Tài liệu Một số biện pháp nhằm củng cố và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o tr­êng ®¹i häc th­¬ng m¹i chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §¬n vÞ thùc tËp: C«ng ty øng dông kü thuËt vµ th­¬ng m¹i ¸ Ch©u Chuyªn ®Ò: “ Mét sè biÖn ph¸p nh»m cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i ” Gi¸o viªn h­íng dÉn : TS - Ph¹m C«ng §oµn Sinh viªn thùc hiÖn : §µo Minh Ph­íc Líp : 35 - A8 Khoa : Qu¶n trÞ doanh nghiÖp Hµ Néi: 05-2003 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt Lêi nãi ®Çu Kinh tÕ thÞ tr­êng víi t×nh h×nh c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t, ®ßi hái mçi chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nãi riªng. Ph¶i biÕt ph¸t huy mäi lç lùc v­¬n lªn, t¹o chç ®øng cho m×nh trªn th­¬ng tr­êng ®Ó cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Muèn lµm ®­îc ®iÒu nµy th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i biÕt t×m mäi c¸ch ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô, tõ ®ã më réng thÞ phÇn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, n©ng cao uy tÝn, vÞ thÕ cña doanh nghiÖp. Cã thÓ nãi, ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ vµ c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr­êng lu«n g¾n liÒn søc sèng cña mét doanh nghiÖp. Mäi nç lùc ho¹t ®éng trªn th­¬ng tr­êng cña doanh nghiÖp chØ nh»m vµo mét h­íng ®Ých duy nhÊt lµ ®Èy m¹nh doanh sè më réng thÞ tr­êng tiªu thô, nhê ®ã hµng ho¸ ®­îc chuyÓn thµnh tiÒn, thùc hiÖn vßng chu chuyÓn vèn trong doanh nghiÖp vµ chu chuyÓn tiÒn tÖ trong x· héi, ®¶m b¶o phôc vô cho c¸c nhu cÇu x· héi. Nh­ vËy, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng trªn c¬ së ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ lµ mét kh©u hÕt søc quan träng, lµ mét yªu cÇu th­êng xuyªn vµ cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp, lµ con ®­êng c¬ b¶n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, thùc hiÖn c¸c môc tiÒu cña doanh nghiÖp. Trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty INCOM em ®· lùa chän ®Ò tµi :” Mét sè biÖn ph¸p nh»m cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i” víi môc ®Ých ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, kinh doanh cña C«ng ty vµ ph©n tÝch kü c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng tíi thÞ tr­êng tiªu thô, tõ ®ã ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp víi c«ng t¸c ph¸t triÓn thÞ tr­êng cña C«ng ty. §µo minh Ph­íc 1 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt Ch­¬ng I: Lý luËn vÒ cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp I. Doanh nghiÖp vµ thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp. 1.1. Doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. Nh×n bÒ ngoµi doanh nghiÖp ®­îc biÓu hiÖn nh­ lµ mét toµ nhµ, nh÷ng m¸y mãc, mét tÊm biÓn, nh·n hiÖu s¶n phÈm, v.v, tãm l¹i lµ nh÷ng yÕu tè rêi r¹c. Tõ gãc ®é ph¸p luËt, doanh nghiÖp ®­îc hiÓu nh­ lµ mét ®¬n vÞ kinh doanh ®­îc thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, trong ®ã kinh doanh lµ viÖc thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t­ s¶n xuÊt tíi tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trªn thÞ tr­êng nh»m môc ®Ých sinh lêi. Theo c¸ch tiÕp cËn vi m« cã nhµ kinh tÕ ®­a ra quan niÖm vÒ doanh nghiÖp nh­ sau: Doanh nghiÖp lµ mét h×nh thøc s¶n xuÊt theo ®ã trong cïng mét s¶n nghiÖp ng­êi ta phèi hîp gi¸ cña nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau do c¸c t¸c nh©n kh¸c cïng víi chñ së h÷u doanh nghiÖp ®em l¹i nh»m b¸n ra trªn thÞ tr­êng hµng ho¸ hay dÞch vô vµ ®¹t ®­îc mét kho¶n thu nhËp tiÒn tÖ tõ møc chªnh lÖch gi÷a hai gi¸. Nh÷ng quan ®iÓm trªn ®©y vÉn ch­a thÓ hiÖn ®Çy ®ñ b¶n chÊt kinh tÕ còng nh­ tÝnh phøc t¹p cña doanh nghiÖp. §Ó biÓu hiÖn ®Çy ®ñ b¶n chÊt cña doanh nghiÖp c¸c nhµ kinh tÕ hiÖn nay ®­a ra mét ®Þnh nghÜa vÒ doanh nghiÖp nh­ sau: Doanh nghiÖp lµ mét céng ®ång ng­êi liªn kÕt víi nhau ®Ó s¶n xuÊt ra cña c¶i hoÆc dÞch vô vµ th­a h­ëng thµnh qu¶ do viÖc s¶n xuÊt ®ã ®em l¹i. Céng ®ång ng­êi trong doanh nghiÖp liªn kÕt víi nhau chñ yÕu trªn c¬ së lîi Ých kinh tÕ. Con ng­êi trong doanh nghiÖp ®­îc xem nh­ lµ “con ng­êi kinh tÕ”. Chñ doanh nghiÖp muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, ng­êi lao ®éng v× tiÒn c«ng mµ hîp t¸c víi chñ doanh nghiÖp. 1.2.ThÞ tr­êng cña doanh nghiÖp a. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i thÞ tr­êng. * Kh¸i niÖm thÞ tr­êng: ThÞ tr­êng ra ®êi vµ ph¸t triÓn g¾n liÒn víi lÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn s¶n §µo minh Ph­íc 2 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt xuÊt hµng ho¸. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ th× kh¸i niÖm vÒ thÞ tr­êng th× rÊt phong phó vµ ®a d¹ng: Theo c¸ch hiÓu cæ ®iÓn th× thÞ tr­êng lµ n¬i diÔn ra c¸c qu¸ tr×nh trao ®æi vµ mua b¸n. Trong thuËt ng÷ kinh tÕ hiÖn ®¹i, th× thÞ tr­êng lµ n¬i gÆp gì cña c¶ ng­êi b¸n vµ ng­êi mua c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô, lµ sù biÓu hiÖn thu gän cña qu¸ tr×nh th«ng qua ®ã tÊt c¶ c¸c quyÕt ®Þnh cña gia ®×nh vÒ tiªu dïng c¸c mÆt hµng nµo, c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c C«ng ty vÒ s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt thÕ nµo vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña c«ng nh©n vÒ lµm viÖc cho ai vµ bao l©u ®Òu ®­îc x¸c ®Þnh b»ng sù ®iÒu chØnh gi¸ c¶. ThÞ tr­êng lµ sù kÕt hîp gi÷a cung vµ cÇu trong ®ã nh÷ng ng­êi mua vµ ng­êi b¸n b×nh ®¼ng cïng c¹nh tranh. Sè l­îng ng­êi mua, ng­êi b¸n nhiÒu hay Ýt ph¶n ¸nh quy m« cña thÞ tr­êng lín hay nhá. ViÖc x¸c ®Þnh nªn mua hay nªn b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô víi khèi l­äng vµ gi¸ c¶ bao nhiªu do cung cÇu quyÕt ®Þnh. Tõ ®ã ta thÊy thÞ tr­êng cßn lµ n¬i thùc hiÖn sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a hai kh©u s¶n xuÊt vµ tiªu thô hµng ho¸. Nh­ vËy sù h×nh thµnh thÞ tr­êng cÇn ph¶i cã: + §èi t­îng trao ®æi: S¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô. + §èi t­îng tham gia trao ®æi: Ng­êi b¸n ng­êi mua. + §iÒu kiÖn thùc hiÖn trao ®æi: Kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trªn thùc tÕ, ho¹t ®éng c¬ b¶n cña thÞ tr­êng ®­îc thÓ hiÖn qua ba nh©n tè: cung, cÇu vµ gi¸ c¶. Hay nãi c¸ch kh¸c thÞ tr­êng chØ cã thÓ ra ®êi, tån t¹i vµ ph¸t triÓn khi cã ®Çy ®ñ ba yÕu tè: + Ph¶i cã hµng ho¸ d­ thõa ®Ó b¸n ra. + Ph¶i cã kh¸ch hµng, mµ kh¸ch hµng ph¶i cã nhu cÇu ch­a ®­îc tho¶ m·n vµ cã søc mua. + Gi¸ c¶ ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña kh¸ch hµng vµ ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. Qua ®©y cho thÊy ®iÒu quan t©m cña doanh nghiÖp lµ ph¶i t×m ra thÞ tr­êng, t×m ra nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña s¶n phÈm dÞch vô mµ m×nh cung øng. Ng­îc l¹i ®èi víi ng­êi tiªu dïng hä ph¶i quan t©m ®Õn viÖc so s¸nh nh÷ng s¶n phÈm mµ nhµ s¶n xuÊt cung øng cã tho¶ m·n nhu cÇu cña §µo minh Ph­íc 3 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt m×nh kh«ng vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh ®Õn ®©u. Nh­ vËy c¸c doanh nghiÖp th«ng qua thÞ tr­êng mµ t×m c¸ch gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò: - Ph¶i s¶n xuÊt hµng ho¸ g×? Cho ai? - Sè l­îng bao nhiªu? - MÉu m·, kiÓu c¸ch, chÊt l­îng nh­ thÕ nµo? Cßn ng­êi tiªu dïng th× biÕt: - Ai sÏ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña m×nh? - Nhu cÇu ®­îc tho¶ m·n ®Õn møc nµo? - Kh¶ n¨ng thanh to¸n ra sao? TÊt c¶ c¸c c©u hái trªn chØ cã thÓ tr¶ lêi chÝnh x¸c trªn thÞ t­êng. Trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ, x©y dùng kÕ ho¹ch mµ kh«ng dùa vµo thÞ tr­êng ®Ó tÝnh to¸n vµ kiÓm chøng sè cung, cÇu th× kÕ ho¹ch sÏ kh«ng cã c¬ së khoa häc vµ mÊt ph­¬ng h­íng, mÊt c©n ®èi. Ng­îc l¹i, viÖc më réng thÞ tr­êng mµ tho¸t khái sù ®iÒu tiÕt cña c«ng cô kÕ ho¹ch th× tÊt yÕu dÉn ®Õn sù r«Ý lo¹n trong ho¹t ®éng kinh doanh. Tõ ®ã ta thÊy: Sù nhËn thøc phiÕn diÖn vÒ thÞ tr­êng còng nh­ sù ®iÒu tiÕt thÞ tr­êng theo ý muèn chñ quan, duy ý trÝ trong qu¶n lý vµ chØ ®¹o kinh tÕ ®Òu ®ång nghÜa víi viÖc ®i ng­îc l¹i c¸c hÖ thèng qui luËt kinh tÕ vèn cã trong thÞ tr­êng vµ hËu qu¶ sÏ lµm nÒn kinh tÕ khã ph¸t triÓn. * Ph©n lo¹i thÞ tr­êng Mét trong nh÷ng bÝ quyÕt quan träng nhÊt ®Ó thµnh c«ng ®ã lµ sù am hiÓu cÆn kÏ tÝnh chÊt cña tõng lo¹i thÞ tr­êng. Ph©n lo¹i thÞ tr­êng lµ cÇn thiÕt lµ kh¸ch quan ®Ó n¾m ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña tõng thÞ tr­êng song tuú vµo mçi ph­¬ng ph¸p ph©n lo¹i mµ nã cã ý nghÜa quan träng riªng ®èi víi qu¸ tr×nh kinh doanh. - C¨n cø vµo nguån gèc s¶n xuÊt ra hµng ho¸ mµ ng­êi ta ph©n thÞ tr­êng thµnh: thÞ tr­êng hµng c«ng nghiÖp vµ thÞ tr­êng hµng n«ng nghiÖp (Bao gåm hµng l©m nghiÖp vµ hµng ng­ nghiÖp ). +ThÞ tr­êng hµng c«ng nghiÖp bao gåm hµng cña c«ng nghiÖp khai th¸c vµ hµng c«ng nghiÖp chÕ biÕn. C«ng nghiÖp khai th¸c cã s¶n phÈm lµ nguyªn §µo minh Ph­íc 4 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt vËt liÖu. C«ng nghiÖp chÕ biÕn cã s¶n phÈm lµm hµng tinh chÕ. C¸c hµng ho¸ nµy cã ®Æc tÝnh c¬, lý, ho¸ häc vµ tr¹ng th¸i kh¸c nhau, hµm l­îng kü thuËt kh¸c nhau. +ThÞ tr­êng hµng n«ng nghiÖp bao gåm hµng ho¸ cã nguån gèc tõ thùc vËt, c¸c lo¹i hµng ng­ nghiÖp trong ®ã cã c¶ hµng ho¸ qua kh©u c«ng nghiÖp chÕ biÕn thµnh hµng tinh chÕ. - C¨n cø vµo khèi l­îng hµng ho¸ tiªu thô trªn thÞ tr­êng ng­êi ta ph©n chia thµnh thÞ tr­êng chÝnh, thÞ tr­êng phô, thÞ tr­êng nh¸nh vµ thÞ tr­êng míi. + §èi víi mçi doanh nghiÖp l­îng hµng tiªu thô trªn thÞ tr­êng chÝnh lµ thÞ tr­êng chiÕm ®¹i ®a sè hµng ho¸ cña doanh nghiÖp. +ThÞ tr­êng nh¸nh lµ thÞ tr­êng chØ tiªu thô mét l­îng hµng chiÕm tû träng nhá. +ThÞ tr­êng míi lµ thÞ tr­êng mµ doanh nghiÖp ®ang xóc tiÕn th¨m dß vµ ®­a hµng vµo, cßn trong giai ®o¹n thö nghiÖm ch­a cã kh¸ch hµng quen thuéc. - C¨n cø vµo mÆt hµng ng­êi ta chia thµnh thÞ tr­êng tõng lo¹i mÆt hµng: +ThÞ tr­êng m¸y mãc: Cßn gäi lµ thÞ tr­êng ®Çu t­. + ThÞ tr­êng hµng nguyªn vËt liÖu: Cßn gäi lµ thÞ tr­êng hµng trung gian. Nh­ vËy cã rÊt nhiÒu tªn gäi s¶n phÈm, mçi tªn gäi ®ã hiÖp thµnh thÞ tr­êng cña mét hµng ho¸ cô thÓ. Do gi¸ trÞ vµ tÝnh chÊt sö dông kh¸c nhau cña tõng nhãm vµ mÆt hµng mµ c¸c thÞ tr­êng chÞu t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè ¶nh h­ëng víi møc ®é kh¸c nhau. Sù kh¸c nhau nµy ®«i khi ¶nh h­ëng tíi c¶ ph­¬ng thøc mua b¸n, vËn chuyÓn vµ thanh to¸n. - C¨n cø vµo vai trß cña ng­êi mua vµ ng­êi b¸n trªn thÞ tr­êng cã thÞ tr­êng ng­êi mua vµ thÞ tr­êng ng­êi b¸n. Trªn tõng thÞ tr­êng cña ng­êi mua hay ng­êi b¸n mµ vai trß quyÕt ®Þnh thuéc vÒ ng­êi ®ã. +ThÞ tr­êng ng­êi b¸n xuÊt hiÖn ë nh÷ng nÒn kinh tÕ mµ s¶n xuÊt hµng ho¸ kÐm ph¸t triÓn hoÆc ë nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung. Trªn thÞ tr­êng nµy ng­êi mua ®ãng vai trß thô ®éng. + Ng­îc l¹i thÞ tr­êng ng­êi mua xuÊt hiÖn ë nh÷ng nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh­ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ng­êi mua ®ãng vai trß trung t©m chñ ®éng v× hä ®­îc vÝ nh­ "th­îng ®Õ" cña ng­êi b¸n. Ng­êi b¸n ph¶i chiÒu chuéng l«i §µo minh Ph­íc 5 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt kÐo ng­êi mua, kh¬i dËy vµ tho¶ m¨n nhu cÇu cña ng­êi mua lµ quan t©m hµng ®Çu lµ sèng cßn cña ng­êi s¶n xuÊt kinh doanh. - C¨n cø vµo sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng ng­êi ta chia thµnh: ThÞ tr­êng hiÖn thùc vµ thÞ tr­êng tiÒm n¨ng. + ThÞ tr­êng hiÖn thùc (truyÒn thèng) lµ thÞ tr­êng ®ang tiªu thô hµng ho¸ cña m×nh, kh¸ch hµng quen thuéc vµ ®· cã sù hiÓu biÕt lÉn nhau. + ThÞ tr­êng tiÒm n¨ng lµ thÞ tr­êng cã nhu cÇu song ch­a ®­îc khai th¸c, hoÆc ch­a cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. - C¨n cø vµo ph¹m vi thÞ tr­êng ng­êi ta chia thµnh thÞ tr­êng thÕ giíi, thÞ tr­êng khu vùc, thÞ tr­êng toµn quèc, thÞ tr­êng miÒn vµ thÞ tr­êng ®Þa ph­¬ng. + ThÞ tr­êng thÕ giíi lµ thÞ tr­êng ë c¸c n­íc Ch©u ©u, Ch©u Phi, Ch©u ¸ vµ Trung §«ng. + ThÞ tr­êng khu vùc: §èi víi n­íc ta lµ c¸c n­íc NIC míi, Hång K«ng, §µi Loan, Nam TriÒu Tiªn, Singapo, c¸c n­íc §«ng Nam ¸ nh­ In®«nªsia, Th¸i Lan... Ngoµi ra c¨n cø vµo n¬i s¶n xuÊt: Ng­êi ta ph©n ra thµnh thÞ tr­êng hµng s¶n xuÊt trong n­íc vµ thÞ tr­êng hµng xuÊt khÈu. b. C¸c yÕu tè cÊu thµnh thÞ tr­êng - Cung hµng ho¸: Lµ toµn bé khèi l­îng hµng ho¸ ®ang cã hoÆc sÏ ®­îc ®­a ra b¸n trªn thÞ tr­êng trong mét kho¶ng thêi gian thÝch hîp nhÊt ®Þnh vµ møc gi¸ ®· ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn cung: + C¸c yÕu tè vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸ + CÇu vÒ hµng ho¸ + C¸c yÕu tè vÒ chÝnh trÞ x· héi + Tr×nh ®é c«ng nghÖ + Tµi nguyªn thiªn nhiªn - CÇu hµng ho¸: Lµ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng: §µo minh Ph­íc 6 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt + Qui m« thÞ tr­êng + Gi¸ c¶ thÞ tr­êng + Møc qu¶ng c¸o vÒ c¸c s¶n phÈm kh¸c, ®Æc biÖt lµ s¶n phÈm bæ sung vµ s¶n phÈm thay thÕ + Thu nhËp ®­îc sö dông cña ng­êi tiªu dïng + Së thÝch vµ thÞ hiÕu cña ng­êi tiªu dïng + Cung hµng ho¸ + Gi¸ c¶ cña nh÷ng hµng ho¸ kh¸c cã liªn quan + Ngoµi ra cßn phô thuéc vµo l·i suÊt, sù s½n cã cña tÝn dông, kú väng vÒ gi¸ c¶ s¶n phÈm - Gi¸ c¶ thÞ tr­êng: Møc gi¸ c¶ thùc tÕ mµ ng­êi ta dïng ®Ó mua vµ b¸n hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng, h×nh thµnh ngay trªn thÞ tr­êng.C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn gi¸ c¶ thÞ tr­êng: + Nh©n tè t¸c ®éng th«ng qua cung hµng ho¸ + Nhãm nh©n tè t¸c ®éng th«ng qua cÇu hµng ho¸ + Nhãm nh©n tè t¸c ®éng th«ng qua sù ¶nh h­ëng mét c¸ch ®ång thêi tíi cung cÇu hµng ho¸. - C¹nh tranh: ®ã lµ sù ganh ®ua k×nh ®Þch gi÷a c¸c nhµ kinh doanh trªn thÞ tr­êng nh»m cïng mét lo¹i tµi nguyªn s¶n xuÊt hoÆc cïng mét lo¹i kh¸ch hµng vÒ phÝa m×nh c Chøc n¨ng vµ vai trß thÞ tr­êng. * Chøc n¨ng thÞ tr­êng ThÞ tr­êng cã vai trß hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Qua thÞ tr­êng cã thÓ nhËn biÖt ®­îc sù ph©n phèi c¸c nguån lùc s¶n xuÊt th«ng qua hÖ thèng gi¸ c¶. Trªn thÞ tr­êng gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ c¸c nguån lùc kh¸c vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt søc lao ®éng lu«n biÕn ®éng nh»m ®¶m b¶o c¸c nguån lùc cã h¹n nµy ®­îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô, mµ x· héi cã nhu cÇu. ThÞ tr­êng lµ kh¸ch quan, do vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i dùa trªn c¬ së nhËn biÕt nhu cÇu x· héi vµ lîi thÕ cña m×nh mµ cã ph­¬ng ¸n kinh doanh phï hîp ®em l¹i lîi nhuËn cao nhÊt. Së dÜ thÞ tr­êng cã vai trß to lín nh­ vËy lµ do c¸c chøc n¨ng sau: §µo minh Ph­íc 7 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt - Chøc n¨ng thõa nhËn ThÞ tr­êng lµ n¬i gÆp gì gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. Ng­êi b¸n mong muèn b¸n ®­îc nhiÒu hµng ho¸ víi gi¸ c¶ sao cho bï ®¾p ®­îc mäi chi phÝ vµ cã nhiÒu lîi nhuËn. Ng­êi mua t×m ®Õn thÞ tr­êng ®Ó mua hµng ho¸ tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu vµ cã kh¶ n¨ng thanh to¸n theo ý m×nh. §èi víi bÊt kú hµng ho¸ nµo sÏ cã hai kh¶ n¨ng x¶y ra: + Kh«ng ®­îc thÞ tr­êng thõa nhËn, tøc lµ hµng ho¸ ®ã kh«ng tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu hoÆc kh«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn thanh to¸n cña ng­êi mua. + §­îc thÞ tr­êng thõa nhËn, hµng ho¸ ®ã ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ gi¸ c¶, sè l­îng, chÊt l­îng, sù ®ång bé. .. còng nh­ c¸c yªu cÇu kh¾t khe kh¸c cña ng­êi mua, nªn hµng ho¸ ®ã cã ng­êi mua. - Chøc n¨ng thùc hiÖn Chøc n¨ng nµy ®ßi hái hµng ho¸ dÞch vô ph¶i ®­îc thùc hiÖn gi¸ trÞ trao ®æi b»ng tiÒn hoÆc giÊy tê cã gi¸ trÞ kh¸c. Ng­êi b¸n cÇn tiÒn cßn ng­êi mua cÇn hµng, sù gÆp gì gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n ®­îc x¸c ®Þnh b»ng gi¸ c¶ vµ sè l­îng hµng ho¸ mua b¸n. Hµng ho¸ dÞch vô b¸n ®­îc tøc lµ cã sù dÞch chuyÓn hµng ho¸ vµ dÞch vô tõ ng­êi b¸n sang ng­êi mua. - Chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch Qua hµnh vi trao ®æi hµng ho¸ dÞch vô trªn thÞ tr­êng, thÞ tr­êng ®iÒu tiÕt vµ kÝch thÝch s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn hoÆc ng­îc l¹i. §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ doanh nghiÖp th­¬ng m¹i, hµng ho¸ dÞch vô tiªu thô nhanh sÏ kÝch thÝch doanh nghiÖp më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó cung øng nhiÒu hµng ho¸ h¬n n÷a cho thÞ tr­êng. Ng­îc l¹i, nÕu hµng ho¸ dÞch vô kh«ng tiªu thô ®­îc sÏ lµ t¸c nh©n ®iÒu tiÕt doanh nghiÖp h¹n chÕ s¶n xuÊt, thu mua hoÆc chuyÓn h­íng s¶n xuÊt kinh doanh. Chøc n¨ng nµy cßn ®iÒu tiÕt c¸c doanh nghiÖp gia nhËp ngµnh hoÆc rót khái ngµnh, khuyÕn khÝch c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh nghiªn cøu kinh doanh c¸c mÆt hµng míi chÊt l­îng cao kh¶ n¨ng tiªu thô khèi l­îng lín. - Chøc n¨ng th«ng tin Th«ng tin thÞ tr­êng lµ nh÷ng th«ng tin vÒ nguån cung øng hµng ho¸ dÞch vô, nhu cÇu hµng ho¸ dÞch vô, gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô. §ã lµ nh÷ng th«ng tin quan träng ®èi víi mäi nhµ s¶n xuÊt kinh doanh, c¶ ng­êi mua vµ ng­êi b¸n, c¶ ng­êi cung øng vµ ng­êi tiªu dïng, c¶ ng­êi qu¶n lý vµ nh÷ng ng­êi nghiªn cøu s¸ng t¹o. Cã thÓ nãi ®ã lµ nh÷ng th«ng tin quan träng ®èi víi toµn §µo minh Ph­íc 8 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt x· héi. Cã thÓ nãi th«ng tin thÞ tr­êng lµ kh«ng kh¸ch quan v× vËy mµ khã cã thÓ dù ®o¸n chÝnh x¸c nh÷ng th«ng tin nµy. Kh«ng cã th«ng tin thÞ tr­êng th× kh«ng thÓ cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong s¶n xuÊt kinh doanh, còng nh­ trong quyÕt ®Þnh cña ChÝnh Phñ vÒ qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«. Bëi v× thÞ tr­êng cã nh÷ng th«ng tin tæng hîp vÒ cÇu - hµnh vi cña ng­êi mua, còng nh­ vÒ cung - hµnh vi cña ng­êi b¸n, gi¸ c¶ thÞ tr­êng lµ kÕt qu¶ cña sù t­¬ng t¸c gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n víi nhau. V× vËy viÖc thu thËp c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr­êng ®­îc sù chó ý cña c¶ giíi s¶n xuÊt kinh doanh, c¶ ng­êi tiªu dïng vµ cña toµn x· héi. * Vai trß thÞ tr­êng ThÞ tr­êng lµ kh©u tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt hµng ho¸. ThÞ tr­êng cã vÞ trÝ trung t©m nã võa lµ môc tiªu cña c¸c doanh nghiÖp, võa lµ m«i tr­êng cho ho¹t ®éng kinh doanh. Cã thÓ thÊy thÞ tr­êng qua c¸c vai trß sau: Thø nhÊt, lµ sèng cßn ®èi víi s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸. Môc ®Ých cña ng­êi s¶n xuÊt hµng ho¸ lµ ®Ó b¸n ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña ng­êi kh¸c vµ qua ®ã ®¹t ®­îc c¸c môc tiªu cña m×nh. B¸n khã h¬n mua, b¸n lµ b­íc nhÈy nguy hiÓm, cã nhiÒu rñi ro. Do ®ã thÞ tr­êng cßn th× cßn s¶n xuÊt kinh doanh, mÊt thÞ tr­êng th× s¶n xuÊt kinh doanh bÞ ®×nh trÖ vµ ph¸ s¶n. Thø hai, thÞ tr­êng ph¸ vì ranh giíi gi÷a s¶n xuÊt tù nhiªn, tù cÊp, tù tóc ®Ó t¹o thµnh tæng thÓ thèng nhÊt trong toµn nÒn kinh tÕ quèc d©n. Qua trao ®æi mua b¸n gi÷a c¸c vïng, sÏ biÕn kiÓu tæ chøc khÐp kÝn thµnh c¸c vïng chuyªn m«n ho¸ s¶n xuÊt hµng ho¸ liªn kÕt víi nhau, chuyÓn kinh tÕ tù nhiªn thµnh kinh tÕ hµng ho¸. Thø ba, thÞ tr­êng h­íng dÉn s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh c¨n cø vµo cung cÇu, gi¸ c¶ thÞ tr­êng ®Ó quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt c¸i g×, s¶n xuÊt nh­ thÕ nµo, bao nhiªu vµ s¶n xuÊt cho ai? §ång thêi th«ng qua thÞ tr­êng nhµ n­íc tiÕn hµnh ®iÒu tiÕt, h­íng dÉn s¶n xuÊt kinh doanh. Thø t­, thÞ tr­êng ph¶n chiÕu t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, thÞ tr­êng cho biÕt hiÖn tr¹ng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nh×n vµo thÞ tr­êng sÏ thÊy ®­îc tèc ®é, tr×nh ®é vµ quy m« cña s¶n xuÊt kinh doanh. Thø n¨m, thÞ tr­êng lµ n¬i quan träng ®Ó ®¸nh gi¸, kiÓm nghiÖm, chøng minh tÝnh ®øng ®¾n cña c¸c chñ tr­¬ng chÝnh s¸ch biÖn ph¸p kinh tÕ cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc, cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh. ThÞ tr­êng cßn ph¶n ¸nh c¸c quan hÖ x· héi, hµnh vi giao tiÕp cña con ng­êi, ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé qu¶n lý, nhµ kinh doanh. §µo minh Ph­íc 9 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt §èi víi hµng ho¸ tiªu dïng vµ c¸c dÞch vô phôc vô tiªu dïng thÞ tr­êng hµng tiªu dïng dÞch vô lµ cÇu míi gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh, kÓ c¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, víi ng­êi tiªu dïng. §©y còng chÝnh lµ kh©u dÞch vô tiªu dïng, lµ nghÒ néi trî cña toµn x· héi. V× vËy thÞ tr­êng hµng tiªu dïng vµ dÞch vô ph¸t triÓn v¨n minh cã t¸c dông to lín ®èi víi toµn x· héi. Bëi lÏ: - Mét lµ nã ®¶m b¶o thuËn tiªn cho ng­êi tiªu dïng cã thÓ nhËn ®­îc hµng ho¸ dÞch vô thÝch hîp, hîp víi thÞ hiÕu, thu nhËp cña hä, nã cho phÐp ng­êi tiªu dïng tù do lùa chän ®Ó tèi ®a ho¸ tho¶ dông. - Hai lµ nã thóc ®Èy nhu cÇu gîi më nhu cÇu ®­a ®Õn cho ng­êi tiªu dïng cuéc sèng v¨n minh, hiÖn ®¹i. ThÞ tr­êng nèi liÒn c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, c¶ trong n­íc vµ thÕ giíi ®­a hµng ho¸ cã chÊt l­îng ngµy cµng tèt ®Õn víi ng­êi tiªu dïng kÓ c¶ nh÷ng mÆt hµng trong n­íc ch­a s¶n xuÊt ®­îc hoÆc s¶n xuÊt ch­a tèt. - Ba lµ hµng tiªu dïng vµ dÞch vô phôc vô tiªu dïng c¸ nh©n ngµy cµng ph¸t triÓn phong phó vµ ®a d¹ng. Nhê cã sù ph¸t triÓn c¸c lo¹i hµng tiªu dïng vµ dÞch vô thuËn tiÖn ®èi víi ®êi sèng x· héi ®· gi¶i phãng con ng­êi khái nh÷ng c«ng viÖc "kh«ng tªn" trong gia ®×nh, võa nÆng nÒ vµ mÊt nhiÒu thêi gian. Nã cho phÐp con ng­êi cã nhiÒu thêi gian cho nghØ ng¬i. - Bèn lµ nhê cã thÞ tr­êng hµng ho¸, dÞch vô thuËn tiÖn ®· bá bít dù tr÷ hµng tiªu dïng ë c¸c hé gia ®×nh. Sù ph©n phèi l¹i dù tr÷ hµng tiªu dïng theo h­íng tËp trung hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i nãi riªng vµ kh©u l­u th«ng nãi chung lµm cho thÞ tr­êng hµng ho¸ phong phó vµ ®a ®¹ng, ng­êi mua cã thÓ lùa chän hµng ho¸ phï hîp víi thÞ hiÕu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña m×nh . - N¨m lµ nh÷ng thÞ tr­êng hµng tiªu dïng, dÞch vô æn ®Þnh cã t¸c dông lín ®èi víi viÖc æn ®Þnh ®êi sèng b×nh th­êng cña mçi con ng­êi, gia ®×nh vµ x· héi. Sù t¸c ®éng tõ phÝa ChÝnh phñ trong qu¶n lý vÜ m« cã t¸c dông rÊt lín trong viÖc b×nh æn thÞ tr­êng hµng tiªu dïng ®Æc biÖt lµ nh÷ng hµng ho¸ thiÕt yÕu. II. Cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô trong doanh nghiÖp. 1.1. Quan ®iÓm vÒ cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô. a.VÒ vÊn ®Ò cñng cè thÞ tr­êng tiªu thô. Cñng cè thÞ tr­êng tiªu thô lµ viÖc doanh nghiÖp thùc hiÖn m« h×nh thÞ §µo minh Ph­íc 10 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt tr­êng cò – s¶n phÈm cò. §iÒu nµy xem ra cã vÎ ®¬n gi¶n nh­ng l¹i cã vÞ trÝ rÊt quan träng, bëi thùc hiÖn m« h×nh nµy cã nghÜa lµ doanh nghiÖp b¶o vÖ thÞ tr­êng cña m×nh, gi÷ c¸c kh¸ch hµng cña m×nh. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t viÖc gi÷ kh¸ch hµng cã vai trß kh«ng kÐm viÖc t¨ng thªm kh¸ch hµng vµ thu hót kh¸ch hµng cña ®èi thñ. ChØ nh×n qua ta còng cã thÓ thÊy chi phÝ ®Ó t¨ng thªm mét kh¸ch hµng lín h¬n nhiÒu so víi viÖc gi÷ mét kh¸ch hµng. Do vËy thùc hiÖn m« h×nh s¶n phÈm cò – thÞ tr­êng cò víi c¸c chÝnh s¸ch phô trî b»ng sù nç lùc cao h¬n ®i kÌm lµ h­íng ®Ó doanh nghiÖp b¶o vÖ thÞ tr­êng cña m×nh. b.VÒ vÊn ®Ò ph¸t triÓn thÞ tr­êng tiªu thô. PhÇn trªn ta thÊy vai trß cña thÞ tr­êng hµng ho¸ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ta còng biÕt, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lµm tèt c«ng t¸c thÞ tr­êng mµ trong ®ã thÞ tr­êng hµng ho¸ ®ãng mét vai trß quan träng. Cïng víi sù thay ®æi mét c¸ch nhanh chãng vµ phøc t¹p cña m«i tr­êng kinh doanh, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i th× tÊt yÕu nã ph¶i s¶n xuÊt vµ cung øng ra thÞ tr­êng mét thø g× ®ã cã gi¸ trÞ ®èi víi mét nhãm ng­êi tiªu dïng. Th«ng qua viÖc trao ®æi nµy doanh nghiÖp sÏ thu l¹i c¸c chi phÝ ®· bá ra ®Ó s¶n xuÊt ra nh÷ng hµng ho¸ ®ã ®Ó tiÕp tôc t¸i s¶n xuÊt. Tuy nhiªn viÖc cung øng hµng ho¸ ra thÞ tr­êng kh«ng thÓ bÊt biÕn mµ nã liªn tôc thay ®æi c¶ vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, mÉu m· theo yªu cÇu cña ng­êi tiªu dïng. §øng trªn gãc ®é ng­êi tiªu dïng mµ xem xÐt th× th­íc ®o cã thÓ coi lµ kh¸ chÝnh x¸c ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp kh«ng ph¶i lµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt, thiÕt bÞ m¸y mãc c«ng nghÖ mµ chÝnh lµ thÞ tr­êng tõng s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. NÕu muèn biÕt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ hay kh«ng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã ®¸p øng ®­îc thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng hay kh«ng? Xem xÐt sù ph¸t triÓn cña thÞ tr­êng s¶n phÈm ta thÊy ®­îc sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nh­ thÕ nµo? Ng­êi ta cã thÓ ®Çu t­ më réng s¶n xuÊt t¨ng c­êng m¸y mãc trang thiÕt bÞ nh­ng liÖu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn hay kh«ng? Râ rµng ta ph¶i nh×n s¶n phÈm d­íi con m¾t cña ng­êi tiªu dïng. Më réng thÞ tr­êng s¶n phÈm chÝnh lµ viÖc tiÕp tôc duy tr× tiªu thô c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i trªn thÞ tr­êng hiÖn t¹i ®ång thêi ®­a c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i vµo b¸n trong c¸c thÞ míi. §µo minh Ph­íc 11 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt Tuy nhiªn nÕu më réng thÞ tr­êng chØ ®­îc hiÓu lµ viÖc ®­a c¸c s¶n phÈm hiÖn t¹i vµo b¸n ë c¸c thÞ tr­êng cò vµ thÞ tr­êng míi th× cã thÓ xem nh­ lµ ch­a ®Çy ®ñ ®èi víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cña ViÖt Nam trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Bëi v×, ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh chãng vµ trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ ch­a ®ång bé th× kh«ng nh÷ng s¶n phÈm hiÖn t¹i ch­a ®¸p øng ®­îc thÞ tr­êng hiÖn t¹i mµ viÖc ®­a c¸c s¶n phÈm míi vµo thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ thÞ tr­êng míi ®ang lµ vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n. V× vËy theo c¸nh hiÓu réng h¬n th×: Më réng thÞ tr­êng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp lµ ngoµi viÖc khai th¸c tèt thÞ tr­êng hiÖn t¹i, ®­a s¶n phÈm hiÖn t¹i vµo b¸n trong thÞ tr­êng míi mµ cßn bao gåm c¶ viÖc nghiªn cøu dù b¸o thÞ tr­êng ®­a ra c¸c s¶n phÈm míi vµo b¸n trong thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ thÞ tr­êng míi. §Ó tiÕp tôc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, sau mçi mét giai ®o¹n kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i tæng kÕt ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng trong ®ã cã c¸c ®¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng më réng thÞ tr­êng. §©y lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng ®Ó doanh nghiÖp rót ra nh÷ng bµi häc vµ kinh nghiÖm tiÕp tôc tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp cã thÓ ®¸nh gi¸ sù më réng thÞ tr­êng s¶n phÈm cña m×nh th«ng qua mét sè chØ tiªu: doanh sè b¸n ra, thÞ phÇn, sè l­îng kh¸ch hµng, sè l­îng ®¹i lý tiªu thô vµ mét sè chØ tiªu tµi chÝnh kh¸c. 1.2. Néi dung cña viÖc cñng cè vµ më réng. a. Kh«ng ngõng cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cu¶ doanh nghiÖp . Trong kinh doanh, mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i trªn thÞ tr­êng ®Òu ph¶i tiÕn hµnh ho¹t ®éng tiªu thô. S¶n phÈm cña doanh nghiÖp b¸n ®­îc trªn thÞ tr­êng sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt mét lo¹t c¸c vÊn ®Ò nh­: l­ong cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, nép thuÕ vµ c¸c kho¶n ng©n s¸ch…Do ®ã, ë mäi thêi ®iÓm kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ ®óng tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiªu thôvµ më réng thÞ tr­êng ®Ó ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch vµ biÖn ph¸p h÷u hiÖu, cã tÝnh thùc thi cao gióp cho doanh nghiÖp gi÷ v÷ngvµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô. Thùc tÕ tiÒm n¨ng cña mçi thÞ tr­êng kh«ng ph¶i lµ v« h¹n, gi÷a c¸c khu vùc thÞ tr­êng lu«n cã sù thay ®æi vÒ nhu cÇu. Më réng ®­îc thÞ tr­êng sÏ ®­îc cho doanh nghiÖp cã vÞ trÝ ngµy cµng v÷ng ch¾c æn ®Þnh n©ng cao ®­îc uy tÝn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trong mét bé phËn ng­êi tiªu dïng. Vµ trªn c¬ së ®ã thÞ tr­êng hiÖn cã mang tÝnh æn ®Þnh h¬n. Nãi tíi nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tøc lµ nãi tíi sù c¹nh tranh gay g¾t trªn mäi §µo minh Ph­íc 12 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt lÜnh vùc. NhiÒu doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra cïng mét lo¹i s¶n phÈm vµ lÏ tÊt nhiªn doanh nghiÖp nµo còng t×m c¸ch giµnh nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi nhÊt trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Më réng thÞ tr­êng tiªu thô sÏ t¹o ra ®éng lùc chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh, ph¸t triÓn vµ tån t¹i cña tõng doanh nghiÖp. b.Nh÷ng nguyªn t¾c cña c«ng t¸c cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô. * Nguyªn t¾c 1: Më réng thÞ tr­êng trªn c¬ së ®¶m b¶o v÷ng ch¾c phÇn thÞ tr­êng hiÖn cã. §èi víi mçi doanh nghiÖp thÞ tr­êng tiªu thô æn ®Þnh lµ c¬ së cho mäi ho¹t ®éng kinh doanh. §Ó toË thÞ tr­êng tiªu thô æn ®Þnh, doanh nghiÖp ph¶i x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p khai th¸c thÞ tr­êng hiÖn cã c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Th«ng qua ho¹t ®éng trªn sÏ n©ng cao uy tÝn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. Sù æn ®Þnh nµy. Sù æn ®Þnh nµy lµ tiÒn ®Ò cho ho¹t ®éng tim kiÕm thÞ tr­êng míi hay më réng thÞ tr­êng. §ã chÝnh lµ c¬ së mowr réng thÞ tr­êng vµ t¹o nªn mét thÞ tr­êng kinh doanh æn ®Þnh. * Nguyªn t¾c 2: Më réng thÞ tr­êng ph¶i dôa trªn c¬ së huy ®éng tèi ®a c¸c nguån lùc trong doanh nghiÖp nh­ : lao déng tµi chÝnh, vÇt t­ thiÕt bÞ ,…Mçi s¶n phÈm b¸n ra trªn thÞ tr­êng tiªu thô ph¶i tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu vÒ sè l­îng chÊt l­îng vµ gi¸ c¶. Nh÷ng yªu cÇu nµy tuú thuéc vµo quy m« cña thÞ tr­êng mµ s¶n phÈm cÇn ®¸p øng . Trong doanh nghiÖp c¸c nguån lùc nh­ lao ®éng, tµi chÝnh, thiÕt bÞ vËt t­, sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi sè l­îng, chÊt l­îng vµ gi¸ c¶ s¶n phÈm . Mäi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ®Òu dùa trªn c¬ së c©n ®èi gi÷a yªu cÇu thÞ tr­êng vµ kh¶ n¨ng vÒ c¸c nguån lùc trong doanh nghiÖp . §èi víi thÞ tr­êng hiÖn cã, sù biÕn ®éng vÒ nhu cÇu lµ kh«ng ®¸ng kÓ vµ do ®ã mäi nguån lù trong doanh nghiÖp . Khi doanh nghiÖp më réng thÞ tr­êng nhu cÇu tÊt yÕu sÏ t¨ng lªn, trong khi ®ã c¸c nguån lùc lµ kh«ng ®æi dÉn tíi sù chenh lÖch gi÷a nhu cÇu cña thÞ tr­¬ng vµ kh¶ n¨ng cung øng cña doanh nghiÖp . Do ®ã muèn muèn më rén thÞ tr­êng,doanh nghiÖp cÇn t×m mäi biÖm ph¸p t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ vµ sö dông ®­îc tèi ®a c¸c nguån lùc trong doanh nghiÖp ®¶m b¶o tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr­êng vµ cã lîi nhuËn. *Nguyªn t¾c 3: Më réng thÞ tr­êng ph¶i dùa trªn c¬ së ph©n tÝch ®Çy ®ñ c¸c lo¹i nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng­¬i tiªu dïng vÒ hµng ho¸ ®ã. Muèn s¶n xuÊt ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn nghiªn cøu vµ phan tÝch c¸c th«ng tin vÒ nhu cµu thÞ tr­êng ®Ó tõ ®ã ra c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh . Trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch c¸c th«ng tin, cÇn ph¶i lo¹i bá nh­ng th«ng tin kh«ng cÇn thiÕt vµ chØ gi÷ l¹i th«ng tin vÒ nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trªn c¬ së c¸c th«ng tin thu d­îc,doanh nghiÖp cÇn ph©n chia thµnh nhãm ng­êi tiªu dïng víi ®Çy ®ñ ®Æc ®iÓm cña nhãm ®ã. Nh÷ng ho¹t ®éng trªn cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng víi thÞ tr­êng míi v× th«ng quathu nh¹p xö lý vµ rót ra quy m« nhu c©ïu kh¶ n¨ng thanh to¸n, doanh nghiÖp nghiÖp x©y dùng nªn chÝnh s¸ch x©m nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng §µo minh Ph­íc 13 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt míi. * Nguyªn t¾c 4: Më réng thÞ tr­êng ph¶i phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña §¶ng vµ Nhµ N­íc trong tõng thêi k×. Môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng vµ Nhµ N­íc trong tõng thêi kú lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng trong viÖc ph©n tÝch c¸c nh©n tè chÝnh trÞ x· héi. ThÞ tr­êng cña doanh nghiÖp chÞu ¶nh h­ëng rÊt lín cña c¸c nh©n tè ®ã. Mäi sù thay ®æi vÒ ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña Nhµ N­íc sÏ t¸c ®éng tíi sù biÕn ®éng hay sù æn ®Þnh cña thÞ tr­êng. Trong kinh doanh mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tu©n thñ luËt ph¸p cña Nhµ N­íc, h­íng ho¹t ®éng cña mçi doanh nghiÖp ph¶i ®i theo c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi ®Æt ra. Më réng thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp ph¶i n»m trong khu«n khæ luËt ph¸p cña Nhµ N­íc. Mäi ho¹t ®éng vi ph¹m chÝnh s¸ch ph¸p luËt sÏ ¶nh h­ëng xÊu tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp t¹o nªn sù bÊt æn ®Þnh cña thÞ tr­êng doanh nghiÖp. Më réng thÞ tr­êng tiªu thô phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi trong tõng thêi k× lµ ho¹t ®éng cã tÝnh nguyªn t¾c ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. c. Néi dung c¬ b¶n cñng cè vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. * Nghiªn cøu thÞ tr­êng: Nghiªn cøu thÞ tr­êng cã ý nghÜa cùc k× quan träng. §èi víi mçi doanh nghiÖp, nghiªn cøu thÞ tr­êng gi¶i ®¸p c¸c vÊn ®Ò sau: - Nh÷ng lo¹i thÞ tr­êng nµo cã triÓn väng nhÊt ®èi víi viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp , doanh nghiÖp cã thÓ tiªu thô víi sè l­îng bao nhiªu, víi gi¸ c¶ nh­ thÕ nµo? -Nh÷ng mÆt hµng nµo cã kh¶ n¨ng tiªu thô víi khèi l­îng lín nhÊt vµ phï hîp víi n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ cung øng cña doanh nghiÖp. §Ó viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ®¹t hiÖu qu¶ cao th× cÇn ph¶i thùc hiÖn mét c¸ch chÝnh x¸c vµ liªn tôc. Do vËy, c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr­êng cÇn tiÕn hµnh theo 3 b­íc: B­íc1: Tæ chøc thu thËp hîp lÝ, ®Çy ®ñ nguån th«ng tin vÒ nhu cÇu cña c¸c lo¹i thÞ tr­êng. B­íc 2: Ph©n tÝch, so s¸nh vµ sö lÝ ®óng ®¾n c¸c th«ng tin ®· thu thËp ®­îc vÒ nhu cÇu cña c¸c lo¹i thÞ tr­êng ViÖc sö lÝ c¸c th«ng tin nµy cµng nhanh vµ hîp lÝ sÏ gióp cho viÖc gia c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh mét c¸ch chÝnh x¸c vµ nhanh chãng nhÊt. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh sö lÝ th«ng tin, doanh nghiÖp cÇn ph¶i lùa chän ph©n tÝch nh÷ng th«ng tin cã Ých, cã tÝnh x¸t thùc, lo¹i bá nh÷ng th«ng tin nhiÔu, th«ng tin gi¶…®Ó tr¸nh sai lÇm khi gia quyÕt ®Þnh. Néi dung cña sö lÝ th«ng tin lµ: - X¸c ®Þnh th¸i ®é chung cña ng­êi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. - Lùa chän c¸c thÞ tr­êng môc tiªu cã kh¶ n¨ng th©m nhËp vµ ph¸t triÓn viÖc tiªu thô cña doanh nghiÖp . B­íc 3: Ra quyÕt ®Þnh. KÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh sö lÝ th«ng tin ®· nhËn ®­îc cho phÐp cña doanh nghiÖp §µo minh Ph­íc 14 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt cã thÓ ®­a ra quyÕ ®Þnh lùa chän ph­¬ng ¸n kinh doanh cña m×nh trong thêi gian tíi hoÆc ra quyÕt ®Þnh trong c«ng t¸c më réng tiªu thô nh­: -QuyÕt ®Þnh gi¸ b¸n t¹i c¸c thÞ tr­êng kh¸c nhau sao cho phï hîp. -QuyÕt ®Þnh ®­a gia mÆt hµng míi phï hîp víi ng­êi tiªu dïng. -QuyÕt ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch vµ chiÕn l­îc Maketing ë tõng thÞ tr­êng. -QuyÕt ®Þnh tæ chøc m¹ng l­íi tiªu thô ë c¸c thÞ tr­êng. HiÖn nay, nhu cÇu thÞ tr­êng lµ cã su h­íng t¨ng lªn c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng song nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n th× t¨ng chËm h¬n. V× vËy, doanh nghiÖp ph¶i lùa chän, tÝnh to¸n c¸c kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ chi phÝ kd sao cho phï hîp víi nhu cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n cña thÞ tr­êng, tõ ®ã mang l¹i lîi nhuËn cao nhÊt cho doanh nghiÖp. * X©y dùng chiÕn l­îc, lùa chän chiÕn l­îc s¶n phÈm vµ chiÕn l­îc thÞ tr­êng: Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¹nh tranh lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái mµ ngµy cµng trë nªn gay g¾t vµ quyÕt liÖt h¬n. Doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nhiÒu biªn ph¸p ®Ó n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh cña m×nh trªn th­¬ng tr­êng. §Ó lµm ®­îc ®iÒu ®ã, doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh chiÕn l­îc s¶n phÈm vµ ®¸nh gi¸ ®óng tÇm quan träng cña nã trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së tho¶ m·n nhu cÇu thÞ tr­êng trong tõng thêi k× ho¹t ®éngcña doanh nghiÖp . ThiÕt lËp m¹ng l­íi c¸c kªnh tiªu thô sao cho hîp lý vµ ®¹t hiÖu qña cao nhÊt. cña kh¸ch hµng khi sö dông s¶n phÈm vµ dÞch vô cña doanh nghiÖp…Ngoµi ra ph¶i ph©n tÝch kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®Õn ®©u, kÕt qu¶ ho¹t ®éng vµ xóc tiÕn b¸n hµng nh­ thÕ nµo, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c¸c kªnh tiªu thô. §Æc biÖt trong viÖc ®¸nh gi¸ ph¶i ph©n tÝch râ nh÷ng tån t¹i, v­íng m¾c cña c«ng t¸c cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng, nguyªn nh©n vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc. Bªn c¹nh ®ã, viÖc ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh tiªu thô lµ c¨n cø ®Ó doanh nghiÖp lËp kÕ ho¹ch cho kú sau, vµ ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh lý luËn vµ thùc tiÔn cña kÕ ho¹ch. V× vËy, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc c«ng t¸c nµy sau mçi kú kinh doanh. 1.3. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi viÖc cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp Cã rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng song chñ yÕu lµ do n¨m nh©n tè sau: a. Nhu cÇu thÞ tr­êng Nhu cÇu thÞ tr­êng lµ nhu cÇu cña con ng­êi cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trong c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng th× cø cã cÇu ë ®©u lµ cã cung ë ®ã, ng­êi s¶n xuÊt ®Æc biÖt quan t©m ®Õn cÇu thÞ tr­êng lµ nh÷ng hµng ho¸ g×. X· héi cµng ph¸t triÓn th× nhu cÇu cña con ng­êi cµng cao, doanh nghiÖp sÏ cã c¬ héi ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr­êng s¶n phÈm nhiÒu h¬n khi mµ nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ s¶n phÈm ®ã cao. §µo minh Ph­íc 15 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt b. Nh©n tè c¹nh tranh Trªn thÞ tr­êng cã v« sè ng­êi s¶n xuÊt kinh doanh vµ còng cã v« sè ng­êi tiªu dïng c¸c lo¹i hµng ho¸ vµ dÞch vô kh¸c nhau. Sù tù do trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®a d¹ng kiÓu h×nh vµ nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ, nhiÒu ng­êi s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh lµ nguån gèc cña sù c¹nh tranh. C¹nh tranh lµ mét quy luËt bÊt kh¶ kh¸ng trong nÒn kinh tÕ thùc chÊt. C¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng thÓ lÈn tr¸nh c¹nh tranh mµ ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh, ®ãn tr­íc c¹nh tranh vµ sö dông vò khÝ c¹nh tranh nh­ mét c«ng cô s¾c bÐn ®Ó th©m nhËp thÞ tr­êng vµ më réng thÞ tr­êng. Tuy nhiªn nÕu doanh nghiÖp kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh th× quy luËt sµng läc kh¾c nghiÖt cña thÞ tr­êng sÏ lo¹i bá doanh nghiÖp ®ã ra khái th­¬ng tr­êng. c. Nh©n tè gi¸ c¶ Kh¶ n¨ng mua cña kh¸ch hµng, tr­íc hÕt phô thuéc vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh hiÖn t¹i cña hä, v× vËy nã cã giíi h¹n. Trªn thÞ tr­êng cã v« sè ng­êi tiªu dïng víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh lµ kh¸c nhau. Gi¸ mµ ng­êi tiªu dïng sö dông ®Ó mua b¸n lµ gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Gi¸ c¶ thÞ tr­êng rÊt linh ho¹t, nã ®iÒu tiÕt mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh­ hµnh vi tiªu dïng cña kh¸ch hµng ®èi víi mét nhãm s¶n phÈm, dÞch vô. TÊt nhiªn cÇu vÒ hµng ho¸, dÞch vô ¶nh h­ëng cña nhiÒu nh©n tè ngoµi gi¸, nh­ng th«ng th­êng khi gi¸ t¨ng lªn tøc kh¾c cÇu vÒ hµng ho¸, dÞch vô ®ã sÏ gi¶m xuèng vµ ng­îc l¹i. Trong kinh doanh mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chÝnh s¸ch gi¸ c¶ trong ®ã ®Æc biÖt chó ý ®Õn chiÕn l­îc gi¶m gi¸. Gi¶m gi¸ cã t¸c dông kÝch thÝch mua hµng, ®ång thêi tho¶ m·n kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ng­êi mua. Khi thùc hiÖn gi¶m gi¸ ®ét ngét cho mét s¶n phÈm nµo ®ã th× dÉn ®Õn sù gia t¨ng râ rÖt cÇu cña kh¸ch hµng ®èi víi hµng ho¸ ®ã. Mét chiÕn l­îc gi¶m gi¸ liªn tôc cã suy tÝnh râ rµng sÏ cã kh¶ n¨ng më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng mét c¸ch ®¸ng kÓ ngay c¶ khi søc mua trung b×nh bÞ giíi h¹n. d. Nh©n tè chÝnh trÞ, ph¸p luËt Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ lµ ®iÒu kh«ng thÓ thiÕu cho viÖc ph¸t triÓn thÞ tr­êng. ChÝnh trÞ æn ®Þnh, m«i tr­êng ph¸p luËt hoµn chØnh sÔ cã søc l«i cuèn doanh nghiÖp trong, ngoµi n­íc ®Çu t­ vµo c¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt, th­¬ng m¹i, dÞch vô lµm t¨ng kh¶ n¨ng cung øng hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng ViÖc më réng thÞ tr­êng bao hµm c¶ më réng thÞ tr­êng ra nh÷ng vïng míi mµ ë ®ã m«i tr­êng chÝnh trÞ, ph¸p luËt kh«ng gièng víi thÞ tr­êng truyÒn §µo minh Ph­íc 16 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt thèng cña doanh nghiÖp. ë nh÷ng thÞ tr­êng míi nµy doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ theo m«i tr­êng chÝnh trÞ ph¸p luËt ë ®ã th× s¶n phÈm míi hy väng cã chç ®øng trªn thÞ tr­êng vµ tõ ®ã míi cã c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn. Nh©n tè nµy cã ý nghÜa ®Æc biÖt h¬n khi chóng ta ®ang thùc hiÖn toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ. e. Nh÷ng nh©n tè tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp Mçi doanh nghiÖp ®Òu cã tiÒm n¨ng riªng cña m×nh, ph¶n ¸nh thùc lùc cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng. Khi cã mét c¸ch ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vÒ tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp, sÏ cho phÐp doanh nghiÖp x©y dùng chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch kinh doanh, tËn dông thêi c¬ vµ chi phÝ thÊp ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. - TiÒm n¨ng vÒ vèn: Khi doanh nghiÖp cã mét kh¶ n¨ng vµ nguån lùc vÒ tµi chÝnh th× doanh nghiÖp cã nhiÒu thuËn lîi h¬n trong s¶n xuÊt kinh doanh. Kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh tèt sÏ gióp doanh nghiÖp dÔ dµng h¬n tr­íc c¸c biÕn ®éng bÊt ngê cña thÞ tr­êng vµ lµ c¬ së cho viÖc më réng thÞ tr­êng tiªu thô cña doanh nghiÖp. - TiÒm n¨ng vÒ lao ®éng: Tr×nh ®é lao ®éng thÓ hiÖn ë tr×nh ®é qu¶n lý vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña c«ng nh©n viªn. Tay nghÒ cao sÏ cung cÊp c¸c s¶n phÈm cã chÊt l­îng cao mµ gi¸ thµnh thÊp. Bé m¸y qu¶n lý n¨ng ®éng khoa häc sÏ gióp doanh nghiÖp thÝch nghi víi mäi thay ®æi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, nh¹y bÐn trong kinh doanh gióp doanh nghiÖp chíp nh÷ng c¬ héi tèt nhÊt t¹o thÕ v÷ng ch¾c trªn thÞ tr­êng tiÕn tíi më réng quy m« thÞ tr­êng. - Uy tÝn cña doanh nghiÖp: Mçi doanh nghiÖp lu«n lu«n cè g¾ng t¹o mét h×nh ¶nh ®Ñp cña doanh nghiÖp m×nh trong con m¾t cña kh¸ch hµng vµ b¹n hµng. Mét ch÷ tÝn vÒ doanh nghiÖp tèt ®Ñp lµ ®iÒu kiÖn rÊt tèt ®Ó ng­êi tiªu dïng ®ãn nhËn hµng ho¸ cña doanh nghiÖp mét c¸ch nhiÖt t×nh. Qua ®ã doanh nghiÖp sÏ t¹o ®­îc ­u thÕ h¬n so víi ®èi thñ vµ viÖc më réng thÞ tr­êng sÏ thuËn lîi h¬n rÊt nhiÒu. 1.4. Sù cÇn thiÕt ph¶i cñng cè vµ më réng thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp. §èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo thÞ tr­êng s¶n phÈm h­íng dÉn doanh nghiÖp ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc s¶n xuÊt kinh doanh nã lµ sù sèng cßn ®èi víi hä. Bëi lÏ môc ®Ých cña ng­êi s¶n xuÊt lµ ®Ó b¸n vµ thÞ tr­êng lµ n¬i ph©n phèi hµng ho¸ cña hä ®Õn víi ng­êi tiªu dïng. Qua thÞ tr­êng doanh nghiÖp cã thÓ biÕt ®­îc ng­êi tiªu dïng cÇn hµng ho¸ nµo víi sè l­îng bao nhiªu vµ ®èi t­îng cÇn lµ ai…Qua thÞ tr­êng c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch, cña §µo minh Ph­íc 17 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt nhµ n­íc ®­îc thùc hiÖn. H¬n n÷a, khi chuyÓn sang kinh tÕ thÞ tr­êng, bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng gÆp ph¶i sù c¹nh tranh gay g¾t vµ quyÕt liÖt tõ phÝa thÞ tr­êng kh«ng chØ víi s¶n phÈm nhËp lËu mµ ngay c¶ víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc V× vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®ßi hái mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i huy ®éng tèt mäi tiÒm n¨ng néi lùc cña chÝnh m×nh, kh«ng ngõng chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ tr­êng. ThÞ tr­êng lu«n biÕn ®éng do vËy ®Ó thµnh c«ng trong kinh doanh c¸c doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn n¾m b¾t, quan t©m ®Õn thÞ tr­êng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn thÞ tr­êng. Doanh nghiÖp muèn thµnh c«ng th× kh«ng thÓ chØ dµnh lÊy mét m¶ng thÞ tr­êng mµ ph¶i v­¬n lªn n¾m v÷ng thÞ tr­êng, th­êng xuyªn më réng vµ ph¸t triÓn thÞ tr­êng. §µo minh Ph­íc 18 Khoa QTDN - Líp K35-A8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Tr­êng ®¹i häc Th­¬ng M¹i nghiÖp Chuyªn ®Ò tèt Ch­¬ng 2: thùc tr¹ng thÞ tr­êng tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ ë C«ng ty incom I. Giíi thiÖu s¬ l­îc vÒ C«ng incom 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty: C«ng ty INCOM ®­îc thµnh lËp vµo n¨m 8/1998.C«ng ty INCOM lµ mét doanh nghiÖp ®éc quyÒn cña tËp ®oµn PHILLIPS (Anh – Hµ Lan). INCOM la mét ®¹i diÖn chÝnh, nhµ ph©n phèi linh kiÖn m¸y tÝnh cña PHILLIPS t¹i ViÖt Nam. TËp ®oµn PHILLIPS Lµ mét tËp ®oµn ®iÖn tö cã bÒ dÇy lÞch sö rÊt l©u ®êi. Lµ mét th­¬ng hiÖu cã uy tÝn trªnt hÞ tr­êng quèc tÕ. Cßn INCOM míi cã chiÒu dµi ho¹t ®ång lµ 5 n¨m nh­ng ngµy nay ®· hoµn thiÖn m×nh vµ ®ang kh¼ng ®Þnh m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh ®Çy kh¾c nghiÖt víi ph­¬ng tr©m ®a d¹ng ho¸ kinh doanh kh«ng chØ lµ linh kiÖn m¸y tÝnh cña PHILLIPS mµ cßn cung cÊp c¸c linh kiÖn ®iÖn tö cña nhiÒu th­¬ng hiÖu kh¸c nh­ : LG, Daewoo, IBM, Sam Sung... ngoµi ra, INCOM cßn ®Çu t­ vµo c¸c dù ¸n kh¸c nh­ : + L¾p ®Æt hÖ thèng m¸y tÝnh cho c¸c c¬ quan. + T­ vÊn – söa ch÷a linh kiÖn m¸y tÝnh. + C¸c hîp ®ång mua b¸n linh kiÖn m¸y tÝnh tõ n­íc ngoµi. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña C«ng ty: C«ng ty INCOM cã chøc n¨ng, nhiÖm vô chÝnh lµ tæ chøc vµ thùc hiÖn kinh doanh, tho¶ m·n tèi ®a nhu cÇu tiªu dïng cña kh¸ch hµng, tæ chøc tèt c«ng t¸c cung øng, tiªu thô hµng ho¸ nhanh chãng chuyÓn tõ nhµ s¶n xuÊt ®Õn tay ng­êi tiªu dïng gãp phÇn ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn hµng ho¸ t¹o ®iÒu kiÖn cho s¶n xuÊt ph¸t triÓn. §ång thêi thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. a. Chøc n¨ng cña C«ng ty. Lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp víi môc ®Ých lµ th«ng qua s¶n xuÊt, kinh doanh ®Ó gãp phÇn t¹o thu nhËp cho C«ng ty, kh«ng ngõng n©ng cao ®êi sèng cña c¸c thµnh viªn trong C«ng ty, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt lµm giÇu cho ®Êt n­íc. Nh­ vËy, chøc n¨ng chÝnh cña C«ng ty lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh trong n­íc nh»m phôc vô tiªu dïng vµ cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ §µo minh Ph­íc 19 Khoa QTDN - Líp K35-A8
- Xem thêm -