Tài liệu Một số biện pháp hoàn thiện công tác lập và thực hiện kế hoạch tác nghiệp của công ty

  • Số trang: 61 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, ®Ó cã ®-îc vÞ trÝ trªn th-¬ng tr-êng ®· lµ khã, lµm thÕ nµo ®Ó gi÷ v÷ng vµ ph¸t triÓn nã cßn khã h¬n. Ngµy nay, c¸c doanh nghiÖp ®ang quan t©m ®Õn viÖc ®Ò ra nh÷ng môc tiªu, chiÕn l-îc chung cña toµn C«ng ty. Nh-ng lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu ®ã mét c¸ch ch¾c ch¾n vµ nhanh nhÊt, ®©y còng lµ vÊn ®Ò mäi doanh nghiÖp ®ang quan t©m. Tæ chøc thùc hiÖn theo kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, ®ã lµ mét ph-¬ng ph¸p gióp ®¹t ®-îc môc tiªu mét c¸ch cã hiÖu qu¶ b»ng c¸ch chia nhá môc tiªu cho tõng bé phËn, theo tõng kho¶ng thêi gian ng¾n. KÕ ho¹ch t¸c nghiÖp lµ mét c«ng cô chñ yÕu ®Ó bé m¸y ®Òu ®é triÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ c«ng viÖc ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu chung cña C«ng ty, ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸, khen th-ëng thµnh tÝch cña tõng bé phËn. Qua qu¸ tr×nh kh¶o s¸t tæng hîp t¹i C«ng ty In Hµng kh«ng, em nhËn thÊy cã ®Æc ®iÓm næi bËt lµ: TÝnh chÊt cña ®¬n ®Æt hµng cho dÞch vô in lµ rÊt phong phó: lín cã thÓ rÊt lín, nhiÒu kú còng cã thÓ Ýt vµ chØ thùc hiÖn 1 lÇn; néi dung in phong phó víi c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l-îng b¶n in rÊt cao; thêi gian ®Ó hoµn thµnh mét ®¬n hµng th-êng gÊp, diÔn ra nhanh; mét lçi sai nhá trong mét kh©u thao t¸c cô thÓ còng cã thÓ dÉn ®Õn viÖc huû bá toµn bé ®¬n hµng... Víi nh÷ng tÝnh chÊt ®ã, ®ßi hái c«ng t¸c kiÓm so¸t chÊt l-îng vµ lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt ®ßi hái ph¶i rÊt khoa häc, hiÖu qu¶. XuÊt ph¸t tõ lý do ®ã, em lùa chän ®èi t-îng nghiªn cøu trong chuyªn ®Ò thùc tËp nµy lµ: Hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp t¹i C«ng ty in Hµng kh«ng. Trong chuyªn ®Ò nµy, do tÝnh chÊt cña ®èi t-îng nghiªn cøu lµ c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp nªn ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu ®-îc ¸p dông chñ yÕu lµ ph-¬ng ph¸p quan s¸t t×m hiÓu diÔn biÕn thùc tÕ t¹i doanh nghiÖp vµ ph-¬ng ph¸p so s¸nh ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc tÝnh hîp lý cña c¸c kÕt qu¶ vµ néi dung nghiªn cøu. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung chuyªn ®Ò gåm ba phÇn chÝnh: PhÇn I : Tæng quan vÒ C«ng ty In Hµng kh«ng. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña C«ng ty. PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña C«ng ty 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc: Lêi më ®Çu ...................................................................................................... 1 Môc lôc: ........................................................................................................... 2 PhÇn I: I. Tæng quan vÒ C«ng ty in Hµng kh«ng .................... 5 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty ....................................... 5 II. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cã ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña C«ng ty. .................................................. 7 1. C¬ cÊu tæ chøc ......................................................................................... 7 1. 1. S¬ ®å tæ chøc ....................................................................................... 7 1. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn ............................................... 8 2. §Æc ®iÓm s¶n phÈm................................................................................ 11 3. §Æc ®iÓm thÞ tr-êng ............................................................................... 11 3. 1. ThÞ tr-êng trong ngµnh Hµng kh«ng ................................................. 12 3. 2. ThÞ tr-êng ngoµi ngµnh ..................................................................... 12 4. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ ................................................. 13 4. 1. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ .......................................................................... 13 4. 2. M¸y mãc thiÕt bÞ ............................................................................... 14 5. §Æc ®iÓm vÒ nh©n lùc ............................................................................ 17 6. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu ................................................................. 18 7. §Æc ®iÓm tµi chÝnh ................................................................................. 19 III. C¬ héi vµ th¸ch thøc cña C«ng ty hiÖn nay ...................................... 23 PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña C«ng ty .................................................... 26 I. Thùc tr¹ng c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ................. 26 1. Bé m¸y lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt cña C«ng ty ........ 26 1.1. S¬ ®å bé m¸y lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp vµ ®iÒu ®é s¶n xuÊt: ............. 26 1.2. Ph©n c«ng chøc n¨ng, nhiÖm vô trong bé m¸y lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp: ...................................................................................... 27 2. C¨n cø vµ c¸ch thøc lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ........................................ 28 3. Néi dung lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp t¹i C«ng ty ....................................... 30 3.1. LËp lÞch tr×nh s¶n xuÊt, chuÈn bÞ nguyªn vËt liÖu .............................. 30 3.2. KÕ ho¹ch b¶o d-ìng m¸y mãc, thiÕt bÞ .............................................. 31 3.3. LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n h¹n ....................................................... 31 3.4. S¾p xÕp vµ bè trÝ lao ®éng, nh©n lùc.................................................. 32 3.5. KÕ ho¹ch b¶o hé, vÖ sinh c«ng nghiÖp cho ng-êi lao ®éng ............... 32 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.6. Néi dung lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp tiÕp cËn tõ quan s¸t tr×nh tù thùc hiÖn mét ®¬n hµng ..................................................................................... 33 4. Néi dung c«ng t¸c ®iÒu ®é s¶n xuÊt t¹i C«ng ty .................................... 35 4.1. T¸c nghiÖp t¹i ph©n x-ëng in ............................................................. 36 4.2. T¸c nghiÖp t¹i ph©n x-ëng S¸ch ........................................................ 38 4.3. T¸c nghiÖp t¹i ph©n x-ëng GiÊy ........................................................ 38 II. §¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña c«ng ty hiÖn nay.............................................................................................. 39 1. Mét sè kÕt qu¶, ph©n tÝch: ..................................................................... 39 2. §¸nh gi¸ vÒ c«ng hÖ thèng lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp ......... 44 2.1. Nh÷ng mÆt ®-îc:................................................................................ 45 2.2. Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ: .................................................................... 45 PhÇn III: Mét sè biÖn ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp t¹i C«ng ty ....................... 48 1. Hoµn thiÖn c«ng t¸c nghiªn cøu dù b¸o thÞ tr-êng ............................. 48 1.1. C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn ................................................................... 48 1.2. Néi dung biÖn ph¸p ............................................................................ 48 1.3. §iÒu kiÖn thùc hiÖn ............................................................................ 49 1.4. Lîi Ých cña biÖn ph¸p ......................................................................... 50 2. Cô thÓ hãa kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp theo quý, th¸ng ................................. 50 2.1. C¬ së lý luËn thùc tiÔn ........................................................................ 50 2.2. Néi dung biÖn ph¸p ............................................................................ 51 2.3. §iÒu kiÖn, c¸c b-íc thùc hiÖn ............................................................ 52 2.4. Lîi Ých cña biÖn ph¸p ......................................................................... 52 3. VËn dông c¸c ph-¬ng ph¸p qu¶n trÞ khoa häc vµo viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp............................................................................................. 52 3.1. C¬ së lý luËn thùc tiÔn ........................................................................ 52 3.2. Néi dung vµ biÖn ph¸p ....................................................................... 52 3.3. §iÒu kiÖn thùc hiÖn ............................................................................ 53 3.4. Lîi Ých biÖn ph¸p ................................................................................ 53 4. N©ng cao tÝnh ®ång bé trong ®Çu t- m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty .. 54 5. N©ng cao tr×nh ®é c¸n bé lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña C«ng ty ........ 54 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn ................................................................... 54 Néi dung biÖn ph¸p ............................................................................ 55 §iÒu kiÖn thùc hiÖn ............................................................................ 56 Lîi Ých cña biÖn ph¸p ......................................................................... 56 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 6. Sö dông kü thuËt ph©n tÝch ABC trong qu¶n lý vËt t- ....................... 57 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn ................................................................... 57 Néi dung biÖn ph¸p ............................................................................ 57 §iÒu kiÖn thùc hiÖn: ........................................................................... 58 Lîi Ých cña biÖn ph¸p: ........................................................................ 59 KÕt luËn ........................................................................................................ 60 Danh môc tµi liÖu tham kh¶o: ....................................................... 61 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: I. Tæng quan vÒ C«ng ty in Hµng kh«ng LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty C«ng ty In hµng kh«ng tiÒn th©n lµ X-ëng In Hµng kh«ng ®-îc thµnh lËp ngµy 01 th¸ng 04 n¨m 1985 theo QuyÕt ®Þnh sè 250/Q§/TCHK cña Tæng côc tr-ëng Tæng côc hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam. Ngµy 14 th¸ng 9 n¨m 1994, Bé tr-ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i ký QuyÕt ®Þnh 1481/Q§/TCCB-L§ thµnh lËp Doanh nghiÖp nhµ n-íc thuéc Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam. Tªn doanh nghiÖp: C«ng ty In Hµng kh«ng Tªn tiÕng Anh: Aviation Printing Company Tªn viÕt t¾t: IHK §Þa chØ: S©n bay Gia L©m-Hµ Néi Tel: (84-4) 8272851-8272008 Fax: (84-4) 8721026 E-mail: ihk@netnam. vn Website: ihkvn. com Chi nh¸nh phÝa nam: ChÝ Minh 126 Hång Hµ-Ph-êng 2-QuËn T©n B×nh-TP Hå Tel: (84-8) 845814-8486604 Fax: (84-8) 8486604 Trªn c¬ së tiÕp nhËn x-ëng in typo cña Binh ®oµn 678 Bé Quèc phßng vµ sè c¸n bé qu¶n lý cña ngµnh Hµng kh«ng. Qu©n sè ban ®Çu gåm 15 c¸n bé, c«ng nh©n viªn, tµi s¶n cã 02 m¸y in typo 14 trang vµ 08 trang. §Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña ngµnh Hµng kh«ng d©n dông, c¸c chøng tõ Ên phÈm ban ®Çu cña ngµnh ph¶i ®¹t yªu tiªu chuÈn quèc tÕ. N¨m 1994, C«ng ty ®-îc côc Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam quyÕt ®Þnh ®Çu t- thªm thiÕt bÞ ®æi míi c«ng nghÖ in Typo thay b»ng c«ng nghÖ in Offset, n©ng c«ng suÊt tõ 30 triÖu trang in mét n¨m lªn 150 triÖu trang in mét n¨m vµ ®· in ®-îc c¸c chøng tõ cao cÊp cña ngµnh Hµng kh«ng. Cïng víi sù héi nhËp cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, mçi doanh nghiÖp muèn tån t¹i 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i n¾m b¾t ®-îc xu thÕ thay ®æi, t×m ra nh÷ng nh©n tè then chèt ®¶m b¶o sù thµnh c«ng trªn th-¬ng tr-êng. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ tr-êng trong lÜnh vùc in vµ b¾t kÞp xu h-íng ph¸t triÓn cña c¸c Tæng C«ng ty lín, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty Hµng kh«ng quyÕt ®Þnh chÝnh thøc thµnh lËp C«ng ty In Hµng kh«ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc thuéc Tæng C«ng ty Hµng kh«ng, thùc hiÖn h¹ch to¸n ®éc lËp, cã tµi kho¶n riªng cã con dÊu riªng, tù chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trong ph¹m vi sè vèn nhµ n-íc giao, ®ång thêi thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc. Sau 19 n¨m x©y dùng, C«ng ty ®· tr-ëng thµnh vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ c«ng nghÖ: - C¬ së h¹ tÇng nhµ x-ëng cïng c¸c c«ng tr×nh phô trî ®-îc x©y dùng ®¶m b¶o phôc vô s¶n xuÊt; - Nguån nh©n lùc ®-îc t¨ng c-êng c¶ vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng víi trªn 250 c¸n bé, c«ng nh©n viªn tr×nh ®é bao gåm: ®¹i häc, sau ®¹i häc, c«ng nh©n cã tay nghÒ ®-îc ®µo t¹o, cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn c«ng nghÖ in tiªn tiÕn; - ThiÕt bÞ c«ng nghÖ ®-îc ®Çu t-, ®æi míi víi d©y chuyÒn in Offset cña §øc, d©y chuyÒn in Flexo hiÖn ®¹i cña Mü, vµ mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt kh¨n giÊy th¬m cña §µi Loan. C«ng ty cã kh¶ n¨ng in gia c«ng vµ cung cÊp c¸c dÞch vô, s¶n phÈm in, giÊy cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi ngµnh Hµng kh«ng. Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt- kinh doanh: - In vÐ m¸y bay, thÎ hµnh lý, thÎ lªn m¸y bay, ®¸p øng hÖ kiÓm tra DCS vµ vÐ vÐ qua cÇu cã nghÐp b¨ng tõ cña ngµnh giao th«ng; - In chøng tõ ho¸ ®¬n tµi chÝnh, s¸ch, b¸o t¹p chÝ, catalogue vµ c¸c Ên phÈm kh¸c; - S¶n xuÊt kh¨n giÊy th¬m víi 02 huy ch-¬ng vµng héi chî th-¬ng m¹i toµn quèc, cung cÇp æn ®Þnh cho ngµnh Hµng kh«ng vµ thÞ tr-êng c¸c tØnh phÝa B¾c; - Kinh doanh vËt t- thiÕt bÞ ngµnh in, ®-îc phÐp trùc tiÕp xuÊt nhËp khÈu; - Liªn kÕt, s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i s¶n phÈm in tõ d©y truyÒn Flexo 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho c¸c lo¹i tói ni lon,... Lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®éc lËp víi sù ®Çu t- ®óng h-íng cã hiÖu qu¶ vµ sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng cña tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, C«ng ty ®· ph¸t triÓn æn ®Þnh doanh thu hµng n¨m t¨ng tõ 10 - 15%, ®· kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ vµ tham gia c¹nh tranh b×nh ®¼ng víi c¸c doanh nghiÖp cïng lÜnh vùc. Víi c¸c kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty ®· ®-îc Nhµ n-íc, Ngµnh chñ qu¶n tÆng th-ëng Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng 3 cïng nhiÒu b»ng khen cho tËp thÓ c¸ nh©n. II. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt cã ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña C«ng ty. 1. C¬ cÊu tæ chøc 1. 1. S¬ ®å tæ chøc Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Phßng kinh doanh Ph©n x-ëng chÕ b¶n Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Ph©n x-ëng in offset Phßng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt Ph©n x-ëng s¸ch Phßng QM Ph©n x-ëng in flexo Chi nh¸nh phÝa nam Ph©n x-ëng s¶n xuÊt giÊy Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn tham m-u. M« h×nh bé m¸y gän nhÑ, qu¶n lý theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng phï hîp víi quy m« võa cña C«ng ty. Bé m¸y qu¶n trÞ cña C«ng ty chia lµm 3 cÊp qu¶n trÞ: §øng ®Çu C«ng ty lµ Gi¸m ®èc ng-êi cã quyÒn l·nh ®¹o cao nhÊt 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chÞu tr¸ch nhiÖm víi nhµ n-íc còng nh- tËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty; tr-ëng c¸c phßng ban hç trî Gi¸m ®èc vµ tæ chøc, chuyÒn ®¹t, ®iÒu hµnh thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty; tæ tr-ëng c¸c ph©n x-ëng tæ chøc s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung ph©n x-ëng cña m×nh ®ång thêi liªn hÖ víi c¸c bé phËn phßng ban kh¸c. 1. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c bé phËn 1.2.1. Ban l·nh ®¹o: Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc Ban l·nh ®¹o C«ng ty gåm 2 thµnh viªn lµ Gi¸m ®èc vµ Phã Gi¸m ®èc ®-îc bæ nhiÖm bëi Tæng C«ng ty Hµng kh«ng. ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý ®iÒu hµnh nguån lùc ®¶m b¶o ph¸t triÓn toµn C«ng ty, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn nhµ n-íc giao; qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh sö dông vµ ph¸t triÓn c¸c trang thiÕt bÞ c«ng nghiÖp nh»m ®¶m b¶o tho¶ m·n c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong vµ ngoµi ngµnh Hµng kh«ng; quan hÖ ®èi ngo¹i ®èi víi c¸c cÊp ngµnh vµ c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng; b¸o c¸o th-êng niªn c¸c ho¹t ®éng, kÕt qu¶ kinh doanh víi Tæng C«ng ty. 1.2.2. Phßng kÕ ho¹ch Trong t-¬ng quan gi÷a c¸c phßng chøc n¨ng trong C«ng ty, phßng KÕ ho¹ch ®ãng vai trß tÝch cùc h¬n, thùc hiÖn viÖc ®iÒu phèi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, thay mÆt Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®iÒu phèi ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c¸c ph©n x-ëng, tæ s¶n xuÊt. HÇu hÕt c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®Òu cã sù tham gia cña Phßng KÕ ho¹ch. §©y lµ mét ®iÓm cã tÝnh t-¬ng ®èi ®Æc thï cña C«ng ty trong c¬ cÊu tæ chøc vµ ho¹t ®éng. Phßng kÕ ho¹ch ®-îc Gi¸m ®èc uû quyÒn tiÕp xóc trùc tiÕp víi kh¸ch hµng, n¾m b¾t mäi yªu cÇu ®Ò xuÊt cña kh¸ch hµng (theo ®¬n ®Æt hµng) vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ mäi thñ tôc in Ên ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh; x©y dùng gi¸ thµnh vµ ®µm ph¸n víi kh¸ch hµng vÒ gi¸ vµ thêi h¹n hoµn thµnh, ®Ò ra ph-¬ng ¸n thùc hiÖn c«ng viÖc tr×nh Gi¸m ®èc phª duyÖt, lËp kÕ ho¹ch s¶n suÊt cña tõng tuÇn, th¸ng theo kÕ ho¹ch ®Æt hµng, ®¶m b¶o phï hîp víi n¨ng lùc thùc tÕ cña C«ng ty; phèi kÕt hîp víi c¸c phßng ban kh¸c ®Ó thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh nh-: phßng tæ chøc ®Ó c©n ®èi nh©n lùc, th«ng b¸o th«ng tin vÒ quy c¸ch chñng lo¹i vËt t- thiÕt bÞ cho phßng kinh doanh, th«ng b¸o cho phßng tµi chÝnh ®Ó c©n ®èi doanh thu vµ chi phÝ; gi¸m s¸t ®«n ®èc c¸c ph©n x-ëng thùc hiÖn c«ng viÖc; tæng hîp c¸c sè liÖu, th«ng tin, kinh nghiÖm vµ ®ång thêi ®-a ra kÕ ho¹ch ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña C«ng ty; chñ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng qu¶n lý ®iÒu hµnh ra c¸c quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt c¸c khã kh¨n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Bé phËn c¬ ®iÖn trùc théc phßng kÕ ho¹ch cã nhiÖm vô kÕt hîp cïng c¸c ph©n x-ëng theo dâi, duy tr× chÕ ®é b¶o hµnh, b¶o d-ìng c¸c thiÕt bÞ vµ hÖ thèng ®iÖn cña toµn C«ng ty ®Ó duy tr× s¶n xuÊt æn ®Þnh. TiÕn hµnh kh¾c phôc söa ch÷a khi cã sù cè s¶y ra. Cã tr¸ch nhiÖm ®Ò xuÊt víi Gi¸m ®èc vÒ nh÷ng dù ¸n söa ch÷a lín. Cã nhiÖm vô tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ c¸c dù ¸n ®Çu ttrang thiÕt bÞ míi. 1. 2. 3. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng tæ chøc hµnh chÝnh cã nhiÖm vô tham m-u qu¶n lý vµ thùc hiÖn c«ng t¸c tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¾p xÕp nh©n sù qu¶n lý lao ®éng tiÒn l-¬ng c¸c chÕ ®é cña ng-êi lao ®éng theo m« h×nh gän nhÑ hiÖu qu¶. KÕt hîp víi bé phËn kÕ ho¹ch bé phËn tµi chÝnh, bé phËn s¶n xuÊt ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng; ®Ò xuÊt thùc hiÖn c¸c ph-¬ng ¸n ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cña c¸n bé nh©n viªn; qu¶n lý néi quy C«ng ty, b¶o hiÓm x· héi, qu¶n lý c«ng v¨n ®i ®Õn, lÔ t©n, b¶o vÖ, l¸i xe, t¹p vô,... 1. 2. 4. Phßng kinh doanh Theo quy ®Þnh cña C«ng ty, Phßng Kinh doanh cã nhiÖm vô t-¬ng ®èi kh¸c so víi c¸c Phßng Kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c. NhiÖm vô chñ yÕu cña phßng nµy lµ chuÈn bÞ vËt t-, thiÕt bÞ ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, phßng Kinh doanh thùc hiÖn nhiÖm vô b¸n c¸c s¶n phÈm kh¨n giÊy th¬m, giÊy vÖ sinh do ph©n x-ëng giÊy s¶n xuÊt. Phßng kinh doanh cßn míi ®¶m nhËn thªm nhiÖm vô kinh doanh c¸c mÆt hµng m¸y mãc trang thiÕt bÞ ngµnh in, ®· ®-îc nhµ n-íc cÊp giÊy phÐp kinh doanh trong lÜnh vùc nµy. 1. 2. 5. Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh Tæng hîp, theo dâi vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty; thùc hiÖn viÖc lªn kÕ ho¹ch tµi chÝnh th¸ng, quý, n¨m ®¶m b¶o c©n ®èi tµi chÝnh cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt æn ®Þnh cña C«ng ty; ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh lµm c¨n cø thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ n-íc. KÕt hîp víi phßng kinh doanh, phßng kÕ ho¹ch c©n ®èi chi tiªu mua s¾m vËt t- trang thiÕt bÞ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c víi doanh thu thu ®-îc. Theo s¸t c¸c kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng bé phËn trong tõng thêi kú b¸o c¸o víi l·nh ®¹o. Ph©n 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tÝch ®-a ra nh÷ng nhËn ®Þnh, ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕt qu¶ kinh doanh, cè vÊn cho l·nh ®¹o ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh. 1. 2. 6. Phßng chÊt l-îng (QM) Phßng QM cã nhiÖm vô thiÕt lËp, thùc hiÖn duy tr× hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng vµ ®Ò xuÊt c¸c ph-¬ng ph¸p n©ng cao hiÖu lùc cña hÖ thèng theo c¸c yªu cÇu cña tiªu chuÈn ISO 9001: 2000. KiÓm so¸t tµi liÖu cña HÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng, hå s¬, qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ néi bé, qu¸ tr×nh hµnh ®éng kh¾c phôc, phßng ngõa, vµ tham gia vµo viÖc kiÓm so¸t qu¸ tr×nh xem xÐt cña l·nh ®¹o. 1. 2. 7. C¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt C«ng ty cã 5 Ph©n x-ëng, trong ®ã cã 4 ph©n x-ëng s¶n xuÊt trùc tiÕp lµ Ph©n x-ëng in offset, in flexo, ph©n x-ëng s¶n xuÊt giÊy, ph©n x-ëng s¸ch. Ph©n x-ëng chÕ b¶n lµ ph©n x-ëng hç trî theo quy tr×nh c«ng nghÖ in. - Ph©n x-ëng in offset: c«ng nghÖ in trªn chÊt liÖu giÊy th-êng 1 mµu vµ nhiÒu mµu, nhiÖm vô chñ yÕu in c¸c lo¹i s¸ch, b¸o, t¹p chÝ, c¸c Ên phÈm ®-îc in trªn chÊt liÖu giÊy th-êng. - Ph©n x-ëng in Flexo: c«ng nghÖ in trªn giÊy cã tr¸ng vµ in trªn chÊt liÖu ni l«ng, nhiÖm vô chñ yÕu in c¸c lo¹i Ên phÈm nh-: tói s¸ch, tói n«n, b×a c¸c lo¹i t¹p trÝ, c¸c lo¹i kh¸c ,... - Ph©n x-ëng s¸ch: cã nhiÖm vô gia c«ng c¸c lo¹i Ên phÈm theo quy tr×nh c«ng nghÖ, c¾t ®ãng thµnh quyÓn nhËp kho thµnh phÈm. Trong nhiÒu tr-êng hîp ph©n x-ëng s¸ch cã thÓ nhËn gia c«ng cho c¸c ®èi t¸c trªn ®Þa bµn. - Ph©n x-ëng giÊy: cã nhiÖm vô s¶n xuÊt giÊy vÖ sinh, nh»m tËn dông phÕ liÖu giÊy trong qu¸ tr×nh in ®Ó s¶n xuÊt, cung cÊp cho chÝnh kh¸ch hµng trong Tæng c«ng ty vµ c¸c kh¸ch hµng kh¸c; Gia c«ng c¸c lo¹i giÊy hép, kh¨n th¬m, phôc vô cho kh¸ch bay; Gia c«ng c¸c lo¹i thÎ hµnh lý;... 1. 2. 8. Chi nh¸nh phÝa Nam C«ng ty cã mét Chi nh¸nh trùc thuéc t¹i MiÒn Nam. Chi nh¸nh ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 2000 ®Ó thùc hiÖn chiÕn l-îc më réng thÞ tr-êng MiÒn Nam cña C«ng ty. Lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé cña C«ng ty, kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh ®-îc céng vµo kÕt qu¶ kinh doanh chung cña C«ng ty. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. §Æc ®iÓm s¶n phÈm S¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty lµ: dÞch vô in Ên(in trùc tiÕp theo thiÕt kÕ cña ®¬n hµng trªn vËt t- cña C«ng ty); in gia c«ng c¸c mÆt hµng cña kh¸ch (kh¸ch hµng ®· cã hµng b¸n thµnh phÈm cÇn in cho hoµn thiÖn s¶n phÈm cña hä); c¸c Ên phÈm nh- s¸ch, b¸o, t¹p chÝ,... Bªn c¹nh ®ã ph©n x-ëng giÊy s¶n xuÊt c¸c lo¹i kh¨n giÊy th¬m, giÊy vÖ sinh, gia c«ng kh¨n -ít; vµ phßng kinh doanh cßn kinh doanh c¸c lo¹i vËt t- xuÊt nhËp khÈu c¸c vËt t- thiÕt bÞ cña ngµnh in. Nh÷ng ®Æc ®iÓm s¶n phÈm cã ¶nh h-ëng ®Õn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp: - S¶n phÈm in th-êng ®a d¹ng kh«ng cã tiªu thøc nhÊt ®Þnh vµ phô thuéc vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng; - S¶n phÈm in mang tÝnh kü thuËt cao chØ cã ng-êi hiÓu biÕt cao vÒ c«ng nghÖ hiÖn t¹i cña C«ng ty míi cã thÓ xem xÐt quyÕt ®Þnh nhËn ®¬n hµng hay kh«ng, ®Æc ®iÓm nµy còng quyÕt ®Þnh nhiÒu ®Õn c«ng t¸c t¸c nghiÖp cña C«ng ty; - Hµng in gia c«ng th-êng in hµng lo¹t víi khèi l-înglín, sè l-îng nhiÒu chiÕm nhiÒu kh«ng gian cña ph©n x-ëng ®iÒu nµy cã t¸c ®éng ®Õn c«ng t¸c bè trÝ mÆt b»ng s¶n xuÊt cho phï hîp víi mÆt b»ng hiÖn cã cña C«ng ty, vµ sè l-îng thao t¸c trong mét c«ng viÖc; - S¶n phÈm in ®ßi hái chÊt l-îng cao vµ chÝnh x¸c v× in hµng lo¹t vµ in víi sè l-îng nhiÒu, tèc ®é in cao nªn kh©u thiÕt kÕ b¶n in ph¶i chÝnh x¸c quyÕt ®Þnh ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn; - S¶n phÈm in qu¶ng c¸o th-êng ®ßi hái ®é chÝnh x¸c cao v× lçi khi in s¶n phÈm qu¶ng c¸o th-êng g©y ¶nh h-ëng ®Õn uy tÝn cña chÝnh kh¸ch hµng ®èi víi kh¸ch hµng cña hä. 3. §Æc ®iÓm thÞ tr-êng Lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc thuéc Tæng C«ng ty Hµng kh«ng, kinh doanh trong lÜnh vùc in Ên, C«ng ty cã nhiÒu lîi thÕ vÒ thÞ tr-êng réng lín cã ®-îc tõ c¸c thµnh viªn kh¸c trong tæng mang l¹i. Víi 19 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· x©y dùng ®-îc uy tÝn víi kh¸ch hµng trong vµ ngoµi ngµnh Hµng kh«ng. §Õn nay, thÞ tr-êng chÝnh cña C«ng ty lµ thÞ tr-êng trong ngµnh Hµng kh«ng víi 60% ®¬n hµng vµ 40% ®¬n hµng cña kh¸ch hµng ngoµi ngµnh. Tuy nhiªn, C«ng ty x¸c ®Þnh r»ng m¶ng thÞ tr-êng ngoµi ngµnh lµ m¶ng thÞ tr-êng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiÒm n¨ng cña C«ng ty. Hai m¶ng thÞ tr-êng nµy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c nhau vµ cã ¶nh h-ëng tíi c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. 3. 1. ThÞ tr-êng trong ngµnh Hµng kh«ng ThÞ tr-êng nµy th-êng rÊt æn ®Þnh, Tæng C«ng ty giao kÕ ho¹ch cung øng néi bé xuèng cho C«ng ty. Nhu cÇu chÝnh lµ c¸c t¹p chÝ, thÎ hµng, vÐ m¸y bay chøng tõ cao cÊp sö dông trong ngµnh. C¸c lo¹i giÊy th¬m, kh¨n th¬m cao cÊp, tói n«n, giÊy vÖ sinh theo kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty vµ c¸c c¬ quan trong ngµnh Hµng kh«ng. Trong ®ã s¶n phÈm th-êng xuyªn lµ t¹p chÝ hµng kh«ng 1 th¸ng/ 1 sè víi sè l-îng 5000 cuèn phôc vô trªn c¸c chuyÕn bay. §Ó phôc vô cho ngµnh Hµng kh«ng vµ cho c¸c chuyÕn bay, C«ng ty cßn in t¹p chÝ “th«ng tin gi°i trÝ” ph¸t hµnh 2 th¸ng/1 sè víi sè l-îng 7000 cuèn. Ngoµi ra C«ng ty cßn ®¶m b¶o kÞp thêi th-êng xuyªn viÖc in vÐ m¸y bay, ho¸ ®¬n chøng tõ phôc phô vô cho c¸c s©n bay: s©n bay T©n S¬n NhÊt, s©n bay Néi Bµi, §µ N½ng, HuÕ víi sè l-îng theo kÕ ho¹ch cña Tæng C«ng ty phôc vô cho hµng triÖu kh¸ch trong n¨m. Ngoµi ra C«ng ty cßn in c¸c lo¹i bao b×, mµng máng, tói n«n, tói x¸ch tay phôc vô cho c¸c chuyÕn bay,... Tuy nhiªn, m¶ng thÞ tr-êng nµy còng chÞu sù ¶nh h-ëng cña xu h-íng ph¸t triÓn chung cña Tæng C«ng ty, c¸c chÝnh s¸ch cña Tæng C«ng ty, diÔn biÕn vµ c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh trong n¨m cña Tæng C«ng ty... 3. 2. ThÞ tr-êng ngoµi ngµnh M¶ng thÞ tr-êng nµy ®-îc coi lµ thÞ tr-êng tiÒm n¨ng vµ quan träng phôc vô cho chiÕn l-îc më réng thÞ tr-êng tËn dông tèi ®a n¨ng lùc s¶n suÊt cña C«ng ty. Tuy nhiªn, thÞ tr-êng nµy cã nhiÒu yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c t¸c nghiÖp cña C«ng ty: - ThÞ tr-êng nµy th-êng biÕn ®éng khã ®Þnh l-îng tr-íc, bëi ph¶i in theo ®¬n ®Æt hµng chÝnh ®Æc ®iÓm nµy ®· t¸c ®éng ®Õn kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña C«ng ty; - Kh¸ch hµng lµ mét tæ chøc th-êng in víi sè l-îng lín, nhiÒu ®ît vµ thêi gian yªu cÇu nhanh (®Æc biÖt lµ c¸c in Ên cho c¸c ch-¬ng tr×nh qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng cña c¸c c«ng ty, tæ chøc), chÞu chi phèi bëi ®èi thñ c¹nh tranh trong cïng lÜnh vùc in Ên; 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - ThÞ tr-êng nµy, in nh- lµ mét c«ng ®o¹n gia c«ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña kh¸ch hµng, do vËy c¶ sè l-îng vµ ®¬n hµng ®Òu phô thuéc vµo t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh chung cña kh¸ch hµng; - Néi dung in phong phó, hay thay ®æi theo yªu cÇu kinh doanh cña kh¸ch hµng, yªu cÇu vÒ tÝnh chÝnh x¸c cña néi dung in, chÊt l-îng in cao. 4. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ, m¸y mãc thiÕt bÞ 4. 1. §Æc ®iÓm c«ng nghÖ §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ cã ¶nh h-ëng lín ®Õn c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp: Quy tr×nh c«ng nghÖ ®-îc t¸ch riªng gi÷a c«ng nghÖ s¶n xuÊt gia c«ng giÊy víi quy tr×nh in; quy tr×nh in ®-îc chia lµm hai c«ng ®o¹n: c«ng ®o¹n in vµ c«ng ®o¹n gia c«ng hoµn thiÖn s¶n phÈm in. HiÖn nay C«ng ty cã hai c«ng nghÖ in lµ: c«ng nghÖ in Offset in trªn chÊt liÖu giÊy th-êng gåm lo¹i mét mµu, hai mµu, bèn mµu vµ c«ng nghÖ in Flexo in trªn chÊt liÖu d¹ng mµng máng dÎo cã ®é ®µn håi nh- ni l«ng, c¸c lo¹i giÊy cã tr¸ng bãng trªn mÆt. Mçi lo¹i ®¬n hµng kh¸c nhau th× c¸c c«ng ®o¹n in kh¸c nhau tuú thuéc vµo ®é phøc t¹p cña yªu cÇu trong trong ®¬n hµng. Tuy nhiªn ®Òu ph¶i tu©n theo s¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ in nh- sau: Tµi liÖu gèc(mÉu) LËp market (Film) T¸ch mµu ®iÖn tö B×nh b¶n ChÕ b¶n in 13 Gia c«ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi liÖu gèc: lµ c¸c b¶n mÉu, b¶n th¶o, b¶n ®¸nh m¸y, tranh ¶nh, film,... nÕu kh¸ch hµng ®· cã film tr-íc ®· ®-îc sö lý chØnh lçi phï hîp víi c«ng nghÖ th× ®-îc chuyÓn ngay cho b×nh b¶n, cßn c¸c tr-êng hîp ch-a cã film ph¶i lËp market vµ t¸ch mµu ®iÖn tö sau ®ã chuyÓn c¶ tµi liÖu gèc vµ film cho b×nh b¶n. Market: lµ mét tÊm mica máng (d¹ng film) trªn ®ã thÓ hiÖn néi dung in, ®é ®Ëm nh¹t s¸ng tèi cña b¶n in. T¸ch mµu ®iÖn tö: §èi víi nh÷ng b¶n in cã nhiÒu mµu nh- tranh ¶nh mü thuËt, ch÷ mµu ph¶i ®-îc ®em chôp t¸ch mµu ®iÖn tö, mçi mµu ph¶i ®-îc chôp ra mét b¶n riªng thµnh 4 mµu chñ yÕu lµ xanh, ®en, ®á, vµng. B×nh b¶n: trªn c¬ së Market vµ film t¸ch mµu ®iÖn tö B×nh b¶n sÏ bè trÝ tÊt c¶ c¸c lo¹i ch÷, h×nh ¶nh cã cïng mµu cho c¸c tÊm mica theo tõng trang in. ChÕ b¶n: trªn c¬ së c¸c tÊm mica ®· ®-îc b×nh b¶n, chÕ b¶n cã nhiÖm vô chÕ b¶n vµo khu«n in nh«m hoÆc kÏm sau ®ã ®em ph¬i b¶n vµ söa b¶n ®Ó in kh«ng bÞ nhoÌ hoÆc lçi. In: sau khi chÕ b¶n cho in thö, khi ®· ®-îc chÊp nhËn míi cho in s¶n l-îng Gia c«ng: sau khi in xong s¶n phÈm in sÏ ®-îc c¾t xÐn, ®ãng quyÓn, kiÓm tra thµnh phÈm vµ ®ãng gãi nhËp kho thµnh phÈm. 4. 2. M¸y mãc thiÕt bÞ Trong lÜnh vùc in Ên, m¸y mãc thiÕt bÞ cã nhiÒu ®Æc tr-ng ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh còng nh- ®iÒu hµnh t¸c nghiÖp: - Vèn ®Çu t- mua m¸y (d©y chuyÒn) míi cao; - C«ng nghÖ Ýt biÕn ®éng, tuæi ®êi c«ng nghÖ dµi, thêi gian khai th¸c sö dông m¸y mãc dµi; - DiÖn tÝch mÆt b»ng ®Æt m¸y kh«ng nhiÒu nh-ng m¸y cång kÒnh chiÕm nhiÒu kh«ng gian; 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - CÇn kh«ng gian réng ®Ó bè trÝ c¸c s¶n phÈm in. B¶ng 1: C¬ cÊu m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt hiÖn cã cña C«ng ty: TT Tªn thiÕt bÞ N¨m N-íc s¶n ®-a xuÊt vµo sö dông Ph©n x-ëng qu¶n lý Gi¸ trÞ cßn l¹i (1000®) 1 M¸y in offset §øc 1993 Offset 0 2 M¸y in offset 2mµu §øc 1993 Offset 0 3 M¸y in MOE §øc 1990 Offset 0 4 M¸y in GTO §øc 1995 Offset 819. 944 5 M¸y in Hama®a Trung Quèc 2001 Offset 222. 645 6 M¸y in Massa Ph¸p 1975 Offset 0 7 M¸y ph¬i s¶n xuÊt §øc 1990 Ph¬i B¶n 0 8 M¸y ph¬i polýgra §øc 1995 Ph¬i B¶n 101. 014 9 M¸y dao Ph¸p Ph¸p 1992 S¸ch 145. 357 10 M¸y dao TQ Trung Quèc 1989 S¸ch 0 11 M¸y vµo b×a Hµn Quèc 1994 S¸ch 171. 418 12 M¸y Ðp s¸ch Trung Quèc 1999 S¸ch 6. 500 13 M¸y ®ãng thÐp §µi Loan 1968 S¸ch 0 14 M¸y ®ãng thÐp Trung Quèc 1993 S¸ch N/A 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 15 M¸y vµo kh¨n th¬m §µi Loan 1995 GiÊy 810. 912 16 M¸y xeo giÊy ViÖt Nam 1992 GiÊy N/A 17 M¸y cuèn lâi giÊy ViÖt Nam 2000 GiÊy 3. 925 18 M¸y c¾t giÊy ViÖt Nam 1992 GiÊy 0 19 M¸y in Flexo §µi Loan 1990 Flexo N/A 20 M¸y in Flexo4150 Hoa Kú 2000 Flexo 13. 523. 790 21 M¸y chia cuén §µi Loan 2000 Flexo 419. 132 22 M¸y nÐn khÝ 300 Hoa Kú 2000 Flexo 8. 000 23 M¸y nÐn khÝ 200 Italia 1997 Flexo N/A 24 M¸y nÐn khÝ 100 Italia 1999 Flexo 4. 800 25 M¸y in dËp ` Hµn Quèc 1997 Flexo N/A 26 M¸y ph¬i b¶n Italia 2000 Flexo 40. 411 27 M¸y c¾t d¸n ViÖt Nam 1993 Flexo 0 Qua b¶ng m¸y mãc thiÕt bÞ trªn ta thÊy nhiÒu m¸y ®· khÊu hao hÕt nh-ng vÉn cßn khai th¸c, hÇu hÕt nh÷ng m¸y nµy ®· cæ, c«ng suÊt thÊp. Trong nh÷ng n¨m ngÇn ®©y, C«ng ty ®· ®Çu t- nhiÒu m¸y míi nh-ng viÖc thay thÕ ch-a ®-îc ®ång bé v× vèn ®Çu t- vµo m¸y mãc thiÕt bÞ lín, ch-a cã kh¶ n¨ng ®Çu t- ®ång lo¹t. M¸y mãc thiÕt bÞ lµ ph-¬ng tiÖn ®Ó s¶n xuÊt, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng n¨ng xuÊt, chÊt l-îng s¶n phÈm, ®¶m b¶o kÞp tiÕn ®é s¶n xuÊt,... Do vËy, C«ng ty ph¶i nghiªn cøu kü tr-íc khi ®Çu t-. KÕ ho¹ch b¶o d-ìng ph¶i ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch chu ®¸o nh»m b¶o ®¶m chÊt l-îng m¸y mãc, nh»m b¶o ®¶m c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp chÝnh x¸c kÞp tiÕn ®é s¶n xuÊt ®¸p øng yªu cÇu cña kh¸ch hµng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong c¬ cÊu tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty, phÇn tµi s¶n cña bé phËn chÕ b¶n, khèi v¨n phßng nh- m¸y tÝnh, m¸y ®iÒu hoµ, c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c còng chiÕm mét tû träng tµi s¶n ®¸ng kÓ. (Xem thªm B¶ng kª khai tµi s¶n cè ®Þnh t¹i Phô lôc 2) 5. §Æc ®iÓm vÒ nh©n lùc Do kinh doanh trong lÜnh vùc in Ên nªn lao ®éng cña C«ng ty cã nhiÒu nÐt kh¸c biÖt so víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh trong lÜnh vùc kh¸c. Sè l-îng lao ®éng phô thuéc vµo c«ng nghÖ vµ quy tr×nh c«ng nghÖ in. Sè l-îng lao ®éng cÇn nhiÒu ë c¸c giai ®o¹n ®Çu vµ cuèi cña quy tr×nh c«ng nghÖ, vÝ dô nh-: mét ®¬n hµng ®Õn bé phËn chÕ b¶n cÇn thiÕt kÕ nhanh giao cho bé phËn in, ë ®©y lao ®éng kh«ng nhiÒu nh-ng ph¶i rÊt hiÓu vÒ ®Æc ®iÓm kü thuËt cña s¶n phÈm in vµ biÕt sö dông tèt m¸y vi tÝnh vµ sö lý tèt c¸c nghiÖp vô kü thuËt; khi in kh«ng ®ßi hái nhiÒu c«ng nh©n, th-êng chØ cã c«ng nh©n ®øng m¸y, phô m¸y vµ ng-êi phô viÖc gióp vËn chuyÓn vËt t-, hµng gia c«ng, c«ng nh©n ë ®©y th-êng lµ c«ng nh©n kü thuËt. Giai ®o¹n sau in l¹i cÇn nhiÒu c«ng nh©n ®Ó gia c«ng hoµn thiÖn s¶n phÈm, ë ®©y kh«ng ®ßi hái ph¶i cã c«ng nh©n kü thuËt cao, th«ng th-êng lµ nh÷ng c«ng nh©n thuª theo hîp ®ång ng¾n hoÆc thêi vô. B¶ng 2: C¬ cÊu lao ®éng vµ t×nh h×nh sö dông lao ®éng cña C«ng ty 1. Lao ®éng qu¶n lý, l·nh ®¹o chuyªn m«n nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô hµnh chÝnh. Tû träng (%) Sè l-îng (ng-êi) 2002 Tû träng (%) Sè l-îng (ng-êi) Ph©n lo¹i lao ®éng 2001 Tû träng (%) Sè l-îng (ng-êi) 2000 41 18, 0 42 17, 9 45 16, 3 3 1, 3 3 1, 3 3 1, 1 22 9, 6 23 9, 8 23 8, 3 Trong ®ã: - Biªn chÕ - H§L§ kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - H§L§ cã thêi h¹n x¸c ®Þnh - H§L§ kho¸n, mïa, vô... 2. Lao ®éng trùc tiÕp sx, kd, dv 15 6, 5 16 6, 8 19 6, 9 0 0, 0 0 0, 0 0 0, 0 188 82, 1 193 82, 1 218 79, 0 13 5, 7 13 5, 5 13 4, 7 110 48, 0 115 48, 9 144 52, 2 65 28, 4 65 27, 6 65 23, 5 229 100 235 100 276 100 Trong ®ã: - H§L§ kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n - H§L§ cã thêi h¹n x¸c ®Þnh - H§L§ kho¸n mïa vô Tæng sè: Qua b¶ng ph©n tÝch trªn thÊy, lùc l-îng lao ®éng trùc tiÕp chiÕm tû träng lín cña C«ng ty. Sè l-îng lao ®éng trùc tiÕp t¨ng nhanh, tuy nhiªn c¬ cÊu lao ®éng l¹i cã xu h-íng thay ®æi. (Xem B¶ng tæng hîp sè l-îng chÊt l-îng lao ®éng cña C«ng ty, Phô lôc 3) 6. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu S¶n phÈm cña C«ng ty rÊt ®a d¹ng, s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng, yªu cÇu cña c¸c ®¬n hµng th-êng kh¸c nhau. H¬n n÷a, lµ s¶n phÈm cña ngµnh in bªn c¹nh yªu cÇu vÒ chÊt l-îng giÊy tèt, mùc tèt s¶n phÈm cßn ph¶i ®¸p øng c¶ yÒu cÇu vÒ thÈm mü. ChÝnh v× vËy c«ng t¸c mua s¾m vËt t- vµ qu¶n lý vËt t- cã nhiÒu ¶nh h-ëng ®Õn tæ chøc lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp, tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm. VËt t- cña C«ng ty bao gåm: c¸c lo¹i giÊy in, c¸c lo¹i mùc in, c¸c lo¹i kÏm, hå, keo d¸n, b¨ng dÝnh dÇu mì... Mùc in: c¸c lo¹i mùc cña NhËt nh- Neuchampion Apex lµ c¸c lo¹i mùc tèt th-êng dïng cho in Offset chÊt l-îng cao, dïng ®Ó in nh÷ng s¶n phÈm cao cÊp nh- mü thuËt, t¹o mµu s¾c, râ nÐt, nhanh kh«, cã ®é liªn kÕt tèt. C«ng ty cßn sö dông c¸c lo¹i mùc in cña Singapor, Mü. C¸c lo¹i mùc trªn C«ng ty th-êng ph¶i mua qua trung gian, c¸c C«ng ty xuÊt nhËp khÈu trong n-íc. Mùc in ®ãng vai trß quan träng t¹o lªn s¶n phÈm, lµ lo¹i vËt t- ®¾t tiÒn vµ khã qu¶n lý b¶o qu¶n. Tuy nhiªn, chi phÝ cña mùc in th-êng chØ chiÕm 3% gi¸ thµnh s¶n phÈm. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 GiÊy in: GiÊy ®-îc coi lµ vËt t- quan träng nhÊt cã ¶nh h-ëng lín ®Õn c«ng t¸c thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña C«ng ty. Chi phÝ cña giÊy chiÕm tû lÖ cao trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty sö dông rÊt nhiÒu lo¹i giÊy in kh¸c nhau ®Ó phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, vµ phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng nghÖ, nh-: in flexo in trªn chÊt liÖu giÊy cã tr¸ng, mµng máng, gia c«ng tói n«n, tói s¸ch,... ; in offset in trªn giÊy kh«ng tr¸ng kh«ng cã chÊt dÎo; b×a c¸t t«ng ®-îc in l-íi;... Gi¸ c¶ cña c¸c lo¹i giÊy th-êng kh«ng æn ®Þnh, C«ng ty th-êng ph¶i mua tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, trong ®ã nguån chñ yÕu lµ c¸c C«ng ty nhËp khÈu t¹i ®Þa ph-¬ng (Gia L©m, Hµ Néi) xong nguån giÊy nµy th-êng ®-îc c¸c c«ng ty nhËp tõ c¸c n-íc nh-: Cana®a, óc, §µi Loan, Indonesia. Ngoµi ra c¸c lo¹i vËt t- kh¸c nh-: kÏm, hå, keo d¸n, chØ... hÇu hÕt ®-îc mua ë trong n-íc. C«ng ty qu¶n lý vËt t- theo ph-¬ng ph¸p mua-cÊp theo lÖnh ®¬n hµng cã dù tr÷, tøc lµ khi cã ®¬n hµng vµ yªu cÇu cña Phßng kÕ ho¹ch, Phßng kinh doanh xem xÐt vµ mua vµ cung cÊp cho s¶n xuÊt. §Æc ®iÓm nµy còng ¶nh h-ëng nhiÒu ®Õn c«ng t¸c lËp vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña C«ng ty. 7. §Æc ®iÓm tµi chÝnh C«ng ty in Hµng kh«ng lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc, thuéc Tæng C«ng ty Hµng kh«ng ViÖt Nam, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh trong ph¹m vi nhµ n-íc giao. Tuy nhiªn, nguån vèn ng©n s¸ch nhµ n-íc cÊp cho doanh nghiÖp rÊt nhá, 250 triÖu VND. GÇn nh- toµn bé nguån vèn chñ së h÷u hiÖn nay cña doanh nghiÖp lµ vèn tù tÝch luü. Trong c¬ cÊu nguån vèn, C«ng ty ®· chñ ®éng vµ linh ho¹t huy ®éng c¸c nguån vèn cã thÓ ®Ó ®¶m b¶o nguån vèn kinh doanh (vay ng¾n h¹n cho dù tr÷ nguyªn vËt liÖu, vay dµi h¹n cho ®Çu t- d©y chuyÒn, c«ng nghÖ míi). C«ng ty ®· vËn dông chÝnh s¸ch m¾c nî cã hiÖu qu¶ phï hîp t×nh hiÖn t¹i cña C«ng ty, vèn chñ së h÷u cña chiÕm 35% vèn vay chiÕm 65% tæng vèn. Víi c¬ cÊu nguån vèn nhnh÷ng n¨m 2000, 2001vµ 2002 ®· ®¸p øng ®ñ vµ kÞp thêi, hiÖu qu¶ nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty trong c¸c n¨m ®ã. C¬ cÊu nµy cã xu h-íng ®-îc tiÕp tôc duy tr× trong mét sè n¨m tiÕp theo. Hµng n¨m C«ng ty ®Òu lËp kÕ ho¹ch ®Çu t- vµ nguån vèn phï hîp víi chiÕn l-îc ph¸t triÓn cña C«ng ty. Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Çu t- t-¬ng ®èi s¸t so víi kÕ ho¹ch. V× vËy, trong c¸c n¨m võa qua, t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty kh¸ æn ®Þnh, kh«ng x¶y ra sù mÊt c©n 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®èi ngoµi dù tÝnh nµo. Xem b¶ng sè liÖu minh ho¹. B¶ng 3: C¬ cÊu nguån vèn qua c¸c n¨m: N¨m 2000 Nguån vèn Sè tiÒn (triÖu ®ång) N¨m 2001 Tû träng (%) Sè tiÒn (triÖu ®ång) N¨m 2002 Tû träng (%) Sè tiÒn (triÖu ®ång) Tû träng (%) Vèn vay 14.801 64, 91 15.719 65, 37 16.638 63, 64 Vèn chñ SH 7.999 35, 09 8.326 34, 63 9.504 36, 36 Tæng vèn 22.800 100 24.045 100 26.142 100 B¶ng 4: C¬ cÊu tµi s¶n qua c¸c n¨m Tµi s¶n 1999 2000 2001 A. Tµi s¶n l-u ®éng vµ ®Çu t- ng¾n h¹n 6.699.634.985 I. TiÒn 1.255.648.514 496.351.413 854.972.553 1. TiÒn mÆt t¹i quü 659.165.717 88.427.796 75.057.343 2. TiÒn göi ng©n hµng 596.482.797 407.923.617 779.915.210 III. C¸c kho¶n ph¶i thu 2.950.184.502 1. Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 1.515.951.648 2. Tr¶ tr-íc cho ng-êi b¸n 1.395.197.529 20 18.198.748.198 20.173.419.255 14.980.057.863 15.351.118.991 2.270.470.545 2.356.302.213 12.662.101.986 12.910.075.777
- Xem thêm -