Tài liệu Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xăng dầu hàng không việt nam

  • Số trang: 89 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

- 1: lienhe@docs.vn Website: http://www.docs.vn Email Tel (: 0918.775.368 môc lôc Lêi më ®Çu ...................................................................................................................... Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ dù ¸n ®Çu t vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t............................................................................................ 1.1. Dù ¸n ®Çu t................................................................................................ 1.1.1. Kh¸i niÖm........................................................................................ 1.1.2. Vai trß cña dù ¸n ®Çu t..................................................................... 1.1.3. Chu tr×nh cña dù ¸n.......................................................................... 1.2. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t............................................................................. 1.2.1. Kh¸i qu¸t vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t................................................. 1.2.2. C¨n cø vµ quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t...................................... 1.2.3. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t..................................................... 1.2.4. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t.......................................................................................... Ch¬ng 2: thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i NHNo&PTNT quËn Ba §×nh........................................................... 2.1. Kh¸i qu¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh........................................................................................ 2.1.1. S¬ lîc vÒ qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña chi nh¸nh........... 2.1.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña ng©n hµng............................................... 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh........................................................................................ 2.2.1. C¸c v¨n b¶n cã tÝnh ph¸p lý trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh.......................................... 2.2.2. Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh............................................................................................... 2.2.3.VÝ dô minh ho¹............................................................................... 2.2.4. NhËn xÐt viÖc thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t nãi trªn t¹i NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh........................................................ 2.3. NhËn xÐt chung vÒ chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh.............................................................. 2.3.1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc................................................................... 2.3.2. Nh÷ng h¹n chÕ cßn tån t¹i:............................................................ 2.3.3. Nguyªn nh©n.................................................................................. Ch¬ng 3: mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i nhn0 & ptnt quËn ba ®×nh................................................................................................... 3.1. Ph¬ng híng, nhiÖm vô cña NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh trong thêi gian tíi............................................................................................. - 2: lienhe@docs.vn Website: http://www.docs.vn Email Tel (: 0918.775.368 3.1.1. Ph¬ng híng nhiÖm vô kinh doanh cña ng©n hµng ®Õn n¨m 2005............................................................................................... 3.1.2. §Þnh híng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t cña chi nh¸nh trong thêi gian tíi.......................................................................... 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i NHN0 & PTNT Ba §×nh.............................................. 3.2.1. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t.......................................................................................... 3.2.2. C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i chi nh¸nh............................................................... 3.3. Mét sè kiÕn nghÞ...................................................................................... 3.3.1. KiÕn nghÞ ®èi víi ChÝnh phñ......................................................... 3.3.2. KiÕn nghÞ víi Ng©n hµng Nhµ níc................................................ 3.3.3. KiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT ViÖt Nam........................................ 3.3.4. KiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT thµnh phè Hµ Néi........................... 3.3.5. KiÕn nghÞ víi c¸c bé ngµnh liªn quan......................................... KÕt luËn .................................................................................................................. Danh môc tµi liÖu tham kh¶o........................................................................ - 3: lienhe@docs.vn Website: http://www.docs.vn Email Tel (: 0918.775.368 B¶ng ký hiÖu viÕt t¾t C. phÝ D. thu DNNN IMEXIN KHCB KHTSC§ L/C NHNo&PTNT NHTM QPTKD SX T. chÝnh TNHH TSC§ TSL§ UBND XDCB XNK : Chi phÝ : Doanh thu : Doanh nghiÖp Nhµ níc : C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ ®Çu t : KhÊu hao c¬ b¶n : KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh : Th tÝn dông : Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n. : Ng©n hµng Th¬ng m¹i : Quü ph¸t triÓn kinh doanh : S¶n xuÊt : Tµi chÝnh : Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n : Tµi s¶n cè ®Þnh : Tµi s¶n lu ®éng : Uû ban nh©n d©n : X©y dùng c¬ b¶n : XuÊt nhËp khÈu -4Lêi më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi ViÖt Nam ®ang trong tiÕn tr×nh thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc nh»m ph¸t triÓn toµn diÖn nÒn kinh tÕ vµ héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc còng nh trªn thÕ giíi. Cïng víi c«ng cuéc ph¸t triÓn nµy, ho¹t ®éng ®Çu t kh«ng kÐm phÇn s«i ®éng, hµng lo¹t c¸c dù ¸n ®Çu t lín nhá ra ®êi. Mét dù ¸n ®Çu t ®îc coi lµ thµnh c«ng ph¶i ®¶m b¶o nhiÒu yªu cÇu còng nh ph¶i chÞu t¸c ®éng cña nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau, trong ®ã thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ yÕu tè quan träng nhÊt, lµ tiÒn ®Ò quyÕt ®Þnh viÖc cho vay vµ hiÖu qu¶ vèn ®Çu t. BÊt kú mét dù ¸n ®Çu t t nµo tríc khi ra quyÕt ®Þnh tµi trî ®Òu ph¶i thÈm ®Þnh, do vËy cÇn thiÕt ph¶i cã mét quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t hoµn chØnh c¶ vÒ ph¬ng ph¸p luËn lÉn thùc tiÔn ®Ó ngµy cµng phï hîp víi ph¸p luËt vµ t×nh h×nh thùc tÕ cña níc ta hiÖn nay. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã? Do vËy em ®· chän ®Ò tµi “C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh” ®Ó lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. 2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi Nghiªn cøu lý luËn chung vÒ c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t Nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh §Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh. 3. §èi tîng vµ ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi §èi tîng nghiªn cøu: Kho¸ luËn chñ yÕu tËp trung nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. Ph¹m vi nghiªn cøu: Nghiªn cøu c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh trong 2 n¨m 2002, 2003. 4. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, kho¸ luËn chñ yÕu sö dông ph¬ng ph¸p: duy vËt biÖn chøng, kÕt hîp ph¬ng ph¸p kh¸i qu¸t ho¸, cô thÓ ho¸, ph¬ng ph¸p hÖ thèng ho¸, ph¬ng ph¸p ®iÒu tra thèng kª, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch tæng hîp, so s¸nh … 5. Néi dung vµ kÕt cÊu kho¸ luËn. Ngoµi phÇn më ®Çu, phÇn kÕt luËn,danh môc tµi liÖu tham kh¶o, kho¸ Kho¸ luËn tèt nghiÖp -5luËn ®îc chia lµm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ó chung vÒ dù ¸n ®Çu t vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t t¹i NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh Do ®©y lµ mét ®Ò tµi réng vµ khã, thêi gian thùc tËp chØ 2 th¸ng cïng víi h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc lý luËn nªn bµi viÕt kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em mong nhËn ®îc ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« vµ c¸c c« chó t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT QuËn Ba §×nh ®Ó bµi viÕt cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Kho¸ luËn tèt nghiÖp -6- Ch¬ng 1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ dù ¸n ®Çu t vµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t 1.1. Dù ¸n ®Çu t. 1.1.1. Kh¸i niÖm. VÒ b¶n chÊt, dù ¸n ®Çu t lµ tËp hîp nh÷ng ®Ò xuÊt vÒ viÖc bá vèn ®Ó t¹o míi, më réng hoÆc c¶i t¹o nh÷ng ®èi tîng nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®îc môc tiªu nhÊt ®Þnh trong mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. XÐt vÒ mÆt h×nh thøc, dù ¸n ®Çu t lµ mét tËp hîp hå s¬ sè liÖu tr×nh bµy mét c¸ch chi tiÕt, ®Çy ®ñ, khoa häc vµ toµn diÖn mét dù kiÕn dù ¸n trong t¬ng lai. §©y còng lµ ph¬ng tiÖn chñ yÕu mµ chñ ®Çu t sö dông ®Ó thuyÕt phôc nh»m nhËn ®îc sù ñng hé vÒ mÆt tµi chÝnh cña c¸c nhµ tµi trî. 1.1.2. Vai trß cña dù ¸n ®Çu t. XÐt trªn gãc ®é qu¶n lý th× dù ¸n ®Çu t lµ c¬ së ®Ó c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc xem xÐt, phª duyÖt cÊp giÊy phÐp ®Çu t, lµ c¨n cø quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ vµ ®a ra nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng tån t¹i, víng m¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ khai th¸c dù ¸n; vµ lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó xem xÐt, xö lý khi cã tranh chÊp gi÷a c¸c bªn tham gia liªn doanh ®Çu t. Cßn ®øng trªn ph¬ng diÖn kÕ ho¹ch ho¸, dù ¸n ®Çu t lµ mét c«ng cô thÓ hiÖn kÕ ho¹ch chØ tiªu cña mét c«ng cuéc ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh, ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, lµm tiÒn ®Ò cho c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ tµi trî. 1.1.3. Chu tr×nh cña dù ¸n. Mét c«ng cuéc ®Çu t ®îc xem nh b¾t ®Çu tõ khi cã ý ®Þnh vÒ dù ¸n ®Çu t. Tõ ý ®Þnh vÒ dù ¸n ®Çu t ®Õn viÖc x©y dùng, thùc hiÖn vµ kÕt thóc dù ¸n lµ c¶ mét qu¸ tr×nh. Qu¸ tr×nh nµy cã thÓ chia lµm 3 giai ®o¹n: giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t, giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t vµ giai ®o¹n vËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t. Trong mçi giai ®o¹n diÔn ra nhiÒu bíc víi nhiÒu c«ng viÖc. Cô thÓ lµ: * Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t gåm c¸c bíc chÝnh nh sau: - Nghiªn cøu sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t vµ quy m« ®Çu t - TiÕn hµnh tiÕp xóc, th¨m dß thÞ trêng trong níc vµ ngoµi níc ®Ó x¸c ®Þnh nhu cÇu tiªu thô, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm, t×m nguån cung øng thiÕt bÞ, vËt t cho s¶n xuÊt, xem xÐt kh¶ n¨ng vÒ nguån vèn ®Çu t vµ lùa chän h×nh thøc ®Çu t. - TiÕn hµnh ®iÒu tra, kh¶o s¸t vµ chän ®Þa ®iÓm x©y dùng. - LËp dù ¸n ®Çu t. - Göi hå s¬ dù ¸n vµ v¨n b¶n tr×nh ®Õn ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh Kho¸ luËn tèt nghiÖp -7®Çu t, tæ chøc cho vay vèn vµ c¬ quan thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. * Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t gåm c¸c bíc chÝnh sau: - Xin giao ®Êt hoÆc thuª ®Êt (®èi víi dù ¸n cã sö dông ®Êt) - Xin giÊy phÐp x©y dùng vµ giÊy phÐp khai th¸c tµi nguyªn (nÕu cã) - Thùc hiÖn viÖc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Þnh c vµ phôc håi, chuÈn bÞ mÆt b»ng x©y dùng (nÕu cã). - Dù kiÕn mua thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, vËt t kü thuËt. - Tæ chøc ®Êu thÇu, chän thÇu, giao nhËn thÇu. - Thi c«ng theo ®óng thiÕt kÕ. - TiÕn hµnh ch¹y thö. - Bµn giao c«ng tr×nh vµo khai th¸c. * Giai ®o¹n vËn hµnh kÕt qu¶ ®Çu t gåm c¸c bíc chÝnh sau: - Bµn giao c«ng tr×nh vµo khai th¸c. - Thùc hiÖn viÖc kÕt thóc x©y dùng c«ng tr×nh. - VËn hµnh c«ng tr×nh vµ híng dÉn sö dông c«ng tr×nh - B¶o hµnh c«ng tr×nh. - QuyÕt to¸n vèn ®Çu t. - Phª duyÖt quyÕt to¸n. - Hoµn tr¶ vèn ®Çu t. - KÕt thóc dù ¸n. - §¸nh gi¸ sau dù ¸n. Nh vËy, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ mét kh©u trong c¶ chu tr×nh, nhng nã cã vai trß hÕt søc quan träng vµ ®îc xem lµ cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®èi víi sù thµnh b¹i cña mét dù ¸n ®Çu t. 1.2. ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. 1.2.1. Kh¸i qu¸t vÒ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. 1.2.1.1. Kh¸i niÖm. C¸c dù ¸n ®Çu t sau khi ®îc so¹n th¶o xong dï ®îc nghiªn cøu, tÝnh to¸n kü lìng th× míi chØ qua bíc khëi ®Çu. §Ó ®¸nh gi¸ tÝnh hîp lý, tÝnh hiÖu qu¶, kh¶ thi cña dù ¸n vµ quyÕt ®Þnh dù ¸n cã ®îc thùc hiÖn hay kh«ng ph¶i tr¶i qua qu¸ tr×nh kiÓm tra, ®¸nh gi¸ mét c¸ch ®éc lËp, t¸ch biÖt víi qu¸ tr×nh so¹n th¶o dù ¸n. Qu¸ tr×nh ®ã ®îc gäi lµ thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. §øng trªn gi¸c ®é Ng©n hµng, thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ viÖc tæ chøc xem xÐt, ph©n tÝch mét c¸ch kh¸ch quan toµn diÖn, ®éc lËp nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña dù ¸n ®Çu t ®ång thêi ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n nh»m ®a ra quyÕt ®Þnh cho vay ®¶m Kho¸ luËn tèt nghiÖp -8b¶o hiÖu qu¶, an toµn. 1.2.1.2. Vai trß cña thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t §èi víi chñ ®Çu t: Ng©n hµng víi kinh nghiÖm cña m×nh trong ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t cã thÓ t vÊn cho doanh nghiÖp ph¬ng ¸n ®Çu t cã hiÖu qu¶ mµ b¶n th©n doanh nghiÖp do thiÕu kh¶ n¨ng ph©n tÝch tæng hîp, thiÕu th«ng tin kh«ng thÓ lùa chän ®îc. §èi víi C¬ quan qu¶n lý Nhµ níc: ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t gióp c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc ®¸nh gi¸ ®îc sù cÇn thiÕt vµ tÝnh phï hîp cña dù ¸n ®èi víi quy ho¹ch ph¸t triÓn chung cña ngµnh, ®Þa ph¬ng, vµ c¶ níc trªn c¸c mÆt: môc tiªu, quy m«, quy ho¹ch vµ hiÖu qu¶. §èi víi nÒn kinh tÕ: ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t gióp x¸c ®Þnh ®îc sù lîi h¹i cña dù ¸n khi ®i vµo ho¹t ®éng trªn c¸c khÝa c¹nh: c«ng nghÖ, vèn, « nhiÔm m«i trêng vµ c¸c lîi Ých kinh tÕ- x· héi kh¸c. NÒn kinh tÕ ®ang cÇn c¸c dù ¸n ®ang ®Çu t ph¸t triÓn phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt níc, song ®ã lµ c¸c dù ¸n cã hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi vµ lîi Ých nhiÒu mÆt kh¸c. §Çu t kÐm hiÖu qu¶, sai môc ®Ých cã thÓ lµ nguy h¹i. H¬n n÷a víi ®iÒu kiÖn h¹n chÕ vÒ vèn ®Çu t, tÝnh hiÖu qu¶ cña mét dù ¸n cµng ph¶i ®îc c©n nh¾c kü. Do ®ã, víi vai trß thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t cña m×nh, ng©n hµng ®· gióp nÒn kinh tÕ cã ®îc nh÷ng dù ¸n thùc sù tèt, ®em l¹i hiÖu qu¶ ®Çu t nh mong muèn. §èi víi ng©n hµng: NÕu ng©n hµng lµm tèt c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t sÏ t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc thu håi c¶ vèn lÉn l·i ®óng h¹n, t¹o ®iÒu kiÖn cho vèn tÝn dông lu©n chuyÓn nhanh, an toµn vµ hiÖu qu¶. Bëi vËy thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t lµ viÖc hÕt søc cÇn thiÕt vµ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi ng©n hµng, thÓ hiÖn: - Rót ra c¸c kÕt luËn chÝnh x¸c vÒ tÝnh kh¶ thi, hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ph¬ng ¸n hoÆc dù ¸n vay vèn, kh¶ n¨ng tr¶ nî, nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra ®Ó ra quyÕt ®Þnh cho vay hoÆc tõ chèi cho vay mét c¸ch ®óng ®¾n vµ chÝnh x¸c nhÊt. - Tham gia gãp ý cho chñ ®Çu t vÒ ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o tiÒn ®Ò ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cho vay, thu ®îc nî gèc vµ l·i ®óng h¹n vµ h¹n chÕ rñi ro tíi møc thÊp nhÊt. - X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng vµ ý muèn cña ngêi vay trong viÖc tr¶ nî vay (c¶ gèc lÉn l·i) phï hîp víi c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång tÝn dông. - Lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh møc rñi ro cã thÓ chÊp nhËn, x¸c ®Þnh sè tiÒn cho vay, thêi gian cho vay, møc thu nî hîp lý, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho Kho¸ luËn tèt nghiÖp -9doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. - Rót ra kinh nghiÖm vµ bµi häc ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n sau ®îc tèt h¬n. V× vËy, trong c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, ph¶i rÊt thËn träng ®Ó ®em l¹i sù an toµn cÇn thiÕt cho ng©n hµng, n©ng cao chÊt lîng tÝn dông ®ång thêi kh«ng bá lì c¬ héi ®Çu t cã l·i, phôc vô kh¸ch hµng lµm ¨n cã hiÖu qu¶. 1.2.1.2. Yªu cÇu khi thÈm ®Þnh. §Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ cña viÖc thÈm ®Þnh, c¸n bé thÈm ®Þnh cÇn ®¸p øng c¸c yªu cÇu sau: - N¾m v÷ng c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña nhµ níc, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ c¸c c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý ho¹t ®éng ®Çu t cña nhµ níc. - HiÓu râ, ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch ®Çy ®ñ, kh¸ch quan vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, c¸c mèi quan hÖ giao dÞch lµm ¨n cña doanh nghiÖp. - N¾m b¾t ®îc t×nh h×nh kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cã liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn mãn vay. - Nghiªn cøu vµ kiÓm tra, thÈm ®Þnh mét c¸ch kh¸ch quan, khoa häc vµ toµn diÖn vÒ néi dung cña dù ¸n ®Çu t cña ®¬n vÞ vay vèn, cã sù phèi hîp víi c¸c c¬ quan chuyªn m«n vµ chuyªn gia nÕu thÊy cÇn thiÕt ®Ó ®a ra c¸c nhËn xÐt, kÕt luËn, kiÕn nghÞ chÝnh x¸c. - Cã ®¹o ®øc tèt, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trung thùc trong c«ng viÖc. - Cã ®ñ tr×nh ®é chuyªn m«n, ®¸p øng ®îc yªu cÇu thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ngµy cµng ®a d¹ng vµ m«i trêng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. 1.2.2. C¨n cø vµ quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. 1.2.2.1. C¨n cø ®Ó thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t §Ó cã c¨n cø thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t, c¸c c¸n bé tÝn dông ph¶i ®iÒu tra, thu thËp, tæng hîp vµ ph©n tÝch c¸c nguån th«ng tin vÒ kh¸ch hµng bao gåm nh÷ng nguån sau: - Pháng vÊn trùc tiÕp ngêi vay. - Nh÷ng th«ng tin do kh¸ch hµng cung cÊp th«ng qua hå s¬ vay vèn göi cho ng©n hµng bao gåm: + Hå s¬ ph¸p lý + C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, hîp ®ång kinh tÕ + Ph¬ng ¸n vay vèn + Hå s¬ b¶o ®¶m tiÒn vay + C¸c v¨n b¶n, giÊy tê kh¸c cã liªn quan (nÕu cÇn) Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 10 - Nh÷ng th«ng tin tõ ng©n hµng cã quan hÖ thanh to¸n, tiÒn göi, tÝn dông víi kh¸ch hµng, c¸c nguån th«ng tin cña c¸c tæ chøc cã liªn quan vµ th«ng tin tõ thÞ trêng, tõ trung t©m th«ng tin rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng nhµ níc; c¸c c¬ quan kiÓm to¸n ®éc lËp (ph¶i tr¶ chi phÝ); c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc hoÆc chñ qu¶n cÊp trªn; c¬ quan thuÕ; h¶i quan ; qu¶n lý thÞ trêng; c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai; ®Þa chÝnh… §iÒu tra thùc tÕ t¹i n¬i ho¹t ®éng kinh doanh cña ngêi xin vay. 1.2.2.2. Quy tr×nh thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t. Mçi ng©n hµng tù x©y dùng vµ ¸p dông cho néi bé ®¬n vÞ m×nh mét quy tr×nh thÈm ®Þnh riªng sao cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ngµnh, cña ng©n hµng m×nh vµ tu©n thñ theo ®óng quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ níc. Tuy nhiªn vÒ c¬ b¶n mét quy tr×nh thÈm ®Þnh bao gåm c¸c bíc sau: Bíc 1: KiÓm tra hå s¬ vay vèn vµ kiÓm tra thùc tÕ ®èi víi kh¸ch hµng. Bíc 2: TËp hîp c¸c c¨n cø ®Ó thÈm ®Þnh. Bíc 3: ThÈm ®Þnh kh¸ch hµng vay vèn. Bíc 4: ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t vµ ph¬ng ¸n cho vay, thu nî. Bíc 5:ThÈm ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ ¶nh hëng ®Õn dù ¸n ®Çu t. Bíc 6: ThÈm ®Þnh biÖn ph¸p ®¶m b¶o tiÒn vay. Bíc 7: LËp tê tr×nh kÕt qu¶ thÈm ®Þnh. 1.2.3. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t Cho vay lµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ còng lµ nguån thu chñ yÕu cña ng©n hµng trong ®ã cho vay ®Çu t lµ mét ph¬ng thøc chñ yÕu cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ViÖt Nam. Trªn gãc ®é nhµ tµi trî, ng©n hµng ®¸nh gi¸ dù ¸n chñ yÕu trªn c¬ së tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vµ kh¶ n¨ng thu håi nî cña ng©n hµng theo c¸c néi dung sau ®©y: 1.2.3.1. ThÈm ®Þnh kh¸ch hµng vay vèn Môc ®Ých cña ng©n hµng khi thÈm ®Þnh kh¸ch hµng lµ ®Ó x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng vµ ý ®Þnh tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Nh vËy ng©n hµng thÈm ®Þnh kh¸ch hµng thùc chÊt lµ thÈm ®Þnh t c¸ch, uy tÝn kh¸ch hµng vµ thÈm ®Þnh n¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng trong thêi gian qua cã ®¸ng tin cËy kh«ng. Muèn vËy ng©n hµng cÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau: A. ThÈm ®Þnh t c¸ch vµ uy tÝn kh¸ch hµng Kh¸ch hµng ®Õn víi ng©n hµng ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi d©n sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt trong quan hÖ vay vèn vµ ph¶i cã nhu cÇu chÝnh ®¸ng, phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi ph¸p nh©n, ph¶i cã ®Çy ®ñ hå s¬ chøng minh ph¸p nh©n ®ã ®îc Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 11 thµnh lËp hîp ph¸p, cã giÊy phÐp kinh doanh, ®iÒu lÖ ho¹t ®éng, quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n tríc ph¸p luËt. Trêng hîp kh¸ch hµng vay vèn lµ tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ, c«ng ty cæ phÇn, xÝ nghiÖp liªn doanh, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n…ph¶i kiÓm tra tÝnh ph¸p lý cña ng êi ®¹i diÖn ®øng ra ký hå s¬ thñ tôc vay vèn phï hîp víi ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña tæ chøc ®ã vµ ph¶i cã v¨n b¶n uû quyÒn vay vèn cña c¸c cæ ®«ng, c¸c s¸ng lËp viªn hoÆc nh÷ng ngêi ®ång së h÷u tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh. ThÈm ®Þnh t c¸ch vµ uy tÝn kh¸ch hµng lµ ®iÒu kiÖn ban ®Çu gióp cho ng©n hµng h¹n chÕ ®îc c¸c rñi ro chñ quan do kh¸ch hµng g©y ra nh: Rñi ro ®¹o ®øc, rñi ro vÒ thiÕu n¨ng lùc, tr×nh ®é, kinh nghiÖm, kh¶ n¨ng thÝch øng víi m«i trêng, ®Ò phßng vµ ph¸t hiÖn nh÷ng ©m mu lõa ®¶o ngay tõ ®Çu cña mét sè kh¸ch hµng. B. ThÈm ®Þnh n¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng Ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh thÈm ®Þnh n¨ng lùc tµi chÝnh cña kh¸ch hµng nh»m ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c thùc tr¹ng tµi chÝnh, kh¶ n¨ng ®éc lËp tù chñ cña doanh nghiÖp trong kinh doanh, kh¶ n¨ng tù c©n ®èi c¸c nguån tiÒn cã thÓ sö dông chi tr¶ khi cÇn thiÕt mµ ®Æc biÖt lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ chØ tiªu sinh l·i. B¸o c¸o tµi chÝnh cña mét c«ng ty bao gåm c¸c phÇn sau: + B¶n c©n ®èi kÕ to¸n + B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh + B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ + B¶ng thuyÕt minh c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh Khi tiÕn hµnh ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp, ng©n hµng cÇn xem xÐt ®Õn tÊt c¶ c¸c bé phËn cÊu thµnh cña b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph¶i thu nhËp sè liÖu cña 3 ®Õn 5 n¨m liÒn kÒ víi thêi ®iÓm thÈm ®Þnh. * Ph©n tÝch b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Khi ph©n tÝch b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cÇn chó ý ®Õn c¸c chØ tiªu vµ tû lÖ tµi chÝnh chñ yÕu sau: 1. Nhãm c¸c chØ tiªu vÒ t×nh h×nh, kh¶ n¨ng thanh to¸n Kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp lµ kh¶ n¨ng mµ doanh nghiÖp cã thÓ hoµn tr¶ c¸c kho¶n nî ng¾n h¹n b»ng viÖc chuyÓn nhanh chãng c¸c tµi s¶n lu ®éng ®Ó thµnh tiÒn ®Ó tr¶ nî. Nhãm chØ tiªu nµy bao gåm c¸c chØ tiªu chñ yÕu sau: + Vèn lu ®éng rßng = Nguån vèn thêng xuyªn - TSC§ vµ ®Çu t dµi h¹n. Trong ®ã nguån vèn thêng xuyªn = Vay dµi h¹n + Nî dµi h¹n kh¸c + Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 12 nguån vèn chñ së h÷u. NÕu Vèn lu ®éng rßng < 1 th× thÓ hiÖn doanh nghiÖp ®· sö dông vèn vay ng¾n h¹n ®Ó ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh. Tµi s¶n lu ®éng (môc A, tµi s¶n) HÖ sè TT ng¾n h¹n = ----------------------------------------------------( Kh¶ n¨ng TT chung) Nî ng¾n h¹n (TiÕt 1 môc A, nguån vèn) + HÖ sè nµy ph¶n ¸nh møc ®é b¶o ®¶m cña c¸c tµi s¶n cã thÓ chuyÓn ®æi thµnh tiÒn trong mét gian ®o¹n t¬ng øng víi thêi h¹n cña kho¶n nî. Yªu cÇu cña tû lÖ nµy ph¶i lín h¬n 1 Tæng sè vèn b»ng tiÒn (TiÕt 1 môc A, tµi s¶n) HÖ sè TT nhanh = ---------------------------------------------------------Tæng nî ng¾n h¹n (TiÕt 1 môc A, nguån vèn) + ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng thanh to¸n tøc thêi cña doanh nghiÖp; nÕu hÖ sè nµy lín h¬n 0,5 th× t×nh h×nh thanh to¸n kh¶ quan; nÕu hÖ sè nhá h¬n 0,5 th× doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n trong thanh to¸n. MÆt kh¸c nÕu hÖ sè nµy cao th× còng kh«ng tèt v× vèn b»ng tiÒn qu¸ nhiÒu dÉn ®Õn vßng lu©n chuyÓn tiÒn chËm, lµm gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn. 2. Nhãm chØ tiªu vÒ c¬ cÊu tµi chÝnh Nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh kh¶ n¨ng tù chñ tµi chÝnh vµ rñi ro tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. + Nî ph¶i tr¶ (môc A, nguån vèn) HÖ sè nî = -----------------------------------------Vèn chñ së h÷u + Nguån vèn chñ së h÷u HÖ sè tµi trî = ------------------------------------Tæng nguån vèn + Nguån vèn chñ së h÷u N¨ng lùc ®i vay = ---------------------------------------Vèn thêng xuyªn (Vèn thêng xuyªn = vèn chñ së h÷u + nî vay dµi h¹n) Doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng tù c©n ®èi tµi chÝnh lµ doanh nghiÖp cã c¸c hÖ sè nµy ngµy cµng t¨ng vµ lín h¬n 0,5. Ngoµi ra ta cã thÓ sö dông c¸c chØ tiªu kh¸c nh: + Nî ph¶i tr¶ HÖ sè nî trªn tµi s¶n = --------------------------Tæng tµi s¶n Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 13 - + Lîi nhuËn tríc thuÕ vµ l·i HÖ sè thanh to¸n l·i vay = ------------------------------------L·i tiÒn vay 3. Nhãm c¸c chØ tiªu vÒ n¨ng lùc ho¹t ®éng C¸c chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông nguån ®îc ®Çu t vµo c¸c tµi s¶n kh¸c nhau. Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®îc thÓ hiÖn qua c¸c chØ tiªu sau: + Doanh thu thuÇn trong kú Vßng quay vèn = -----------------------------------------------lu ®éng Tµi s¶n lu ®éng b×nh qu©n HÖ sè nµy cho biÕt sè vßng quay cña vèn lu ®éng trong n¨m. Sè vßng quay cµng lín th× ®ång vèn dîc sö dông cµng hiÖu qu¶. + Gi¸ vèn hµng b¸n trong kú Vßng quay hµng tån kho = --------------------------------------Gi¸ trÞ hµng tån kho b×nh qu©n + Doanh thu trong kú Vßng quay c¸c kho¶n ph¶i thu = -------------------------------C¸c kho¶n ph¶i thu b×nh qu©n §©y lµ chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vßng quay cµng lín th× hµng tån kho vµ c¸c kho¶n ph¶i thu lu©n chuyÓn cµng nhanh. * Ph©n tÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh §¸nh gi¸ kÕt qu¶ kinh doanh tøc lµ ®¸nh gi¸ sù biÕn ®éng tuyÖt ®èi vµ t¬ng ®èi cña c¸c chØ tiªu: Doanh thu thuÇn, doanh thu xuÊt khÈu Tèc ®é t¨ng trëng doanh thu + DT kú hiÖn t¹i Tèc ®é t¨ng trëng DT = --------------------- - 1 DT kú tríc Lîi nhuËn rßng tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Ngoµi ra, cßn ph©n tÝch kh¶ n¨ng sinh lêi tµi chÝnh qua mét sè chØ tiªu: + Lîi nhuËn sau thuÕ Tû suÊt LN trªn DT = -----------------------------------(ROS) Doanh thu thuÇn Kho¸ luËn tèt nghiÖp Lîi nhuËn sau thuÕ Tû suÊt LN trªn vèn chñ së h÷u = --------------------------(ROE) Vèn chñ së h÷u - 14 - + Trªn ®©y lµ nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó gióp ng©n hµng ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp. Trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh kh¸ch hµng ng©n hµng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i sö dông tÊt c¶ c¸c chØ tiªu trªn nhng ph¶i n¾m b¾t ®îc c¸c vïng rñi ro, cÇn c©n nh¾c tríc khi xö lý. KÕt qu¶ ph©n tÝch ph¶i kÕt hîp víi c¸c yÕu tè kh¸c ®Ó ®a ra quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cuèi cïng, h¹n chÕ nh÷ng tæn thÊt ban ®Çu trong qu¸ tr×nh kinh doanh. * Ph©n tÝch b¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ Tríc khi quyÕt ®Þnh cho vay, ng©n hµng cÇn quan t©m xem kh¸ch hµng cã luång tiÒn ®ñ lín ®Ó tr¶ nî gèc vµ l·i hay kh«ng. Ng©n hµng chØ cã thÓ tµi trî khi biÕt ch¾c r»ng doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng t¹o ra tiÒn kÞp thêi ®Ó tr¶ nî khi ®óng h¹n. Bëi vËy, mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c ng©n hµng lµ kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trong mét thêi kú doanh nghiÖp cã thÓ lµm ¨n cã l·i nhng vÉn cã thÓ kh«ng ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu thanh to¸n cña c¸c chñ nî t¹i mét thêi ®iÓm nµo ®ã, cã thÓ do b¸n chÞu nhiÒu hµng ho¸ ch¼ng h¹n. B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ cho phÐp ph©n tÝch kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp mét c¸ch x¸c thùc bëi nã cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng t¹o tiÒn cña c¸c doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o, ®ång thêi dù b¸o thanh to¸n kh¶ n¨ng t¹o tiÒn tõ néi t¹i hay nãi c¸ch kh¸c lµ kh¶ n¨ng t¹o tiÒn tõ ho¹t ®éng kinh doanh chø kh«ng ph¶i tõ ho¹t ®éng ®Çu t hay ho¹t ®éng tµi chÝnh. Tãm l¹i, th«ng qua ph©n tÝch tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, ng©n hµng cã thÓ biÕt ®îc mét phÇn t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp kh¶ quan hay khã kh¨n, xu híng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ®Ó tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh cho vay ®óng ®¾n, ®¶m b¶o thu håi nî ®Çy ®ñ, ®óng h¹n. 1.2.3.2.ThÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t NÕu coi thÈm ®Þnh chñ ®Çu t lµ mét bíc tiÒn ®Ò quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ t c¸ch vµ n¨ng lùc tµi chÝnh cña chñ ®Çu t, t¹o c¬ së tin tëng ban ®Çu gi÷a kh¸ch hµng víi ng©n hµng th× thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t míi lµ mÊu chèt cña vÊn ®Ò, bëi nã cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi chÊt lîng mét kho¶n vay. Cã thÓ nãi, nÕu mét dù ¸n ®îc thÈm ®Þnh mét c¸ch hiÖu qu¶ vµ kü lìng th× Ng©n Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 15 hµng chØ ph¶i chÞu rñi ro thÞ trêng, cßn nh÷ng rñi ro kh¸c th× ®· ®îc nhËn biÕt, xö lý vµ h¹n chÕ ë møc thÊp nhÊt bëi khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n, ng©n hµng ph¶i tiÕn hµnh thÈm ®Þnh trªn tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh cã liªn quan tíi dù ¸n, th«ng thêng bao gåm: - ThÈm ®Þnh hå s¬ ph¸p lý cña dù ¸n - ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt cña dù ¸n - ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn thÞ trêng - ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn kü thuËt - ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn tæ chøc qu¶n lý - ThÈm ®Þnh ¶nh hëng cña m«i trêng - ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn tµi chÝnh - ThÈm ®Þnh kh¶ n¨ng tr¶ nî - ThÈm ®Þnh c¸c lîi Ých kinh tÕ x· héi kh¸c - ThÈm ®Þnh tµi s¶n b¶o ®¶m tiÒn vay Sau ®©y ta sÏ lÇn lît nghiªn cøu tõng khÝa c¹nh cô thÓ: a. ThÈm ®Þnh hå s¬ ph¸p lý cña dù ¸n Hå s¬ ph¸p lý cña dù ¸n gåm c¸c giÊy tê sau: - B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi - QuyÕt ®Þnh phª duyÖt luËn chøng kinh tÕ kü thuËt. - GiÊy phÐp ®Çu t thuéc dù ¸n - GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, hîp ®ång thuª ®Êt. - GiÊy phÐp x©y dùng - GiÊy phÐp sö dông tµi nguyªn (nÕu cã) - Hîp ®ång b¶o hiÓm, giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm. - Phª duyÖt kÕt qu¶ ®Êu thÇu, hîp ®ång mua b¸n mÊy mãc thiÕt bÞ, hîp ®«ng thi c«ng x©y l¾p, tµi liÖu chøng minh vÒ vÊn ®Ò ®Çu t, c¸c nguån tham gia cña dù ¸n, … b. ThÈm ®Þnh sù cÇn thiÕt cña dù ¸n ®Çu t Khi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh dù ¸n, tríc hÕt ng©n hµng ph¶i xem xÐt ®Õn c¸c môc tiªu, ®Þnh híng cña dù ¸n bëi v× dù ¸n ®îc thùc hiÖn sÏ ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn ®êi sèng nh©n d©n, ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ, x· héi, ¶nh hëng ®Õn cung cÇu hµng ho¸, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu trong níc, m«i trêng tù nhiªn,…Nh vËy cÇn ph¶i thÈm ®Þnh, ®¸nh gi¸ xem dù ¸n cã thËt sù cÇn thiÕt trong t×nh h×nh hiÖn nay hay kh«ng, cã tu©n thñ theo ®óng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®Çu t, ®Þnh híng ph¸t triÓn do c¸c bé, c¸c ngµnh cã liªn quan c«ng bè kh«ng vµ cã t¸c dông nh thÕ nµo ®Õn sù ph¸t triÓn chung cña ®Êt níc,… Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 16 Muèn vËy, ng©n hµng cÇn ®èi chiÕu môc tiªu vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn cña dù ¸n víi môc tiªu, ®Þnh híng chung cña ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ nh÷ng quyÕt ®Þnh cña nhµ níc trong t¬ng lai. Tuú theo tõng dù ¸n theo ®uæi môc tiªu nµo, ng©n hµng sÏ chó träng ®Õn môc tiªu ®ã mµ quyÕt ®Þnh ®Çu t. Song ®iÒu quan träng lµ dù ¸n ®ã ph¶i ®em l¹i lîi Ých g× cho chñ ®Çu t, cho ng©n hµng vµ cho ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt níc. c. ThÈm ®Þnh ph¬ng diÖn thÞ trêng Cã thÓ nãi thÞ trêng lµ n¬i quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña dù ¸n vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh nguån tr¶ nî cho dù ¸n. mét dù ¸n ngµy cµng cã kh¶ n¨ng ®øng v÷ng vµ chiÕm lÜnh thÞ trêng th× kh¶ n¨ng thu håi vèn cña ng©n hµng cµng trë nªn ch¾c ch¾n. §Ó tiÕn hµnh thÈm ®Þnh néi dung nµy, ng©n hµng cÇn ®¸nh gi¸: * Quan hÖ cung – cÇu cña s¶n phÈm Khi nghiªn cøu quan hÖ cung- cÇu s¶n phÈm cÇn xem xÐt tæng thÓ c¶ thÞ trêng trong níc vµ ngoµi níc víi môc ®Ých lµm râ xu thÕ trong t¬ng lai cña s¶n phÈm. Ngêi nghiªn cøu thÞ trêng cÇn quan t©m xem xÐt c¸c vÊn ®Ò sau: - T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cïng lo¹i trong thêi gian qua trªn ®Þa bµn doanh nghiÖp dù kiÕn sÏ x©m nhËp chiÕm lÜnh. - Sù chÊp thuËn cña s¶n phÈm ®ã trªn thÞ trêng hiÖn nay, nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng ®ang ë cÊp ®é nµo. Sù chÊp nhËn vµ møc ®é tho¶ m·n cña ngêi tiªu dïng ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh vµ so víi nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng vµ s¶n phÈm cã thÓ thay thÕ. - Dù b¸o nhu cÇu s¶n phÈm trong t¬ng lai vµ møc ®é ®¸p øng s¶n phÈm ®ã trªn thÞ trêng, c¸c kªnh ®¸p øng c¸c s¶n phÈm t¬ng tù vµ s¶n phÈm thay thÕ ra sao. - TÝnh hîp ph¸p, hîp lý vµ møc ®é tin cËy cña hîp ®ång bao tiªu s¶n phÈm, c¸c v¨n b¶n giao dÞch s¶n phÈm, tr¸nh sù gi¶ m¹o cã thÓ xÈy ra. - Víi dù ¸n s¶n xuÊt s¶n phÈm cïng lo¹i trªn thÞ trêng th× cÇn ®¸nh gi¸ nh÷ng u vµ nhîc ®iÓm næi bËt cña s¶n phÈm m×nh ®em ra b¸n trªn thÞ trêng. T×nh h×nh c©n ®èi s¶n phÈm ®ã hiÖn nay trªn thÞ trêng nh thÕ nµo. - T×nh h×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy ë níc ngoµi nh thÕ nµo (XÐt vÒ gi¸ thµnh, chi phÝ, mÉu m·, gi¸ c¶ cã phï hîp kh«ng?) * ThÈm ®Þnh c¸c chiÕn lîc s¶n phÈm, chiÕn lîc gi¸ c¶, chiÕn lîc ph©n phèi, khuyÕch tr¬ng - VÒ chiÕn lîc s¶n phÈm: CÇn xem ®ã lµ s¶n phÈm hiÖn cã, s¶n phÈm Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 17 c¶i tiÕn, hay s¶n phÈm míi; ®îc tung ra trªn thÞ trêng hiÖn cã hay thÞ trêng míi. S¶n phÈm ®ang ë giai ®o¹n nµo cña chu kú sèng? §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thÝch øng cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng. - VÒ chiÕn lîc gi¸ c¶: Do t×nh h×nh c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng mµ cÇn ph¶i cã gi¶i ph¸p ®Ó x©y dùng gi¸ c¶ cho tõng giai ®o¹n vµ tõng thÞ trêng kinh doanh. Gi¸ c¶ ph¶i ®¶m b¶o cho ngêi s¶n xuÊt bï ®¾p chi phÝ vµ cã l·i. Tuy nhiªn gi¸ c¶ lµ ®¹i lîng tû lÖ nghÞch víi khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô: gi¸ gi¶m th× khèi lîng b¸n t¨ng vµ ngîc l¹i. Do ®ã, ngêi ta thêng sö dông ph¬ng ph¸p gi¶m gi¸ ®Ó ®¸nh b¹i c¸c ®èi thñ c¹nh tranh chiÕm lÜnh thÞ trêng. - VÒ chiÕn lîc ph©n phèi: CÇn xem doanh nghiÖp ®Ó sö dông kªnh ph©n phèi nµo: B¸n qua c¸c ®¹i lý b¸n bu«n, b¸n qua trung gian hay b¸n lÎ… cã phï hîp víi thÞ trêng kh«ng. - VÒ chiÕn lîc khuyÕch tr¬ng: lµ ho¹t ®éng nh»m tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm, thu hót kh¸ch hµng…CÇn xem dù ¸n cã ho¹t ®éng nµo: chµo hµng giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng c¸o, khuyÕn m·i, ®a hµng ho¸ ®Õn ®Þa ®iÓm kh¸ch hµng yªu cÇu, c¸c dÞch vô sau khi mua (l¾p ®Æt, ch¹y thö, b¶o hµnh…) * ThÈm ®Þnh ph¬ng thøc thanh to¸n §Ó t¨ng søc c¹nh tranh, doanh nghiÖp cÇn sö dông nhiÒu h×nh thøc thanh to¸n linh ho¹t: - H×nh thøc tr¶ tiÒn ngay cã kÌm theo biÖn ph¸p gi¶m gi¸ ®Ó khuyÕn khÝch. - Tr¶ gèi ®Çu: §a hµng tríc, lÇn thu hµng sau thu tiÒn hµng ®· ®a lÇn tríc. - Tr¶ sau khi mua mét thêi gian ng¾n kh«ng tÝnh l·i. - Tr¶ tÝn dông cã l·i ph¶i ch¨ng. - Hµng ®æi hµng. Do ®ã, cÇn thÈm ®Þnh xem doanh nghiÖp ®· ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n nµo? Cã phï hîp víi kh¸ch hµng vµ phï hîp víi giai ®o¹n ®ã kh«ng? d. ThÈm ®Þnh kü thuËt cña dù ¸n ThÈm ®Þnh kü thuËt cña dù ¸n lµ viÖc kiÓm tra, ph©n tÝch c¸c yÕu tè kü thuËt vµ c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ, ®Þa ®iÓm x©y dùng,…ViÖc thÈm ®Þnh nµy kh¸ phøc t¹p ®èi víi c¸c dù ¸n lín ®ßi hái c«ng nghÖ hiÖn ®¹i vµ chuyªn m«n nghiÖp vô cao (C«ng tr×nh giao th«ng cÇu lín, ®Ìo hÇm,…). * ThÈm ®Þnh vÒ quy m« dù ¸n - Quy m« c«ng suÊt dù ¸n cã phï hîp kh¶ n¨ng tiªu thô cña thÞ trêng kh«ng? Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 18 - Cã phï hîp kh¶ n¨ng nguån vèn, kh¶ n¨ng cung cÊp nguyªn vËt liÖu, kh¶ n¨ng qu¶n lý cña doanh nghiÖp kh«ng? * ThÈm ®Þnh vÒ mÆt c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ - §· ®a ra mÊy ph¬ng ¸n ®Ó so s¸nh lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ? ¦u nhîc ®iÓm cña tõng ph¬ng ¸n. - T¹i sao l¹i lùa chän c«ng nghÖ thiÕt bÞ nµy? - ThÈm tra sè lîng, c«ng suÊt, quy c¸ch, chñng lo¹i danh môc thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt, tËn dông n¨ng lùc hiÖn cã cña doanh nghiÖp, phï hîp quy m« dù ¸n. - §èi víi thiÕt bÞ nhËp ngo¹i, cÇn qua ®Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ hoÆc chän thÇu, mua s¾m c¹nh tranh quèc tÕ ®¶m b¶o chÊt lîng gi¸ c¶. CÇn kiÓm tra c¸c hîp ®ång cung øng hoÆc c¸c bªn chµo hµng vµ c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng, thêi gian giao hµng, ph¬ng thøc thanh to¸n,…tr¸nh s¬ hë thiÖt h¹i cho chñ ®Çu t vµ ng©n hµng. * ThÈm ®Þnh viÖc cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo kh¸c - KiÓm tra viÖc tÝnh to¸n tæng nhu cÇu hµng n¨m vÒ nguyªn nhiªn vËt liÖu chñ yÕu, n¨ng lîng, ®iÖn, níc…trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, so s¸nh møc tiªu hao thùc tÕ, kinh nghiÖm c¸c doanh nghiÖp t¬ng tù ®ang ho¹t ®éng. - §èi víi c¸c nguyªn vËt liÖu thêi vô hoÆc nhËp khÈu cÇn tÝnh to¸n møc dù tr÷ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp nguyªn liÖu thêng xuyªn vµ tr¸nh ø ®äng vèn. - §èi víi nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu hoÆc khan hiÕm cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng cung øng thùc tÕ trong vµ ngoµi níc th«ng qua c¸c hîp ®ång hoÆc c¸c v¨n b¶n cam kÕt cña doanh nghiÖp víi c¸c nhµ cung cÊp vÒ sè lîng, gi¸ c¶, quy c¸ch phÈm chÊt, ®iÒu kiÖn giao hµng, thanh to¸n… vµ còng kh«ng nªn lÖ thuéc vµo mét nhµ cung cÊp nguyªn liÖu mµ cÇn t×m nhiÒu nguån cung cÊp. - §èi víi c¸c dù ¸n khai th¸c, sö dông tµi nguyªn kho¸ng s¶n, ph¶i kiÓm tra tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c tµi liÖu ®iÒu tra, th¨m dß kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ ph©n tÝch vÒ tr÷ lîng, hµm lîng, chÊt lîng tµi nguyªn, giÊy phÐp khai th¸c kho¸ng s¶n cña cÊp cã thÈm quyÒn ®Ó ®¶m b¶o dù ¸n ho¹t ®éng l©u dµi * ThÈm ®Þnh vÒ mÆt lùa chän ®Þa ®iÓm x©y dùng cña dù ¸n §Þa ®iÓm x©y dùng dù ¸n cÇn ®îc lùa chän c©n nh¾c kü ®Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: + GÇn n¬i cung cÊp nguyªn vËt liÖu chñ yÕu hoÆc gÇn n¬i tiªu thô chÝnh. Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 19 + Giao th«ng thuËn tiÖn (®êng bé, ®êng biÓn, ®êng s«ng…) cã phÝ vËn chuyÓn, bèc dì hîp lý ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. + ThuËn tiÖn cho viÖc ®i l¹i cña c¸n bé c«ng nh©n nhµ m¸y. + TËn dông c¸c c¬ së h¹ tõng cã s½n: ®êng s¸, bÕn c¶ng, ®iÖn níc. + MÆt b»ng cÇn ®ñ réng kh«ng nh÷ng phï hîp quy m« hiÖn t¹i mµ cßn dù phßng cho ph¸t triÓn më réng trong t¬ng lai, ®¹t yªu cÇu vÖ sinh c«ng nghiÖp, xö lý « nhiÔm m«i trêng, phßng ch¸y ch÷a ch¸y… + §Þa ®iÓm x©y dùng ph¶i tu©n thñ c¸c v¨n b¶n x©y dùng cña nhµ níc vµ quy ho¹ch ®Êt ®ai, kiÕn tróc x©y dùng cña ®Þa ph¬ng, chi phÝ ®Òn bï di d©n, gi¶i phãng mÆt b»ng nÒn mèng kh«ng qu¸ lín… TÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò nªu trªn cÇn ®îc kiÓm tra tÝnh to¸n lùa chän ph¬ng ¸n tèi u cho viÖc ®Æt ®Þa ®iÓm x©y dùng. * KiÓm tra tÝnh hîp lý vÒ kÕ ho¹ch tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n §©y lµ mét yÕu tè quan träng liªn quan ®Õn kÕ ho¹ch sö dông vèn, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch cho vay thu nî cña ng©n hµng. - CÇn x¸c ®Þnh thø tù u tiªn ®Ó tËp trung vèn ®Çu t hoµn thµnh døt ®iÓm: Tríc hÕt lµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh s¶n xuÊt chÝnh, råi ®Õn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh s¶n xuÊt phô trî, c¸c h¹ng môc phi s¶n xuÊt thùc hiÖn sau cïng. - TÝnh to¸n ®Ó hoµn thµnh c¸c h¹ng môc cÇn thiÕt cã thÓ ®a dù ¸n ®i vµo ho¹t ®éng tõng bé phËn mµ vÉn ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt cña c¸c bé phËn hiÖn cã. - Tr¸nh thi c«ng dµn ®Òu tÊt c¶ c¸c h¹ng môc cïng mét lóc, sÏ kh«ng cã hiÖu qu¶, thËm chÝ nÕu thiÕu vèn, thiÕu nguyªn vËt liÖu … sÏ lµm t¨ng chi phÝ dë dang, c«ng tr×nh chËm hoµn thµnh ®a vµo sö dông. e. ThÈm ®Þnh néi dung tæ chøc, qu¶n lý thùc hiÖn vËn hµnh dù ¸n - Xem xÐt vÒ c¸c ®¬n vÞ thiÕt kÕ, thi c«ng: Ph¶i chän ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc vµ t c¸ch hµnh nghÒ, cã giÊy phÐp ho¹t ®éng do c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp. - Xem xÐt vÒ chñ dù ¸n: Chñ dù ¸n ®· cã s½n kinh nghiÖm vÒ tæ chøc qu¶n lý thi c«ng, qu¶n lý s¶n xuÊt vËn hµnh vµ ®· cã ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ cha? nÕu cha th× ph¶i cã chuyªn gia híng dÉn vµ ph¶i cã ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ huÊn luyÖn. - ThÈm ®Þnh vÒ lao ®éng cho dù ¸n: + §èi víi lao ®éng trong níc: C¨n cø vµo yªu cÇu kü thuËt s¶n xuÊt, íc tÝnh sè lao ®éng trùc tiÕp, gi¸n tiÕp, yªu cÇu kü n¨ng bËc thî, …VÒ nguån lao Kho¸ luËn tèt nghiÖp - 20 ®éng, chó ý lùc lîng lao ®éng cã tay nghÒ t¹i ®Þa ph¬ng, nÕu cha cã nghiÖp vô th× ph¶i ®µo t¹o; dù kiÕn sè ngêi, chi phÝ, ®Þa ®iÓm vµ thêi gian ®µo t¹o, ®¶m b¶o sù c©n ®èi gi÷a ®µo t¹o vµ tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n. Dù kiÕn c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, møc l¬ng, b¶o hiÓm ®èi víi c«ng nh©n vµ c¸n bé qu¶n lý. Tõ ®ã tÝnh ra tæng quü hµng n¨m. + §èi víi lao ®éng níc ngoµi: Trêng hîp ®ßi hái kü thuËt míi, phøc t¹p cÇn thuª chuyªn gia híng dÉn huÊn luyÖn, chi phÝ thuª chuyªn gia ®îc tÝnh vµo gi¸ mua c«ng nghÖ hoÆc tÝnh riªng. Chi phÝ thuª chuyªn gia gåm: TiÒn l¬ng, chi phÝ ®i l¹i, ¨n, ë,…vµ thêng lµ rÊt cao nªn cÇn ph¶i xem xÐt kü lìng. f. ThÈm ®Þnh ¶nh hëng cña m«i trêng Cã thÓ coi t×nh h×nh kinh tÕ tæng qu¸t lµ nÒn t¶ng cña dù ¸n ®Çu t. Nã thÓ hiÖn khung c¶nh ®Çu t, ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ tµi chÝnh cña dù ¸n ®Çu t. T×nh h×nh kinh tÕ tæng qu¸t (m«i trêng) ®îc ®Ò cËp trong dù ¸n bao gåm c¸c vÊn ®Ò sau ®©y: - §iÒu kiÖn vµ ®Þa lý tù nhiªn (®Þa h×nh, khÝ hËu, ®Þa chÊt …) cã liªn quan ®Õn viÖc lùa chän, thùc hiÖn vµ ph¸t huy hiÖu qu¶ cña dù ¸n sau nµy. - §iÒu kiÖn d©n sè vµ lao ®éng cã liªn quan ®Õn nhu cÇu vµ khuynh híng tiªu thô s¶n phÈm, ®Õn nguån lao ®éng cung cÊp cho dù ¸n. - T×nh h×nh chÝnh trÞ, c¸c chÝnh s¸ch vµ luËt lÖ cã ¶nh hëng ®Õn sù an t©m cña nhµ ®Çu t. - T×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ vµ x· héi cña ®Êt níc, cña ®Þa ph¬ng, t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh, cña ®Þa ph¬ng (tèc ®é t¨ng trëng GDP, tû lÖ ®Çu t víi GDP, quan hÖ gi÷a tÝch luü vµ tiªu dïng, GDP/®Çu ngêi, tû suÊt lîi nhuËn s¶n xuÊt kinh doanh…) cã ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ sù ph¸t huy hiÖu qu¶ cña dù ¸n. - T×nh h×nh ngo¹i hèi (c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ, dù tr÷ ngo¹i tÖ, nî níc ngoµi vµ t×nh h×nh thanh to¸n nî…) ®Æc biÖt ®èi víi c¸c dù ¸n ph¶i nhËp khÈu nguyªn liÖu, thiÕt bÞ. - HÖ thèng kinh tÕ vµ c¸c chÝnh s¸ch bao gåm: + C¬ cÊu tæ chøc hÖ thèng kinh tÕ theo ngµnh, theo quan hÖ së h÷u, theo vïng l·nh thæ ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é vµ lîi thÕ so s¸nh cña dù ¸n ®Çu t. + C¸c chÝnh s¸ch ph¸t triÓn, c¶i c¸ch kinh tÕ, chuyÓn dÞch c¬ cÊu nh»m ®¸nh gi¸ tr×nh ®é nhËn thøc, ®æi míi t duy vµ m«i trêng thuËn lîi cho ®Çu t ®Õn ®©u. + Thùc tr¹ng kÕ ho¹ch ho¸ nÒn kinh tÕ quèc d©n theo thêi gian, theo Kho¸ luËn tèt nghiÖp
- Xem thêm -