Tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả lớp chủ nhiệm

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

PHÂN I: LÝ DO CHON ĐỀ TAI Xã hôi ngay cang phat triên cang yêu câu cao về sự toan diện của con người cả về tai lẫn đức. Lịch sử đã chứng minh tâm quan trọng của hai yếu tố tai va đức trong việc hình thanh nhân cach con người. Đặc biệt la trong xã hôi hiện nay đê hình thanh va phat triên phẩm chất đạo đức, lối sống cho cac em học sinh sự thì đòi hỏi phải có sự kết hợp hai hòa giữa nha trường, gia đình va xã hôi. Trong mối quan hệ đó thì nha trường được xem la trung tâm, chủ đông, định hướng trong việc phối hợp với gia đình va xã hôi. Nha trường la môi trường giao dục toan diện nhất, la cơ quan nha nước thực hiện chức năng giao dục chuyên nghiệp nhất nên nha trường la lực lượng giao dục có hiệu quả nhất, hôi tụ đủ những yếu tố cân thiết đê có thê huy đông sức mạnh giao dục từ phía gia đình va xã hôi. Lam nên môi trường giao dục đó phải kê đến vai trò của giao viên chủ nhiệm lớp. Giao viên chủ nhiệm thay mặt nha trường quản lý điều hanh lớp, trực tiếp giao dục tư tưởng đạo đức, hình thanh nhân cach cho học sinh, la câu nối giữa ba môi trường giao dục gia đình, nha trường va xã hôi. Giao viên chủ nhiệm lớp la người chịu trach nhiệm thực hiện mọi quyết định quản lý của hiệu trưởng đối với cac em học sinh trong lớp. Giao viên chủ nhiệm lớp la người vạch kế hoạch, tổ chức cho lớp mình thực hiện cac chủ đề theo kế hoạch va theo dõi, đanh gia việc thực hiện của cac em học sinh. Điều đó đặt ra yêu câu giao viên chủ nhiệm phải biết phối hợp với cac giao viên bô môn, cac đoan thê nha trường, chỉ huy quản lý học sinh trong lớp học tập, ren luyện, lao đông... đê lam tốt công tac dạy - học - giao dục học sinh trong lớp phụ trach. Hơn nữa, học sinh của Trường PTDT Nôi trú THCS&THPT Bắc Ha, la con em cac dân tôc của Huyện Bắc Ha về đây học tập. Xa gia đình, xa bố mẹ từ khi mới tròn 10 tuổi đâu, chính vì vậy cac thây cô giao, đặc biệt la giao viên chủ nhiệm lớp đóng vai trò la người mẹ, người chị thứ hai của cac em, thay cha mẹ chăm sóc cho cac em từ bữa ăn, giấc ngủ đến cach lam vệ sinh, cach sống trong tập thê cũng như cach học tập. Môt tập thê lớp có vững mạnh hay không phụ thuôc vao cach thức tổ chức, quản lí cac hoạt đông của giao viên chủ nhiệm. Người giao viên chủ nhiệm la người vạch ra kế hoạch hoạt đông cụ thê cho lớp mình về học tập, lao đông vệ sinh, ăn ở, nôi vụ kí túc xa ... bam sat theo kế hoạch chung của nha trường. Trực tiếp tổ chức, đôn đốc, nhắc nhở, đông viên, kiêm tra va giam sat cac hoạt đông đó. Bởi vậy, không thê phủ nhận vai trò quan trọng của giao viên chủ nhiệm đối với công tac giao dục toan diện học sinh ở trường dân tôc nôi trú Bắc Ha. Nhận thấy vị trí quan trọng đó, sau nhiều năm tham gia công tac chủ nhiệm lớp va luôn mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả công tac chủ nhiệm lớp, năm học 2013-2014 nay bản thân tôi mạnh dạn đưa ra môt số biện phap nhằm: "Nâng cao kết quả công tác chủ nhiệm lớp ở trường PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Ha". PHÂN II. NÔI DUNG I. Cơ sở lí luận của vấn đê Nếu như trong môt trường học, người Hiệu trưởng được coi la có vị trí quan trọng trong việc quy tụ mối đoan kết thống nhất đê phat huy sức mạnh của đôi ngũ CBGV nhằm thực hiện có hiệu quả cac nhiệm vụ giao dục của nha trường thì người GVCN lớp có vai trò hết sức quan trọng trong môt lớp học, la người quyết định mọi sự phat triên va tiến bô của lớp, la người chịu ảnh hưởng nhiều nhất về mọi hoạt đông của học sinh trong lớp chủ nhiệm. Thây giao la môt chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hoa, có nhiệm vụ bồi dưỡng va ren luyện phẩm chất của môt con người mới, bên cạnh truyền thụ những kiến thức trong sach giao khoa, người giao viên còn có môt nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó la thực hiện công tac chủ nhiệm lớp, biết dìu dắt, hướng dẫn học sinh ren luyện về mặt học tập cũng như ren luyện đạo đức. Do vậy trình đô tổ chức va điều khiên qua trình dạy học va giao dục phải phù hợp với lứa tuổi va đặc điêm tâm sinh lý đối tượng. Đôi ngũ GVCN la lực lượng hỗ trợ đắc lực cho Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo tổ chức cac hoạt đông giao dục của nha trường, la canh tay nối dai của Hiệu trưởng, la câu nối giữa Hiệu trưởng nha trường với học sinh, cha mẹ cac em va đoan thê ma cac em sinh hoạt. Kết quả học tập của cả trường, thương hiệu của nha trường được xây dựng va giữ gìn không phải do môt hai ca nhân CBGV hay do môt nhóm học sinh, môt hai lớp học, ma la do sự nỗ lực của từng thanh viên va toan thê CBGV- HS nha trường qua cac thế hệ. Công tac chủ nhiệm muốn thanh công, hoạt đông của người thây giao phải mang tính nghệ thuật, phải có tính sang tạo, khéo léo với từng học sinh, từng hoan cảnh, phong cach giao viên khi trình bay môt vấn đề phải có tính khoa học va sư phạm tạo được sự thu hút va thuyết phục. Muốn học sinh trở thanh học sinh ngoan, va có tinh thân học tập thì trước hết người giao viên phải đưa tập thê lớp mình thanh môt lớp tiên tiến, môt chi đôi vững mạnh, môt tập thê gồm những thanh viên giau lòng nhân ai, biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, có tinh thân tự quản tốt. II. Thực trạng công tác chủ nhiệm lớp ở Trường PTDT Nội tru THCS&THPT Bắc Hà. Lý luận va thực tiễn đã chứng tỏ vai trò quan trọng của người giao viên chủ nhiệm đối với qua trình hình thanh va phat triên nhân cach của mỗi học sinh; Nhận thức rõ vai trò quan trọng của gao viên chủ nhiệm lớp trong tổ chức, phối hợp giao dục toan diện học sinh, tại hướng dẫn số 5289/ BGD ĐT - GDTrH ngay 16 thang 8 năm 2012 của Bô giao dục va đao tạo; hướng dẫn số 1834/ SGD & ĐT – GDTrH ngay 22 thang 8 năm 2012 của Sở GD & ĐT Thai Nguyên về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 nêu rõ: “Tích cực triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học; chú trọng bồi dưỡng năng lực giáo dục đạo đức, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá; phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán các bộ môn; tăng cường vai trò và các hoạt động của tổ bộ môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, phối hợp giáo dục toàn diện quản lý học sinh”. 1. Đôi với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm Với vị trí quan trọng của công tac chủ nhiệm lớp, trong những năm học qua BGH Trường PTDT Nôi trú THCS&THPT Bắc Ha rất chú trọng tới nôi dung nay. Ngay từ đâu năm học BGH đã họp thống nhất với cac tổ chuyên môn đê lựa chọn va giao nhiệm vụ chủ nhiệm lớp môt cach cụ thê cho từng giao viên. Chính vì vậy, công tac chủ nhiệm của nha trường về cơ bản ổn định, không có học sinh vi phạm đạo đức lớn. Năm học 2012-2013, nha trường có 14 lớp với hai cấp học THCS&THPT, trong đó có 4 đạt lớp tiên tiến theo thứ tự la: 9B, 8A, 11B, 6B do cô giao Lý Thị Ganh, Hoang Thị Thêm, Nguyễn Hải Yến va Vũ Thị Khanh chủ nhiệm. Năm học 2013-2014, nha trường tiếp tục duy trì 14 lớp trên va đặt ra mục tiêu: - Về hạnh kiêm: phấn đấu có 100 % học sinh xếp đạo đức loại kha va tốt. - Về học lực: 100% từ TB trở lên trong đó Giỏi đạt 3,5 %, kha chiếm 50%. Trong đó tỷ lệ lên lớp đạt 100%; tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT = 100%; tỷ lệ tuyên sinh: 100% HS vao học THPT (trong đó có 35 HS được tuyên vao học cac trường PTDT nôi trú THPT), tuyên sinh đại học có 30% HS đỗ đại học (20 học sinh) điêm bình quân tăng lên 13 điêm. Với những mục tiêu đã đề ra trên, sự đóng góp của giao viên chủ nhiệm la không hề nhỏ. Đặc biệt đôi ngũ giao viên chủ nhiệm trong trường đa số la những giao viên nhiệt tình trong công tac, quan tâm gân gũi, sat xao với cac hoạt đông của lớp... Nhiều thuận lợi song bên cạnh đó, đa số giao viên chủ nhiệm của nha trường la những cô giao tuổi đời còn rất trẻ, tuổi đời, tuổi nghề va kinh nghiệm đều còn nhiều hạn chế nên gặp không ít khó khăn trong công tac. Vẫn còn môt số giao viên chủ nhiệm còn thụ đông, chưa nhiệt tình với công việc, chưa thật yêu nghề, gắn bó với học sinh... nên kết quả thi đua chung của cac lớp chưa đều giữa cac tuân, cac thang; vẫn còn tình trạng học sinh vi phạm đạo đức, vi phạm nôi quy kí túc xa. 2. Đôi với hoc sinh Trên 99% học sinh trong trường la con em cac dân tôc ít người trên địa ban nên có nhiều thuận lợi cho công tac chủ nhiệm của chúng tôi la: Đa số cac em đều rất ngoan va chấp hanh rất nghiêm túc nôi quy trường lớp, kí túc xa; đoan kết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều em có nhận thức rất tốt về vai trò quan trọng của việc học tập va ren luyện nên đạt kết quả học tập cao trong cac năm học, cac kì thi học sinh giỏi cac cấp, thi đỗ vao lớp 10 cac Trường THPT Nôi trú của tỉnh va huyện (học sinh THCS) cũng như cac trường Cao dẳng đại học (học sinh lớp 12). Song bên cạnh đó cũng còn những khó khăn ma đôi ngũ giao viên chủ nhiệm gặp phải về phía học sinh. Đó la, cac em còn thụ đông trong học tập, hạn chế về cac kĩ năng sống, còn rất rụt re, xấu hổ khi tiếp xúc với cac bạn, với giao viên. Còn nhiều em có biêu hiện đạo đức xấu, thường xuyên vi phạm nôi quy trường, lớp, kí túc xa; không tích cực trong học tập va ren luyện; tự ý bỏ về nha không xin phép giao viên chủ nhiệm, Ban giam hiệu nha trường. III. Một sô biện pháp áp dung trong công tác chủ nhiệm lớp Trong hai năm học 2012-2013 va 2013-2014, tôi được nha trường giao cho nhiệm vụ la chủ nhiệm lớp 9B. Đối tượng học sinh lớp 8, 9 la cac em đang ở tuổi dạy thì, người lớn chưa phải, trẻ con cũng không còn. Vì vậy, diễn biến tâm lí của cac em chưa ổn định, cac em thích khẳng định mình, thích được quan tâm nhưng cũng rất nhạy cảm khi bị mắng, bị thây cô, cha mẹ nhắc nhở nhiều. Nói chung, cac em đang ở đô tuổi rất nhạy cảm ma đòi hỏi người giao viên chủ nhiệm phải hết sức khéo léo, đặc biệt la giao viên chủ nhiệm của trường nôi trú. Trong qua trình chủ nhiệm, tôi đã ap dụng môt số biện phap cụ thê như sau: 1. Giáo viên chủ nhiệm thực sự là người mẹ, người chị thứ hai của các em. Với đặc thù học sinh của trường va lớp tôi chủ nhiệm la cac em ăn ở tập trung, sống xa gia đình, không nhận được sự quan tâm dạy dỗ trực tiếp từ bố mẹ, nên vai trò của giao viên chủ nhiệm ở trường Nôi trú la cực kì quan trọng. Vì hơn ai hết, giao viên chủ nhiệm la người có điều kiện được gân gũi, lam việc, trao đổi với cac em học sinh nhiều hơn cả. La môt giao viên chủ nhiệm lớp tôi nhận thấy trach nhiệm của mình hết sức quan trọng nhằm góp phân giúp nha trường thực hiện tốt công tac giao dục học sinh. Thông thường giao viên chủ nhiệm chỉ có môt vai buổi trong tuân có tiết dạy ở lớp của mình chủ nhiệm cho nên với số ít buổi đó thì giao viên sẽ khó khăn đê nắm bắt được tình hình của học sinh lớp mình vì vậy giao viên cân phải sắp xếp đê có nhiều thời gian hơn nữa gặp gỡ, trao đổi với lớp chủ nhiệm đê nắm bắt tình hình học sinh của lớp từ đó sẽ có những thông tin về việc nghỉ học, bỏ học của học sinh đê có thê tìm biện phap kịp thời ngăn chặn việc bỏ học của cac em. Môt đặc điêm hạn chế của học sinh dân tôc thiêu số la đa số cac em đều rất nhút nhat, rụt re, ngại bôc lô. Chính vì vậy, muốn nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cac em không phải la dễ. Đê khuyến khích cac em chia sẻ, tâm sự tôi đã sử dụng biện phap la cho cac em viết thư cho giao viên chủ nhiệm. Đâu năm tôi chia sẻ với cac em: có việc gì đó khó nói, khó giải quyết, không muốn cho nhiều bạn biết ma muốn hỏi cô nhưng ngại thì có thê viết ra giấy cho cô. Sau khi nhận được những la thư ngắn đó, tôi sẽ gặp riêng em học sinh nay đê trao đổi hoặc tôi sẽ viết va gửi lại cho cac em ý kiến, lời khuyên của mình; va tất nhiên đây la bí mật giữa cô va trò. Với cach nay, tôi đã nhận được kha nhiều sự chia sẻ của cac em va khuyến khích được nhiều hơn ở cac em tinh thân trao đổi, bôc lô tâm tư tình cảm. Sự quan tâm thường xuyên của giao viên chủ nhiệm không phải chỉ tạo sự gân gũi, thân thiện với cac em ma còn tạo nên môt nền nết chung về kỉ luật. Quan tâm, gân gũi nhưng cũng phải thật nghiêm khắc. Vì vậy ngay từ đâu năm tôi đã cùng với can sự lớp va tập thê lớp xây dựng thống nhất nghị quyết lớp với những nôi quy cụ thê về khen thưởng, kỉ luật đối với từng thanh viên. Trên cơ sở đó, trong qua trình năm học, những em nao mắc phải cac lỗi vi phạm đều phải nghiêm túc thực hiện phạt theo nghị quyết lớp đã đề ra từ đâu năm. 2. Điêu tra nắm bắt hoàn cảnh của từng hoc sinh ngay từ đầu năm hoc. - Trước hết tôi khảo sat đối tượng thông qua hồ sơ học bạ, qua giao viên chủ nhiệm cũ va qua học sinh trong lớp. - Sau đó tôi cho học sinh lam lý lịch, ghi rõ họ tên, nghề nghiệp của cha mẹ, hoan cảnh sống của gia đình, gia đình có mấy anh chị em đang học tập, đồng thời điều tra nắm chất lượng học tập va hạnh kiêm ở năm trước. - Bam vao kết quả năm học cũ va kết quả khảo sat đâu năm tôi tiến hanh phân loại đối tượng đê đưa vao sổ kế hoạch công tac chủ nhiệm, cụ thê: + Học sinh gặp hoan cảnh khó khăn. + Học sinh cac biệt về đạo đức. + Học sinh yếu về học tập (Năm học 2012-2013 lớp tôi có 1 em; năm học 2013-2014 có 02 em). + Học sinh có những năng lực đặc biệt. - Đối với mỗi đối tượng nay, tôi tiến hanh tìm hiêu rõ nguyên nhân va tìm cac biện phap hợp lí nhất đê tac đông. Dùng phương phap tac đông tình cảm, nghiêm khắc đối với học sinh nhưng không cứng nhắc. Tuyệt đối không sử dụng phương phap trach phạt, chú ý gân gũi cac em va thường xuyên nhắc nhở đông viên khen chê kịp thời. Giao cho cac em đó môt chức vụ trong lớp nhằm gắn với cac em trach nhiệm đê từng bước điều chỉnh mình. 3. Xây dựng đội ngũ ban cán sự lớp - Đội ngũ giup việc đắc lực cho GVCN. La trường Nôi trú, mọi hoạt đông học tập, vui chơi, sinh hoạt ăn, ở đều tập trung ở trường nên công tac tự quản của lớp la rất cân thiết va quan trọng. Giao viên chủ nhiệm nao xây dựng được đôi ngũ ban can sự lớp tự quan tốt la môt việc lam góp phân lam nên thanh quả thi đua lớn của lớp chủ nhiệm. Vì vậy, đê lớp được đi vao nề nếp sớm thì ngay từ đâu năm, tôi đã xây dựng môt đôi ngũ can bô lớp la những em có học lực kha trở lên, đây đủ uy tín, gương mẫu do chính cac em bâu ra. Sau đó tôi phân công cụ thê với trach nhiệm rõ rang, người nao việc đó. - Lớp trưởng phải chịu mọi mặt của lớp, phụ trach phong trao chung. - Lớp phó học tập chịu trach nhiệm quan xuyến về mảng học tập, đôn đốc cac tổ trưởng, nhóm trưởng kiêm tra tinh hình học bai va lam bai tập. - Lớp phó văn thê mỹ phụ trach cac phong trao văn nghệ va cac hoạt đông phong trao. - Lớp phó lao đông quản lý lớp khi lớp thực hiện nhiệm vụ lao đông vệ sinh trường lớp (công việc trực tuân, lam vệ sinh chuyên, lam vệ sinh nha vệ sinh khu lớp học) cũng như phân công của Ban lao đông nha trường. Ngoai ra tôi còn bâu Ban can sự bô môn của lớp đê giải quyết những vấn đề khó trong cac môn học. Thêm vao đó tôi còn chọn môt em theo dõi cac hoạt đông của cac bạn trong lớp đê bao cao riêng cho mình. Vì tôi nghĩ ở lứa tuổi nay cac em đang phat triên sang lứa tuổi trưởng thanh, có môt số em còn bao che thậm chí không dam phê bình trước lớp. Do đó, chính ban can sự lớp nắm bắt rất rõ về tình hình những mặt của lớp mình. Đê theo dõi va nắm tình hình của lớp tôi thường xuyên trao đổi với ban can sự lớp đê kịp thời nắm bắt thông tin cũng như những thay đổi của lớp đê đề ra biện phap xử lý kịp thời. 4. Nâng cao ý thức tự giác của hoc sinh trong hoc tập và rèn luyện (Đây la nội dung quan trong ma tôi gianh nhiều thời gian nhât đối với công tác chủ nhiệm lớp) Môt học sinh chấp hanh tốt nôi quy nha trường, lớp học có quan hệ hòa nhã với bạn be... hay không theo tôi trước hết đó phải la học sinh có ý thức tốt trong học tập. Đúng như phương châm "Dạy chữ đê dạy người", tôi tâm niệm học sinh học kha giỏi trước hết la học sinh ngoan. Đê đạt được kết quả cac giờ học chính khóa cao thì ý thức tự giac trong cac giờ tự học la rất cân thiết. Đặc biệt với mô hình nha trường, cac em ăn ở nôi trú, không có hoặc rất ít có được sự nhắc nhở, quan xuyến thường xuyên của cha mẹ, chủ yếu la thây cô giảng dạy giờ chính khóa trên lớp vao buổi sang va môt số buổi chiều dạy thêm buổi hai, nên giờ tự học, ý thức tự học của học sinh la điều cốt yếu nhất giúp cac em có thê học tập tốt. Chính vì vậy, đê nâng cao hiệu quả cac giờ tự học tôi đã ap dụng môt số bước: a, Phân công cán sự bộ môn (đôi với 8 môn cơ bản) Năm học 2012-2013, can sự cac môn của lớp 9B gồm cac em: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Năm Bô môn Toan Lý Hóa Sinh Văn Họ va tên học sinh Ban Văn Giang Lâm Thị Thương Lý Seo Sa Lù Thị Yến Nùng Thị Vinh Sử Ban Văn Giang Địa Ma Seo Nha Ngoại ngữ Lý Thị Hoa học 2013-2014 nay, tôi cũng xây dựng đôi ngũ can sự cac môn của lớp 9B gồm cac em: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Bô môn Toan Lý Hóa Sinh Văn Sử Địa Ngoại ngữ Họ va tên học sinh Vang Thị Nguyệt Nguyễn Xuân Quyền Ly Thị Pằng Phan Văn Lợi Vang Thị Hiền Giang Seo Hồ Triệu Xuân Vười Vang Thị Hiền Đôi ngũ can sự cac môn trên phải nắm chắc nôi dung yêu câu học tập của môn mình phụ trach đê nhắc nhở cac bạn trong lớp học bai, lam cac bai tập va chuẩn bị bai mới theo yêu câu định hướng của giao viên bô môn. Ngoai ra, can sự môn còn chịu trach nhiệm ghi chép những vướng mắc, băn khoăn của cac bạn trong lớp về môn học đê bao cao, trao đổi với giao viên bô môn đó sau đó về giải đap cho cac bạn trong lớp. Cuối giờ tự học buổi tối, can sự môn phối hợp với nhóm trưởng cac nhóm kiêm tra nôi dung học bai, lam bai tập va chuẩn bị bai của cac bạn trong từng nhóm cũng như cả lớp. b, Lập thời gian biểu cu thể cho từng ngày (vào các giờ tự hoc buổi chiêu và buổi tôi) Công việc nay tôi giao cho lớp trưởng, lớp phó học tập va can sự cac môn lập bam sat theo thời khóa biêu chính khóa của buổi học hôm sau. (Phụ lục 4+5) Thời gian biêu lập nên tương ứng với thời gian biêu của buổi học ngay hôm sau va có sự thay đổi, bổ sung phù hợp với thời khóa biêu nha trường. Việc lập thời gian biêu cụ thê như vậy có nhiều ưu điêm la cùng lúc cac em trong lớp đều học cùng môt môn thì có thê cùng trao đổi đê tìm ra phương an giải bai tập hay, nhanh va kiêm tra chéo nhau về việc lam bai tập cũng như học bai. Mặt khac, việc yêu câu cac em học theo thời gian biêu cũng giúp cho giao viên có thê kêm soat được môt cach dễ dang tình trạng môt số học sinh lam việc riêng trong giờ tự học. Tuy nhiên tôi cũng thường xuyên nhắc nhở cac em tranh trường hợp sao chép bai của nhau vì có những học sinh lười học, lười lam bai tập nên sẽ tranh thủ lúc cac bạn lam ma chép bai tập cac bạn đê rồi không hiêu gì dù la có đủ bai tập cô giao. c, Chia nhom nhỏ trong hoc tập Đê thuận lợi cho việc kiêm tra va giam sat cac học sinh học tập môt cach hiệu quả, tôi chia lớp thanh 6 nhóm nhỏ, mỗi nhóm cử môt trưởng nhóm giúp việc cho can sự môn học cũng như lớp phó học tập. Cuối giờ tự học của mỗi buổi va vao giờ truy bai buổi sang, nhóm trưởng sẽ chịu trach nhiệm phối hợp với can sự môn học va lớp phó học tập kiêm tra việc học bai, lam bai tập va chuẩn bị bai của cac bạn trong lớp. Hoặc có thê linh hoạt, lớp phó học tập sẽ nắm bắt tình hình học tập của cac thanh viên trong lớp thông qua sự bao cao của nhóm trưởng. 5. Đổi mới giờ sinh hoạt lớp và các hoạt động giáo duc ngoài giờ lên lớp Thực hiện theo sự chỉ đạo chung của nganh giao dục, trong tiết sinh hoạt lớp cuối tuân, tôi định hướng cho ban can sự lớp (lớp trưởng) chuẩn bị nôi dung va phân tích kỹ những mặt ưu va cũng rất nghiêm khắc với những vi phạm nôi quy của nha trường, luôn luôn biêu dương cac em học yếu có tiến bô, cac em đã khắc phục được những khuyết điêm đê vươn lên va đê đông viên khích lệ. Tôi không nặng nề về vấn đề trach phạt, ma chủ yếu ren cho cac em sự tự tin, thai đô tích cực trong cac hoạt đông tập thê. Vì vậy, giờ sinh hoạt lớp không phải la giờ đê giao viên chủ nhiệm chửi, mắng những học sinh vi phạm; ma đó la giờ đê cac em tự nhận thức được những ưu điêm, tồn tại của ca nhân qua nôi dung tổng hợp đanh gia chi tiết của lớp trưởng theo tuân, thang với mỗi tổ, nhóm va cả tập thê. Lồng ghép vao cac giờ sinh hoạt lớp, tôi cùng với ban can sự lớp xây dựng kế hoạch tổ chức cac trò chơi vui vẻ, tặng qua sinh nhật thang cho cac em có sinh nhật theo từng thang. Với việc lam nay cac em trong lớp chủ nhiệm của tôi rất ủng hô. Có em đã xúc đông tâm sự: "Ở nhà bố mẹ em chưa lân nào tăng quà sinh nhât cho em cả." Điều đó cho thấy, đây la việc lam cân thiết va cân phat huy đê cac em có cảm giac, lớp, trường thực sự la ngôi nha thứ hai của cac em như khẩu hiệu: "Trường là nhà, thây cô là cha mẹ, bạn bè là anh em". 6. Biện pháp phôi hợp Bên cạnh cac biện phap trên thì công tac phối kết hợp la môt trong những biện phap rất quan trọng đê góp phân tạo nên nền nếp chung của lớp chủ nhiệm. Ngay từ đâu năm tôi luôn chú trọng tới công tac nay: Phối kết hợp với BGH nha trường, cac đoan thê (Đoan trường, Liên đôi...) trong việc xây dựng va triên khai cac kế hoạch. Phối hợp với GVBM đê nắm bắt tình hình học tập của học sinh. Phối hợp với Ban quản lí kí túc xa, Ban lao đông, nha bếp ... đê nắm bắt kịp thời những thay đổi cũng như những vi phạm của học sinh, qua đó điều chỉnh kịp thời. Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh cac xã va cha mẹ học sinh đê cùng giao dục học sinh. Công tac phối hợp nay, tôi thực hiện tốt với môt số phụ huynh học sinh, tuy nhiên với môt số phụ huynh khac trong lớp thì gặp nhiều khó khăn do phân lớn phụ huynh ở xa trung tâm, hạn chế về nói tiếng phổ thông. Bên cạnh đó, còn có không ít phụ huynh rất ít hoặc không quan tâm tới tình hình học tập va ren luyện của con, khoan trắng cho cô chủ nhiệm va nha trường. Ngoai ra tôi còn chú ý tới việc thăm nắm tình hình của lớp chủ nhiệm thông qua những học sinh của cac lớp khac như cac em ở lớp cùng cấp hoặc lớp cấp trên va lớp dưới ma ở cùng thôn, xã với cac em học sinh lớp chủ nhiệm của mình. Bằng cach nay giao viên chủ nhiệm có thê nắm bắt môt cach tổng thê, bao quat va khach quan hơn về học sinh đê từ đó có biện phap phù hợp với từng em. Nhờ đó những biện phap, cach thức xử lí học sinh vi phạm của giao viên đối với cac em cũng sẽ hiệu quả hơn. IV. Hiệu quả đạt được từ việc áp dung những biện pháp trên Qua việc ap dụng những biện phap trên, kết quả công tac chủ nhiệm của bản thân tôi đạt được trong những năm học qua rất khả quan. Cụ thê la: - Năm học: 2012-2013, Tập thê lớp 9B đạt lớp tiên tiến, xếp thứ 1/14 lớp của nha trường. Có 22/34 em xếp loại học lực kha giỏi, 31/34 em xếp loại hạnh kiêm tốt va 1 em được tuyên thẳng vao Trường PTDT Nôi trú tỉnh Lao Cai, 21 em thi đỗ vao lớp 10 PTDT Nôi trú tỉnh Lao Cai va huyện Bắc Ha. (Phụ lục 1) - Năm học 2013-2014: Tôi được phân công chủ nhiệm lớp 9B (chính la lớp 8B trong năm học 2012-2103), tiếp tục ap dụng có điều chỉnh, bổ sung những biện phap trên lớp chủ nhiệm của tôi cũng đạt được kết quả rất khả quan. Cụ thê có thê so sanh ở hai bảng sau: 1. Bảng tổng hợp kết quả hai mặt giao dục học sinh lớp 8B Năm học 2012-2013 Kêt quả Hạnh kiêm Xêp loại Tốt Kha Trung bình Sô lượng 23 9 0 Tỉ lệ 72% 28% 0 Học lực Thi đua Giỏi 1 Kha 10 Trung bình 19 Yếu 2 Lớp xếp thứ 12/14 lớp của trường. 3,1% 31,3% 59,4% 6,2% 2 học sinh thi lại: Vang Văn Lưởng va Giang Thị Lam 2. Bảng tổng hợp kết quả hai mặt giao dục học sinh lớp 9B Năm học 2013-2014 Kêt quả Hạnh kiêm Học lực Thi đua Xêp loại Sô lượng Tốt 25 Kha 7 Trung bình 0 Giỏi 2 Kha 21 Trung bình 9 Yếu 0 Lớp xếp thứ 7/14 lớp của trường. Tỉ lệ 78,1% 28,9% 0 6,2% 65,6% 28,2% 0 Nhìn vao hai bảng trên có thê thấy, những biện phap tôi ap dụng trong công tac chủ nhiệm của mình la hiệu quả. Đặc biệt la lớp 9B năm học 20132014 đã có sự tiến bô vượt bậc. Số lượng học sinh kha giỏi tăng từ 11 em (34,4%) năm học lớp 8 lên con số 23 em (71,8%) trong năm học lớp 9. Môt số em có sự chuyên biến rõ rệt về học tập cũng như ren luyện đạo đức so với năm học lớp 8 như em: Phan Văn Lợi, Triệu Xuân Vười, Phạm Đức Vinh, Nguyễn Như Quyền, Vang Văn Lưởng... Đặc biệt 2 em học sinh thi lại la em Vang Văn Lưởng va Giang Thị Lam đã vươn lên đạt học lực trung bình, số môn học dưới 5,0 đã giảm (Phụ lục 2 + 3). Với kết quả đạt được như trên, bản thân tôi mong muốn sẽ tiếp tục gặt hai được những thanh tích tốt đẹp hơn nữa trong những năm học tiếp theo về công tac chủ nhiệm. Đặc biệt hơn la kết quả của cac em lớp chủ nhiệm vao kì thi tuyên sinh vao lớp 10 THPT DTNT sắp tới. PHÂN III. KẾT LUẬN I. Ý nghĩa của sáng kiên Sang kiến "Nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm ở Trường PTDT Nội trú THCS&THPT Bắc Hà" có ý nghĩa rất quan trọng trong công tac chủ nhiệm, giúp cho kết quả công tac lớp chủ nhiệm hoan thiện hơn, hình thanh cho học sinh năng lực tự quản, tự đanh gia va tích cực trong học tập, giúp tập thê lớp đoan kết va phat triên, góp phân nâng cao kết quả giao dục toan diện của nha trường. Với môt số những biện phap ma ca nhân tôi đã vận dụng vao công tac chủ nhiệm của mình, mặc dù kết quả lớp chủ nhiệm chưa phải la tuyệt đối song đã có những chuyên biến tích cực. Có thê nói nâng cao hiệu quả công tac chủ nhiệm sẽ góp phân rất quan trọng vao việc nâng cao hiệu quả chất lượng giao dục của nha trường. Từ việc ap dụng tại môt lớp, những giải phap nay có thê ap dụng cho tất cả cac khối lớp của trung học cơ sở va trên cơ sở bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với đối tượng học sinh thì cũng nên vận dụng cho cac khối lớp của cấp trung học phổ thông trong trường. II. Bài hoc kinh nghiệm Sang kiến kinh nghiệm(SKKN) nay, qua trải nghiệm thực tế, tôi nhận thấy rằng công tac chủ nhiệm lớp thanh công hay thất bại còn phụ thuôc vao yếu tố khac nữa. Chúng ta không nên ap dụng rập khuôn may móc bất kỳ môt phương phap giao dục nao bởi lẽ sản phẩm của chúng ta ở đây chính la “con người”. Đê đạt được mục đích giao dục, ta cân phải biết chọn điêm xuất phat thích hợp với đặc điêm riêng của từng trường, từng lớp, từng ca nhân học sinh… Muốn duy trì tốt thanh quả giao dục cân có sự phối hợp chặt chẽ với cac phong trao khac, những hoạt đông khac, va đặc biệt cân phối hợp chặt chẽ giữa nha trường với Ban đại diện cha mẹ học sinh, được sự quan tâm lãnh đạo của cấp uỷ, chính quyền, cac đoan thê va nhân dân địa phương đê tạo sức mạnh đồng bô, toan xã hôi cùng giao dục thế hệ trẻ đồng thời giữ vững được hướng đi đúng. Đê đạt được sự thanh công trong công tac chủ nhiệm lớp, môt nhân tố quan trọng ma chúng ta nên thận trọng cân nhắc khi quyết định, đó chính la lựa chọn em “lớp truởng”. Lớp trưởng sẽ la người thay giao viên chủ nhiệm đôn đốc, nhắc nhở cac hoạt đông của lớp trong thời gian giao viên chủ nhiệm không có mặt ở lớp. Chính vì vậy, lựa chọn được môt em lớp trưởng năng nổ, nhiệt tình va quan xuyến tốt cac shoatj đông chung của lớp la giao viên đã thanh công rất nhiều trong công việc của mình. Đặc biệt với môi trường nôi trú, học sinh lớp trưởng lại cang quan trọng. Va muốn lam tốt được những điều trên đòi hỏi người giao viên chủ nhiệm lớp phải la người có uy tín, toan diện, có năng lực thực sự đê chỉ đạo, dam nghĩ, dam lam đi trước, đề xuất được cac vấn đề gia trị, tập hợp được sức mạnh tổng hợp, tạo nên sự thanh công trong công tac của mình. III. Những đê xuất và kiên nghị 1. Đôi với giáo viên chủ nhiệm Đê công tac chủ nhiệm thực hiện được tốt thì nên có nhiều buổi học hỏi kinh nghiệm của những giao viên chủ nhiệm giỏi. Người giao viên lam công tac chủ nhiệm phải luôn xac định được vai trò, nhiệm vụ của mình đê không ngừng tăng cường học hỏi, kinh nghiệm chủ nhiệm, chú trọng tập trung tìm hiêu đặc điêm lứa tuổi, đặc điêm học sinh của lớp chủ nhiệm từ đó nâng cao hiệu quả công tac chủ nhiệm lớp. 2. Đôi với BGH nhà trường và các cấp quản lí GD - Xây dựng đôi ngũ giao viên chủ nhiệm có năng lực va nhiệt tình, có trach nhiệm, nhất la giao viên có kinh nghiệm giao dục đê quản lí cac hoạt đông của tập thê lớp môt cach có hiệu quả. - Tăng tiết được tính cho giao viên lam công tac chủ nhiệm, đặc biệt la giao viên chủ nhiệm ở cac trường PTDTNT. - Tăng cường bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ cho đôi ngũ giao viên chủ nhiệm. IV. Kêt luận Trên đây la những suy nghĩ va việc lam cụ thê của ca nhân tôi trong công tac chủ nhiệm. Vì năng lực có giới hạn, kinh nghiệm chủ nhiệm chưa nhiều nên kết quả công tac chủ nhệm chưa thật cao va sẽ không tranh khỏi những sai xót trong qua trình viết sang kiến kinh nghiệm. Rất mong nhận được sự góp ý kiến hôi đồng khoa học va cac đồng nghiệp đê công tac chủ nhiệm của tôi ngay cang hoan thiện, góp phân nâng cao hơn nữa chất lượng hai mặt giao dục học sinh của lớp chủ nhiệm nói riêng va toan trường nói chung. Tôi xin trân thanh cảm ơn. Bắc Hà, ngày 20/05/2014 Người viêt Lý Thị Gánh XAC NHẬN CUA NHA TRƯỜNG TAI LIỆU THAM KHẢO 1. Wedsite : http://www.moet.gov.vn http://www.edu.net.vn Trang Wed: tailieu.vn; tulieu.violet.vn... 2. Phương phap nghiên cứu khoa học giao dục - Ha Nôi 1996 - PTS. Phạm Viết Vượng. 3. Tâm lí học đại cương - Ha Nôi 1995 - PGS. Nguyễn Quang Uẩn(chủ biên). 4. Giao dục học đại cương II - Ha Nôi 1996 - GS. Đặng Vũ Hoạt. 5. Luật GD 2005 - Bô GD & ĐT.
- Xem thêm -