Tài liệu Mot so bien phap nang cao chat luong csvc trong truongmam non

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng c¬ së vËt chÊt trong trêng mÇm non PhÇn I: ®Æt vÊn ®Ò 1. Lý do chän ®Ò tµi: Trong nh÷ng n¨m ®Çu cña thêi kú ®æi míi ®Êt níc. Tríc sù ®æi míi héi nhËp cña nÒn kinh tÕ Gi¸o dôc MÇm non ®· bÞ tan vì ë nhiÒu trêng n«ng th«n vµ miÒn nói. §Ó æn ®Þnh duy tr× ngµnh Gi¸o dôc MÇm non NghÞ quyÕt lÇn thø 2 cña Ban chÊp hµnh T¦ §¶ng kho¸ 8 ®· ®Þnh híng " Ph¸t triÓn Gi¸o dôc MÇm non ®Õn n¨m 2000 lµ ph¸t triÓn bËc häc MÇm non phï hîp víi yªu cÇu vµ ®iÒu kiÖn cña tõng n¬i. §¶m b¶o cho trÎ 5tuæi ®îc vµo líp 1". ®ång thêi nghÞ quyÕt ®· v¹ch ra môc tiªu ®Õn n¨m 2020 lµ " X©y dùng hoµn chØnh vµ ph¸t triÓn bËc häc MÇm non hÇu hÕt trong ®é tuæi. Phæ biÕn kiÕn thøc nu«i d¹y trÎ cho c¸c gia ®×nh" Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 239/Q§ - TT g ngµy 09 th¸ng 02 n¨m 2010 cña Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt §Ò ¸n Phæ cËp gi¸o dôc mÇm non cho trÎ em 5 tuæi giai ®o¹n 2010 – 2015. §Ó c¸c bËc phô huynh yªn t©m göi con ®Õn trêng, b¶n th©n t«i nh÷ng ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý: Võa lµ c« gi¸o, võa lµ ngêi mÑ hiÖn thø hai cña trÎ. VËy m×nh ph¶i lµm g×? d¹y dç trÎ nh thÕ nµo? Ch¨m sãc lµm sao ? §ã chÝnh lµ niÒm m¬ íc cña nh÷ng c« gi¸o mÇm non, ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý mong muèn lµm sao cho c¸c ch¸u khoÎ m¹nh, tho¶i m¸i, t×m tßi, kh¸m ph¸, s¸ng t¹o, tr¶i nghiÖm trong cuéc sèng hµng ngµy. T©m huyÕt lµ thÕ nhng trªn thùc tÕ trêng mÇm non Tr©n Ch©u cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ c¬ së vËt chÊt trong c«ng t¸c ch¨m sãc vµ nu«i dìng trÎ.Trêng chia lµm 2 khu kho¶ng c¸ch l¹i qu¸ xa, bÕp ¨n khu lÎ cha cã, phßng häc cha ®¹t chuÈn, trang thiÕt bÞ cßn thiÕu cha ®ång bé.... §øng tríc thùc tr¹ng c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng cßn thiÕu thèn nh vËy, t«i rÊt b¨n kho¨n tr¨n trë: Lµm thÕ nµo ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt, mua s¾m trang thiÕt bÞ cho c¸c nhãm líp, x©y bÕp ¨n cho trÎ khu H¶i S¬n. §Ó c¸c ch¸u cã ®Çy ®ñ ®å dïng phôc vô ¨n nghØ, ®å dïng ho¹t ®éng d¹y häc vµ vui ch¬i cña trÎ. Víi lý do cÊp thiÕt nh vËy nªn t«i quyÕt ®Þnh chän t×m con ®êng ®Ó gi¶i quyÕt khã kh¨n trªn. §©y còng chÝnh lµ lý do t«i chän ®Ò tµi “ Mét sè biÕn ph¸p N©ng cao chÊt lîng c¬ së vËt chÊt trong trêng mÇm non” víi mong muèn gãp phÇn thóc ®Èy chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc - nu«i dìng cña nhµ trêng ®i lªn . 2. Môc ®Ých ®Ò tµi : - TÝch cùc tham mu lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc ®Ó x©y dùng c¬ së vËt chÊt trong trêng mÇm non. - T¨ng cêng ®Çu t c¬ së vËt chÊt ®Ó n©ng cao chÊt lîng nu«i vµ d¹y häc trong nhµ trêng. 1 3. KÕt qu¶ cÇn ®¹t ®îc: Tríc t×nh h×nh vµ nhiÖm vô trªn lµ mét c¸n bé qu¶n lý nhµ trêng t«i b¨n kho¨n suy nghÜ ph¶i lµm g× vµ lµm nh thÕ nµo ®Ó ®¬n vÞ m×nh phô tr¸ch ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái hiÖn nay cña ®Êt níc nãi chung vµ bËc häc MÇm non nãi riªng. §ång thêi tõng bíc lµm thay ®æi bé mÆt cña nhµ trêng tiÕn tíi x©y dùng trêng MÇm non ®¹t chuÈn quèc gia giai ®o¹n 2010 – 2012 T«i quyÕt t©m ®i s©u nghiªn cøu tÝch cùc tham mu lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc,bæ sung c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ c¸c líp häc tiÕn tíi ®Çu t x©y míi trêng MÇm non ®¹t chuÈn theo trêng MÇm non khèi x·, ®ång thêi ®Çu t c¬ së vËt chÊt cho phï hîp víi gi¸o dôc trÎ cña trêng MÇm non Tr©n Ch©u hiÖn nay ®· ®îc thùc thi. 4. §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu vµ kÕ ho¹ch nghiªn cøu: 4.1. §èi tîng nghiªn cøu: Mét sè biÖn ph¸p N©ng cao chÊt lîng c¬ së vËt chÊt trong trêng MÇm non . 4.2. ph¹m vi: T¹i ®¬n vÞ trêng MÇm non Tr©n Ch©u vµ cã thÓ ¸p dông cho c¸c trêng MÇm non khèi x· t¹i huyÖn ®¶o C¸t H¶i 4.3. KÕ ho¹ch nghiªn cøu: Tõ n¨m 2006 - 2012. PhÇn II : néi dung 1. C¬ së lý luËn Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ nhÊt lµ sau ®¹i héi §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam lÇn thø X, c«ng t¸c gi¸o dôc ®îc toµn ®¶ng, toµn d©n coi lµ chiÕn lîc vµ lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. §Çu t cho gi¸o dôc lµ ®Çu t cho sù ph¸t triÓn, gi¸o dôc MÇm non ®îc coi lµ kh©u quan träng ®Çu tiªn h×nh thµnh cho trÎ nhËn thøc, t duy vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch ban ®Çu cña con ngêi mét c¸ch toµn diÖn. X©y dùng c¬ së vË 3t chÊt trong trêng MÇm non chÝnh lµ t¹o ra mét m«i trêng s ph¹m ®Çy ®ñ phßng häc, phßng lµm viÖc, bÕp ¨n, ®å dïng ®å ch¬i, s©n ch¬i ngoµi trêi cho trÎ. Theo quyÕt ®Þnh sè 14 ngµy 7/ 4/2008 cña Bé trëng Bé Gi¸o dôc vµ §µo T¹o ®îc quy ®Þnh taÞ §iÒu lÖ trêng MÇm non vÒ viÖc x©y dùng trêng MÇm non ®¹t chuÈn. T¹i môc 1 ch¬ng IV cã ghi rÊt râ; Theo ®iÒu 9 ch¬ng II cña QuyÕt ®Þnh ban hµnh quy chÕ c«ng nhËn trêng MÇm non ®¹t chuÈn. Th«ng t sè 02/TT/BGD&§T ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 2010 ban hµnh danh môc ®å dïng - ®å ch¬i thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu cho gi¸o dôc mÇm non do Bé Trëng Bé gi¸o dôc QuyÕt ®Þnh gåm 3 ®iÒu. Th«ng t 23 ngµy 22/7/2010 ban hµnh quy ®Þnh vÒ bé chuÈn ph¸t triÓn trÎ em 5 tuæi. §ã chÝnh lµ c¬ së ®Ó mçi c¸n bé qu¶n lý cÇn ph¶i lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc trong nhµ trêng 2 Víi c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt trªn ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi hiÖn nay x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho trêng MÇm non chÝnh lµ viÖc t¹o ra mét m«i trêng s ph¹m ®Çy ®ñ phßng häc. Phßng lµm viÖc, bÕp ¨n, ®å dïng ®å ch¬i, s©n ch¬i ngoµi trêi cho trÎ, v.v… §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ t¹o ra mét m«i tr êng s ph¹m cã ®ñ diÖn tÝch cho trÎ ho¹t ®éng, cã c¶nh quan ®Ñp, thiÕt bÞ ®å dïng ®å ch¬i ®Ñp, mang tÝnh gi¸o dôc cao, ®¸p øng yªu cÇu gi¸o dôc hiÖn ®¹i vµ th©n thiÖn. §Ó phôc vô tèt cho viÖc ch¨m sãc - gi¸o dôc trÎ. ViÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së vËt chÊt lµ ph¶i t¹o ra mét m«i trêng thuËn lîi cho mçi c¸n bé, gi¸o viªn ph¸t huy ®îc kh¶ n¨ng cña m×nh trong gi¶ng d¹y còng nh viÖc ch¨m sãc nu«i dìng c¸c ch¸u. Mét m«i trêng thuËn lîi ®Ó phô huynh yªn t©m göi con vµ còng chÝnh n¬i ®©y c¸c ch¸u ®îc ¨n ngñ, häc tËp, ®îc tÝch cùc ho¹t ®éng t×m tßi kh¸m ph¸ ®îc tr¶i nghiÖm víi m«i trêng, v.v… V× vËy muèn n©ng cao chÊt lîng ®Çu t c¬ së vËt chÊt trong nhµ trêng híng tíi trêng MÇm non ®¹t chuÈn .Th× ngêi hiÖu trëng ph¶i biÕt x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ cã chiÕn lîc cho tríc m¾t, cho l©u dµi cã ®ñ diÖn tÝch phßng häc, c¬ së vËt chÊt phôc vô cho d¹y vµ ho¹t ®éng vui ch¬i cña trÎ cã nh vËy th× chÊt lîng gi¸o dôc míi ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn. 2. Thùc tr¹ng Trêng MÇm non Tr©n Ch©u n»m trªn ®Þa bµn cña x· chia lµm 2 khu (khu Tr©n Ch©u vµ khu H¶i S¬n) víi tæng sè 7 nhãm líp, Khu Tr©n Ch©u ®É ®îc x©y míi 4 phßng häc theo chuÈn ®a vµo sö dông tõ th¸ng 9 n¨m 2009. Khu H¶i S¬n nhµ cÊp 4 x©y tõ n¨m 2000. C¸c ch¸u sèng r¶i r¸c ë c¸c th«n, víi 2 ®iÓm trêng mµ kho¶ng c¸ch l¹i qu¸ xa nhau v× vËy rÊt khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ chØ ®¹o. * Quy m« trêng líp: Nhµ trÎ stt 1 2 3 n¨m häc 2007 -2008 2008 – 2009 2009 - 2010 Sè nhãm 01 01 02 sè trÎ 16 18 23 MÉu gi¸o Sè líp 4 4 5 S« trÎ 85 86 86 ghi chó * VÒ c¬ së vËt chÊt Lµ mét trêng nhá n»m trong khèi x· míi thµnh lËp ,diÖn tÝch ®Êt qu¸ hÑp, phßng häc chËt, c¬ së vËt chÊt nhµ trêng qu¸ nghÌo nµn kh«ng ®ñ ®å dïng cho c« vµ trÎ ho¹t ®éng . ChÝnh v× vËy mµ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn viÖc ch¨m sãc nu«i vµ d¹y trÎ. * S©n ch¬i cña c¸c ch¸u cßn qu¸ nhá, gå ghÒ diÖn tÝch cha ®ñ cho trÎ ho¹t ®éng, cha cã giµn che n¾ng cho trÎ, c¶nh quang s©n trêng cha ®îc c¶i thiÖn. * Bµn ghÕ cña trÎ bíc ®Çu ®· ®îc ®Çu t song cha ®ñ, c¸c ch¸u khu H¶i S¬n vÉn ph¶i sö dông bµn ghÕ cò vµ háng. * §å dïng d¹y häc, ®å ch¬i trong líp qu¸ Ýt kh«ng ®ñ cho c¸c ch¸u ho¹t ®éng vui ch¬i, gi¸ ®å ch¬i qu¸ cò, nhiÒu líp cha cã. 3 * C¸c phßng häc ®· cã th¶m ch¶i nÒn nhµ ®Ó phßng chèng rÐt cho trÎ xong cha phñ kÝn diÖn tÝch cña c¸c líp v× møc thu nhËp cña phô huynh cßn qu¸ thÊp. * C¸c phßng häc cha cã hÖ thèng thiÕt bÞ níc lãng cho trÎ trong ho¹t ®éng vÖ sinh hµng ngµy. * BÕp ¨n ®· x©y dùng theo tiªu chuÈn bÕp ¨n mét chiÒu, cã nhµ ¨n cho trÎ song cha cã ®å dïng trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho viÖc ch¨m sãc vµ nu«i d¹y trÎ nh:, bÕp ga nÊu c¬m, bµn chÕ biÕn cßn qu¸ nhá v.v... Cô thÓ: s t t n¨m häc phßn g häc 1 2007 - 2008 5 – 5 2 2008 2009 3 2009 -2010 7 phßng häc cÊp 4 phßng häc ®¹t chuÈn 5 5 0 0 0 01 02 02 01 01 40 55 cßn thiÕu kh«ng ®ñ cßn thiÕu kh«ng ®ñ 3 4 01 02 02 60 cßn thiÕu cha dång bé bÕp ¨n mét chiÒu s©n ch¬i s©n cã ®å ch¬i bµn ghÕ, ®å dïng häc tËp ®å dïng phôc vô ¨n nghØ ghi chó §øng tríc nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái ngµy mét cao vÒ ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt ®Ó ch¨m sãc gi¸o dôc c¸c ch¸u trong khi c¬ së vËt chÊt, m«i trêng c¶nh quan cña nhµ trêng cßn nhiÒu bÊt cËp. Trong n¨m häc 2010 - 2011 víi chñ ®Ò TiÕp tôc" §æi míi qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc". §Ó thùc hiÖn tèt chñ ®Ò n¨m häc 2010 2011 t«i quyÕt t©m tõng bíc tham mu x©y dùng trêng MÇm non theo chuÈn ®ång thêi ®Çu t c¬ së vËt chÊt nhµ trêng ngµy mét khang trang, s¹ch - ®Ñp ®¸p theo yªu cÇu ®æi míi cña gi¸o dôc MÇm non nãi chung vµ cña trêng MÇm non Tr©n Ch©u nãi riªng. Híng tíi x©y dùng trêng chuÈn quèc gia giai ®o¹n 2006- 2012. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô trªn t«i gÆp mét sè khã kh¨n vµ thuËn lîi sau: * ThuËn lîi: - Trêng lu«n nhËn ®îc sù quan t©m cña UBND huyÖn C¸t H¶i, UBND x·, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, c¸c bËc phô huynh vµ cña phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn C¸t H¶i. B¶n th©n quyÕt t©m thùc hiÖn, ®îc sù ñng hé cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o phßng gi¸o dôc, c¸c ®ång chÝ trong ban gi¸m hiÖu vµ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn trong toµn trêng. * Khã kh¨n: - B¶n th©n cha cã nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng c¬ së vËt chÊt. - Nguån kinh phÝ Nhµ níc vµ nguån ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng cßn h¹n chÕ. 4 - Nguån ®ãng gãp cña phô huynh cßn h¹n chÕ v× møc thu nhËp cña nh©n d©n cha cao. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng khã kh¨n, thuËn lîi trªn cïng víi ý chÝ quyÕt t©m cña b¶n th©n, t«i x©y dùng c¸c biÖn ph¸p nh»m thùc hiÖn b»ng ®îc kÕ ho¹ch ®· ®Ò ra trong n¨m häc 2010 - 2011. Víi thùc tÕ kinh nghiÖm vµ kÕt qu¶ nh÷ng viÖc ®· lµm t«i xin ®îc tr×nh bay mét sè kinh nghiÖm nhá cña m×nh trong c«ng t¸c chØ ®¹o tham mu lµm tèt x· héi ho¸ gi¸o dôc ®Ó tõng bíc ®Çu t c¬ së vËt chÊt trong nhµ trêng. 3.Mét sè biÖn ph¸p thùc hiÖn: 3.1- X©y dùng kÕ ho¹ch phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña tr êng. Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®îc néi dung c«ng viÖc vµ tÝch luy ®îc mét chót kinh nghiÖm tõ häc tËp nghiªn cøu. T«i ®· m¹nh d¹n tæ chøc héi th¶o gåm c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng ®Æc biÖt xin ý kiÕn tham mu chØ ®¹o c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o phßng gi¸o dôc vÒ viÖc x©y dùng trêng míi, c¸c ®ång chÝ trong ban chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña nhµ trêng, tËp thÓ gi¸o viªn ®Ó bµn vÒ vÊn ®Ò lµm s©n ch¬i cho c¸c ch¸u khu Tr©n Ch©u c¶i t¹o bån hoa c©y c¶nh s©n trêng. T¹o c¸c m¶ng têng, c¸c gãc tuyªn truyÒn cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng, m«i trêng gi¸o dôc ë ®Þa ph¬ng, ®¶m b¶o tÝnh s ph¹m vµ ®é bÒn ®Ñp cña c«ng tr×nh theo híng chuÈn. Tríc tiªn t«i x©y dùng kÕ ho¹ch riªng cho m×nh vµ t¹i héi th¶o t«i tr×nh bµy ý tëng cña b¶n th©n ®èi víi tõng c«ng viÖc, tõng vÞ trÝ vµ môc ®Ých yªu cÇu gi¸o dôc ë ®©y lµ g×? lÊy ý kiÕn tham gia x©y dùng c¸c thµnh viªn trong héi nghÞ vµ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn. C¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o phßng gi¸o dôc. Tham m u ý kiÕn mét sè c¸c ®ång chÝ c¸n bé qu¶n lý l©u n¨m, cã nhiÒu kinh nghiÖm ®Ó häc hái vµ vËn dông vµo thùc tÕ t¹i ®¬n vÞ. KÕt qu¶ ®· thèng nhÊt c«ng viÖc vµ vÞ trÝ s¾p xÕp x©y bån hoa khu«n viªn s©n trêng, híng cæng trêng sao cho phï hîp víi khu«n viªn vµ c¶nh quang, ®ång thêi t¹o c¸c m¶ng têng xung quanh s©n trêng ë khu Tr©n Ch©u cã tÝnh gi¸o dôc vµ tuyªn truyÒn cao.  VÒ s©n ch¬i vµ c¶nh quang. §¶m b¶o cã diÖn tÝch s©n ch¬i cho trÎ ho¹t ®éng, x©y têng bao quanh nhµ trêng cã hÖ thèng tho¸t níc an toµn, bè trÝ s¾p xÕp ®å ch¬i ngoµi trêi sao cho hîp lý. C¸c vÞ trÝ trªn s©n ph¶i phï hîp víi diÖn tÝch khu«n viªn, èp g¹ch hoa bån c©y võa tÇm ngåi cña trÎ ®¶m b¶o bÒn, ®Ñp. C¸c bån hoa ph¶i x©y theo h×nh trßn, h×nh lôc gi¸c,v.v… ®Ó t¹o sù hµi hoµ hîp lý tæng thÓ cña s©n tr êng. C¸c m¶ng têng, c¸c gãc tuyªn truyÒn ph¶i phï hîp víi khu«n viªn diÖn tÝch cña nhµ trêng, phï hîp víi gi¸o dôc MÇm non ®Ñp cã tÝnh s¸ng t¹o gióp cho trÎ nh©n thøc 5 vµ ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn. §ång thêi lµ nh÷ng gãc tuyªn truyÒn réng r·i tíi c¸c bËc phô huynh vµ toµn x· héi. Khung c¶nh thiªn nhiªn ë s©n trêng cßn lµ n¬i trÎ trùc tiÕp quan s¸t vµ lµm quen víi cá c©y hoa l¸, c¸c con vËt trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn, qua ®ã kiÕn thøc còng nh hiÓu biÕt cña trÎ vÒ thÕ giíi xung quanh ®ùîc më réng. Khung c¶nh thiªn nhiªn cßn lµ nh÷ng mÉu vËt sèng ®Ó gi¸o viªn sö dông trong néi dung cho trÎ lµm quen víi m«i trêng xung quanh. Kh«ng nh÷ng thÕ cßn gióp cho trÎ ®îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh, ®îc vui ch¬i t¹o nªn m«i trêng th©n thiÖn víi trÎ. Víi c¸ch ®Çu t x©y dùng kh«ng ®Ó bª t«ng ho¸ s©n ch¬i ®Õn nay s©n tr êng lu«n xanh - s¹ch - ®Ñp nh÷ng b«ng hoa në ré to¶ ng¸t h¬ng th¬m cña c¸c loµi hoa. Qua ®ã gióp cho trÎ biÕt yªu thiªn nhiªn cã ý thøc b¶o vÖ m«i trêng ngµy mét tèt h¬n vµ th©n thiÖn víi m«i trêng. * VÒ ®å dïng, trang thiÕt bÞ trong bÕp - x©y bÕp ¨n khu H¶i S¬n. TiÕp tôc ®Çu t c¬ së vËt chÊt cho viÖc phôc vô, nu«i dìng. Sau khi bÕp ¨n ®· hoµn thµnh vµ ®a vµo sö dông vËy lµm thÕ nµo ®Ó cã ®Çy ®ñ ®å dïng vµ trang thiÕt bÞ ®¶m b¶o ®óng tiªu chuÈn quy ®Þnh cña viÖc ch¨m sãc nu«i dìng. §Õn cuèi n¨m häc 2009- 2010 t«i ®· m¹nh d¹n ®Ò xuÊt ý kiÕn víi UBND x·, c¸c bËc phô huynh vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i x©y vµ trang bÞ ngay mét sè c¬ së vËt chÊt phôc vô cho viÖc ch¨m sãc – nu«i d¹y trÎ ë khu H¶i S¬n bëi kho¶ng c¸ch con ®êng ®a c¬m sang H¶i S¬n ngµy mét xa h¬n ph¶i ®i tõ Tr©n Ch©u qua vên quèc gia C¸t Bµ ®Õn H¶i S¬n, nÕu nh vËy sÏ kh«ng ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm . Víi ch¨n trë nh vËy ngay tõ ®Çu th¸ng 7 n¨m 2010 t«i ®· lµm v¨n b¶n tr×nh UBND x· ®ång thêi triÖu tËp cuéc häp ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh . T«i ®É nªu nh÷ng khã kh¨n cÇn thiÕt cña nhµ trêng, th«ng qua cuéc häp t«i ®· dîc c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng, ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh nhÊt trÝ ñng hé kinh phÝ c¬ së vËt chÊt ®Çu t trang thiÕt bÞ x©y bÕp ¨n cho trÎ khu H¶i S¬n ®a vµo sö dông tõ th¸ng 8 n¨m 2010. Víi tæng kinh phÝ 15 triÖu ®ång bÕp ¨n cã ®ñ ®å dïng trang thÕi bÞ ®¹t tiªu chuÈn cho c«ng t¸c ch¨m sãc vµ nu«i dìng trÎ. * VÒ c¬ së vËt chÊt trong líp häc. §Ó ®¶m b¶o an toµn phßng chèng rÐt cho trÎ vµ mét sè trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng vui ch¬i cña trÎ. Ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· triÖu tËp ban phô huynh nhµ trêng ®Ó ®a ra mét sè ý kiÕn mµ m×nh cÇn lµm ngay trong n¨m häc. VËn ®éng c¸c bËc phô huynh ®ãng gãp ®«ng thêi tham mu ®Ó xin kinh phÝ tõ c¸c ban ngµnh, ®oµn thÓ, c¸c nhµ h¶o t©m ®ãng trªn ®Þa bµn,. Th«ng qua cuéc häp ®· ®îc c¸c ®ång chÝ nhÊt trÝ cao, n¨m häc 2010 – 2011 nhµ trêng ®· trang bÞ cho 100% líp häc cã th¶m ch¶i nÒn nhµ, b×nh nãng l¹nh, ®å dïng d¹y häc, ®¶m b¶o ®ñ bµn ghÕ chuÈn theo c¸c ®é 6 tuæi, ®å dïng gi¸o dôc thÓ chÊt, ®å ch¬i theo chuÈn. §Æc biÖt lµ 2 líp 5 tuæi cã ®ñ ®å dïng d¹y vµ häc theo th«ng t 02 cña BDG&§T. 3.2- Tæ chøc tham quan häc hái n©ng cao hiÓu biÕt vÒ x©y dùng c¬ së vËt chÊt, ®Çu t trang thiÕt bÞ cho viÖc ch¨m sãc vµ nu«i d¹y. §Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô n¨m häc 2010 - 2011 th× ®iÒu quan träng tr íc tiªn ®ã lµ ph¶i lµm nh÷ng g×? vµ lµm nh thÕ nµo ®Ó c¶i t¹o c¶nh quan s©n vên trêng hiÖn ®ang sö dông kh«ng ®Ó bª t«ng ho¸ s©n ch¬i , cã hiÖu qu¶ trong viÖc ch¨m sãc nu«i d¹y trÎ lµ viÖc lµm bøc xóc ®èi víi nhµ trêng. Bëi trêng häc ®· ®îc thµnh lËp nhiÒu n¨m nhng nhiÒu n¨m häc tríc ®©y trêng vÉn cha cã ®å ch¬i ngoµi trêi cho trÎ ho¹t ®éng, c¶nh quan s©n trêng cha cã. Song mét trêng nhng mçi khu l¹i cã d¸ng vÎ kh¸c nhau, diÖn tÝch khu«n viªn kh¸c nhau. VËy lµm thÕ nµo ®Ó t¹o ra khu«n viªn phï hîp víi tõng khu l¹i lµ mét viÖc rÊt khã kh¨n ®Ó phï hîp víi yªu cÇu ®æi míi gi¸o MÇm non hiÖn nay. §Ó cã nhËn thøc vÒ viÖc m×nh s¾p lµm. Tríc tiªn t«i ®äc tËp san, t¹p chÝ gi¸o dôc, c¸c h×nh ¶nh vÒ m« h×nh c¸c tr ¬ng MÇm non ®Ó tham kh¶o häc tËp c¸ch bè trÝ s¾p xÕp sao cho phï hîp víi tr êng m×nh. Song ®ã chØ lµ lý luËn vµ gi¸n tiÕp, t«i suy nghÜ vµ mong muèn ® îc tham quan häc hái tr¬ng ban, t«i trùc tiÕp ®i tham quan trêng MÇm non S¬n ca, MÇm non Sao BiÓn vµ mét sè trêng mÇm non thµnh phè. T«i m¹nh d¹n tr×nh bµy mong muèn cña m×nh víi UBND x·, phßng gi¸o dôc. KÕt qu¶ ®· ® îc c¸c ®ång chÝ c¸n bé c¬ së vËt chÊt cña phßng gi¸o dôc cho biÕt ®îc u nhîc ®iÓm cña tõng s©n, vên c¸c trêng ®Ó häc tËp vµ tiÕp thu mét c¸ch cã chän läc. VÝ dô 1: Tham quan häc tËp gãc thiªn nhiªn cña trêng MÇm non S¬n ca, MÇm non Sao BiÓn: VÒ bè trÝ x¾p xÕp ®å dïng gi¸o dôc thÓ chÊt, vÏ c¸c dêng ®i, bËt chôm t¸ch ch©n, ®Êm bèc, ®u quay …. VÝ dô 2: Tham quan häc tËp c¸ch t¹o c¶nh quang m«i trêng, c¸c m¶ng têng, c¸c gãc tuyªn truyÒn ë trêng MÇm non Sao BiÓn thµnh phè H¶i Phßng, trêng MÇm non Sao Mai Thuû Nguyªn, MÇm non S¬n Ca: Nh tranh tuyªn truyÒn b¶o vÖ m«i trêng, gi¸o dôc an toµn giao th«ng, gi¸o dôc kÔ gi¸o... lu«n ®îc nhµ trêng coi träng. Bëi ®©y chÝnh lµ c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®Ó lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc trong nhµ trêng. VÝ dô 3: Tham quan häc tËp x©y dùng trêng MÇm Non chuÈn khèi x· trêng MÇm non Sao Mai - NghÜa Lé, trêng MÇm non Thanh L¬ng - VÜnh B¶o: VÒ quy ho¹ch tæng thÓ vµ khu«n viªn nhµ trêng... Trong qu¸ tr×nh häc tËp t«i ®· m¹nh d¹n trao ®æi víi c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o phßng gi¸o dôc vµ c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng vÒ c¸ch bè trÝ bån hoa c©y c¶nh, s©n ch¬i, chç ®Ó ®å ch¬i ngoµi trêi sao cho hîp lý vµ h íng c«ng biÓn trêng cña khu Tr©n Ch©u, theo diÖn tÝch khu«n viªn cña nhµ tr êng. Sau khi tham quan 7 häc hái t«i ®· Ýt nhiÒu nhËn thøc ®óng ®¾n vµ ®Þnh h×nh ® îc nh÷ng g× sÏ thiÕt kÕ cho c«ng tr×nh cña trêng m×nh theo híng chuÈn quèc gia. §Õn nay trêng MÇm non Tr©n Ch©u ®· cã mét khu nhµ 2 tÇng víi 4 phßng häc ®¹t chuÈn. Mçi líp häc cã c¸ch trang trÝ kh¸c nhau t¹o nªn c¶nh quang m«i trêng thËt hÊp dÉn, cã tÝnh s¸ng t¹o tuyªn truyÒn gi¸o dôc trong nhµ trêng. §îc c¸c b¹n ®ång nghiÖp vµ c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o phßng gi¸o dôc ®¸nh gi¸ cao. 3.3- Tham mu - lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc. Muèn lµm thay ®æi bé mÆt cña nhµ trêng th× ®iÒu ®Çu tiªn chóng ta cÇn lµm ®ã lµ ph¶i lµm tèt c«ng t¸c x· héi ho¸ gi¸o dôc tøc b¶n th©n t«i cÇn lµm tèt c«ng t¸c tham mu tuyªn truyÒn, tõ ®ã tranh thñ sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o phßng gi¸o dôc, c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o huyÖn vÒ më réng diÖn tÝch ®Êt, x©y dùng phßng häc míi vµ ®Çu t c¬ së vËt chÊt trong nhµ trêng. Sù quan t©m cña §¶ng bé chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng x· Tr©n Ch©u lµ mét yÕu tè v« cïng quan träng ®èi víi nhµ trêng. Muèn x©y dùng, duy tr× vµ ph¸t triÓn phong trµo Trêng MÇm non th× kh«ng thÓ coi nhÑ viÖc tranh thñ sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o huyÖn vµ c¸c ban ngµnh cã liªn quan. Lµ mét c¸n bé qu¶n lý nhµ trêng nªn ngay tõ khi nhËn c«ng t¸c tõ n¨m 2005 2006 ®Õn nay t«i lu«n x¸c ®Þnh cho m×nh cÇn cã tr¸ch nhiÖm trong tõng c«ng viÖc ®îc giao. Thêng xuyªn b¸o c¸o, ph¶n ¸nh víi c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o §¶ng chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vÒ c¸c vÊn ®Ò chuyªn m«n, c¸c chñ tr¬ng, ph¬ng híng nhiÖm vô cña ngµnh häc, c¸c c«ng v¨n chØ thÞ, NghÞ quyÕt cña cÊp trªn vµ ®Æc biÖt lµ nhiÖm vô n¨m häc hµng n¨m cña ngµnh häc MÇm non. ChÝnh vÞ vËy mµ c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng ®· n¾m ®îc ®Çy ®ñ vÒ néi dung ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ theo ch¬ng tr×nh gi¸o dôc Mµm non hiÖn nay. Trªn c¬ së ®ã c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng ®Ò ra nh÷ng chñ tr¬ng vµ biÖn ph¸p s¸t víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña trêng. §Ó lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc - gi¸o dôc trÎ t«i ®· lµm vµ triÓn khai cô thÓ nh sau: + Bíc vµo n¨m häc 2010 - 2011, sau khi tiÕp thu nhiÖm vô n¨m häc cë së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, nhiÖm vô n¨m häc cña phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn C¸t H¶i. T«i ®· tr×nh bµy b¸o c¸o víi c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng vÒ yªu cÇu néi dung, nhiÖm vô träng t©m trong n¨m häc cña nhµ trêng. TiÕp tôc tham mu t¨ng cêng ®Çu t c¬ së vËt chÊt tæ chøc cho 100% c¸c ch¸u ¨n nghØ t¹i trêng, ®å dïng phôc vô cho ¨n nghØ, ®å dïng häc tËp, vui ch¬i, s©n ch¬i, ®å ch¬i ngoµi trêi, c¶nh quan m«i trêng,… c¸c chØ tiªu vÒ ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt. Më réng khu«n viªn nhµ trêng tiÕn tíi x©y dùng trêng MÇm non theo chuÈn phÊn ®Êu trë thµnh trêng tiªn tiÕn cÊp huyÖn, tiÕn tíi trêng ®¹t chuÈn quèc gia ë khu Tr©n Ch©u giai ®o¹n 2006 - 2012. §ång thêi quy ho¹ch khu«n viªn s©n trêng kh«ng ®Ó bª t«ng ho¸ s©n ch¬i. C¸c chØ tiªu, biÖn ph¸p trong kÕ ho¹ch nhiÖm vô n¨m häc cña phßng Gi¸o dôc huyÖn tr×nh víi c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o 8 ®Þa ph¬ng xin ý kiÕn cña c¸c ®ång chÝ ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc cña nhµ trêng. + Khi tr×nh bµy kÕ ho¹ch t«i ®· ®i vµo nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n träng t©m cña n¨m häc nh: ChØ tiªu, chiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc mÇm non, kÕ ho¹ch vµ c¸c biÖn ph¸p lín vÒ c«ng t¸c ph¸t triÓn sè lîng, chÊt lîng ch¨m sãc gi¸o dôc, c«ng t¸c x©y dùng ®éi ngò, gi¸o viªn, ®Æc biÖt lµ viÖc tiÕn hµnh x©y dùng gi¸m s¸t thi c«ng c«ng tr×nh vµ khu«n viªn s©n trêng, ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt cña nhµ trêng, c¸c biÖn ph¸p lín ®Ó n©ng cao chÊt lîng vµ ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ trong t×nh h×nh ®Êt níc ®æi míi vµ héi nhËp VÝ dô 1: Tham mu më réng khu«n viªn nhµ trêng kh«ng ®Ó bª t«ng bo¸ s©n ch¬i §iÒu tríc tiªn t«i ph¶i lµm ®ã lµ ph¶i cã mét b¶n thuyÕt tr×nh vµ cÇn thiÕt v× sao ph¶i më réng diÖn tÝch. §©y lµ kh©u quan träng nhÊt mang tÝnh quyÕt ®Þnh cã kh¶ n¨ng thùc thi hay kh«ng? ®Ó th¸o gì ®îc vÊn ®Ò nµy ngay tõ khi nhËn c«ng t¸c míi t¹i trêng MÉu gi¸o Tr©n Ch©u t«i ®· x©y dùng vµ ®Ò xuÊt nhng vÉn cha ®îc sù ñng hé cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o, n¨m häc 2009 - 2010 t«i tiÕp tôc x©y dùng kÕ ho¹ch cho viÖc më réng nhng vÉn kh«ng thuyÕt phôc ®îc. Cã nh÷ng lóc b¶n th©n t«i ®· n¶n chÝ nhng lµ mét c¸n bé qu¶n lý t«i suy nghÜ cã ph¶i ch¨ng c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh cßn trÎ hay c¸ch tham mu cña m×nh cha cã søc thuyÕt phôc. N¨m 2010 - 2011 t«i tiÕp tôc tham mu víi c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng, c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o huyÖn, c¸c ban ngµnh cã liªn quan. Th«ng qua c¸c cuéc häp cña Héi ®ång nh©n d©n x·, t«i m¹nh d¹n tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh vµ cÇn thiÕt ph¶i më réng diÖn tÝch khu«n viªn nhµ trêng mét c¸ch tØ mØ vµ tÇm quan träng cña nã. Lµm tèt c«ng t¸c phèi kÕt hîp víi ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh, mêi hä cïng tham gia vµo viÖc ®Çu t c¬ vËt chÊt cïng gi¸m s¸t c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. T«i m¹nh d¹n mêi c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng, ban phô hunh cïng ®i tham quan häc tËp mét sè trêng MÇm non chuÈn cña huyÖn vµ thµnh phè. Víi c¸ch thuyÕt phôc vµ viÖc lµm thùc tÕ ®Õn nay trêng MÇm non Tr©n Ch©u ®· ®îc c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o huyÖn, l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng ®Æc biÖt lµ c¸c bËc phô huynh ñng hé ®Õn nay nhµ trêng ®· cã s©n ch¬i cho trÎ víi diÖn tÝch 150 m2 trêng cã thªm ®å ch¬i, c©y xanh, vên hoa ngµy mét në ré t¹o nªn mét m«i trêng th©n thiÖn h¬n. VÝ dô 2: Tham mu x©y dùng trêng MÇm non theo chuÈn cho trÎ ë vïng n«ng th«n h¶i ®¶o. §©y lµ viÖc lam bøc xóc nhÊt, ®Ó x©y dùng ®îc trêng MÇm non theo chuÈn th× ®iÒu tríc tiªn lµ ph¶i cã häc sinh vµ ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn, nh©n viªn ®¹t chuÈn c¶ vÒ tr×nh ®é vµ chuyªn m«n. Muèn c«ng t¸c tham mu cã hiÖu qu¶ th× t«i ph¶i x©y dùng 9 cho m×nh kÕ ho¹ch thËt chi tiÕt vÒ chiÕn lîc ph¸t triÓn gi¸o dôc MÇm non tõ giai ®o¹n 2006- 2012. §ã lµ phßng häc ®¹t diÖn tÝch chuÈn, cã ®Çy ®ñ c¬ së trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt phôc vô cho ho¹t ®éng vui ch¬i cña trÎ. Song lµ mét x· nghÌo th× m×nh ph¶i tham mu nh thÕ nµo ®Ó tõng bíc dÇn ®Çu t vµ hoµn thiÖn lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕg vµ quan träng. Nªn ngay tõ ®Çu n¨m häc t«i ®· m¹nh d¹n tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh vÒ viÖc cÇn ph¶i cã kÕ ho¹ch x©y dùng trêng MÇm non ®¹t chuÈn ®Ó phï hîp víi yªu cÇu gi¸o dôc hiÖn nay. §Ó x©y dùng trêng MÇm non cho trÎ theo chuÈn th× ph¶i cã kinh phÝ vËy lµm thÕ nµo ®Ó cã kinh phÝ. Ngay tõ ®Çu n¨m häc 2006 - 2007 t«i ®· x©y dùng kÕ ho¹ch chi tiÕt cô thÓ tr×nh víi UBND x· vµ UBND huyÖn, c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o së gi¸o dôc th«ng qua c¸c ®ît thanh tra toµn diÖn. Song thùc tÕ c«ng viÖc nµy kh«ng ph¶i dÔ dµng ®îc chÊp nhËn, sau nhiÒu lÇn tÝch cùc tham mu tr×nh bµy diÔn gi¶i vÒ yªu cÇu cÊp b¸ch cña ngµnh häc MÇm non. Qua nhiÒu lÇn tham mu ë c¸c cuéc häp Héi ®ång nh©n d©n x·, c¸c cuéc häp víi c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng, cuèi cïng ®· ®îc UBND x· vµ UBND huyÖn chÊp nhËn, kÕ ho¹ch cña nhµ trêng ®· ®îc ®a vµo néi dung NghÞ quyÕt cña H§ND huyÖn vµ H§ND x· ®Õn ngµy 15/11/2008 vÒ vÊn ®Ò x©y dùng trêng MÇm non míi cho trÎ ë khu Tr©n Ch©u ®îc thùc thi. C«ng tr×nh x©y dùng thi c«ng lu«n ®îc b¶n th©n theo dâi gi¸m s¸t ®ång thêi tham mu kÞp thêi víi bªn thi c«ng vµ c¸c cÊp cã thÈm quyÒn nh÷ng h¹ng môc vµ phÇn thiÕt kÕ kh«ng phï hîp víi ®iÒu lÖ trêng mÇm non mét c¸ch kÞp thêi . Víi c¸ch tham mu nh vËy ®Õn nay 4 phßng häc ®· ®îc ®a vµo sö dông ®¹t hiÖu qu¶ cao theo ®óng tiªu chuÈn trêng MÇm non ®¹t chuÈn vÒ phßng häc. VÝ dô 3: Tham mu ®Ó ®Çu t c¬ së vËt chÊt trong viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc - nu«i d¹y trÎ Trong n¨m häc 2009 - 2010 nhµ trêng ®· ®îc c¸c ban ngµnh ®Þa ph¬ng ®Çu t c¬ së vËt chÊt nhng cßn thiÕu cha ®ång bé, vËy lµm thÕ nµo ®Ó cã ®ñ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho viÖc ch¨m sãc - nu«i d¹y ®¹t kÕt qu¶ cao. Ngay tõ ®Çu n¨m häc 2010 - 2011 t«i m¹nh d¹n tr×nh bµy ý kiÕn cña m×nh tíi c¸c bËc phô huynh vµ c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng, l·nh ®¹o huyÖn, l·nh ®¹o huy l·nh ®¹o phßng gi¸o dôc ®Æc biÖt tranh thñ sù ñng hé cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o qua c¸c ®ît thanh tra, kiÓm tra , chÊm trêng xanh - s¹ch- ®Ñp giai ®o¹n III cña phßng gi¸o dôc, phßng tµi chÝnh huyÖn C¸t H¶i. T«i ®· chñ ®éng mêi c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Þa ph¬ng cïng dù buæi tæng kÕt, ®Ó nghe ®oµn ®¸nh gi¸ kÕt luËn vÒ qu¸ tr×nh thanh tra nhµ trêng tõ ®ã t«i m¹nh d¹n tham mu xin hç trî kinh phÝ cho viÖc bæ sung vµ ®Çu t c¬ së vËt chÊt trong nhµ trêng tõ nguån sæ sè cña ®Þa ph¬ng víi tinh thÇn x· héi ho¸ gi¸o dôc. Theo quy ®Þnh nhµ níc hç trî 60% cßn phô huynh 10 ®ãng gãp 40%. VËy lµm thÕ nµo ®Ó cã 40% kinh phÝ tõ phô huynh trong khi ®ã ®êi sèng cña hä cßn qu¸ khã kh¨n. T«i x©y dùng kÕ ho¹ch dù trï cho viÖc bæ sung c¬ së vËt chÊt thËt chi tiÕt, tr×nh bµy víi uû ban nh©n d©n x· - kÕ to¸n ng©n s¸ch x· xin ý kiÕn chØ ®¹o. Sau ®ã t«i m¹nh d¹n mêi ban ®¹i diÖn cha mÑ häc sinh lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng phô huynh vµo cuéc cïng víi nhµ trêng ®i vËn ®éng c¸c nhµ h¶o t©m, c¸c lùc lîng ®ãng trªn ®Þa bµn cuèi cïng lµ sù ñng hé cña c¸c bËc phô huynh. Víi c¸ch lµm nh vËy t«i ®îc 100% c¸c bËc phô huynh ñng hé nhiÖt t×nh víi tæng kinh phÝ 19 triÖu ®ång, UBND x· hç trî mua bµn ghÕ vµ bé ®å dïng gi¸o dôc thÓ chÊt, HuyÖn hç trî kinh phÝ bæ sung c¬ së vËt chÊt cho líp 5 tuæi vµ ho¹t ®éng chuyªn m«n. Sau khi phßng häc míi ®îc ®a vµo sö dông vµ lµm s©n ch¬i cho trÎ, x©y dùng c¸c bån hoa ®· hoµn thµnh gãp phÇn lµm ®Ñp s©n trêng ®Ó chuÈn bÞ bíc vµo n¨m häc 2010 – 2011 víi chñ ®Ó TiÕp tôc"§æi míi qu¶n lý vµ n©ng cao chÊt lîng gi¸o dôc". §Ó n©ng cao chÊt lîng ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ lµ viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu ® îc. Trong khi ®ã kinh phÝ nhµ trêng kh«ng cã, vËy lµm thÕ nµo ®Ó cã ®Çy ®ñ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho viÖc ch¨m sãc, gi¸o dôc ®¹t kÕt qu¶ cao. Tríc t×nh h×nh kinh tÕ cßn khã kh¨n t«i m¹nh d¹n x©y dùng cho m×nh mét kÕ ho¹ch cô thÓ ®ã lµ vËn ®éng c¸c ®oµn thÓ trong ®Þa ph¬ng hç trî trêng. §ång thêi thµnh lËp héi cha mÑ häc sinh cña nhµ trêng th«ng b¸o kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña nhµ trêng tíi tõng cha mÑ häc sinh. §Ó hoµn thµnh tèt c«ng viÖc nµy tuú theo ®iÒu kiÖn cña tõng ®oµn thÓ ®Ó t«i ®Ò xuÊt sù quan t©m ñng hé cho phï hîp. - Héi phô n÷ x·, ®oµn thanh niªn, c¸c em häc sinh trêng Hµ Sen - C¸c c«ng ty ®ãng trªn ®Þa bµn cña x· nh C«ng ty Tïng S¬n, C«ng ty chÕ biÕn thuû s¶n. C«ng ty x©y dùng - gãi thÇu neo ®Ëu bÕn c¸.. - UBND x· hç trî kinh phÝ mua ®å ch¬i ngoµi trêi, mua s¾m ®å dïng phôc bµn ghÕ chuÈn cho 100% c¸c líp, ®å dïng gi¸o dôc thÓ chÊt, biÓn cæng trêng khu Tr©n Ch©u, b¶ng häc sinh cho trÎ. Ngoµi ra cßn hç trî c©y xanh, c©y ¨n qu¶ hoa c¸c lo¹i… - Héi phô huynh häc sinh hç trî kinh phÝ ®å dung phôc vô ¨n nghØ nh m¸y say thÞt, nåi c¬m ®iÖn, tñ l¹nh, b×nh I nèc ñ níc nãng, th¶m tr¶i nÒn nhµ, ®å dïng phôc vô ch¨m sãc nu«i d¹y trÎ, ®å dïng häc tËp, ®å ch¬i cho trÎ, chËu c¶nh, v.v… - Phßng gi¸o dôc hç trî m¸y vi tÝnh cho 2 líp 5 tuæi - HuyÖn hç trî kinh phÝ bæ sung c¬ së vËt chÊt cho 2 líp häc 5 tuæi vµ mét sè c¬ së vËt chÊt kh¸c phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ gi¶ng d¹y Víi sù ®Çu t vÒ c¬ së vËt chÊt ngµy mét khang trang nhµ trêng ®· t¹o cho phô huynh häc sinh sù yªn t©m, tin tëng göi con ®Õn trêng ngµy mét ®«ng h¬n, ®iÒu ®ã 11 ®· kh¼ng ®Þnh chÊt lîng nu«i d¹y cña nhµ trêng cã sù chuyÓn biÕn râ rµng, ®¸p øng ®îc yªu cÇu ®æi míi gi¸o dôc MÇm non hiÖn nay. §Ó b¶o qu¶n tèt tµi s¶n mµ c¸c ngµnh, ®oµn thÓ kÝnh tÆng, viÖc lµm ®Çu tiªn víi t«i lµ qu¸n triÖt tíi tõng ®ång chÝ gi¸o viªn b¶o qu¶n tèt tµi s¶n, thêng xuyªn ch¨m sãc, lau chïi, gi÷ g×n, hµng tuÇn tæ chøc lao ®éng. Cã nh vËy míi thùc hiÖn tèt viÖc ch¨m sãc, gi¸o dôc trÎ ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn. 4. KÕt qu¶ ®¹t ®îc Qua thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trªn tuy thêi gian cha dµi song t«i ®· thu ®îc mét sè kÕt qu¶ sau: * VÒ c¬ së vËt chÊt phôc vô cho mäi ho¹t ®éng häc tËp, vui ch¬i, ¨n nghØ cña nhµ trêng ST T ®Çu t c¬ së vËt chÊt N¨m häc 2008 - 2009 N¨m häc 2009 - 2010 N¨m häc 2010 - 2011 1 Gi¸ ®å ch¬i 20 chiÕc 28 chiÕc 2 B×nh ñ níc 5 chiÕc 7 chiÕc TrÞ gi¸ 1.540.000 tõ nguån hç trî cña phô huynh 30 chiÕc 7chiÕc b»ng I nèc tæng kinh phÝ: 11.200.000® Tõ nguån hç trî cña phô huynh vµ c¸c nhµ h¶o t©m 7/7 líp = 210 m2 th¶m xèp 150 m2 56 chiÕc 2.250.000 tõ tr¶i nÒn nhµ: Tæng kinh phÝ: 3 4 5 Th¶m ch¶i nÒn nhµ Ch¨n , ®Öm BÕp ¨n S©n trêng 6 C¶nh quang m«i trêng s ph¹m vµ 90 m 35 chiÕc 2 nguån hç trî cña phô huynh nhµ trêng Cã tñ l¹nh, c¸c b¶ng theo quy ®Þnh, nåi c¬m ®iÖn vµ mét sè ®å dïng kh¸c víi tæng kinh phÝ: 25 triÖu ®ång (100% c¸c ®å dïng b»ng Inox, nh«m). 01 s©n bª t«ng diÖn tÝch 96 m2 - VÏ ®îc 20 bøc tranh ®îc trang tri ®Ñp, an toµn, tuyªn Cã m¸y say thÞt, b¼ng tµi chÝnh c«ng khai, nåi Ilèc chë c¬m sang H¶i S¬n, vµ mét sè ®å dïng phôc vô ¨n nghØ vÖ sinh theo chuÈn . 100% b»ng Ilèc víi tæng kinh phÝ:11.250000 9.450.000® tõ nguèn hç trî cña phô Cã 2 bÕp ¨n cho c¶ 2 Tr©n Ch©u vµ H¶i S¬n, bÕp ¨n cã ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ theo quy ®Þnh, ®¶m b¶o cho viÖc tæ chøc nÊu ¨n vµ ®¶m b¶o vÖ sinh an toµn thùc phÈm: Tæng kinh phÝ bÕp ¨n khu H¶i S¬n 15 triªô ®ång 02 s©n bª t«ng diÖn tÝch 2 s©n bª t«ng vµ 1 s©n cá cho 1500 m2 trÎ ho¹t ®éng cã 1 vên rau, hoa, c©y xanh ®Ó trÎ ho¹t ®éng kh¸m ph¸ tr¶i nghiÖm víi m«i trêng. Lµm ®îc 7 gãc thiªn nhiªn Lµm ®îng 9 gãc thiªn cho trÎ ho¹t ®éng, c¸c biÓn nhiªn,tranh tuyªn tuyÒn gi¸o b¶ng tuyªn truyÒn gi¸o dôc dôc b¶o vÖ m«i trêng, an toµn vµ c«ng t¸c tµi chÝnh c«ng giao th«ng, lÔ gi¸o. 12 ®å ch¬i ngoµi ch¬i ngoµi trêi. DiÖn tÝch ®Êt vµ x©y dùng phßng häc míi 7 §å dïng trang thiÕ bÞ trong c¸c líp 8 9 Häc sinh truyÒn gi¸o dôc, lÔ gi¸o, dinh dìng, ATGT. Th«ng qua c¸c bøc gióp nhµ trêng lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn tíi c¸c bËc phô huynh vµ nh©n d©n. khai x· héi ho¸ gi¸o dôc,. Trang bÞ thªm 2 bé ®å ch¬i ngoµi trêi , bæ sung 10 chËu hoa c©y c¶nh cho khu«n viªn s©n trêng, trång ®îc mét vêng rau xanh vµ hoa cho trÎ quan s¸t thùc nghiÖm trong viÖc ch¨m sãc b¶o bÖ m«i trêng. Víi tæng kinh phÝ; 10 triÖu ®ång Trang bÞ thªm 2 bé ®å ch¬i ngoµi trêi, 5 bé ®å dïng gi¸o dôc thÓ chÊt Bæ sung thªm 10 chËu c©y xanh c¸c lo¹i c¸c gãc thiªn nhiªn t¹i c¸c líp cho trÎ quan s¸t vµ tr¶i nghiÖm víi tæng kinh phÝ 18 triÖu ®ång. 1250 m2 vµ ®ang x©y trêng míi víi 4 phßng häc hai tÇng theo chuÈn ë khu Tr©n Ch©u bíc ®Çu tæng kinh phÝ lµ 2 tû ®ång. Bµn ghÕ cò cha ®¹t chuÈn cha ®ñ cho c¸c líp, trang tiÖt bÞ phôc vô cho d¹y vµ häc cßn thiÕu ch ®ång bé 104 ch¸u víi 5 nhãm líp HiÖn cã 4 phßng häc míi tæng diÖn tÝch 240m2 ®¹t chuÈn( Cã phßng vÖ sinh, phßng kho, hiªn tríc hiÖn sau ®¹t chuÈn) Trang thiÕt bÞ trong c¸c phßng häc ®îc ®Çu t ®Çy ®ñ d¸p øng yªu cÇu gi¸o dôc mÇm non víi tængkinh phÝ: 2tû700triÖu ®ång. Cã ®ñ bµ ghÕ cho c¸c ch¸u khu Tr©n Ch©u, c¸c ch¸u khu H¶i S¬n cßn thiÕu Khu h¶i S¬n ®· tham mu më réng khu«n viªn phÝa sau víi tæng diÖn tÝch 80 m2 ®Ó x©y bÕp ¨n theo chuÈn v¶ mét sè c«ng tr×nh kh¸c 109 ch¸u víi 6 nhãm líp 123 ch¸u víi 7 nhãm líp Cã ®ñ bµn ghÕ theo chuÈn cho 100% c¸c ch¸u, ®ñ ®å dïng gi¶ng d¹y, ®å ch¬i cho c¸c líp ®¹t chuÈn . Riªng 2 líp 5 tuæi cã ®ñ ®å dïng c¸ nh©n theo thong t 02 cña BGD&§T - B¶n th©n ®· n©ng cao hiÓu biÕt vÒ c¸ch x©y dùng c¬ së vËt chÊt trong trêng MÇm non. - Huy ®éng ®îc nguån kinh phÝ ®Çu t cho c«ng tr×nh x©y míi lµ 2 tû ®ång. - X©y têng bao vµ lµm s©n trêng: 200 triÖu ®ång Trong ®ã: + Kinh phÝ do UBND x· lµ: 2,2 tû ®ång + UBND huyÖn cÊp kinh phÝ bæ sung c¬ së vËt chÊt lµ 41 triÖu ®ång + UBND x· trang bÞ ®ñ bµn ghÕ chuÈn cho 123 ch¸u,1 biÓn tr êng tõ nguån ng©n s¸ch sæ sè. Tæng sè tiÒn lµ: 32 triÖu ®ång + Héi phô huynh trang bÞ ®Çy ®ñ ch¨n chiÕu, ca, b¸t, ®å dïng phôc vô cho häc tËp vµ vui ch¬i cho c¸c ch¸u, chËu c¶nh.. trÞ gi¸: 25.000.000®. + Héi phôc n÷ x· ñng hé 20 c©y c¶nh. 13 + Bªn c¹nh ®ã nhµ trêng cßn huy ®éng lùc lîng c¸c nhµ h¶o t©m, C«ng ty Tïng S¬n, C«ng ty chÕ biÕn thuû s¶n, c¸c cô cao tuæi, c¸c bËc phô huynh ®ãng gãp ngµy c«ng ®Ó gióp nhµ trêng hoµn thµnh mét sè c«ng tr×nh t¹o cho c¶nh quang nhµ trêng ngµy mét khang trang s¹ch ®Ñp h¬n. Qua thêi gian triÓn khai bæ sung ®Çu t vÒ c¬ së vËt chÊt trong nhµ tr¬ng bíc ®Çu nhµ trêng ®· ®îc khang trang, t¹o nªn mét c¶nh quang m«i trêng s ph¹m s¹ch ®Ñp. C¸c ch¸u ®· cã s©n ch¬i trong s©n trêng nh÷ng b«ng hoa t¬i th¾m ®· në, s©n trêng ®· cã bãng m¸t cho c¸c ch¸u vui ch¬i, cã ®ñ ®å ch¬i ngoµi trÎ ho¹t ®éng. Trong líp häc c¸c ch¸u ®· cã ®å dïng häc tËp vui ch¬i tho¶i m¸i kh«ng bÞ gß bã nh tríc n÷a. §iÒu quan träng h¬n lµ 100% c¸c ch¸u ®· ®îc ¨n nghØ tra t¹i trêng. C¸c ch¸u phÊn khëi vµ thÝch thó h¼n lªn v× c¸c ch¸u ®îc vui ch¬i, häc tËp vµ ho¹t ®éng trong m«i trêng ®Ñp, nhiÒu ch¸u giê bè mÑ ®ãn kh«ng thÝch vÒ n÷a. Trong n¨m häc nµy nhµ trêng huy ®éng sè ch¸u ®Õn líp ®¹t tû lÖ cao h¬n so víi n¨m häc tríc tõ 86 ch¸u t¨ng lªn 123 ch¸u. Trong ®ã huy ®éng hÕt sè trÎ trong ®é tuæi mÉu gi¸o ra líp, ch¸u nhµ trÎ ®¹t 60%. * C¸c bËc phô huynh phÊn khëi quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña con em m×nh h¬n vµ ®a c¸c ch¸u tíi líp ngµy mét ®«ng h¬n. * §éi ngò gi¸o viªn: - Tríc kia c¸c ®ång chÝ ch¸n n¶n, nhiÒu ®ång chÝ muèn bá nghÒ, c¸c ®ång chÝ cã lµm song chÊt lîng cha cao, kh«ng thu hót ®îc trÎ ®Õn líp. - Nhng ®Õn nay c¸c ®ång chÝ phÊn khëi vµ cµng n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, lßng say mª nghÒ nghiÖp, phÊn ®Êu hÕt lßng v× sù nghiÖp ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ nh: c« Th¶o, c« §iÓm, c« HuyÒn, c« Trang. ….v.v … 100% c¸c c« cßn phÊn ®Êu ®i häc n©ng chuÈn ®Ó n©ng cao vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n, tham gia häc tËp c¸c líp vi tÝnh, tin häc, ngo¹i ng÷. KÕt qu¶ cã 2 c« tèt nghiÖp ®¹i häc, 5 c« theo häc ®¹i häc t¹i chøc MÇm non. 4 c« cã chøng chØ QLGD, 3 c« theo häc tõ xa ®¹i häc mÇm non t¹i H¶i Phßng. PhÇn III: kÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ 1. KÕt luËn: Tõ nh÷ng viÖc lµm cô thÓ vµ nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc, t«i rót ra mét sè kinh nghiÖm sau: - Ph¶i biÕt x©y dùng kÕ ho¹ch phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña nhµ trêng vµ ®Þa ph¬ng. - TÝch cùc häc tËp nghiªn cøu, th©m nhËp thùc tÕ ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao hiÓu biÕt vÒ viÖc ®Çu t cho x©y dùng c¬ së trêng MÇm non. 14 - TÝch cùc tuyªn truyÒn, lµm tèt c«ng t¸c tham mu cho cÊp l·nh ®¹o §¶ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vÒ nhiÖm vô träng t©m n¨m häc ®Ó cã biÖn ph¸p ®Çu t vÒ c¬ së vËt chÊt cho nhµ trêng. - BiÕt phèi kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, lùc lîng x· héi ë ®Þa ph¬ng vµ ®Æc biÖt lµ héi cha mÑ häc sinh. Cã nh vËy th× chóng ta míi hoµn thµnh tèt viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ ph¸t triÓn mét c¸ch toµn diÖn theo ch¬ng tr×nh gi¸o dôc MÇm non hiÖn nay. 2. KhuyÕn nghÞ: §Ó b¶n s¸ng kiÕn vµ ®Ò tµi cña t«i ®îc tiÕp tôc vµ ¸p dông cã hiÖu qu¶, b¶n th©n t«i cã mét sè khuyÕn nghÞ nh sau: * §èi víi gi¸o viªn: - §Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ trong Ban Gi¸m hiÖu nhµ trêng vµ c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn, c¸c b¹n ®ång nghiÖp ñng hé vµ nhÊt trÝ cao c¸c biÖn ph¸p vµ gi¶i ph¸p cña t«i, hoµn thµnh kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p ®· ®Ò ra. * Phßng gi¸o dôc: - §Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o tÝch cùc tham mu, më c¸c líp tËp huÊn, häc tËp båi dìng n©ng cao n¨ng lùc c¸n bé qu¶n lý. §Ó b¶n th©n ®îc häc tËp vµ n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc ¸p dông vµo trong c«ng t¸c qu¶n lý ngµy mét tèt h¬n. * UBND x· vµ UBND huyÖn: - T¨ng cêng ®Çu t c¬ së vËt chÊt vµ kinh phÝ, ®ång thêi ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng khu«n viªn s©n trêng vên cæ tÝch ë khu Tr©n Ch©u ®Ó trêng sím ®a vµo sö dông. §ång thêi quy ho¹ch më réng khu«n viªn khu H¶i S¬n x©y bÕp ¨n mé chiÌu theo chuÈn cho trÎ ë khu H¶i S¬n . Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm vÒ viÖc x©y dùng c¬ së vËt chÊt bíc ®Çu trong trêng MÇm non Tr©n Ch©u. Tuy c¬ së vËt chÊt cha ®îc phong phó, cha ®Çy ®ñ song bíc ®Çu ®· phÇn nµo c¶i t¹o ®îc c¶nh quang nhµ trêng. RÊt mong ®îc sù gióp ®ì, gãp ý cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o phßng Gi¸o dôc vµ §µo t¹o huyÖn C¸t H¶i, c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o côm vµ sù trao ®æi kinh nghiÖm cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp trong toµn huyÖn. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Tr©n Ch©u, ngµy 12 th¸ng 01 n¨m 2011 Ngêi viÕt Vò ThÞ Hµi 15
- Xem thêm -