Tài liệu Một số biện pháp nâng cao năng lực thắng thầu tại công ty xây lắp 665

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 10809 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Ngµy nay, khi n-íc ta tÝch cùc tham gia vµo qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ, sù c¹nh tranh trªn mäi lÜnh vùc diÔn ra ngµy cµng gay g¾t. §øng tr-íc thö th¸ch ®ã c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i tù t×m h-íng ®i cho m×nh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c«ng t¸c ®Êu thÇu ®· ®-îc h×nh thµnh vµ ra ®êi. §Êu thÇu míi ®¶m b¶o tÝnh c¹nh tranh b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong ho¹t ®éng x©y dùng. Cïng víi yªu cÇu nµy, c«ng ty x©y l¾p 665, ho¹t ®éng ®Êu thÇu ®· ®-îc chó träng h¬n tr-íc. VËy c«ng t¸c ®Êu thÇu ë c«ng ty x©y l¾p 665 ra sao, ®· ®em l¹i nh÷ng kÕt qu¶ g× cho c«ng ty, nã cßn nh÷ng v-íng m¾c g×, vµ c¸ch gi¶i quyÕt nh- thÕ nµo? Qua qu¸ tr×nh häc tËp t¹i nhµ tr-êng vµ qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty x©y l¾p 665 em xin ®-a ra mét sè ý kiÕn cña m×nh vÒ vÊn ®Ò trªn, thÓ hiÖn qua bµi viÕt víi ®Ò t¯i: “ Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao n¨ng lùc th¾ng thÇu t¹i c«ng ty x©y l¾p 665”. Bµi viÕt gåm 3 phÇn chÝnh: - Ch-¬ng 1: Lý luËn vÒ ®Êu thÇu x©y l¾p. - Ch-¬ng 2: Ph©n tÝch n¨ng lùc ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y l¾p 665. - Ch-¬ng 3: Mét sè kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao n¨ng lùc ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y l¾p 665. Ch-¬ng I Lý luËn vÒ ®Êu thÇu x©y l¾p vµ n¨ng lùc ®Êu thÇu x©y l¾p I. Tæng quan vÒ ®Êu thÇu X©y l¾p. 1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña ®Êu thÇu X©y l¾p. 1.1. Kh¸i niÖm. Trªn c¸c ph-¬ng diÖn kh¸c nhau sÏ cã nhiÒu c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ ®Êu thÇu. Trªn ph-¬ng diÖn chñ ®Çu t-: “§Êu thÇu lµ mét qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu ®¸p øng ®-îc c¸c nhu cÇu vÒ chi phÝ, kü thuËt, tiÕn ®é ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu phï hîp víi môc tiªu cña mçi dù ¸n”.1 1.2.B¶n chÊt cña ®Êu thÇu. HiÖn nay trong c«ng t¸c x©y dùng, ®Êu thÇu lµ mét h×nh thøc ph¸t triÓn cao h¬n cña ph-¬ng thøc giao thÇu x©y l¾p mµ chóng ta ®· thùc hiÖn tr-íc ®©y. §Æc ®iÓm c¬ b¶n nhÊt cña ®Êu thÇu lµ nã cã chøa c¸c yÕu tè c¹nh tranh mµ trong ph-¬ng thøc giao nhËn thÇu tr-íc ®©y kh«ng cã. Trong ®Êu thÇu, c¸c nhµ thÇu ®-îc tham gia c¹nh tranh mét c¸ch b×nh ®¼ng b»ng chÝnh n¨ng lùc cña m×nh vÒ chÊt l-îng, kü thuËt, thêi gian thi c«ng, gi¸ thµnh trªn c¬ së c¸c yªu cÇu mµ chñ ®Çu t- ®-a ra trªn mét mÆt b»ng chung vµ chñ ®Çu t- lùa chän nhµ thÇu còng kh¸ch quan h¬n. Trªn ph-¬ng diÖn nhµ thÇu: “§Êu thÇu lµ mét h×nh thøc kinh doanh mµ qua ®ã nhµ thÇu giµnh ®-îc c¬ héi x©y l¾p, mua s¾m thiÕt bÞ, thiÕt kÕ, t- vÊn ”2 1 2 Tµi liÖu tham kh¶o sè 4 Tµi liÖu tham kh¶o sè 4 1 2. C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu. §Êu thÇu ®-îc thùc hiÖn qua nh÷ng lo¹i h×nh c¬ b¶n sau:  §Êu thÇu tuyÓn chän t- vÊn: §©y lµ mét trong c¸c lo¹i h×nh ®Êu thÇu chuÈn bÞ vµ thùc hiÖn ®Çu t- nh»m lùa chän nhµ thÇu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nh- t- vÊn chuÈn bÞ ®Çu t-, t- vÊn thùc hiÖn ®Çu t- vµ c¸c t- vÊn kh¸c.  §Êu thÇu mua s¾m vËt t- thiÕt bÞ: §©y lµ mét trong nh÷ng lo¹i h×nh ®Êu thÇu thùc hiÖn ®Çu t- nh¨m lùa chän c¸c nhµ thÇu thùc hiÖn c«ng viÖc mua s¾m vËt t- thiÕt bÞ cho dù ¸n.  §Êu thÇu x©y l¾p: Lµ lo¹i h×nh ®Êu thÇu thùc hiÖn dù ¸n nh»m lùa chän nhµ thÇu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc x©y l¾p cña dù ¸n. §©y lµ lo¹i h×nh phæ biÕn nhÊt hiÖn nay.  §Êu thÇu dù ¸n: Lµ lo¹i h×nh ®Êu thÇu mµ dù ¸n kh«ng cÇn chia thµnh c¸c gãi thÇu, c¸c dù ¸n thùc hiÖn theo ph-¬ng thøc x©y dùng – chuyÓn giao (BT) vµ c¸c dù ¸n thùc hiÖn theo ph-¬ng thøc x©y dùng – kinh doanh – chuyÓn giao (BOT). 3. Vai trß cña ®Êu thÇu x©y l¾p. Trong nh÷ng n¨m qua, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· ®¹t ®-îc nh÷ng b-íc ph¸t triÓn v-ît bËc: Tû lÖ GDP trong n¨m 2004 lµ 7,7% vµ môc tiªu t¨ng tr-ëng GDP cña n¨m 2005 lµ 8,5%. Cã ®-îc thµnh tùu ®ã lµ do n-íc ta ®· cã nh÷ng ®æi míi quan träng, tõ mét nÒn kinh tÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp, ®· dÇn chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng XHCN. Cïng víi sù chuyÓn biÕn ®ã cña nÒn kinh tÕ th× sù qu¶n lý trong x©y dùng còng ®-îc ®æi míi. Tr-íc ®©y, trong c¬ chÕ ®Êu thÇu cò ta thùc hiÖn h×nh thøc giao nhËn thÇu theo kÕ ho¹ch, chØ thÞ tõ trªn ®-a xuèng, cßn trong c¬ chÕ míi, bªn c¹nh h×nh thøc giao nhËn thÇu (chØ ®Þnh thÇu), chóng ta cßn ¸p dông ph-¬ng thøc ®Êu thÇu; ®©y lµ mét ph-¬ng thøc -u viÖt h¬n nhiÒu so víi h×nh thøc giao nhËn thÇu tr-íc ®©y. 2 3.1.§èi víi nhµ thÇu. §èi víi nhµ thÇu, khi c¸c cuéc ®Êu thÇu ®-îc tæ chøc, nhµ thÇu sÏ cã c¬ héi c¹nh tranh mét c¸ch b×nh ®¼ng. Theo ®ã c¸c doanh nghiÖp x©y dùng sÏ ®Çu tthÝch ®¸ng cho viÖc n©ng cao n¨ng lùc ®Êu thÇu. Víi c¸c h×nh thøc giao nhËn thÇu tr-íc ®©y, c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i tèn nhiÒu kho¶n chi phÝ ®Ó cÊu kÕt, mãc ngoÆc víi nhiÒu cÊp trªn, víi nhiÒu chñ ®Çu t-, th× b©y giê, khi h×nh thøc giao nhËn thÇu ra ®êi vµ ph¸t triÓn, th× c¸c doanh nghiÖp cã n¨ng lùc thùc sù sÏ tiÕt kiÖm ®-îc nh÷ng kho¶n chi phÝ ®ã ®Ó ®Çu t- thÝch ®¸ng cho viÖc n©ng cao n¨ng lùc thùc sù cña m×nh, t¹o chç ®øng v÷ng vµng khi ®iÒu kiÖn c¹nh tranh trong n-íc vµ quèc tÕ ngµy cµng gay g¾t. 3.2.§èi víi chñ ®Çu t-. Qua ®Êu thÇu, chñ ®Çu t- sÏ lùa chän ®-îc nhµ thÇu ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l-îng, kü thuËt, gi¸ c¶, tiÕn ®é, tõ ®ã gi¶m ®-îc chi phÝ c¬ héi do lùa chän nhÇm nhµ thÇu. 3.3.§èi víi Nhµ n-íc vµ x· héi. §¶m b¶o sù c¹nh tranh lµnh m¹nh trong ®Êu thÇu sÏ chèng ®-îc sù thÊt tho¸t tiÒn cña cña Nhµ n-íc do: Th«ng qua ®Êu thÇu, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù m×nh c¹nh tranh nªn ph¶i tiÕt kiÖm vµ n©ng cao tÝnh hiÖu qu¶ cña ®ång tiÒn. MÆt kh¸c, nhê ¸p dông h×nh thøc ®Êu thÇu theo Quy chÕ ®Êu thÇu, mµ hµng n¨m, Nhµ n-íc tiÕt kiÖm tõ 10 – 15% tæng vèn ®Çu t- (chªnh lÖch gi÷a gi¸ tróng thÇu vµ gi¸ gãi thÇu trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu d· duyÖt). Gi¸ tróng thÇu th-êng thÊp h¬n gi¸ gãi thÇu ®-îc duyÖt trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu nªn ®· tiÕt kiÖm trung b×nh kho¶ng 14%. Khi mét c«ng tr×nh ®-îc thi c«ng bëi mét nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc th× hiÖu qu¶ ®Çu t- sÏ cao h¬n, ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t- cho c¬ së h¹ tÇng, y tÕ, gi¸o dôc, lµ nh-ng dù ¸n th-êng sö dông nguån ODA, ®iÒu nµy gióp n©ng cao gi¸ trÞ gi¶i ng©n ODA. 3 4. C¸c nguyªn t¾c trong ®Êu thÇu. §Ó ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n, kh¸ch quan c¸c tÝnh chÊt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng trong ®Êu thÇu th× c¸c chñ thÓ ®Êu thÇu ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c sau: 4.1 Nguyªn t¾c c¹nh tranh víi ®iÒu kiÖn ngang nhau. Th-êng th× trong mét cuéc ®Êu thÇu cã nhiÒu nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc cïng tham gia ®Êu thÇu ®Ó h×nh thµnh mét cuéc c¹nh tranh lµnh m¹nh. V× vËy mét ®ßi hái ®-îc ®Æt ra lµ c¸c ®¬n vÞ øng thÇu vµ th«ng tin cung cÊp cho hä ph¶i ngang b»ng nhau, kh«ng thÓ cã sù ph©n biÖt ®èi xö ë ®©y ®-îc. 4.2 Nguyªn t¾c d÷ liÖu ®Çy ®ñ. §èi víi c¸c nhµ thÇu, khi tham gia ®Êu thÇu cÇn ph¶i nhËn ®-îc ®Çy ®ñ tµi liÖu ®Êu thÇu víi nh÷ng th«ng tin chi tiÕt, râ rµng ®Çy ®ñ vµ cã hÖ thèng vÒ yªu cÇu kü thuËt, chÊt l-îng, quy c¸ch, tiÕn ®é vÒ c«ng tr×nh. §Ó nguyªn t¾c nµy ®-îc thùc hiÖn, chñ thÓ qu¶n lý dù ¸n ph¶i nghiªn cøu, tÝnh to¸n c©n nh¾c kü l-ìng ®Ó dù ®o¸n ch¾c ch¾n vÒ mäi yÕu tè kh¸ch quan vµ cã biÖn ph¸p phßng tr¸nh kÞp thêi. 4.3 Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ c«ng b»ng. Khi c¸c nhµ thÇu nép hå s¬ dù thÇu th× cÇn ph¶i cã mét héi ®ång xÐt thÇu cã ®ñ n¨ng lùc vµ phÈm chÊt ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ hå s¬ mét c¸ch kh«ng thiªn vÞ theo cïng mét chuÈn mùc. Lý do ®-îc chän hay bÞ lo¹i ph¶i ®-îc gi¶i thÝch ®Çy ®ñ ®Ó tr¸nh sù ngê vùc. 4.4 Nguyªn t¾c tr¸ch nhiÖm ph©n minh. Trong hîp ®ång, kh«ng chØ nghÜa vô, quyÒn lîi cña c¸c bªn liªn quan ®-îc ®Ò cËp vµ chi tiÕt ho¸ mµ ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn ë tõng phÇn viÖc ®Òu ®-îc ph©n ®Þnh râ rµng ®Ó kh«ng cã mét sai sãt nµo kh«ng cã ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm. Mçi bªn liªn quan ®Òu ph¶i biÕt râ m×nh ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng hËu qu¶ g× 4 nÕu cã s¬ suÊt, v× vËy hä míi nç lùc tèi ®a trong viÖc kiÓm so¸t bÊt tr¾c vµ phßng ngõa rñi ro. 4.5 Nguyªn t¾c “Ba chñ thÓ“. Trong c¶ qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n lu«n cã sù hiÖn diÖn cña 3 chñ thÓ: Chñ c«ng tr×nh, nhµ thÇu vµ nhµ t- vÊn. Trong ®ã, nhµ t- vÊn lµ ng-êi b¶o ®¶m cho hîp ®ång lu«n lu«n ®-îc thùc hiÖn nghiªm tóc trong tõng chi tiÕt, mäi sù bÊt cËp vÒ kÜ thuËt, tiÕn ®é ®-îc ph¸t hiÖn kÞp thêi, c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh thÝch hîp ®-îc ®-a ra ®óng lóc. §ång thêi nhµ t- vÊn còng lµ ng-êi h¹n chÕ tèi ®a víi nh÷ng m-u toan th«ng ®ång hoÆc tho¶ hiÖp, g©y thiÖt h¹i cho nh÷ng chñ ®Ých thùc cña dù ¸n (nh÷ng ®iÒu kho¶n ®-îc thi hµnh ®Ó buéc nhµ t- vÊn ph¶i lµ nh÷ng chuyªn gia cã ®ñ tr×nh ®é, n¨ng lùc, phÈm chÊt vµ ph¶i lµm ®óng vai trß cña ng-êi träng tµi c«ng b»ng vµ ®-îc cö ra bëi mét c«ng ty t- vÊn chuyªn ngµnh, c«ng ty nµy còng ph¶i ®-îc lùa chän th«ng qua ®Êu thÇu theo mét quy tr×nh chÆt chÏ.) 4.6. Nguyªn t¾c tu©n thñ nghiªm ngÆt sù qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ n-íc. TÊt c¶ c¸c chñ thÓ ®Êu thÇu khi tham gia ®Êu thÇu ®Òu ph¶i theo nh÷ng quy ®Þnh trong LuËt ®Êu thÇu do nhµ n-íc quy ®Þnh. 5. Quy tr×nh ®Êu thÇu. §èi víi nhµ thÇu th× quy tr×nh ®Êu thÇu ®-îc thùc hiÖn theo c¸c b-íc sau ®©y. 5.1. T×m kiÕm th«ng tin phôc vô c«ng t¸c ®Êu thÇu. §Ó phôc vô cho viÖc cËp nhËt th«ng tin vÒ dù ¸n , ng-êi qu¶n lý c«ng ty ph¶i t×m kiÕm th«ng tin trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh- ®µi ph¸t thanh, TV, s¸ch, b¸o. cã th«ng tin vÒ ®Êu thÇu, th«ng qua th- mêi thÇu. §ång thêi c¸c c¸n bé trong c«ng ty ph¶i tÝch cùc t×m kiÕm dù ¸n qua c¸c mèi quan hÖ, b¹n hµng, ®èi t¸c. 5 5.2. GÆp gì ban ®Çu víi chñ ®Çu t- vµ tham gia s¬ tuyÓn (nÕu cã). Kh©u nµy kh¸ quan träng, khi cã ®-îc c¸c th«ng tin vÒ gãi thÇu, nÕu cßn ch-a râ th× c«ng ty ph¶i cö ng-êi trùc tiÕp ®Õn gÆp chñ ®Çu t- ®Ó biÕt thªm th«ng tin vÒ gãi thÇu vµ mua hå s¬ mêi thÇu do chñ ®Çu t- b¸n. Khi cã tham gia s¬ tuyÓn th× nhµ thÇu göi ®¬n theo ®Þa chØ nªu trong th«ng b¸o s¬ tuyÓn víi 1 kho¶n lÖ phÝ vµ sÏ nhËn ®-îc 1 bé hå s¬ hoµn chØnh. 5.3. LËp hå s¬ dù thÇu. 5.3.1. Kh¸i niÖm hå s¬ dù thÇu. Hå s¬ dù thÇu lµ bé tµi liÖu do nhµ thÇu lËp ®Ó tham gia dù thÇu dùa trªn c¸c th«ng b¸o vµ yªu cÇu ®Æt ra cña hå s¬ mêi thÇu. Néi dung cña hå s¬ dù thÇu gåm 3 néi dung chÝnh: - Hµnh chÝnh ph¸p lý - Kü thuËt. - Th-¬ng m¹i vµ tµi chÝnh. 5.3.2. Tr¸ch nhiÖm lËp hå s¬ dù thÇu. Hå s¬ dù thÇu do c¸c phßng ban trong ®¬n vÞ lËp. Ng-êi lËp c¸c tµi liÖu dù thÇu ph¶i lµ ng-êi am hiÓu lÜnh vùc ®-îc ph©n c«ng. - Phßng kÕ ho¹ch lËp: + §¬n gi¸ dù thÇu. + §iÒu kiÖn thanh to¸n vµ ®iÒu kiÖn th-¬ng m¹i. + §¬n dù thÇu - Phßng kü thuËt lËp: + Gi¶i ph¸p kü thuËt vµ biÖn ph¸p thi c«ng + S¬ ®å tæ chøc hiÖn tr-êng, + BiÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng. + Bè trÝ nh©n lùc cho c«ng tr-êng. 6 - Phßng kÕ to¸n, tµi chÝnh lµm c¸c c«ng viÖc sau. + B¶o l·nh dù thÇu. + Sè liÖu tµi chÝnh. + B¶n b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh. - Phßng vËt t-, lËp kÕ ho¹ch vËt t- sö dông: Nguån, gi¸, chÊt l-îng vËt t-. - Phßng thiÕt bÞ m¸y mãc: LËp kÕ ho¹ch thiÕt bÞ m¸y mãc cho thi c«ng. - Phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng cã nhiÖm vô sau: Cung cÊp c¸c tµi liÖu hµnh chÝnh nh- ®¨ng ký hµnh nghÒ, quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty; c¸c tµi liÖu, chøng chØ, chøng nhËn tr×nh ®é cña c¸c c¸ nh©n chñ chèt thùc hiÖn dù ¸n. Sau khi c¸c phßng ban nhËn ®-îc c«ng viÖc cña m×nh th× tiÕn hµnh lËp tµi liÖu do m×nh ®¶m nhiÖm theo kÕ ho¹ch chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu. Cuèi cïng tæng hîp toµn bé c¸c tµi liÖu vµ ®ãng quyÓn lËp thµnh hå s¬ dù thÇu theo mÉu mµ hå s¬ dù thÇu yªu cÇu. 5.3.3. C¨n cø lËp hå s¬ dù thÇu. LËp hå s¬ dù thÇu c¨n cø vµo: - C¸c chØ dÉn nªu trong hå s¬ mêi thÇu ®Ó biÕt ®-îc c¸ch thøc lËp vµ tr×nh bµy tõng bé phËn trong hå s¬ dù thÇu. - LuËt X©y dùng.C¨n cø c¸c quy ®Þnh, tiªu chuÈn c¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña s¶n phÈm vµ h-íng dÉn lËp c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt. - C¨n cø vµo ®iÒu lÖ qu¶n lý chÊt l-îng c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 4981 BXD-G§ ngµy 18/9/1996 cña Bé X©y dùng. - C¨n cø ®Ó lËp phÇn néi dung th-¬ng m¹i, tµi chÝnh: +Tiªn l-îng mêi thÇu vµ kÕt qu¶ kh¶o s¸t hiÖn tr-êng cña nhµ thÇu. + C¨n cø vµo ®Þnh møc x©y dùng c¬ b¶n c¸c th«ng t- h-íng dÉn viÖc lËp gi¸, th«ng t- h-íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp khu vùc. 5.3.4. Néi dung cña hå s¬ ®Êu thÇu x©y l¾p. Hå s¬ ®Êu thÇu x©y l¾p bao gåm c¸c néi dung sau: 7 5.3.4.1. C¸c néi dung vÒ hµnh chÝnh ph¸p lý: - §¬n dù thÇu hîp lÖ (tøc lµ ph¶i cã ch÷ ký cña ng-êi cã thÈm quyÒn). - GiÊy ®¨ng ký kinh doanh. - B¶o l·nh dù thÇu. - Tµi liÖu giíi thiÖu vÒ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm nhµ thÇu. - V¨n b¶n tháa thuËn liªn doanh (nÕu lµ liªn doanh dù thÇu). 5.3.4.2. C¸c néi dung vÒ kü thuËt. - BiÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng. - B¶n vÏ tiÕn ®é thi c«ng. - Kinh nghiÖm nhµ thÇu. - TiÕn ®é thùc hiÖn hîp ®ång. - Danh môc vµ t×nh tr¹ng thiÕt bÞ sö dông, dông cô, thiÕt bÞ kiÓm tra. - §Æc tÝnh kü thuËt, nguån cung cÊp vËt t-, vËt liÖu x©y dùng. 5.3.4.3. C¸c néi dung vÒ th-¬ng m¹i tµi chÝnh. - Gi¸ dù thÇu kÌm theo b¶ng thuyÕt minh vµ biÓu chi tiÕt gi¸. - §iÒu kiÖn tµi chÝnh. - §iÒu kiÖn thanh to¸n. 5.4. Nép hå s¬ dù thÇu vµ tham gia dù thÇu. Khi ®· chuÈn bÞ xong Hå s¬ dù thÇu, c«ng ty sÏ ®em nép hå s¬ dù thÇu cho bªn mêi thÇu theo thêi h¹n ghi trong hå s¬ mêi thÇu. Nh-ng ®Ó t¨ng thªm uy tÝn, ®é tin cËy cña m×nh th× doanh nghiÖp t¨ng c-êng ngo¹i giao víi chñ ®Çu t-, víi c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t- trong thêi gian nµy. §ång thêi c«ng ty vÉn ph¶i tiÕp tôc xem xÐt nghiªn cøu nh÷ng biÖn ph¸p thi c«ng, ®Ò xuÊt kü thuËt ®· ®-îc nªu ra trong hå s¬ dù thÇu ®Ó nÕu cã nhu cÇu cÇn bæ sung tµi liÖu th× lµm v¨n b¶n ®Ò nghÞ chñ ®Çu t- cho phÐp söa ®æi bæ sung theo quy ®Þnh. 8 Vµo ngµy më thÇu, bªn mêi thÇu sÏ mêi c¸c nhµ thÇu tham gia më thÇu mét c¸ch c«ng khai ®Ó th«ng b¸o 2 chØ tiªu chÝnh lµ gi¸ vµ tiÕn ®é thi c«ng, ®ång thêi xem xÐt tÝnh hîp ph¸p cña hå s¬ dù thÇu. 5.5. Th-¬ng th¶o vµ ký kÕt hîp ®ång (nÕu tróng thÇu). Sau khi nhËn ®-îc th«ng b¸o tróng thÇu, C«ng ty ph¶i göi cho bªn mêi thÇu th- chÊp nhËn th-¬ng th¶o hîp ®ång. C«ng ty xin b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t- vµ ®«n ®èc c¸c bé phËn liªn quan huy ®éng c¸c nguån lùc cho viÖc thi c«ng theo ®óng kÕ ho¹ch. §Ó t¹o Ên t-îng tèt ®Ñp víi chñ ®Çu t-, c«ng ty cÇn ph¶i nhanh chãng triÓn khai kÕ ho¹ch thi c«ng, t¨ng c-êng gi¸m s¸t kü thuËt, qu¶n lý chÆt chÏ viÖc cung øng vËt liÖu tr¸nh nh÷ng sai sãt ¶nh h-ëng xÊu ®Õn chÊt l-îng c«ng tr×nh. II. N¨ng lùc ®Êu thÇu cña c¸c doanh nghiÖp trong lÜnh vùc x©y l¾p. 1. Kh¸i niÖm n¨ng lùc ®Êu thÇu x©y l¾p. N¨ng lùc ®Êu thÇu lµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp x©y l¾p v-ît qua ®-îc c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong ®Êu thÇu, dµnh ®-îc c¸c hîp ®ång x©y l¾p víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cã lîi. B¶n chÊt cña n¨ng lùc ®Êu thÇu lµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn cã hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ quy tr×nh ®Êu thÇu vµ dµnh ®-îc hîp ®ång. 2. Nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh n¨ng lùc ®Êu thÇu cña doanh nghiÖp x©y l¾p. 2.1.N¨ng lùc Marketing. Bé phËn Marketing cã vai trß t×m kiÕm c¸c th«ng tin vÒ dù ¸n, qu¶ng b¸ víi c¸c chñ ®Çu t- vÒ uy tin, chÊt l-îng c¸c c«ng tr×nh cña doanh nghiÖp. Tuú vµo yªu cÇu cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh mµ bé phËn Marketing ®-a ra biÖn ph¸p c¹nh tranh cô thÓ trong khi lËp hå s¬ dù thÇu. Ch¼ng h¹n bé phËn Marketing cã thÓ biÕt ®-îc ë c«ng tr×nh nµy ph¶i ®-a ra møc gi¸ thÊp th× míi th¾ng ®-îc, tõ ®ã h-íng cho bé phËn lËp gi¸ trong qu¸ tr×nh lËp hè s¬ dù thÇu, hoÆc bé phËn 9 Marketing cã thÓ biÕt ®-îc ph¶i c¹nh tranh b»ng chÊt l-îng c«ng tr×nh hoÆc b»ng tiÕn ®ä thi c«ng...®Ó tõ ®ã cã biÖn ph¸p c¹nh tranh thÝch hîp. Nh×n chung trong mét m«i tr-êng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t th× vai trß cña bé phËn Marketing cµng quan träng. 2.2. N¨ng lùc s¶n xuÊt. 2.2.1. N¨ng lùc x©y l¾p.  Trang thiÕt bÞ thi c«ng. Ta ®· biÕt, m¸y mãc thiÕt bÞ lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu trong qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh. M¸y mãc quyÕt ®Þnh tiÕn ®é thi c«ng, chÊt l-îng, thÈm mü c«ng tr×nh. M¸y mãc kh«ng nh÷ng lµm thay mét phÇn søc ng-êi mµ cßn lµm rÊt hiÖu qu¶ nÓu ®ã lµ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i. NhiÒu c«ng tr×nh cã tÝnh phøc t¹p cao ®ßi hái ph¶i cã m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng th× dù ¸n míi thùc hiÖn ®-îc. Khi tham gia ®Êu thÇu, sè l-îng, chÊt l-îng vµ c¬ cÊu m¸y mãc thiÕt bÞ ®-îc ®¸nh gi¸ rÊt kü l-ìng.  Kinh nghiÖm x©y l¾p. Chñ ®Çu t- còng chó ý ®Õn kinh nghiÖm x©y l¾p cña nhµ thÇu. Th-êng mét nhµ thÇu cã nhiÒu kinh nghiÖm trong lÜnh vùc x©y l¾p th× sÏ ®¸p øng ®-îc yªu cÇu kü thuËt vµ chÊt l-îng cña chñ ®Çu t-. N¨ng lùc kinh nghiÖm thÓ hiÖn ë tæng sè n¨m mµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc, tæng sè c«ng tr×nh ®· tróng thÇu, chÊt l-îng c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng, uy tÝn cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng x©y l¾p. 2.2.2. N¨ng lùc lËp hå s¬ dù thÇu. Hå s¬ dù thÇu còng lµ s¶n phÈm cña nhµ thÇu, viÖc lËp hå s¬ dù thÇu cÇn ®-îc giao cho nh÷ng ng-êi am hiÓu chuyªn m«n. §Æc biÖt khi ë ViÖt Nam hiÖn nay, c¸c yªu cÇu cña chñ ®Çu t- kh«ng nªu râ rµng trong hå s¬ mêi thÇu: ch¼ng h¹n nh- yªu cÇu vÒ kinh nghiÖm, ph-¬ng ph¸p, tiªu chuÈn kiÓm tra chÊt l-îng, 10 kü thuËt, ®iÒu kiÖn thanh to¸n, thêi h¹n hoµn thµnh, ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ xÕp h¹ng nhµ thÇu ®iÒu nµy sÏ g©y r¾c rèi cho nhµ thÇu khi lËp hå s¬ dù thÇu. 2.2.3. N¨ng lùc b¶o vÖ hå s¬ dù thÇu. MÆc dï c¸c ®iÒu kiÖn mµ chñ ®Çu t- ®ßi hái hay c¸c n¨ng lùc cña nhµ thÇu ®Òu ®· ®-îc tr×nh bµy chi tiÕt trong hå s¬ dù thÇu nh-ng trong buæi b¶o vÖ hå s¬ dù thÇu th× nhµ thÇu ph¶i thuyÕt minh l¹i tr-íc héi ®ång xÐt duyÖt hå s¬ dù thÇu. ViÖc thuyÕt minh cÇn nhÊn m¹nh vµo yªu cÇu chñ yÕu cña chñ ®Çu t- vµ nh÷ng ®iÓm m¹nh cña m×nh ®Ó n©ng cao tÝnh thuyÕt phôc. 2.3. N¨ng lùc tµi chÝnh. N¨ng lùc tµi chÝnh thÓ hiÖn qua quy m« nguån vèn tù cã, ë kh¶ n¨ng huy ®éng c¸c nguån vèn kh¸c cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån vèn. HÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ®Òu cÇn cã 1 l-îng vèn lín gåm c¶ vèn l-u ®éng vµ vèn cè ®Þnh. N¨ng lùc tµi chÝnh cña c«ng ty cã ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ ®Êu thÇu, ®-îc c¸c chñ ®Çu t- rÊt quan t©m khi ®¸nh gi¸ hå s¬ dù thÇu. V× thêi gian x©y dùng mét c«ng tr×nh lµ rÊt dµi vµ quy m« rÊt lín, do vËy ®Ó c«ng tr×nh ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch liªn tôc th× ph¶i huy ®éng ®-îc 1 khèi l-îng vèn lín. MÆt kh¸c, khi thùc hiÖn xong mét c«ng tr×nh nhµ thÇu kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®-îc thanh to¸n ngay mµ ph¶i sau 1 thêi gian dµi sau khi bµn giao vµ ®-a vµo sö dông míi ®-îc thanh to¸n, thªm vµo ®ã khi lµm hå s¬ dù thÇu nhµ thÇu ph¶i cã mét kho¶n tiÒn b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång (10-15% tæng gi¸ trÞ hîp ®ång c«ng tr×nh khi tróng thÇu) g©y ra ø ®äng vèn l-u ®éng, mµ vèn l¹i lµ vay tõ ng©n hµng vµ chÞu l·i suÊt ®iÒu nµy g©y ra nhiÒu khã kh¨n nÕu mét doanh nghiÖp x©y dùng kh«ng cã n¨ng lùc tµi chÝnh v÷ng vµng. 11 2.4. N¨ng lùc nghiªn cøu vµ ph¸t triÓn (R&D). Trong thêi ®¹i c«ng nghÖ ph¸t triÓn nh- vò b·o th× ho¹t ®éng R&D hÕt søc quan träng. Bé phËn R&D cã vai trß nghiªn cøu thÞ tr-êng (vÒ s¶n phÈm, vÒ nhu cÇu cña c¸c chñ ®Çu t-, thÞ tr-êng nguyªn vËt liÖu, thÞ tr-êng c«ng cô dông cô), hoµn thiÖn ®æi míi c«ng nghÖ lËp hå s¬ d- thÇu, c«ng nghÒ tham gia c¸c cuéc ®Êu thÇu, c«ng nghÖ x©y l¾p, tõ ®ã n©ng cao tÝnh c¹nh tranh. Tuy nhiªn, tuú kh¶ n¨ng cña tõng doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh gi÷a R&D hay mua c«ng nghÖ ®· cã s½n rÎ h¬n. C¸c doanh nghiÖp cã thÓ sö dông 4 lo¹i chiÕn l-îc c«ng nghÖ lµ:  §i ®Çu vÒ c«ng nghÖ (Technology leader).  Theo ®uæi c«ng nghÖ (Technology follower).  Khai th¸c c«ng nghÖ (Technology exploiter).  Më réng c«ng nghÖ (Technology extender). 2.5. N¨ng lùc nguån nh©n lùc. Nh©n lùc lµ nguån lùc cña mçi con ng-êi bao gåm thÓ lùc vµ trÝ lùc. Nguån nh©n lùc trong ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña doanh nghiÖp x©y dùng bao gåm ®éi ngò c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c chuyªn gia lËp hå s¬ dù thÇu vµ ®éi ngò c«ng nh©n. Nguån nh©n lùc ®-îc ®Æc tr-ng bëi: sè l-îng nh©n lùc, c¬ cÊu tuæi nh©n lùc, chÊt l-îng nguån nh©n lùc, c¬ cÊu cÊp bËc nh©n lùc 2.5.1. §éi ngò c¸c nhµ qu¶n lý. Khi sù chuyªn m«n hãa trong c«ng viÖc ngµy cµng cao th× vai trß cña c¸c nhµ qu¶n lý còng trë lªn quan träng. §éi ngò c¸c nhµ qu¶n lý gióp cho toµn doanh nghiÖp vµ c¸c thµnh viªn trong doanh nghiÖp thÊy râ môc tiªu vµ h-íng ®i cña m×nh. C¸c nhµ qu¶n lý sÏ phèi hîp tÊt c¶ c¸c nguån lùc trong doanh nghiÖp thµnh mét chØnh thÓ t¹o nªn tÝnh chåi, tõ ®ã môc ®Ých sÏ ®¹t ®-îc môc ®Ých víi chi phÝ nhá nhÊt (cã tÝnh hiÖu qu¶). 12 Vai trß cña ng­êi qu°n lý ®­îc vÝ: “Mét nghÖ sÜ vÜ cÇm th× tù ®iÒu khiÓn m×nh, cßn dµn nh¹c th× cÇn cã nh¹c tr-ëng”3 2.5.2. §éi ngò chuyªn gia lËp hå s¬ dù thÇu. Tr-íc sù c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t th× c«ng nghÖ lËp hå s¬ dù thÇu ph¶i ®-îc c¶i tiÕn ®Ó kh«ng bÞ tôt hËu so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. V× vËy, ®éi ngò chuyªn gia lËp hå s¬ dù thÇu ph¶i cã n¨ng lùc thùc sù, am hiÓu chuyªn m«n vµ nh¹y bÐn víi thêi cuéc ®Ó tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ míi. 2.5.3. §éi ngò c«ng nh©n. Trong c¸c doanh nghiÖp x©y dùng ®éi ngò c«ng nh©n cã ®Æc ®iÓm: sè l-îng lín, ®-îc sö dông theo thêi vô, khi c«ng tr×nh thi c«ng th× sö dông nhiÒu c«ng nh©n. N¨ng lùc cña ®éi ngò c«ng nh©n ®-îc thÓ hiÖn ë: Sè l-îng, t×nh tr¹ng søc khoÎ, cÊp bËc (sè n¨m kinh nghiÖm vµ tr×nh ®é tay nghÒ). 3. Nh÷ng yÕu tè ¶nh h-ëng tíi n¨ng lùc ®Êu thÇu cña doanh nghiÖp. 3.1. Bèi c¶nh kinh tÕ. Ngoµi c¸c yÕu tè quyÕt ®Þnh tíi n¨ng lùc ®Êu thÇu cña doanh nghiÖp (c¸c yÕu tè bªn trong) th× c¸c yÕu tè bªn ngoµi còng ¶nh h-ëng mét phÇn ®Õn n¨ng lùc ®Êu thÇu cña doanh nghiÖp. N-íc ta thùc hiÖn sù chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng muén h¬n so víi nhiÒu n-íc nªn c¸c nhµ thÇu ViÖt Nam ch-a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong ®Êu thÇu, ®iÒu nµy lµ rÊt khã ®Ó c¹nh tranh víi c¸c nhµ thÇu n-íc ngoµi ®Çy kinh nghiÖm. 3 Tµi liÖu tham kh¶o sè 3 13 3.2. ChÝnh s¸ch ®Êu thÇu cña nhµ n-íc. Sù ¶nh h-ëng cña chÝnh s¸ch ®Êu thÇu cña nhµ n-íc tíi kh¶ n¨ng ®Êu thÇu cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë chç: NÕu cã 1 chÝnh s¸ch ®Êu thÇu hîp lý, nh÷ng quy ®Þnh râ rµng víi h×nh thøc sö ph¹t nghiªm minh sÏ lµm cho c¸c chñ thÓ ®Êu thÇu tu©n thñ quy chÕ ®Êu thÇu, t¹o ®iÒu kiÖn cho nhµ thÇu cã n¨ng lùc thùc sù th¾ng thÇu. Cßn nÕu c¸c quy ®Þnh cña nhµ n-íc vÒ ®Êu thÇu kh«ng râ rµng th× sÏ lµm cho nhµ thÇu ph¶i mÊt nhiÒu kho¶n chi phÝ thiÖt h¹i do ®Êu thÇu g©y ra lµm gi¶m n¨ng lùc ®Êu thÇu cña nhµ thÇu. 14 Ch-¬ng II Ph©n tÝch n¨ng lùc ®Êu thÇu cña C«ng ty X©y l¾p 665 I.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña c«ng ty x©y l¾p665. 1.KÕt qu¶ ®Êu thÇu mét sè c«ng tr×nh. 1.1.C«ng tr×nh x©y dùng trung ®oµn th«ng tin C¸p quang 132 “ gãi thÇu X©y l¾p sè 6 : nhµ lµm viÖc së chØ huy trung ®oµn. B¶ng kÕt qu¶ ®Êu thÇu c«ng tr×nh trªn Nhµ thÇu §iÓm §iÓm chÊt §iÓm tiÕn §iÓm kinh Tæng møc gi¸ l-îng kü ®é thi nghiÖm ®iÓm thuËt c«ng qu¸ khø 40 30 20 10 100 37 30 20 10 97 30 29 4 10 73 25 30 4 8 67 40 29 16 8 96 1.C«ng ty X©y l¾p 665 2.C«ng ty XD d©n dông HN 3.C«ng ty XD 12-Vinaconex 4. TCT c¬ khÝ XD (Nguån: Phßng kÕ ho¹ch, n¨m 2004) ë c«ng tr×nh nµy C«ng ty X©y l¾p 665 ®· tróng thÇu. Trong c«ng tr×nh nµy, chñ ®Çu t- ®¸nh gi¸ cao ®èi víi nhµ thÇu ®-a ra møc gi¸ thÊp, nhµ thÇu Tæng 15 c«ng ty c¬ khÝ x©y dùng ®-a ra møc gi¸ hîp lý nhÊt. Tuy nhiªn, vÒ tiÕn ®é thi c«ng, chÊt l-îng kü thuËt, kinh nghiÖm, th× C«ng ty X©y L¾p 665 ®· ®¹t ®iÓm tèi ®a, lµm cho tæng ®iÓm cña c«ng ty cao nhÊt, ®¹t 97 ®iÓm, kÕt qu¶ lµ c«ng ty X©y L¾p 665 ®· chóng thÇu. 1.2. C«ng tr×nh Kho b¹c Nhµ n-íc Tõ Liªm . B¶ng kÕt qu¶ ®Êu thÇu c«ng tr×nh Kho b¹c Nhµ n-íc Tõ Liªm §iÓm møc §iÓm chÊt §iÓm tiÕn §iÓm kinh Tæng gi¸ l-îng kü ®é thi nghiÖm qu¸ ®iÓm thuËt c«ng khø 35 40 15 10 100 31 34 13 10 88 32 39 13 10 94 37 27 15 10 89 33 29 13 10 85 Nhµ thÇu 1.C«ng ty X©y l¾p 665 2.C«ng ty XD d©n dông HN 3.C«ng ty XD 12-Vinaconex 4. C«ng ty XD CTGT 116 (Nguån: Phßng KÕ ho¹ch, n¨m 2004) ë c«ng tr×nh nµy C«ng ty X©y l¾p 665 ®· tr-ît thÇu. V× møc gi¸ bá thÇu vµ tiÕn ®é thi c«ng cña nhµ thÇu X©y l¾p 665 bÞ ®¸nh gi¸ thÊp nhÊt trong 4 nhµ thÇu, mÆt kh¸c yÕu tè quan träng nhÊt lµ chÊt l-îng kü thuËt th× C«ng ty X©y l¾p 665 l¹i kÐm xa so víi C«ng ty X©y dùng d©n dông Hµ Néi, nªn tæng ®iÓm cña nhµ thÇu X©y l¾p 665 chØ ®¹t 88/100. xÕp thø 3 vµ ®· tr-ît thÇu. §¬n vÞ tróng thÇu lµ C«ng ty X©y dùng d©n dông Hµ Néi víi tæng ®iÓm 94/100. 16 2. NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c ®Êu thÇu cña C«ng ty X©y l¾p 665 2.1. Nh÷ng thµnh tùu mµ c«ng ty ®¹t ®-îc tõ c«ng t¸c ®Êu thÇu. C«ng ty X©y l¾p 665 cã thêi gian ho¹t ®éng 36 n¨m trong lÜnh vùc x©y l¾p, x©y dùng trªn 200 c«ng tr×nh vµ ®-îc tÆng th-ëng nhiÒu Huy ch-¬ng vµng chÊt l-îng cao c«ng tr×nh, s¶n phÈm x©y dùng ViÖt Nam do Bé X©y dùng cÊp. B¶ng danh s¸ch c¸c c«ng tr×nh ®· thi c«ng cã gi¸ trÞ tõ 5 tû ®ång trë lªn trong vßng tõ 5 n¨m trë l¹i ®©y: Gi¸ trÞ Tªn c«ng tr×nh Thêi h¹n H§ Tæng nhµ gi¸ trÞ thÇu Khëi thùc c«ng hiÖn 1 2 3 4 Tªn c¬ quan ký ChÊt hîp ®ång l-îng 6 7 Hoµn thµn h 5 C«ng tr×nh d©n dông Trô së lµm viÖc Bé chØ huy biªn phßng Qu¶ng Nam (giai ®o¹n Bé chØ huy biªn 6.8 tû 6.8 tû 2000 2001 1) Trô së lµm viÖc Trung t©m ®µo t¹o Th«ng tÊn phßng Qu¶ng Tèt Nam 15.6 tû 15.6 tû 2000 2002 Th«ng tÊn x· ViÖt Nam Tèt 17 x· ViÖt Nam Nhµ lµm viÖc vµ c«ng vô Bé t- lÖnh L¨ng Chñ 13.7 tû tich Hå ChÝ Minh 13.7 tû Bé T- lÖnh l¨ng 2002 2003 Tèt Minh Nhµ lµm viÖc trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin y Chñ tÞch Hå ChÝ Trung t©m c«ng 9.7 tû 9.7 tû 2002 2003 tÕ vµ VSATTP nghÖ th«ng tin y Tèt tÕ vµ VSATTP Trung t©m ph¸t Trung t©m ph¸t hµnh s¸ch thµnh phè Vinh – 5.63 tû 5.63tû 2003 2004 NghÖ An Nhµ N7-C¬ së chÝnh trung t©m nhiÖt ®íi ViÖt-Nga Côm tr-êng §HQG Viªngch¨n -Lµo ®-êng tr-êng trung häc 11.035 11.035 tû tû 19.2 tû 19.2 tû 2004 2005 2001 2002 5.2 tû Nhµ líp häc 7 tÇng, bÓ chøa n-íc ngÇm – Tr-êng cao ®¼ng lao Trung t©m nhiÖt ®íi ViÖt-Nga Tr-êng §HQG Viªngch¨n-Lµo Tèt 5.2 tû 2001 2002 cÊp kü thuËt nghiÖp vô – Tèt BX§ Nhµ gi¶ng ®-êng chÝnh TW I Tèt Tr-êng trung qu¶n lý ®« thÞ BX§ tr-êng trung häc ®Þa phè Vinh NghÖ An Nhµ ®iÒu hµnh, x-ëng trung t©m, nhµ gi¶ng hµnh s¸ch thµnh 5 5.39 .39 tû tû 17.32 17.32 tû tû Tr-êng trung 2002 2003 häc ®Þa chÝnh Tèt TW Tr-êng cao 2003 2004 ®¼ng lao ®éng Tèt x· héi 18 ®éng X· héi BÖnh viÖn Dù ¸n n©ng cÊp c¶i t¹o bÖnh viÖn B¹ch 15 tû 15 tû 1999 2000 Mai(TODA) BQLDA BÖnh viÖn B¹ch Mai Tèt C«ng tr×nh v¨n ho¸ du lÞch, thÓ thao B¶o tµng Kay Sán Ph«n Vi H¼n - Lµo Nhµ thi ®Êu tæng hîp tr-êng §HTDTT TW I X©y míi nhµ ®Ó xe cao tÇng bÖnh viÖn B¹ch Mai 720000 72000 USD 0 USD 16.22 16.22t tû û 9.016 9.016t tû û 8.5 tû 8.5 tû B¶o tµng Kay 2000 2001 Sán Ph«n Vi Tèt H¼n - Lµo 2003 2004 2004 2005 2000 2000 2001 2002 Tr-êng §HTDTT TW I Tèt BÖnh viÖn B¹ch Mai Kh¸ch s¹n, nhµ ë Nhµ KTX B10 tr-êng §HBK Hµ Néi KTX sinh viªn tr-êng §H GTVT 6.58 tû 6.58 tû C¶i t¹o më réng vµ x©y míi doanh tr¹i §¶o 9.7 tû 9.7 tû 2002 2003 8.1 tû 8.1 tû 2002 2003 M¾t- NghÖ An Tr-êng §HBK Hµ Néi Tr-êng §H GTVT BCH qu©n sù tØnh NghÖ An Tèt Tèt Tèt Nhµ kho Kho trung t©m l-u tr÷ Bé quèc Phßng §N II BQLDA 678 BQP Tèt 19
- Xem thêm -