Tài liệu Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm sứ vệ sinh vig

  • Số trang: 98 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 50 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu §Êt n-íc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn víi c¬ chÕ míi, c¬ chÕ thÞ tr-êng. C¬ chÕ thÞ tr-êng ®· lµm cho nÒn kinh tÕ n-íc ta ph¸t triÓn ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Cïng víi ®ã, c¸c doanh nghiÖp ®· ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng còng nh- cña ng-êi tiªu dïng vµ tù t×m ®-îc chç ®øng cho m×nh trªn thÞ tr-êng. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi do c¬ chÕ míi mang l¹i lµ nh÷ng th¸ch thøc, khã kh¨n mµ bÊt cø doanh nghiÖp nµo còng kh«ng thÓ tr¸nh khái. Nh÷ng khã kh¨n trong c¹nh tranh, ®æi míi ho¹t ®éng kinh doanh cho phï hîp víi c¬ chÕ míi… ®· khiÕn cho rÊt nhiÒu doanh nghiÖp gÆp lóng tóng trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp m×nh. C«ng ty Sø Thanh Tr× còng lµ mét trong nh÷ng c«ng ty ®-îc thµnh lËp trong c¬ chÕ cò vµ còng ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc ®ã. HiÖn nay, nhu cÇu vÒ x©y dùng t¨ng lªn nhiÒu. ChÝnh v× thÕ mµ nhu cÇu vÒ gèm sø còng t¨ng lªn ®¸ng kÓ. §©y lµ mét thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc gèm sø x©y dùng, nhÊt lµ sø vÖ sinh ®Ó cã thÓ tiªu thô s¶n phÈm, th©m nhËp vµ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. Tuy nhiªn, hiÖn nay, trªn thÞ tr-êng cã rÊt nhiÒu h·ng s¶n xuÊt kinh doanh lo¹i s¶n phÈm nµy, trong ®ã l¹i cã rÊt nhiÒu h·ng næi tiÕng kh«ng chØ trong n-íc, khu vùc mµ trªn toµn thÕ giíi nh- Inax, American Standard, Ceasar... Do ®ã, c¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµ buéc c¸c doanh nghiÖp khi tham gia vµo thÞ tr-êng ph¶i chÊp nhËn. S¶n phÈm sø vÖ sinh mang th-¬ng hiÖu Viglacera ®· cã mÆt cïng víi c¸c s¶n phÈm mang c¸c th-¬ng hiÖu næi tiÕng tõ l©u vµ hiÖn còng ®ang kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng. Sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c h·ng kinh doanh s¶n phÈm nµy ®· khiÕn cho s¶n phÈm ngµy mét phong phó, chÊt l-îng ngµy cµng hoµn h¶o. ChÝnh v× lÏ ®ã, C«ng ty Sø Thanh Tr× cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p thËt cô thÓ, phï hîp víi t×nh h×nh ®Ó dÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera trªn thÞ tr-êng. §-îc thùc tËp t¹i C«ng ty Sø Thanh Tr×, trong phßng XuÊt nhËp khÈu thêi gian qua lµ mét ®iÒu may m¾n cho em. V× ë ®ã, em ®-îc häc hái vµ biÕt thªm rÊt nhiÒu tõ thùc tÕ ho¹t ®éng cña C«ng ty. L-îng kiÕn thøc ®ã rÊt quan träng ®Ó bæ sung vµ hoµn thiÖn nh÷ng g× em ®· ®-îc häc trªn gi¶ng ®-êng ®¹i häc. ThÊy ®-îc sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a sø vÖ sinh Viglacera víi c¸c s¶n phÈm sø vÖ sinh cña c¸c h·ng kh¸c ®ang cã mÆt trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam vµ víi kiÕn thøc ®· ®-îc häc, em quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: “ Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera cña C«ng ty Sø Thanh Trד. §Ò tµi cña em gåm cã 3 phÇn: Ch-¬ng I: Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¹nh tranh vµ kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty Sø Thanh Tr×. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera cña C«ng ty Sø Thanh Tr× Ch-¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera cña C«ng ty Sø Thanh Tr× Môc lôc ch-¬ng I Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¹nh tranh vµ kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty sø thanh tr×................................................................................................ 2 1. Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¹nh tranh ...................................................................................... 2 1.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh ................................................... 5 1.3. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ................................................................................................................. 7 1.4. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ............................................................................................................... 10 2. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty Sø Thanh Tr× (Thanhtri Sanitary Ware Company) ......... 11 2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn .............................................................. 11 2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty ................................................................ 13 2.3. HÖ thèng tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, bé phËn trùc thuéc ................................................................................................................. 15 2.4. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Sø Thanh Tr× ....... 18 2.5. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Sø Thanh Tr× .......... 24 3. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera cña C«ng ty Sø Thanh Tr× ...................................................................... 29 3.1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan ............................................................................... 29 3.2. Nh©n tè chñ quan .......................................................................................... 33 ch-¬ng II Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm sø vÖ sinh viglacera cña c«ng ty sø thanh tr×.............................................................................................. 37 1. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera cña C«ng ty Sø Thanh Tr× .................................................................................................................. 37 1.1. S¶n phÈm sø vÖ sinh vµ ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm sø vÖ sinh ........................ 37 1.2. MÆt hµng tiªu thô .......................................................................................... 37 1.3. ThÞ tr-êng tiªu thô......................................................................................... 48 1.4. H×nh thøc ph©n phèi s¶n phÈm cña C«ng ty Sø Thanh Tr× ........................ 59 2. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera cña C«ng ty Sø Thanh Tr× .............................................................................................................................. 61 2.1. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ gi¸ c¶ ..................................................................... 62 2.2. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ chÊt l-îng ............................................................. 64 2.3. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ chñng lo¹i s¶n phÈm ............................................ 66 2.4. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ dÞch vô ................................................................... 68 2.5. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh vÒ th-¬ng hiÖu ........................................................... 70 3. §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vÒ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera cña C«ng ty Sø Thanh Tr× ....................................................................................... 71 3.1. Nh÷ng ®iÓm næi bËt ....................................................................................... 71 3.2. Nh÷ng ®iÓm cßn tån t¹i ................................................................................. 73 ch-¬ng III Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm sø vÖ sinh viglacera cña c«ng ty sø thanh tr× ................................................................................................................... 76 1. Ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn cña C«ng ty Sø Thanh Tr× trong thêi gian tíi ............ 76 2. Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera.................................................................................................................... 77 2.1. Nh÷ng biÖn ph¸p chung cña C«ng ty Sø Thanh Tr× trong thêi gian tíi..... 77 2.2. Nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera ......................................................................................... 83 3. Mét sè kiÕn nghÞ ........................................................................................................ 89 3.1. T¹o ra mét m«i tr-êng ph¸p lý thuËn lîi vµ hoµn thiÖn chÝnh s¸ch, c¬ chÕ qu¶n lý ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ................................................................. 89 3.2. Hç trî c¸c doanh nghiÖp, trong ®ã cã C«ng ty Sø Thanh Tr× trong c¸c ho¹t ®éng xuÊt khÈu................................................................................................. 90 KÕt luËn .......................................................................................................................... 93 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o ....................................................................................... 94 NhËn xÐt cña ®¬n vÞ thùc tËp ........................................................................................ 95 NhËn xÐt cña gi¸o viªn h-íng dÉn ............................................................................... 96 S¬ ®å S¬ ®å 1: M« h×nh tæ chøc c«ng ty Sø Thanh Tr× ...................................................................... 16 S¬ ®å 2: Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt sø vÖ sinh cña Cty Sø Thanh Tr× ................................ 23 S¬ ®å 3: M« h×nh c¹nh tranh 5 nh©n tè cña M. Porter ............................................................. 32 b¶ng B¶ng sè 1: Lùc l-îng lao ®éng vµ thu nhËp cña ng-êi lao ®éng t¹i C«ng ty Sø Thanh Tr× n¨m 1991 – 2004 ................................................................................................................... 19 B¶ng sè 2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña .......................................................... 25 B¶ng sè 3: S¶n l-îng s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt t¹i C«ng ty Sø Thanh Tr× vµ ........................... 28 B¶ng sè 4:T×nh h×nh tiªu thô theo c¸c mÆt hµng cña C«ng ty Sø Thanh Tr× qua c¸c n¨m 2002 2004 ................................................................................................................................. 40 B¶ng sè 5: Chi tiÕt t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm sø vÖ sinh theo chñng lo¹i s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera ......................................................................................................................... 47 B¶ng sè 6: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera theo thÞ tr-êng qua c¸c n¨m 2002 - 2004 ..................................................................................................................... 49 B¶ng sè 7: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm t¹i thÞ tr-êng néi ®Þa qua c¸c n¨m 2002 – 2004 ..... 52 B¶ng sè 8: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera t¹i mét sè thÞ tr-êng xuÊt khÈu qua c¸c n¨m 2002 –2004 ............................................................................................... 56 B¶ng sè 9: ThÞ phÇn s¶n phÈm cña c¸c h·ng s¶n xuÊt sø vÖ sinh trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam qua c¸c n¨m 2003 – 2004..................................................................................................... 62 B¶ng sè 10: Danh môc s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera cña ..................................................... 67 B¶ng sè 11: Tû lÖ dµnh cho xuÊt khÈu vµ néi ®Þa cña mét sè C«ng ty Sø trong n¨m 2004 .... 72 BiÓu ®å BiÓu ®å 1: C¬ cÊu vÒ sè l-îng c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty tiªu thô qua c¸c n¨m 2002 – 2004 ......................................................................................................................................... 42 BiÓu ®å 2: C¬ cÊu doanh thu tiªu thô c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty tiªu thô qua c¸c n¨m 2002 – 2004 ................................................................................................................................. 42 BiÓu ®å 3: Sè l-îng s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera tiªu thô ................................................... 43 BiÓu ®å 4: Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera ................................................ 44 BiÓu ®å 5: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Sø Thanh Tr× ë thÞ tr-êng néi ®Þa qua c¸c n¨m 2002 - 2004.............................................................................................................. 52 BiÓu ®å 6: C¬ cÊu thÞ tr-êng xuÊt khÈu theo sè l-îng s¶n phÈm tiªu thô qua c¸c n¨m 2002 2004 ................................................................................................................................. 56 BiÓu ®å 7: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty Sø Thanh Tr× t¹i mét sè thÞ tr-êng xuÊt khÈu n¨m 2002 - 2004 ..................................................................................................... 58 ch-¬ng I Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¹nh tranh vµ kh¸i qu¸t vÒ c«ng ty sø thanh tr× Khi mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo c¬ chÕ thÞ tr-êng th× quy luËt c¹nh tranh xuÊt hiÖn nh- lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan vµ c¹nh tranh chÝnh lµ m«i tr-êng kinh tÕ thÞ tr-êng. Do vËy, tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ khi tham gia vµo thÞ tr-êng ®Òu ph¶i chÊp nhËn quy luËt nµy. Ch-¬ng nµy tËp trung vµo hai néi dung chÝnh lµ mét sè vÊn ®Ò vÒ c¹nh tranh vµ kh¸i qu¸t vÒ mét c«ng ty trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay – C«ng ty Sø Thanh Tr×. 1. Mét sè vÊn ®Ò vÒ c¹nh tranh C¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh 1.1.1. Kh¸i niÖm c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh Nh- chóng ta ®· biÕt, kinh tÕ thÞ tr-êng cã rÊt nhiÒu ®Æc tr-ng, trong ®ã, c¹nh tranh lµ mét ®Æc tr-ng næi bËt vµ rÊt quan träng. Cã thÓ hiÓu c¹nh tranh lµ cuéc ®Êu tranh gay g¾t, quyÕt liÖt gi÷a c¸c ®èi thñ thÓ hiÖn trªn thÞ tr-êng nh»m giµnh giËt nh÷ng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thuËn lîi vµ n¬i tiªu thô hµng ho¸, dÞch vô cã lîi nhÊt, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. C¹nh tranh kinh tÕ lµ quan hÖ kinh tÕ mµ ë ®ã c¸c chñ thÓ kinh tÕ ganh ®ua nhau t×m mäi biÖn ph¸p c¶ nghÖ thuËt lÉn thñ ®o¹n ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu kinh tÕ cña m×nh, th«ng th-êng lµ chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, giµnh lÊy kh¸ch hµng còng nhc¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, thÞ tr-êng cã lîi nhÊt. Môc ®Ých cuèi cïng cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh lµ tèi ®a ho¸ lîi Ých ( §èi víi ng-êi s¶n xuÊt kinh doanh lµ lîi nhuËn, ®èi víi ng-êi tiªu dïng lµ lîi Ých tiªu dïng vµ sù tiÖn lîi). §Ó cã thÓ tån t¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, mét trong nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra cho tÊt c¶ doanh nghiÖp lµ ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh ®Ó giµnh ®-îc kh¸ch hµng b»ng nh÷ng s¶n phÈm hay dÞch vô cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh víi c¸c ®èi thñ, tøc lµ giµnh ®-îc thÞ tr-êng. Mét s¶n phÈm cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ cã thÓ ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng khi s¶n phÈm ®ã cã møc gi¸ thÊp h¬n hoÆc cung cÊp c¸c s¶n phÈm t-¬ng tù víi chÊt l-îng hay dÞch vô ngang b»ng hoÆc cao h¬n. Muèn nh- vËy, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh. 2 Kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ n¨ng lùc cÇn thiÕt ®Ó doanh nghiÖp cã thÓ duy tr× vÞ trÝ cña m×nh mét c¸ch l©u dµi vµ cã ý thøc, ý chÝ trªn thÞ tr-êng c¹nh tranh, ®¶m b¶o thùc hiÖn mét tû lÖ lîi nhuËn Ýt nhÊt ph¶i b»ng tû lÖ cho ®Çu t- vµo nh÷ng môc tiªu cña doanh nghiÖp ®Ó ®¶m b¶o cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Nh- vËy cã thÓ thÊy, kh¶ n¨ng c¹nh tranh lµ ®Æc biÖt quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp. Víi tÇm quan träng ®ã, c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ph¶i duy tr× kh¶ n¨ng c¹nh tranh mµ cßn ph¶i ngµy cµng n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp m×nh, ph¶i coi ®ã lµ mét qu¸ tr×nh l©u dµi, ®Ó doanh nghiÖp kh«ng chØ tån t¹i mµ ngµy cµng ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. 1.1.2. Vai trß cña c¹nh tranh Cã thÓ nãi r»ng khi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ra ®êi th× c¹nh tranh xuÊt hiÖn, vµ c¹nh tranh lµ m«i tr-êng cña kinh tÕ thÞ tr-êng. Quy luËt c¬ b¶n cña c¹nh tranh lµ quy luËt ®iÒu chØnh tû suÊt lîi nhuËn, ®-îc dùa trªn sù chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ vµ chi phÝ s¶n xuÊt vµ kh¶ n¨ng cã thÓ b¸n ®-îc hµng ho¸ d-íi gi¸ trÞ cña nã mµ vÉn thu ®-îc lîi nhuËn. V× lÏ ®ã mµ c¸c doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i t×m hiÓu, ®-a ra c¸c biÖn ph¸p ®Ó kh«ng chØ c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ kh¸c trªn thÞ tr-êng mµ cßn ®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng vÉn cã l·i, duy tr× vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp. C¹nh tranh lµ mét trong nh÷ng quy luËt kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµ nã cã tÇm quan träng rÊt lín ®èi víi nhiÒu ®èi t-îng. §èi víi doanh nghiÖp, c¹nh tranh lµ mét ®iÒu kiÖn tèt ®Ó doanh nghiÖp quan t©m c¶i tiÕn s¶n phÈm, n©ng cao chÊt l-îng, dÞch vô, gi¸ c¶, t¹o cho s¶n phÈm cã sù kh¸c biÖt; ®Çu t- nh÷ng c«ng nghÖ, d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶; tõ ®ã lµm cho lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ngµy mét t¨ng, gióp cho doanh nghiÖp cã ®-îc chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng. Nhê cã c¹nh tranh, ng-êi tiªu dïng cã thÓ tho¶i m¸i, dÔ dµng trong viÖc lùa chän nh÷ng hµng ho¸ phï hîp víi së thÝch vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña m×nh; kh«ng nh÷ng thÕ, kh¸ch hµng ngµy cµng ®-îc quan t©m h¬n bëi c¸c dÞch vô tr-íc vµ sau b¸n. Bëi vËy, trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, nhu cÇu cña kh¸ch hµng ngµy mét t¨ng vµ lîi Ých mµ kh¸ch hµng thu ®-îc ngµy cµng nhiÒu. C¹nh tranh cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia. C¹nh tranh ®· khiÕn cho nÒn kinh tÕ xuÊt hiÖn nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vµ nã ®ång thêi còng lµ mét c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó Nhµ n-íc chèng ®éc quyÒn. C¹nh tranh 3 còng lµ mét chÊt xóc t¸c khiÕn cho t×nh h×nh s¶n xuÊt cña mét ®Êt n-íc ®-îc ph¸t triÓn, n¨ng suÊt ®-îc n©ng cao do c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i quan t©m ®Õn viÖc nghiªn cøu, ¸p dông khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c. Nh- vËy, c¹nh tranh cã vai trß rÊt lín ®èi víi kh«ng chØ ng-êi d©n, mµ cßn rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp vµ c¶ nÒn kinh tÕ cña mét n-íc. C¹nh tranh chÝnh lµ ®éng lùc ph¸t triÓn c¬ b¶n nh»m kÕt hîp mét c¸ch hîp lý gi÷a lîi Ých cña doanh nghiÖp víi lîi Ých cña x· héi, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. ChÝnh v× tÇm quan träng rÊt lín ®ã cña c¹nh tranh mµ buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m, duy tr× vµ ngµy cµng ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp m×nh b»ng nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ph¸t triÓn. 1.1.3. C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh C¹nh tranh cã thÓ ®-îc chia thµnh nhiÒu lo¹i dùa trªn nhiÒu gãc ®é. D-íi ®©y lµ mét sè c¨n cø vµ c¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh. - C¨n cø vµo chñ thÓ tham gia thÞ tr-êng: cã ba lo¹i lµ + C¹nh tranh gi÷a ng-êi b¸n víi ng-êi mua: §©y lµ sù c¹nh tranh ®-îc diÔn ra theo quy luËt mua rÎ – b¸n ®¾t, tøc lµ ng-êi b¸n muèn b¸n víi gi¸ cao, cßn ng-êi mua muèn mua víi gi¸ rÎ. + C¹nh tranh gi÷a ng-êi mua víi ng-êi mua: Nã ®-îc diÔn ra khi l-îng hµng ho¸ b¸n ra (l-îng cung) nhá h¬n nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng (l-îng cÇu). §iÒu nµy lµm cho gi¸ t¨ng vµ ng-êi mua chÊp nhËn gi¸ ®ã ®Ó mua ®-îc hµng cÇn mua. + C¹nh tranh gi÷a ng-êi b¸n víi ng-êi b¸n: §©y lµ c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp, lµm cho gi¸ gi¶m xuèng do l-îng cung lín h¬n l-îng cÇu. Lo¹i h×nh c¹nh tranh nµy cã lîi cho thÞ tr-êng, khiÕn cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÞu søc Ðp lín cña thÞ tr-êng - C¨n cø vµo ph¹m vi ngµnh kinh tÕ: Cã hai lo¹i lµ + C¹nh tranh néi bé ngµnh: lµ sù c¹nh tranh diÔn ra gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong cïng mét ngµnh. + C¹nh tranh gi÷a c¸c ngµnh: lµ c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong c¸c ngµnh víi nhau ®Ó giµnh lîi nhuËn lín nhÊt. 4 - C¨n cø vµo møc ®é c¹nh tranh: Cã ba lo¹i lµ + C¹nh tranh hoµn h¶o: lµ c¹nh tranh mµ trªn thÞ tr-êng kh«ng mét ai (kÓ c¶ ng-êi b¸n vµ ng-êi mua) cã t¸c ®éng vµ ¶nh h-ëng ®Õn gi¸ c¶ vµ s¶n l-îng cña thÞ tr-êng, nghÜa lµ hä kh«ng cã søc m¹nh thÞ tr-êng. S¶n phÈm b¸n ra ®-îc ng-êi mua xem lµ ®ång nhÊt. Ng-êi b¸n vµ ng-êi mua chØ cã thÓ chÊp nhËn gi¸ thÞ tr-êng. + C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o: Lµ c¹nh tranh mµ ë ®ã c¸c s¶n phÈm ®-îc dÞ biÖt ho¸ vµ cã thÓ thay thÕ cho nhau ë møc ®é cao nh-ng kh«ng ph¶i lµ thay thÕ hoµn h¶o, thÞ tr-êng cã mét sè ng-êi b¸n vµ nhiÒu ng-êi mua. + C¹nh tranh ®éc quyÒn: Lµ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ë ®ã chØ cã mét sè ng-êi b¸n s¶n phÈm thuÇn nhÊt. - C¨n cø vµo tÝnh chÊt c¹nh tranh: cã hai lo¹i lµ c¹nh tranh lµnh m¹nh vµ c¹nh tranh kh«ng lµnh m¹nh. - C¨n cø vµo kh¶ n¨ng c¹nh tranh + C¹nh tranh quèc gia + C¹nh tranh ngµnh + C¹nh tranh cña doanh nghiÖp + C¹nh tranh cña s¶n phÈm Víi nh÷ng hiÓu biÕt vÒ c¹nh tranh vµ qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty Sø Thanh Tr×, víi ®Ò tµi ®· chän, giíi h¹n ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi chØ dõng l¹i ë viÖc nghiªn cøu vÒ c¹nh tranh s¶n phÈm, lµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®-îc ®¸nh gi¸ b»ng thÞ phÇn mµ s¶n phÈm chiÕm ®-îc trªn thÞ tr-êng, ®Ó qua ®ã ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty Sø Thanh Tr× so víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ®ang cã mÆt t¹i thÞ tr-êng ViÖt Nam ®Ó t×m ra mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm sø vÖ sinh Viglacera cña C«ng ty Sø Thanh Tr×. 1.2. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cã thÓ ®-îc ®¸nh gi¸ th«ng qua nh÷ng chØ tiªu sau: 1.2.1. ThÞ phÇn: §Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, ng-êi ta th-êng sö dông chØ tiªu nµy. ChØ tiªu nµy ®¸nh gi¸ møc ®é chiÕm lÜnh thÞ tr-êng cña mét doanh nghiÖp so víi ®èi thñ c¹nh tranh. 5 + ThÞ phÇn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp so víi toµn thÞ tr-êng s¶n phÈm: C«ng thøc: ThÞ phÇn s¶ n phÈm cña DN  Doanh thu tõ s¶ n phÈm cña DN  100 Dung l-îng thÞ tr-êng + ThÞ phÇn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp so víi ph©n ®o¹n thÞ tr-êng mµ nã phôc vô: C«ng thøc: ThÞ phÇn s¶ n phÈm cña DN  Doanh thu tõ s¶ n phÈm cña DN  100 Dung l-îng do¹n thÞ tr-êng d· phôc vô ChØ tiªu nµy sÏ cho biÕt doanh nghiÖp ®øng ë vÞ trÝ nµo trªn thÞ tr-êng, ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, xem xem doanh nghiÖp chiÕm ®-îc bao nhiªu phÇn tr¨m thÞ tr-êng. 1.2.2. Tèc ®é t¨ng tr-ëng cña doanh nghiÖp tÝnh theo doanh thu tõ s¶n phÈm c¹nh tranh C«ng thøc: Gt t  Trong ®ã: DTt  DTt 1 DTt 1 Gt1: Tèc ®é t¨ng tr-ëng thêi kú nghiªn cøu DTt: Doanh thu kú nghiªn cøu DTt-1: Doanh thu kú tr-íc ý nghÜa: ChØ tiªu nµy ®¸nh gi¸ møc ®é t¨ng hoÆc gi¶m doanh thu cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng qua c¸c n¨m liªn tiÕp, qua ®ã cho thÊy t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp t¨ng hay gi¶m ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. 1.2.3. Tèc ®é t¨ng tr-ëng cña doanh nghiÖp theo lîi nhuËn thu ®-îc tõ s¶n phÈm c¹nh tranh C«ng thøc: Grt  Trong ®ã: Prt  Prt 1 Prt 1 Grt: Tèc ®é t¨ng tr-ëng kú nghiªn cøu Prt: Lîi nhuËn kú nghiªn cøu Prt-1: Lîi nhuËn kú tr-íc 6 ý nghÜa: ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh thùc chÊt vµ chÝnh x¸c h¬n chØ tiªu trªn v× nã so s¸nh tèc ®é t¨ng, gi¶m lîi nhuËn vµ lîi nhuËn míi thùc sù ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2.4. Tèc ®é t¨ng cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu s¶n phÈm qua c¸c n¨m C«ng thøc: EGt  EX t  EX t 1 EX t 1 Trong ®ã: EGt: Tèc ®é t¨nng kim ng¹ch xuÊt khÈu kú nghiªn cøu EXt: Kim ng¹ch xuÊt khÈu kú nghiªn cøu EXt-1: Kim ng¹ch xuÊt khÈu kú tr-íc ý nghÜa: ChØ tiªu nµy nãi lªn kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp t¨ng hoÆc gi¶m; nÕu kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña doanh nghiÖp t¨ng th× cã thÓ cho biÕt kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp cã phÇn t¨ng lªn. Ngoµi ra, ng-êi ta còng cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp th«ng qua nh÷ng chØ tiªu vÒ gi¸ hay møc ®é næi tiÕng, uy tÝn cña th-¬ng hiÖu cña s¶n phÈm ®ã. 1.3. C¸c biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm cña doanh nghiÖp C¸c doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng lu«n lu«n cè g¾ng n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh b»ng nhiÒu c¸ch. Vµ doanh nghiÖp ph¶i lu«n t×m ra nh÷ng thuËn lîi, khai th¸c néi lùc cña doanh nghiÖp m×nh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i khai th¸c lîi thÕ c¹nh tranh cña doanh nghiÖp m×nh. Lîi thÕ c¹nh tranh lµ -u thÕ ®¹t ®-îc cña doanh nghiÖp (so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh) mét c¸ch t-¬ng ®èi dùa trªn c¸c nguån lùc vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ®ã. Muèn cã ®-îc lîi thÕ c¹nh tranh, doanh nghiÖp ph¶i ho¹t ®éng thùc sù cã hiÖu qu¶, cïng víi ®ã, s¶n phÈm tung ra thÞ tr-êng ph¶i cã chÊt l-îng ngang b»ng hoÆc cao h¬n ®èi thñ c¹nh tranh. H¬n n÷a, s¶n phÈm vµ dÞch vô doanh nghiÖp cung cÊp ph¶i lu«n cã sù ®æi míi vµ phï hîp víi nhu cÇu ngµy cµng cao vµ lu«n thay ®æi cña kh¸ch hµng. 7 §Ó cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông c¸c biÖn ph¸p sau: 1.3.1. C¹nh tranh b»ng s¶n phÈm §Ó doanh nghiÖp cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng th× yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Çu tiªn vµ còng lµ quan träng nhÊt ®ã lµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm kh¸c trªn thÞ tr-êng hay kh«ng. Bëi mét doanh nghiÖp muèn cã ®-îc thÞ tr-êng th× ®ång nghÜa víi ®ã, doanh nghiÖp ph¶i cã ®-îc kh¸ch hµng, nghÜa lµ s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ph¶i ®-îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. Muèn nh- vËy th× s¶n phÈm ®ã ph¶i tho· m·n c¸c nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng, kh«ng nh÷ng thÕ, s¶n phÈm ph¶i ngang b»ng hoÆc cao h¬n c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vÒ c¶ chÊt l-îng, kiÓu d¸ng, mÇu s¾c… Mét doanh nghiÖp cã thÓ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh b»ng biÖn ph¸p nµy nÕu doanh nghiÖp biÕt ®-a ra nh÷ng chiÕn l-îc s¶n phÈm ®óng ®¾n, t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm phï hîp víi nh÷ng nhu cÇu kh¸c nhau cña ng-êi tiªu dïng. Víi chiÕn l-îc nµy, doanh nghiÖp cã thÓ cã nh÷ng h-íng sau: §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm lµ viÖc më réng danh môc c¸c chñng lo¹i s¶n phÈm, t¹o ra mét c¬ cÊu s¶n phÈm gióp kh¸ch hµng dÔ dµng trong viÖc lùa chän. Cã mét sè c¸ch ph©n lo¹i h×nh thøc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm: - XÐt theo sù biÕn ®æi danh môc s¶n phÈm: + BiÕn ®æi chñng lo¹i: tøc lµ hoµn thiÖn, c¶i tiÕn nh÷ng s¶n phÈm ®ang s¶n xuÊt ®Ó võa gi÷ thÞ tr-êng hiÖn t¹i, võa th©m nhËp vµo thÞ tr-êng míi. + §æi míi chñng lo¹i: lµ kh«ng s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm ®· lçi thêi hay khã tiªu thô ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm míi. - XÐt theo tÝnh chÊt cña nhu cÇu vÒ s¶n phÈm: + §a d¹ng ho¸ theo chiÒu s©u cña mçi lo¹i s¶n phÈm: biÖn ph¸p nµy sÏ lµm t¨ng thªm mÉu m·, kiÓu d¸ng cña cïng mét lo¹i s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu ®a d¹ng cña ng-êi tiªu dïng. + §a d¹ng theo bÒ réng nhu cÇu c¸c lo¹i s¶n phÈm: b»ng biÖn ph¸p nµy, mçi s¶n phÈm chÕ t¹o ra sÏ cã kÕt cÊu, c«ng nghÖ vµ gi¸ trÞ sö dông cô thÓ kh¸c nhau ®Ó tho¶ m·n ®ång bé mét sè nhu cÇu cã liªn quan tíi mét ®èi t-îng cô thÓ. - XÐt theo ph-¬ng thøc thùc hiÖn: 8 + §a d¹ng ho¸ trªn c¬ së nguån lùc hiÖn cã + §a d¹ng ho¸ trªn c¬ së nguån lùc hiÖn cã, céng víi ®Çu t- bæ sung + §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm b»ng ®Çu t- míi ChÊt l-îng cña s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu quan träng ®èi víi viÖc t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. ChÊt l-îng s¶n phÈm lµ tæng thÓ c¸c chØ tiªu, nh÷ng ®Æc tr-ng kinh tÕ kü thuËt thÓ hiÖn sù tho¶ m·n nhu cÇu trong nh÷ng ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh, phï hîp víi c«ng dông s¶n phÈm mµ ng-êi tiªu dïng mong muèn. ChÊt l-îng cña s¶n phÈm ®-îc h×nh thµnh tõ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ ®Õn c¶ qu¸ tr×nh tiªu dïng. ChÝnh v× vËy khi s¶n xuÊt s¶n phÈm, doanh nghiÖp cÇn ph¶i chó ý ®Õn chÊt l-îng cña s¶n phÈm sao cho chÊt l-îng kh«ng chØ ®¹t c¸c tiªu chuÈn vÒ kinh tÕ kü thuËt mµ chÊt l-îng s¶n phÈm cßn ph¶i phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ tr-êng. Cã nh- vËy, doanh nghiÖp míi cã thÓ n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña m×nh trªn thÞ tr-êng. 1.3.2. C¹nh tranh b»ng gi¸ b¸n s¶n phÈm C¹nh tranh b»ng gi¸ b¸n s¶n phÈm lµ mét biÖn ph¸p quan träng trong viÖc n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. ViÖc ®Þnh gi¸ cña s¶n phÈm sau khi s¶n xuÊt ®Ó cã thÓ tiªu thô ®-îc trªn thÞ tr-êng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh- chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ b¸n hµng chi phÝ l-u th«ng, chi phÝ yÓm trî vµ xóc tiÕn b¸n hµng (nh÷ng yÕu tè kiÓm so¸t ®-îc); hay viÖc c¹nh tranh víi c¸c ®èi thñ, quan hÖ cung – cÇu trªn thÞ tr-êng, sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc (nh÷ng yÕu tè kh«ng kiÓm so¸t ®-îc). ChÝnh v× thÕ, doanh nghiÖp cÇn ph¶i c©n nh¾c trong viÖc Ên ®Þnh gi¸ b¸n sao cho s¶n phÈm võa cã thÓ tiªu thô ®-îc, c¹nh tranh ®-îc mµ l¹i cã thÓ bï ®¾p ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¶m b¶o cã l·i. 1.3.3. C¹nh tranh b»ng hÖ thèng kªnh ph©n phèi s¶n phÈm Theo ®Þnh nghÜa cða Marketing: “Kªnh ph©n phèi l¯ mét tËp hîp c²c doanh nghiÖp vµ c¸ nh©n ®éc lËp vµ phô thuéc lÉn nhau, tham gia vµo qu¸ tr×nh ®-a h¯ng ho² tõ ng­êi s°n xuÊt tíi ng­êi tiªu dïng”. Kªnh ph©n phèi cã c¸c chøc n¨ng rÊt quan träng nh-: nghiªn cøu thÞ tr-êng, xóc tiÕn khuÕch tr-¬ng cho nh÷ng s¶n phÈm mµ hä b¸n, th-¬ng l-îng, ph©n phèi vËt chÊt, thiÕt lËp mèi quan hÖ, hoµn thiÖn hµng ho¸, tµi trî, san sÎ rñi ro. C¸c chøc n¨ng nµy ®· kh¼ng ®Þnh vai trß kh«ng thÓ thiÕu cña kªnh ph©n phèi. 9 Cã nhiÒu lo¹i kªnh ph©n phèi: Ph©n phèi trùc tiÕp: Nhµ s¶n xuÊt ------> Ng-êi tiªu dïng Kªnh mét cÊp: Nhµ s¶n xuÊt --> Nhµ b¸n lÎ ---> Ng-êi tiªu dïng Kªnh 2 cÊp: Nhµ s¶n xuÊt -->B¸n bu«n--->B¸n lÎ --> Ng-êi tiªu dïng Kªnh 3cÊp: Nhµ s¶n xuÊt-->§¹i lý-->B¸n bu«n-->B¸n lÎ-->Ng-êi tiªu dïng Mçi lo¹i kªnh ph©n phèi cã ®Æc ®iÓm vµ nh÷ng -u nh-îc diÓm riªng. Bëi thÕ, viÖc lùa chän kªnh ph©n phèi ph¶i ®-îc c¸c doanh nghiÖp c©n nh¾c kü nÕu muèn viÖc tiªu thô cña doanh nghiÖp m×nh ®¹t hiÖu qu¶. Cïng víi viÖc lùa chän hÖ thèng kªnh ph©n phèi, c¸c doanh nghiÖp còng cÇn ph¶i ®-a ra c¸c chÝnh s¸ch ph©n phèi s¶n phÈm sao cho phï hîp, cã hiÖu qu¶ ®ång thêi ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña kh¸ch hµng. Ngoµi ba biÖn ph¸p chÝnh ®· nªu, cßn cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¸c nh- c¹nh tranh b»ng c¸c dÞch vô sau b¸n, b»ng c¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n hay c¹nh tranh b»ng kh«ng gian vµ thêi gian. Do c¸c biÖn ph¸p nµy ¶nh h-ëng kh«ng nhiÒu ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp nªn kh«ng ®Ò cËp ®Õn trong ®Ò tµi. 1.4. C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp Cã rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan vµ chñ quan ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i quan t©m ®Ó ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp m×nh ®Ó kh«ng chØ duy tr× kh¶ n¨ng c¹nh tranh mµ cßn ®Ó ngµy cµng c¶i thiÖn vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. 1.4.1. C¸c nh©n tè kh¸ch quan - M«i tr-êng vÜ m« + M«i tr-êng tù nhiªn + M«i tr-êng chÝnh trÞ + M«i tr-êng kinh tÕ + M«i tr-êng luËt ph¸p + M«i tr-êng v¨n ho¸ + §iÒu kiÖn c¬ së h¹ tÇng - M«i tr-êng vi m« 10 + §èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i + Kh¸ch hµng + Nhµ cung øng + C¸c ®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng + S¶n phÈm thay thÕ… 1.4.2. C¸c nh©n tè chñ quan - Th-¬ng hiÖu - Nguån nh©n lùc - VÊn ®Ò qu¶n lý doanh nghiÖp - Nguån vèn, t×nh h×nh tµi chÝnh - C«ng nghÖ - C¸c chiÕn l-îc, chÝnh s¸ch cña C«ng ty - MÉu m·, chñng lo¹i s¶n phÈm 2. Kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty Sø Thanh Tr× (Thanhtri Sanitary Ware Company) 2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty Sø Thanh Tr× lµ mét c«ng ty thuéc Tæng c«ng ty Thuû tinh vµ Gèm x©y dùng. C«ng ty hiÖn cã chç ®øng t-¬ng ®èi v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng trong n-íc còng nh- mét sè thÞ tr-êng n-íc ngoµi víi xuÊt ph¸t ®iÓm lµ mét c¬ së s¶n xuÊt b¸t nhá cña t- nh©n. Theo quyÕt ®Þnh sè 236/BKT ngµy 22/03/1961 cña bé tr-ëng Bé KiÕn Tróc (nay lµ Bé X©y Dùng), ngµy 24 th¸ng 3 n¨m 1961, xÝ nghiÖp g¹ch Thanh Tr× ®-îc thµnh lËp, lµ xÝ nghiÖp trùc thuéc Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp sµnh sø thuû tinh víi nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c lo¹i èng tho¸t n-íc, g¹ch l¸ nem, g¹ch chÞu löa cÊp thÊp, g¹ch l¸t vØa hÌ…víi sè l-îng kh«ng ®¸ng kÓ. N¨m 1980, XÝ nghiÖp g¹ch Thanh Tr× sau khi ®-îc ®æi tªn thµnh Nhµ m¸y sµnh sø x©y dùng Thanh Tr× ®· b¾t ®Çu s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm gèm sø cã tr¸ng men vµ s¶n phÈm sø vÖ sinh víi sè l-îng nhá, chÊt l-îng thÊp, mÉu m· ®¬n ®iÖu, nghÌo nµn song vÉn ®-îc tiªu thô hÕt do c¬ chÕ bao cÊp cña Nhµ n-íc. Sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn VI (th¸ng 12/1986), nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ chÕ ®é tËp trung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, Nhµ m¸y gÆp nhiÒu khã kh¨n 11 trong tiªu thô s¶n phÈm do kh«ng kÞp thÝch øng víi t×nh h×nh míi, vµ lóng tóng tr-íc sù thay ®æi trong c¬ chÕ míi. Th¸ng 12 n¨m 1991, Ban l·nh ®¹o c«ng ty, d-íi sù chØ ®¹o cña Bé X©y Dùng vµ Liªn hiÖp c¸c xÝ nghiÖp thuû tinh vµ gèm x©y dùng (nay lµ Tæng c«ng ty Thñy tinh vµ Gèm x©y dùng) do thÊy ®-îc nhu cÇu vÒ sø vÖ sinh ngµy cµng t¨ng cïng víi quan ®iÓm “C«ng nghÖ quyÕt ®Þnh chÊt l­îng s°n phÈm”, ®± cho nh¯ m²y ngõng s°n xuÊt ®Ó ®æi míi c«ng nghÖ v¯ nhËp d©y chuyÒn s¶n xuÊt. Th¸ng 11 n¨m 1992, Nhµ m¸y chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng víi hµng lo¹t c¸c yÕu tè míi nh-: - Nguyªn liÖu míi. - Bµi phèi liÖu x-¬ng men míi. - Mét sè c«ng nghÖ míi nh-: Ph-¬ng ph¸p nung mét lÇn hë kh«ng bao, ph-¬ng ph¸p phun men hoµn toµn víi ¸p lùc cao, thay thÕ men frÝt b»ng men sèng. - Mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ míi nh- m¸y nghiÒn bi, m¸y khuÊy, m¸y b¬m bïn, hÖ thèng phßng sÊy tËn dông nhiÖt th¶i lß nung…vµ ®Æc biÖt lµ ®-a lß Tuynel do Tæng c«ng ty tù thiÕt kÕ vµ x©y dùng vµo ho¹t ®éng. Vµ víi sù ®æi míi nµy, C«ng ty ®· thu ®-îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan. Cô thÓ, chØ trong vßng 11 th¸ng Nhµ m¸y ®· t¨ng s¶n l-îng kh¸ nhanh vµ ®¹t n¨ng suÊt 20.400 s¶n phÈm, gÊp 3 – 4 lÇn s¶n l-îng cña c¶ n¨m 1990 vµ 1991. Cïng víi ®ã, nh÷ng s¶n phÈm mµ Nhµ m¸y s¶n xuÊt ra ®¹t ®-îc nh÷ng tiªu chuÈn vÒ mÉu m· vµ chÊt l-îng theo quy ®Þnh cña Bé X©y Dùng vµ cña Tæng c«ng ty ®· ®Ò ra. N¨m 1993, theo quyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 076/BDX – TCL ngµy 24/03/1993, Nhµ m¸y Sø Thanh Tr× ®-îc chuyÓn ®æi thµnh doanh nghiÖp Nhµ n-íc. Vµ vµo th¸ng 08/1994, Nhµ m¸y ®-îc ®æi tªn thµnh C«ng ty Sø Thanh Tr×, lµ mét trong nh÷ng c«ng ty trùc thuéc Tæng c«ng ty Thuû tinh vµ Gèm x©y dùng theo quyÕt ®Þnh ®æi tªn doanh nghiÖp Nhµ n-íc sè 484/BXD – TCL§ ngµy 30/07/1994 vµ giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 109762 ngµy 21/08/1994 cña Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n-íc. Giai ®o¹n nµy, ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh s¶n xuÊt, n©ng dÇn s¶n l-îng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm sø vÖ sinh, C«ng ty còng ®Çu t- 53 tû ®ång ®Ó mua d©y chuyÒn s¶n xuÊt hiÖn ®¹i cña Italy, d©y chuyÒn c«ng nghÖ cã c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 70.000 s¶n phÈm/n¨m. 12 N¨m 1996, C«ng ty l¹i tiÕp tôc ®Çu t- lÇn 2 víi d©y chuyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ míi vµ hiÖn ®¹i cña Italy, Mü, Anh dÓ cã thÓ s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao víi sè l-îng nhiÒu h¬n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng. LÇn ®Çu t- nµy, c«ng suÊt lªn ®Õn 400.000 s¶n phÈm/n¨m vµ tæng sè vèn ®Çu t- kh¸ lín lµ 90 tû ®ång ViÖt Nam. Ngµy 01/06/1998, C«ng ty ®· liªn kÕt víi xÝ nghiÖp x©y dùng ViÖt Tr×, ®-a tæng c«ng suÊt cña C«ng ty hiÖn nay lªn kho¶ng 650.000 s¶n phÈm/n¨m. §Õn th¸ng 01/2001, theo quyÕt ®Þnh cña Tæng c«ng ty, xÝ nghiÖp g¹ch ViÖt Tr× t¸ch ra khái C«ng ty Sø Thanh Tr×. §Ó s¶n phÈm cã thÓ c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc, C«ng ty quyÕt ®Þnh ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO 9002:2000. Th¸ng 10/2000, chÊt l-îng s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®-îc cÊp chøng chØ c«ng nhËn s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn ISO 9002, mét lÇn n÷a s¶n phÈm sø vÖ sinh cao cÊp nh·n hiÖu Viglacera kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. Th¸ng 08/2002, ®Ó më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô, C«ng ty ®· thµnh lËp C«ng ty Sø B×nh D-¬ng thuéc tØnh B×nh D-¬ng víi chÕ ®é h¹ch to¸n ®éc lËp. Tr¶i qua 40 n¨m ph¸t triÓn víi nhiÒu khã kh¨n, C«ng ty ®· kh«ng ngõng cè g¾ng hoµn thiÖn vµ cã nh÷ng thay ®æi, ®Çu t- phï hîp ®Ó kh«ng chØ ®øng v÷ng mµ cßn cã thÓ ph¸t triÓn trong c¬ chÕ míi. §¹t ®-îc ®iÒu nµy, bªn c¹nh sù chØ ®¹o s¸t sao cña Bé X©y Dùng vµ Tæng c«ng ty, lµ sù cè g¾ng, nç lùc cña c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña C«ng ty. §ã chÝnh lµ c¬ së ®Ó C«ng ty cã thÓ ph¸t triÓn h¬n n÷a trong thêi gian tíi. 2.2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty 2.2.1. Chøc n¨ng C«ng ty thùc hiÖn chøc n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh s¶n phÈm sø vÖ sinh tõ ®Çu t-, s¶n xuÊt, cung øng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm, nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, phô liÖu, thiÕt bÞ, phô kiÖn, s¶n xuÊt s¶n phÈm sø vÖ sinh vµ c¸c lo¹i hµng ho¸ cã liªn quan ®Õn vËt liÖu x©y dùng, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc. Nghiªn cøu øng dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, tæ chøc ®µo t¹o, båi d-ìng c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n kü thuËt, tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ c¸c nhiÖm vô kh¸c do Nhµ n-íc giao. 13 2.2.2. NhiÖm vô cña C«ng ty trong c¬ chÕ thÞ tr-êng Khi ®Êt n-íc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng, C«ng ty Sø Thanh Tr× còng ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña c«ng ty m×nh rÊt râ rµng vµ cô thÓ, gåm t¸m nhiÖm vô cô thÓ sau: Mét lµ, C«ng ty Sø Thanh Tr× cã nhiÖm vô s¶n xuÊt mÆt hµng sø vÖ sinh phôc vô cho nhu cÇu x©y dùng trong vµ xuÊt khÈu ra n-íc ngoµi. Hai lµ, c¸c s¶n phÈm cña C«ng ty Sø Thanh Tr× mang nh·n hiÖu ®éc quyÒn Viglacera bao gåm: - BÖt + KÐt n-íc: cã nhiÒu lo¹i nh- VI1, VI2, VI1P, VI8P… - ChËu + Ch©n chËu: VI 1T, VK2, VTL3, VI3N, VG1… - C¸c s¶n phÈm kh¸c: nh- tiÓu treo TT1, TT3, TT7; Bidel VB1, VB3, … Ba lµ, C«ng ty cã nhiÖm vô quan träng trong viÖc nghiªn cøu nhu cÇu vµ kh¶ n¨ng cña thÞ tr-êng vÒ s¶n phÈm sø vÖ sinh ®Ó x©y dùng chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña C«ng ty, x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt hµng n¨m ®Ó tr×nh lªn Bé X©y Dùng duyÖt. Bèn lµ, C«ng ty ph¶i tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký, thùc hiÖn ®óng kÕ ho¹ch, nhiÖm vô Nhµ n-íc giao. N¨m lµ, C«ng ty cã nhiÖm vô ph¶i tæ chøc nghiªn cøu, triÓn khai c¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm b»ng c¸ch n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt. S¸u lµ, C«ng ty ph¶i chÊp hµnh ph¸p luËt vµ thùc hµnh ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc, sö dông cã hiÖu qu¶ tiÒn vèn, vËt t-, tµi s¶n vµ ®Êt ®ai Nhµ n-íc giao. ®ång thêi cã nghÜa vô nép thuÕ ®Çy ®ñ cho ng©n s¸ch Nhµ n-íc. BÈy lµ, b¶o vÖ doanh nghiÖp, m«i tr-êng, gi÷ g×n an ninh chÝnh trÞ vµ an toµn x· héi theo quan ®iÓm, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. T¸m lµ, C«ng ty ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh s¸t thùc cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh. 14 2.3. HÖ thèng tæ chøc, chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban, bé phËn trùc thuéc 2.3.1. HÖ thèng tæ chøc M« h×nh tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty Sø Thanh Tr× ®-îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å 1. 15 S¬ ®å 1: M« h×nh tæ chøc c«ng ty Sø Thanh Tr× 16 PX s¶n xuÊt X-ëng KM P. thiÕt kÕ P. Tæng hîp XN s¶n xuÊt khu«n mÉu PX ph©n lo¹i PX 4 PX 3 PX 2 PX 1 Nhµ m¸y Sø Thanh Tr× CN-§N Kho, vËn P.TiÕp thÞ P. Marketing Phßng kinh doanh Nhµ bÕp Hµnh chÝnh qu¶n trÞ V¨n thl-u tr÷ V¨n phßng C«ng ty T§KT Y tÕ C§, chÝnh s¸ch T.tra, b¶o vÖ T§TL Phßng T C L § KiÓm so¸t KÕ to¸n Tµi chÝnh Phßng T C K T Phã Gi¸m ®èc c«ng ty Gi¸m ®èc c«ng ty Giao dÞch, ®èi ngo¹i Ph©n tÝch thÞ tr-êng vµ xóc tiÕn TM Phßng xuÊt khÈu §Çu tXDCB §iÒu ®é s¶n xuÊt KHSX Phßng K H § T ThiÕt bÞ, ATL§ Nghiªn cøu, thÝ nghiÖm Qu¶n lý CN Phßng Kü thuËt - KCS
- Xem thêm -