Tài liệu Một số biện pháp marketing nhằm mở rộng thị trường của công ty ứng dụng công nghệ kỹ thuật hạ long

  • Số trang: 55 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu.......................................................................................................................... 3 Ch¬ng I. c¬ së khoa häc vÒ kinh doanh nhËp khÈu trong th¬ng m¹i...................................5 I. tæng quan vÒ c«ng nghÖ marketing.............................................................................5 1. TÝnh tÊt yÕu cña kinh doanh xuÊt nhËp khÈu.........................................................5 2. Vai trß vµ nhiÖm vô cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸.....................6 3. Nh÷ng thuËn lîi vµ bÊt lîi cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc tÕ....................................................................................................7 3.1. Nh÷ng thuËn lîi tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu............................................7 3.2. BÊt lîi tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu...........................................................................8 4. ¶nh hëng cña m«i trêng ®Õn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu doanh nghiÖp nãi chung...........9 II. Néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng c«ng nghÖ marketing nhËp khÈu ë C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu........................................................15 1. Nghiªn cøu thÞ trêng nhËp khÈu vµ lùa chän cÆp s¶n phÈm thÞ trêng cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu........................................................................................................15 2. C¸c quyÕt ®Þnh marketing-mix trong nhËp khÈu...................................................21 3. Lùa chän h×nh thøc vµ triÓn khai qu¸ tr×nh nghiÖp vô nhËp khÈu hµng ho¸..........24 4. KiÓm so¸t marketing nhËp khÈu..........................................................................30 5. HÖ thèng chØ tiªu ®¸nh gi¸...................................................................................31 III. ¶nh hëng cña m«i trêng ®Õn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu t¹i C«ng ty Centrimex...................................................................................32 1. M«i trêng vÜ m«....................................................................................................32 2. M«i trêng vi m«....................................................................................................33 ch¬ngII : ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng nghÖ marketing nhËp khÈu xe m¸y t¹i chi nh¸nh xuÊt nhËp khÈu tæng hîp III......................................................................................................37 I. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh....................................37 1. LÞch sö h×nh thµnh :.............................................................................................37 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña chi nh¸nh................................................................38 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lÝ cña chi nh¸nh :...................................................39 II. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña chi nh¸nh....................................................41 1. Ph©n tÝch t×nh h×nh ho¹t ®éng .............................................................41 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt lao ®éng cña C«ng ty .......................44 3. Thùc tr¹ng nghiªn cøu thÞ trêng nhËp khÈu vµ lùa chän cÆp s¶n phÈm thÞ trêng cña CENTRIMEX........................................................... .......445 4. C¸c quyÕt ®Þnh marketing-mix cña c«ng ty liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu. 52 5. Quy tr×nh nhËp khÈu hµng ho¸ cña centrimex.....................................................53 III. Nh÷ng u khuyÕt ®iÓm tån t¹i cña C«ng ty ......................................54 1. ¦u ®iÓm:..............................................................................................................54 2. Tån t¹i vµ khuyÕt ®iÓm:........................................................................................54 Ch¬ng III. C¸c gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng nghÖ marketing nhËp khÈu.................55 I. ph¬ng híng nhiÖm vô kinh doanh n¨m 2002 vµ ®Þnh híng chiÕn lîc cña chi nh¸nh.55 1. §Þnh híng chiÕn lîc cña chi nh¸nh Hµ néi - C«ng ty XNK tæng hîp 3 trong thêi gian tíi :................................................................................................................... 55 II. C¸c gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt..........................................................................55 2. Ph¬ng híng, nhiÖm vô n¨m 2002 :......................................................................55 1. T¨ng cêng ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng...........................................................57 2. VÒ c«ng t¸c ®µm ph¸n kÝ kÕt hîp ®ång................................................................60 3. Gi÷ v÷ng thÞ trêng c¸c mÆt hµng träng ®iÓm kÕt hîp víi ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng......61 4. N©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh........................................................62 5. §µo t¹o c¸n bé vµ c«ng nh©n ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña c«ng viÖc.......................63 ý kiÕn nhËn xÐt cña c«ng ty..............................................................................................65 Lêi nãi ®Çu .Trong ®iÒu kiÖn héi nhËp vµ tù do ho¸ th¬ng m¹i toµn cÇu, xuÊt nhËp khÈu lµ mét ho¹t ®éng ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ trong nãc héi nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi, ph¸t huy ®îc nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cña ®Êt níc, tËn dông ®îc nh÷ng nguån lùc bªn ngoµi nh»m thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nhanh cña ®Êt níc. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng nµy, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ®Ò ra nhiÒu chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch nh»m thóc ®Èy ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu.§¹i héi ®¶ng lÇn thø IX võa diÔn ra t¹i Hµ Néi vµo th¸ng 4/2001 ®· ®Ò ra chiÕn lîc ph¸t triÓn xuÊt nhËp kh©u trong giai ®o¹n 2001-2010.Víi träng t©m dµnh u tiªn cho xuÊt khÈu t¹o ra nh÷ng kh©u ®ét ph¸ víi bíc ®i v÷ng ch¾c trong lÜnh vùc nµy.Cïng víi xuÊt khÈu th× nhËp khÈu còng ®îc ®Þnh híng chÆt chÏ víi môc tiªu lµ phôc vô cho xuÊt khÈu, trong ®ã chó träng nhËp khÈu c«ng nghÖ khoa häc tiªn tiÕn hiÖn ®¹i nh»m t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt phôc vô cho s¶n xuÊt, gióp ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Tõ thùc tr¹ng nhËp khÈu hµng ho¸ hiÖn nay c¸c c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu cña ViÖt Nam ®· gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong kinh doanh:th«ng tin, nhu cÇu tiªu thô, nguån cung øng...§©y chÝnh lµ do c¸c c«ng ty cha thÊy râ ®îc tÇm quan träng vµ hiÖu qu¶ cña viÖc thiÕt lËp vµ thùc thi ho¹t ®éng marketing ®óng ®¾n. Tõ nh÷ng tån t¹i trªn, sau khi nghiªn cøu t×m hiÓu t×nh h×nh nhËp khÈu cña c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu.Víi sù hç trî cña thÇy gi¸o híng dÉn TrÇn Thanh Toµn nhËn thÊy viÖc hoµn thiÖn h¬n c¸c ho¹t ®éng c«ng nghÖ marketing nhËp khÈu cho c«ng ty lµ cÇn thiÕt.Do vËy, sau thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Tæng Hîp III t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi" C¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng nghÖ marketing nhËp khÈu t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Tæng Hîp III". *Môc ®Ých nghiªn cøu : trªn c¬ së ph©n tÝch chi tiÕt c¸c néi dung, c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh marketing nhËp khÈu chØ ra ®îc c¸c u, nhîc ®iÓm vµ nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p nh»m hßan thiÖn qu¸ tr×nh nghiªn cøu, thiÕt lËp, thùc thi ch¬ng tr×nh vµ kiÓm so¸t marketing nhËp khÈu t¹i c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Tæng Hîp III díi ®iÒu kiÖn tù do ho¸ th¬ng m¹i víi møc ®é c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t h¬n. 3 *Giíi h¹n nghiªn cøu : §Ò tµi giíi h¹n nghiªn cøu ho¹t ®éng nhËp khÈu marketing hµng ho¸ trong mèi quan hÖ víi nhiÒu yÕu tè phøc t¹p trong m«i trêng marketing th¬ng m¹i quèc tÕ.MÆt kh¸c do kh¶ n¨ng h¹n chÕ vÒ kh«ng gian, thêi gian vµ mÆt hµng nªn bµi chuyªn ®Ò nµy chØ tËp trung nghiªn cøu díi gãc ®é tiÕp cËn cña m«n häc marketing th¬ng m¹i, marketing th¬ng m¹i quèc tÕ ®Ó xö lÝ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng nhËp khÈu cña c«ng ty. *Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu : Ph¬ng ph¸p sö dông trong bµi chuyªn ®Ò nµy lµ ph¬ng ph¸p tiÕp cËn hÖ thèng duy vËt biÖn chøng , logÝc vµ lÞch sö.C¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cô thÓ ®îc sö dông lµ ph¬ng ph¸p tiÕp cËn thùc tÕ c¸c vÊn ®Ò lý luËn, ph©n tÝch, tæng hîp, so s¸nh, m« h×nh ho¸ vµ s¬ ®å ho¸ dùa trªn c¬ së c¸c sè liÖu vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña c«ng ty nh»m ®¹t ®äc môc tiªu nghiªn cøu cña bµi chuyªn ®Ò. Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn, danh môc tµi liÖu tham kh¶o.KÕt cÊu cña bµi chuyªn ®Ò ®îc chia lµm ba phÇn : PhÇn I : C¬ së khoa häc vÒ kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ trong th¬ng m¹i. PhÇn II : Ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng nghÖ marketing nhËp khÈu xe m¸y t¹i chi nh¸nh xuÊt nhËp khÈu Tæng Hîp III. PhÇn III : C¸c gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng nghÖ marketing nhËp khÈu cña chi nh¸nh. Ch¬ng I. c¬ së khoa häc vÒ kinh doanh nhËp khÈu trong th¬ng m¹i. I. tæng quan vÒ c«ng nghÖ marketing 1. TÝnh tÊt yÕu cña kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Ho¹t ®éng kinh tÕ g¾n liÒn víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi loµi ngêi.Cïng víi sù ph¸t triÓn cña c¸c quèc gia th× c¸c nÒn kinh tÕ ®éc lËp còng dÇn ®îc h×nh thµnh.Sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt vµ ph©n c«ng lao ®éng dÉn ®Õn ho¹t ®éng kinh tÕ kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vi cña quèc gia mµ ®· vît ra khái biªn giíi cña tõng níc.KÓ tõ khi ho¹t ®éng trao ®æi bu«n b¸n gi÷a c¸c níc ra ®êi th× nã ®· trë thµnh mét trong nh÷ng ®éng lùc quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ cho mçi quèc gia.Song trªn thùc tÕ kh«ng ph¶i ChÝnh phñ quèc gia nµo còng ñng hé ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ mµ muèn x©y dùng cho m×nh mét nÒn kinh tÕ ®éc lËp mang tÝnh tù cung tù cÊp.Thùc tÕ ®· chøng 4 minh r»ng kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ ®Ò ra cho m×nh mét môc tiªu ®Çy tham väng nh vËy, con ®êng thóc ®Èy nhanh chãng sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi níc lµ ph¶i híng ra bªn ngoµi, më réng quan hÖ giao dÞch víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi.Do kh¸c nhau vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn nh tµi nguyªn, khÝ hËu...nÕu chØ dùa vµo nÒn s¶n xuÊt trong níc kh«ng thÓ cung cÊp ®ñ nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô ®¸p øng s¶n xuÊt tiªu dïng cña nÒn kinh tÕ mµ cÇn ph¶i nhËp nh÷ng mÆt hµng cÇn thiÕt nh nguyªn liÖu, vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ, hµng tiªu dïng thiÕt yÕu mµ trong níc kh«ng s¶n xuÊt ®îc hoÆc s¶n xuÊt ®îc nhng cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu ttrong níc c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng.Ngîc l¹i, trªn c¬ së khai th¸c tiÒm n¨ng vµ nh÷ng lîi thÕ kinh tÕ vèn cã, nÒn kinh tÕ ngoµi viÖc phôc vô ®¸p øng nhu cÇu trong níc mµ cßn cã thÓ t¹o nªn thÆng d ®Ó cã thÓ xuÊt khÈu sang c¸c níc kh¸c, gãp phÇn t¨ng ngo¹i tÖ cho ®Êt níc ®Ó nhËp khÈu c¸c thø thiÕu hoÆc ®Ó tr¶ nî. Nh vËy, do yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ mµ ph¸t sinh nhu cÇu trao ®æi giao dÞch hµng ho¸ gi÷a c¸c níc víi nhau, hay nãi c¸ch kh¸c, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu lµ yªu cÇu kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ. 2. Vai trß vµ nhiÖm vô cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸. 2.1. Vai trß. 2.1.1. §èi víi doanh nghiÖp. Cïng víi xuÊt khÈu, th× ho¹t ®éng nhËp khÈu lµ h×nh thøc ho¹t ®éng chñ yÕu cña kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ.Mµ th¬ng m¹i quèc tÕ lµ mét bé phËn cña th¬ng m¹i,cho nªn tríc hÕt nã ph¶i ®¶m b¶o lîi nhuËn môc tiªu cña doanh nghiÖp.Th«ng qua nã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt. NhËp khÈu hµng ho¸ còng gãp phÇn lµm ®a d¹ng ho¸ thÞ trêng, lµ ®éng lùc b¾t buéc thóc ®Èy doanh nghiÖp trong níc ph¶i c¶i tiÕn kÜ thuËt, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó c¹nh tranh víi hµng ho¸ níc ngoµi trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. Kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ nãi chung vµ ho¹t ®éng nhËp khÈu nãi riªng gãp phÇn n©ng cao vÞ thÕ cña doanh nghiÖp, t¹o thÕ vµ lùc cho doanh nghiÖp,kh«ng nh÷ng ë thÞ trêng quèc tÕ mµ c¶ thÞ trêng trong níc, th«ng qua viÖc mua b¸n hµng ho¸ ë thÞ trêng trong vµ ngoµi níc còng nh viÖc më réng quan hÖ b¹n hµng. 2.1.2. §èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. 5 NhËp khÈu hµng ho¸ phôc vô ®¾c lùc trong c«ng cuéc ®æi míi kinh tÕ th«ng qua viÖc sö dông tèt h¬n nguån lao ®éng vµ tµi nguyªn cña ®Êt níc, t¨ng gi¸ trÞ ngµy c«ng lao ®éng, t¨ng thu nhËp quèc d©n, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt.NhËp khÈu c«ng nghÖ, thiÕt bÞ kÜ thuËt tiªn tiÕn tõ níc ngoµi gióp cho nÒn s¶n xuÊt trong níc ph¸t triÓn, ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.Tõ ®ã, ho¹t ®éng nhËp khÈu kÝch thÝch sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt, lµm bËt dËy c¸c nhu cÇu tiÒm tµng cña ngêi tiªu dïng. Më réng ho¹t ®éng nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ còng lµ mét trong nh÷ng ph¬ng ph¸p quan träng ®Ó t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, gi¶m bít lîng ngêi thÊt nghiÖp.§iÒu nµy ®Æc biÖt cã ý nghÜa ®èi víi c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, ë ®ã tû lÖ thÊt nghiÖp cao, ngêi lao ®éng khã cã c¬ héi t×m kiÕm viÖc lµm. NhËp khÈu hµng ho¸ còng lµ mét trong nh÷ng nh©n tè gãp phÇn më réng c¸c quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i, n©ng cao vÞ thÕ vµ uy tÝn cña ViÖt Nam trªn tr êng quèc tÕ. 3. Nh÷ng thuËn lîi vµ bÊt lîi cña ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸ ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc tÕ. 3.1. ThuËn lîi tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu. NhËp khÈu trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn gi÷a c¸c quèc gia tÊt yÕu dÉn ®Õn c¹nh tranh, theo dâi, kiÓm so¸t lÉn nhau gi÷a c¸c chñ thÓ.Tõ ®ã, dÉn ®Õn chÊt lîng hµng ho¸ sÏ tèt h¬n, mÉu m· ®Ñp, gi¸ h¹ h¬n gãp phÇn tÝch cùc vµo ®Þnh híng cho ngêi tiªu dïng lùa chän hµng ho¸. NhËp khÈu hµng ho¸ trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn sÏ dÉn ®Õn h×nh thµnh c¸c liªn doanh liªn kÕt gi÷a c¸c chñ thÓ trong vµ ngoµi níc mét c¸ch tù gi¸c nh»m t¹o ra søc m¹nh cho c¸c chñ thÓ mét c¸ch tÝch cùc.Xu híng hiÖn nay trªn thÕ giíi cho thÊy c¸c chñ ®Çu t thêng tiÕn hµnh x©m nhËp thÞ trêng b»ng c¸ch xuÊt khÈu s¶n phÈm cña m×nh ®Ó b¸n trong thÞ trêng ®ã.Khi s¶n phÈm cña hä ®· cã uy tÝn vµ sè lîng b¸n ®· ®îc t¨ng lªn th× thêng tiÕn hµnh liªn doanh liªn kÕt ®Ó nhËp khÈu c«ng nghÖ ngay t¹i chç, lóc ®ã viÖc lµm còng nhiÒu lªn thu nhËp cña ngêi lao ®éng còng t¨ng lªn. NhËp khÈu hµng ho¸ còng dÉn tíi xo¸ bá nhanh chãng c¸c chñ thÓ kinh doanh s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm l¹c hËu kh«ng thÓ chÊp nhËn ®îc.§iÒu nµy cã thÓ thÊy râ ë níc ta tõ khi thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa.NhiÒu doanh nghiÖp trong níc ph¶i ®ãng cöa v× kh«ng c¹nh tranh ®îc víi hµng nhËp khÈu cã chÊt lîng tèt nhng gi¸ l¹i h¹. 6 NhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ tiªn tiÕn gãp phÇn ®Èy nhanh qóa tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.Víi kÜ thuËt tiªn tiÕn ®îc nhËp khÈu, s¶n xuÊt trong níc sÏ ph¸t triÓn, chÊt lîng vµ sè lîng hµng ho¸ s¶n xuÊt trong níc ®îc n©ng cao, ®ång thêi tû träng xuÊt khÈu hµng th« s¬ chÕ sÏ gi¶m ®¸nh kÓ.§iÒu nµy sÏ gãp phÇn lµm gi¶m t×nh tr¹ng thËm hôt ngo¹i tÖ cho c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, trong ®ã cã ViÖt Nam. ¶nh hëng tæng hîp cña ho¹t ®éng nhËp khÈu hµng ho¸ cã thÓ dÉn tíi viÖc tr×nh ®é khoa häc t¨ng lªn, n©ng cao møc sèng, t¨ng trëng kinh tÕ còng nh gia t¨ng c¬ héi x©m nhËp vµo thÞ trêng thÕ giíi vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty trong níc trªn thÞ trêng quèc tÕ. 3.2. BÊt lîi tõ ho¹t ®éng nhËp khÈu. NhËp khÈu hµng ho¸ tiªu dïng kh«ng cã ®Þnh híng sÏ lµm cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt trong níc gÆp khã kh¨n v× ph¶i c¹nh tranh víi hµng ngo¹i, ®ång thêi t¹o ra t©m lÝ sÝnh dïng hµng ngo¹i trong d©n chóng, dÔ lµm cho nÒn s¶n xuÊt trong níc bÞ tôt hËu. ViÖc c¹nh tranh gi÷a c¸c chñ thÓ nhËp khÈu vÒ nguån hµng, mÆt hµng, kh¸ch hµng dÔ dÉn ®Õn th«n tÝnh lÉn nhau b»ng c¸c biÖn ph¸p xÊu nh mua tranh hµng, ph¸ ho¹i hîp ®ång nhËp khÈu cña nhau. NhËp khÈu hµng ho¸ lµ lo¹i mua hµng ho¸ cña níc ngoµi nh»m ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ phôc vô tiªu dïng trong níc.Nhng viÖc mua hµng ë ®©y cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng phøc t¹p h¬n nhiÒu so víi viÖc mua hµng ho¸ trong níc, nh ph¶i giao dÞch ®µm ph¸n víi níc ngoµi mµ ngêi níc ngaßi cã quèc tÞch kh¸c nhau, ng«n ng÷ kh¸c nhau, thÞ trêng hµng tiªu dïng ®Ó nhËp khÈu rÊt réng lín, khã kiÓm so¸t khi mua hµng qua trung gian chiÕm tû träng lín, ®ång tiÒn thanh to¸n thêng lµ ®ång tiÒn m¹nh, hµng ho¸ ph¶i vËn chuyÓn qua c¸c quèc gia, qua c¸c biªn giíi kh¸c nhau, ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng tËp qu¸n th«ng lÖ quèc tÕ còng nh cña ®Þa ph¬ng. Bªn c¹nh ®ã, cã kh«ng Ýt c¸c doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i chØ dùa vµo ho¹t ®éng nhËp khÈu ®Ó kinh doanh ®¬n thuÇn nh»m thu lîi nhuËn chªnh lÖch chø Ýt quan t©m ®Õn xuÊt khÈu hµng ho¸.Tõ ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng hµng ho¸ tiªu dïng ®îc nhËp khÈu trµn lan, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt cha ®îc chó träng nhËp khÈu.T×nh tr¹ng nµy ®· lµm cho ®Êt níc l·ng phÝ rÊt nhiÒu ngo¹i tÖ dµnh cho nhËp khÈu nh÷ng hµng ho¸ tiªu dïng mµ trong níc ®· cã thÓ s¶n xuÊt ®îc. 7 4. ¶nh hëng cña m«i trêng ®Õn kinh doanh xuÊt nhËp khÈu doanh nghiÖp nãi chung. M«i trêng marketing cña c«ng ty bao gåm c¸c t¸c nh©n vµ c¸c lùc lîng n»m ngoµi chøc n¨ng qu¶n trÞ marketing cña c«ng ty vµ t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng qu¶n trÞ marketing trong viÖc triÓn khai còng nh duy tr× c¸c cuéc giao dÞch thµnh c«ng ®èi víi c¸c kh¸ch hµng träng ®iÓm.M«i trêng marketing cña c«ng ty bao gåm m«i trêng vÜ m« vµ m«i trêng vi m«. 4.1. M«i trêng trêng vÜ m«. Bao gåm nh÷ng lùc lîng mang tÝnh chÊt x· héi réng lín ¶nh hëng tíi toµn bé nh©n tè thuéc m«i trêng vi m« cña c«ng ty.§ã lµ nh÷ng lùc lîng vÒ d©n sè, v¨n ho¸ x· héi, kinh tÕ chÝnh trÞ, c«ng nghÖ vµ thiªn nhiªn.§©y lµ nh÷ng lùc lîng tiªu biÓu cho c¸i "kh«ng kiÓm so¸t ®îc" mµ c«ng ty ph¶i tiªn liÖu vµ ph¶n øng l¹i. *M«i trêng nh©n khÈu häc. §©y lµ yÕu tè ®Çu tiªn, tiÒn ®Ò bëi con ngêi lµ yÕu tè kiÕn t¹o thÞ trêng.Nh÷ng ngêi lµm marketing ph¶i chó ý ®Õn quy m«, tèc ®é t¨ng d©n sè.Bëi v×, hai chØ tiªu ®ã ph¶n ¸nh trùc tiÕp quy m« nhu cÇu kh¸i qu¸t trong hiÖn t¹i vµ t¬ng lai, do ®ã nã còng ph¶n ¸nh sù ph¸t triÓn hay suy tho¸i cña thÞ trêng. VËy ®Ó thÝch øng mét c¸ch tèt nhÊt víi m«i trêng nh©n khÈu häc ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ marketing ph¶i ph©n tÝch ®¸nh gi¸ sù t¨ng trëng d©n sè cña tõng khu vùc ®Ó tõ ®ã tiªn liÖu nhu cÇu cña ph©n ®o¹n thÞ trêng. *M«i trêng kinh tÕ. M«i trêng kinh tÕ cã ¶nh ¶nh trùc tiÕp ®Õn nh÷ng c¬ héi vµ nguy c¬ mµ c«ng ty ph¶i ®èi mÆt, nã ¶nh hëng m¹nh mÏ tíi søc mua cña ngêi tiªu dïng trong nuíc.Khi nÒn kinh tÕ thÞnh vîng cã tèc ®é t¨ng trëng cao sÏ thóc ®Èy tiªu dïng, gi¶m ¸p lùc c¹nh tranh trªn thÞ trêng do ®ã më ra cho c«ng ty c¬ héi t¨ng quy m« kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh nhËp khÈu nãi riªng.Ngîc l¹i trong thêi k× suy tho¸i cña nÒn kinh tÕ dÉn ®Õn chØ tiªu gi¶m, ¸p lùc c¹nh tranh t¨ng lªn ®iÒu nµy sÏ g©y bÊt lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty trªn thÞ trêng.§iÒu ®ã ®ßi hái c«ng ty kinh doanh ph¶i sím ph¸t hiÖn ra nh÷ng c¬ héi hoÆc th¸ch thøc míi trong kinh doanh, tõ ®ã ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng thÝch øng, nh»m tr¸nh nh÷ng ®¶o lén lín trong qu¸ tr×nh vËn hµnh, duy tr× vµ ®¹t ®îc nh÷ng môc ®Ých trong kinh doanh. * M«i trêng thiªn nhiªn. 8 Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®iÒu kiÖn m«i trêng tù nhiªn ngµy cµng xÊu ®i ®· trë thµnh vÊn ®Ò nãng báng ®Æt ra kh¾p n¬i trªn thÕ giíi, ë mét vµi n¬i « nhiÔm m«i trêng ®· ®Æt trong t×nh tr¹ng b¸o ®éng.Nh÷ng nhµ marketing cÇn ph¶i nh¹y bÐn víi nh÷ng mèi ®e do¹ vµ c¬ héi g¾n liÒn víi nh÷ng xu híng ®ang thay ®æi trong m«i trêng tù nhiªn ®Ó ®a ra c¸c chiÕn lîc kinh doanh phï hîp nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. * M«i trêng chÝnh trÞ ph¸p luËt. §©y lµ mét trong yÕu tè cã ¶nh hëng m¹nh tíi quyÕt ®Þnh marketing cña c«ng ty. Sù t¸c ®éng cña m«i trêng chÝnh trÞ ph¸p luËt tíi c¸c quyÕt ®Þnh marketing ®îc thÓ hiÖn díi c¸c khÝa c¹nh sau : - T¸c ®éng cña hÖ thèng ph¸p luËt tíi c¸c quyÕt ®Þnh marketing:c¸c v¨n b¶n luËt ph¸p nh luËt th¬ng m¹i, luËt thuÕ…®· chØ râ c«ng ty ® îc kinh doanh hoÆc cÊm hay h¹n chÕ kinh doanh hµng ho¸ g×, chÊt lîng hµng ho¸ nh thÕ nµo, cã bÞ kiÓm so¸t hay kh«ng…v× vËy buéc c¸c c«ng ty ph¶i tÝnh to¸n khi th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh marketing. - HÖ thèng c¸c c«ng cô chÝnh s¸ch nh : tµi chÝnh tiÒn tÖ, thu nhËp, xuÊt nhËp khÈu…nh÷ng c«ng cô chÝnh s¸ch trªn ®Òu liªn quan ®Õn khuyÕn khÝch hay h¹n chÕ c¶ s¶n xuÊt vµ tiªu dïng do ®ã buéc c¸c c«ng ty ph¶i tÝnh ®Õn khi ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh marketing. C¬ chÕ ®iÒu hµnh cu¶ chÝnh phñ t¸c ®éng lín ®èi víi c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty: NÕu mét chÝnh phñ m¹nh, ®iÒu hµnh chuÈn mùc vµ tèt th× sÏ khuyÕn khÝch kinh doanh.Ngîc l¹i, chÝnh phñ ®iÒu hµnh kh«ng tèt th× c¸c quyÕt ®Þnh marketing trë nªn mÊt ph¬ng híng.Ch¼ng h¹n nh trong ®iÒu hµnh xuÊt nhËp khÈu nÕu sè lîng, thêi ®iÓm, gi¸ c¶...hµng xuÊt nhËp khÈu kh«ng ®îc ®iÒu hµnh tèt ®Òu cã thÓ lµm cho thÞ trêng trong níc biÕn ®éng vµ g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng kinh doanh. * Khoa häc vµ c«ng nghÖ. Khoa häc vµ c«ng nghÖ nã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sù ph¸t triÓn cña ®Êt níc.Mét ®Êt níc kh«ng thÓ ®i lªn, kh«ng thÓ trë thµnh mét cêng quèc m¹nh nÕu chØ cã nh÷ng c«ng nghÖ cò kÜ l¹c hËu, mµ cÇn ph¶i cã nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i míi ®¸p øng ®îc nhu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt níc.víi hµng c«ng nghiÖp nhËp khÈu tõ c¸c níc ph¸t triÓn, víi c«ng nghÖ cao hiÖn ®¹i cho phÐp chóng ta thóc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.ChÝnh v× thÕ viÖc nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp phôc 9 vô nhu cÇu trong níc lµ rÊt cÇn thiÕt vµ cÇn ®îc quan t©m hç trî h¬n n÷a cña c¸c cÊp c¸c nghµnh cã liªn quan nh»m gãp phÇn tho· m·n ngaú cµng tèt nhu cÇu tiªu dïng néi ®Þa c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. * M«i trêng v¨n ho¸. M«i trêng v¨n ho¸ cã ¶nh hëng ®Æc biÖt ®Õn ho¹t ®éng marketing trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ.Nã ®îc xem nh rµo c¶n v« h×nh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ do mçi quèc gia, khu vùc cã mét nÒn v¨n ho¸ riªng quyÕt ®Þnh m¹nh mÏ ®Õn hµnh vi, th¸i ®é, t©m lÝ, së thÝch..cña ngêi tiªu dïng níc ®ã.§Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh ®ßi hái c¸c nhµ qu¶n lÝ, c¸c nhµ kinh doanh cÇn am hiÓu vÒ nÒn v¨n ho¸ cña phÝa ®èi t¸c trong quan hÖ giao dÞch bu«n b¸n. 4.2. M«i trêng trêng vi m«. §Ó ho¹t ®éng marketing thµnh c«ng, bé phËn marketing cña c«ng ty ph¶i phèi hîp ho¹t ®éng víi c¸c bé phËn kh¸c cña c«ng ty vµ c©n nh¾c sù ¶nh hëng cña nh÷ng ngêi cung cÊp, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, c¸c trung gian marketing vµ kh¸ch hµng.TÊt c¶ c¸c lùc lîng ®ã t¹o thµnh m«i trêng vi m« ®îc m« t¶ nh sau: BiÓu c¸c yÕu tè vµ lùc lîng cña m«i trêng vi m« nhµ C«ng ty Trung gian marketing cung cÊp Kh¸ch hµng §èi thñ c¹nh tranh *C«ng ty. C«ng chóng trùc tiÕp Mét c«ng ty cã c¬ cÊu tæ chøc hîp lÝ, ¨n khíp víi nhau lµ tiÒn ®Ò cho ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ .C¸c môc tiªu, chiÕn lîc mµ c«ng ty ®Æt ra ph¶i phï hîp víi hoµn c¶nh, cã tÝnh kh¶ thi cao vµ ph¶i ¸p dông mét c¸ch cã triÖt ®Ó.Mäi ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c phßng ban ®Òu ph¶i b¸o c¸o lªn cÊp trªn, ®Ó cÊp trªn cã nh÷ng biÖn ph¸p gi¶i quyÕt thÝch hîp. §èi víi hµng ho¸ c«ng nghiÖp nhËp khÈu ®ßi hái ph¶i cã nh÷ng ®éi ngò b¸n hµng cã kinh nghiÖm,cã kiÕn thøc, hiÓu biÕt vÒ tÊt c¶ c¸c th«ng sè kÜ thuËt....do ®ã c¸c nh©n viªn trong c«ng ty cÇn ph¶i thêng xuyªn bæ xung kiÕn thøc kÞp thêi.H¬n thÕ n÷a uy tÝn truyÒn thèng cña c«ng ty ®ãng vai trß kh«ng nhá trong ho¹t ®éng 10 kinh doanh cña c«ng ty nh»m duy tr× vµ thu hót kh¸ch hµng.§èi víi ho¹t ®éng c«ng nghiÖp nµy, v× nã cã gi¸ trÞ lín nªn tríc khi nhËp khÈu c«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu kÜ x¸c ®Þnh râ nhu cÇu cña thÞ trêng th× míi cung cÊp ®îc lo¹i hµng ho¸ c«ng nghiÖp tho· m·n nhu cÇu mong ®îi cña kh¸ch hµng, nã gióp cho viÖc kinh doanh cña c«ng ty ®¹t ®îc kÕt qu¶ cao nhÊt, thu ®îc lîi nhuËn cao nhÊt. * §èi thñ c¹nh tranh. §ã lµ c¸c tæ chøc ®¬n vÞ kh¸c trong cïng nghµnh hµng c¹nh tranh víi c«ng ty vÒ c¶ nguån lùc vµ doanh sè b¸n.§Ó cã ®îc nh÷ng nhËn ®Þnh x¸c ®¸ng vÒ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, c«ng ty ph¶i n¾m b¾t ®îc ®Æc ®iÓm cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh vÒ c¸c mÆt nh: søc m¹nh, ®iÓm yÕu, môc tiªu, nguån lùc, chiÕn lîc marketing....c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp,®èi thñ c¹nh tranh tiÒm tµng.Th«ng thêng c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cã chiÕn lîc t¬ng tù nh c«ng tylµ c¸c ®èi thñ trùc tiÕp vµ nguy hiÓm nhÊt. Trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, c«ng ty ph¶i x©y dùng cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh ®óng ®¾n vµ cã hiÖu qu¶ nh vËy c«ng ty míi ®¹t ®îc nh÷ng thµnh c«ng to lín trong ho¹t ®éng kinh doanh nhËp khÈu hµng ho¸, ngîc l¹i sÏ ®em l¹i cho c«ng ty nh÷ng thÊt b¹i th¶m h¹i hoÆc cã thÓ dÉn ®Õn sù ph¸ s¶n trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. * Ngêi cung cÊp. ViÖc lùa chän nhµ cung cÊp lµ rÊt quan träng v× trªn thÞ trêng quèc tÕ cã rÊt nhiÒu nhµ cung cÊp s¶n phÈm mµ ta muèn nhËp.ViÖc lùa chän cho m×nh ®îc nhµ cung øng lµm sao cã thÓ cung cÊp hµng ho¸ víi chÊt lîng tèt nhÊt, gi¸ c¶ hîp lÝ, cã tÝnh c¹nh tranh trªn thÞ trêng...®ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ trong c«ng ty ph¶i n¾m b¾t tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ c¸c nhµ cung øng, trªn c¬ së ®ã ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ vµ lùa chän cho m×nh nh÷ng nhµ cung øng tèt nhÊt, ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu ®Ò ra nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng trong níc. Khi nghiªn cøu vµ lùa chän ®èi t¸c ®Ó nhËp khÈu cÇn lu ý mét sè vÊn ®Ò: - T×nh h×nh s¶n xuÊt, lÜnh vùc kinh doanh, ph¹m vi ho¹t ®éng, chÊt lîng, gi¸ c¶ vµ uy tÝn cña ®èi t¸c trªn thÞ trêng. - Kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt cña ®èi t¸c. - Xem xÐt m«i trêng chÝnh trÞ, kinh tÕ,chÝnh s¸ch vµ tËp qu¸n th¬ng m¹i cña níc nhËp khÈu, ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa lÝ... 11 Sau khi lùa chän ®îc nhµ cung øng thÝch hîp c«ng ty cÇn ph¶i t¹o ®îc uy tÝn vµ thiÕt lËp mèi quan hÖ th©n thiÕt g¾n bã vµ phô thuéc lÉn nhau gi÷a c«ng ty vµ c¸c nhµ cung øng níc ngoµi cã nh vËy míi t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty cã nh÷ng bíc ®i v÷ng ch¾c, ®¶m b¶o nguån hµng cung cÊp ®Çy ®ñ khi cã nhu cÇu. * Kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng lµ ngêi quyÕt ®inh sù thanh c«ng hay thÊt b¹i cña c«ng ty kinh doanh trªn th¬ng trêng.Bëi v× kh¸ch hµng t¹o nªn thÞ trêng, quy m« kh¸ch hµng t¹o nªn quy m« thÞ trêng.Kh¸ch hµng sÏ bao hµm nhu cÇu, b¶n th©n nhu cÇu l¹i kh«ng gièng nhau gi÷a c¸c nhãm kh¸ch hµng vµ thêng xuyªn biÕn ®æi.Nhu cÇu vµ sù biÕn ®æi cña nhu cÇu l¹i chÞu chi phèi cña nhiÒu yÕu tè, ®Õn lît m×nh nhu cÇu vµ sù biÕn ®æi cña nhu cÇu l¹i ¶nh hëng ®Õn toµn bé c¸c quyÕt ®Þnh marketing cña c«ng ty.V× vËy, c«ng ty ph¶i thêng xuyªn theo dâi kh¸ch hµng vµ tiªn liÖu nh÷ng biÕn ®æi vÒ nhu cÇu cña hä.§Ó n¾m b¾t vµ theo dâi vÒ th«ng tin kh¸ch hµng, c«ng ty thêng tËp trung vµo n¨m lo¹i thÞ trêng kh¸ch hµng nh sau: ngêi tiªu thô, nhµ s¶n xuÊt, c¬ së mua ®i b¸n l¹i,chÝnh quyÒn vµ thÞ trêng quèc tÕ. * Trung gian marketing. C¸c trung gian marketing lµ c¸c nhµ b¸n bu«n, b¸n lÎ, c¸c tæ chøc dÞch vô nh t vÊn, nghiªn cøu marketing, ng©n hµng, c«ng ty tµi chÝnh, b¶o hiÓm...tham gia vµo qu¸ tr×nh marketing cña c«ng ty gióp c«ng ty t×m kiÕm kh¸ch hµng vµ tæ chøc tèt viÖc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cña m×nh tíi ngêi mua cuèi cïng.C¸c trung gian lµ c¸c nhµ kinh doanh ®éc lËp, hä cã môc tiªu riªng, søc m¹nh riªng vµ cã chiÕn lîc riªng trªn thÞ trêng.C«ng ty cÇn ph¶i nghiªn cøu kÜ vÒ c¸c trung gian ®Ó cã thÓ lùa chän vµ sö dông tèt nhÊt trong qu¸ tr×nh lµm marketing cña m×nh.C«ng ty ph¶i ph¸t triÓn c¸c tiªu chuÈn lùa chän c¸c trung gian cho phï hîp. * Quan hÖ c«ng chóng. BÊt k× c«ng ty nµo còng ho¹t ®éng trong m«i trêng bao gåm b¶y lo¹i c«ng chóng trùc tiÕp sau: giíi tµi chÝnh, c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, c¬ quan nhµ níc, c¸c tæ chøc quÇn chóng trùc tiÕp, quÇn chóng ®«ng ®¶o vµ c«ng chóng néi bé(c¸n bé c«ng nh©n viªn trong néi bé cña c«ng ty). 12 II. néi dung c¬ b¶n cña ho¹t ®éng c«ng nghÖ marketing nhËp khÈu ë c«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. 1. Nghiªn cøu thÞ trêng nhËp khÈu vµ lùa chän cÆp s¶n phÈm thÞ trêng cña c«ng ty xuÊt nhËp khÈu. 1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng trêng nhËp khÈu. 1.1.1. Nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng. trêng. Néi dung nghiªn cøu nµy cßn gäi lµ nghiªn cøu th¨m dß vµ x©m nhËp thÞ trêng cña c«ng ty nh»m môc tiªu nhËn ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t x©m nhËp vµ tiÒm n¨ng cña thÞ trêng ®Ó ®¸nh gi¸ ®Þnh híng quyÕt ®Þnh lùa chän thÞ trõ¬ng tiÒm n¨ng vµ chiÕn lîc kinh doanh cña c«ng ty.Néi dung nghiªn cøu bao gåm: - Nghiªn cøu c¸c nh©n tè m«i trêng ®Ó ph©n tÝch ®îc nh÷ng r»ng buéc ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña c«ng ty, còng nh nh÷ng thêi c¬ cã thÓ ph¸t sinh cã thÓ n¾m b¾t vµ xóc tiÕn chóng. - Thu thËp th«ng tin kh¸i qu¸t vÒ quy m« thÞ trêng chñ yÕu th«ng qua c¸c tµi liÖu th«ng kª vÒ tiªu thô vµ b¸n hµng gi÷a c¸c kh«ng gian thÞ trêng. - Nghiªn cøu tæng quan kÕt cÊu ®Þa lÝ, mÆt hµng...cña thÞ trêng tæng thÓ. - Nghiªn cøu ®éng th¸i vµ xu thÕ vËn ®éng cña thÞ trêng nghµnh, nhãm nghµnh, lÜnh vùc kinh doanh. - Tõ nh÷ng ph©n tÝch c¸c néi dung trªn, c«ng ty cã c¸i nh×n tæng quan vÒ ®Þnh híng chän cÆp s¶n phÈm thÞ trêng triÓn väng nhÊt, ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng thÞ trêng tæng thÓ, ®o lêng thÞ phÇn kh¶ h÷u hiÖu vµ tËp kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña c«ng ty. * Lùa chän thÞ trêng môc tiªu. Do tÝnh chÊt cña hµng ho¸ lµ hµng c«ng nghiÖp , lµ lo¹i hµng ho¸ phôc vô cho tiªu dïng nªn c«ng ty ®· chän cho m×nh ®îc thÞ trêng môc tiªu hîp lÝ. C¸c s¶n phÈm nhËp khÈu cña c«ng ty thêng ®îc tiªu thô ë mét sè thÞ trêng ®ang cã tèc ®é t¨ng trëng cao vµ æn ®Þnh nh Hµ Néi, H¶i Phßng, thµnh phè Hå ChÝ Minh....v× ë c¸c khu vùc thÞ trêng nµy qu¸ tr×nh ®« thÞ ho¸ vµ ph©n bæ d©n c ®ang diÔn ra mét c¸ch m¹nh mÏ, c¸c khu c«ng nghiÖp vµ khu chÕ xuÊt ®ang ®îc c¸c bé nghµnh quan t©m ®Çu t lín do ®ã nhu cÇu vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn vËn t¶i t¨ng nhanh sÏ më ra cho c«ng ty nhiÒu c¬ héi kinh doanh trong hiÖn t¹i còng nh t¬ng lai. 13 1.1.2. Nghiªn cøu kh¸ch hµng vµ ngêi ngêi tiªu thô. §©y lµ mét néi dung nghiªn cøu träng yÕu ®èi víi c«ng ty th¬ng m¹i trªn thÞ trêng v× viÖc x¸c ®Þnh hiÓu biÕt c¸c d¹ng kh¸ch hµng cã tËp tÝnh tiªu dïng mua hµng hiÖn thùc vµ tinh thÇn x¸c ®Þnh sÏ t¹o lËp mèi quan hÖ thÝch øng phï hîp vµ h÷u hiÖu víi thÞ trêng cña m×nh.Néi dung nghiªn cøu bao gåm: * X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè vµ ph©n lo¹i tËp kh¸ch hµng tiÒm n¨ng theo c¸c chØ tiªu kinh tÕ vµ x· héi häc nh giíi tÝnh, tuæi, nghÒ nghiÖp vµ tÇng líp x· héi... * Nghiªn cøu c¸c tËp tÝnh hiÖn thùc cña kh¸ch hµng nghÜa lµ n¾m b¾t ®îc tËp tÝnh ho¹t ®éng, thãi quen cña kh¸ch hµng trong viÖc mua hµng vµ thu thËp th«ng tin vÒ s¶n phÈm. * Nghiªn cøu tËp tÝnh tinh thÇn cña kh¸ch hµng tiÒm n¨ng:®ã lµ nh÷ng ®iÒu mµ kh¸ch hµng suy nghÜ, c¸ch lùa chän s¶n phÈm vµ quyÕt ®Þnh mua hµng, ý kiÕn vµ th¸i ®é cña kh¸ch hµng ®èi víi s¶n phÈm ®îc thÓ hiÖn qua møc ®é tù chñ cña kh¸ch hµng trong c¸c quyÕt ®Þnh mua hµng vµ møc ®é ¶nh hëng cña gia ®×nh, ý kiÕn khen chª cña kh¸ch hµng ®èi víi c¸c yÕu tè chÊt lîng cña s¶n phÈm, gi¸ c¶ vµ møc gi¸ ®îc chÊp nhËn. * Nghiªn cøu dung lîng thÞ trêng vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng:dung lîng thÞ trêng cña mét ®îc hiÓu lµ søc dung n¹p s¶n phÈm tèi ®a ®îc mua bëi toµn bé thÞ trêng ë mét møc gi¸ x¸c ®Þnh trong mét thêi gian x¸c ®Þnh.§iÒu ®ã cã nghÜa nhu cÇu thÞ trêng ®¹t tr¹ng th¸i b·o hoµ. - C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn dung lîng thÞ trêng ®îc chia thµnh: + C¸c nh©n tè lµm dung lîng thÞ trêng biÕn ®æi cã tÝnh chu k×. + C¸c nh©n tè t¸c ®éng thêng xuyªn. + C¸c nh©n tè ¶nh hëng l©u dµi ®Õn dung lîng thÞ trêng. + C¸c nh©n tè ¶nh hëng t¹m thêi ®Õn dung lîng thÞ trêng. 1.1.3. Nghiªn cøu c¹nh tranh. Nghiªn cøu c¹nh tranh lµ viÖc t×m hiÓu toµn diÖn môc tiªu chiÕn lîc, ho¹t ®éng cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh, ®Ó t¹o ra mét lîi thÕ c¹nh tranh m¹nh nhÊt cã thÓ cã ®îc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña nguån lùc c«ng ty cã thÓ ph¸t huy ®îc còng nh trong ®iÒu kiÖn m«i trêng c¹nh tranh lu«n lu«n biÕn ®éng ®ßi hái c«ng ty ph¶i thÝch øng.Nghiªn cøu c¹nh tranh gióp c«ng ty x©y dùng ®îc kÕ 14 ho¹ch phßng thñ chÆt chÏ vµ kÕ ho¹ch tÊn c«ng cã hiÖu qu¶ víi ®èi thñ, giµnh th¾ng lîi trªn th¬ng trêng . Néi dung nµy bao gåm nh÷ng ho¹t ®éng linh ho¹t vµ ®a d¹ng nhÊt tuú thuéc vµo c¸c yÕu tè ®èi thñ c¹nh tranh tõ c¹nh tranh s¶n phÈm, gi¸, chÊt lîng, qu¶ng c¸o chiªu kh¸ch, chµo hµng vµ quan hÖ víi c«ng chóng, marketing hçn hîp, dÞch vô s¶n phÈm, th¬ng m¹i, lîi thÕ m«i trêng.... 1.2. Nghiªn cøu nguån cung øng níc níc ngoµi. 1.2.1. Nghiªn cøu mÆt hµng vµ nguån cung øng. * Nghiªn cøu vµ lùa chän mÆt hµng nhËp khÈu. ViÖc lùa chän mÆt hµng nhËp khÈu, tríc tiªn ph¶i dùa vµo nhu cÇu cña s¶n xuÊt vµ tiªu dïng vÒ quy c¸ch chñng lo¹i, kÝch cì, gi¸ c¶, thêi vô vµ c¸c thÞ hiÕu còng nh tËp qu¸n cña tõng vïng, tõng lÜnh vùc s¶n xuÊt.N¾m b¾t ®îc ®Çy ®ñ vÒ gi¸ c¶ hµng ho¸, c¸c møc gi¸ cho tõng ®iÒu kiÖn mua b¸n vµ phÈm chÊt hµng ho¸,kh¶ n¨ng s¶n xuÊt vµ nguån cung cÊp chñ yÕu cña c¸c c«ng ty c¹nh tranh, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô phôc vô cho hµng hãa nh b¶o hµnh cung cÊp phô tïng, söa ch÷a thiÕt bÞ, híng dÉn sö dông.... §Ó lùa chän mÆt hµng nhËp khÈu, mét nh©n tè n÷a cÇn ph¶i ®îc tÝnh to¸n ®Õn ®ã lµ tû suÊt ngo¹i tÖ cña mÆt hµng.Trong nhËp khÈu tû suÊt ngo¹i tÖ lµ tæng sè tiÒn b¶n tÖ cã thÓ thu ®îc khi chi ra mét ®¬n vÞ ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu.NÕu tû suÊt ngo¹i tÖ mÆt hµng ®ã(VND/USD) lín h¬n tû gi¸ hèi ®o¸i trªn thÞ trßng th× viÖc chän mÆt hµng nhËp khÈu lµ cã hiÖu qu¶. ViÖc lùa chän mÆt hµng nhËp khÈu kh«ng chØ dùa vµo nh÷ng tÝnh to¸n íc tÝnh mµ cßn ph¶i dùa vµo kinh nghiÖm cña ngêi nghiªn cøu thÞ trêng ®Ó dù ®o¸n ®îc c¸c xu híng biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ trêng trong níc còng nh ngoµi níc, kh¶ n¨ng th¬ng lîng ®Ó ®¹t tíi ®iÒu kiÖn mua b¸n u thÕ h¬n. *Lùa chän nguån cung øng. Khi lùa chän níc ®Ó nhËp khÈu hµng hãa cÇn nghiªn cøu t×nh h×nh s¶n xuÊt, kh¶ n¨ng vµ chÊt lîng hµng xuÊt khÈu, chÝnh s¸ch vµ tËp qu¸n th¬ng m¹i cña níc xuÊt khÈu.§iÒu kiÖn vÒ ®Þa lÝ còng lµ vÊn ®Ò ®îc quan t©m khi chän níc giao dÞch.YÕu tè nµy cho phÐp ta ®¸nh gi¸ ®îc kh¶ n¨ng sö dông u thÕ vÒ ®Þa lÝ khi lµ ngêi mua ®Ó t¨ng thªm kh¶ n¨ng c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ ®èi víi nhµ nhËp khÈu ®Ó gi¶m chi phÝ vÒ vËn t¶i, b¶o hiÓm..... ViÖc lùa chän ®Ó giao dÞch ph¶i dùa trªn c¬ së nghiªn cøu: 15 - T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña h·ng, lÜnh vùc vµ ph¹m vi kinh doanh ®Ó thÊy ®îc kh¶ n¨ng cung cÊp l©u dµi, thêng xuyªn, liªn kÕt kinh doanh vµ ®Æt hµng s¶n xuÊt. - T×nh h×nh vÒ vèn, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt, cho phÐp ta thÊy ®îc nh÷ng u thÕ trong tho¶ thuËn gi¸ c¶, ®iÒu kiÖn thanh to¸n. - Th¸i ®é vµ quan ®iÓm kinh doanh lµ v¬n tíi chiÕm lÜnh thÞ trêng hay ®éc quyÒn vÒ kinh doanh, gi¸ c¶, nh÷ng quan ®iÓm trong mua b¸n víi b¹n hµng.T×m hiÓu uy tÝn vµ quan hÖ cña ®èi t¸c trong kinh doanh còng lµ mét ®iÒu kiÖn quan träng cho phÐp ®i lªn nh÷ng quyÕt ®Þnh trong mua b¸n mét c¸ch nhanh chãng cã hiÖu qu¶ h¬n.Lùa chän ®èi t¸c giao dÞch tèt nhÊt nªn chän nh÷ng ngêi xuÊt khÈu trùc tiÕp, h¹n chÕ c¸c ho¹t ®éng trung gian.Song trong mét sè trêng hîp cÇn ph¶i sö dông trung gian, hoÆc cã mét sè mÆt hµng do ®Æc tÝnh kinh doanh hay truyÒn thèng kinh doanh th× sö dông kh«ng gian cã nhiÒu u thÕ trong viÖc n¾m b¾t th«ng tin vÒ hµng ho¸, thÞ trêng. ViÖc lùa chän c¸c ®èi tîng giao dÞch cã khoa häc lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i th¬ng.Tuy nhiªn, viÖc lùa chän c¸c ®èi tîng giao dÞch còng tuú thuéc mét phÇn vµo kinh nghiÖm cña ngêi nghiªn có vµ truyÒn thèng mua b¸n cña m×nh. 1.2.2. Nghiªn cøu gi¸ c¶ hµng ho¸ nhËp khÈu. Gi¸ c¶ lµ biÓu tîng b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ thÞ trêng, nã do quan hÖ cung cÇu hµng ho¸ chi phèi, do ngêi mua, ngêi b¸n tho¶ thuËn vµ quyÕt ®Þnh. Trong bu«n b¸n quèc tÕ gi¸ c¶ thÞ trêng rÊt phøc t¹p do viÖc mua b¸n gi÷a c¸c khu vùc kh¸c nhau diÔn ra trong mét thêi gian dµi, hµng vËn chuyÓn qua nhiÒu níc vµ chÝnh s¸ch thuÕ kh¸c nhau. §Ó ®¹t ®îc hiÖu qu¶ cao h¬n trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®ßi hái c«ng ty ph¶i lu«n theo dâi,nghiªn cøu sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶, ®ång thêi ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c, khoa häc ®Ó thùc sù trë thµnh c«ng cô trong bu«n b¸n quèc tÕ. Gi¸ c¶ thÞ trêng lu«n biÕn ®éng vµ chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè nh: nh©n tè chu k×, c¹nh tranh, cung cÇu, l¹m ph¸t, thêi vô...Ngoµi ra gi¸ c¶ hµng ho¸ thÕ giíi cßn chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nh chÝnh s¸ch cña nhµ níc t b¶n, xung ®ét x· héi, ®×nh c«ng.... 16 ViÖc nghiªn cøu tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh gi¸ c¶ trong hîp ®ång nhËp khÈu rÊt khã kh¨n vµ phøc t¹p ®ßi hái ph¶i xem xÐt trªn nhiªï khÝa c¹nh song nã lµ mét yÕu tè hÕt søc quan träng gãp phÇn ®¶m b¶o trong kinh doanh cã hiÖu qu¶. 1.3. X¸c lËp cÆp s¶n phÈm-thÞ trêng. trêng. Thùc chÊt cña viÖc x¸c lËp cÆp s¶n phÈm thÞ trêng lµ c«ng ty ®i lùa chän thÞ trêng môc tiªu vµ cung øng cho ®o¹n thÞ trêng ®ã nh÷ng s¶n phÈm hµng ho¸ mµ nã ®ang cã nhu cÇu cÇn ®îc tho¶ m·n. Lý do ph¶i tiÕn hµnh lùa chän thÞ trêng môc tiªu xuÊt ph¸t tõ ch©n lÝ rÊt ®¬n gi¶n: thÞ trêng tæng thÓ lu«n gåm mét sè lîng rÊt lín kh¸ch hµng víi nh÷ng nhu cÇu ®Æc tÝnh mua vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh rÊt kh¸c nhau.SÏ kh«ng cã mét c«ng ty cã thÓ tho¶ m·n ®îc tÊt c¶ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng.MÆt kh¸c,c«ng ty kh«ng chØ cã mét m×nh trªn thÞ trêng, hä ph¶i ®èi mÆt víi nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh cïng nh÷ng c¸ch thøc l«i kÐo kh¸ch hµng kh¸c nhau.Mçi mét c«ng ty thêng chØ cã mét thÕ m¹nh xÐt trªn mét ph¬ng diÖn nµo ®ã trong viÖc tho¶ m·n nhu cÇu thÞ trêng.Lùa chän thÞ trêng môc tiªu, thùc chÊt lµ vÊn ®Ò biÕt tËp trung nç lùc cña c«ng ty ®óng thÞ trêng, x©y dùng cho m×nh mét t c¸ch riªng, mét h×nh ¶nh riªng, m¹nh mÏ, râ nÐt vµ nhÊt qu¸n ®Ó kh¶ n¨ng vèn cã cña c«ng ty ®îc khai th¸c cã hiÖu qu¶ nhÊt . Sau khi ®· lùa chän ®îc thÞ trêng môc tiªu, c«ng viÖc tiÕp theo mµ c¸c nhµ qu¶n trÞ marketing ph¶i lµm lµ tæ chøc cung øng c¸c s¶n phÈm cho thÞ trêng ®ã hay nãi c¸ch kh¸c lµ hä ph¶i ®Þnh vÞ s¶n phÈm trong t©m trÝ cña kh¸ch hµng so víi ®èi thñ c¹nh tranh trªn thÞ trêng.§ã thùc chÊt lµ sù nç lùc cña c«ng ty nh»m x¸c ®Þnh vÞ trÝ thÝch hîp cho s¶n phÈm cña c«ng ty hoÆc cña chÝnh c«ng ty trong nhËn thøc cña ngêi tiªu dïng so víi nh÷ng s¶n phÈm c¹nh tranh kh¸c trªn thÞ trêng.§Ó ®Þnh vÞ ®îc s¶n phÈm râ rµng c«ng ty ph¶i ph©n tÝch ®ù¬c khung c¶nh thÞ trêng, vÞ trÝ cña c¸c s¶n phÈm c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng cña c«ng ty.... 2. C¸c quyÕt ®Þnh marketing-mix trong nhËp khÈu 2.1. QuyÕt ®Þnh s¶n phÈm nhËp khÈu. S¶n phÈm theo quan ®iÓm cña marketing lµ mét tËp c¸c yÕu tè vµ thuéc tÝnh g¾n liÒn víi møc ®é tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng, mang l¹i nh÷ng lîi Ých cho hä mµ v× nh÷ng yÕu tè nµy mµ ngêi tiªu dïng ®· chän mua s¶n phÈm nµy hay s¶n phÈn kh¸c. 17 S¶n phÈm ë ®©y ®îc hiÓu gåm c¶ hµng ho¸ h÷u h×nh vµ dÞch vô, tËp hîp c¸c yÕu tè cÊu thµnh s¶n phÈm gåm c¶ c¸c yÕu tè vËt chÊt vµ phi vËt chÊt cã thÓ chia lµm ra ba møc ®é. - S¶n phÈm cèt lâi. - S¶n phÈm hiÖn h÷u. - S¶n phÈm gia t¨ng. Nh vËy s¶n phÈm cã nhiÒu thuéc tÝnh kh¸c nhau, khi mua hµng ho¸ kh¸ch hµng thêng quan t©m ®Õn c¸c thuéc tÝnh cña chung nh»m tho¶ m·n c¸c nhu cÇu cña m×nh.V× vËy, khi c«ng ty nhËp khÈu mét s¶n phÈm nµo ®ã cÇn ph¶i quan t©m ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau: - MÆt hµng nhËp khÈu:khi quyÕt ®Þnh nhËp khÈu mét mÆt hµng nµo ®ã dï tèt ®Õn mÊy nhng ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt lµ nã ph¶i phï hîp víi nhu cÇu thÞ hiÕu cña ngêi tiªu dïng néi ®Þa. - QuyÕt ®Þnh nhËp khÈu:th«ng qua kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ t×m hiÓu nhu cÇu thÞ trêng néi ®Þa c«ng ty ®i ®Õn quyÕt ®Þnh; + NhËp hµng g×, chÊt lîng nh thÕ nµo, ®Æc tÝnh kÜ thuËt ra sao? + NhËp khÈu theo chñng lo¹i nµo? + Lo¹i bá hoÆc kh«ng nhËp mÆt hµng g×? 2.2. QuyÕt ®Þnh gi¸ nhËp khÈu §Þnh gi¸ nhËp khÈu lµ viÖc x¸c ®Þnh møc gi¸ hoÆc khung gi¸ cho mét lo¹i s¶n phÈm nhËp khÈu cô thÓ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn th¬ng m¹i nhÊt ®Þnh ®¶m b¶o cho c«ng ty kinh doanh ®¹t ®îc nh÷ng môc tiªu chiÕn lîc marketing nhËp khÈu. Khi tiÕn hµnh ®Þnh gi¸ cho c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu c¸c c«ng ty kinh doanh cÇn ph¶i quan t©m ®Õn c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn viÖc ®Þnh gi¸ bao gåm: - C¸c nh©n tè cña thÞ trêng t¸c ®éng tíi ®Þnh gi¸. + Sù nh¹y c¶m cña kh¸ch hµng ®èi víi c¸c møc gi¸ kh¸c nhau vµ sù thay ®æi cña gi¸. + Møc thu nhËp, møc c¹nh tranh trªn thÞ trêng. - C¸c nh©n tè néi t¹i cña c«ng ty. 18 + Chi phÝ: ®èi víi c¸c s¶n phÈm nh©p khÈu ngoµi c¸c chi phÝ th«ng thêng th× thêng ph¸t sinh thªm nh÷ng chi phÝ kh¸c nh chi phÝ vÒ vËn chuyÓn, thuÕ nhËp khÈu...c¸c chi phÝ nµy ®îc céng vµo gi¸ b¸n ë thÞ trêng trong níc ®ã sÏ ¶nh hëng ®Õn møc gi¸ thÊp nhÊt cña s¶n phÈm. + Môc tiªu vµ chiÕn lîc cña c«ng ty trªn thÞ trêng. - C¸c nh©n tè m«i trêng ¶nh hëng tíi ®Þnh gi¸. + Tû gi¸ hèi ®o¸i, tû lÖ l¹m ph¸t, sù kiÓm so¸t cña chÝnh phñ... Sau khi c©n nh¾c kÜ lìng c¸c yÕu tè nãi trªn th× c«ng ty ®a ra cho m×nh mét møc gi¸ b¸n phï hîp cho c¸c s¶n phÈm nhËp khÈu.Bªn c¹nh ®ã tuú theo s¶n phÈm ®ang ë thêi k× nµo cña chu k× sèng vµ vÞ trÝ cña m×nh trªn th¬ng trêng, c«ng ty hay h·ng kinh doanh cã quyÒn ®Þnh gi¸ cao hay thÊp so víi gi¸ thÞ trêng thÕ giíi ®Ó b¾t ngêi mua ph¶i tu©n theo. 2.3. 2.3. QuyÕt ®Þnh ph©n phèi Mét bé phËn quan träng cña chiÕn lîc marketing-mix lµ ph©n phèi.Ho¹t ®éng ph©n phèi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò hµng ho¸ dÞch vô ®îc ®a nh thÕ nµo ®Õn ngêi tiªu dïng.C¸c quyÕt ®Þnh vÒ ph©n phèi thêng phøc t¹p vµ cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kh¸c trong marketing.HiÖn nay cµng cã nhiÒu c«ng ty quan t©m ®Õn ph©n phèi nh lµ biÕn sè marketing t¹o lîi thÕ c¹nh tranh dµi h¹n cho c«ng ty trªn thÞ trêng.C¸c c«ng ty tæ chøc vµ qu¶n lÝ ho¹t ®éng ph©n phèi th«ng qua c¸c hÖ th«ng kªnh ph©n phèi.Nh vËy néi dung cña chiÕn lîc nµy lµ hµng ho¸ tõ s¶n phÈm ®Õn tiªu dïng ®îc vËn ®éng qua nhiÒu kªnh, luång kh¸c nhau.Hµng ho¸ cã thÓ b¸n trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng hay th«ng qua trung gian v× hä hiÓu râ tËp tôc tiªu dïng cña ngêi tiªu dïng trªn thÞ trêng tiªu thô. Xu híng chung lµ: s¶n xuÊt g¾n liÒn víi tiªu dïng,nhng kh«ng ph¶i lóc nµo viÖc lµm nµy còng ®em l¹i hiÖu qu¶.Trong marketing, ngêi ta kh«ng coi thêng trung gian v× qua ®ã gióp cho viÖc cung cÊp vµ xö lÝ th«ng tin mét c¸ch tèt h¬n.Trong kinh doanh, trung gian cã chøc n¨ng vËn chuyÓn, lu kho, cÊp vèn,n©ng cÊp chÊt lîng s¶n phÈm. 2.4. QuyÕt ®Þnh vÒ giao tiÕp khuyÕch tr¬ng tr¬ng Giao tiÕp khuyÕch tr¬ng lµ mét trong c¸c c«ng cô chñ yÕu cña marketingmix mµ c«ng ty cã thÓ sö dông ®Ó thao t¸c vµo thÞ trêng môc tiªu nh»m ®¹t ®îc môc tiªu kinh doanh cña c«ng ty.Thùc chÊt ho¹t ®éng giao tiÕp khuyÕch tr- 19 ¬ng chÝnh lµ truyÒn tin vÒ s¶n phÈm tíi kh¸ch hµng ®Ó thuyÕt phôc hä mua. V× vËy cã thÓ gäi ®©y lµ c¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng marketing. Nh÷ng c«ng ty kinh doanh hiÖn t¹i thêng tæ chøc ®iÒu hµnh mét hÖ thèng giao tiÕp khuyÕch tr¬ng phøc t¹p.Mét sè d¹ng chñ yÕu thêng ®îc c¸c c«ng ty sö dông trong c¸c quyÕt ®Þnh giao tiÕp khuyÕch tr¬ng lµ: - Qu¶ng c¸o:bao gåm mäi h×nh thøc giíi thiÖu mét c¸ch gi¸n tiÕp vµ ®Ò cao nh÷ng ý tëng,hµng ho¸ hoÆc dÞch vô ®îc thùc hiÖn theo yªu cÇu cña chñ thÓ qu¶ng c¸o vµ chñ thÓ ph¶i tr¶ c¸c chi phÝ. - Xóc tiÕn b¸n:lµ nh÷ng biÖn ph¸p t¸c ®éng tøc thêi ng¾n h¹n ®Ó khuyÕn khÝch ngêi mua s¶n phÈm hay dÞch vô. - Tuyªn truyÒn:lµ viÖc kÝch thÝch mét c¸ch gi¸n tiÕp nh»m t¨ng nhu cÇu vÒ hµng ho¸ dÞch vô hay t¨ng uy tÝn cña mét ®¬n vÞ kinh doanh b»ng c¸ch ®a ra nh÷ng tin tøc cã ý nghÜa th¬ng m¹i vÒ chóng trªn c¸c Ên phÈm, c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng mét c¸ch thuËn lîi vµ miÔn phÝ. - B¸n hµng c¸ nh©n:lµ sù giíi thiÖu b»ng miÖng vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô cña ngêi b¸n hµng qua cuéc ®èi tho¹i víi mét hay nhiÒu kh¸ch hµng tiÒm n¨ng nh»m môc ®Ých b¸n hµng. Trong mçi lo¹i trªn l¹i bao gåm mét tËp hîp c¸c c«ng cô chuyªn biÖt ®Ó thùc hiÖn truyÒn th«ng thÝch hîp trong nh÷ng thÞ trêng cô thÓ ®èi víi nh÷ng hµng ho¸ cô thÓ, vÝ dô nh qu¶ng c¸o ®Æc biÖt, chiÕn dÞch qu¶ng c¸o, triÓn l·m, héi chî, catalog,pano,¸p phÝch, quµ tÆng, phiÕu dù sæ sè…. §Ó thùc hiÖn ®îc chiÕn lîc giao tiÕp khuyÕch tr¬ng mét c¸ch hiÖu qu¶ cÇn nghiªn cøu kÜ b¶n chÊt cña truyÒn th«ng vµ nh÷ng ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña truyÒn th«ng nh thÕ nµo. 3. Lùa chän h×nh thøc vµ triÓn khai qu¸ tr×nh nghiÖp vô nhËp khÈu hµng ho¸. 3.1. Lùa chän h×nh thøc nhËp khÈu. Khi tiÕn hµnh nhËp khÈu hµng ho¸, c«ng ty ph¶i lùa chän c¸c h×nh thøc nhËp khÈu phï hîp víi m«i trêng vµ kh¶ n¨ng cña m×nh, c«ng ty ph¶i xem xÐt, c©n nh¾c tÝnh ®Õn c¸c môc ®Ých kinh doanh, c¸c nguån vµ kh¶ n¨ng cña m×nh.§ång thêi c«ng ty ph¶i nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ c¸c nh©n tè thuéc vÒ m«i trêng kinh doanh(m«i trõ¬ng trong níc vµ m«i trêng ngoµi níc, m«i trêng bªn trong vµ m«i trêng bªn ngoµi c«ng ty).C«ng ty cã thÓ lùa chän mét trong c¸c h×nh thøc nhËp khÈu sau: 20
- Xem thêm -