Tài liệu Một số biện pháp nâng góp phần cao khả năng thắng thầu của công ty xây lắp vật tư kỹ thuật temaco

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10808 tài liệu

Mô tả:

më ®Çu Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ theo chñ tr-¬ng ®æi míi do §¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®· ®Ò ra, §¶ng vµ Nhµ n-íc ta kh«ng ngõng ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ nh»m thÝch øng vµ t¹o ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc. Trong lÜnh vùc ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n, ®Êu thÇu lµ mét ph-¬ng thøc ®-îc ¸p dông kh¸ phæ biÕn, tõng b-íc thay thÕ cho ph-¬ng thøc chØ ®Þnh thÇu kh«ng cßn phï hîp víi c¬ chÕ thÞ tr-êng vµ th«ng lÖ quèc tÕ. HiÖn nay, ®Êu thÇu ®· thùc sù trë thµnh mét ph-¬ng thøc c¹nh tranh ®Æc thï vµ lµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. Do vËy, ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i hÕt søc coi träng ho¹t ®éng nµy. Tuy nhiªn, ë n-íc ta ho¹t ®éng ®Êu thÇu nh×n chung míi chØ ®-îc thùc hiÖn trong kho¶ng thêi gian ng¾n vµ ch-a hoµn chØnh vÒ nhiÒu mÆt. Bªn c¹nh ®ã, nhiÒu doanh nghiÖp x©y dùng cßn ch-a thùc sù thÝch øng víi ph-¬ng thøc c¹nh tranh míi nµy. ChÝnh v× vËy, ho¹t ®éng ®Êu thÇu t¹i c¸c doanh nghiÖp kh«ng tr¸nh khái nh÷ng bÊt cËp vµ gÆp nh÷ng khã kh¨n dÉn ®Õn kÕt qu¶ kh«ng cao, ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn ®êi sèng, viÖc lµm cña ng-êi lao ®éng còng nh- t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty X©y l¾p vËt t- kü thuËt tematco, em nhËn thÊy ®Êu thÇu lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc bøc xóc trong ho¹t ®éng thùc tiÔn cña c«ng ty, ®ßi hái ph¶i t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ vµ hoµn thiÖn vÒ mäi mÆt trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty. V× vËy, em m¹nh d¹n ®i s©u t×m hiÓu v¯ nghiªn cøu ®Ò t¯i: “ Mét sè BIÖN ph¸p n©ng gãp phÇn cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty x©y l¾p vËt t- kü thuËt temaco”. 1 KÕt cÊu luËn v¨n: CH¦¥NG 1 ®Êu thÇu x©y dùng vµ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng trong lÜnh vùc ®Êu thÇu CH¦¥NG 2 THùC TR¹NG c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y l¾p vËt t- kü thuËt tematco CH¦¥NG 3 mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty TEMATCO 2 CH¦¥NG 1 ®Êu thÇu x©y dùng vµ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng trong lÜnh vùc ®Êu thÇu I-/ §Çu thÇu x©y l¾p. 1-/ Thùc chÊt cña ®Êu thÇu x©y l¾p. §Ó triÓn khai mét dù ¸n ®Çu t- ®· ®-îc phª duyÖt, thÈm ®Þnh ng-êi ta cã thÓ ¸p dông mét trong ba ph-¬ng thøc sau: tù lµm, chØ ®Þnh thÇu vµ ®Êu thÇu. Theo ph-¬ng thøc tù lµm, chñ ®Çu t- sÏ tù m×nh lµm hÕt c¸c c«ng ®o¹n tõ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ ®Õn thi c«ng x©y l¾p. ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc ®Æc biÖt, ®-îc ¸p dông theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t- vµ x©y dùng ®èi víi c¸c gãi thÇu sö dông vèn Nhµ n-íc ®-îc phÐp chØ ®Þnh thÇu. Bªn mêi thÇu chØ ®¬n ph-¬ng th¶o hîp ®ång víi mét nhµ thÇu do ng-êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t- chØ ®Þnh, nÕu kh«ng ®¹t yªu cÇu míi th-¬ng th¶o víi nhµ thÇu kh¸c. Trong tr-êng hîp nµy c«ng cô rµng buéc hai bªn chñ ®Çu t- vµ nhµ thÇu x©y l¾p chÝnh lµ hîp ®ång x©y dùng. Ph-¬ng thøc ®Êu thÇu ®-îc ¸p dông réng r·i víi hÇu hÕt c¸c dù ¸n ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. NÕu ®øng ë mçi gãc ®é kh¸c nhau sÏ cã c¸c c¸ch nh×n nhËn kh¸c nhau vÒ ®Êu thÇu trong ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n. * §øng ë gãc ®é cña chñ ®Çu t-: §Êu thÇu lµ mét ph-¬ng thøc c¹nh tranh trong x©y dùng nh»m lùa chän ng-êi nhËn thÇu (kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, x©y l¾p,...) ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kinh tÕ, kü thuËt ®Æt ra cho viÖc x©y dùng c«ng tr×nh. * §øng ë gãc ®é cña nhµ thÇu: §Êu thÇu lµ mét h×nh thøc nhËn ®¬n hµng mµ th«ng qua ®ã nhµ thÇu nhËn ®-îc c¬ héi nhËn thÇu kh¶o s¸t thiÕt kÕ, mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ vµ x©y l¾p c«ng tr×nh,®Ó b¸n l¹i cho chñ ®Çu t- víi mét gi¸ c¶ nhÊt ®Þnh * §øng ë gãc ®é qu¶n lý Nhµ n-íc: §Êu thÇu lµ mét ph-¬ng thøc qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t- mµ th«ng qua ®ã lùa chän ®-îc nhµ thÇu ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu cña bªn mêi thÇu trªn c¬ së c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc Tõ nh÷ng gãc ®é trªn cã thÓ thÊy thùc chÊt cña ®Êu thÇu thÓ hiÖn ë c¸c khÝa c¹nh sau ®©y: * Thø nhÊt, ®Êu thÇu lµ ph-¬ng thøc thùc hiªn mèi quan hÖ ganh ®ua trªn hai ph-¬ng diÖn: 3 + §Êu tranh gi÷a bªn mêi thÇu (chñ ®Çu t-) vµ c¸c nhµ thÇu (c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p). + C¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu x©y dùng víi nhau C¸c quan hÖ c¹nh tranh nµy xuÊt ph¸t tõ quan hÖ mua b¸n (cung - cÇu) bëi v× ®Êu thÇu x©y dùng thùc ra còng lµ ho¹t ®éng mua b¸n vµ ë ®©y ng-êi mua lµ chñ ®Çu t- vµ ng-êi b¸n lµ c¸c nhµ thÇu. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng mua b¸n nµy kh¸c víi ho¹t ®éng mua b¸n th«ng th-êng ë chç tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm x©y dùng thÓ hiÖn kh«ng râ do viÖc mua b¸n diÔn ra tr-íc khi cã s¶n phÈm vµ thùc hiÖn theo gi¸ dù to¸n (chø kh«ng ph¶i gi¸ thùc tÕ). Theo lý thuyÕt hµnh vi th× trong mét vô mua b¸n th× bao giê ng-êi mua còng cè g¾ng ®Ó mua ®-îc hµng ho¸ víi møc gi¸ thÊp nhÊt phï hîp víi mét chÊt chÊt l-îng nhÊt ®Þnh, cßn ng-êi b¸n l¹i cè g¾ng b¸n ®-îc mÆt hµng ®ã ë møc gi¸ cao nhÊt cã thÓ. Do ®ã, nÈy sinh sù ®Êu tranh tranh gi÷a ng-êi mua (chñ ®Çu t-) vµ ng-êi b¸n (nhµ thÇu). MÆt kh¸c, do ho¹t ®éng mua b¸n nµy chØ diÔn ra víi mét ng-êi mua vµ nhiÒu ng-êi b¸n nªn gi÷a nh÷ng ng-êi b¸n ph¶i c¹nh tranh víi nhau ®Ó b¸n ®-îc s¶n phÈm cña m×nh. KÕt qu¶ lµ th«ng qua viÖc tæ chøc ho¹t ®éng c¹nh tranh sÏ h×nh thµnh gi¸ thÇu hay gi¸ dù to¸n c«ng tr×nh ®Êu thÇu. * Thø hai, ®Êu thÇu cßn lµ viÖc øng dông ph-¬ng ph¸p xÐt hiÖu qu¶ kinh tÕ trong viÖc lùa chän c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y l¾p (c¸c nhµ thÇu). Ph-¬ng ph¸p nµy ®ßi hái viÖc so s¸nh, ®¸nh gi¸ gi÷a c¸c nhµ thÇu ph¶i diÔn ra theo mét quy tr×nh vµ c¨n cø vµo mét hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn nhÊt ®Þnh. KÕt qu¶ cuèi cïng sÏ t×m ra ®-îc mét nhµ thÇu ®¸p øng tèt nhÊt c¸c yªu cÇu vÒ c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t-. 2-/ Mét sè v¨n b¶n liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Êu thÇu. Trªn c¬ së nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ x©y dùng c¬ b¶n mµ ChÝnh phñ ®· ban hµnh, Bé x©y dùng, c¬ quan qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ x©y dùng c¬ b¶n ®· ban hµnh c¸c quy chÕ ®Êu thÇu. V¨n b¶n ®Çu tiªn vÒ quy chÕ ®Êu thÇu ®-îc ban hµnh tõ khi chuyÓn sang c¬ chÕ qu¶n lý míi lµ Th«ng t- sè 03-BXD/VKT (n¨m 1988) vÒ “H­íng dÉn t¹m thêi thùc hiÖn chÕ ®é ®Êu thÇu trong x©y dùng c¬ b°n”. Ng¯y 122-1990, Bé X©y dùng ban hµnh QuyÕt ®Þnh sè 24-BXD/VKT vÒ “Quy chÕ ®Êu thÇu x©y l¾p”. Sau mét thêi gian thùc hiÖn, ng¯y 3-3-1994, Bé x©y dùng ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 60-BXD/VKT vÒ “Quy chÕ ®Êu thÇu x©y l¾p” thay cho QuyÕt ®Þnh sè 24-BXD/VKT. Ngµy 17-6-1996, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh 43-CP vÒ “Quy chÕ ®Êu thÇu”, ng¯y 25-2-1997 liªn Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- - x©y dùng th-¬ng m¹i ®· ra Th«ng t- sè 2-TT/LB h-íng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ ®Êu thÇu trªn. Tuy nhiªn do nh÷ng yªu cÇu míi ®Æt ra cña ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n nãi chung vµ ho¹t ®éng ®Êu thÇu nãi riªng ngµy 1-9-1999 ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh 88-1999/N§-CP vÒ “Quy chÕ ®Êu thÇu”. GÇn ®©y, do ®ßi hài míi tõ ho¹t 4 ®éng thùc tiÔn, trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu nãi chung vµ ®Êu thÇu x©y dùng nãi riªng, ChÝnh phñ võa míi ra NghÞ ®Þnh 12&14 bæ xung Quy chÕ ®Êu thÇu vµo ngµy 20-5-2000. §©y lµ nh÷ng v¨n b¶n ph¸p quy cã gi¸ trÞ hiÖn hµnh 3-/ H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu vµ ph-¬ng thøc ¸p dông. 3.1. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu. ViÖc lùa chän nhµ thÇu cã thÓ ®-îc thùc hiÖn theo hai h×nh thøc chñ yÕu sau ®©y: - §Êu thÇu réng r·i: §Êu thÇu réng r·i lµ kh«ng h¹n chÕ sè l-îng nhµ thÇu tham gia. Bªn mêi thÇu ph¶i c«ng bè c«ng khai trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vµ ghi râ c¸c ®iÒu kiÖn vµ thêi gian dù thÇu. §èi víi nh÷ng gãi thÇu lín, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ, bªn mêi thÇu ph¶i tiÕn hµnh s¬ tuyÓn ®Ó lùa chän nhµ thÇu cã ®ñ t- c¸ch vµ n¨ng lùc tham gia dù thÇu. H×nh thøc ®Êu thÇu nµy ®-îc khuyÕn khÝch ¸p dông nh»m ®¹t tÝnh c¹nh tranh cao trªn c¬ së tham gia cña nhiÒu nhµ thÇu. Tuy nhiªn h×nh thøc nµy ®-îc ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh th«ng dông, kh«ng cã yªu cÇu ®Æc biÖt vÒ kü thuËt, mü thuËt, còng nh- kh«ng cÇn bÝ mËt vµ tuú theo tõng dù ¸n cô thÓ trong ph¹m vi mét ®Þa ph-¬ng, mét vïng, toµn quèc hoÆc quèc tÕ. - §Êu thÇu h¹n chÕ. §Êu thÇu h¹n chÕ lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu chØ mêi mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu. H×nh thøc ®Êu thÇu nµy ®-îc ¸p dông trong mét sè tr-êng hîp sau: + ChØ cã mét sè nhµ thÇu ®¸p øng ®-îc yªu cÇu cña hå s¬ mêi thÇu nh-ng tèi thiÓu ph¶i cã 3 nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng tham gia. + C¸c nguån vèn sö dông cã yªu cÇu tiÕn hµnh ®Êu thÇu h¹n chÕ. + Do yªu cÇu vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n ®-îc ng-êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t- chÊp thuËn. 3.2. Ph-¬ng thøc ¸p dông. §Ó thùc hiÖn ®Êu thÇu chñ ®Çu t- cã thÓ ¸p dông c¸c ph-¬ng thøc chñ yÕu sau: - §Êu thÇu 1 tói hå s¬ (1 phong b×). Khi ®Êu thÇu theo ph-¬ng thøc nµy, nhµ thÇu cÇn nép nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt, tµi chÝnh, gi¸ bá thÇu vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c trong 1 tói hå s¬. - §Êu thÇu 2 tói hå s¬ (2 phong b×). 5 Khi ®Êu thÇu theo ph-¬ng thøc nµy, nhµ thÇu cÇn nép nh÷ng ®Ò xuÊt kü thuËt vµ ®Ò xuÊt vÒ tµi chÝnh trong tõng tói hå s¬ riªng vµo trong cïng 1 thêi ®iÓm. Tói hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt sÏ ®-îc xem xÐt tr-íc ®Ó ®¸nh gi¸, xÕp h¹ng. Nhµ thÇu nµo ®¹t sè ®iÓm kü thuËt tõ 70% trë lªn sÏ ®-îc më tiÕp tói hå s¬ ®Ò xuÊt vÒ tµi chÝnh (gi¸ c¶) ®Ó ®¸nh gi¸. Ph-¬ng thøc nµy ®-îc ¸p dông cho nh÷ng tr-êng hîp sau: + C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ vµ x©y l¾p cã gi¸ tõ 500 tû ®ång trë lªn. + C¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸ cã tÝnh chÊt lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ toµn bé, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt hoÆc gãi thÇu x©y l¾p ®Æc biÖt phøc t¹p. + Dù ¸n ®-îc thùc hiÖn theo hîp ®ång ch×a kho¸ trao tay. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ph-¬ng thøc nµy cô thÓ nh- sau:  Giai ®o¹n thø nhÊt: c¸c nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu s¬ bé gåm ®Ò xuÊt vÒ kü thuËt vµ ph-¬ng ¸n tµi chÝnh (ch-a cã gi¸) ®Ó bªn mêi thÇu xem xÐt vµ th¶o luËn cô thÓ víi tõng nhµ thÇu, nh»m thèng nhÊt vÒ yªu cÇu vµ tiªu chuÈn kü thuËt ®Ó nhµ thÇu chuÈn bÞ vµ nép hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc cña m×nh.  Giai ®o¹n thø hai: bªn mêi thÇu mêi c¸c nhµ thÇu tham gia trong giai ®o¹n thø nhÊt nép hå s¬ dù thÇu chÝnh thøc víi ®Ò xuÊt kü thuËt ®· ®-îc bæ xung hoµn chØnh trªn cïng mét mÆt b»ng kü thuËt vµ ®Ò xuÊt chi tiÕt vÒ tµi chÝnh víi ®Çy ®ñ néi dung vÒ tiÕn ®é thùc hiÖn, ®iÒu kiÖn hîp ®ång, gi¸ dù thÇu. 4-/ Nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n cña c«ng t¸c ®Êu thÇu x©yl¾p. Còng nh- bÊt cø mét ph-¬ng thøc kinh doanh nµo, ph-¬ng thøc kinh doanh theo chÕ ®é ®Êu thÇu còng ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh cÇn ph¶i ®-îc tu©n thñ ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao. Nh÷ng nguyªn t¾c nµy chi phèi c¶ bªn ®Çu tlÉn bªn dù thÇu. §ã lµ c¸c nguyªn t¾c sau: 4.1. Nguyªn t¾c c«ng b»ng. Nguyªn t¾c nµy thÓ hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng nh- nhau cña c¸c bªn tham gia ®Êu thÇu. Bªn mêi thÇu ph¶i ®èi xö mét c¸ch c«ng b»ng víi mäi nhµ thÇu. C«ng b»ng lµ rÊt quan träng víi c¸c nhµ thÇu vµ còng v× c«ng b»ng mµ chñ ®Çu t- míi chän ®-îc ®óng nhµ thÇu tho¶ m·n mét c¸ch tèt nhÊt yªu cÇu cña chñ ®Çu t-. C¸c nhµ thÇu ph¶i ®-îc b×nh ®¼ng vÒ c¸c th«ng tin cung cÊp tõ phÝa chñ ®Çu t-, ®-îc tr×nh bµy mét c¸ch kh¸ch quan c¸c ý kiÕn cña m×nh trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ hå s¬ còng nh- trong buæi më thÇu. 4.2. Nguyªn t¾c bÝ mËt. 6 Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái chñ ®Çu t- ph¶i gi÷ bÝ mËt møc gi¸ dù kiÕn cña m×nh cho c«ng tr×nh ®Êu thÇu, còng nh- gi÷ bÝ mËt c¸c ý kiÕn trao ®æi cña c¸c nhµ thÇu ®èi víi chñ ®Çu t- trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu. Môc ®Ých cña nguyªn t¾c nµy lµ nh»m tr¸nh thiÖt h¹i cho chñ ®Çu t- trong tr-êng hîp gi¸ dù thÇu thÊp h¬n gi¸ dù kiÕn hay g©y thiÖt h¹i cho mét bªn dù thÇu nµo ®ã do th«ng tin bÞ lé tíi mét bªn kh¸c. 4.3. Nguyªn t¾c c«ng khai. Trõ nh÷ng c«ng tr×nh ®Æc biÖt thuéc bÝ mËt quèc gia, nh÷ng c«ng tr×nh cßn l¹i ®Òu ph¶i ®¶m b¶o c«ng khai c¸c th«ng tin cÇn thiÕt trong khi gäi thÇu vµ trong giai ®o¹n më thÇu. Môc ®Ých cña nguyªn t¾c nµy còng lµ nh»m thùc hiÖn nguyªn t¾c c«ng b»ng vµ thu hót ®-îc nhiÒu h¬n c¸c nhµ thÇu, n©ng cao chÊt l-îng cña c«ng t¸c ®Êu thÇu. 4.4. Nguyªn t¾c cã n¨ng lùc. Nguyªn t¾c nµy ®ßi hái chñ ®Çu t- còng nh- c¸c bªn dù thÇu ph¶i cã n¨ng lùc thùc tÕ vÒ kinh tÕ, kü thuËt,tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu cam kÕt khi ®Êu thÇu. Nguyªn t¾c nµy ®-îc ®Æt ra ®Ó tr¸nh thiÖt h¹i do viÖc chñ ®Çu t- hay bªn dù thÇu kh«ng cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c¸c cam kÕt cña m×nh, lµm mÊt ®i tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c ®Êu thÇu, g©y tæn thÊt cho Nhµ n-íc vµ c¸c bªn tham gia. 4.5. Nguyªn t¾c b¶o ®¶m c¬ së ph¸p lý. C¸c bªn tham gia ®Êu thÇu ph¶i tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vÒ néi dung vµ tr×nh tù ®Êu thÇu, còng nh- nh÷ng cam kÕt ®· ®-îc ghi nhËn trong hîp ®ång giao nhËn thÇu. NÕu kh«ng ®¶m b¶o nguyªn t¾c nµy, c¬ quan ®Çu t- vµ c¬ quan qu¶n lý ®Çu t- cã quyÒn kiÕn nghÞ huû bá dù thÇu. II-/ Qu¸ tr×nh ®Êu thÇu vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp x©y dùng trong lÜnh vùc ®Êu thÇu. §Ó tiÖn cho c«ng viÖc nghiªn cøu tiÕp theo, chóng ta cã thÓ quan niÖm c«ng t¸c dù thÇu cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng nh- sau: C«ng t¸c dù thÇu lµ mét mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp x©y dùng, nã bao gåm nh÷ng c«ng viÖc liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh t×m kiÕm vµ c¹nh tranh th«ng qua h×nh thøc ®Êu thÇu ®Ó ký kÕt c¸c hîp ®ång x©y l¾p c«ng tr×nh. Tõ quan niÖm ®ã ta cã thÓ thÊy c«ng t¸c dù thÇu lµ b-íc khëi ®Çu cho toµn bé qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp x©y dùng vµ lµ ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm chñ yÕu cña c¸c doanh nghiÖp nµy. D-íi ®©y chóng ta sÏ xem xÐt cô thÓ c¸c vÊn ®Ò chñ yÕu cña viÖc tæ chøc c«ng t¸c dù thÇu trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. 7 Theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, ®iÒu 9 cña Quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 88/1999/N§-CP ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ th× ®iÒu kiÖn ®Æt ra ®èi víi mét nhµ thÇu khi tham dù ®Êu thÇu gåm: - Cã giÊy ®¨ng ký kinh doanh. §èi víi nhµ thÇu mua s¾m thiÕt bÞ phøc t¹p ®-îc quy ®Þnh trong hå s¬ mêi thÇu, ngoµi giÊy ®¨ng ký kinh doanh ph¶i cã giÊy phÐp b¸n hµng thuéc b¶n quyÒn cña nhµ s¶n xuÊt. - Cã ®ñ n¨ng lùc vÒ kü thuËt vµ tµi chÝnh ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu. - ChØ ®-îc tham gia mét ®¬n dù thÇu trong mét gãi thÇu dï lµ ®¬n ph-¬ng hay liªn danh dù thÇu. Tr-êng hîp Tæng c«ng ty ®øng tªn dù thÇu th× c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng ®-îc phÐp tham dù thÇu víi t- c¸ch lµ mét nhµ thÇu ®éc lËp trong cïng mét gãi thÇu. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c ®Êu thÇu do chñ ®Çu t- ®¶m nhiÖm. Tuú tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ lo¹i h×nh ®Êu thÇu trong n-íc hay quèc tÕ mµ qu¸ tr×nh ®Êu thÇu sÏ ®-îc tæ chøc theo thÓ thøc 3 giai ®o¹n gåm 12 b-íc ®-îc h-íng dÉn trong “Bé t¯i liÖu h­íng dÉn ®Êu thÇu quèc tÕ” do HiÖp héi quèc tÕ vµ c¸c kü s- t- vÊn (FIDIC) so¹n th¶o n¨m 1953 hiÖn ®ang ®-îc ¸p dông t¹i ViÖt Nam. Song song víi qu¸ tr×nh ®Êu thÇu do chñ ®Çu t- tæ chøc th× c¸c nhµ thÇu (c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p) còng ph¶i tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt khi tham gia ®Êu thÇu. MÆc dï cã sù kh¸c nhau ®«i chót trong viÖc tham gia ®Êu thÇu trong n-íc vµ ®Êu thÇu quèc tÕ nh-ng nh×n chung cã thÓ ph©n chia, kh¸i qu¸t c¸c c«ng viÖc ®ã thµnh tr×nh tù dù thÇu gåm 5 b-íc theo s¬ ®å sau: (1) Thu thËp, t×m kiÕm th«ng tin vÒ c«ng tr×nh cÇn ®Êu thÇu (2) Tham gia s¬ tuyÓn (nÕu cã) (3) ChuÈn bÞ vµ lËp hå s¬ dù thÇu (4) Nép hå s¬ dù thÇu vµ tham gia më thÇu (5) Ký kÕt hîp ®ång thi c«ng (nÕu tróng thÇu) 8 III-/ ý nghÜa cña viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. §Êu thÇu ®-îc thùc hiÖn trªn nhiÒu lÜnh vùc nh-ng râ nÐt nhÊt vÉn lµ lÜnh vùc x©y l¾p. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, ph-¬ng thøc ®Êu thÇu trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n tá ra cã vai trß to lín ®èi víi c¶ bªn chñ ®Çu t-, nhµ thÇu vµ Nhµ n-íc. D-íi ®©y chóng ta sÏ xem xÐt vai trß cña viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. BÊt kú doanh nghiÖp x©y dùng nµo khi tham gia vµo qu¸ tr×nh ®Êu thÇu víi tc¸ch lµ mét nhµ thÇu th× môc tiªu ®Çu tiªn vµ quan träng nhÊt lµ ph¶i th¾ng thÇu. ChÝnh môc tiªu quan träng hµng ®Çu nµy sÏ ph¸t huy ®-îc tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong viÖc t×m kiÕm c¬ héi tham gia dù thÇu. Hä ph¶i tÝch cùc t×m kiÕm c¸c th«ng tin vÒ c¸c c«ng tr×nh mêi thÇu trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, g©y dùng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c tæ chøc trong vµ ngoµi n-íc, tù t×m c¸ch ®Ó t¨ng uy tÝn cña m×nh ®Ó cã thÓ biÕt ®-îc c¬ héi dù thÇu vµ ngoµi ra cßn cã kh¶ n¨ng ®-îc th¾ng thÇu. ViÖc tham gia ®Êu thÇu, tróng thÇu vµ thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t- theo hîp ®ång lµm cho nhµ thÇu ph¶i tËp trung ®ång vèn cña m×nh vµo mét träng ®iÓm ®Çu t-. ViÖc tËp trung vµo dù ¸n ®Çu t- còng gióp cho nhµ thÇu n©ng cao ®-îc n¨ng lùc kü thuËt, c«ng nghÖ cña m×nh theo yªu cÇu cña c«ng tr×nh. Ngay tõ qu¸ tr×nh ®Êu thÇu nÕu tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ cña nhµ thÇu kh«ng cao th× kh¶ n¨ng tróng thÇu cña nhµ thÇu lµ thÊp. H¬n n÷a nÕu tr×nh ®é kü thuËt, c«ng nghÖ kh«ng cao mµ tróng thÇu th× nhµ thÇu sÏ cã thÓ bÞ thua lç. VÊn ®Ò ®Æt ra víi c¸c nhµ thÇu lµ ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Çu t- cã träng ®iÓm nh»m n©ng cao n¨ng lùc kü thuËt vµ c«ng nghÖ. §iÒu ®ã kh«ng chØ cã ý nghÜa trong viÖc thùc hiÖn ®óng tiÕn ®é vµ chÊt l-îng cña c«ng tr×nh nh- ®· ký kÕt trong hîp ®ång ®èi víi c«ng tr×nh ®· ký mµ cßn gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña doanh nghiÖp trong thêi gian tíi. Huy ®éng ®-îc mäi n¨ng lùc s½n cã vµ tiÒm tµng cña c¸c c«ng ty x©y dùng trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi thÞ tr-êng kinh doanh x©y dùng c¬ b¶n diÔn ra kh¸ s«i ®éng vµ c¹nh tranh gay g¾t, cïng víi yªu cÇu ®Æt ra ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t- vÒ mÆt kinh tÕ, kü thuËt cao ®ßi hái c¸c nhµ thÇu ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n vµ qu¶n lý cña m×nh trong qu¸ tr×nh tham dù thÇu vµ thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh ®· th¾ng thÇu. Tõ ®ã gãp phÇn gióp doanh nghiÖp n©ng cao vµ hoµn thiÖn c¸c mÆt tæ chøc, qu¶n lý, vÒ lao ®éng, vËt t-, m¸y mãc, tµi chÝnh,... Bªn c¹nh ®ã ta cßn thÊy ®-îc r»ng: viÖc th¾ng thÇu cña doanh nghiÖp sÏ t¹o 9 ®-îc viÖc lµm vµ thu nhËp cho ng-êi lao ®éng, n©ng cao sè sö dông cña m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt t-,.... Tõ ®ã n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. CH¦¥NG 2 THùC TR¹NG c«ng t¸c ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y l¾p vËt t- kü thuËt tematco I-/qu¸ tr×nh h×nh thanh vµ ph¸t triÓn c«ng ty tematco 1-/ Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty X©y l¾p vËt t- kü thuËt temaco Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty x©y l¾p vËt t- kü thuËt Tªn giao dÞch quèc tÕ: Technology Materials and Construction Company (TEMATCO). §Þa chØ trô së chÝnh: 534 Minh Khai – QuËn Hai Bµ Tr-ng – Hµ Néi. Tel: 04.6330737 – 04.6330745 – 04.6330741. Fax: 04.6330737. Email: Tematco@hn.vnn.vn.com Ngµy thµnh lËp: Ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 1991. Vèn ph¸p ®Þnh: 5.386.081.897 ®ång. C¸c lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. - NhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ n«ng th«n. - NhËp khÈu c¸c mÆt hµng s¾t thÐp, c¸c lo¹i ®-êng èng thÐp vµ trang thiÕt bÞ néi, ngo¹i thÊt ®Ó cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - Kinh doanh chÕ biÕn c¸c mÆt hµng chÌ, ®-êng, cafª cao su, r-îu, bia, n-íc gi¶i kh¸t, c¸c mÆt hµng n«ng, l©m, h¶i s¶n vµ hµng ho¸ kh¸c. - NhËp khÈu thiÕt bÞ, phô tïng chÕ biÕn chÌ phôc vô l¾p ®Æt t¹i c¸c nhµ m¸y chÌ. - T- vÊn ®Çu t- x©y l¾p ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh chÌ. - Kinh doanh BÊt ®éng s¶n, di lÞch vµ kh¸ch s¹n. 10 2-/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty tematco C«ng ty x©y l¾p vËt t- kü thuËt (tªn giao dÞch lµ TEMATCO) trùc thuéc tæng C«ng ty chÌ ViÖt Nam thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. C«ng ty x©y l¾t vËt t- kü thuËt ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 198 NN – TCCB – Q§ ngµy 22/02/1991 cña Bé N«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n). Trô së chÝnh cña C«ng ty ®Æt t¹i: Sè 534 Minh Khai – quËn Hai Bµ Tr-ng – Hµ Néi víi sè vèn ph¸p ®Þnh lµ 5.386.081.987 VND. C«ng ty ®-îc thµnh lËp trªn c¬ së s¸t nhËp c¸c ban qu¶n lý x©y dùng cña c¸c nhµ m¸y chÌ trong Liªn hiÖp chÌ ViÖt Nam.Sau mét qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn víi sô nâ lùc vµ cè g¾ng ®Ó cã thÓ thÊy ®-îc sù n¨ng ®éng cña C«ng ty trong viÖc n¾m b¾t c¬ héi kinh doanh th«ng qua viÖc tham gia nhiÒu lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh. Nh÷ng lÜnh vùc kinh doanh ®ã vµo nh÷ng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh ®· ®em l¹i lîi nhuËn cho C«ng ty ®Ó C«ng ty cã thÓ ®Çu t- më réng s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã, ®Ó ®¶m b¶o cho cuéc sèng cña c«ng nh©n viªn, C«ng ty kh«ng chØ kinh doanh vÒ mét sè linh vùc ®-îc ghi trong quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp mµ C«ng ty ®· chñ ®éng tham gia nhiÒu lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Bé m¸y qu¶n lý còng ®-îc cñ cè, ®ång thêi l¹i tuyÓn thªm c¸c c¸n bé c«ng nh©n cã tr×nh ®é, cã nhiÖt huyÕt ®Ó lµm viÖc. ChÝnh tÊt c¶ c¸c yÕu tè ®ã ®· t¹o cho C«ng ty cã mét vÞ thÕ trªn th-¬ng tr-êng, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn vµ n©ng cao. 3-/ Ngµnh nghÒ kinh doanh vµ thÞ tr-êng ho¹t ®éng. Theo “Chøng chØ h¯nh nghÒ kinh doanh” sè 411 - BXD/CSXD ngµy 4/10/1996, c«ng ty x©y TEMATCO cã n¨ng lùc hµnh nghÒ x©y dùng nh- sau: * Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc x©y dùng gåm: - N¹o vÐt vµ båi ®¾p mÆt b»ng, ®µo ®¾p c«ng tr×nh. - Thi c«ng c¸c lo¹i mãng c«ng tr×nh. - X©y l¾p c¸c kÕt cÊu c«ng tr×nh. - L¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ c¬ - ®iÖn - n-íc c«ng tr×nh. - Hoµn thiÖn x©y dùng. - KiÓm tra ®Þa chÊt b»ng c¸c ph-¬ng ph¸p xuyªn tÜnh, nÐn tÜnh, siªu ©m. 11 * Thùc hiÖn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh gåm: - San ®¾p nÒn vµ xö lý nÒn mãng c¸c lo¹i c«ng tr×nh. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh thuû lîi: kªnh, m-¬ng, ®ª, ®Ëp, hå chøa n-íc võa vµ nhá, èng dÉn, tr¹m b¬m. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiÖp (®-êng ®iÖn h¹ thÕ, hÖ thèng cÊp tho¸t n-íc, vÖ sinh m«i tr-êng). * kinh doanh th-¬ng m¹i - Kinh doanh nhµ ë, bÊt ®éng s¶n, du lÞch vµ kh¸ch s¹n. - NhËp khÈu c¸c mÆt hµng thÐp, c¸c ®-êng èng thÐp vµ trang thiÕt bÞ néi, ngo¹i thÊt ®Ó cung cÊp cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. - Kinh doanh chÕ biÕn c¸c mÆt hµng chÌ, ®-êng, cafee, cao su, r-îu, bia, n-íc gi¶i kh¸t, c¸c mÆt hµng n«ng l©m h¶i s¶n vµ hµng ho¸ kh¸c. - NhËp khÈu thiÕt bÞ phô tïng chÕ biÕn chÌ thùc hiÖn cho viÖc l¾p ®Æt c¸c nhµ m¸y chÌ. - T- vÊn ®Çu t- x©y dùng Tuy ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh nh- vËy, nh-ng ta cã thÓ xem C«ng ty ho¹t ®éng trªn hai m¶ng kinh doanh - ®ã lµ m¹ng x©y l¾p vµ m¶ng kinh doanh th-¬ng m¹i. Ta h·y xem mét sè chØ tiªu tµi chÝnh mµ C«ng ty ®· ®¹t ®-îc trong hai n¨m 2002 – 2003. Mét sè chØ tiªu kinh tÕ trong hai n¨m 2003 – 2003 S C¸c chØ tiªu chÝnh T T 1 ®¬n vÞ tÝnh 2002 2003 1000 VN§ (1) (2) So s¸nh 2003/2002 Møc % Gi¸ trÞ s¶n l-îng 1000 VN§ 147.000.000 168.198.606 (3)=(2)-(1) 14,42% X©y l¾p 1000 VN§ 120.101.000 113.056.060 (3)=(2)-(1) Kinh doanh th-¬ng m¹i 1000 VN§ -5,9 % 55.142.546 (3)=(2)-(1) 204,1% 1000 VN§ 135.451.297 150.554.012 (3)=(2)-(1) 11,15% X©y l¾p 1000 VN§ 108.600.000 Kinh doanh th-¬ng m¹i 1000 VN§ 26.851.297 2 26.899.000 Doanh thu 12 95.764.719 (3)=(2)-(1) -11,81% 54.789.293 (3)=(2)-(1) 204 % Nh- vËy, c«ng ty TEMATCO cã ngµnh nghÒ kinh doanh réng t¹o ra kh¶ n¨ng nhËn thÇu thi c«ng vµ thùc hiÖn kh¸ ®a d¹ng vÒ c¸c chñng lo¹i c«ng tr×nh vµ chñng lo¹i c«ng viÖc x©y dùng. Cïng víi ®iÒu ®ã, ®èi t-îng phôc vô cña c«ng ty còng ®a d¹ng t-¬ng øng vµ thuéc nhiÒu khu vùc kh¸c nhau cho nªn trong qu¸ tr×nh t×m kiÕm th«ng tin vµ t¹o lËp quan hÖ cÇn n¾m b¾t ®-îc ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt vµ cã biÖn ph¸p tiÕp thÞ phï hîp víi tõng ®èi t-îng phôc vô.Tuy vËy nh-ng trong lÜnh vùc x©y dùng th× n¨m 2003 so víi n¨m 2002 l¹i gi¶m c¶ vÒ gi¸ trÞ s¶n l-îng(-5,9%) lÉn doanh thu (-11,81%) ®iÒu nµy thÓ hiÖn kh¶ n¨ng vÒ thÇu vµ th¾g thÇu cña c«ng ty cßn yÕu VÒ mÆt thÞ tr-êng, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do yªu cÇu cña sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ vµ sù t¨ng tÝch luü trong d©n nhê thu nhËp ®-îc c¶i thiÖn ®· lµm cho thÞ tr-êng kinh doanh x©y dùng ë ViÖt Nam ®ang diÔn ra rÊt s«i ®éng, t¹o ra nhiÒu c¬ héi kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ kinh doanh x©y dùng nãi chung vµ c«ng ty TEMATCO nãi riªng. MÆt kh¸c, ®-êng lèi ®æi míi ®óng ®¾n cña ®¶ng ®· ®em l¹i sù khëi s¾c cho hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp x©y dùng nãi riªng. §iÒu ®ã lµm xuÊt hiÖn nhiÒu doanh nghiÖp x©y dùng m¹nh trùc thuéc c¸c Tæng c«ng ty lín nh-: Tæng c«ng ty x©y dùng Hµ Néi, Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu VINACONEX, Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn h¹ tÇng, Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ... ,sù tham gia cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng n-íc ngoµi ®· lµm cho tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng x©y dùng ViÖt Nam trë nªn ngµy cµng gay g¾t t¹o ra nhiÒu th¸ch thøc trong viÖc c¹nh tranh giµnh c¬ héi bao thÇu x©y l¾p cña c«ng ty.Do ®ã thÞ tr-êng chÝnh cña c«ng ty vÉn lµ trong kinh doanh th-¬ng m¹i,cô thÓ lµ c«ng ty ®· cã nh÷ng t¨ng tr-ëng ®¸ng kÓ vÒ mÆt nµy trong n¨m 2003 so víi n¨m 2002 c¶ vÒ gi¸ trÞ s¶n l-îng(204,1%) lÉn doanh thu (204%) vµ x©y l¾p xö lý phÇn th« cña c¸c c«ng tr×nh 4-/C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. Mét trong nh÷ng nh©n tè kh¸ quan träng cã ¶nh h-ëng lín ®Õn kh¶ n¨ng tróng thÇu cña c«ng ty cÇn ph¶i kÓ ®Õn ®ã lµ c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý. HÞªn nay c«ng ty cã mét bé m¸y qu¶n lý tinh gi¶n, gän nhÑ, ®ñ n¨ng lùc vµ thuËn tiÖn cho c«ng t¸c qu¶n lý. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty TEMATCO cã thÓ ®-îc kh¸i qu¸t theo s¬ ®å sau: 13 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty x©y l¾p vËt tkü thuËt tematco Gi¸m ®èc c«ng ty Bé m¸y ®iÒu hµnh Phã gi¸m ®èc kü thuËt Phã gi¸m ®èc x©y dùng Phßng chøc n¨ng Phßng kinh tÕ kÕ ho¹ch kü thuËt Chi nh¸nh B¾c c¹n Phßng tµi vô Chi nh¸nh Gia lai 14 Phßng tæng hîp Phßng thi c«ng Chi nh¸nh Kontum Theo s¬ ®å nµy, chóng ta cã thÓ thÊy ®-îc r»ng: bé m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc thiÕt lËp theo kiÓu c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn chøc n¨ng. NghÜa lµ, trong c«ng ty, gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt vµ n¾m quyÒn ra quyÕt ®Þnh vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Gióp viÖc vµ tham m-u cho gi¸m ®èc gåm 2 phã gi¸m ®èc vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng. C¸c phßng ban chøc n¨ng cã nhiÖm vô tham m-u cho toµn bé hÖ thèng trùc tuyÕn. Nh÷ng quyÕt ®Þnh qu¶n lý do c¸c phßng ban chøc n¨ng nghiªn cøu, ®Ò xuÊt, khi ®-îc gi¸m ®èc c«ng ty th«ng qua míi biÕn thµnh mÖnh lÖnh ®-îc truyÒn ®¹t tõ trªn xuèng d-íi theo tuyÕn ®· quy ®Þnh. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cô thÓ cña tõng bé phËn c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty nh- sau: - Gi¸m ®èc c«ng ty: lµ ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt, qu¸n xuyÕn tÊt c¶ c«ng viÖc cña c«ng ty.Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng c«ng ty vÒ viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®-îc giao vµ ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc: cã 2 phã gi¸m ®èc. + Phã gi¸m ®èc kü thuËt : phô tr¸ch vÒ lÜnh vùc thi c«ng c¬ giíi. + Phã gi¸m ®èc x©y dùng: gióp gi¸m ®èc c«ng ty vÒ lÜnh vùc x©y dùng. * phßng kinh tÕ – kÕ ho¹ch - kü thuËt :§øng ®Çu phßng kinh tÕ – kÕ ho¹ch – kü thuËt lµ tr-ëng phßng. Phßng cã chøc n¨ng sau: - Tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc xÝ nghiÖp vÒ c«ng t¸c kü thuËt thi c«ng, chÊt l-îng, tiÕn ®é an toµn c¸c c«ng tr×nh tõ kh©u khëi c«ng ®Õn hoµn thµnh bµn giao ®-a vµo sö dông. - LËp hå s¬ ®Êu thÇu, tham dù thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh. - LËp biÖn ph¸p tiÕn ®é thi c«ng, biÖn ph¸p an toµn lao ®éng tr-íc khi khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. - LËp kÕ ho¹ch vËt t- chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. KiÓm tra chÊt l-îng vËt t-. 15 - Tæ chøc nghiÖm thu, lËp hå s¬, tµi liÖu kü thuËt ®Çy ®ñ, kÞp thêi lµm quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®¶m b¶o mäi yªu cÇu vÒ nguyªn t¾c qu¶n lý ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n . - lËp kÕ ho¹ch ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, b¸o c¸o vÒ Tæng c«ng ty triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch trong néi bé c«ng ty, n¾m b¾t vµ khai th¸c c¸c th«ng tin trªn thÞ tr-êng, lËp dù to¸n thÇu c¸c c«ng tr×nh, thu håi vèn vµ thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh, lËp ®Þnh møc, tÝnh l-¬ng. * Phßng tµi vô: §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr-ëng. Phßng tµi vô cã chøc n¨ng sau: - Tham m-u gióp viÖc cho gi¸m ®èc C«ng ty vÒ qu¶n lý tµi chÝnh tµi s¶n vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc, - LËp dù kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng th¸ng, n¨m theo quy ®Þnh cña C«ng ty. - LËp b¸o c¸o tµi chÝnh hµng th¸ng, n¨m theo quy ®Þnh cña C«ng ty. - Tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm theo tõng c«ng tr×nh, theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Thùc hiÖn nghiªm chØnh ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª, chÕ ®é kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi chÝnh hiÖn hµnh ®èi víi C«ng ty. * Phßng tæng hîp §øng ®Çu phßng tæng hîp lµ tr-ëng phßng. Phßng cã chøc n¨ng sau: - Tæ chøc nh©n sù trong C«ng ty ®¸p øng nhu cÇu c«ng viÖc qu¶n lý chÆt chÏ nh©n sù C«ng ty, cung cÊp nh©n sù cho C«ng ty ®¶m b¶o nguyªn t¾c qu¶n lý lao ®éng,gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch cho c«ng nh©n viªn - Chuªyn lo c«ng t¸c hµnh chÝnh,van th- cho c¸c c«ng ty. - Tæ chøc ch¨m lo ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn cho C«ng ty. - nghiªn cøu c¶i tiÕn tæ chøc qu¶n lý, x©y dùng c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cho c¸c bé phËn, thùc hiÖn tuyÓn chän, ®Ò b¹t sö dông c¸n bé, lËp kÕ ho¹ch vÒ nhu cÇu lao ®éng, ®µo t¹o phôc vô kÞp thêi cho nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. *phßng thi c«ng : chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc x©y dùng tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh, theo dâi vµ qu¶n lý hå s¬ dù thÇu, t×nh tr¹ng m¸y mãc thiÕt bÞ, söa ch÷a vµ b¶o d-ìng m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. 16 - Tæ chøc tèt c«ng t¸c thi c«ng c«ng tr×nh, ®¶m b¶o chÊt l-îng theo yªu cÇu thiÕt kÕ, b¶o ®¶m tiÕn ®é hîp lý, ®¶m b¶o an ninh trËt tù vµ an toµn x· héi t¹i c«ng tr-êng thi c«ng, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c thi c«ng c¸c c«ng tr×nh 5-/ C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt S¶n phÈm cña c«ng ty mang tÝnh ®¬n chiÕc, mçi mét c«ng tr×nh ®ßi hái ph¶i s¶n xuÊt thi c«ng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn kh¸c nhau. V× vËy viÖc tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty thay ®æi theo tõng c«ng tr×nh cô thÓ vÒ c¶ c¬ cÊu vµ nguån nh©n lùc. Tuy nhiªn cã thÓ kh¸i qu¸t mét s¬ ®å tæ chøc c«ng tr-êng cña c«ng ty mét c¸ch kh¸i qu¸t nhÊt theo s¬ ®å sau: Qu¶n lý chung phã gi¸m ®èc x©y dùng (chØ huy tr-ëng c«ng t×nh) Bé ph©n kÕ to¸n t¹i c«ng tr×nh XÝ nghiÖp x©y l¾p 2 Tæ x©y dùng XÝ nghiÖp x©y l¾p 3 X-ëng b¶o d-ìng thiÕt bÞ xe m¸y XÝ nghiÖp x©y l¾p 5 Tæ tr¾c ®Þa XÝ nghiÖp x©y l¾p 9 Tæ ®iÖn n-íc XÝ nghiÖp x©y l¾p 11 Tæ hoµn thiÖn Nh- vËy: c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty TEMATCO lµ t-¬ng ®èi gän nhÑ vµ hîp lý. Sù ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn h¹n lµ kh¸ râ. ChÝnh ®iÒu nµy cã t¸c dông tÝch cùc trong ho¹t ®éng qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty. 17 Tuy nhiªn cã thÓ nhËn thÊy r»ng: c«ng ty ch-a cã mét bé phËn nµo chuyªn tr¸ch vÒ m¶ng ®Êu thÇu, mét bé phËn hÕt søc quan träng ®èi víi c«ng ty. 6-/Nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty §Ó cã thÓ tham gia ®Êu thÇu vµ th¾ng thÇu nh- trªn ®· nãi co nhiÒu yªu cÇu kh¸c nhau ph¶i ®¸p øng ,nh-ng ë ®©y em chØ nªu mét sè mÆt chñ yÕu thÓ hiÖn n¨ng lùc cña c«ng ty trong ®Êu thÇu vµ th¾ng thÇu 6.1-/ §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng. Lao ®éng trong ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ nguån gèc s¸ng t¹o ra c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, d©n dông; lµ nh©n tè c¬ b¶n quyÕt ®Þnh nhÊt cña lùc l-îng s¶n xuÊt kinh doanh. Kh¸c víi c¸c ngµnh kh¸c, lao ®éng trong ngµnh x©y dùng mang tÝnh kh«ng æn ®Þnh, thay ®æi theo mïa vô, ph¶i lµm viÖc ngoµi trêi vµ lu«n thay ®æi n¬i lµm viÖc. V× vËy, trong c«ng t¸c ®Êu thÇu, lao ®éng lµ mét trong sè c¸c nh©n tè quyÕt ®Þnh doanh nghiÖp cã tróng thÇu hay kh«ng. Bëi lÏ n¨ng lùc cña nhµ thÇu ®-îc thÓ hiÖn mét phÇn ë tr×nh ®é lao ®éng. TÝnh ®Õn ngµy 1/2/2003, c«ng ty TEMATCO cã 266 c¸n bé c«ng nh©n viªn lao ®éng qu¶n lý 46 ng-êi chiÕm17,29% vµ lao ®éng trùc tiÕp lµ 220 chiÕm 82,71% . Trong ®ã sè c¸n bé khoa häc nghiÖp vô lµ 85 ng-êi, chiÕm 31,95% (víi 65 ng-êi ®· qua ®¹i häc chiÕm 76,47%) vµ sè ng-êi ®· qua ®µo t¹o trung cÊp, cao ®¼ng chiÕm 23,52%. Sè lao ®éng n÷ trong toµn c«ng ty lµ 27 ng-êi chiÕm 10,15% thÊp h¬n nhiÒu so víi tû lÖ lao ®éng n÷ chung cña toµn ngµnh (gÇn 30%). C«ng ty ®· cè g¾ng kh«ng tuyÓn lao ®éng n÷ vµo lµm nh÷ng viÖc nÆng nhäc. Lùc l-îng c«ng nh©n s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ 181 ng-êi chiÕm 68,05%. Sè c«ng nh©n cã bËc thî cao tõ bËc 4 trë lªn chiÕm h¬n 21,05% trong tæng sè c«ng nh©n s¶n xuÊt. Víi c¬ cÊu lao ®éng nh- vËy cã thÓ thÊy c«ng ty cã lùc l-îng lao ®éng víi chÊt l-îng kh¸ vµ còng ®· cã sù chuyªn m«n ho¸ kh¸ s©u vÒ ngµnh nghÒ (xem biÓu) t¹o nªn mét -u thÕ cho c«ng ty khi tham gia dù thÇu. Tuy nhiªn c«ng ty kh«ng chØ dõng t¹i ®ã mµ lu«n chó träng ®Õn viÖc n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ngµy cµng thuËn lîi h¬n cho c«ng ty giµnh th¾ng lîi khi tham dù thÇu. Nh-ng nªn ch¨ng ë ®©y ®· thiÕu ®i h¼n mét ®éi ngò c¸n bé rÊt quan träng ®ã lµ ®éi ngò kiÕn tróc s-, mét ®éi ngò rÊt quan träng trong nh÷ng c«ng ty x©y dùng vµ nh÷ng c¸n bé ph¸p chÕ ®Ó chuyªn tr¸ch trong viÖc lËp hå s¬ dù thÇu ®iÒu nµy anh h-ëng kh«ng nhá tíi viÖc th¾ng thÇu cña c«ng ty 18 BiÓu 2: B¶ng tæng hîp lao ®éng theo ngµnh nghÒ vµ bËc thî (TÝnh ®Õn ngµy 01/04/04) Ngµnh nghÒ A. C¸n bé nghiÖp vô - Kü s- x©y dùng - Kü s- x©y dùng thuû lîi - Kü s- ®Þa chÊt c«ng tr×nh - Kü s- tr¾c ®Þa - Kü s- khoan th¨m dß - Kü s- kinh tÕ x©y dùng - Kü s- m¸y x©y dùng - Kü s- ®éng lùc - Kü s- ®iÖn - Cö nh©n kinh tÕ - Cö nh©n kÕ to¸n - Cao ®¼ng tin häc - Trung cÊp x©y dùng - Trung cÊp kÕ to¸n - Trung cÊp vËt t- Nh©n viªn hµnh chÝnh - B¶o vÖ - L¸i xe con Tæng Tæng sè 32 3 2 2 1 2 7 6 1 2 7 1 5 2 1 4 3 4 85 N÷ 1 1 1 4 1 1 2 1 2 Ngµnh nghÒ B. C«ng nh©n kü thuËt & L§ - C«ng nh©n l¸i xe « t« - C«ng nh©n l¸i m¸y ñi - C«ng nh©n l¸i m¸y c¹p xÝch - C«ng nh©n l¸i m¸y ®µo - C«ng nh©n l¸i m¸y cÈu - C«ng nh©n ®ãng cäc - C«ng nh©n ®o ®¹c - C«ng nh©n söa ch÷a c¬ khÝ - C«ng nh©n hµn - C«ng nh©n ®iÖn - C«ng nh©n tiÖn - C«ng nh©n m¸y x©y dùng - C«ng nh©n nÒ - C«ng nh©n méc - C«ng nh©n s¾t - C«ng nh©n n-íc - C«ng nh©n s¬n v«i - C«ng nh©n lao ®éng phæ th«ng 14 19 Tæng N÷ sè 7 23 2 9 4 2 2 12 11 6 1 5 28 32 17 1 1 18 181 1 2 3 3 2 1 2 4 13 1 4 6 5 10 1 1 2 2 2 1 5 2 2 1 1 7 2 14 5 10 1 BËc thî 3 4 5 6 49 1 5 24 5 1 7 72 1 2 1 2 1 2 1 5 1 2 1 4 5 3 2 1 4 38 1 7 3 1 1 4 16 2 7 6.2-/ §Æc ®iÓm vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¬ së vËt chÊt. Trong hå s¬ dù thÇu c¸c nhµ thÇu giíi thiÖu n¨ng lùc vÒ thiÕt bÞ vµ xe m¸y thi c«ng, nã chøng minh cho bªn mêi thÇu vÒ kh¶ n¨ng huy ®éng nguån lùc vÒ xe m¸y thi c«ng b¶o ®¶m thi c«ng c«ng tr×nh ®¸p øng yªu cÇu cña chñ ®Çu t-. §©y lµ nh©n tè ¶nh h-ëng lín ®Õn th¾ng thÇu khi tham gia dù thÇu. Nguån lùc m¸y mãc thiÕt bÞ vµ xe m¸y thi c«ng cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn th«ng qua tæng gi¸ trÞ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ xe m¸y thi c«ng hiÖn cã cña doanh nghiÖp vÒ sè l-îng, chñng lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ ®ã. H¬n n÷a, n¨ng lùc vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp cßn ®-îc thÓ hiÖn ë tr×nh ®é hiÖn ®¹i cña chóng, tøc lµ m¸y mãc thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp sö dông cã hiÖn ®¹i so víi tr×nh ®é c«ng nghÖ hiÖn t¹i trong ngµnh x©y dùng hay kh«ng. ChØ tiªu nµy ®-îc thÓ hiÖn th«ng qua c¸c th«ng sè kü thuËt vÒ ®Æc tÝnh sö dông, c«ng suÊt vµ ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt cña c«ng nghÖ, sè n¨m sö dông, quèc gia s¶n xuÊt, vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Bªn c¹nh ®ã, møc ®é hîp lý hay ®ång bé cña m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã cña doanh nghiÖp còng ph¶n ¸nh n¨ng lùc bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp. §ã chÝnh lµ tÝnh ®ång bé trong sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ víi ®iÒu kiÖn ®Æc thï vÒ ®Þa lý, khÝ hËu, ®Þa chÊt, tÝnh chÊt c«ng tr×nh,lµ sù phï hîp gi÷a gi¸ c¶ vµ chÊt l-îng cho c«ng nghÖ ®ã s¶n xuÊt ra. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña nh©n tè nµy ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña m×nh, c«ng ty lu«n chó träng ®Õn viÖc ®Çu t- hîp lý cho m¸y mãc thiÕt bÞ. HiÖn c«ng ty cã mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng gi¸ trÞ cßn l¹i lµ 8090% nh-ng nh×n chung m¸y thiÕt bÞ cña c«ng ty phÇn lín lµ nh÷ng m¸y thi c«ng thiÕt bÞ ®· cò vµ l¹c hËu vµ chiÕm phÇn lín,gi¸ trÞ cßn l¹i chØ 30-50% trong qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ,c«ng ty th-êng sö dông sè thiÕt bÞ xe m¸y s½n cã ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra mét c¸ch ®éc lËp. Nh-ng v× phÇn lín thiÕt bÞ cña c«ng ty ®· d-îc khÊu hao trªn 60-70% gi¸ trÞ vµ l¹c hËu nªn ®· ¶nh h-ëng lín ®Õn n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng còng nh- kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c«ng ty 20
- Xem thêm -