Tài liệu Một số biện pháp nhằm duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cao su sao vàng

  • Số trang: 81 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu KÓ tõ khi nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc ®· t¹o nªn sù biÕn biÕn míi trong nÒn kinh tÕ x· héi. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam nãi chung vµ C«ng ty Sao Vµng mét trong nh÷ng C«ng ty thuéc Tæng C«ng ty ho¸ chÊt ViÖt Nam chuyªn s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i s¨m lèp vµ ®å cao su kh¸c - nãi riªng khi chuyÓn sang ho¹t ®éng trong c¬ chÕ míi cïng víi viÖc më ra nhiÒu c¬ héi tèt thuËn lîi cho kinh doanh ®· gÆp kh«ng Ýt nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch do nh÷ng c¹nh tranh gay g¾t cña m«i tr-êng kinh doanh míi ®em l¹i. Mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®ang ®-îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m ®ã lµ ho¹t ®éng më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh. Bëi v× th«ng qua ho¹t ®éng nµy doanh nghiÖp t¨ng ®-îc khèi l-îng s¶n phÈm tiªu thô, thùc hiÖn ®-îc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, gãp phÇn vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn chung cña ®Êt n-íc. C¬ chÕ thÞ tr-êng lµm cho bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®Òu ph¶i cã biÖn ph¸p nghiªn cøu, më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng cña m×nh. Tõ nhËn thøc trªn, trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cao su Sao Vµng cïng víi sù h-íng dÉn cña Gi¸o viªn vµ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc ®-îc em chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Cao su Sao Vµng" §Ò tµi nh»m hÖ thèng ho¸ lý luËn vÒ thÞ tr-êng vµ më réng thÞ tr-êng. Ph©n tÝch hiÖn tr¹ng tiªu thô s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh c¸c mÆt m¹nh vµ mÆt yÕu ®ang tån t¹i. Trªn c¬ së ®ã ®-a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®Ó duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng gióp c«ng ty ®¹t môc tiªu t¨ng doanh 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thu vµ t¨ng thÞ phÇn. KÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn ®-îc chia lµm 3 phÇn chÝnh: Ch-¬ng 1: Lý luËn c¬ b¶n vÒ thÞ tr-êng vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô cña doanh nghiÖp. Ch-¬ng 2: Ph©n tÝch thùc tr¹ng thÞ tr-êng vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty Cao su Sao Vµng. Ch-¬ng 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm ë C«ng ty Cao su Sao Vµng. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Trung t©m QTKDTH, ®Æc biÖt lµ thÇy Ph¹m V¨n Minh vµ thÇy TrÇn Quang Huy, c¸c c« chó c¸n bé phßng kinh doanh nãi riªng vµ toµn thÓ C«ng ty nãi chung ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Tuy nhiªn, c¸c vÊn ®Ò ®-a ra trong chuyªn ®Ò nµy kh«ng sao tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, do vËy em mong nhËn ®-îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c«, c¸c c« chó c¸n bé C«ng ty vµ c¸c b¹n ®Ó luËn v¨n hoµn thiÖn h¬n n÷a. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CH¦¥NG I LÝ luËn c¬ b¶n vÒ thÞ tr-êng vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô cña doanh nghiÖp I. ThÞ tr-êng vµ vai trß cña thÞ tr-êng ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr-êng 1.1 Kh¸i niÖm vÒ thÞ tr-êng ThÞ tr-êng ra ®êi ra ®êi vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ th× kh¸i niÖm vÒ thÞ tr-êng th× rÊt phong phó vµ ®a d¹ng: - Theo c¸ch hiÓu cæ ®iÓn th× thÞ tr-êng lµ n¬i diÔn ra c¸c qu¸ tr×nh trao ®æi vµ mua b¸n. - Trong thuËt ng÷ kinh tÕ hiÖn ®¹i, th× thÞ tr-êng lµ n¬i gÆp gì cña c¶ ng-êi b¸n vµ ng-êi mua c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô, lµ sù biÓu hiÖn thu gän cña qu¸ tr×nh th«ng qua ®ã tÊt c¶ c¸c quyÕt ®Þnh cña gia ®×nh vÒ tiªu dïng c¸c mÆt hµng nµo, c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c c«ng ty vÒ s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt thÕ nµo vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña c«ng nh©n vÒ lµm viÖc cho ai vµ bao l©u ®Òu ®-îc x¸c ®Þnh b»ng sù ®iÒu chØnh gi¸ c¶. ThÞ tr-êng lµ sù kÕt hîp gi÷a cung vµ cÇu trong ®ã nh÷ng ng-êi mua vµ ng-êi b¸n b×nh ®¼ng cïng c¹nh tranh. Sè l-îng ng-êi mua, ng-êi b¸n nhiÒu hay Ýt ph¶n ¸nh quy m« cña thÞ tr-êng lín hay nhá. ViÖc x¸c ®Þnh nªn mua hay nªn b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô víi khèi l-äng vµ gi¸ c¶ bao nhiªu do cung cÇu quyÕt ®Þnh. Tõ ®ã ta thÊy thÞ tr-êng cßn lµ n¬i thùc hiÖn sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a hai kh©u s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸. Nh- vËy sù h×nh thµnh thÞ tr-êng cÇn ph¶i cã: + §èi t-îng trao ®æi: S¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô. + §èi t-îng tham gia trao ®æi: Ng-êi b¸n ng-êi mua. + §iÒu kiÖn thùc hiÖn trao ®æi: Kh¶ n¨ng thanh to¸n. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trªn thùc tÕ, ho¹t ®éng c¬ b¶n cña thÞ tr-êng ®-îc thÓ hiÖn qua ba nh©n tè: cung, cÇu vµ gi¸ c¶. Hay nãi c¸ch kh¸c thÞ tr-êng chØ cã thÓ ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn khi cã ®Çy ®ñ ba yÕu tè: + Ph¶i cã hµng ho¸ d- thõa ®Ó b¸n ra. + Ph¶i cã kh¸ch hµng, mµ kh¸ch hµng ph¶i cã nhu cÇu ch-a ®-îc tho¶ m·n vµ cã søc mua. + Gi¸ c¶ ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. Qua ®©y cho thÊy ®iÒu quan t©m cña doanh nghiÖp lµ ph¶i t×m ra thÞ tr-êng, t×m ra nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña s¶n phÈm dÞch vô mµ m×nh cung øng. Ng-îc l¹i ®èi víi ng-êi tiªu dïng hä ph¶i quan t©m ®Õn viÖc so s¸nh nh÷ng s¶n phÈm mµ nhµ s¶n xuÊt cung øng cã tho¶ m·n nhu cÇu cña m×nh kh«ng vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh ®Õn ®©u. Nh- vËy c¸c doanh nghiÖp th«ng qua thÞ tr-êng mµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò: - Ph¶i s¶n xuÊt hµng ho¸ g×? Cho ai? - Sè l-îng bao nhiªu? - MÉu m·, kiÓu c¸ch, chÊt l-îng nh- thÕ nµo? Cßn ng-êi tiªu dïng th× biÕt: - Ai sÏ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña m×nh? - Nhu cÇu ®-îc tho¶ m·n ®Õn møc nµo? - Kh¶ n¨ng thanh to¸n ra sao? TÊt c¶ c¸c c©u hái trªn chØ cã thÓ tr¶ lêi chÝnh x¸c trªn thÞ t-êng. Trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, x©y dùng kÕ ho¹ch mµ kh«ng dùa vµo thÞ tr-êng ®Ó tÝnh to¸n vµ kiÓm chøng sè cung, cÇu th× kÕ ho¹ch sÏ kh«ng cã c¬ së khoa häc vµ mÊt ph-¬ng h-íng, mÊt c©n ®èi. Ng-îc l¹i, viÖc më réng thÞ tr-êng mµ tho¸t khái sù ®iÒu tiÕt cña c«ng cô kÕ ho¹ch th× tÊt yÕu dÉn ®Õn sù r«Ý lo¹n trong ho¹t ®éng kinh doanh. Tõ ®ã ta thÊy: Sù nhËn thøc phiÕn diÖn vÒ thÞ tr-êng còng nh- sù ®iÒu tiÕt thÞ tr-êng theo ý muèn chñ quan, duy ý trÝ trong qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh tÕ ®Òu ®ång nghÜa víi viÖc ®i ng-îc l¹i c¸c hÖ thèng qui luËt kinh tÕ vèn cã trong thÞ tr-êng vµ hËu qu¶ sÏ lµm nÒn kinh tÕ khã ph¸t triÓn. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 C¸c yÕu tè cÊu thµnh thÞ tr-êng 1.2.1 Cung hµng ho¸ :Lµ toµn bé khèi l-îng hµng ho¸ ®ang cã hoÆc sÏ ®-îc ®-a ra b¸n trªn thÞ tr-êng trong mét kho¶ng thêi gian thÝch hîp nhÊt ®Þnh vµ møc gi¸ ®· ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn cung: + C¸c yÕu tè vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸ + C¸c yÕu tè vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸ + CÇu vÒ hµng ho¸ + C¸c yÕu tè vÒ chÝnh trÞ x· héi + Tr×nh ®é c«ng nghÖ + Tµi nguyªn thiªn nhiªn 1.2.2 CÇu hµng ho¸: Lµ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng: + Qui m« thÞ tr-êng + Gi¸ c¶ thÞ tr-êng + Møc qu¶ng c¸o vÒ c¸c s¶n phÈm kh¸c, ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm bæ sung vµ s¶n phÈm thay thÕ + Thu nhËp ®-îc sö dông cña ng-êi tiªu dïng + Së thÝch vµ thÞ hiÕu cña ng-êi tiªu dïng + Cung hµng ho¸ + Gi¸ c¶ cña nh÷ng hµng ho¸ kh¸c cã liªn quan + Ngoµi ra cßn phô thuéc vµo l·i suÊt, sù s½n cã cña tÝn dông, kú väng vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm 1.2.3 Gi¸ c¶ thÞ tr-êng: Møc gi¸ c¶ thùc tÕ mµ ng-êi ta dïng ®Ó mua vµ b¸n hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng, h×nh thµnh ngay trªn thÞ tr-êng.C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ c¶ thÞ tr-êng: + Nh©n tè t¸c ®éng th«ng qua cung hµng ho¸ + Nhãm nh©n tè t¸c ®éng th«ng qua cÇu hµng ho¸ + Nhãm nh©n tè t¸c ®éng th«ng qua sù ¶nh h-ëng mét c¸ch ®ång thêi tíi cung cÇu hµng ho¸. 1.2.4 C¹nh tranh: ®ã lµ sù ganh ®ua k×nh ®Þch gi÷a c¸c nhµ kinh doanh trªn thÞ tr-êng nh»m cïng mét lo¹i tµi nguyªn s¶n xuÊt hoÆc cïng mét lo¹i kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.3 C¸c quy luËt cña thÞ tr-êng Trªn thÞ tr-êng cã nhiÒu quy luËt kinh tÕ ho¹t ®éng ®an xen nhau , cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Sau ®©y lµ mét sè quy luËt quan träng. - Quy luËt gi¸ trÞ: §©y lµ quy luËt kinh tÕ c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Khi nµo cßn s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸ th× quy luËt gi¸ trÞ cßn ph¸t huy t¸c dông. Quy luËt gi¸ trÞ yªu cÇu s¶n xuÊt vµ l-u th«ng hµng ho¸ ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n c«ng lao ®éng x· héi cÇn thiÕt trung b×nh ®Ó s¶n xuÊt l-u th«ng hµng ho¸ vµ trao ®æi ngang gi¸. ViÖc tÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ l-u th«ng b»ng gi¸ trÞ lµ cÇn thiÕt vµ ®ßi hái cña x· héi lµ víi nguån lùc cã h¹n ph¶i s¶n xuÊt ®-îc nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho x· héi nhÊt, hay lµ chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm lµ Ýt nhÊt víi ®iÒu kiÖn chÊt l-îng cao. Ng-êi s¶n xuÊt kinh doanh nµo cã chi phÝ x· héi cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm thÊp h¬n trung b×nh th× ng-êi ®ã cã lîi, ng-îc l¹i ng-êi nµo cã chÝ khÝ cao th× khi trao ®æi sÏ kh«ng thu vÒ ®-îc gi¸ trÞ ®· bá ra, kh«ng cã l·i vµ ph¶i thu hÑp hoÆc chuyÓn h-íng s¶n xuÊt kinh doanh. §©y lµ yªu cÇu kh¾t khe buéc ng-êi s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i tiÕt kiÖm chi phÝ, kh«ng ngõng c¶i tiÕn khoa häc kü thuËt, ®æi míi s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu kh¸ch hµng víi chi phÝ thÊp nhÊt . - Quy luËt cung cÇu : Cung, cÇu hµng ho¸, dÞch vô kh«ng tån t¹i ®éc lËp, riªng rÏ mµ th-êng xuyªn t¸c ®éng qua l¹i víi nhau trªn cïng mét thêi gian cô thÓ. Trong thÞ tr-êng, quan hÖ cung cÇu lµ quan hÖ c¬ b¶n, th-êng xuyªn lÆp ®i lÆp l¹i, khi t¨ng, khi gi¶m t¹o thµnh mét quy luËt trªn thÞ tr-êng. Khi cung cÇu hîp nhau, gi¸ c¶ trÞ tr-êng ®-îc x¸c lËp (PE), ®ã lµ gi¸ c¶ c©n b»ng. Gäi lµ gi¸ c¶ c©n b»ng nghÜa lµ ë møc gi¸ ®ã cung, cÇu gÆp nhau. Tuy nhiªn møc gi¸ (PE) l¹i kh«ng ®øng yªn, nã lu«n giao ®éng tr-íc sù t¸c ®éng cña lùc cung, lùc cÇu trªn thÞ tr-êng. Khi cung lín h¬n cÇu gi¸ sÏ h¹ xuèng ng-îc l¹i cÇu lín h¬n cung gia sÏ t¨ng lªn. ViÖc gi¸ ë møc (PE) c©n b»ng chØ lµ t¹m thêi,viÖc ë møc gi¸ thay ®æi lµ th-êng xuyªn. Sù thay ®æi trªn lµ do mét lo¹t c¸c nguyªn nh©n trùc tiÕp gi¸n tiÕp t¸c ®éng ®Õn cung, cÇu còng nh- kú väng cña ng-êi s¶n xuÊt, ng-êi kinh doanh vµ c¶ kh¸ch hµng. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Quy luËt gi¸ trÞ thÆng d-: Yªu cÇu hµng ho¸ b¸n ra ph¶i bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt vµ l-u th«ng ®ång thêi ph¶i cã mét kho¶n lîi nhuËn ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng vµ taÝ s¶n xuÊt më réng. - Quy luËt c¹nh tranh: Trong nÒn kinh tÕ cã nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, cã nhiÒu ng-êi mua, ng-êi b¸n víi lîi Ých kinh tÕ kh¸c nhau th× viÖc ng-êi mua víi ng-êi b¸n, ng-êi b¸n víi ng-êi b¸n c¹nh tranh víi nhau vµ c¹nh tranh gi÷a ng-êi mua víi ng-êi mua t¹o nªn sù vËn ®éng cña thÞ tr-êng vµ trËt tù thÞ tr-êng. C¹nh tranh trong kinh tÕ lµ mét cuéc thi ®Êu kh«ng ph¶i víi mét ®èi thñ mµ víi ®ång thêi hai ®èi thñ. §èi thñ thø nhÊt lµ gi÷a hai phe cña hÖ thèng thÞ tr-êng vµ ®èi thñ thø hai lµ gi÷a c¸c thµnh viªn cña cïng mét phÝa víi nhau. Tøc lµ c¹nh tranh gi÷a ng-êi mua víi ng-êi b¸n, c¹nh tranh gi÷a nh÷ng ng-êi b¸n víi nhau. C¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ lÈn trèn c¹nh tranh mµ ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh, ®ãn tr-íc c¹nh tranh vµ s½n sµng sö dông vò khÝ c¹nh tranh mét c¸ch h÷u hiÖu. Trong c¸c qui luËt trªn, quy luËt gi¸ trÞ lµ quy luËt c¬ b¶n cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Quy luËt gi¸ trÞ ®-îc biÓu hiÖn th«ng qua gi¸ c¶ thÞ tr-êng. Quy luËt gi¸ trÞ biÓu hiÖn b»ng gi¸ c¶ thÞ tr-êng ph¶i th«ng qua sù vËn ®éng cña quy luËt cung cÇu. Ng-îc l¹i quy luËt nµy biÓu hiÖn yªu cÇu cña m×nh th«ng qua sù vËn ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ lµ gi¸ c¶. Quy luËt c¹nh tranh biÓu hiÖn sù c¹nh tranh gi÷a ng-êi b¸n víi ng-êi b¸n, gi÷a nh÷ng ng-êi mua víi nhau vµ gi÷a ng-êi mua víi ng-êi b¸n. C¹nh tranh v× lîi Ých kinh tÕ nh»m thùc hiÖn gi¸ trÞ hµng ho¸ do ®ã quy luËt gi¸ trÞ còng lµ c¬ së cña quy luËt c¹nh tranh. 1.4 Ph©n lo¹i thÞ tr-êng Mét trong nh÷ng bÝ quyÕt quan träng nhÊt ®Ó thµnh c«ng ®ã lµ sù am hiÓu cÆn kÏ tÝnh chÊt cña tõng lo¹i thÞ tr-êng. Ph©n lo¹i thÞ tr-êng lµ cÇn thiÕt lµ kh¸ch quan ®Ó n¾m ®-îc nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña tõng thÞ tr-êng song tuú vµo mçi ph-¬ng ph¸p ph©n lo¹i mµ nã cã ý nghÜa quan träng riªng ®èi víi qu¸ tr×nh kinh doanh . 1.4.1 C¨n cø vµo nguån gèc s¶n xuÊt ra hµng ho¸ mµ ng-êi ta ph©n thµnh: thÞ tr-êng hµng c«ng nghiÖp vµ thÞ tr-êng hµng n«ng nghiÖp (Bao gåm hµng l©m nghiÖp vµ hµng ng- nghiÖp ) . 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ThÞ tr-êng hµng c«ng nghiÖp bao gåm hµng cña c«ng nghiÖp khai th¸c vµ hµng c«ng nghiÖp chÕ biÕn. C«ng nghiÖp khai th¸c cã s¶n phÈm lµ nguyªn vËt liÖu. C«ng nghiÖp chÕ biÕn cã s¶n phÈm lµm hµng tinh chÕ. C¸c hµng ho¸ nµy cã ®Æc tÝnh c¬, lý, ho¸ häc vµ tr¹ng th¸i kh¸c nhau, hµm l-îng kü thuËt kh¸c nhau. - ThÞ tr-êng hµng n«ng nghiÖp bao gåm hµng ho¸ cã nguån gèc tõ thùc vËt, c¸c lo¹i hµng ng- nghiÖp trong ®ã cã c¶ hµng ho¸ qua kh©u c«ng nghiÖp chÕ biÕn thµnh hµng tinh chÕ . 1.4.2 C¨n cø vµo n¬i s¶n xuÊt: Ng-êi ta ph©n ra thµnh thÞ tr-êng hµng s¶n xuÊt trong n-íc vµ thÞ tr-êng hµng xuÊt khÈu . 1.4.3 C¨n cø vµo khèi l-îng hµng ho¸ tiªu thô trªn thÞ tr-êng ng-êi ta ph©n chia thµnh thÞ tr-êng chÝnh, thÞ tr-êng phô, thÞ tr-êng nh¸nh vµ thÞ tr-êng míi. - §èi víi mçi doanh nghiÖp l-îng hµng tiªu thô trªn thÞ tr-êng chÝnh lµ thÞ tr-êng chiÕm ®¹i ®a sè hµng ho¸ cña doanh nghiÖp . - ThÞ tr-êng nh¸nh lµ thÞ tr-êng chØ tiªu thô mét l-îng hµng chiÕm tû träng nhá. -ThÞ tr-êng míi lµ thÞ tr-êng mµ doanh nghiÖp ®ang xóc tiÕn th¨m dß vµ ®-a hµng vµo, cßn trong giai ®o¹n thö nghiÖm ch-a cã kh¸ch hµng quen thuéc. 1.4.4 C¨n cø vµo mÆt hµng ng-êi ta chia thµnh thÞ tr-êng tõng lo¹i mÆt hµng: - ThÞ tr-êng m¸y mãc: Cßn gäi lµ thÞ tr-êng ®Çu t-. - ThÞ tr-êng hµng nguyªn vËt liÖu: Cßn gäi lµ thÞ tr-êng hµng trung gian. Nh- vËy cã rÊt nhiÒu tªn gäi s¶n phÈm, mçi tªn gäi ®ã hiÖp thµnh thÞ tr-êng cña mét hµng ho¸ cô thÓ. Do gi¸ trÞ vµ tÝnh chÊt sö dông kh¸c nhau cña tõng nhãm vµ mÆt hµng mµ c¸c thÞ tr-êng chÞu t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng víi møc ®é kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau nµy ®«i khi ¶nh h-ëng tíi c¶ ph-¬ng thøc mua b¸n, vËn chuyÓn vµ thanh to¸n . 1.4.5 C¨n cø vµo vai trß cña ng-êi mua vµ ng-êi b¸n trªn thÞ tr-êng cã thÞ tr-êng ng-êi mua vµ thÞ tr-êng ng-êi b¸n. Trªn tõng thÞ tr-êng cña ng-êi mua hay ng-êi b¸n mµ vai trß quyÕt ®Þnh thuéc vÒ ng-êi ®ã . 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ThÞ tr-êng ng-êi b¸n xuÊt hiÖn ë nh÷ng nÒn kinh tÕ mµ s¶n xuÊt hµng ho¸ kÐm ph¸t triÓn hoÆc ë nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung. Trªn thÞ tr-êng nµy ng-êi mua ®ãng vai trß thô ®éng . - Ng-îc l¹i thÞ tr-êng ng-êi mua xuÊt hiÖn ë nh÷ng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh- trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ng-êi mua ®ãng vai trß trung t©m chñ ®éng v× hä ®-îc vÝ nh- "th-îng ®Õ" cña ng-êi b¸n. Ng-êi b¸n ph¶i chiÒu chuéng l«i kÐo ng-êi mua, kh¬i dËy vµ tho¶ m¨n nhu cÇu cña ng-êi mua lµ quan t©m hµng ®Çu lµ sèng cßn cña ng-êi s¶n xuÊt kinh doanh. 1.4.6 C¨n cø vµo sù ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng ng-êi ta chia thµnh: ThÞ tr-êng hiÖn thùc vµ thÞ tr-êng tiÒm n¨ng . - ThÞ tr-êng hiÖn thùc (truyÒn thèng) lµ thÞ tr-êng ®ang tiªu thô hµng ho¸ cña m×nh , kh¸ch hµng quen thuéc vµ ®· cã sù hiÓu biÕt lÉn nhau . - ThÞ tr-êng tiÒm n¨ng lµ thÞ tr-êng cã nhu cÇu song ch-a ®-îc khai th¸c, hoÆc ch-a cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. 1.4.7 C¨n cø vµo ph¹m vi thÞ tr-êng ng-êi ta chia thµnh thÞ tr-êng thÕ giíi, thÞ tr-êng khu vùc, thÞ tr-êng toµn quèc, thÞ tr-êng miÒn vµ thÞ tr-êng ®Þa ph-¬ng. - ThÞ tr-êng thÕ giíi lµ thÞ tr-êng ë c¸c n-íc Ch©u ©u, Ch©u Phi, Ch©u ¸ vµ Trung §«ng . - ThÞ tr-êng khu vùc: §èi víi n-íc ta lµ c¸c n-íc NIC míi, Hång K«ng, §µi Loan, Nam TriÒu Tiªn, Singapo, c¸c n-íc §«ng Nam ¸ nhIn®«nªsia, Th¸i Lan... 1.5 Chøc n¨ng thÞ tr-êng ThÞ tr-êng cã vai trß hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Qua thÞ tr-êng cã thÓ nhËn biÖt ®-îc sù ph©n phèi c¸c nguån lùc s¶n xuÊt th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶. Trªn thÞ tr-êng gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ c¸c nguån lùc kh¸c vÒ t- liÖu s¶n xuÊt søc lao ®éng lu«n biÕn ®éng nh»m ®¶m b¶o c¸c nguån lùc cã h¹n nµy ®-îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô, mµ x· héi cã nhu cÇu. ThÞ tr-êng lµ kh¸ch quan do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i dùa trªn c¬ së nhËn biÕt nhu cÇu x· héi vµ lîi thÕ cña m×nh mµ cã ph-¬ng ¸n kinh doanh phï hîp ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. Së dÜ thÞ tr-êng cã vai trß to lín nh- vËy lµ do c¸c chøc n¨ng sau: 1.5.1 Chøc n¨ng thõa nhËn 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThÞ tr-êng lµ n¬i gÆp gì gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n. Ng-êi b¸n mong muèn b¸n ®-îc nhiÒu hµng ho¸ víi gi¸ c¶ sao cho bï ®¾p ®-îc mäi chi phÝ vµ cã nhiÒu lîi nhuËn. Ng-êi mua t×m ®Õn thÞ tr-êng ®Ó mua hµng ho¸ tho¶ m·n ®-îc nhu cÇu vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n theo ý m×nh. §èi víi bÊt kú hµng ho¸ nµo sÏ cã hai kh¶ n¨ng x¶y ra: - Kh«ng ®-îc thÞ tr-êng thõa nhËn, tøc lµ hµng ho¸ ®ã kh«ng tho¶ m·n ®-îc nhu cÇu hoÆc kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn thanh to¸n cña ng-êi mua . - §-îc thÞ tr-êng thõa nhËn, hµng ho¸ ®ã ®¸p øng ®-îc yªu cÇu vÒ gi¸ c¶, sè l-îng, chÊt l-îng, sù ®ång bé ... còng nh- c¸c yªu cÇu kh¾t khe kh¸c cña ng-êi mua, nªn hµng ho¸ ®ã cã ng-êi mua. 1.5.2 Chøc n¨ng thùc hiÖn Chøc n¨ng nµy ®ßi hái hµng ho¸ dÞch vô ph¶i ®-îc thùc hiÖn gi¸ trÞ trao ®æi b»ng tiÒn hoÆc giÊy tê cã gi¸ trÞ kh¸c. Ng-êi b¸n cÇn tiÒn cßn ng-êi mua cÇn hµng, sù gÆp gì gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n ®-îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ c¶ vµ sè l-îng hµng ho¸ mua b¸n. Hµng ho¸ dÞch vô b¸n ®-îc tøc lµ cã sù dÞch chuyÓn hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ ng-êi b¸n sang ng-êi mua . 1.5.3 Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch Qua hµnh vi trao ®æi hµng ho¸ dÞch vô trªn thÞ tr-êng, thÞ tr-êng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn hoÆc ng-îc l¹i. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, hµng ho¸ dÞch vô tiªu thô nhanh sÏ kÝch thÝch doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cung øng nhiÒu hµng ho¸ h¬n n÷a cho thÞ tr-êng. Ng-îc l¹i, nÕu hµng ho¸ dÞch vô kh«ng tiªu thô ®-îc sÏ lµ t¸c nh©n ®iÒu tiÕt doanh nghiÖp h¹n chÕ s¶n xuÊt, thu mua hoÆc chuyÓn h-íng s¶n xuÊt kinh doanh. Chøc n¨ng nµy cßn ®iÒu tiÕt c¸c doanh nghiÖp gia nhËp ngµnh hoÆc rót khái ngµnh, khuyÕn khÝch c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh nghiªn cøu kinh doanh c¸c mÆt hµng míi chÊt l-îng cao kh¶ n¨ng tiªu thô khèi l-îng lín . 1.5.4 Chøc n¨ng th«ng tin Th«ng tin thÞ tr-êng lµ nh÷ng th«ng tin vÒ nguån cung øng hµng ho¸ dÞch vô, nhu cÇu hµng ho¸ dÞch vô, gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô. §ã lµ nh÷ng th«ng tin quan träng ®èi víi mäi nhµ s¶n xuÊt kinh doanh, c¶ ng-êi mua vµ ng-êi b¸n, c¶ ng-êi cung øng vµ ng-êi tiªu dïng, c¶ ng-êi qu¶n lý vµ nh÷ng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ng-êi nghiªn cøu s¸ng t¹o. Cã thÓ nãi ®ã lµ nh÷ng th«ng tin quan träng ®èi víi toµn x· héi. Cã thÓ nãi th«ng tin thÞ tr-êng lµ th«ng kh¸ch quan v× vËy mµ khã cã thÓ dù ®o¸n chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin nµy. Kh«ng cã th«ng tin thÞ tr-êng th× kh«ng thÓ cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh, còng nh- trong quyÕt ®Þnh cña ChÝnh Phñ vÒ qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«. Bëi v× thÞ tr-êng cã nh÷ng th«ng tin tæng hîp vÒ cÇu - hµnh vi cña ng-êi mua, còng nh- vÒ cung - hµnh vi cña ng-êi b¸n, gi¸ c¶ thÞ tr-êng lµ kÕt qu¶ cña sù t-¬ng t¸c gi÷a ng-êi mua vµ ng-êi b¸n víi nhau. V× vËy viÖc thu thËp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr-êng ®-îc sù chó ý cña c¶ giíi s¶n xuÊt kinh doanh, c¶ ng-êi tiªu dïng vµ cña toµn x· héi . 1.6 Kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr-êng cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i Kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trªn thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých sinh lêi . §Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých cuèi cïng lµ lîi nhuËn, mçi doanh nghiÖp ®Òu cã nh÷ng h-íng ®i cho riªng m×nh, trong ho¹t ®éng kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng c¸c chiÕn l-îc môc tiªu tr-íc m¾t vµ l©u dµi trong ®ã -u tiªn hµng ®Çu cho c¸c môc tiªu cã kh¶ n¨ng thùc hiÖn lín. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i th-êng cã 5 môc tiªu c¬ b¶n lµ kh¸ch hµng, chÊt l-îng, ®æi míi, lîi nhuËn vµ c¹nh tranh. §Ó thùc hiÖn th¾ng lîi môc tiªu kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau : - S¶n xuÊt kinh doanh nh÷ng hµng ho¸ vµ dÞch vô cã chÊt l-îng tèt ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng . - Trong kinh doanh khi lµm lîi cho riªng m×nh ®ång thêi ph¶i lµm lîi cho kh¸ch hµng . - Trong kinh doanh tr-íc hÕt ph¶i l«i cuèn kh¸ch hµng råi sau ®ã míi nghÜ ®Õn c¹nh tranh . - T×m kiÕm thÞ tr-êng ®ang lªn vµ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng nhanh . - §Çu t- vµo tµi n¨ng vµo nguån lùc ®Ó t¹o ra nhiÒu gi¸ trÞ s¶n phÈm. - NhËn thøc vµ n¾m cho ®-îc nhu cÇu thÞ tr-êng ®Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng mäi ho¹t ®éng kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô bao giê còng tu©n theo c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ th«ng qua ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ThÞ tr-êng lu«n lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mçi doanh nghiÖp. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ThÞ tr-êng tèt liªn tôc ®-îc më réng sÏ lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ®¶m b¶o doanh nghiÖp cã thÓ ph¸t triÓn tèt. 2 Vai trß cña thÞ tr-êng tiªu thô trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp: ThÞ tr-êng lµ kh©u tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ tr-êng cã vÞ trÝ trung t©m nã võa lµ môc tiªu cña c¸c doanh nghiÖp, võa lµ m«i tr-êng cho ho¹t ®éng kinh doanh. Cã thÓ thÊy thÞ tr-êng qua c¸c vai trß sau: Thø nhÊt, lµ sèng cßn ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸. Môc ®Ých cña ng-êi s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ ®Ó b¸n ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña ng-êi kh¸c vµ qua ®ã ®¹t ®-îc c¸c môc tiªu cña m×nh. B¸n khã h¬n mua, b¸n lµ b-íc nhÈy nguy hiÓm, cã nhiÒu rñi ro. Do ®ã thÞ tr-êng cßn th× cßn s¶n xuÊt kinh doanh, mÊt thÞ tr-êng th× s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ®×nh trÖ vµ ph¸ s¶n . Thø hai, thÞ tr-êng ph¸ vì ranh giíi gi÷a s¶n xuÊt tù nhiªn , tù cÊp, tù tóc ®Ó t¹o thµnh tæng thÓ thèng nhÊt trong toµn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Qua trao ®æi mua b¸n gi÷a c¸c vïng, sÏ biÕn kiÓu tæ chøc khÐp kÝn thµnh c¸c vïng chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt hµng ho¸ liªn kÕt víi nhau, chuyÓn kinh tÕ tù nhiªn thµnh kinh tÕ hµng ho¸ . Thø ba, thÞ tr-êng h-íng dÉn s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh c¨n cø vµo cung cÇu, gi¸ c¶ thÞ tr-êng ®Ó quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh- thÕ nµo, bao nhiªu vµ s¶n xuÊt cho ai? §ång thêi th«ng qua thÞ tr-êng nhµ n-íc tiÕn hµnh ®iÒu tiÕt, h-íng dÉn s¶n xuÊt kinh doanh. Thø t-, thÞ tr-êng ph¶n chiÕu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, thÞ tr-êng cho biÕt hiÖn tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh×n vµo thÞ tr-êng sÏ thÊy ®-îc tèc ®é, tr×nh ®é vµ quy m« cña s¶n xuÊt kinh doanh. Thø n¨m, thÞ tr-êng lµ n¬i quan träng ®Ó ®¸nh gi¸, kiÓm nghiÖm, chøng minh tÝnh ®øng ®¾n cña c¸c chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch biÖn ph¸p kinh tÕ cña c¸c c¬ quan nhµ n-íc, cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh. ThÞ tr-êng cßn ph¶n ¸nh c¸c quan hÖ x· héi, hµnh vi giao tiÕp cña con ng-êi, ®µo t¹o vµ båi d-ìng c¸n bé qu¶n lý, nhµ kinh doanh. §èi víi hµng ho¸ tiªu dïng vµ c¸c dÞch vô phôc vô tiªu dïng thÞ tr-êng hµng tiªu dïng dÞch vô lµ cÇu míi gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, kÓ c¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, víi ng-êi tiªu dïng. §©y còng 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÝnh lµ kh©u dÞch vô tiªu dïng, lµ nghÒ néi trî cña toµn x· héi. V× vËy thÞ tr-êng hµng tiªu dïng vµ dÞch vô ph¸t triÓn v¨n minh cã t¸c dông to lín ®èi víi toµn x· héi. Bëi lÏ : - Mét lµ nã ®¶m b¶o thuËn tiªn cho ng-êi tiªu dïng cã thÓ nhËn ®-îc hµng ho¸ dÞch vô thÝch hîp, hîp víi thÞ hiÕu, thu nhËp cña hä, nã cho phÐp ng-êi tiªu dïng tù do lùa chän ®Ó tèi ®a ho¸ tho¶ dông . - Hai lµ nã thóc ®Èy nhu cÇu gîi më nhu cÇu ®-a ®Õn cho ng-êi tiªu dïng cuéc sèng v¨n minh, hiÖn ®¹i. ThÞ tr-êng nèi liÒn c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¶ trong n-íc vµ thÕ giíi ®-a hµng ho¸ cã chÊt l-îng ngµy cµng tèt ®Õn víi ng-êi tiªu dïng kÓ c¶ nh÷ng mÆt hµng trong n-íc ch-a s¶n xuÊt ®-îc hoÆc s¶n xuÊt ch-a tèt . - Ba lµ hµng tiªu dïng vµ dÞch vô phôc vô tiªu dïng c¸ nh©n ngµy cµng ph¸t triÓn phong phó vµ ®a d¹ng. Nhê cã sù ph¸t triÓn c¸c lo¹i hµng tiªu dïng vµ dÞch vô thuËn tiÖn ®èi víi ®êi sèng x· héi ®· gi¶i phãng con ng-êi khái nh÷ng c«ng viÖc "kh«ng tªn" trong gia ®×nh, võa nÆng nÒ vµ mÊt nhiÒu thêi gian. Nã cho phÐp con ng-êi cã nhiÒu thêi gian cho nghØ ng¬i . - Bèn lµ nhê cã thÞ tr-êng hµng ho¸, dÞch vô thuËn tiÖn ®· bá bít dù tr÷ hµng tiªu dïng ë c¸c hé gia ®×nh. Sù ph©n phèi l¹i dù tr÷ hµng tiªu dïng theo h-íng tËp trung hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i nãi riªng vµ kh©u l-u th«ng nãi chung lµm cho thÞ tr-êng hµng ho¸ phong phó vµ ®a ®¹ng, ng-êi mua cã thÓ lùa chän hµng ho¸ phï hîp víi thÞ hiÕu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh . - N¨m lµ nh÷ng thÞ tr-êng hµng tiªu dïng, dÞch vô æn ®Þnh cã t¸c dông lín ®èi víi viÖc æn ®Þnh ®êi sèng b×nh th-êng cña mçi con ng-êi, gia ®×nh vµ x· héi. Sù t¸c ®éng tõ phÝa ChÝnh phñ trong qu¶n lý vÜ m« cã t¸c dông rÊt lín trong viÖc b×nh æn thÞ tr-êng hµng tiªu dïng ®Æc biÖt lµ nh÷ng hµng ho¸ thiÕt yÕu. II Më réng thÞ tr-êng ë doanh nghiÖp 1 Quan niÖm thÞ tr-êng PhÇn trªn ta thÊy vai trß cña thÞ tr-êng hµng ho¸ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ta còng biÕt, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thÞ tr-êng mµ trong ®ã thÞ 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng hµng ho¸ ®ãng mét vai trß quan träng. Cïng víi sù thay ®æi mét c¸ch nhanh chãng vµ phøc t¹p cña m«i tr-êng kinh doanh, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹I th× tÊt yÕu nã ph¶i s¶n xuÊt vµ cung øng ra thÞ tr-êng mét thø g× ®ã cã gi¸ trÞ ®èi víi mét nhãm ng-êi tiªu dïng. Th«ng qua viÖc trao ®æi nµy doanh nghiÖp sÏ thu l¹i c¸c chi phÝ ®· bá ra ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng hµng ho¸ ®ã ®Ó tiÕp tôc t¸i s¶n xuÊt. Tuy nhiªn viÖc cung øng hµng ho¸ ra thÞ tr-êng kh«ng thÓ bÊt biÕn mµ nã liªn tôc thay ®æi c¶ vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, mÉu m· theo yªu cÇu cña ng-êi tiªu dïng. §øng trªn gãc ®é ng-êi tiªu dïng mµ xem xÐt th× th-íc ®o cã thÓ coi lµ kh¸ chÝnh x¸c ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng nghÖ mµ chÝnh lµ thÞ tr-êng tõng s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. NÕu muèn biÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ hay kh«ng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã ®¸p øng ®-îc thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng hay kh«ng? Xem xÐt sù ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng s¶n phÈm ta thÊy ®-îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nh- thÕ nµo? Ng-êi ta cã thÓ ®Çu t- më réng s¶n xuÊt t¨ng c-êng m¸y mãc trang thiÕt bÞ nh-ng liÖu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn hay kh«ng? Râ rµng ta ph¶i nh×n s¶n phÈm d-íi con m¾t cña ng-êi tiªu dïng. Më réng thÞ tr-êng s¶n phÈm chÝnh lµ viÖc tiÕp tôc duy tr× tiªu thô c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i trªn thÞ tr-êng hiÖn t¹i ®ång thêi ®-a c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i vµo b¸n trong c¸c thÞ míi. Tuy nhiªn nÕu më réng thÞ tr-êng chØ ®-îc hiÓu lµ viÖc ®-a c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i vµo b¸n ë c¸c thÞ tr-êng cò vµ thÞ tr-êng míi th× cã thÓ xem nh- lµ ch-a ®Çy ®ñ ®èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cña ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Bëi v×, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh chãng vµ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ ch-a ®ång bé th× kh«ng nh÷ng s¶n phÈm hiÖn t¹i ch-a ®¸p øng ®-îc thÞ tr-êng hiÖn t¹i mµ viÖc ®-a c¸c s¶n phÈm míi vµo thÞ tr-êng hiÖn t¹i vµ thÞ tr-êng míi ®ang lµ vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n . V× vËy theo c¸nh hiÓu réng h¬n th× : Më réng thÞ tr-êng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lµ ngoµi viÖc khai th¸c tèt thÞ tr-êng hiÖn t¹i, ®-a s¶n phÈm hiÖn t¹i vµo b¸n trong thÞ tr-êng míi mµ cßn bao gåm c¶ viÖc nghiªn cøu dù 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b¸o thÞ tr-êng ®-a ra c¸c s¶n phÈm míi vµo b¸n trong thÞ tr-êng hiÖn t¹i vµ thÞ tr-êng míi . §Ó tiÕp tôc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, sau mçi mét giai ®o¹n kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i tæng kÕt ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng trong ®ã cã c¸c ®¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng më réng thÞ tr-êng. §©y lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng ®Ó doanh nghiÖp rót ra nh÷ng bµi häc vµ kinh nghiÖm tiÕp tôc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp cã thÓ ®¸nh sù më réng thÞ tr-êng s¶n phÈm cua m×nh th«ng qua mét sè chØ tiªu: doanh sè b¸n ra thÞ phÇn, sè l-îng kh¸ch hµng, sè l-îng ®¹i lý tiªu thô vµ mét sè chØ tiªu tµi chÝnh kh¸c . 2 Sù cÇn thiÕt ph¶i më réng thÞ tr-êng §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo thÞ tr-êng s¶n phÈm h-íng dÉn doanh nghiÖp ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh nã lµ sù sèng cßn ®èi víi hä. Bëi lÏ môc ®Ých cña ng-êi s¶n xuÊt lµ ®Ó b¸n vµ thÞ tr-êng lµ n¬i ph©n phèi hµng ho¸ cña hä ®Õn víi ng-êi tiªu dïng. Qua thÞ tr-êng doanh nghiÖp cã thÓ biÕt ®-îc ng-êi tiªu dïng cÇn hµng ho¸ nµo víi sè l-îng bao nhiªu vµ ®èi t-îng cÇn lµ ai…Qua thÞ tr-êng c¸c chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch, cña nhµ n-íc ®-îc thùc hiÖn. H¬n n÷a, khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr-êng, bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng gÆp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t vµ quyÕt liÖt tõ phÝa thÞ tr-êng kh«ng chØ víi s¶n phÈm nhËp lËu mµ ngay c¶ víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong n-íc V× vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i huy ®éng tèt mäi tiÒm n¨ng néi lùc cña chÝnh m×nh, kh«ng ngõng chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng lu«n biÕn ®éng do vËy ®Ó thµnh c«ng trong kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i th-êng xuyªn n¾m b¾t, quan t©m ®Õn thÞ tr-êng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn thÞ tr-êng. Doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng th× kh«ng thÓ chØ dµnh lÊy mét m¶ng thÞ tr-êng mµ ph¶i v-¬n lªn n¾m v÷ng thÞ tr-êng, th-êng xuyªn më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng. 3 Néi dung më réng thÞ tr-êng Më réng thÞ tr-êng nh»m t×m kiÕm c¬ héi hÊp dÉn trªn thÞ tr-êng. Cã rÊt nhiÒu c¬ héi trªn thÞ tr-êng nh-ng chØ cã nh÷ng c¬ héi phï hîp víi tiÒm n¨ng vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp míi ®-îc gäi c¬ héi hÊp dÉn. Mét 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 khung chuÈn rÊt h÷u dông ®Ó ph¸t hiÖn nh-ng c¬ héi t¨ng tr-ëng chiÒu s©u míi mµ ®-îc gäi lµ l-íi më réng thÞ tr-êng s¶n phÈm : S¶n phÈm hiªn cã S¶n phÈm míi ThÞ tr-êng hiÖn cã 1. ChiÕn l-îc x©m nhËp 3. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng s¶n phÈm ThÞ tr-êng míi 2. ChiÕn l-îc ph¸t triÓn 4. ChiÕn l-îc ®a d¹ng thÞ tr-êng ho¸ - ChiÕn l-îc x©m nhËp thÞ tr-êng: Nghiªn cøu dù b¸o xem cã thÓ dµnh ®-îc thªm bao nhiªu thÞ phÇn b»ng nh÷ng s¶n phÈm hiÖn cã trªn c¸c thÞ tr-êng hiÖn t¹i. - ChiÕn l-îc ph¸t triÓn thÞ tr-êng: Kh¶ n¨ng t×m ®-îc hay ph¸t triÓn thÞ tr-êng míi cho c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i . - ChiÕn l-îc ph¸t triÓn s¶n phÈm: Kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nh÷ng s¶n phÈm míi mµ nh÷ng thÞ tr-êng hiÖn t¹i cña m×nh cã thÓ quan t©m . - ChiÕn l-îc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm: C¬ héi ph¸t triÓn s¶n phÈm míi cho mét sè Ýt thÞ tr-êng . 3.1 Ph¸t triÓn thÞ tr-êng theo chiÒu réng Mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh lu«n lu«n mong muèn t×m ®-îc nh÷ng thÞ tr-êng míi ®Ó tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm t¹i sao cho sè l-îng s¶n phÈm tiªu thô cµng cao ®Ó doanh sè b¸n ngµy cµng t¨ng. Më réng thÞ tr-êng theo chiÒu réng ®-îc hiÓu lµ më réng quy m« thÞ tr-êng, ë ®©y ta cã thÓ më réng theo vïng ®Þa lý hoÆc theo ®èi t-îng tiªu dïng . 3.1.1 Më réng thÞ tr-êng theo vïng ®Þa lý Më réng thÞ tr-êng theo vïng ®Þa lý tøc lµ më réng thÞ tr-êng theo khu vùc ®Þa lý hµnh chÝnh. ViÖc më réng theo vïng ®Þa lý lµm sè l-îng ng-êi tiªu thô t¨ng lªn, hµng ho¸ ®-îc b¸n nhiÒu h¬n. Tuú vµo kh¶ n¨ng më réng tíi ®©u mµ mçi doanh nghiÖp cã h-íng chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña m×nh. HiÖn nay c¸c doanh nghiÖp nhá viÖc ph¸t triÓn theo vïng ®Þa lý cã thÓ lµ ®-a s¶n phÈm cña m×nh sang tiªu thô ë vïng kh¸c trong cïng quèc gia, song c¸c c«ng ty lín m¹nh vµ tuú vµo ®Æc ®iÓm cña tõng hµng ho¸ mµ viÖc më réng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thÞ tr-êng kh«ng chØ bao gåm trong n-íc, khu vùc mµ cßn v-¬n ra thÞ tr-êng thÕ giíi. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ më réng thÞ tr-êng theo vïng th× s¶n phÈm cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra ph¶i phï hîp víi thÞ hiÕu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña thÞ tr-êng míi. Cã nh- vËy míi cã kh¶ n¨ng s¶n phÈm ®-îc chÊp nhËn, tõ ®ã míi t¨ng ®-îc khèi l-îng hµng ho¸ b¸n ra vµ c«ng t¸c më réng thÞ tr-êng míi thu ®-îc kÕt qu¶. Song kh«ng thÓ dÔ dµng cø ®em s¶n phÈm cña m×nh ®Õn mét chç kh¸c b¸n lµ thµnh c«ng mµ tr-íc khi quyÕt ®Þnh më réng thÞ tr-êng ph¶i nghiªn cøu thÞ tr-êng, xem xÐt tíi kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp , c¸c khã kh¨n vÒ tæ chøc, vÒ tµi chÝnh, nh-ng nÕu s¶n phÈm ®-îc chÊp nhËn th× sÏ lµ ®iÒu kiÖn tèt ®Ó doanh nghiÖp ph¸t triÓn. §Ó cã thÓ më réng theo vïng ®Þa lý ®¹t hiÖu qu¶ ®ßi hái ph¶i cã mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó s¶n phÈm cã thÓ tiÕp cËn ®-îc víi ng-êi tiªu dïng vµ doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc ®-îc m¹ng l-íi tiªu thô tèi -u nhÊt. 3.1.2 Më réng ®èi t-îng tiªu dïng Cïng víi viÖc më réng ranh giíi thÞ tr-êng theo vïng ®Þa lý, chóng ta cã thÓ më réng thÞ tr-êng b»ng c¸ch khuyÕn khÝch, kÝch thÝch c¸c nhãm kh¸ch hµng cña ®èi thñ chuyÓn sang sö dông s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. NÕu tr-íc ®©y s¶n phÈm cña doanh nghiÖp chØ nh»m vµo mét sè ®èi t-îng nhÊt ®Þnh trªn thÞ tr-êng th× nay ®· thu hót thªm nhiÒu ®èi t-îng kh¸c. Mét sè s¶n phÈm ®øng d-íi gãc ®é ng-êi tiªu dïng xem xÐt th× nã ®ßi hái ph¶i ®¸p øng ®-îc nhiÒu môc tiªu sö dông kh¸c nhau, do ®ã ta cã thÓ dÔ dµng nh»m vµo nh÷ng nhãm ng-êi tiªu dïng kh¸c nhau kh«ng hoÆc Ýt quan t©m tíi hµng ho¸, s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Nhãm ng-êi nµy còng cã thÓ ®-îc xÕp vµo khu vùc thÞ tr-êng cßn bá trèng mµ doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng khai th¸c. Cã thÓ cïng mét lo¹i s¶n phÈm, ®èi víi nhãm kh¸ch hµng th-êng xuyªn th× nh×n nhËn d-íi mét c«ng dông kh¸c nh-ng khi h-íng nã vµo mét nhãm kh¸ch hµng kh¸c th× doanh nghiÖp ph¶i h-íng ng-êi sö dông vµo mét c«ng dông kh¸c, mÆc dï ®ã lµ s¶n phÈm duy nhÊt. Më réng thÞ tr-êng theo chiÒu réng nh»m vµo nhãm ng-êi tiªu dïng míi lµ mét trong c¸c c¸ch ph¸t triÓn thÞ tr-êng song nã ®ßi hái c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng ph¶i chÆt chÏ, 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cÈn thËn vµ tØ mØ bëi lÏ thÞ tr-êng s¶n phÈm ®Çy biÕn ®éng vµ nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng ngµy cµng cao. VËy viÖc t¨ng sè l-îng ng-êi tiªu dïng hµng ho¸ nh»m t¨ng nhanh sè b¸n vµ thu nhiÒu lîi nhuËn lµ néi dung cña c«ng t¸c më réng thÞ tr-êng theo chiÒu réng. 3.2 Ph¸t triÓn thÞ tr-êng theo chiÒu s©u C¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh còng cã thÓ ®Æt c©u hái liÖu víi nh·n hiÖu s¶n phÈm hiÖn t¹i cña m×nh, víi uy tÝn s½n cã vÒ s¶n phÈm th× cã thÓ t¨ng khèi l-îng hµng b¸n cho nhãm kh¸ch hµng hiÖn cã mµ kh«ng ph¶i thay ®æi g× cho s¶n phÈm. Hay nãi c¸ch kh¸c doanh nghiÖp vÉn tiÕp tôc kinh doanh nh÷ng s¶n phÈm quen thuéc trªn thÞ tr-êng hiÖn t¹i, nh-ng t×m c¸ch ®Èy m¹nh khèi l-îng hµng tiªu thô lªn. Trong tr-êng hîp nµy doanh nghiÖp cã thÓ sö dông nhiÒu c¸ch kh¸c nhau nh- h¹ thÊp gi¸ s¶n phÈm ®Ó thu hót ng-êi mua nhiÒu h¬n n÷a hoÆc qu¶ng c¸o s¶n phÈm m¹nh mÏ h¬n tr-íc ®Ó môc ®Ých cuèi cïng lµ kh«ng ®Ó mÊt ®i mét ng-êi kh¸ch nµo hä cã cña m×nh vµ tËp trung sù tiªu dïng cña nhãm kh¸ch hµng sö dông ®ång thêi nhiÒu s¶n phÈm t-¬ng tù sang sö dông duy nhÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh. 3.2.1 X©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ tr-êng §©y lµ h×nh thøc më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr-êng theo chiÒu s©u trªn c¬ së khai th¸c tèt h¬n s¶n phÈm hiÖn t¹i trªn thÞ tr-êng hiªn t¹i. §Ó t¨ng ®-îc doanh sè b¸n trªn thÞ tr-êng nµy doanh nghiÖp ph¶i thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng hiÖn t¹i. Víi thÞ tr-êng nµy kh¸ch hµng ®· quen víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp do vËy ®Ó thu hót hä, doanh cã thÓ sö dông chiÕn l-îc gi¶m gi¸ thÝch hîp, tiÕn hµnh qu¶ng c¸o, xóc tiÕn khuyÕn m¹i m¹nh mÏ kh«ng ®Ó mÊt ®i mét kh¸ch hµng nµo vµ tËp trung nh÷ng kh¸ch hµng ®ang ®ång thêi sö dông nhiÒu s¶n phÈm t-¬ng tù sang sö dông duy nhÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp m×nh. ViÖc x©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ tr-êng s¶n phÈm hiÖn t¹i lµ mét cè g¾ng lín cña doanh nghiÖp. MÆc dï doanh nghiÖp cã thuËn lîi lµ n¾m b¾t ®-îc c¸c ®Æc ®iÓm cña thÞ tr-êng nµy song ng-êi tiªu dïng l¹i ®· qua quen víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Do vËy ®Ó g©y ®-îc sù chó ý tËp trung cña ng-êi tiªu dïng th× doanh nghiÖp buéc ph¶i hy sinh mét kho¶n tµi chÝnh lín nhÊt ®Þnh. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuú thuéc vµo qui m« cña thÞ tr-êng hiÖn t¹i mµ doanh nghiÖp lùa chän chiÕn l-îc x©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ tr-êng. NÕu quy m« cña thÞ tr-êng hiÖn t¹i qu¸ nhá bÐ th× viÖc x©m nhËp s©u h¬n vµo thÞ tr-êng cã thÓ thùc hiÖn ngay c¶ t¹i nh÷ng thÞ tr-êng míi song ®iÒu quan träng lµ nh÷ng chi phÝ bá ra ®Ó thùc hiÖn cã ®-îc båi ®¾p ®ñ bëi sè lîi nhuËn thu ®-îc khi khai th¸c c¸c kh¸ch hµng míi 3.2.2 Ph©n ®o¹n, lùa chän thÞ tr-êng môc tiªu C¸c nhãm ng-êi tiªu dïng cã thÓ h×nh thµnh theo c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c nhau nh- t©m lý, tr×nh ®é, tuæi t¸c, giíi tÝnh, së thÝch...Qu¸ tr×nh ph©n chia ng-êi tiªu dïng thµnh c¸c nhãm trªn c¬ së c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt ®ã gäi lµ ph©n ®o¹n thÞ tr-êng. §o¹n thÞ tr-êng lµ mét nhãm ng-êi tiªu dïng cã ph¶n øng nh- nhau ®ãi víi cïng mét tËp hîp nh÷ng kÝch th-íc cña Marketing. Mçi ®o¹n thÞ tr-êng kh¸c nhau quan t©m tíi ®Æc tÝnh kh¸c nhau cña s¶n phÈm. Do vËy mçi mét doanh nghiÖp ®Òu tËp trung mäi nç lùc cña m×nh vµo viÖc tho¶ m·n tèt nhÊt nhu cÇu ®Æc thï cña mçi ®o¹n thÞ tr-êng. Ph¸t triÓn thÞ tr-êng s¶n phÈm ë ®©y ®ång nghÜa víi viÖc doanh nghiÖp dïng s¶n phÈm cña m×nh ®Ó tho¶ m·n tèt nhÊt bÊt kú mét ®o¹n thÞ tr-êng nµo ®Ó t¨ng doanh sè b¸n vµ thu nhiÒu lîi nhuËn. Trªn thùc tÕ ng-êi tiªu dïng rÊt nhiÒu song kh«ng ph¶i ®Òu lµ kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp, lµ kh¸ch hµng träng ®iÓm. Do ®ã c«ng t¸c ph©n ®o¹n thÞ tr-êng gióp C«ng ty t×m ®-îc phÇn thÞ tr-êng hÊp dÉn nhÊt, t×m ra thÞ tr-êng träng ®iÓm, x¸c ®Þnh mÆt hµng chñ lùc cña doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh khai th¸c. 3.2.3 §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu cña con ng-êi ngµy cµng t¨ng, chu kú sèng cña s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng ngµy cµng ng¾n l¹i, do vËy s¶n phÈm ngµy cµng ®ßi hái ph¶i ®-îc ®æi míi theo chiÒu h-íng phï hîp h¬n víi ng-êi tiªu dïng. Qui luËt dông Ých trong c¬ chÕ thÞ tr-êng chØ ra r»ng môc tiªu cuèi cïng cña ng-êi tiªu dïng lµ tèi ®a ho¸ lîi Ých cña m×nh vµ cïng víi mét khèi l-îng hµng ho¸ nhÊt ®Þnh tiªu dïng t¨ng lªn th× dông Ých cña nã ®èi víi ng-êi ta gi¶m ®i. Nghiªn cøu qui luËt nµy, doanh nghiÖp ph¶i b¸n ®-îc hµng khi ng-êi tiªu dïng ®ang ë dông Ých tèi ®a hä sÏ tr¶ víi bÊt cø gi¸ nµo, tr¸nh b¸n hµng ë dông Ých tèi thiÓu v× ng-êi tiªu dïng sÏ döng d-ng 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 víi hµng ho¸. Do vËy tuú vµo ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp nghiªn cøu dông Ých tèi ®a vµ dông Ých tèi thiÓu cña c¸c lo¹i hµng ho¸ mµ h·ng kinh doanh tõ ®ã kh«ng ngõng thay ®æi mÉu m·, kiÓu d¸ng, chÊt l-îng, chñng lo¹i s¶n phÈm ®Ó thay ®æi dông Ých cña ng-êi tiªu dïng. 3.2.4 Ph¸t triÓn vÒ phÝa tr-íc Lµ viÖc doanh nghiÖp khèng chÕ ®-êng d©y tiªu thô s¶n phÈm ®Õn tËn ng-êi tiªu dïng cuèi cïng. Më réng thÞ tr-êng s¶n phÈm b»ng c¸ch khèng chÕ ®-êng d©y tiªu thô cã nghÜa lµ doanh nghiÖp tæ chøc mét m¹ng l-íi tiªu thô, kªnh ph©n phèi hµng ho¸ ®Çy ®ñ, hoµn h¶o cho ®Õn tËn tay ng-êi tiªu dïng cuèi cïng. Th«ng qua hÖ thèng kªnh ph©n phèi vµ ®-êng d©y tiªu thô, s¶n phÈm ®-îc qu¶n lý chÆt chÏ, thÞ tr-êng s¶n phÈm sÏ cã kh¶ n¨ng më réng vµ ®¶m b¶o cho ng-êi tiªu dïng sÏ nhËn ®-îc s¶n phÈm míi víi møc gi¸ tèi -u do doanh nghiÖp ®Æt ra mµ kh«ng ph¶i chÞu bÊt cø mét kho¶n chi phÝ nµo kh¸c. ViÖc ph¸t triÓn thÞ tr-êng nµy còng ®ång nghÜa víi viÖc tæ chøc m¹ng l-íi tiªu thô vµ kªnh ph©n phèi s¶n phÈm hoµn h¶o cña doanh nghiÖp. HÖ thèng tiªu thô s¶n phÈm ngµy cµng më xa bao nhiªu th× kh¶ n¨ng më réng thÞ tr-êng cµng lín bÊy nhiªu. ViÖc ph¸t triÓn vµ qu¶n lý c¸c kªnh ph©n phèi ®Õn tËn tay ng-êi tiªu dïng cuèi cïng, cïng víi viÖc tæ chøc c¸c dÞch vô tiªu thô ®Çy ®ñ vµ hoµn h¶o sÏ kh«ng ngõng gãp phÇn lµm lîi cho chÝnh b¶n th©n doanh nghiÖp mµ cßn b¶o vÖ lîi Ých cña ng-êi tiªu dïng, cña x· héi. 3.2.5 Ph¸t triÓn ng-îc §ã lµ viÖc doanh nghiÖp khèng chÕ nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu, vËt t- ®Ó æn ®Þnh ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra liªn quan chÆt chÏ víi c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh-: nguyªn vËt liÖu, lao ®éng. Muèn ph¸t triÓn ®-îc thÞ tr-êng s¶n phÈm mµ cô thÓ lµ tiªu thô s¶n phÈm th× tÊt yÕu s¶n phÈm Êy ph¶i phï hîp víi ng-êi tiªu dïng vµ hä cã kh¶ n¨ng thanh to¸n ë mét møc gi¸ cô thÓ. V× vËy c¸c doanh nghiÖp lu«n cè g¾ng lµm chñ c¸c nguån cung øng ®Çu vµo ®Ó ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt æn ®Þnh gãp phÇn thµnh c«ng trong c«ng t¸c më réng thÞ tr-êng. 3.2.6 Ph¸t triÓn thèng nhÊt 20
- Xem thêm -