u ®éng trong kinh doanh gi¶m sót. Trong lÜnh vùc xuÊt khÈu tuy kim ng¹ch xuÊt khÈu t¨ng nhanh nh-ng hiÖu qu¶ kinh doanh cßn thÊp. Kho¶ng 80% lµ xuÊt khÈu s¶n phÈm th« hoÆc chÕ biÕn ®¬n gi¶n mµ chñ yÕu lµ cña c¸c doanh nghiÖp liªn doanh thuéc h×nh thøc gia c«ng cho n-íc ngoµi. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II Thùc tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm v¸n nh©n t¹o cña C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o trong nh÷ng n¨m qua. I-/ §Æc ®iÓm vÒ kinh tÕ - tæ chøc - kü thuËt ¶nh h-ëng tíi vÊn ®Ò tiªu thô s¶n -phÈm cña C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o. 1-/ S¬ l-îc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ph¸t triÓn cña C«ng ty chÕ biÕn v¸n nh©n t¹o. a, LÞch sö h×nh thµnh. Tõ 1993 trë vÒ tr-íc, trong Liªn hiÖp khoa häc s¶n xuÊt thiÕt kÕ vµ x©y dùng c«ng tr×nh l©m nghiÖp cã hai xÝ nghiÖp chÕ biÕn l©m s¶n lµ: + XÝ nghiÖp chÕ biÕn l©m s¶n ViÖt Tr× + XÝ nghiÖp méc vµ trang trÝ néi thÊt. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c xÝ nghiÖp lóc ®ã sa sót, gÇn nh- xÝ nghiÖp ho¹t ®éng bëi nh÷ng nguyªn nh©n sau: - XÝ nghiÖp méc vµ trang trÝ néi thÊt: víi nhµ x-ëng tåi tµn, thiÕt bÞ s¶n xuÊt l¹c hËu, s¶n phÈm s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, céng víi viÖc thùc hiÖn theo chØ thÞ 90 cña ChÝnh phñ (tõ viÖc xuÊt khÈu nguyªn liÖu chuyÓn sang chÕ biÕn thµnh hµng ho¸) s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng bëi chÊt l-îng thÊp. V× thÕ mµ s¶n l-îng s¶n xuÊt hµng n¨m kh«ng ®¸ng kÓ. - XÝ nghiÖp chÕ biÕn l©m s¶n ViÖt Tr× cã hai d©y chuyÓn s¶n xuÊt v¸n d¨m vµ v¸n såi Ðp ®-îc c¸c n-íc b¹n lµ Nam T- vµ Trung Quèc viÖn trî tr-íc ®©y so víi b©y giê ®· qu¸ cò kü, l¹c hËu, kh«ng ®ång bé. V× vËy, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®-îc, ph¶i chuyÓn sang mÆt hµng kh¸c, nh-ng tiªu thô vÉn chËm. Do vËy s¶n l-îng hµng n¨m cña xÝ nghiÖp ®¹t thÊp; thiÕt bÞ kh«ng ®-îc khÊu hao do kinh doanh th-êng bÞ lç. Tr-íc t×nh h×nh ®ã, l·nh ®¹o Liªn hiÖp ®Æt vÊn ®Ò vµ kh«ng thÓ khoanh tay ngåi nh×n ®Ó dÉn tíi gi¶i thÓ, ph¶i t×m h-íng ph¸t triÓn míi dùa trªn xu h-íng sö dông ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm v¸n nh©n t¹o b»ng gç rõng trång vµ gç tËn dông trªn thÕ giíi ngµy cµng ph¸t triÓn, thay thÕ dÇn nguån gç rõng tù nhiªn ®ang ngµy mét kiÖt quÖ. Trong t×nh h×nh hiÖn nay vµ trong t-¬ng lai kh«ng xa, c¸c s¶n 20
- Xem thêm -