Tài liệu Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty cổ phần sxtm và xnk charico

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Báo cáo tổng hợp LỜI MỞ ĐẦU Những năm qua cùng với xu thế hội nhập và phát triển với các quốc gia trên thế giới đất nƣớc ta đã và đang đạt đƣợc những thành tựu to lớn về mọi mặt nhất là trên lĩnh vực kinh tế. Trong nền kinh tế thị trƣờng có sự cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi những nhà sản xuất kinh doanh phải làm mọi cách để đứng vững và phát triển. Trƣớc yêu cầu đòi hỏi của thị trƣờng nhƣ vậy các nhà quản lý của đơn vị phải tìm mọi biện pháp để sản xuất có chất lƣợng tốt nhất, với mức chi phí ít nhất với lợi nhuận cao nhất. Đây là vấn đề bao trùm xuyên suốt hoạt động kinh doanh thể hiện chất lƣợng của toàn bộ công tác quản lý kinh tế. Hạch toán kế toán là bộ phận cấu thành của hoạt động quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời cũng là công cụ đắc lực phục vụ cho Nhà nƣớc quản lý lãnh đạo, chỉ đạo nền kinh tế quốc dân. Qua một thời gian ngắn khảo sát, tìm hiểu tình hình thực tế sản xuất tại Xí nghiệp Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tƣ Hà Nội tôi đã hoàn thành bản báo cáo thực tập tổng hợp của mình. Ngoài lời mở đầu và kết luận, báo cáo tổng hợp đƣợc chia làm 3 phần chính: Phần I: Tổng quan về Xí nghiệp thương mại và Bao bì Hà Nội Phần II: Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội Phần III: Đánh giá thực trạng tổ chức hạch toán kế toán tại Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội. Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 1 Báo cáo tổng hợp PHẦN I TỔNG QUAN VỀ XÍ NGHIỆP THƢƠNG MẠI VÀ BAO BÌ HÀ NỘI I/- Lịch sử hình thành và phát triển của Xí nghiệp Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tƣ Hà Nội Sau năm 1986 khi nền kinh tế nƣớc ta chuyển từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần đã làm cho đất nƣớc có sự đổi mới về mọi mặt. Chính sự đổi mới này của Đảng và Nhà nƣớc đã tạo cơ hội đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc, từ đây nền kinh tế sản xuất hàng hoá phát triển nhanh, hàng hoá sản xuất ra ngày càng nhiều với số lƣợng và chủng loại ngày càng phong phú đa dạng. Ai cũng biết sản phẩm hàng hoá làm ra nếu có cùng chất lƣợng, cùng giá cả thì cái mà ngƣời tiêu dùng dễ dàng nhận ra sự khác biệt khi nhìn thấy sản phẩm hàng hoá đó là sự khác nhau thông qua các mẫu mã bao bì. Hiện nay trên thị trƣờng có rất nhiều loại bao bì, từ loại bao bì truyền thống cho các mặt hàng xuất khẩu trƣớc kia là bao bì gỗ cho đến nay ngành bao bì phát triển thành các loại bao bì nhƣ bao bì làm bằng kim loại, bao bì nhựa, bao bì giấy.... Trƣớc ngày 24/1/1989, thành phố Hà Nội chƣa có một công ty nào ngoài hai xí nghiệp của trung ƣơng đóng trên địa bàn Hà Nội. Sự ra đời của Công ty Bao bì xuất khẩu Hà Nội, đứa con đầu lòng của ngành công nghiệp bao bì thành phố Hà Nội theo quyết định số 250/QĐ-UB ngày 24/1/1989 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, có trụ sở chính tại 201 Khâm Thiên Đống Đa - Hà Nội với số vốn pháp định là 5.372.654.000đồng. Trong đó: - Vốn cố định là: 3.641.654.000 đồng - Vốn lƣu động là: 1.731.000.000 đồng Công ty có nhiệm vụ, chức năng là chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng bao bì và nguyên liệu sản xuất bao bì. Đến tháng 5 năm 1995 Công ty Bao bì xuất khẩu đƣợc đổi tên thành Công ty Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội, với chức năng sản xuất kinh doanh các mặt hàng bao bì, nguyên liệu làm bao Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 2 Báo cáo tổng hợp bì, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, nhập khẩu các loại máy móc công cụ, ô tô, vật liệu xây dựng, kinh doanh tổng hợp ... Bao bì là một khái niệm rất rộng hầu nhƣ hàng hoá sản xuất ra cũng cần có bao bì từ cái tăm tre cho đến các mặt hàng cao cấp nhƣ ti vi, tủ lạnh, các mặt hàng xa xỉ đều cần đến bao bì. Với chức năng vừa sản xuất, vừa kinh doanh, ban đầu Ban giám đốc công ty quyết định lấy hoạt động kinh doanh nguyên vật liệu dùng để sản xuất bao bì là chính. Sau một thời gian hoạt động và tìm hiểu thị trƣờng Ban giám đốc Công ty đã nhận thấy mặt hàng bao bì carton sản xuất bằng giấy có độ xốp, độ dợn sóng để bảo quản hàng hoá và quảng cáo cho chính sản phẩm của nhà sản xuất đang đƣợc ƣa chuộng và có xu hƣớng ngày càng phát triển. Công ty đã chọn lấy kinh doanh nguyên vật liệu bao bì và sản xuất bao bì carton là các hoạt động chính của công ty với phƣơng châm “kinh doanh để sản xuất, sản xuất để kinh doanh”. Dựa theo phƣơng hƣớng trên, Xí nghiệp sản xuất Bao bì carton giấy trực thuộc Công ty Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội đƣợc thành lập theo quyết định số 15/TK - LHCT ngày 30/04/1991 của Liên hiệp công ty xuất nhập khẩu và đầu tƣ Hà Nội với sự phê chuẩn của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội có quy mô nhỏ, địa bàn tập trung, trụ sở đặt tại 98 Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội với số vốn pháp định là: 1.117.346.000 trong đó : - Vốn cố định : 867.346.000 đồng - Vốn lƣu động : 250.000.000 đồng Khi mới thành lập năm 1991, xí nghiệp chỉ có 30 cán bộ nhân viên thì đến nay do nhu cầu phát triển của sản xuất số lƣợng cán bộ công nhân viên đã tăng lên 98 ngƣời trong đó gián tiếp là 15 ngƣời chiếm 15,3%. Khi mới thành lập với một nhà xƣởng cũ nát và một dàn máy mua tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng với đội ngũ cán bộ còn chƣa am hiểu gì về ngành sản xuất bao bì. Đứng trƣớc một mặt hàng mới mẻ và sự cạnh tranh của thị trƣờng, tập thể cán bộ công nhân viên Xí nghiệp với ý chí vƣơn lên đã mạnh dạn bắt tay vào sản xuất với phƣơng châm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa làm vừa ổn định sản xuất. Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 3 Báo cáo tổng hợp Ngày 02/3/2004, UBND thành phố Hà Nội ra quyết định số 1152/QĐUB về việc sáp nhập Công ty Thƣơng mại Bao bì Hà Nội vào Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tƣ Hà Nội thuộc Liên hiệp Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tƣ Hà Nội. Theo đó, ngày 06/4/2004, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tƣ Hà Nội ra quyết định số 77/QĐ-CT về việc sáp nhập Xí nghiệp sản xuất bao bì carton giấy vào Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tƣ Hà Nội. Đồng thời, ngày 28/5/2004, UBND Thành phố Hà Nội đã ra quyết định số 3368/QĐUB đổi tên Xí nghiệp sản xuất bao bì carton giấy thành Xí nghiệp Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội với tên viết tắt là HATRAPACO. Xí nghiệp Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tƣ Hà Nội, đƣợc mở tài khoản chuyên thu, chuyên chi, tài khoản uỷ quyền tại ngân hàng và đƣợc sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành. Ngân hàng giao dịch hiện nay gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Tây Hà Nội, Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội. Với chức năng nhiệm vụ của mình, Xí nghiệp Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội đã và đang hoạt động có hiệu quả và ngày càng phát triển, khẳng định vị trí của mình trong nền kinh tế thị trƣờng. Dƣới đây là một số thành tựu mà Xí nghiệp đã đạt đƣợc trong ba năm hoạt động gần đây: Bảng số 1: Một số chỉ tiêu về kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội từ năm 2002 đến năm 2004 Đơn vị tính : 1.000 VNĐ Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004 1. Giá trị sản lƣợng 8.527.220 12.593.328 17.821.112 2. Doanh thu 9.746.030 14.298.719 19.907.191 3. Lợi nhuận 182.322 191.986 229.853 4. Nộp ngân sách 247.188 268.697 307.994 - Thuế GTGT 82.721 102.632 233.908 - Thuế thu nhập 58.343 61.435 64.359 Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 4 Báo cáo tổng hợp - Thu trên vốn 83.613 83.613 0 - Thuế khác 22.511 21.017 9.727 875 1.072 1.480 72 80 98 5. Thu nhập bình quân trên 1 ngƣời/tháng 6. Tổng số lao động (ngƣời ) II/- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội: 1. Phương thức tổ chức bộ máy quản lý: Bộ máy quản lý của Xí nghiệp bao gồm: Ban giám đốc Xí nghiệp có Giám đốc, 02 Phó giám đốc và bộ máy giúp việc cho Ban giám đốc gồm các trƣởng phòng và các nhân viên thuộc các phòng ban trong Xí nghiệp. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Xí nghiệp dƣới đây thể hiện rất rõ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý hiện nay của Xí nghiệp Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội khá chặt chẽ và hợp lý. Bộ máy tổ chức quản lý của Xí nghiệp đƣợc tổ chức theo cơ cấu trực tuyến - chức năng. Mỗi bộ phận, phòng ban đều có những chức năng, nhiệm vụ riêng và đều chịu sự quản lý trực tiếp của Ban giám đốc mà ngƣời đứng đầu là Giám đốc Xí nghiệp. Đồng thời các bộ phận, phòng ban lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau nhằm đảm bảo tính hiệu qủa trong sản xuất kinh doanh cũng nhƣ việc quản lý thống nhất trong toàn Xí nghiệp. Sơ đồ 1: TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA XÍ NGHIỆP THƢƠNG MẠI VÀ BAO BÌ HN GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP PHÓ GIÁM ĐỐC Phụ trách Kinh doanh Phòng Kinh doanh PHÓ GIÁM ĐỐC Phụ trách Tổ chức sản xuất Phòng Kế toán tài vụ Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Phòng KH Điều độ SX Phòng TC - HC Trang 5 Báo cáo tổng hợp Ghi chú: Chỉ đạo trực tiếp Phối hợp trong công việc 2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong Xí nghiệp:  Ban giám đốc: - Giám đốc Xí nghiệp: Là ngƣời đại diện pháp nhân cho Xí nghiệp trong các quan hệ bên ngoài theo sự uỷ quyền của Ban giám đốc Công ty. Giám đốc Xí nghiệp có quyền điều hành cao nhất trong Xí nghiệp chịu trách nhiệm trƣớc công ty về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn cũan nhƣ đảm bảo ổn định đời sống cho cán bộ công nhân viên toàn Xí nghiệp. - Phó giám đốc: là ngƣời giúp việc cho Giám đốc thực hiện những hoạt động sản xuất kinh doanh của mình đồng thời thay mặt Giám đốc điều hành hoạt động của Xí nghiệp khi Giám đốc vắng mặt.  Hệ thống các phòng ban gồm: - Phòng Kinh doanh: có chức năng tham mƣu cho Ban giám đốc trong việc lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, nghiên cứu tiếp cận thị trƣờng, phối hợp cùng bộ phận kinh doanh của Công ty thực hiện các thao tác nghiệp vụ trong công tác kinh doanh xuất nhập khẩu và kinh doanh thƣơng mại, cung cấp thông tin cho Phòng kế toán tài vụ lập kế hoạch tài chính của xí nghiệp, có nhiệm vụ lập các chứng từ bán hàng, thu nhận các chứng từ mua hàng của xí nghiệp... - Phòng Kế toán tài vụ: thực hiện nhiệm vụ tham mƣu cho Giám đốc về mặt quản lý tài chính và công tác quản lý kinh doanh, luôn đảm bảo nhu cầu về vốn theo đúng chế độ để phục vụ cho việc triển khai mọi hoạt động của Xí nghiệp theo đúng yêu cầu, chức năng và pháp lệnh kế toán thống kê. Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 6 Báo cáo tổng hợp - Phòng tổ chức - hành chính: thực hiện công tác quản lý và sử dụng lao động, quản trị hành chính, tổ chức thực hiện chế độ chính sách đối với CBCNV, làm công tác tiền lƣơng, nâng bậc lƣơng, khen thƣởng, kỷ luậtv.v... - Phòng kế hoạch- điều độ sản xuất: có chức năng lập kế hoạch, tính toán và đƣa ra định mức về kỹ thuật, vật tƣ, lao động, xây dựng các quy trình công nghệ cho sản xuất sản phẩm, chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các giai đoạn sản xuất sản phẩm theo tiến độ giao hàng và chất lƣợng của từng đơn đặt hàng tại Xí nghiệp. III/- Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của Xí nghiệp Thƣơng Mại Và Bao Bì Hà Nội Trong các doanh nghiệp công nghiệp, công nghệ sản xuất là nhân tố ảnh hƣởng đến việc tổ chức quản lý nói chung và quản lý công tác kế toán nói riêng. Do đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp Thƣơng Mại Và Bao Bì Hà Nội là hoạt động của sản xuất công nghiệp cho nên khi nghiên cứu tình hình tổ chức và quản lý của Xí nghiệp Thƣơng Mại Và Bao Bì Hà Nội chúng ta đề cập đến một vài nét về quy trình công nghệ của Xí nghiệp nói riêng và công ty XNK Và Đầu Tƣ Hà Nội nói chung. Từ khi đƣa nguyên vật liệu vào chế biến đến khi nhập kho thành phẩm là cả một quá trình liên tục, khép kín. Sơ đồ 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SẢN PHẨM BAO BÌ CARTON TẠI XÍ NGHIỆP THƢƠNG MẠI VÀ BAO BÌ HÀ NỘI Kho nguyên liệu (1) KCS Kho Bán thành phẩm 1 (4) Máy tạo sóng (2) KCS (3) Máy cán lằn ( Máy bế ) KCS (5) Kho Bán thành phẩm 2 Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Máy ghim hộp Trang 7 Báo cáo tổng hợp (6) KCS (8) KCS (7) (9) KCS Nguyên vật liệu đƣợc xuất từ kho đến bộ phận máy tạo sóng (1) tại bộ phận sóng, nguyên liệu (giấy cuộn) đƣợc chia cắt theo kích thƣớc quy định sau đó đƣa vào máy tạo sóng. Quy trình đƣợc thực hiện trên dàn máy sóng, bắt đầu giấy đƣợc qua lô sóng thứ nhất để tạo dợn sóng, qua lô hồ thứ nhất để ghép một lớp giấy với lớp gợn sóng đồng thời ở lô sóng thứ 2 quy trình cũng diễn ra tƣơng tự ở lô sóng thứ nhất, sau đó toàn bộ 2 lớp này đƣợc đƣa qua một hồ lô thứ 3 để ghép lại với nhau và ghép thêm một lớp đáy (nếu là sản phẩm carton 3 lớp, quy trình chỉ diễn ra ở một lô sóng) và qua một dàn ép nhiệt, sau cùng ở cuối dàn máy có một con dao chặt để cắt thành các tấm theo quy định. Sau khi hoàn thành giai đoạn là tấm sóng, bán thành phẩm đƣợc kiểm tra chất lƣợng sau đó đƣợc chuyển vào kho bán thành phẩm số 1 (2) hoặc chuyển sang khâu sản xuất tiếp sau (3). Ở khâu đoạn tiếp sau bán thành phẩm đƣợc đƣa qua máy cán lằn chặt khe ( hoặc máy bế hộp ) để tạo hình dáng sản phẩm. Sau khi đƣợc kiểm tra bán thành phẩm ở giai đoạn này đƣợc chuyển sang công đoạn tiếp theo (5). Ở khâu đoạn ghim hộp bán thành phẩm đã đƣợc tạo hình đƣợc ghim lại tạo thành những chiếc hộp carton. Khi đã đƣợc kiểm tra sản phẩm đủ tiêu chuẩn sẽ đƣợc chuyển vào kho bán thành phẩm số 2 (6) hoặc chuyển sang khâu in ở giai đoạn sau (7) Ở giai đoạn in sản phẩm đƣợc in theo yêu cầu mẫu mã của khách hàng, sau khi hoàn thành ở giai đoạn này sản phẩm đã đủ tiêu chuẩn chất lƣợng đƣợc nhập kho (9) hoặc gửi đi tiêu thụ ngay không qua nhập kho. Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 8 Báo cáo tổng hợp Với quy trình sản xuất trên, bố trí sản xuất của xí nghiệp có tính chất dây chuyền, sản phẩm của bộ phận này sẽ làm nguyên liệu cho bộ phận sau. Do vậy cách quản lý hàng hoá của từng bộ phận trong xí nghiệp cần đƣợc thực hiện một cách đầy đủ. Nguyên liệu chính dùng để phục vụ quá trình sản xuất là các loại giấy kraft đƣợc nhập từ nhiều nguồn khác nhau nhƣ: Xí nghiệp giấy Lam Kinh, HTX Mỹ Hƣơng, Công ty giấy Việt Trì, Công ty giấy Lửa Việt, XN giấy Hợp Tiến... Ngoài những nguyên liệu chính Xí nghiệp còn sử dụng một số nguyên vật liệu phụ nhằm phục vụ trực tiếp cho quá trình sản xuất đƣợc liên tục nhƣ: bột sắn, đinh ghim sắt, keo dán, xút, mực in lƣới, dầu hoả, dây nilon buộc hàng v.v... PHẦN II ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP THƢƠNG MẠI VÀ BAO BÌ HÀ NỘI I/- Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội Bộ máy kế toán có nhiệm vụ hƣớng dẫn đôn đốc, kiểm tra và thu thập đầy đủ tất cả chứng từ về kế toán của công ty. Tổ chức mọi công việc kế toán để thực hiện đầy đủ có chất lƣợng nội dung công việc kế toán trong đơn vị, giúp Ban Giám đốc hƣớng dẫn các phòng, ban liên quan mở và ghi chép sổ kế hoạch nghiệp vụ cho việc điều hành hàng ngày mọi hoạt động kinh doanh của đơn vị. Ngoài ra bộ máy kế toán còn phải tham gia công tác kiểm kê tài sản, kiểm tra kế toán, tổ chức bảo quan lƣu trữ hồ sơ, tài liệu kế toán theo quy định. Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, quy mô tổ chức quản lý và để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chức năng phản ánh và giám sát của kế toán, công ty đã tổ chức bộ máy kế toán của công ty thành 2 bộ phận. Hai bộ phận này hạch toán độc lập với nhau nhƣng giữa chúng lại có mối quan hệ Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 9 Báo cáo tổng hợp chặt chẽ với nhau. Bộ phận kế toán tại xí nghiệp do một bộ phận gồm 4 ngƣời đảm nhiệm. Bộ phận này có nhiệm vụ kiểm tra thu thập chứng từ ban đầu, hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp và lập báo cáo kế toán trong lĩnh vực hoạt động sản xuất bao bì carton của xí nghiệp, sau đó gửi báo cáo kế toán và những tài liệu liên quan cho Phòng Kế toán công ty. Phòng Kế toán công ty có nhiệm vụ kiểm tra thu nhận chứng từ và hạch toán chi tiết, tổng hợp, lập báo cáo kế toán trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và tổng hợp báo cáo toàn bộ công ty. Đồng thời có trách nhiệm hƣớng dẫn, kiểm tra bộ máy kế toán của Xí nghiệp Thƣơng Mại Và Bao Bì Hà Nội thực hiện đúng đắn, đầy đủ chế độ, thể lệ và nghiệp vụ kế toán. Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 10 Báo cáo tổng hợp Sơ đồ 3: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA XÍ NGHIỆP THƢƠNG MẠI VÀ BAO BÌ HN BAN GIÁM ĐỐC XÍ NGHIỆP PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN XÍ NGHIỆP KẾ TOÁN TSCĐ VẬT LIỆU CÔNG CỤ LAO ĐỘNG NHỎ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, TIỀN LƢƠNG, BẢO HIỂM KẾ TOÁN TỔNG HỢP GIÁ THÀNH KẾ TOÁN THÀNH PHẨM TIÊU THỤ - Phụ trách kế toán xí nghiệp: Giúp giám đốc xí nghiệp chỉ đạo công tác kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế tại xí nghiệp. Kiểm tra, kiểm soát tình hình biến động vật tƣ, tài sản, tiền vốn trong xí nghiệp. Phụ trách kế toán cũng đồng thời đảm trách phần hành kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại Xí nghiệp với nhiệm vụ ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời tổng hợp số liệu, xác định đối tƣợng tập hợp chi phí và tính giá thành để hƣớng dẫn các bộ phận quản lý và bộ phận kế toán có liên quan lập và luân chuyển chứng từ chi phí phù hợp đối tƣợng hạch toán, xác định kết quả sản xuất kinh doanh và lập báo cáo kế toán tài chính định kỳ gửi lên phòng kế toán tài vụ Công ty. - Kế toán tài sản cố định, vật liệu, công cụ lao động nhỏ: Có nhiệm vụ phản ánh số hiện có và tính tăng giảm về số lƣợng, chất lƣợng, tình hình sử dụng tài sản cố định, khấu hao, sửa chữa, thanh lý, nhƣợng bán, phản ánh số lƣợng, chất lƣợng, giá trị vật tƣ hàng hoá công cụ lao động có trong kho, mua vào, bán ra, xuất ra sử dụng. Tính và phân bổ chi phí vật liệu, công cụ lao động nhỏ vào chi phí giá thành sản phẩm, phát hiện vật liệu thừa thiếu ứ động kém phẩm chất. Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 11 Báo cáo tổng hợp - Kế toán vốn bằng tiền, tiền lương, bảo hiểm, thanh toán: Có nhiệm vụ phản ánh số hiện có và tình hình tăng giảm các loại quỹ, tiền mặt tiền gửi ngân hàng, vốn bằng tiền khác, các khoản vay mƣợn vốn liên doanh, thanh toán công nợ, phản ánh số lƣợng chất lƣợng và tình hình tăng, giảm lao động, tình hình sử dụng thời gian lao động. Tính và chia lƣơng, chia phần thƣởng và phân chia các khoản thu nhập cho ngƣời lao động. Tính và trả bảo hiểm, các khoản phụ cấp cho ngƣời lao động. - Kế toán hàng hoá thành phẩm tiêu thụ: Phản ánh số lƣợng, chất lƣợng, giá trị của hàng hoá thành phẩm có trong kho, mua vào bán ra, phát hiện thừa thiếu, ứ đọng, kém phẩm chất. Phản ánh tình hình tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, kết chuyển xác định kết quả. Hình thức tổ chức công tác kế toán tại Xí nghiệp có ƣu điểm là công tác kế toán gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh ở các bộ phận, do đó kế toán có thể kiểm tra, kiểm soát kịp thời tại chỗ hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp kịp thời tài liệu, thông tin kinh tế cho lãnh đạo các bộ phận, đơn vị trực thuộc phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở các bộ phận, công ty. Song tình hình tổ chức công tác kế toán của công ty cũng có nhiều nhƣợc điểm: Biên chế bộ máy kế toán lớn, không đáp ứng đƣợc đầy đủ những yêu cầu chỉ đạo thống nhất, tập trung công tác kế toán cũng nhƣ công tác chỉ đạo chung toàn công ty, không thuận tiện cho việc phân công lao động, chuyên môn hoá, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ, nhân viên kế toán ...... II/- Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán tại Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội Việc lựa chọn số lƣợng, chủng loại chứng từ sử dụng cho phù hợp phải căn cứ vào quy mô sản xuất, yêu cầu và trình độ tổ chức quản lý của từng doanh nghiệp. Dựa trên những điều kiện thực tế về quy mô sản xuất, trình độ quản lý, yêu cầu quản lý tài sản và sự biến động của tài sản, Xí nghiệp Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội hiện nay sử dụng các loại chứng từ thống nhất, bảo Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 12 Báo cáo tổng hợp quản lƣu trữ theo đúng chế độ chứng từ đƣợc áp dụng cho Doanh nghiệp đƣợc ban hành theo quyết định 281/QĐ-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ tài chính. III/- Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống hệ thống tài khoản kế toán tại Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội: Hệ thống tài khoản kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng trong hệ thống chế độ kế otán doanh nghiệp. Hiện nay, Xí nghiệp sử dụng Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp thống nhất ban hành theo Quyết định 1141 TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ trƣởng Bộ tài chính - đã sửa đổi bổ sung. Để phù hợp với tính chất kinh doanh, loại hình và quy mô sản xuất, trình tự quản lý và mô hình tổ chức quản lý nên tại Xí nghiệp các tài khoản cấp 1 đƣợc chi tiết thành các tài khoản cấp 2 và cấp 3 nhƣ sau:  TK 111 - Tiền mặt - TK 1111 : Tiền Việt Nam - TK 1112 : Ngoại tệ  TK 112 - Tiền gửi ngân hàng - TK 1121.1 : Tiền gửi VNĐ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Tây Hà Nội - TK 1121.2 : Tiền gửi VNĐ tại Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội - TK 1122.1 : Tiền gửi USD tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Tây Hà Nội  TK 311 - Vay ngắn hạn - TK 3111.1: Vay VNĐ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Tây Hà Nội - TK 3111.2: Vay VNĐ tại Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội - TK 3112.1: Vay USD tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Tây Hà Nội Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 13 Báo cáo tổng hợp - TK 3112.2: Vay USD tại Ngân hàng Đầu tƣ và phát triển Việt Nam chi nhánh Hà Nội  TK 511: Doanh thu bán hàng - TK 5111: Doanh thu sản xuất - TK 5112: Doanh thu kinh doanh  TK 911: Xác định kết quả kinh doanh - TK 9111 : Kết quả sản xuất - TK 9112 : Kết quả kinh doanh IV/- Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán tại Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội: Để thuận tiện, đơn giản và phản ánh kịp thời đầy đủ khối lƣợng nghiệp vụ kinh tế của đơn vị, hiện nay Xí nghiệp đang áp dụng hình thức sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung để ghi chép, phản ánh hệ thống hoá nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đƣợc căn cứ vào chứng từ gốc để ghi vào sổ nhật ký chung theo thứ tự thời gian và nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh đúng mối quan hệ khách quan giữa các đối tƣợng kế toán rồi ghi sổ cái, riêng các nghiệp vụ liên quan đến hạch toán chi phí sản xuất đƣợc ghi vào nhật ký phụ để theo dõi riêng. Hệ thống sổ: Bao gồm 2 loại +) Sổ tổng hợp: Nhật ký chung và sổ cái các tài khoản +) Sổ kế toán chi tiết: gồm sổ kế toán tài sản cố định, sổ chi tiết vật liệu hàng hoá, thẻ kho, sổ chi phí sản xuất kinh doanh, bảng tính giá thành, sổ chi tiết chi phí trả trƣớc và chi phí phải trả, sổ chi tiết tiền mặt, tiền gửi, tiền vay, sổ chi tiết thanh toán, sổ chi tiết tiêu thụ,sổ chi tiết nguồn vốn kinh doanh, sổ chi tiết các tài khoản phải thu, các khoản phải trả khách hàng...... Trình tự ghi sổ: Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 14 Báo cáo tổng hợp Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc để ghi vào nhật ký và các sổ thẻ chi tiết có liên quan, những nghiệp vụ liên quan đến việc tập hợp chi phí sản xuất đƣợc ghi vào nhật ký phụ để theo dõi riêng. Cuối tháng căn cứ vào nhật ký phụ để vào sổ nhật ký và sổ cái phụ Cuối tháng căn cứ vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết để vào bảng tổng hợp chi tiết, vào sổ nhật ký chung và sổ phụ, sổ cái. Vào ngày cuối tháng căn cứ vào sổ cái để vào bảng cân đối tài khoản. Cuối tháng dựa vào bản cân đối kế toán và bảng tổng hợp chi tiết để lập báo cáo tài chính. Cuối tháng cộng thẻ, sổ chi tiết để lấy số liệu đối chiếu với sổ nhật ký và sổ cái. Hình thức sổ kế toán nhật ký chung thuận tiện cho việc ghi chép đối chiếu, kiểm tra tránh đƣợc nhiều tiêu cực. Sơ đồ 4: TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN THEO HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG SỔ QUỸ CHỨNG TỪ GỐC SỔ, THẺ KẾ TOÁN CHI TIẾT NHẬT KÝ SỔ CÁI BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: : Ghi hàng hàng ngày : Ghi cuối tháng, kỳ : Quan hệ đối chiếu Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 15 Báo cáo tổng hợp V/- Đặc điểm tổ chức vận dụng hệ thống Báo cáo kế toán tại Xí nghiệp Thương mại và Bao bì Hà Nội: Báo cáo kế toán là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn và công nợ cũng nhƣ tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp . Báo cáo kế toán đƣợc lập nhằm mục đích tổng hợp và trình bày một cách tổng quát và toàn diện tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động, là căn cứ quan trọng cho việc đề ra các quyết định về quản lý điều hành sản xuất kinh doanh. Hệ thống báo cáo tài chính của Xí nghiệp ( mẫu ban hành theo QĐ số 167/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trƣởng Bộ tài chính) gồm: - Bảng cân đối kế toán. - Kết quả hoạt động kinh doanh. - Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ. - Thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính do kế toán soạn thảo tại XN theo định kỳ (theo quý) nhằm mục đích cung cấp thông tin về kết quả và tình hình tài chính của xí nghiệp cho Ban giám đốc XN cũng nhƣ báo cáo lên Phòng kế toán tài vụ Công ty. Ngoài ra để phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính xí nghiệp quy định thêm các báo cáo quản trị khác nhƣ: báo cáo doanh thu, báo cáo hàng tồn kho, báo cáo chi tiết thanh toán với ngƣời mua, ngƣời bán hàng, báo cáo chi tiết kết quả kinh doanh, báo cáo sử dụng nguồn vốn khấu hao cơ bản, báo cáo chi tiết tài sản cố định, báo cáo chi tiết chi phí quản lý XN v.v... Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 16 Báo cáo tổng hợp PHẦN III ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP THƢƠNG MẠI VÀ BAO BÌ HÀ NỘI. I/- Những đánh giá chung: Xí nghiệp Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội đƣợc thành lập xuất phát từ phƣơng hƣớng hoạt động và yêu cầu phát triển của Công ty Bao bì xuất khẩu Hà Nội - tiền thân của Công ty Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội. Sau quá trình phát triển và sáp nhập hiện nay Xí nghiệp là đơn vị hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tƣ Hà Nội với chức năng chủ yếu là sản xuất các loại bao bì carton giấy và kinh doanh nguyên vật liệu dùng làm bao bì. Xí nghiệp có thuận lợi là không chịu ảnh hƣởng của cơ chế quản lý Nhà nƣớc, không bị kìm hãm, ràng buộc bởi bộ máy quản lý cồng kềnh, trì trệ. Thực tế đã chứng minh qua các kết quả sản xuất kinh doanh những năm gần đây cho thấy Xí nghiệp đã khá nhạy bén, năng động kết quả SX KD năm sau luôn cao hơn năm trƣớc, đời sống của cán bộ công nhân viên Xí nghiệp ngày càng đƣợc cải thiện. Xí nghiệp không ngừng đổi mới, tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào quá trình sản xuất và kinh doanh, tăng cƣờng khả năng cạnh tranh, tìm kiếm bạn hàng mới... Về tổ chức bộ máy quản lý của Xí nghiệp thực hiện chế độ một thủ trƣởng theo uỷ quyền của Ban giám đốc Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 17 Báo cáo tổng hợp Công ty. Do đó quyền hạn của của Giám đốc XN khá rộng cho phép lãnh đạo XN tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất cũng nhƣ kinh doanh, góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành kế hoạch mà Ban giám đốc Công ty giao cho XN hàng năm. Thêm vào đó bộ máy sản xuất của Xí nghiệp cũng đƣợc tổ chức một cách hợp lý và phù hợp với quy trình công nghệ cũng nhƣ tổ chức quản lý của Xí nghiệp. Các tổ sản xuất chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phòng Kế hoạch điều độ sản xuất tạo điều kiện tốt cho phòng thực hiện kế hoạch sản xuất theo các đơn đặt hàng đƣợc đảm bảo về số lƣợng, chất lƣợng và tiến độ giao hàng đƣợc kịp thời. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì Xí nghiệp cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, phải tự bƣơn chải để đứng vững và phát triển trong cơ chế thị trƣờng. Là một đơn vị sản xuất có quy mô tƣơng đối nhỏ, cơ sở vật chất khiêm tốn, vốn sản xuất ít cộng với đội ngũ cán bộ nghiệp vụ còn non trẻ thiếu kinh nghiệm, cùng với sự cạnh tranh gay gắt về giá cả trên thị trƣờng trong các đơn vị sản xuất bao bì. Hiện nay xu hƣớng các doanh nghiệp quốc doanh thƣờng bị chèn ép bởi cơ chế cứng nhắc, dẫn tới khả năng cạnh tranh giảm sút, thực tế doanh nghiệp Nhà nƣớc chịu sự quản lý chặt chẽ bằng các chỉ tiêu,lợi nhuận, nộp ngân sách, thuế thu nhập....Trong khi đó các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì mức độ quản lý chƣa chặt dẫn đến tình trạng trốn thuế... II/- Đánh giá về tổ chức hạch toán kế toán: Về bộ máy kế toán của Xí nghiệp đƣợc tổ chức tƣơng đối hoàn chỉnh, có nhiệm vụ mở các sổ kế toán theo đúng chế độ kế toán hiện hành và tiến hành hạch toán các nghiệp vụ sản xuất kinh doanh trong kỳ. Tại Xí nghiệp tổ chức công tác kế toán đƣợc tiến hành theo hình thức tập trung và đƣợc thực hiện tại phòng kế toán tài vụ XN, nhờ vậy công tác kế toán của Xí nghiệp đƣợc quản lý một cách dễ dàng hơn, phân công công việc cũng nhƣ phối hợp trong công việc giữa các kế toán phần hành cũng đƣợc chặt chẽ và hiệu quả hơn. Phụ trách kế toán chịu sự chỉ đạo trực tiếp của phòng kế toán công ty nhờ vậy tạo hiệu qủa cao trong công việc, dễ dàng nắm bắt đƣợc yêu cầu, chỉ Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 18 Báo cáo tổng hợp đạo của Công ty cũng nhƣ báo cáo đƣợc kịp thời tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp. Nhìn chung, bộ máy kế toán tại Xí nghiệp hoạt động có hiệu quả với đội ngũ cán bộ kế toán có trình độ chuyên môn, nhiệt tình, tác phong làm việc khoa học, có tinh thần đoàn kết tƣơng trợ giúp đỡ lẫn nhau trong công việc, tiếp cận và vận dụng linh hoạt chế độ kế toán mới. Về hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, hình thức sổ sách kế toán, báo cáo kế toán đƣợc sử dụng tại Xí nghiệp đã tuân thủ theo chế độ kế toán hiện hành, phản ánh ghi chép liên tục theo trình tự thời gian lập, ghi sổ.... Tuy nhiên hiện nay Xí nghiệp vẫn chƣa áp dụng kế toán máy mặc dù đã có đầy đủ các yếu tố phần cứng của một hệ thống thông tin hiện đại. Đây là một hạn chế trong công tác kế toán của Xí nghiệp bởi thực tế nếu có đƣợc một phần mềm kế toán phù hợp đáp ứng yêu cầu, hoàn cảnh và đặc điểm của mình thì công tác kế toán tại Xí nghiệp sẽ nhanh chóng, đơn giản và thuận tiện hơn. Về quy trình hạch toán các phần hành kế toán tại Xí nghiệp: công tác hạch toán các phần hành tại XN đƣợc thực hiện theo đúng chế độ, quy định của Nhà nƣớc. Các phần hành kế toán do kế toán phần hành theo phân chia nhiệm vụ của phụ trách kế toán trực tiếp thực hiện đảm bảo tính đúng đắn trong nghiệp vụ. Riêng phần hành kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm do Xí nghiệp sản xuất chủ yếu là theo đơn đặt hàng, mỗi đơn đặt hàng lại có yêu cầu nhất định về kết cấu, nguyên vật liệu, mẫu mã do đó các đơn đặt hàng lại độc lập với nhau. Vì thế việc kế toán xí nghiệp xác định đối tƣợng tập hợp chi phí từng loại sản phẩm là chƣa hợp lý, có thể Xí nghiệp nên xác định đối tƣợng tập hợp chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng sẽ phù hợp hơn. Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 19 Báo cáo tổng hợp KẾT LUẬN Qua nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp Thƣơng mại và Bao bì Hà Nội trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tƣ Hà Nội, tôi thấy Xí nghiệp là một đơn vị sản xuất bao bì đang trên đà phát triển. Những năm tiếp đến sẽ mở ra cho Xí nghiệp nhiều hứa hẹn, nhiều thuận lợi cho sự phát triển vƣợt bậc của mình song cũng chứa đựng không ít khó khăn và thách thức. Nhƣng với sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của Công ty kết hợp với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vƣợt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên trong tƣơng lai Xí nghiệp sẽ ngày càng phát triển vững mạnh. Mặc dù đã rất cố gắng tìm hiểu và nhận đƣợc sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo hƣớng dẫn PGS - TS Nguyễn Văn Công cũng nhƣ các cô chú, các anh chị trong Xí nghiệp nhƣng do thời gian và trình độ có hạn nên bản báo cáo này không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp để bài viết này đƣợc hoàn thiện hơn. Trần Thị Xuân Ngọc - Lớp Kế toán E Trang 20
- Xem thêm -