Tài liệu Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực ở công ty xây dựng số 9 g

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu §Ó n­íc ta cã thÓ thùc hiÖn tèt qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ th× chóng ta ph¶i chó träng nhiÒu tíi qu¶n trÞ nh©n lùc, v× nguån nh©n lùc lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã. Mét doanh nghiÖp, hay mét tæ chøc, ®Ó cã ®­îc mét ®éi ngò nh©n viªn ®¾c lùc hay mét lùc l­îng lao ®éng hïng hËu, th× ®iÒu tr­íc tiªn doanh nghiÖp ®ã hay tæ chøc ®ã ph¶i lµm lµ ph¶i cã nghiÖp vô qu¶n lý giái, ph¶i cã khoa häc trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc. §ã lµ n¾m ®­îc yÕu tè con ng­êi lµ ®· n¾m trong tay ®­îc h¬n nöa thµnh c«ng. Tæ chøc vµ qu¶n lý ®Ó tèi ­u ho¸, n¨ng suÊt lao ®éng vµ nghiÖp vô chñ yÕu cña qu¶n trÞ nh©n lùc vµ ®ång thêi qu¶n trÞ nh©n lùc cßn t¹o ra ®­îc ®éng lùc thóc ®Èy nh©n viªn n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. NhËn thÊy tÇm quan träng vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi h¬n n÷a c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong hÖ thèng doanh nghiÖp ViÖt Nam. §Æc biÖt lµ trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc víi mong muèn gãp mét phÇn nhá trong c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc cña C«ng ty x©y dùng sè 9, cïng víi mét sè kinh nghiÖm Ýt ái trong ®ît thùc tËp em chän ®Ò tµi: "Mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc ë C«ng ty x©y dùng sè 9" ®Ó viÕt luËn v¨n tèt nghiÖp. LuËn v¨n cña em ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 2 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Thùc tr¹ng vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 Ch­¬ng II: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9. 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp PhÇn I Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i c«ng ty x©y dùng sè 9 I. qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty x©y dùng sè 9 1. Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi lµ doanh nghiÖp Nhµ n­íc h¹ng I (mét) trùc thuéc Tæng c«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn Nhµ Hµ Néi, thµnh lËp tõ th¸ng 3 n¨m 1976. Víi trªn 28 n¨m kinh nghiÖm ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc §Çu t­ vµ X©y dùng, C«ng ty ®· vµ ®ang x©y dùng nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh vµ dù ¸n ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn cña Thñ §« Hµ Néi vµ c¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c. C«ng ty ®· tõng b­íc t¹o dùng cho m×nh truyÒn thèng x©y dùng vÎ vang, ®¶m b¶o uy tÝn vµ chÊt l­îng víi b¹n hµng trong, ngoµi n­íc. - C«ng ty X©y dùng §«ng Anh ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 174/Q§-UB ngµy 01 th¸ng 3 n¨m 1976 cña Uû Ban Hµnh ChÝnh Thµnh phè Hµ Néi - C«ng ty X©y dùng §«ng Anh ®­îc ®æi tªn thµnh C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi theo QuyÕt ®Þnh sè 3265/Q§-UB ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 1992 cña Uû Ban Nh©n D©n Thµnh phè Hµ Néi - C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi ®­îc thµnh lËp l¹i theo QuyÕt ®Þnh sè 677/Q§UB ngµy 13 th¸ng 02 n¨m 1993 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi, giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh sè: 105713 cÊp ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Träng tµi kinh tÕ Thµnh phè. - C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi ®­îc XÕp h¹ng Doanh nghiÖp lo¹i I (mét) theo QuyÕt ®Þnh s« 3509/Q§-UB ngµy 13 th¸ng 12 n¨m 1994 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi. - C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi lµ doanh nghiÖp thµnh viªn trùc thuéc Tæng C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi theo QuyÕt ®Þnh sè 78/1999/Q§-UB ngµy 21 th¸ng 9 n¨m 1999 cña UBND Thµnh Phè Hµ Néi. - C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi ®­îc Bæ sung nhiÖm vô theo QuyÕt ®Þnh sè 7644/Q§-UB ngµy 17 th¸ng 12 n¨m 2003 cña UBND Thµnh phè Hµ Néi 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - C«ng ty X©y dùng sè 9 Hµ Néi ®­îc ®¨ng ký l¹i lÇn thø nhÊt theo GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh doanh nghiÖp nhµ n­íc sè: 0106000146 ngµy 20 th¸ng 02 n¨m 2004 do së KÕ ho¹ch §Çu t­ Hµ Néi cÊp. a. Tªn gäi ®Çy ®ñ cña C«ng ty: C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi b. Tªn giao dÞch quèc tÕ HaNoi Construction Company No9 c. Tªn viÕt t¾t: Hanco9 d. Gi¸m ®èc c«ng ty: Kü s­ NguyÔn V¨n Khiªu e. Trô së giao dÞch chÝnh: T¹i sè 560 NguyÔn V¨n Cõ -Long Biªn - Hµ Néi - §iÖn tho¹i giao dÞch: (04).8.271774 - (04)8.776752 - Fax: (04)8.273730 f. M· sè thuÕ: 0100105768 - 1 g. Tæng nguån vèn chñ së h÷u cña C«ng ty : 7.965.638.647 ®ång Trong ®ã: - Vèn kinh doanh: 7.080.073.682 ®ång Theo b¶n x¸c nhËn vèn kinh doanh hiÖn cã ®Õn ngµy 30 th¸ng 6 n¨m 2003 cña Chi côc Tµi chÝnh doanh nghiÖp Thµnh phè Hµ Néi. h. Tæng sè C¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty: trªn 573 ng­êi Trong ®ã: - Tr×nh ®é ®¹i häc: 70 ng­êi. - Tr×nh ®é cao ®¼ng, trung cÊp: 55 ng­êi. - C«ng nh©n kü thuËt : 268 ng­êi - C¸c lao ®éng kh¸c: 180 ng­êi - §é tuæi b×nh qu©n lµ: 37 2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô: Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty ®­îc ghi trong QuyÕt ®Þnh thµnh lËp vµ giÊy phÐp kinh doanh lµ: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp, X©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë, x©y dùng kh¸c. - X©y dùng c¸c dù ¸n ®Çu t­, liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n­íc ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n. 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Kinh doanh nhµ. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng võa vµ nhá - Thi c«ng vµ x©y l¾p c«ng tr×nh: §iÖn lùc (®­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p) ®Õn 35KV, hÖ thèng ®iÒu hoµ trung t©m. - Thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh: Giao th«ng, thÓ dôc thÓ thao vµ vui ch¬i gi¶i trÝ, cÊp - tho¸t n­íc, thñy lîi, cÇu c¶ng, kÌ s«ng, hå vµ kªnh m­¬ng. - S¶n xuÊt vµ gia c«ng cÊu kiÖn bª t«ng, s¶n xuÊt g¹ch nung. - Trang trÝ néi thÊt, méc x©y dùng. - Kinh doanh vµ lµm ®¹i lý b¸n vËt liÖu x©y dùng, thiÕt bÞ v¨n phßng ChuyÓn giao c«ng nghÖ x©y l¾p vµ vËn hµnh lß tuy nen. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty: 3.1. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty. S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n PG§ Kü thuËt Phßng KT chÊt l­îng XN X©y dùng sè 1 XN X©y dùng sè 2 XN X©y dùng sè 4 PG§ KÕ ho¹ch PG§ Dù ¸n ®Çu t­ Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp Phßng qu¶n lý dù ¸n XN X©y dùng sè 6 XN X©y dùng sè 7 4 XN X©y dùng sè 8 XN XD VËt t­ vµ xe m¸y §éi x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Bé m¸y qu¶n lý v¨n phßng C«ng ty bao gåm :  01 Gi¸m ®èc  03 Phã gi¸m ®èc:  1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c Qu¶n lý kü thuËt, chÊt l­îng, an toµn lao ®éng.  1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c KÕ ho¹ch tæng hîp vµ Hµnh chÝnh Qu¶n trÞ.  1 Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c Dù ¸n ®Çu t­. C«ng ty cã 6 phßng chuyªn m«n, nghiÖp vô: 1. Phßng KÕ ho¹ch - Tæng hîp: Cã chøc n¨ng tham m­u gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong c¸c kh©u x©y dùng kÕ ho¹ch, kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch tæng hîp b¸o c¸o thèng kª c«ng t¸c hîp ®ång kinh tÕ. 2. Phßng Qu¶n lý Dù ¸n: Cã chøc n¨ng tham m­u gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong c¸c c«ng t¸c tiÕp thÞ vµ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh, c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña nhµ n­íc, ®Þa ph­¬ng. 3. Phßng Kü thuËt - ChÊt l­îng: Cã chøc n¨ng tham m­u gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong lÜnh vùc qu¶n lý kü thuËt qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh an toµn lao ®éng vµ c¸c ho¹t ®éng khoa häc kü thuËt. 4. Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n: cã chøc n¨ng tæ chøc bé m¸y tµi chÝnh kÕ to¸n tõ c«ng ty ®Õn c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc. §ång thêi tæ chøc vµ chØ ®¹o thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ, h¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n, ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña nhµ n­íc vµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña c«ng ty vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh. 5. Phßng Tæ chøc lao ®éng: Cã chøc n¨ng tham m­u gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong viÖc thùc hiÖn c¸c ph­¬ng ¸n s¾p xÕp vµ c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt c«ng t¸c qu¶n lý ®µo t¹o båi d­ìng vµ tuyÓn dông lao ®éng ®ång thêi thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c thanh tra nh©n d©n trong toµn c«ng ty. 6. Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Cã chøc n¨ng tiÕp nhËn th«ng tin, truyÒn tin truyÒn mÖnh lÖnh gióp gi¸m ®èc c«ng ty trong viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh ®¬n vÞ vµ trong quan hÖ c«ng t¸c víi cÊp trªn, cÊp d­íi, kh¸ch hµng. 3.2. C¬ cÊu s¶n xuÊt cña C«ng ty: C«ng ty trùc tiÕp ®iÒu hµnh s¶n xuÊt c¸c XÝ nghiÖp, ®éi, bao gåm 7 XÝ nghiÖp vµ 1 ®éi x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt trùc thuéc: 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1. - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2. - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 4. - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 6. - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 7 - XÝ nghiÖp x©y dùng sè 8 - XÝ nghiÖp x©y dùng - VËt t­ vµ xe m¸y - §éi x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt. 3.3. Trô së c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc c«ng ty:  XÝ nghiÖp x©y dùng sè 1. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 8.272071.- 5.564416.  XÝ nghiÖp x©y dùng sè 2. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 8.272562  XÝ nghiÖp x©y dùng sè 4. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 8.775.943  XÝ nghiÖp x©y dùng sè 6. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 8.775804.  XÝ nghiÖp x©y dùng sè 7. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 0903458198  XÝ nghiÖp x©y dùng sè 8. Trô së: 560/2 Phè NguyÔn V¨n Cõ - Long Biªn - Hµ Néi. Tel: 0913564297  XÝ nghiÖp x©y dùng - VËt t­ xe m¸y. Trô së: Khèi 6 ThÞ trÊn §«ng Anh - Hµ Néi. Tel: 8.832650.  §éi x©y dùng - Trang trÝ néi thÊt. Trô së: Khèi 6 ThÞ trÊn §«ng Anh - Hµ Néi. Tel: 8.832340. 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2. Lùc l­îng lao ®éng cña C«ng ty Ngay tõ khi míi thµnh lËp c«ng t¸c tæ chøc cña C«ng ty ®­îc h×nh thµnh ®Ó ®¸p øng c¸c môc tiªu nghiªn cøu cña nhµ n­íc giao. §éi ngò c¸n bé cña C«ng ty ®­îc tuyÓn lùa tõ c¸c tr­êng ®¹i häc vµ c¬ së s¶n xuÊt, võa giái vÒ lý thuyÕt võa giái vÒ thùc tÕ ®· ®¸p øng ®­îc môc tiªu kinh doanh trong tõng giai ®o¹n ph¸t triÓn cña C«ng ty. tt Chuyªn m«n ®¬n vÞ Sè l­îng 70 §¹i häc 1 Kü s­ X©y dùng Ng­êi 35 2 Kü s­ ®iÖn Ng­êi 2 3 Kü s­ Quy ho¹ch Ng­êi 2 4 Cö nh©n Kinh tÕ Ng­êi 10 5 Cö nh©n Tµi chÝnh Ng­êi 13 6 Cö nh©n LuËt, ngo¹i ng÷ Ng­êi 3 7 Kü s­ Giao th«ng Ng­êi 3 8 Kü s­ Thuû lîi Ng­êi 2 55 Trung cÊp 1 Trung cÊp X©y dùng Ng­êi 38 2 Trung cÊp §iÖn Ng­êi 5 3 Trung cÊp Kinh tÕ Ng­êi 12 268 C«ng nh©n kü thuËt 1 C«ng nh©n thî nÒ Ng­êi 135 2 C«ng nh©n thî s¾t, hµn Ng­êi 64 3 C«ng nh©n thî méc Ng­êi 25 4 C«ng nh©n thî ®iÖn, n­¬c Ng­êi 32 5 L¸i xe, l¸i cÈu, vËn hµnh m¸y Ng­êi 12 6 Lao ®éng phæ th«ng Ng­êi 180 Qua sè liÖu cña b¶ng ta thÊy bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp gåm ®¹i häc: 77 ng­êi vµ trung cÊp lµ 55 ng­êi chiÕm 22%. Cßn tû lÖ lao ®éng trùc tiÕp gåm c«ng nh©n kü thuËt lµ 268 ng­êi, lao ®éng phæ th«ng lµ 180 ng­êi chiÕm 78%. XÐt vÒ c¬ cÊu lao ®éng trùc tiÕp cña c«ng ty lµ 78% t­¬ng ®èi thÊp. §©y còng lµ 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp t×nh tr¹ng chung cña c¸c doanh nghiÖp. Do ®ã c«ng ty còng cÇn xem xÐt vµ bè trÝ l¹i lùc l­îng lao ®éng cho phï hîp. II. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 1. N¨ng lùc kinh nghiÖm cña c«ng ty: a. Sè n¨m kinh qua lµm tæng thÇu hoÆc thÇu chÝnh: - Trªn ®Þa bµn Hµ Néi: 28 n¨m - Trªn ®Þa bµn c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c: 23 n¨m b. Sè n¨m cã kinh nghiÖm x©y dùng chuyªn dông: Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 TÝnh chÊt c«ng viÖc Sè n¨m kinh nghiÖm C¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ cao tÇng X©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ biÖt thù X©y dùng c¸c c«ng tr×nh tr­êng häc, nhµ trÎ X©y dùng c¸c c«ng tr×nh V¨n ho¸ X©y dùng c¸c c«ng tr×nh H¹ tÇng kü thuËt X©y dùng c¸c c«ng tr×nh ThÓ dôc thÓ thao 28 n¨m 28 n¨m 17 n¨m 17 n¨m 28 n¨m 17 n¨m 14 n¨m 21 n¨m c. Mét sè c«ng tr×nh c«ng ty ®ang tiÕn hµnh thi c«ng Tªn hîp ®ång Gi¸ trÞ hîp ®ång Trung t©m th­¬ng m¹i vµ dÞch vô 151 Yªn phô 12,7 tû Khu nhµ ë cho thuª vµ dÞch vô du lÞch 16B Ngò x· 3,9 tû Chung c­ 17 tÇng B6C Khu ®« thÞ Nam Trung Yªn 33 tû Chung c­ cao tÇng CT4 khu ®« thÞ míi Mü §×nh - MÔ Tr× 30 Tû Chung c­ 9 tÇng A3 Khu ®« thÞ Nam Trung Yªn 20 Tû Tªn c¬ quan ký hîp ®ång Ngµy h.thµnh C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng M¹i DÞch vô Du LÞch Ba 03/2006 §×nh C«ng ty Cæ phÇn Th­¬ng M¹i DÞch vô Du LÞch Ba 03/2004 §×nh Ban QLDA x©y dùng Nam 12 /2004 Trung Yªn Ban Qu¶n lý c¸c Dù ¸n ®« thÞ khu vùc Hµ Néi - Cty CP§TPT §« thÞ vµ KCN S«ng §µ Ban QLDA x©y dùng Nam Trung Yªn 8 04/2005 12/2005 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tªn hîp ®ång Gi¸ trÞ hîp ®ång Tªn c¬ quan ký hîp ®ång Ngµy h.thµnh Gi¶ng ®­êng 7 tÇng Tr­êng §¹i häc Th­¬ng M¹i 16,5 tû Tr­êng §¹i Häc Th­¬ng M¹i 7/2005 Th©n nhµ N2A Khu ®« thÞ Trung hoµ - Nh©n chÝnh 10,7 tû C«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn 12/2004 nhµ sè 6 Hµ néi Tæng gi¸ trÞ: 127,2 tû d. Mét sè C«ng tr×nh c«ng ty §· thùc hiÖn trong 5 n¨m võa qua tt 1 Tªn/TÝnh chÊt c«ng tr×nh Khu nhµ ë §Çm TrÊu Hµ Néi. Tæng Gi¸ trÞ Thêi h¹n Hîp ®ång Gi¸ trÞ T.H K.c«ng H.thµnh 3 tû 3 tû 4/1998 8/1998 2 Trung t©m gi¸o dôc Qu¶ng An – T©y Hå 4,5 tû 4,5 tû 3/1999 8/1999 3 Tr­êng ThÓ thao thiÕu niªn häc sinh nghiÖp d­ 10-10 HN 8,6 tû 1,8tû 10/1999 5/2000 5,2 tû 5,2 tû 10/1999 12/2000 9,1 tû 9,1 tû 12/1999 10/2001 6 Khu nhµ ë 684 NguyÔn V¨n Cõ Gia l©m Hµ Néi. 5,1 tû 5,1 tû 11/1999 11/2001 7 Kiªn cè ho¸ kªnh m­¬ng §«ng Anh. 3,6 tû 2,5 tû 11/2000 1/2001 4 5 Khu nhµ ë (l« sè 2 vµ 3) 560 NguyÔn V¨n Cõ Gia L©m Hµ Néi Khu nhµ ë (l« sè 1) 560 NguyÔn V¨n Cõ Gia l©m Hµ Néi 9 C¬ quan chñ ®Çu t­ Ban QLDA C«ng ty §Çu t­ Ph¸t triÓn nhµ Hµ Néi Ban QLDA QuËn T©y Hå Hµ Néi. Ban Qu¶n lý dù ¸n Tr­êng ThÓ thao thiÕu niªn häc sinh nghiÖp d­ 10-10. Ban qu¶n lý dù ¸n C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi. Ban qu¶n lý dù ¸n C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi. Ban qu¶n lý dù ¸n C«ng ty x©y dùng sè 9 Hµ Néi. Ban qu¶n lý dù ¸n HuyÖn §«ng Anh. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp tt Tªn/TÝnh chÊt c«ng tr×nh Tæng Gi¸ trÞ Gi¸ trÞ T.H Thêi h¹n Hîp ®ång K.c«ng C¬ quan chñ ®Çu t­ H.thµnh 8 Chung c­ 6 tÇng G3 VÜnh phóc Cèng vÞ - Ba ®×nh. 6,4 tû 6,4 tû 12/2000 10/2001 Ban qu¶n lý dù ¸n QuËn Ba §×nh. 9 X­ëng s¶n xuÊt thÞt nguéi XuÊt nhËp chÕ biÕn Thùc phÈm Hµ Néi 3 tû 3 tû 10/2002 12/2002 C«ng ty SX -DV vµ XNK Nam Hµ Néi 7,7 tû 7,65 tû 10/2002 1/2003 C«ng ty ThiÕt kÕ x©y dùng nhµ. 1,37 tû 1,37 tû 2/2003 5/2003 C«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh 4,8 tû 4,8 tû 10/2002 5/2003 Ban QLDA TØnh Yªn B¸i 6 Tû 6 Tû 1/2003 5/2003 C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi 8,65 tû 8,65 tû 2/2003 9/2003 C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi 37tû 22,578 tû 5/2001 9/2003 Ban qu¶n lý dù ¸n HuyÖn Gia L©m. 10/2003 C«ng ty ®Çu t­ vµ ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi 10/2003 C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ X©y dùng H¹ tÇng T©y Hå vµ Cty §TXDBa §×nh. Khu nhµ ë N1,N2 10 x· Xu©n §Ønh - Tõ Liªm - Hµ Néi 11 12 13 14 X©y dùng nhµ x­ëng C«ng ty ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh PhÇn m¸i trung t©m TDTT TØnh Yªn B¸i PhÇn mãng Nhµ chung c­ 9 tÇng N2A Trung Hßa Nh©n ChÝnh Chung c­ 6 tÇng N6B Khu ®« thÞ Trung Hßa - Nh©n ChÝnh Nhµ luyÖn tËp vµ 15 thi ®Êu TDTT Gia l©m Chung c­ 9 tÇng N1A-N1B khu §« 20,5 tû 16 thÞ Trung Hoµ Nh©n ChÝnh. Nhµ chung c­ 11 tÇng t¹i 18 Yªn 17 Ninh - Ba §×nh Hµ Néi 17 tû 20,35 tû 17 tû 10 5/2002 6/2002 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp tt Tªn/TÝnh chÊt c«ng tr×nh Khu chung c­ NghÜa §« - DÞch 18 Väng -Tõ Liªm Hµ Néi 19 C¶i t¹o kÌ ®¸ h¹ l­u s«ng Lõ Tr­êng Phæ th«ng 20 Trung häc Ninh S¬n Nhµ kh¸m ®a khoa vµ nhµ nghiÖp vô 21 BÖnh C«ng ty Dung QuÊt Nhµ ®iÒu hµnh ®éi 22 vËn t¶i C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn I PhÇn mãng chung c­ 17 tÇng B6C 23 khu ®« thÞ Nam Trung Yªn X©y dùng H¹ tÇng kü thuËt vµ c¶nh quan ngoµi nhµ « 24 ®Êt N6 Khu ®« thÞ Trung Hoµ - Nh©n ChÝnh Tæng Gi¸ trÞ 6 tû Thêi h¹n Hîp ®ång Gi¸ trÞ T.H K.c«ng 6 tû 2/2003 C¬ quan chñ ®Çu t­ H.thµnh 2/2004 1,7 1,7 05/2003 02/2004 4,108 4,108 6/2003 3/2004 C«ng ty kinh doanh nhµ sè 3 Hµ Néi Ban Qu¶n lý dù ¸n c«ng tr×nh Giao th«ng C«ng chÝnh C«ng ty Ph¸t triÓn Kü thuËt x©y dùng TDC C«ng ty ph¸t triÓn kü thuËt x©y dùng TDC 8,4 8,4 9/2003 4/2004 1,95 1,95 10/2003 4/2004 8,9 tû 8,9 tû 11/2003 04/2004 Ban QLDA Nam Trung Yªn 1,5 1,5 04/2004 5/2004 C«ng ty §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nhµ sè 6 Hµ Néi C«ng ty truyÒn t¶i ®iÖn I 2. N¨ng lùc thùc hiÖn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng a. N¨ng lùc gia c«ng cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n: C«ng ty ®· t¨ng c­êng ®Çu t­ chiÒu s©u mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ, më réng quy m« s¶n xuÊt c¸c lo¹i cÊu kiÖn cäc bª t«ng víi c¸c kÝch cì theo yªu cÇu thiÕt kÕ, c¸c cÊu kiÖn bª t«ng ®Þnh h×nh nh­ cÊu kiÖn Panen, èng cèng BTCT, cäc BTCT..... ®Ó phôc vô c¸c c«ng tr×nh chung c­ cao tÇng cña c«ng ty, c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong Tæng c«ng ty vµ tiªu thô trªn ®Þa bµn Hµ Néi, c¸c tØnh l©n cËn. 11 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp b. N¨ng lùc gia c«ng s¶n phÈm méc: §­îc tËp trung t¹i x­ëng cã diÖn tÝch 3000m2 vµ phôc vô ë c¸c c«ng tr×nh ®ang thi c«ng. Cã ®éi ngò thî méc giái ®ñ kh¶ n¨ng hoµn thiÖn c¸c c«ng tr×nh ®ßi hái kü thuËt cao, s¶n xuÊt hµng méc ®¹t chÊt l­îng tèt, kü mü thuËt ®Ñp. 3. N¨ng lùc thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ Mét sè c¸c dù ¸n C«ng ty ®ang triÓn khai : - Dù ¸n nhµ ë Bå §Ò - Long Biªn - Dù ¸n nhµ ë Tiªn D­¬ng - §«ng Anh - Dù ¸n nhµ ë Xu©n Nén - §«ng Anh - Dù ¸n nhµ ë Ninh HiÖp - Gia L©m C¸c dù ¸n trªn C«ng ty ®· vµ ®ang phèi hîp víi c¸c c¬ quan qu¶n lý cña Thµnh phè, chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ phÝa ®èi t¸c ®Ó hoµn chØnh hå s¬, thñ tôc sím ®­a dù ¸n vµo khëi c«ng trong n¨m 2004 vµ c¸c n¨m tiÕp theo. 4. C¸c thµnh tÝch c¬ b¶n cña c«ng ty: Trong 28 n¨m qua C«ng ty ®· vµ ®ang x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo c¸c lÜnh vùc Kinh tÕ, ChÝnh trÞ, V¨n ho¸, ThÓ dôc thÓ thao, Khoa häc kü thuËt cña Thñ ®«. C«ng ty ®· tõng b­íc t¹o dùng cho m×nh mét truyÒn thèng x©y dùng vÎ vang, ®¶m b¶o uy tÝn chÊt l­îng víi b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc, víi nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®­îc, C«ng ty ®­îc Nhµ n­íc tÆng th­ëng: Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng Ba ( n¨m 1990 ) Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng Nh× ( n¨m 2000 ). Lµ mét ®¬n vÞ tiªu biÓu ®¹t chÊt l­îng trong ngµnh x©y dùng ViÖt nam. §· ®­îc tÆng th­ëng 8 Huy ch­¬ng vµng chÊt l­îng cao cho c¸c c«ng tr×nh tiªu biÓu ®¹t chÊt l­îng cao. Mét sè c«ng tr×nh ®· ®­îc cÊp huy ch­¬ng vµng vµ b»ng khen chÊt l­îng cao 1. Nhµ lµm viÖc C«ng An huyÖn §«ng Anh 2. C«ng tr×nh chî §ång Xu©n - B¾c Qua 3. Th­ viÖn C«ng ty Hµ Néi 4. Nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt Nhµ m¸y §iÖn C¬ TrÇn Phó 5. C¶i t¹o vµ më réng nhµ kh¸ch UBND Thµnh phè Hµ Néi 6. C«ng tr×nh lß nung Tuy - nel Nhµ m¸y g¹ch CÇu §uèng 12 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 7. Tr­êng trung häc c¬ së Qu¶ng An T©y Hå - Hµ Néi 8. BÓ b¬i Tr­êng ThÓ Thao ThiÕu Niªn 10-10 Ba §×nh - Hµ Néi 5. N¨ng lùc nhãm xe m¸y x©y dùng thi c«ng cña c«ng ty ThiÕt bÞ m¸y cña C«ng ty ®­îc trang bÞ ë c¸c XÝ nghiÖp bao gåm nhiÒu chñng lo¹i xe m¸y vµ chia lµm hai nhãm: 5.1. Nhãm m¸y thi c«ng c¸c lo¹i m¸y: CÈu th¸p RAIMONDI, POTAIN, ®é cao 5080m tÇm víi 3055m, CÇn cÈu t¶i träng 512 tÊn, m¸y khoan cäc nhåi, m¸y Ðp cäc, m¸y ñi, m¸y xóc, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y hµn, m¸y trén bª t«ng, m¸y trén v÷a, ®Çm dïi, ®Çm bµn, m¸y khoan ph¸ bª t«ng, m¸y mµi, m¸y c­a, m¸y b¬m n­íc, m¸y vËn th¨ng ®­a vËt liÖu lªn cao 4070 mÐt, m¸y tr¾c ®Þa ®o ®¹c c¸c lo¹i. C¸c lo¹i m¸y cã ®ñ kh¶ n¨ng thi c«ng c¬ giíi mäi c«ng tr×nh cã quy m« lín, ®Þa h×nh phøc t¹p vµ chiÒu cao kh¸c nhau. 5.2. Nhãm « t« vµ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i: gåm c¸c lo¹i « t« t¶i, s¬ mi r¬ mooc, xe « t« c¸c h¹ng kh¸c phôc vô c¸c d¹ng ®­êng s¸ c«ng tr×nh. Ngoµi n¨ng lùc thiÕt bÞ, xe m¸y cña C«ng ty ®¬n vÞ cã liªn kÕt víi mét sè ®¬n vÞ b¹n trong Tæng c«ng ty,Thµnh phè vµ c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng trong n­íc ®Ó cã kh¶ n¨ng cung cÊp ®¸p øng c¸c lo¹i m¸y thi c«ng ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cao tÇng vµ phøc t¹p 5.3. Mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty N­íc Sè Së h÷u s¶n xuÊt l­îng c.ty CÇn cÈu th¸p POTAIN 02 x Qmax= 8T, Rmax=55m CÇn cÈu th¸p RAIMONDI 01 x Qmax= 5T, Rmax=40m Qmax=12T, Rmax=18m Lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc Th«ng sè kü thuËt CÈu tù hµnh HITACHI NhËt 02 x M¸y ®µo KOMASU NhËt 02 x Qmax= 0,5 m3 M¸y Ðp cäc NhËt 02 x 30 - 80 TÊn M¸y ®ãng cäc §øc 01 x 2,5 TÊn M¸y b¬m bª t«ng cè ®Þnh Nga 02 x 30m3/h ¤t« benzin Nga 04 x 7.5 TÊn ¤t« tù ®æ Huyn§ai Hµn Quèc 04 x 10 TÊn M¸y ñi HITACHI NhËt 02 x 150HP Xe lu SAKAI NhËt 02 x 8-12 TÊn 13 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp N­íc Sè Së h÷u s¶n xuÊt l­îng c.ty M¸y c¾t g¹ch Hµn Quèc 25 x 1 Kw M¸y mµi 2 ®¸ §øc 04 x 2.7 Kw M¸y kinh vÜ NhËt 02 x §é chÝnh x¸c: 0.001 M¸y Thuû b×nh NhËt 08 x §é chÝnh x¸c: 0.001 M¸y vËn th¨ng trô vu«ng Nga 08 x 0,5 tÊn M¸y trén bª t«ng 500L §øc 12 x 4 Kw M¸y trén bª t«ng 250L §øc 20 x 1 Kw M¸y trén v÷a 80L §øc 10 x 0,45 Kw M¸y ®Çm bª t«ng §øc 40 x 0.8 - 1.5 Kw M¸y ®Çm cãc MIKSA NhËt 08 x 1,5 - 3,0 Kw M¸y hµn ®iÖn HQ 24 Hµn Quèc 06 x 380V-24 Kw M¸y ph¸t ®iÖn NhËt 01 x 60 KVA M¸y ph¸t ®iÖn nhá NhËt 03 x 15KVA M¸y b¬m n­íc NhËt - TQ 12 x 2m3/h  50m3/h M¸y khoan bª t«ng NhËt, §øc 10 x 1,4 Kw2.8 Kw Cèt pha thÐp ViÖt Nam 5.000 M2 x Gi¸o chèng tæ hîp ViÖt Nam 42 bé x M¸y c¾t, uèn thÐp T. Quèc 06 x Lo¹i thiÕt bÞ, m¸y mãc Th«ng sè kü thuËt fi Ma x<= 40 6. Nguån lùc tµi chÝnh cña c«ng ty C¬ cÊu vèn cña c«ng ty qua c¸c n¨m 2002-2004: §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m ChØ tiªu Tæng vèn kinh doanh Vèn l­u ®éng Vèn cè ®Þnh 2002 2003 32.320 33.133 25.790 26.283 6.530 6.850 14 2004 46.264 38.757 7.507 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Nh×n vµo b¶ng ta thÊy sù gia t¨ng vÒ c¸c chØ tiªu kh«ng ngõng qua mçi n¨m, n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc. §ã lµ qu¸ tr×nh b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®­îc trªn giao, qu¸ tr×nh cè g¾ng cña c¶ mét tËp thÓ c«ng nh©n viªn trong c«ng ty, øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, t¨ng n¨ng suÊt, tiÕt kiÖm mäi chi phÝ trong s¶n xuÊt, qu¶n lý. S¶n l­îng tiªu thô qua c¸c n¨m t¨ng dÇn, chøng tá c«ng t¸c tiªu thô qua c¸c n¨m t¨ng dÇn vµ c«ng t¸c marketing cña c«ng ty lµm rÊt tèt. III. Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n trÞ nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 1. T×nh h×nh tuyÓn dông lao ®éng cña C«ng ty Mäi tæ chøc, doanh nghiÖp ®Òu muèn cã mét nguån nh©n lùc dåi dµo, cã tr×nh ®é, giµu kinh nghiÖm trong tay m×nh, t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 còng vËy. §©y chÝnh lµ néi lùc quan träng cho doanh nghiÖp ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn, vËy nªn viÖc tuyÓn chän vµ sö dông lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi sù ph¸t triÓn ngµy cµng cao cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t ®ßi hái ng­êi lao ®éng ph¶i cã tr×nh ®é, nhanh nh¹y tiÕp thu c¸i míi vµ lu«n tù hoµn thiÖn b¶n th©n. - Tõ n¨m 1990 ®Õn nay víi luång kh«ng khÝ míi cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. C«ng ty ®· cã sè l­îng tuyÓn dông nh­ sau: Sè l­îng tuyÓn dông: §¬n vÞ N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Sè l­îng lao ®éng t¨ng trong n¨m Ng­êi 18 21 24 Lao ®éng gi¸n tiÕp Ng­êi 2 2 3 Lao ®éng trùc tiÕp Ng­êi 16 19 21 Nh×n vµo b¶ng biÓu cho thÊy sè l­îng C«ng ty tuyÓn vµo phÇn nhiÒu lµ c«ng nh©n lao ®éng trùc tiÕp. V× xuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng cña C«ng ty bé m¸y hµnh chÝnh vÉn cßn cång kÒnh. Bëi vËy nªn sè lao ®éng gi¸n tiÕp kh«ng cÇn tuyÓn nhiÒu. 15 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - C«ng t¸c tuyÓn dông cña C«ng ty: TuyÓn chän con ng­êi vµo lµm viÖc ph¶i g¾n víi ®ßi hái cña c«ng viÖc. - TuyÓn chän nh÷ng ng­êi cã t×nh ®é chuyªn m«n cÇn thiÕt, cã thÓ lµm viÖc ®¹t tíi n¨ng suÊt lao ®éng cao, hiÖu suÊt c«ng t¸c tèt. - TuyÓn nh÷ng ng­êi cã kû luËt, trung thùc, g¾n bã víi c«ng viÖc. - TuyÓn nh÷ng ng­êi cã søc khoÎ, lµm viÖc l©u dµi víi C«ng ty, víi c¸c nhiÖm vô ®­îc giao. - Tõ viÖc biÕt râ nhu cÇu lao ®éng cña C«ng ty. C«ng ty ®· cã nh÷ng h­íng tuyÓn dông phï hîp víi ngµnh nghÒ cña C«ng ty qua viÖc chän lùa ph­¬ng h­íng tuyÓn chän: - TuyÓn tõ bªn trong c¸c tr­êng §¹i häc, Cao §¼ng kü thuËt trong n­íc. - TuyÓn chän bªn ngoµi, qua giíi thiÖu, qua sù ph©n bæ tõ cÊp trªn ®­a c¸c chØ tiªu lao ®éng xuèng, hä th­êng lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é ®· vµ ®ang lµm viÖc ë c¸c nghµnh kh¸c chuyÓn tíi. - Tõ n¨m 1999 trë l¹i ®©y do sù gi¶m biªn chÕ cña nhµ n­íc nªn sè l­îng lao ®éng t¹i C«ng ty ®· kh«ng t¨ng nhiÒu so víi tr­íc, lao ®éng chñ yÕu t¹i C«ng ty ®­îc bè trÝ s¾p xÕp nh÷ng c«ng viÖc chñ yÕu cña C«ng ty. 2. C«ng t¸c tuyÓn chän cña C«ng ty th­êng ®­îc tiÕn hµnh chÆt chÏ - C¨n cø vµo ®¬n xin viÖc, lý lÞch, b»ng cÊp vµ giÊy chøng chØ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n cña ng­êi xin viÖc. - C¨n cø vµo c¸c hÖ thèng c©u hái vµ tr¶ lêi ®Ó t×m hiÓu ng­êi xin viÖc, c¸c c©u hái do C«ng ty ®Ò ra. - C¨n cø vµo tiÕp xóc, gÆp gì gi÷a Phßng tæ chøc vµ ng­êi xin viÖc. - C¨n cø vµo kiÓm tra søc khoÎ, thö tay nghÒ, thö tr×nh ®é vµ kh¶ n¨ng chuyªn m«n. Do ®ã viÖc xem xÐt l¹i nguån nh©n lùc hµng n¨m sÏ lµm cho tæ chøc thÊy râ chÊt l­îng cña nguån nh©n lùc, chuÈn bÞ s½n cho nhu cÇu hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. - Tr¸ch nhiÖm tuyÓn mé, thuª m­ín, s¾p xÕp ng­êi lao ®éng th­êng ®­îc giao cho Phßng tæ chøc, nh÷ng ng­êi gi¸m s¸t thi tuyÓn lµ nh÷ng "Tr­ëng, Phßng, Ban hoÆc giao cho ng­êi ®øng ®Çu cña Bé m¸y cã nhu cÇu vµ nh©n lùc. 16 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - §èi víi mçi tæ chøc, doanh nghiÖp nãi chung vµ ®èi víi C«ng ty x©y dùng sè 9 nãi riªng th× viÖc x¸c ®Þnh sè lao ®éng cÇn thiÕt ë tõng bé phËn trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cã ý nghÜa rÊt quan träng trong vÊn ®Ò hoµn thµnh mét c¬ cÊu lao ®éng tèi ­u. V× vËy mµ nÕu thõa lao ®éng th× g©y khã kh¨n cho quü tiÒn l­¬ng vµ l·ng phÝ søc lao ®éng vµ nÕu thiÕu th× kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu vÒ c«ng viÖc. Sè l­îng lao ®éng. ChØ tiªu 2002 2003 2004 Sè l­îng Tû lÖ % Sè l­îng Tû lÖ % Sè l­îng Tû lÖ % Lao ®éng gi¸n tiÕp 66 22,2 68 21,5 70 20,7 Lao ®éng trùc tiÕp 231 77,8 247 78,5 268 79,3 Tæng sè lao ®éng 297 100 315 100 338 100 Qua sè liÖu cña b¶ng trªn ta thÊy c¬ cÊu lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cña C«ng ty ®Òu t¨ng nh­ng kh«ng ®¸ng kÓ, cô thÓ lµ qua 3 n¨m sè lao ®éng gi¸n tiÕp ®ang tõ 66 ng­êi n¨m 2002 lªn 70 ng­êi n¨m 2004, t­¬ng øng tõ 22,2% n¨m 2002 gi¶m cßn 20,7%. Lao ®éng trùc tiÕp t¨ng 37 ng­êi qua 3 n¨m, t­¬ng øng víi 77,8% n¨m 2002 lªn 79,3% n¨m 2004. - T¹i c«ng ty sau khi mét sè c¸n bé vµ c«ng nh©n vÒ h­u sau nh÷ng n¨m c«ng t¸c cèng hiÕn cho C«ng ty, nh­ng sau ®ã C«ng ty ®· kÞp thêi bæ sung tõ nh÷ng nguån sinh viªn míi ra tr­êng, c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cã chuyªn ngµnh tõ c¸c C«ng ty kh¸c chuyÓn ®Õn v.v.. ®Ó thay thÕ vµ t¹o ra ®éng lùc míi trong ®éi ngò lao ®éng cña m×nh. §Ó lµm râ h¬n vÒ t×nh h×nh chÊt l­îng tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng ta h·y nghiªn cøu thùc tr¹ng lao ®éng trong bé m¸y gi¸n tiÕp qua b¶ng biÓu sau: KÕt cÊu theo tr×nh ®é, ®é tuæi cña bé m¸y gi¸n tiÕp n¨m 2004 TT Lo¹i lao ®éng Tæng Tr×nh ®é häc thøc §é tuæi sè §H TH S.C <35 35-50 >50 1 Tæng sè 70 31 24 15 33 35 2 2 Nh©n viªn qu¶n lý 23 9 8 6 8 14 1 3 Nh©n viªn kü thuËt 21 13 8 0 11 9 1 4 Nh©n viªn kh¸c 26 13 5 8 15 11 0 5 Tû lÖ % 100 44,2 34,4 21,4 47,1 50,0 2,9 17 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp Ta thÊy r»ng trong sè l­îng lao ®éng gi¸n tiÕp cña C«ng ty cã kÕt cÊu t­¬ng ®èi hîp lý, nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é §¹i häc vµ c¶ trªn §¹i häc chiÕm 44,2% ë c¸c vÞ trÝ nh©n viªn qu¶n lý, nh©n viªn kü thuËt, kü s­ x©y dùng v.v.. mäi lÜnh vùc chiÕm c¸c vÞ trÝ chñ chèt cña C«ng ty ®ã chÝnh lµ tiÒm lùc thóc ®Èy ®­a C«ng ty ph¸t triÓn cho tíi ngµy nay. - Cßn xÐt ®é tuæi th× ta thÊy r»ng ®ã lµ sù kÕt hîp søc trÎ vµ kinh nghiÖm cô thÓ ®é tuæi d­íi 33 chiÕm 47,1; cßn ®é tuæi 35-50 chiÕm 50,0%, nhê vËy ®· ph¸t huy ®­îc nh÷ng kinh nghiÖm, søc trÎ trong c«ng viÖc cña C«ng ty. IV. Thùc tr¹ng c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña C«ng ty x©y dùng sè 9. 1. S¬ l­îc t×nh h×nh ®µo t¹o nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam hiÖn nay - TÝnh ®Õn n¨m 2002 d©n sè n­íc ta kho¶ng 75 triÖu ng­êi, trong ®ã 80% d©n sè n­íc ta sèng ë n«ng th«n, sè ng­êi trong ®é tuæi lao ®éng lµ 40 ng­êi, lao ®éng trÎ lµ 50,1%, d©n sè d­íi 18 tuæi lµ 35%. V× vËy, nguån dù tr÷ lao ®éng lµ rÊt lín vµ hµng n¨m ph¶i bè trÝ kho¶ng 1,6 - 1,7 triÖu chç lµm th× míi phï hîp víi sè lao ®éng trÎ. M« h×nh th¸p lao ®éng cña ViÖt Nam so víi c¸c n­íc kh¸c. ViÖt Nam N­íc kh¸c Lao ®éng kh«ng lµnh nghÒ 85% 35% h¬n 2 lÇn Lao ®éng lµnh nghÒ 5,5% 35% kÐm 7 lÇn Chuyªn viªn kü thuËt 3,5% 24% kÐm 7 lÇn Kü s­ 2,7% 5% Th«ng qua con sè ®ã cho thÊy viÖc ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ë ViÖt Nam lµ rÊt cÇn thiÕt cã ®µo t¹o th× míi theo kÞp ®­îc tiÕn ®é ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi, ®ång thêi còng ®ang ph¸t triÓn ë ViÖt Nam. §Ó kh¾c phôc chÝnh s¸ch ®ã Nhµ n­íc còng ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã, ®Þnh h­íng cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån lao ®éng ë ViÖt Namm, t¹o ®iÒu kiÖn c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, më c¸c tr­êng Trung cÊp, cao ®¼ng d¹y nghÒ, ®µo t¹o v.v.. 18 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp 2. Thùc tr¹ng ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9 - §µo t¹o nh»m gióp cho ng­êi lao ®éng cã ®­îc c¸c kü n¨ng vµ kiÕn thøc cÇn thiÕt cho sù nghiÖp mµ m×nh theo ®uæi, tõ ®ã mµ ph¸t huy ®­îc n¨ng lùc cña hä, gióp hä æn ®Þnh c«ng ¨n viÖc lµm, n©ng cao ®Þa vÞ kinh tÕ x· héi cña ng­êi lao ®éng gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn cña x· héi, cã Ých cho ®Êt n­íc, mang l¹i hiÖu qu¶ cao. - NÒn kinh tÕ x· héi hiÖn nay ®· tr¶i qua mét b­íc tiÕn lín, th«ng qua tiÕn bé vÒ c«ng nghÖ ®ang lµm biÕn ®æi c¬ cÊu c«ng nghiÖp ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cµng trë lªn quan träng vµ cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt. Bëi vËy mµ x©y dùng mét kÕ ho¹ch cô thÓ cho ®µo t¹o vµ sö dông nguån nh©n lùc lµ cÇn thiÕt cho mäi doanh nghiÖp, tæ chøc, C«ng ty x©y dùng sè 9 còng vËy. C«ng ty ®· tæ chøc c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc mét c¸ch cã cô thÓ: Nh÷ng môc tiªu ®µo t¹o cña C«ng ty: + Trang bÞ nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt, n©ng cao ®­îc n¨ng lùc lµm viÖc cho ng­êi lao ®éng. + §µo t¹o cho c¸n bé, c¸c chuyªn ngµnh kinh tÕ, kü thuËt + N©ng cao tay nghÒ, båi d­ìng cho c¸c bËc thî cho c«ng nh©n - Tõ nh÷ng n¨m 1999 C«ng ty ®· ®æi míi c¶ ®éi ngò nh©n viªn lÉn n©ng cao c«ng nghÖ míi, tÊt c¶ nh÷ng sù kiÖn trªn cho thÊy C«ng ty ®· vµ ®ang cã ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh, ®iÒu ®ã cã lîi cho sù ph¸t triÓn vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty. - VÒ tr×nh ®é cña lùc l­îng lao ®éng trùc tiÕp t¹i C«ng ty hÇu hÕt ®· qua c¸c tr­êng ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ. - VÊn ®Ò hiÖn nay cña C«ng ty ®Æt ra lµ C«ng ty ph¶i n©ng cao chÊt l­îng c«ng nh©n viªn, tiÕp nhËn nh÷ng ng­êi cã tay nghÒ cao, khuyÕn khÝch c«ng nh©n dù thi n©ng bËc thî, chó träng viÖc ®Çu t­ vµ n©ng cao chÊt l­îng cña yÕu tè con ng­êi, nã sÏ cã hiÖu qu¶ l©u dµi. - §Ó c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc cña C«ng ty mang l¹i hiÖu qu¶ cao th× viÖc lùa chän ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o phï hîp nh÷ng ®iÒu kiÖn cña C«ng ty phô thuéc vÒ vèn, tµi chÝnh, con ng­êi... C«ng ty cÇn ®µo t¹o ®óng ®èi t­îng, ®ñ chø kh«ng trµn lan. Tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn vèn cã cña C«ng ty, C«ng ty ®· lùa chän cho m×nh ph­¬ng ph¸p ®µo t¹o riªng, C«ng ty ®· ®Æt ra kÕ ho¹ch ®µo t¹o theo chØ tiªu hµng n¨m, cã quü riªng chi phÝ khuyÕn khÝch ®µo t¹o. 19 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. LuËn v¨n tèt nghiÖp - Thi lªn bËc l­¬ng. - Nh÷ng c¸n bé cÇn ph¶i cã tr×nh ®é phï hîp víi sù thay ®æi cña c«ng viÖc hay n©ng cao tay nghÒ, C«ng ty göi ®i ®µo t¹o b»ng nhiÒu ph­¬ng ph¸p kh¸c nhau. - Víi c¸n bé b»ng c¸ch göi ®i häc n©ng cao tr×nh ®é - §èi víi c«ng nh©n: §µo t¹o t¹i n¬i lµm viÖc. v.v... S¬ ®å m« h×nh ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nh©n lùc ë doanh nghiÖp M«i tr­êng bªn ngoµi C¸c KH cña DN §µo t¹o ph¸t triÓn C¸c KH cña tæ chøc Nguån ngoµi Nhu cÇu nh©n lùc Ph©n tÝch nhu cÇu Nguån nh©n lùc Nguån trong TuyÓn chän s¾p xÕp ®Ò b¹t ChØ ®¹o vµ kiÓm tra §¸nh gi¸ M«i tr­êng bªn trong Doanh nghiÖp 3. ChÕ ®é thï lao lao ®éng t¹i C«ng ty x©y dùng sè 9. 3.1. Môc tiªu vµ c¨n cø ®·i ngé t¹i C«ng ty - Môc tiªu: Thùc hiÖn tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp ®èi víi ng­êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. - Ng­êi lao ®éng cung cÊp søc lao ®éng cña hä cho doanh nghiÖp, søc lao ®éng lµ nh©n tè cÊu thµnh nªn c¸c nguån lùc ®Çu vµo cña mäi doanh nghiÖp vµ lu«n 20
- Xem thêm -