Tài liệu Một số biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng dệt may việt nam trên th~ trường tho giới.

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 môc lôc a.Lêi më ®Çu...................................................................2 b.Néi dung thùc tËp....................................................3 I. Kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh NHNo & PTNT L¸ng H¹.................3 1.C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña cac phßng ban......3 1.1C¬ cÊu tæ chøc.................................................................................3 1.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c phßng ban.............................................4 2.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn..........................................12 II.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng...............................................................18 1.Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh..............18 1.1ThuËn lîi.......................................................................................19 1.2 Khã kh¨n......................................................................................19 2.T×nh h×nh kinh doanh hiÖn nay cña Chi nh¸nh.......................20 2.1 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2006...................................20 2.2§¸nh gi¸ chung vÒ ho¹t ®éng kinh doanh...................................25 2.3 Ph¬ng híng, môc tiªu, nhiÖm vô khkd n¨m 2007......................31 III.Gi¶i ph¸p chÝnh:.............................................................................32 1. C«ng t¸c nguån vèn:.................................................................32 2.C«ng t¸c tÝn dông....................................................................... 32 3.VÒ c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ vµ kinh doanh ngo¹i tÖ.........33 4.VÒ nghiÖp vô kÕ to¸n ng©n quü:...............................................33 5. VÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o....................................34 6. VÒ c«ng t¸c kiÓm tra kiÓm so¸t................................................35 7. VÒ c«ng t¸c tiÕp thÞ th«ng tin tuyªn truyÒn............................35 8. VÒ c«ng t¸c x©y dùng, cñng cè mµng líi n©ng cao vÞ thÕ c¹nh tranh.............................................................................................. 36 9.C¸c c«ng t¸c kh¸c......................................................................36 KÕt luËn..........................................................................39 a.Lêi më ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ Thñ ®«, ho¹t ®éng Ng©n hµng còng diÔn ra v« cïng s«i ®éng. NhiÒu kªnh huy ®éng vèn míi ®îc triÓn khai nh Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n Hµ néi ®i vµo hoat ®éng, mét sè c«ng ty ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ra thÞ trêng vèn khiÕn cho thÞ trêng vèn cµng trë nªn s«i ®éng vµ c¹nh tranh quyÕt liÖt. §Æc biÖt víi sù kiÖn ViÖt Nam gia nhËp WTO cuèi n¨m 2006 t¹o cho nÒn kinh tÕ ®Êt níc nãi chung vµ lÜnh vùc Ng©n hµng nãi riªng nhiÒu c¬ héi nhng còng ®Çy th¸ch thøc. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §øng tríc t×nh h×nh nhiÖm vô x©y dùng mét Ng©n hµng hiÖn ®¹i, kinh doanh ®a n¨ng, Chi nh¸nh NHNo & PTNT L¸ng H¹ ®îc thµnh lËp vµ ®i vµo ho¹t ®éng trong giai ®o¹n ®Çu cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc ®ang gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n th¸ch thøc do cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ tõ c¸c níc trong khu vùc n¨m 1997. Qua gÇn 10 n¨m ho¹t ®éng vµ trëng thµnh, Chi nh¸nh NHNo & PTNT L¸ng H¹ ®· vµ ®ang lËp nªn nhiÒu thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ trªn nhiÒu lÜnh vùc. Víi nhiÖm vô thùc tËp tæng hîp lµ t×m hiÓu t×nh h×nh chung cña ®¬n vÞ, néi dung cña b¶n b¸o c¸o thùc tËp bao gåm: I. Kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh NHNo & PTNT L¸ng H¹ II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng III. Mét sè nhËn xÐt s¬ bé Trong thêi gian thùc tËp t¹i Chi nh¸nh NHNo & PTNT L¸ng H¹, díi sù híng dÉn chØ b¶o nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o GS-TS Cao Cù Béi, cïng víi c¸c c«, chó, anh chÞ c¸n bé nh©n viªn Chi nh¸nh NHNo & PTNT L¸ng H¹ ®· gióp em hoµn thµnh B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn D¬ng ThÞ Thu HiÒn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b.Néi dung thùc tËp I. Kh¸i qu¸t vÒ Chi nh¸nh NHNo & PTNT L¸ng H¹ 1.C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña cac phßng ban 1.1C¬ cÊu tæ chøc Tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay, vÒ mÆt tæ chøc cña chi nh¸nh còng ®· cã nhiÒu thay ®æi theo híng hoµn thiÖn dÇn phï hîp víi nhÞp ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Ban ®Çu chØ víi 13 ngêi vµ biªn chÕ gèm ban gi¸m ®èc vµ 2 phßng chøc n¨ng th× ®Õn nay, hÖ thèng nh©n sù vµ c¸c phßng ban ®· ph¸t triÓn h¬n nhiÒu c¶ vÒ lîng vµ chÊt. Ho¹t ®éng cña tng bé phËn còng dÇn ®îc hoµn thiÖn h¬n. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña CN NHNo & PTNT L¸ng H¹ Gi¸m ®èc P.Gi¸m ®èc Ph. K.To¸n N.Quü Ph. Tin häc Phßng TCCB & §T Ph. H.ChÝnh Q.TrÞ Ph. TÝn dông P.Gi¸m ®èc Ph. N.vèn& KHTH P.Gi¸m ®èc Tæ K.Tra K.T néi bé Ph. ThÈm ®Þnh Ph. KDNT & TTQT Tæ N.vô ThÎ Tæ TiÕp thÞ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å m¹ng líi Ho¹t ®éng cña CN NHNo & PTNT L¸ng H¹ Cn. B¸ch khoa Ph. KT NQ Ph. GD Sè 2 Ph. TÝn dông Ph. GD Sè 3 Ph. Hµnh chÝnh Ph. GD Sè 5 Ph. GD Sè 4 Cn. Mü Ph. GD Sè 9 Ph. GD Sè 6 Ph. GD Sè 7 Ph. KT NQ Ph. TÝn dông Ph. Hµnh chÝnh Ph. GD Sè 8 Ph. Ph. GD Sè 10 GD Sè 11 Ghi chó: CN B¸ch Khoa, CN Mü §×nh, C¸c phßng giao dÞch trùc thuéc Gi¸m ®èc Chi nh¸nh NHNo L¸ng H¹ 1.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô c¸c phßng ban C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh 454/Q§/ H§QT-TCCB cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam ban hµnh ngµy 24/12/2004 vµ c¸c quyÕt ®Þnh cña Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n L¸ng H¹ vÒ viÖc thµnh lËp c¸c phßng ban trùc thuéc th× chøc n¨ng nhiÖm vô cô thÓ cña mçi phßng nh sau: * Phßng Nguån vèn vµ KÕ ho¹ch tæng hîp Phßng Nguån vèn vµ KÕ ho¹ch tæng hîp cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y :  Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt chiÕn lîc kh¸ch hµng, chiÕn lîc huy ®éng vèn t¹i ®Þa ph¬ng  X©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n theo ®Þnh híng kinh doanh cña NHNo & PTNT ViÖt Nam  Tæng hîp, theo dâi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh vµ quyÕt to¸n kÕ ho¹ch ®Õn c¸c chi nh¸nh trªn ®Þa bµn.  C©n ®èi nguån vèn, sö dông vèn vµ ®iÒu hoµ vèn kinh doanh ®èi víi c¸c chi nh¸nh trªn ®Þa bµn.  Tæng hîp, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh quý, n¨m. Dù th¶o c¸c b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt.  §Çu mèi thùc hiÖn th«ng tin phßng ngõa rñi ro vµ xö lý rñi ro tÝn dông. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Tæng hîp, b¸o c¸o chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc chi nh¸nh giao. * Phßng TÝn dông Phßng tÝn dông cã nhiÖm vô sau ®©y:  Nghiªn cøu x©y dùng chiÕn lîc kh¸ch hµng tÝn dông, ph©n lo¹i kh¸ch hµng vµ ®Ò xuÊt chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi tõng lo¹i kh¸ch hµng nh»m më réng theo híng ®Çu t tÝn dông khÐp kÝn : s¶n xuÊt, chÕ biÕn, tiªu thô, xuÊt khÈu vµ g¾n tÝn dông s¶n xuÊt, lu th«ng vµ tiªu dïng.  Ph©n tÝch kinh tÕ theo ngµnh, nghÒ kü thuËt, danh môc kh¸ch hµng lùa chän biÖn ph¸p cho vay an toµn vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao.  ThÈm ®Þnh vµ ®Ò xuÊt cho vay c¸c dù ¸n tÝn dông theo ph©n cÊp uû quyÒn.  ThÈm ®Þnh c¸c dù ¸n, hoµn thiÖn hå s¬ tr×nh ng©n hµng cÊp trªn theo ph©n cÊp uû quyÒn.  TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn trong níc, níc ngoµi. Trùc tiÕp lµm dÞch vô uû th¸c nguån vèn thuéc ChÝnh phñ, bé, ngµnh kh¸c vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc.  X©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c m« h×nh tÝn dông thÝ ®iÓm, thö nghiÖm ®Þa bµn, ®ång thêi theo dâi, ®¸nh gi¸, s¬ kÕt, tæng kÕt, ®Ò xuÊt Tång gi¸m ®èc cho phÐp nh©n réng.  Thêng xuyªn ph©n lo¹i d nî, ph©n tÝch nî qu¸ h¹n, t×m nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt híng kh¾c phôc.  Gióp gi¸m ®èc chi nh¸nh chØ ®¹o, kiÓm tra ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c chi nh¸nh trùc thuéc trªn ®Þa bµn.  Tæng hîp, b¸o c¸o chuyªn ®Ò theo quy ®Þnh  Thù hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc chi nh¸nh giao. * Phßng thÈm ®Þnh Phßng ThÈm ®Þnh cã c¸c nhiÖm vô sau : 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Thu thËp, qu¶n lý, cung cÊp th«ng tin phôc vô cho thÈm ®Þnh vµ phßng ngõa rñi ro tÝn dông.  ThÈm ®Þnh c¸c kho¶n vay do gi¸m ®èc chi nh¸nh cÊp 1 quy ®Þnh, chØ ®Þnh theo uû quyÒn cña Tæng Gi¸m ®èc vµ thÈm ®Þnh nh÷ng mãn vay vît qu¸ møc ph¸n quyÕt cña gi¸m ®èc chi nh¸nh cÊp díi.  ThÈm ®Þnh c¸c kho¶n vay vît møc ph¸n quyÕt cña gi¸m ®èc chi nh¸nh cÊp 1, ®ång thêi lËp hå s¬ tr×nh Tæng Gi¸m ®èc ®Ó ®Ò nghÞ xem xÐt phª duyÖt.  ThÈm ®Þnh c¸c kho¶n vay do Tæng gi¸m ®èc quy ®Þnh hoÆc do gi¸m ®èc Chi nh¸nh cÊp 1 quy ®Þnh trong møc ph¸n quyÕt cho vay cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh cÊp 1  Tæ chøc kiÓm tra c«ng t¸c kiÓm ®Þnh cña Chi nh¸nh.  TËp huÊn nghiÖp vô cho c¸n bé thÈm ®Þnh.  Thùc hiÖn chÕ ®é th«ng tin, b¸o c¸o theo quy ®Þnh.  Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc Chi nh¸nh cÊp 1 giao. *Phßng Kinh doanh ngo¹i tÖ vµ Thanh to¸n quèc tÕ. Phßng Kinh doanh vµ Thanh to¸n quèc tÕ cã nhiÖm vô sau :  C¸c nghiÖp vô kinh doanh ngo¹i tÖ (mua-b¸n, chuyÓn ®æi), thanh to¸n quèc tÕ trùc tiÕp theo quy ®Þnh.  Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ th«ng qua m¹ng SWIFT NHNo&PTNT ViÖt Nam  Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông, b¶o l·nh ngo¹i tÖ cã liªn quan ®Õn thanh to¸n quèc tÕ.  Thùc hiÖn c¸c dÞch vô kiÒu hèi vµ chuyÓn tiÒn, më tµi kho¶n kh¸ch hµng níc ngoµi.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. *Phßng KÕ to¸n-Ng©n quü 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phßng KÕ to¸n-Ng©n quü cã nhiÖm vô sau :  Trùc tiÕp h¹ch to¸n kÕ to¸n, h¹ch to¸n thèng kª vµ thanh to¸n theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng nhµ níc, NHNo&PTNT ViÖt Nam.  X©y dùng chØ tiªu kÕ ho¹ch tµi chÝnh, quyÕt to¸n kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh, quü tiÒn l¬ng víi c¸c chi nh¸nh trªn ®Þa bµn tr×nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp cÊp trªn phª duyÖt.  Qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü chuyªn dïng theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT trªn ®Þa bµn.  Tæng hîp, lu tr÷ hå s¬ tµi liÖu vÒ h¹ch to¸n, kÕ to¸n, quyÕt to¸n vµ b¸o c¸o theo quy ®Þnh.  Thùc hiÖn c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc theo luËt ®Þnh.  Thùc hiÖn c¸c nghiÖp thanh to¸n trong vµ ngoµi níc.  ChÊp hµnh quy ®Þnh vÒ an toµn kho quü vµ ®Þnh møc tån quü theo quy ®Þnh.  Qu¶n lý, sö dông thiÕt bÞ th«ng tin, ®iÖn to¸n phôc vô nghiÖp kinh doanh theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam.  ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o vµ kiÓm tra chuyªn ®Ò.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc Chi nh¸nh giao. * Phßng Hµnh chÝnh Phßng Hµnh chÝnh cã nhiÖm vô sau ®©y :  X©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng th¸ng, quý cña chi nh¸nh vµ cã tr¸ch nhiÖm thêng xuyªn ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh ®· ®îc Gi¸m ®èc chi nh¸nh phª duyÖt.  X©y dùng vµ triÓn khai ch¬ng tr×nh giao ban néi bé Chi nh¸nh vµ Chi nh¸nh NHNo&PTNT trùc thuéc trªn ®Þa bµn, trùc tiÕp lµm th ký tæng hîp cho gi¸m ®ãc NHNo&PTNT. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  T vÊn ph¸p chÕ trong viÖc thùc thi c¸c nhiÖm vô cô thÓ vÒ giao kÕt hîp ®ång, ho¹t ®éng tè tông, tranh chÊp d©n sù, h×nh sù, kinh tÕ, lao ®éng, hµnh chÝnh liªn quan ®Õn c¸n bé, nh©n viªn vµ tµi s¶n cña Chi nh¸nh.  Thùc thi ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn an ninh, trËt tù, phßng ch¸y, næ t¹i c¬ quan.  Lu tr÷ c¸c ph¸p v¨n b¶n ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ng©n hµng vµ v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña NHNN&PTNT ViÖt Nam.  §Çu mèi giao tiÕp víi kh¸ch ®Õn lµm viÖc, c«ng t¸c t¹i Chi nh¸nh.  Trùc tiÕp qu¶n lý con dÊu cña chi nh¸nh; thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh, v¨n th, ph¬ng tiÖn giao th«ng, b¶o vÖ, y tÕ cña Chi nh¸nh.  Thùc hiÖn c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a TSC§, mua s¾m c«ng cô lao ®éng, vËt rÎ mau háng; qu¶n lý nhµ tËp thÓ, nhµ kh¸ch, nhµ nghØ cña c¬ quan.  §Çu mèi trong viÖc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, v¨n ho¸-tinh thÇn vµ th¨m hái èm ®au, hiÕu hû, c¸n bé nh©n viªn.  Thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ®îc Gi¸m ®èc Chi nh¸nh giao. *Phßng Tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o Phßng Tæ chøc c¸n bé vµ ®µo t¹o cã c¸c nhiÖm vô sau ®©y :  X©y dùng lÒ lèi lµm viÖc trong ®¬n vÞ vµ mèi quan hÖ víi tæ chøc §¶ng, C«ng doµn, chi nh¸nh trùc thuéc trªn ®Þa bµn.  §Ò xuÊt më réng m¹ng líi kinh doanh trªn ®Þa bµn.  §Ò xuÊt ®Þnh møc lao ®éng, giao kho¸n quü tiÒn l¬ng ®Õn c¸c chi nh¸nh Ng©n hµng n«ng nghiÖp trùc thuéc trªn ®Þa bµn theo quy chÕ kho¸n tµi chÝnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam.  Thùc hiÖn c«ng t¸c quy ho¹ch c¸n bé, ®Ò xuÊt cö c¸n bé, nh©n viªn ®i c«ng t¸c, häc tËp trong vµ ngoµi níc. Tæng hîp, theo dâi thêng xuyªn c¸n bé, nh©n viªn ®îc quy ho¹ch, ®µo t¹o. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  §Ò xuÊt, hoµn thiÖn vµ lu tr÷ hå s¬ theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc, §¶ng, Ng©n hµng nhµ níc trong viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khªn thëng, kû luËt c¸n bé, nh©n viªn trong ph¹m vi ph©n cÊp uû quyÒn cña Tæng gi¸m ®èc NHNo&PTNT ViÖt Nam.  Trùc tiÕp qu¶n lý hå s¬ c¸n bé thuéc chi nh¸nh qu¶n lý vµ hoµn tÊt hå s¬, chÕ ®é ®èi víi c¸n bé nghØ hu, nghØ chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, cña ngµnh ng©n hµng.  Thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua, khen thëng cña chi nh¸nh.  ChÊp hµnh c«ng t¸c b¸o c¸o thèng kª, kiÓm tra chuyªn ®Ò.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. *Phßng vi tÝnh  Phßng vi tÝnh cã nhiÖn vô sau ®©y:  Tæng hîp, thèng kª vµ lu tr÷ sè liÖu, th«ng tin liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh.  Xö lý c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lien quan ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n, kÕ to¸n thèng kª, h¹ch to¸n nghiÖp vô tÝn dông vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh.  ChÊp hµnh chÕ ®é b¸o c¸o, thèng kª vµ cung cÊp sè liÖu, th«ng tin theo quy ®Þnh.  Qu¶n lý, b¶o dìng vµ söa ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ tin häc.  Lµm dÞch vô tin häc.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®îc Gi¸m ®èc Chi nh¸nh giao. *Tæ kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé Tæ KiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé cã c¸c nhiÖm vô sau:  X©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c n¨m, quý phï hîp víi ch¬ng tr×nh c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm to¸n cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ ®Æc ®iÓm cô thÓ cña ®¬n vÞ m×nh. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Tu©n thñ tuyÖt ®èi sù chØ ®¹o nghiÖp vô kiÓm tra, kiÓm to¸n. Tæ chøc thùc hiÖn kiÓm tra, kiÓm to¸n theo ®Ò c¬ng, ch¬ng tr×nh c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm to¸n cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ ngay t¹i Héi së vµ c¸c Chi nh¸nh trùc thuéc.  Thùc hiÖn s¬ kÕt, tæng kÕt chuyªn ®Ò theo ®Þnh kú hµng quý, 6 th¸ng, n¨m. Tæ chøc giao ban hµng th¸ng ®èi víi c¸c kiÓm tra viªn Chi nh¸nh ng©n hµng cÊp 2. Tæng hîp vµ b¸o c¸o kÞp thêi c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra, kiÓm to¸n, viÖc chØnh söa c¸c tån t¹i vµ thiÕu sãt cña Chi nh¸nh, ®¬n vÞ m×nh theo ®Þnh kú göi tæ kiÓm tra, kiÓm to¸n, v¨n phßng ®¹i diÖn vµ ban kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé. Hµng th¸ng cã b¸o c¸o nhanh vÒ c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm to¸n cña m×nh vÒ Ban kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé.  Tæ chøc kiÓm tra, x¸c minh, tham mu cho Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt ®¬n th thuéc thÈm quyÒn, lµm nhiÖm vô thêng trùc ban chèng thèng tham nhòng, tham mu cho l·nh ®¹o trong ho¹t ®éng chèng tham nhòng, tham «, l·ng phÝ vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm t¹i ®¬n vÞ m×nh.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Tæng Gi¸m ®èc, trëng ban kiÓm tra, kiÓm tra, kiÓm to¸n néi bé hoÆc Gi¸m ®èc giao.  Thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. *Tæ tiÕp thÞ  Tæ tiÕp thÞ cã c¸c nhiÖm vô sau:  §Ò xuÊt kÕ ho¹ch tiÕp thÞ, th«ng tin, tyªn truyÒn qu¶ng b¸ ®Æc biªt lµ c¸c ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh vÒ c¸c s¶n phÈm dÞch vô cung øng trªn thÞ trêng.  TriÓn khai c¸c ph¬ng ¸n tiÕp thÞ, th«ng tin tuyªn truyÒn theo chØ ®¹o cña NHNo&PTNT ViÖt Nam vµ Gi¸m ®èc Chi nh¸nh.  X©y dùng kÕ ho¹ch qu¶n b¸ th¬ng hiÖu, thùc hiÖn v¨n ho¸ doanh nghiÖp, lËp ch¬ng tr×nh phèi hîp víi c¬ quan b¸o chÝ truyÒn th«ng, qu¶ng b¸ ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh vµ cña NHNo&PTNT ViÖt Nam. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  §Çu mèi tr×nh Gi¸m ®èc chØ ®¹o ho¹t ®éng tiÕp thÞ, th«ng tin, tuyªn truyÒn b»ng c¸c h×nh thøc thÝch hîp nh c¸c Ên phÈm, catalog, s¸ch, lÞch, thiÕp, tê gÊp, ap phÝch... theo quy ®Þnh.  Thùc hiÖn lu tr÷, khai th¸c, sö dông c¸c Ên phÈm, s¶n phÈm, vËt phÈm nh phim t liÖu, h×nh ¶nh, b¨ng ®Üa ghi ©m, ghi h×nh...ph¶n ¸nh c¸c sù kiÖn vµ ho¹t ®éng quan träng cã ý nghÜa lÞch sö ®èi víi ®¬n vÞ.  So¹n th¶o b¸o c¸o chuyªn ®Ò tiÕp thÞ, th«ng tin, tuyªn truyÒn cña ®¬n vÞ.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. *Tæ nghiÖp vô thÎ  Tæ nghiÖp vô thÎ cã nhiÖm vô sau ®©y:  Trùc tiÕp tæ chøc triÓn khai nghiÖp vô thÎ trªn ®Þa bµn theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam.  Thùc hiÖn qu¶n lý, gi¸m s¸t nghiÖp vô ph¸t hµnh vµ thanh to¸n thÎ theo quy ®Þnh cña NHNo&PTNT ViÖt Nam.  Tham mu cho Gi¸m ®èc Chi nh¸nh ph¸t triÓn m¹ng líi ®¹i lý vµ chñ thÎ.  Qu¶n lý, gi¸m s¸t thiÕt bÞ ®Çu cuèi.  Gi¶i ®¸p th¾c m¾c cña kh¸ch hµng, xö lý c¸c tranh chÊp, khiÕu n¹i ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh thÎ thuéc ®Þa bµn ph¹m vi qu¶n lý.  Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Gi¸m ®èc giao. 2.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Cïng víi sù ra ®êi cña mét sè chi nh¸nh ng©n hµng N«ng nghiÖp t¹i c¸c thµnh phè lín, khu ®« thÞ vµ trung t©m kinh tÕ trªn mäi miÒn ®Êt níc trong giai ®o¹n 1996-1997, ngµy 1/8/1996 t¹i quyÕt ®Þnh sè 334/Q§-NHNo-02 cña Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam, Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹ ®îc thµnh lËp vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng tõ 17/3/1997 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sù ra ®êi cña Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹ lµ bíc më ®Çu cho sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n viÖt Nam t¹i c¸c ®Þa bµn ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp vµ trung t©m kinh tÕ trªn mäi miÒn ®Êt níc, thÓ hiÖn híng ®i ®óng theo bíc ph¸t triÓn tÊt yÕu phï hîp víi quy luËt ph¸t triÓn cña hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam. GÇn 10 n¨m tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay,Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹ ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn víi nh÷ng khã kh¨n thö th¸ch, nhng còng ®· gÆt h¸i ®îc nhiÒu thµnh c«ng. Qua tõng giai ®o¹n, c¸n bé ng©n hµng ®Òu cã nh÷ng tæng kÕt, ®¸nh gi¸ cô thÓ ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc còng nh v¹ch ra chiÕn lîc cho c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn tiÕp theo. Chóng ta cã thÓ nh×n l¹i qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹ qua c¸c giai ®o¹n sau: Giai ®o¹n 1: Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹ ra ®êi, võa æn ®Þnh tæ chøc, vµ triÓn khai tõng bíc ho¹t ®éng kinh doanh.(17/3/1997- 31/12/1997) Nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp vµ b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng, Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹ gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n. Bªn c¹nh nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt tæ chøc, nguån vèn kinh doanh th× còng cã nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan kh¸c ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng kinh doanh cßn non trÎ.§ã lµ Cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ b¾t ®Çu tõ Th¸i Lan th¸ng 5/1997 vµ sau ®ã lan ra hµng lo¹t c¸c níc trong khu vùc. Tríc sù mÊt æn ®Þnh cña thÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ, cïng víi sù yÕu kÐm trong qu¶n lý, m«i trêng ph¸p lý ®· ®Æt nhiÒu ng©n hµng níc ta ®øng tríc nguy c¬ ph¸ s¶n. NhËn thøc s©u s¾c nh÷ng khã kh¨n trªn, cïng víi sù ra ®êi kÞp thêi cña nghÞ quyÕt 49/CP, v¨n b¶n sè 907/NHNo-05 t¹o hµnh lang ph¸p lý cã ý nghÜa quan träng, TËp thÓ Chi uû, Ban l·nh ®¹o Chi nh¸nh ®· ph¸t ®éng phong trµo thi ®ua: Hoµn thµnh xuÊt s¾c kÕ ho¹ch kinh doanh n¨m 1997. Phong trµo Êy lµ ®éng lùc míi t¹o nªn kh«ng khÝ thi ®ua s«i næi, hiÖu qu¶ cña chi nh¸nh. Nh÷ng thµnh qu¶ mµ chi nh¸nh ®· ®¹t ®îc trong giai ®o¹n nµy rÊt ®¸ng khÝch lÖ. Nguån vèn huy ®éng ®· ®¹t 202 tû VN§, ®Æt quan hÖ tÝn dông víi nhiÒu kh¸ch hµng lín nh Tæng c«ng ty ThÐp ViÖt nam,Tæng c«ng ty c¬ ®iÖn n«ng nghiÖp vµ thuû lîi, Tæng c«ng ty x¨ng dÇu...C«ng t¸c thanh to¸n trãng n¨m 1997 chØ sau 8 th¸ng ho¹t ®éng, doanh sè thanh to¸n chuyÓn kho¶n t¹i Chi nh¸nh ®· ®¹t 5.072.072 triÖu ®ång vµ ®îc ®¸nh gi¸ lµ phong c¸ch phôc vô cña hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n tèt h¬n so víi hÖ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thèng kho b¹c. C«ng t¸c kho quü ®Õn 31/12/1997 ®· ®¹t quü thu nhËp 844 triÖu ®ång. §©y lµ nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ bëi v× mét chi nh¸nh võa thµnh lËp, võa kiÖn toµn bé m¸y tæ chøc, võa kinh doanh nhng víi môc tiªu tiÕp thÞ, giíi thiÖu t×m b¹n hµng lµ chÝnh mµ ®· cã quü thu nhËp ngay. MÆc dï ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ban ®Çu kh¶ quan nhng Chi nh¸nh cßn rÊt nhiÒu mÆt ph¶i hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ®ã lµ: KiÖn toµn bé m¸y, t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ, ®Þnh h×nh vµ häach ®Þnh chiÕn lîc kinh doanh ®óng híng, ®µo t¹o con ngêi, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kh¸ch hµng. Ho¹t ®éng ng©n hµng cña Chi nh¸nh míi chØ dõng l¹i ë mét sè nghiÖp vô tÝn dông truyÒn thèng, c¸c nghiÖp vô ng©n hµng hiÖn ®¹i cha triÓn khai ®îc, ph¬ng tiÖn lµm viÖc nh xe «t«, m¹ng SWIFT, c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n hiÖn ®¹i kh¸c cãn thiÕu ®· lµm h¹n chÕ ®Õn qu¸ tr×nh häat ®éng cña chi nh¸nh. MÆt kh¸c do thiÕu c¸n bé nªn cha ph©n c«ng ®îc c¸n bé lµm gi¸m ®Þnh viªn. §©y thùc sù lµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc ®ßi hái tËp thÓ c¸n bé viªn chøc Chi nh¸nh L¸ng H¹ ph¶i nç lc phÊn ®Êu ®ª hoµn thiÖn dÇn trong nh÷ng giai ®o¹n tiÕp theo. Giai ®o¹n 2: Thêi kú x©y dùng ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña Chi nh¸nh nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû (1998-2000) Trong n¨m 1998, theo ®¸nh gi¸ cña Ng©n hµng thÕ giíi th× nÒn kinh tÕ ViÖt Nam vÉn tiÕp tôc gÆp khã kh¨n. Ho¹t ®éng ng©n hµng trªn ®¹i bµn Hµ Néi còng con nhiÒu h¹n chÕ vª nguån vèn trung dµi h¹n cßn máng, chÊt lîng tÝn dông n¨m 1997 tuy cã tiÕn bé nhng nî qu¸ h¹n cßn ë møc cao. Trong §¹i héi viªn chøc Chi nh¸nh L¸ng H¹ ngµy 25/01/1998, ®ång chÝ KiÒu Träng TuyÕn- G§ Chi nh¸nh ®· chØ ®¹o: PhÊn ®Êu ®a nÒn kinh tÕ bíc sang giai ®o¹n ph¸t triÓn míi, träng t©m lµ” TiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng cuéc ®æi míi, ph¸t huy néi lùc, n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c quèc tÕ, cÇn kiÖm ®Ó c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, phÊn ®Êu hßan thµnh c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi ®Õn n¨m 2000”. §©y lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn theo chiÒu s©u, t¨ng hiÖu qu¶ vµ søc c¹nh trnah trong nÒn kinh tÕ, lµnh m¹nh ho¸ tµi chÝnh tiÒn tÖ. Tríc Môc tiªu, nhiÖm vô cña toµn ngµnh mµ ®Æc biÖt lµ ngµnh Ng©n hµng Hµ Néi lµ rÊt nÆng nÒ, ®ång chÝ còng chØ râ: 4 Môc tiªu vµ 5 ®Þnh híng lín cña ngµnh trong n¨m 1998. §ång thêi chØ râ nh÷ng viÖc cÇn lµm tríc m¾t vµ nh÷ng vÇn ®Ò cÇn ph¶i kh¾c phôc trong v¬ chÕ l·i suÊt, c«ng t¸c kÕ to¸n thanh to¸n, c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ, viÖc triÓn khai nghiªn cøu luËt Ng©n hµng Nhµ níc vµ luËt c¸c tæ chøc tÝn dông. KÕt qu¶ n¨m 1998 ®· ®¸nh ®Êu sù trëng thµnh trong kinh doanh cña Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹. So víi n¨m 1997, møc huy ®éng t¨ng h¬n 3 lÇn, d nî 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¨ng 1,5 lÇn.C«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ vµ thu nhËp quü t¨ng vît bËc, ®Æc biÖt trong chÝnh s¸ch tÝn dông ®· h×nh thµnh chÝnh s¸ch kh¸ch hµng lµ phôc vô c¸c doanh nghiÖp n«ng nghiÖp lín. C«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ ®· æn ®Þnh vÒ nh©n sù qua viÖc thµnh lËp tæ thanh to¸n quèc tÕ. Chi nh¸nh còng ®· rót ra nh÷ng bµi häc thùc tiÔn trong ho¹t ®éng ®èi ngo¹i. N¨m 1998 còng lµ n¨m Chi nh¸nh L¸ng h¹ ®· ¸p dông thµnh c«ng mèi liªn kÕt t¬ng hç víi c¸c ng©n hµng n«ng nghiÖp b¹n, t¹o qu¸ tr×nh khÐp kÝn tõ kh©u cho vay hµng xuÊt- thu ngo¹i tÖ- phôc vô kh¸ch hµng nhËp- t¹o tiÒn göi VN§ víi l·i suÊt thÊp- t¸i ®Çu t hµng xuÊt víi l·i suÊt u ®·i h¬n, t¹o søc m¹nh trong c¹nh tranh.Víi nh÷ng thµnh tÝch Êy, Chi nh¸nh ®· ®¹t danh hiÖu l¸ cê ®Çu trong khu vùc ®« thÞ trong toµn hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam, gãp phÇn vµo thµnh tÝch chung cña toµn hÖ thèng trong ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 1998. Trong hai n¨m cuèi thÕ kØ 1999,2000, cïng víi nÒn kinh tÕ c¶ níc, ho¹t ®éng kinh tÕ cña Hµ Néi ®øng tríc nh÷ng khã kh¨n, thö th¸ch nh÷ng còng cã nh÷ng thuËn lîi lµ: Kinh tÕ trong khu vùc bíc ®Çu kh«i phôc sau khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ, thÞ trêng còng nh møc tiªu thô hµng ho¸ ho¹t ®éng s«i ®éng vµ t¨ng h¬n tríc, thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p kÝch cÇu cña chÝnh phñ, kinh tÕ trong níc còng cã nh÷ng biÓu hiÖn tÝch cùc. Sù chñ ®éng tÝch cùc trong chØ ®¹o ®iÒu hµnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng vµ t¹i tÊt c¶ c¸c ngµnh ®· t¹o ra nh÷ng nh©n tè thô©n lîi h¬n cho ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong ho¹t ®éng ng©n hµng, tiÒn tÖ vµ tû gi¸ t¬ng ®èi æn ®Þnh hîp lý, kh«ng cã biÕn ®éng lín. M«i trêng kinh tÕ nh×n chung kh«ng cã nh÷ng yÕu tè g©y mÊt æn ®Þnh cho ho¹t ®éng ng©n hµng. Lßng tin cña c¸c ®Êt níc vµ nh©n d©n víi c¸c ng©n hµng dÇn ®îc n©ng lªn. Hµnh lang ph¸p lý cho ho¹t ®éng ng©n hµng tiÕp tôc ®îc bæ sung vµ hoµn chØnh. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, nÒn kinh tÕ Hµ néi vÉn cßn béc lé mét sè h¹n chÕ. Kinh tÕ t¨ng trëng cao h¬n nhng cha thùc sù ch¾c ch¾n. C¸c yÕu tè b¶o ®¶m chÊt luîng vµ ®é æn ®Þnh cña t¨ng trëng tuy ®· ®îc x¸c lËp nhng cha ®Òu vµ cha ®ñ. Tõ nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi trªn, nh»m thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ®Þnh híng kinh doanh cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n trong n¨m 2000, Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹ ®· x¸c ®Þnh môc tiªu vµ ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn träng t©m. KÕt qu¶ lµ ®Õn 31/12/2000 chi nh¸nh ®· ®Æt quan hÖ tÝn dông víi 27 doanh nghiÖp (21 ®¬n vÞ doanh nghiÖp nhµ níc vµ 6 ®¬n vÞ ngoµi quèc doanh). 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng d nî ®¹t 661 tû ®ång, nguån vèn huy ®éng t¹i Chi nh¸nh ®¹t 2.043 tû. Nî qu¸ h¹n gi÷ ë møc thÊp kÓ c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi còng nh sè t¬ng ®èi chiÕm 0,24% tæng d nî. KÕt qu¶ tµi chÝnh t¨ng ®Òu, v÷ng ch¾c ë c¸c th¸n, ®Æc biÖt trong ho¹t ®éng thanh to¸n. Ngµy 18/9/2000 Chi nh¸nh L¸ng H¹ lµ mét trong sè 9 Chi nh¸nh trªn toµn quèc thuéc hÖ thèng ng©n hµng n«ng nghiÖp ¸p dông hÖ thèng chuyÓn tiÒn ®iÖn tö c«ng nghÖ tiªn tiÕn. Giai ®o¹n 3: Chi nh¸nh L¸ng H¹ v÷ng bíc tiÕn vµo thÕ kû 21(20012006) §©y lµ giai ®o¹n Chi nh¸nh L¸ng H¹ tõng bíc chuyÓn m×nh ®¸p øng yªu cÇu míi cña nÒn kinh tÕ theo tinh thÇn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø IX vµ §¹i héi §¶ng bé Thµnh phè Hµ Néi lÇn thø XIII còng nh ®Þnh híng chiÕn lîc giai ®o¹n 2001-2010 cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam lµ: TËp trung søc triÓn khai ch¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø IX. Thùc hiÖn ®óng néi dung vµ lé tr×nh ®Ò ¸n c¬ cÊu l¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam 2001-2010 ®· ®îc ChÝnh phñ phª duyÖt: tiÕp tôc duy tr× tèc ®é t¨ng trëng cao nguån vèn vµ sö dông vèn, ®¶m b¶o an toµn vèn vµ kh¶ n¨ng sinh lêi nh»m t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh, ®¸p øng ®îc yªu cÇu chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n suÊt, s¾p xÕp ®æi míi ®Êt níc; më réng vµ n©ng cao chÊt lîng dÞch vô ng©n hµng; thÝch øng nhanh chãng víi m«i trêng kinh doanh míi; TiÕp tôc ®æi míi c«ng nghÖ vµ ®µo t¹o nguån nh©n lùc phï hîp víi tiÕn tr×nh hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng ng©n hµng vµ theo kÞp tiÕn tr×nh héi nhËp khu vùc vµ quèc tÕ trong t¬ng lai gÇn. §©y còng lµ giai ®o¹n Chi nh¸nh L¸ng H¹ cã sù chuyÓn giao mét thÕ hÖ c¸n bé l·nh ®¹o míi. Th¸ng 3/2001, ®ång chÝ KiÒu Träng TuyÕn- Nguyªn Gi¸m ®èc Chi nh¸nh L¸ng H¹ ®îc ®Ò b¹t gi÷ chøc vô Phã Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam; ®ång chÝ Lª Hång Phong – Phã Gi¸m ®èc thêng trùc ®îc ®Ò b¹t gi÷ chøc vô Gi¸m ®èc Chi nh¸nh. C¸c ®ång chÝ Ng« Quèc Ninh- trëng phßng KÕ ho¹ch kinh doanh, Cao ThÞ H¹nh- Trëng phßng KÕ to¸n ng©n quü ®îc ®Ò b¹t gi÷ chøc vô Phã gi¸m ®èc. Díi sù chØ ®¹o cña §¶ng uû, Ban Tæng Gi¸m ®èc Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam, Chi uû, Ban Gi¸m ®èc Chi nh¸nh L¸ng H¹ ®· më ®ît sinh ho¹t chÝnh trÞ s©u réng nh»m phæ biÕn v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng IX vµ ch¬ng tr×nh hµnh ®éng thùc hiÖn nghÞ quyÕt cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam. Cuèi th¸ng 4 /2001 §¹i héi 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chi uû nhiÖm kú I t¹i Chi nh¸nh L¸ng H¹ ®· ®îc tiÕn hµnh. §¹i héi ®· kiÓm ®iÓm, ®¸nh gi¸ c«ng t¸c l·nh ®¹o nhiÖm kú tríc vµ ®Ò ra nh÷ng néi dung cÇn tËp trung thùc hiÖn trong nhiÖm kú míi. §¹i héi ®· thÓ hiÖn quyÕt t©m phÊn ®Êu thùc hiÖn ®Þnh híng chiÕn lîc kinh doanh giai ®o¹n 2001-2005 cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam vµ môc tiªu chiÕn lîc kinh doanh toµn Chi nh¸nh L¸ng H¹ víi c¸c chØ tiªu cô thÓ: - Nguån vèn t¨ng trëng 30-40% h»ng n¨m - D nî t¨ng 30-35% h»ng n¨m - Nî qu¸ h¹n díi 1% tæng d nî - Quü thu nhËp t¨ng 10% hµng n¨m Giai ®o¹n 4: Giai ®o¹n hiÖn nay: ®©y lµ thêi kú c¬ së ph¶i n©ng cao mäi mÆt ho¹t ®éng ®Ó v÷ng bíc trong xu thÕ quèc tÕ ho¸, toµn cÇu ho¸ nÒn kinh tÕ Bªn c¹nh ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc ®oµn thÓ còng ®ùoc quan t©m ph¸t triÓn. Qua c¸c n¨m Chi bé Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹ ®Òu ®îc §¶ng bé Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam tÆng giÊy khen tËp thÓ c¬ së §¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh. C«ng ®oµn Chi nh¸nh lu«n phèi hîp chÆt chÏ víi bé phËn chuyªn m«n vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng thùc hiÖn tèt nhiÖm vô b¶o vÖ quyÒn lîi cho c¸n bé viªn chøc c¬ quan, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ t¹i Chi nh¸nh, lµm tèt vai trß thóc ®Èy c¸c phong trµo v¨n thÓ t¹i c¬ quan vµ c¸c c«ng t¸c x· héi do ngµnh vµ thµnh phè ph¸t ®éng. Chi nh¸nh còng thêng xuyªn liªn hÖ chÆt chÏ víi cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng trªn ®Þa bµn, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi÷ g×n trËt tù an ninh, an toµn x· héi, tham gia giao ban hµng th¸ng trªn ®Þa bµn phêng. §ång thêi Chi nh¸nh NHNo L¸ng H¹ còng tÝch cùc tham gia c«ng t¸c chÝnh trÞ x· héi, ®ãng gãp ñng hé vËt chÊt tinh thÇn co c¸c phong trµo, tõ n¨m 1998-2002 chi nh¸nh ®· ñng hé ®îc tæng sè tiÒn lµ: 106.300.000® Tõ nÒn t¶ng nh÷ng thµnh qu¶ mµ chi nh¸nh ®· ®¹t ®îc h«m nay còng chØ lµ bíc ®Çu, ®ã lµ nÒn t¶ng ®Ó Chi nh¸nh L¸ng H¹ v÷ng bíc ®i lªn, phÝa tríc cßn nhiÒu khã kh¨n thö th¸ch. Víi truyÒn thèng ®oµn kÕt, nhÊt trÝ , quyÕt t©m vît qua mäi gian khã, giµnh nh÷ng thµnh tÝch cao nhÊt cña tËp thÓ c¸n bé viªn chøc Chi nh¸nh nh÷ng n¨m qua, nhÊt ®Þnh Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n L¸ng H¹ sÏ v¬n lªn, gãp phÇn phôc vô ®¾c lùc sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ §Êt níc II.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh. 1.1ThuËn lîi N¨m 2006 lµ n¨m nÒn kinh tÕ ®Êt níc cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn vît bËc, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ ®¹t 8,17%, cao h¬n møc b×nh qu©n 20 n¨m ®æi míi (b×nh qu©n 7,5%/n¨m). Kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t xÊp xØ 40 triÖu USD, t¨ng 22% so víi n¨m 2005, tæng sè vèn ®Çu t níc ngoµi ®¹t con sè kØ lôc 10,2 tû USD. NhiÒu dù ¸n lín, c«ng tr×nh lín phôc vô h¹ tÇng c¬ së, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng, n©ng cao d©n trÝ ®ang ®îc triÓn khai tõng bíc cã hiÖu qu¶. N¨m 2006 còng lµ n¨m diÔn ra nhiÒu sù kiÖn quan träng nh ViÖt Nam chÝnh thøc gia nhËp tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO ®ång thêi ®¹t ®îc nhng cam kÕt tµi trî vèn víi møc kû lôc 4,4 tû USD tõ c¸c tæ chøc níc ngoµi, høa hÑn mét lîng vèn lín phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ. Ngµnh ng©n hµng ViÖt Nam còng cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc, luËt c¸c TCTD ®· vµ ®ang dÇn hoµn thiÖn, tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh t¹o ®éng lùc m¹nh mÏ, ®ßi hái tõng TCTD ph¶i tõng bíc ®æi míi ®Ó t¨ng tÝnh c¹nh tranh trong m«i trêng kinh doanh quèc tÕ. 1.2 Khã kh¨n Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, nÒn kinh tÕ còng ®ang gÆp ph¶i rÊt nhiÒu nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc do thiªn tai lôt léi t¹i c¸c tØnh MiÒn trung, T©y Nam bé vµ sù biÕn ®éng gi¸ c¶ trong níc ®Æc biÖt lµ gi¸ vµng, gi¸ ®«la, gi¸ x¨ng dÇu, ph©n bãn, gi¸ than...®· ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn cuéc sèng cña ngêi d©n, ¸p lùc cña héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ khiÕn cho m«i trêng kinh doanh cã nhiÒu sù c¹nh tranh gay g¾t. Ho¹t ®éng ng©n hµng còng gÆp ph¶i rÊt nhiÒu khã kh¨n trong c«ng t¸c huy ®éng vèn khi c¸c kªnh huy ®éng vèn ngµy cµng ph¸t triÓn lµm thu hÑp thÞ phÇn cña c¸c Ng©n hµng. Mét luång vèn lín chuyÓn sang ®Çu t vµng vµ chøng kho¸n khi gi¸ vµng biÕn ®éng m¹nh vµ thÞ trêng chøng kho¸n bïng næ. Mét luång vèn kh¸c tËp trung vµo Tr¸i phiÕu víi l·i suÊt cao nhiÒu u ®·i cña mét sè tËp ®oµn kinh tÕ, mét sè Ng©n hµng th¬ng m¹i quy m« lín. TiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ khiÕn cho viÖc la chän c¸c doanh nghiÖp cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, hiÖu qu¶ lµ t¬ng ®èi khã kh¨n khi c¹nh tranh ngµy cµng cao. ViÖc më réng quy chÕ vÒ ho¹t ®éng cña c¸c TCTD níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®ång thêi víi viÖc nhiÒu tæ chøc tÝn dông, tæ chøc tµi chÝnh víi thÕ m¹nh vÒ vèn vµ dÞch vô chÊt lîng cao ®îc thµnh lËp míi vµ më réng thªm mµng líi ho¹t ®éng lµ th¸ch thøc kh«ng nhá ®èi víi c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i quèc doanh. ViÖc ViÖt Nam gia nhËp Tæ chøc th¬ng m¹i thÕ giíi WTO mÆc dï t¹o nhiÒu c¬ héi nhng 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 còng g©y kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi hÖ thèng Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ViÖt Nam khi ®Þa bµn ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn ®« thÞ lín cßn nhá. 2.T×nh h×nh kinh doanh hiÖn nay cña Chi nh¸nh 2.1 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2006 C«ng t¸c nguån vèn: Tæng nguån vèn ®Õn 31/12/2006 ®¹t 5.905 tû ®ång, trong ®ã huy ®éng Tr¸i phiÕu AGRIBANK 2006 lµ 584 tû ®ång. Nh vËy, tæng nguån vèn n¨m 2006 t¨ng tû ®ång so víi 31/12/2005 t¬ng ®¬ng 147%, ®¹t 121% kÕ ho¹ch n¨m 2006( KH: 4.900 tû ®ång). Trong ®ã: *C¬ cÊu nguån vèn theo lo¹i tiÒn: - Nguån vèn néi tÖ ®¹t 4.854 tû ®ång, trong ®ã huy ®éng Tr¸i phiÕu AGRIBANK 2006 lµ 584 tû ®ång, t¨ng 1,718 tû ®ång so víi n¨m 2005, ®¹t 121% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2006 (KH: 4.000 tû ®ång) - Nguån vèn ngo¹i tÖ ®¹t 1.052 tû ®ång, t¨ng 164 tû ®ång so víi n¨m 2005, ®¹t 117% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2006 (KH: 900 tû ®ång). Chi nh¸nh lÊy tû gi¸ quy ®æi lµ 16.091 VND/USD. * C¬ cÊu nguån vèn theo kú h¹n: - Nguån vèn kh«ng kú h¹n: 1.278 tû ®ång, t¨ng 294 tû ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 22% tæng nguån vèn. Trong ®ã ngo¹i tÖ lµ 285 tû ®ång chiÕm 4.8% tæng nguån. - Nguån vèn cã k× h¹n díi 12 th¸ng: 859 tû ®ång, t¨ng 39 tû so víi 2005, chiÕm 15% tæng nguån vèn. Trong ®ã ngo¹i tÖ 200 tû chiÕm 3,4% tæng nguån vèn. - Nguån vèn cã k× h¹n tõ 12- 24 th¸ng: 1.197 tû ®ång, t¨ng 114 tû ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 20% tæng nguån. Trong ®ã ngo¹i tÖ 321 tû ®ång chiÕm 5.4% tæng nguån vèn. - nguån cã k× h¹n tõ 24 th¸ng trë lªn: 2.571 tû ®ång trong ®ã Tr¸i phiÕu AGRIBANK 2006 lµ 584 tû ®ång, t¨ng 1.435 tû ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 44% tæng nguån. Trong ®ã ngo¹i tÖ 246 tû ®ång chiÕm 4,2% tæng nguån vèn. *C¬ cÊu vèn theo thµnh phÇn kinh tÕ: - Nguån vèn tõ d©n c: 1.775 tû ®ång, t¨ng 284 tû so víi n¨m 2005, chiÕm 30% tæng nguån vèn, trong ®ã ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ lµ 299 tû ®ång, huy ®éng Tr¸i phiÕu AGRIBANK 2006 lµ 4 tû ®ång. ChØ tiªu nµy so víi kÕ ho¹ch TW ®Ò ra cßn thÊp ( theo kÕ ho¹ch, tiÒn göi d©n c ph¶i chiÕm 42% tæng nguån vèn huy ®éng). 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nguån vèn tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ: 3.505 tû ®ång, t¨ng 2.061 tû ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 59% tæng nguån vèn trong ®ã mua giÊy tê cã gi¸ lµ 120 tû, mua Tr¸i phiÕu AGRIBANK 2006 lµ 330 tû. - Nguån vèn tõ c¸c TCTD: 626 tû ®ång, t¨ng 538 tû ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 11% tæng nguån vèn trong dã tiÒn göi lµ 46 tû, mua giÊy tê cã gi¸ lµ 330 tû, mua Tr¸i phiÕu AGRIBANK 2006 lµ 250 tû dång. C«ng t¸c tÝn dông Tæng d nî ®Õn 31/12/2006 ®¹t 2.057 tû ®ång, t¨ng 181 tû ®ång( tøc 10%) so víi n¨m 2005, ®¹t 89% so víi kÕ häch n¨m 2006 ( KH: 2.300 tû ®ång). Trong ®ã: *D nî theo lo¹i tiÒn: D nî vÒ néi tÖ ®¹t 978 tû ®ång, gi¶m 123 tû ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 48% tæng d nî. D nî ngo¹i tÖ ®¹t 1.079 tû ®ång, t¨ng 304 tû ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 52% tæng d nî. *D nî theo thµnh phÇn kinh tÕ: Doanh nghiÖp n«ng nghiÖp: 1.245 tû ®ång, t¨ng 84 tû ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 61% tæng d nî. Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh: 757 tû ®ång, t¨ng 96 tû ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 36% tæng d nî. Cho vay tiªu dïng, ®êi sèng, cÇm cè chøng chØ cã gi¸: 56 tû ®ång, t¨ng 1 tû ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 3% tæng d nî. *D nî theo thêi gian: D nî ng¾n h¹n: 1.269 tû ®ång, t¨ng 281 tû ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 62% tæng d nî. D nî trung, dµi h¹n: 788 tû ®ång, gi¶m 100 tû ®ång so víi n¨m 2005, chiÕm 38% tæng d nî. *NghiÖp vô b¶o l·nh: Tæng sè mãn b¶o l·nh n¨m 2006: 373 mãn víi tæng gi¸ trÞ 2.404 tû ®ång. Sè phÝ thu ®îc lµ 1 tû ®ång chiÕm 68,9% tæng thu nhËp tõ ho¹t ®éng dÞch vô. + B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång: 45 mãn víi gi¸ trÞ lµ 794 tû ®ång + B¶o l·nh dù thÇu: 74 mãn víi gi¸ trÞ 39 tû ®ång + B¶o l·nh thanh to¸n: 51 mãn víi gi¸ trÞ 7 tû ®ång + B¶o l·nh kh¸c: 7 mãn víi gi¸ trÞ 586 tû ®ång + Tæng sè tiÒn ph¶i cho vay b¾t buéc: Kh«ng cã N¨m 2006 kh«ng cã trêng hîp nµo Ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô b¶o l·nh víi bªn nhËn b¶o l·nh hoÆc xö lý tµi s¶n dÎ thùc hiÖn nghÜa vô b¶o l·nh. *Nî xÊu: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæng nî xÊu n¨m 2006 lµ 9.785 triÖu ®ång chiÕm 0,48% tæng d nî, t¨ng 3 tû ®ång so víi n¨m 2005 trong ®ã nî nhãm 4 lµ 3.610 triÖu ®ång vµ nhãm 5 lµ 2.865 triÖu ®ång, chñ yÕu cña doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ cho vay tiªu dïng, ®êi sèng. Trong ®ã to¸n bé lµ do qu¸ h¹n gèc trªn 90 ngµy. Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ - VÒ kinh doanh ngo¹i tÖ: N¨m 2006, doanh sè mua ngo¹i tÖ ®¹t 369 triÖu USD, doanh sè b¸n ngo¹i tÖ ®¹t 372 triÖu USD, t¨ng trªn 20% so víi thùc hiÖn n¨m 2005, ®¹t xÊp xØ 110% kÕ ho¹ch n¨m 2006. L·i rßng thu ®îc tõ kinh doanh ngo¹i tÖ lµ 212 triÖu ®ång trong ®ã ®· bï ®¾p kho¶n phÝ mua b¸n néi bé cña NHNo ViÖt Nam. - VÒ thanh to¸n qu«c tÕ: Doanh sè TTQT ®¹t 550 triÖu USD n¨m 2006 b»ng 124% so víi n¨m2005, ®¹t 112% kÕ ho¹ch n¨m 2006, trong ®ã chuyÓn tiÒn lµ 98 triÖu USD vµ thanh to¸n L/C lµ 452 triÖu USD. - ChuyÓn tiÒn kiÒu hèi n¨m 2006 lµ 3,9 triÖu USD ®¹t 205% so víi n¨m 2005, b»ng 177% kÕ haäch n¨m 2006, trong ®ã Western Union lµ 1,2 triÖu USD ®¹t 388% so víi n¨m 2005, b»ng 240% so víi kÕ ho¹ch n¨m 2006. C«ng t¸c kÕ to¸n, ng©n quü vµ Ph¸t triÓn di¹ch vô thanh to¸n: * C«ng t¸c kÕ to¸n: Tæng doanh sè thanh to¸n n¨m 2006 ®¹t 213.482 tû ®ång, b»ng 133% so víi cïng kú n¨m tríc. Trong ®ã: tiÒn mÆt chiÕm tû träng 2,45%/ Tæng doanh sè thanh to¸n. ChuyÓn kho¶n chiÕm tû träng 97,55%/ Tæng doanh sè thanh to¸n. Doanh sè chuyÓn tiÒn ®i: 94.425 tû ®ång, b»ng 125% so cïng kú, chiÕm tû träng 44,2%/Tæng doanh sè thanh to¸n. Doanh sè chuyÓn tiÒn ®Õn: 96.170 tû ®ång, b¨ng 127% so cïng kú, chiÕm tû träng 45%/Tæng doanh sè thanh to¸n. *C«ng t¸c kho quü: Doanh sè thu tiÒn mÆt 2006: 6.260 tû ®ång, b»ng 119,5% so cïng kú n¨m tríc. Doanh sè chi tiÒn mÆt n¨m 2006: 6.250 tû ®ång, b»ng 119,5% so víi cïng kú n¨m tríc. Lîng thu, chi tiÒn mÆt h»ng ngµy tuy cã thÊp h¬n n¨m 2004 song lîng tiÒn mÆt b×nh qu©n ngµy tõ 18- 20 tû. * C«ng t¸c ph¸t triÓn dÞch vô thanh to¸n: C¸c dÞch vô thanh to¸n truyÒn thèng vµ c¸c dÞch vô míi triÓn khai nh dÞch vô chuyÓn tiÒn nhanh Western Union, dÞch vô tr¶ lêi tù ®éng Phone Banking ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n gióp t¨ng trëng thu dÞch vô cña chi nh¸nh. N¨m 2006, tæng sè thÎ ghi nî ATM ®· ph¸t hµnh lµ 26.947 thÎ, t¨ng 70% so víi n¨m 2005, thÎ tÝn dông néi ®Þa lµ 4 thÎ. Tæng sè d b×nh qu©n tµi kho¶n tiÒn göi ph¸t hµnh thÎ lµ trªn 28 tû ®ång víi 100.000 giao dÞch t¹i m¸y ATM. 20
- Xem thêm -