Tài liệu Một số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xăng dầu hàng không việt nam

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu §Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ trªn c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng doanh nghiÖp cã ý nghÜa quan träng ®Æc biÖt. Hµng kh«ng d©n dông lµ ngµnh kinh tÕ kü thuËt, dÞch vô thuéc khèi c¬ së h¹ tÇng vµ cßn lµ ngµnh kinh tÕ ®èi ngo¹i cña mçi quèc gia. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ më cöa, ngµnh Hµng kh«ng d©n dông cña n-íc ta ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong sù giao l-u vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc. §Ó ngµnh Hµng kh«ng cã thÓ ho¹t ®éng th-êng xuyªn, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn trong lÜnh vùc vËn chuyÓn Hµng kh«ng th× viÖc cung cÊp nguån nhiªn liÖu cho c¸c thiÕt bÞ Hµng kh«ng mét c¸ch liªn tôc, ®Çy ®ñ va ®ång bé lµ rÊt cÇn thiÕt. Nh÷ng n¨m qua, cïng víi sù chuyÓn m×nh cña ®Êt n-íc, b-íc sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ kinh doanh dÞch vô víi nhiÖm vô chÝnh lµ cung øng vËt t- x¨ng dÇu cho c¸c ho¹t ®éng bay trong n-íc vµ quèc tÕ. MÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty lµ nhiªn liÖu ph¶n lùc JET - A1. Do vËy, viÖc tiªu thô dÇu JET - A1 lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn, lµ c¬ së ®Ó C«ng ty tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña ngµnh Hµng kh«ng d©n dông ViÖt Nam, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam, mét doanh nghiÖp t¹m thêi ®éc quyÒn trong lÜnh vùc kinh doanh nhiªn liÖu Hµng kh«ng, nªn cã mét sè thuËn lîi trong qu¸ tr×nh kinh doanh. Tuy nhiªn, C«ng ty còng cÇn l-u t©m gi¶i quyÕt nh÷ng tån t¹i hiÖn nay ®Ó ngµy cµng kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. Tõ nh÷ng kiÕn thøc ®· häc t¹i khoa Kinh tÕ Tr-êng C§KTCN 1,vµ ®-îc tËp thÓ c¸n bé vµ nh©n viªn Phßng kinh doanh XNK - C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam gióp ®ì t«i hoµn thµnh bµi tiÓu luËn ; "Mét sè biÖn ph¸p gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam". 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh 1.1. Kh¸i niÖm sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh Nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn kinh doanh,lµm nÒn t¶ng c¬ së v÷ng ch¾c cho doanh nghiÖp sau nµy th× chÊt l-îng cña c«ng t¸c kinh doanh ph¶i tèt,®em l¹i lîi nhuËn,chÊt l-îng vµ uy tÝn cho doanh nghiÖp.Muèn cã ®-îc ®iÒu nµy kh«ng nh÷ng cÇn ®Õn sù cè g¾ng cña ban gi¸m ®èc nh÷ng ng-êi trùc tiÕp l·nh ®¹o doanh nghiÖp mµ lµ ph¶i cã sù cè g¾ng cña tÊt c¶ c¸c phßng ban,c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt mµ mçi c¸ nh©n thuéc doanh nghiÖp ®Òu ph¶i hÕt søc nç lùc nh»m n©ng cao chÊt l-îng SP,dÞch vô,tay nghÒ còng nh- kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña mçi c¸ nh©n.C¸c phßng nh- Kü thuËt,Kinh doanh ph¶i liªn tôc theo dâi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh ®Ó cã thÓ kÞp thêi ra nh÷ng quyÕt ®Þnh söa ch÷a ngay nh÷ng thiÕu sãt n¶y sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp.Cã ®-îc nh- vËy doanh nghiÖp sÏ ngµy cµng ph¸t triÓn vµ cã chç ®øng v÷ng ch¾c trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. 1.2. Néi dung vµ qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2.1. HÖ thèng chØ tiªu hiÖu qu¶ kinh doanh: Gåm cã 3 chØ tiªu ®ã lµ - ChØ tiªu hiÖu qu¶ tæng hîp - HiÖu qu¶ sö dông vèn - HiÖu qu¶ sö dông lao ®éng 1.2.2.HiÖu qu¶ vµ thµnh tÝch ®· ®¹t ®-îc; C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam lµ C«ng ty míi ®-îc thµnh lËp nh-ng ®· ®¹t ®-îc mét sè thµnh tÝch ®¸ng kÓ. Qua 3 n¨m ho¹t ®éng, c¸c 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chØ tiªu kinh tÕ kh«ng ngõng t¨ng lªn, n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc. VÒ doanh thu, nÕu nh- n¨m 1996 chØ ®¹t 500 tû ®ång th× ®Õn n¨m 1997 ®· ®¹t 619,6 tû ®ång. N¨m 1997, tèc ®é t¨ng tr-ëng so víi n¨m 1996 lµ 24%. S¶n l-îng tiªu thô nhiªn liÖu Hµng kh«ng, dÇu JET. A1 mÆt hµng kinh doanh chñ yÕu cña C«ng ty ®· t¨ng lªn râ rÖt. N¨m 1997, víi s¶n l-îng tiªu thô dÇu JET. A1 lµ 187.600 tÊn, c«ng ty ®· ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng lµ 19% vµ t¨ng tr-ëng 24% so víi n¨m 1996. Doanh thu vµ s¶n l-îng tiªu thô t¨ng còng cã nghÜa lµ lîi nhuËn cña C«ng ty t¨ng lªn. N¨m 1997, C«ng ty ®¹t ®-îc 42.933 triÖu ®ång nhuËn cao h¬n n¨m 1996 lµ 17.556 triÖu ®ång hay 69%. N¨m 1998, lîi nhuËn ®¹t ®-îc lµ 68.108 triÖu ®ång, ®¹t tèc ®é t¨ng tr-ëng lµ 58,6% so víi n¨m 1997. Nhê kinh doanh cã hiÖu qu¶, C«ng ty lu«n thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ n-íc. N¨m 1996, c«ng ty nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n-íc 96.693 triÖu ®ång. N¨m 1997, nép 125.886 triÖu ®ång, t¨ng 30% sovíi n¨m 1996. N¨m 1998 nép 167.205 triÖu ®ång v-ît møc kÕ ho¹ch n¨m lµ 11,5% t¨ng 32,8%. Nh÷ng con sè trªn lµ sù kh¼ng ®Þnh ch¾c ch¾n cho viÖc kinh doanh cã hiÖu qu¶ cña C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam. ChÊt l-îng nhiªn liÖu vµ chÊt l-îng phôc vô ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ còng lµ mét thµnh tùu ®¸ng kÓ cña C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam. §Ó ®¹t ®-îc kÕt qu¶ nµy, C«ng ty ®· ph¶i tæ chøc kiÓm tra chÆt chÏ, nghiªm ngÆt chÊt l-îng nhiªn liÖu tõ lóc nhËp khÈu ë n-íc ngoai vÒ ®Õn lóc xuÊt b¸n cho kh¸ch hµng t¹i c¸c s©n bay. §ång thêi, C«ng ty còng ph¶i tæ chøc b¶o qu¶n chu ®¸o, cÈn thËn t¹i c¸c kho c¶ng kÕt hîp víi viÖc sö dông c¸c ph-¬ng tiÖn vËn t¶i tra n¹p hiÖn ®¹i. Nh÷ng thµnh tùu mµ C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam ®¹t ®-îc trong nh÷ng n¨m võa qua qu¶ thËt lµ ®iÒu rÊt ®¸ng khÝch lÖ, nhÊt lµ ®èi víi mét C«ng ty võa míi thµnh lËp. 1.2.3.Nh÷ng tån t¹i 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sù cè g¾ng, nç lùc cña C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam trong ho¹t ®éng kinh doanh lµ ®iÒu ®¸ng ghi nhËn. Tuy nhiªn, C«ng ty cßn mét sè tån t¹i: - Lîi nhuËn ®¹t ®-îc cßn nhá so víi quy m« cña C«ng ty - ThÞ phÇn cña C«ng ty ë thÞ tr-êng quèc tÕ cßn nhá bÐ. - ThiÕu quyÒn chñ ®éng trong kinh doanh lµm ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. * Nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i: Trong nh÷ng n¨m võa qua, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam lu«n quan t©m tíi viÖc ®æi míi trang thiÕt bÞ. Tuy nhiªn, hÖ thèng m¸y mãc, trang thiÕt bÞ hiÖn cã vÉn ch-a ®ñ hiÖn ®¹i vµ víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh Hµng kh«ng. ViÖc ®æi míi trang thiÕt bÞ phô thuéc vµo nguån vèn cña C«ng ty, trong khi ®ã nguån vèn tù cã vµ nguån vèn ng©n s¸ch cÊp cßn Ýt. §iÒu nµy ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng ®æi míi trang thiÕt bÞ cña c«ng ty. Do kh«ng cã kho c¶ng ®Çu nguån, C«ng ty ph¶i thuª cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam (PETROLIMEX) nªn chi phÝ cña C«ng ty t¨ng lªn. Do ®ã, gi¸ b¸n cña C«ng ty ®· cao h¬n so víi mét sè n-íc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Thuª kho c¶ng cña PETROLIMEX nªn C«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n, thiÕu quyÒn chñ ®éng trong kinh doanh. ViÖc ®¶m b¶o tiÕn ®é nhËp vµ xuÊt nhiªn liÖu lµ rÊt quan träng nh-ng nhiÒu khi ®· ®Õn ngµy tÇu nhËp c¶ng, C«ng ty vÉn ch-a thuª ®-îc kho chøa nªn ph¶i chÞu nép ph¹t v× tµu tr¶ hµng chËm trÔ. §iÒu nµy lµm ¶nh h-ëng ®Õn chi phÝ cña C«ng ty. C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam t¹m thêi lµ C«ng ty ®éc quyÒn trong lÜnh vùc kinh doanh x¨ng dÇu Hµng kh«ng. V× vËy, viÖc qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn b¸n hµng ch-a ®-îc C«ng ty coi lµ vÊn ®Ò quan träng, ho¹t ®éng tiÕp thÞ bÞ coi nhÑ. HiÖn nay, C«ng ty vÉn ch-a cã mét phßng tiÕp thÞ riªng. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trªn ®©y lµ nh÷ng tån t¹i mµ C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam ph¶i quan t©m gi¶i quyÕt trong thêi gian tíi nh¨m kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n. 1.2.3.Nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh cña h·ng * Qu¸ tr×nh n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh b»ng c¸ch tho¶ m·n kÞp thêi vµ thuËn lîi c¸c nhu cÇu hµng ho¸ cho s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. Kinh doanh th-¬ng m¹i vµ bu«n b¸n hµng ho¸ doanh nghiÖp mua hµng kh«ng ph¶i ®Ó tiªu dïng mµ ®Ó b¸n. V× thÕ lùa chän hµng mua ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ tho¶ m·n kÞp thêi vµ thuËn l¬Þ c¸c nhu cÇu hµng ho¸ cña kh¸ch hµng (doanh nghiÖp s¶n xuÊt hoÆc ng-êi tiªu dïng). Doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n kü lç l·i, ph¶i gi¶m chi phÝ kinh doanh, n©ng cao hiÖu qu¶ cña kinh doanh. ChØ cã nh- vËy doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn më réng vµ ph¸t triÓn kinh doanh ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh ®Ó thu hót ®-îc kh¸ch hµng doanh nghiÖp ph¶i t¹o ®-îc nguån hµng cã chÊt l-îng tèt, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng, ph¶i ®¶m b¶o tho¶ m·n kÞp thêi vµ thuËn lîi nhu cÇu hµng ho¸ cña kh¸ch hµng. * Qu¸ tr×nh thóc ®Èy s¶n xuÊt vµ tiªu dïng x· héi ph¸t triÓn. Thóc ®Èy tiÕn bé khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ trong s¶n xuÊt víi gi¸ c¶ thÝch hîp. Kinh doanh th-¬ng m¹i g¾n bã víi s¶n xuÊt b»ng c¸ch cung øng nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo cña s¶n xuÊt (vËt t-, kü thuËt) vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, ®ång thêi cung øng hµng tiªu dïng cho tiªu dïng x· héi. B»ng c¸ch cung øng nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ, nguyªn nhiªn vËt liÖu míi, c«ng nghÖ míi tiÕn bé sÏ thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Còng nh- cung øng nh÷ng hµng ho¸ chÊt l-îng cao kü thuËt tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i gióp cho ng-êi s¶n xuÊt, ng-êi tiªu dïng h-íng tíi nhu cÇu v¨n minh h¬n. Nhê nèi c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong n-íc víi nhau, trong n-íc víi n-íc ngoµi kinh doanh th-¬ng m¹i gãp phÇn thóc ®Èy ¸p dông khoa häc, kü thuËt, c«ng nghÖ tiªn tiÕn trong s¶n xuÊt còng nh- trong tiªu dïng. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô kh¸ch hµng kÞp thêi thuËn lîi vµ v¨n minh. Theo quan niÖm hiÖn ®¹i th× ngµy nay còng lµ mét ho¹t ®éng dÞch vô. Ho¹t ®éng dÞch vô nµy lµ b¸n hµng cho kh¸ch hµng. Ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô trong kinh doanh th-¬ng m¹i lµ ph¸t triÓn c¸c ho¹t ®éng dÞch vô phôc vô viÖc mua, b¸n, dù tr÷, b¶o qu¶n hµng ho¸ nh»m b¶o ®¶m mét c¸ch thuËn lîi nhÊt, kÞp thêi nhÊt, v¨n minh nhÊt cho kh¸ch hµng. * Qu¸ tr×nh gi¶m chi phÝ kinh doanh b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn kinh doanh, tu©n thñ luËt ph¸p vµ chÝnh s¸ch x· héi. Gi¶m chi phÝ kinh doanh lµ gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ cã thÓ vµ cÇn thiÕt ph¶i gi¶m nh- : chi phÝ do mua hµng gi¸ qu¸ cao (h¬n møc b×nh th-êng), c¸c kho¶n chi phÝ l-u th«ng ph¶i gi¶m nh-: hao hôt trªn ®Þnh møc, tiÒn c-íc vËn chuyÓn quanh co... - Doanh nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ®éc lËp, mét tËp hîp gåm nh÷ng bé phËn g¾n bã víi nhau cã vèn vµ ph-¬ng tiÖn vËt chÊt kü thuËt, ho¹t ®éng theo nh÷ng nguyªn t¾c vµ môc tiªu thèng nhÊt, thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh hoµn chØnh, cã nghÜa vô vµ ®ù¬c hÖ thèng ph¸p luËt thõa nhËn vµ b¶o vÖ. Doanh nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i lµ dïng tiÒn cña c«ng søc vµo viÖc bu«n b¸n hµng ho¸, nh»m môc ®Ých kiÕm lêi. Doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®ßi hái ph¶i cã vèn kinh doanh. Vèn kinh doanh lµ c¸c kho¶n vèn b»ng tiÒn, b»ng c¸c tµi s¶n kh¸c (nhµ cöa, kho tµng cöa hµng...). Cã thÓ vèn lóc ®Çu lµ c¸c kho¶n tÝch luü, vèn gãp, vèn huy ®éng hay vèn vay... Cã vèn míi thùc hiÖn ®ù¬c chøc n¨ng l-u th«ng hµng hãa. Doanh nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i ®ßi hái ph¶i thùc hiÖn hµnh vi mua ®Ó b¸n. XÐt trªn toµn bé vµ c¶ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Mua hµng kh«ng ®Ó m×nh dïng mµ mua hµng ®Ó b¸n cho ng-êi kh¸c. §ã lµ ho¹t ®éng bu«n b¸n. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Doanh nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i dïng vèn (tiÒn cña, c«ng søc) vµo ho¹t ®éng kinh doanh còng ®ßi hái sau mçi chu kú kinh doanh ph¶i b¶o toµn ®-îc vèn vµ cã l·i. Cã nh- vËy míi cã thÓ më réng vµ ph¸t triÓn kinh doanh. NÕu thua lç dÉn tíi doanh nghiÖp ph¸ s¶n. - M«i tr-êng kinh doanh th-êng ®-îc hiÓu nh- lµ mét tËp hîp c¸c ®iÒu kiÖn chñ quan vµ kh¸ch quan t¸c ®éng ®Õn tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña con ng-êi. M«i tr-êng kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ tËp hîp nh÷ng ®iÒu kiÖn, yÕu tè bªn trong vµ bªn ngoµi cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ng-êi ta th-êng liÖt kª hoÆc ph©n nhãm c¸c yÕu tè hîp thµnh m«i tr-êng kinh doanh theo hai d¹ng. + Thø nhÊt m«i tr-êng vi m«. + Thø hai lµ m«i tr-êng vÜ m«. Trong ®ã c¸c yÕu tè cña m«i tr-êng vi m« cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp bao gåm: ng-êi cung øng, doanh nghiÖp, ng-êi m«i giíi trung gian, kh¸ch hµng, ®èi thñ c¹nh tranh vµ c«ng chóng. M«i tr-êng vÜ m« bao gåm thÓ chÕ chÝnh trÞ, luËt ph¸p, v¨n ho¸ - x· héi, kü thuËt vµ c«ng nghÖ, kinh tÕ, ®iÒu kiÖn tù nhiªn, c¬ së h¹ tÇng vµ quan hÖ quèc tÕ. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam. 3.1. Nh÷ng môc tiªu ®Þnh h-íng vµ ph¸t triÓn cña ngµnh vµ C«ng ty. Kinh doanh th-¬ng m¹i lµ viÖc thùc hiÖn mét, mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh ®Çu t-, tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu thô s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trªn thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých sinh lîi. Kinh doanh th-¬ng m¹i lµ mét d¹ng cña lÜnh vùc ®Çu t- ®Ó thùc hiÖn dÞch vô l-u th«ng hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých sinh lîi. + Môc tiªu vÒ lîi nhuËn: Lµ môc tiªu tr-íc m¾t, l©u dµi vµ th-êng xuyªn cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ nã còng lµ nguån ®éng lùc cña kinh doanh. Muèn cã lîi nhuËn th× doanh thu b¸n hµng vµ dÞch vô ph¶i lín h¬n chi phÝ kinh doanh. Muèn cã doanh thu b¸n hµng vµ dÞch vô lín th× ph¶i chiÕm ®-îc kh¸ch hµng, ph¶i b¸n ®-îc nhiÒu hµng ho¸ vµ gi¶m c¸c kho¶n chi phÝ kinh doanh cã thÓ vµ kh«ng cÇn thiÕt. Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng, viÖc thu hót ®-îc kh¸ch hµng ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i kinh doanh lo¹i hµng ho¸ phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch hµng ®-îc kh¸ch hang chÊp nhËn. Møc ®é ®¹t ®-îc vµ kú väng vÒ lîi nhuËn phô thuéc vµo lo¹i hµng ho¸ vµ chÊt l-îng cña chóng. Khèi l-îng vµ gi¸ c¶ cña hµng ho¸ b¸n ®-îc phô thuéc vµo cung cÇu hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng vµ c¬ cÊu cña thÞ tr-êng. + Môc tiªu vÒ thÕ lùc: ThÕ lùc còng lµ mét môc ®Ých kinh doanh th-¬ng m¹i. Trong nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn, trªn thÞ tr-êng cã nhiÒu ng-êi cung øng hµng ho¸, c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng ®ßi hái kinh doanh th-¬ng m¹i ph¶i thu hót ®-îc ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng vµ kh¸ch hµng t-¬ng lai. Ph¶i kh«ng ngõng t¨ng doanh sè b¸n hµng vµ dÞch vô. Ph¶i kh«ng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ngõng më réng vµ ph¸t triÓn ®-îc thÞ tr-êng tøc lµ t¨ng ®-îc thÞ phÇn cña m×nh trªn thÞ tr-êng. Môc ®Ých thÓ lùc lµ môc tiªu ph¸t triÓn c¶ vÒ qui m« kinh doanh, c¶ vÒ thÞ phÇn trªn thÞ tr-êng. Tõ quy m« nhá ®Õn quy m« lín. Tõ chç chen ®-îc vµo thÞ tr-êng tiÕn tíi chiÕm lÜnh thÞ tr-êng vµ lµm chñ thÞ tr-êng. Kú väng vÒ thÕ lùc trong kinh doanh phô thuéc vµo nguån lùc, phô thuéc vµo tµi n¨ng vµ phô thuéc vµo c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n-íc trong tõng giai ®o¹n. + Môc tiªu vÒ an toµn: an toµn còng lµ mét môc ®Ých cña kinh doanh th-¬ng m¹i. Trong thÞ tr-êng c¹nh tranh ®Çy biÕn ®éng, cã rÊt nhiÒu lo¹i rñi ro, trong ho¹t ®éng kinh doanh vÊn ®Ò b¶o toµn vèn vµ ph¸t triÓn vèn ®Ó kinh doanh liªn tôc ph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i ®Æt ra môc tiªu an toµn trong kinh doanh th-¬ng m¹i. Víi môc ®Ých an toµn cÇn ph¶i ®a d¹ng ho¸ kinh doanh, ph¶i cã chi phÝ b¶o hiÓm trong kinh doanh mÆc dï c¸c quyÕt ®Þnh ph¶i rÊt nhanh, nh¹y, d¸m chÞu m¹o hiÓm, nh÷ng viÖc c©n nh¾c mÆt lîi vµ mÆt h¹i tÇm nh×n xa tr«ng réng vµ b¶n lÜnh cña ng-êi ra quyÕt ®Þnh lu«n ph¶i qu¸n triÖt môc tiªu an toµn ®Ó tr¸nh nh÷ng rñi ro thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra. 3.2. Nh÷ng gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng vÒ sù ph¸t triÓn v-ît bËc cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung vµ ngµnh Hµng kh«ng nãi riªng, ®Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña ngµnh Hµnh kh«ng d©n dông ViÖt Nam trong thêi gian tíi, ®Ó tån t¹i, ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng, kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ngµy cµng ph¸t triÓn, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®Ó tù m×nh t×m ra vµ ph¸t huy nh÷ng mÆt m¹nh, ®ång thêi kh¾c phôc nh÷ng mÆt yÕu kÐm, tån t¹i nh»m qu¶n lý tèt vµ ®Èy m¹nh tiªu thô dÇu JET.A1. S¶n l-îng tiªu thô t¨ng kÕt hîp víi gi¶m chi phÝ sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn, còng cã nghÜa lµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. §Ó lµm ®-îc nh÷ng viÖc ®ã C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam cÇn tËp trung thùc hiÖn tèt mét sè biÖn ph¸p sau: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * Gi¶i ph¸p 1: N¾m ch¾c thÞ tr-êng ®Çu vµo, tÝch cùc t×m kiÕm vµ më réng thÞ tr-êng ®Çu ra: * ThÞ tr-êng ®Çu vµo: ThÞ tr-êng ®Çu vµo cã ý nghÜa cùc kú quan träng, nã lµ ®iÓm khëi ®Çu vµ ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh kinh doanh dÇu JET.A1 cña C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng. N-íc ta ch-a s¶n xuÊt ®-îc dÇu JET.A1 nªn 100% dÇu JET.A1C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam ph¶i nhËp ë n-íc ngoµi. Trong khi ®ã dÇu JT.A1 cña c¸c n-íc kh¸c nhau ®Òu kh¸c nhau vÒ gi¸ c¶, chÊt l-îng vµ uy tÝn. Gi¸ c¶ nhiªn liÖu trªn thÞ tr-êng thÕ giíi còng th-êng xuyªn biÕn ®éng vµ ngµy cµng cã xu h-íng gia t¨ng. V× vËy, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam cÇn cã mét chiÕn l-îc cô thÓ trong viÖc nghiªn cøu, lùa chän thÞ tr-êng ®Çu vµo ®Ó dÇu JT.A1 nhËp vÒ ph¶i b¶o ®¶m ®-îc c¸c yÕu tè sau: - ChÊt l-îng nhiªn liÖu tèt. - Gi¸ c¶ vµ c-íc phÝ vËn chuyÓn thÊp - Thêi gian cho chËm thanh to¸n dµi - Nhiªn liÖu ph¶i cña c¸c h·ng cã uy tÝn trªn thÕ giíi Muèn lµm ®-îc nh- vËy, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c b-íc sau: - Th-êng xuyªn nghiªn cøu vµ lùa chän nh÷ng ®èi t¸c cung cÊp dÇu JET.A1 lín, cã uy tÝn trªn thÕ giíi ®Ó C«ng ty cã thÓ dùa vµo uy tÝn, thÕ lùc cña hä trªn thÞ tr-êng. Nh- vËy, khi C«ng ty nhËp dÇu JET.A1 vÒ th× kh¸ch hµng còng ®· hiÓu biÕt vÒ chÊt l-îng, ®· quen sö dông. §ång thêi, C«ng ty cã thÓ häc tËp, tiÕp thu nh÷ng thµnh tùu khoa häc, c«ng nghÖ, nh÷ng kinh nghiÖm trong qu¶n lý vµ tiªu thô cña nh÷ng h·ng lín nµy. - §Ó gi÷ ®-îc quyÒn chñ ®éng, chãng viÖc g©y søc Ðp cña c¸c h·ng b¸n nhiªn liÖu, cïng lóc C«ng ty ph¶i ký hîp ®ång mua nhiªn liÖu cña nhiÒu h·ng, Ýt nhÊt ph¶i ký hîp ®ång víi ba h·ng nh- BP, SHELL,TOTAL.. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Khi nhËp dÇu JET.A1, C«ng ty ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc, chÆt chÏ c«ng t¸c kiÓm tra sè l-îng vµ chÊt l-îng nhiªn liÖu tr-íc khi giao nhËn. - C¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu ph¶i cã tr×nh ®é nghiÖp vô kü thuËt cao, ngo¹i ng÷ giái, cã kinh nghiÖm thùc tÕ, cã ®øc tÝnh trung thùc tØ mØ, kh«ng ®-îc biÓu hiÖn ®¬n gi¶n, chñ quan lµm nhiÖm vô. Tr¸nh mäi tr-êng hîp nhiªn liÖu kÐm chÊt l-îng, kh«ng tiªu thô ®-îc, ph¶i b¸n thanh lý thµnh dÇu th¶i, g©y thiÖt h¹i nghiªm träng cho C«ng ty vÒ kinh tÕ, mÊt uy tÝn víi kh¸ch hµng. NÕu thùc hiÖn tèt c¸c yÕu c¸c yªu cÇu trªn th× C«ng ty cã thÓ nhËp dÇu JET.A1 ®¹t tiªu chuÈn quèc tÕ, víi gi¸ c¶ hîp lý. §ång thêi víi quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c h·ng cung cÊp sÏ lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó C«ng ty ®-îc cung cÊp nhiªn liÖu kÞp thêi, chÝnh x¸c. * ThÞ tr-êng ®Çu ra: Tiªu thÞ s¶n phÈm hµng ho¸ lµ ®iÒu kiÖn sèng cßn cña mçi C«ng ty, doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp ®Òu kiÕm lÜnh mét phÇn thÞ tr-êng nhÊt ®Þnh vµ vÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i cè g¾ng duy tr× ®-îc thÞ phÇn ®ã.Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng cã kh¶ n¨ng duy tr× thÞ phÇn cña m×nh, thËm trÝ thÞ phÇn ®ã cßn bÞ thu hÑp l¹i. Tuy nhiªn, ®Ó ®¹t ®-îc môc tiªu lîi nhuËn n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cè g¾ng duy tr× vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thÞ s¶n phÈm. C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam còng kh«ng n¨m ngoµi quy luËt nµy. Kh¸ch hµng tiªu thô dÇu JET.A1 cña C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam ®-îc chia lµm hai ®èi t-îng: kh¸ch hµng trong n-íc vµ kh¸ch hµng quèc tÕ. - Kh¸ch hµng trong n-íc: Kh¸ch hµng trong n-íc lµ c¸c h·ng Hµng kh«ng néi ®Þa. ë thÞ tr-êng nµy, C«ng ty kinh doanh dÇu JET.A1 trong ®iÒu kiÖn ®éc quyÒn kh«ng cã ®èi thñ c¹nh tranh nªn cã nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n vµ nhiÒu c¬ héi tèt trong 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kinh doanh. ViÖt kinh doanh ®-îc anh toµn, bÒn v÷ng kh«ng ph¶i lo c¸c thñ tôc ®èi phã, phßng ngù víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c. Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn kinh doanh ®éc quyÒn, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam kh«ng ®-îc uû l¹i thÕ ®éc quyÒn mµ coi nhÑ viÖc ®¶m b¶o chÊt l-îng nhiªn liÖu, chÊt l-îng dÞch vô vµ gi¸ c¶ hîp lý cho c¸c h·ng Hµng kh«ng néi ®Þa. C«ng ty cã biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng nhiªn liÖu vµ chÊt l-îng phôc vô víi gi¸ c¶ phï hîp ®Ó lu«n gi÷ v÷ng, chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, kh«ng ®Ó tuét khái tay nh÷ng kh¸ch hµng th-êng xuyªn nµy. Gãp phÇn gióp cho c¸c h·ng Hµng kh«ng néi ®Þa kh«ng ngõng ph¸t triÓn v-¬n lªn, ®ñ søc m¹nh ®Ó c¹nh tranh víi c¸c h·ng Hµng kh«ng quèc tÕ. Sù ph¸t triÓn nµy ®ång thêi còng kÐo theo sù ph¸t triÓn cña ngµnh x¨ng dÇu Hµng kh«ng. - Kh¸ch hµng quèc tÕ: Kh¸ch hµng Quèc tÕ cña C«ng ty lµ c¸c h·ng Hµng kh«ng quèc tÕ, hµng n¨m tiªu thô kho¶ng 19% s¶n l-îng dÇu JET.A1 chiÕm tõ 19 - 24% doanh thu nh-ng chiÕm kho¶ng 70% lîi nhuËn cña C«ng ty. Theo ®¸nh gi¸ cña c¸c chuyªn gia hµng kh«ng thÕ giíi, nh÷ng n¨m qua C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam míi chiÕm lÜnh ®-îc kho¶ng 30% thÞ tr-êng quèc tÕ do c¸c yÕu tè chÊt l-îng nhiªn liÖu, chÊt l-îng dÞch vô cña C«ng ty ch-a b»ng mét sè n-íc trong khu vùc. ChÝnh s¸ch gi¸ c¶ ch-a linh ho¹t, hîp lý. C«ng t¸c tiÕp thÞ cßn yÕu kÐm nªn nhiÒu kh¸ch hµng quèc tÕ ch-a hiÓu nhiÒu vµ ch-a cã quan hÖ mua nhiªn liÖu cña C«ng ty. Nh- vËy, ®Ó cã nh÷ng th«ng tin vÒ thÞ tr-êng ®Çu vµo vµ thÞ tr-êng ®Çu ra, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam ph¶i tæ chøc ®iÒu tra, nghiªn cøu ®Ó cã ®-îc nh÷ng th«ng tin chÝnh x¸c, kÞp thêi. H×nh thøc nghiªn cøu thÞ tr-êng c¬ b¶n nhÊt lµ th«ng qua c¸c lo¹i b¸o, t¹p chÝ chuyªn ngµnh ph¸t hµnh trong vµ ngoµi n-íc. §Ó phôc vô cho ho¹t ®éng nµy, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam ký hîp ®ång mua b¸n víi Trung t©m ph¸t hµnh b¸o chÝ thuéc B-u ®iÖn Hµ Néi. Nh÷ng lo¹i b¸o mµ C«ng ty ®Æt mua lµ: b¸o thÞ tr-êng, B¸o ®Çu t-... 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy nhiªn ®iÒu tra thÞ tr-êng kh«ng chØ th«ng qua b¸o chÝ, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c h×nh thøc ®iÒu tra kh¸c. §Ó lµm ®-îc viÖc nµy C«ng ty cÇn cã sù trî gióp cña mét bé phËn chuyªn tr¸ch, ®ã lµ phßng Marketing. * Gi¶i ph¸p 2: Më réng m¹ng l-íi tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty: S¶n phÈm truyÒn thèng cña C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng lµ dÇu JET.A1 trong khi ®ã, c«ng ty cßn cã thÓ ®a d¹ng hãa mÆt hµng kinh doanh b»ng c¸c lo¹i s¶n phÈm kh¸c nh-: X¨ng, Diesel vµ c¸c lo¹i dÇu mì ®Ó phôc vô cho giao th«ng ®-êng bé vµ ®-êng thuû. Do vËy C«ng ty cÇn ph¸t triÓn m¹ng l-íi, c¸c ®¹i lý b¸n hµng, giíi thiÖu sÈn phÈm ®Ó ph¸t triÓn réng h¬n ho¹t ®éng kinh doanh nh- hiÖn nay cña C«ng ty. HiÖn nay c«ng ty ®ang cã hai chi nh¸nh kinh doanh b¸n lÎ ë hai miÒn B¾c vµ Nam, do vËy c«ng ty cÇn ph¸t triÓn thªm c¸c chi nh¸nh kh¸c nh- nh¸nh kinh doanh b¸n lÎ x¨ng dÇu Hµng kh«ng miÒn Trung. ThÞ phÇn cña c«ng ty vÒ x¨ng dÇu ngoµi ngµnh Hµng kh«ng vÉn cßn bÐ nhá, nªn c«ng ty cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó th©m nhËp vµ më réng thÞ tr-êng nh- tiÕn hµnh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc hoÆc c¸ nh©n cã ®Êt ®ai vµ cã ®iÒu kiÖn kinh doanh x¨ng dÇu ®Ó më c¸c ®Þa ®iÓm kinh doanh. C«ng ty gãp vèn x©y dùng, cung cÊp nguån hµng kinh doanh, ®µo t¹o, h-íng dÉn nghiÖp vô chuyªn m«n lîi nhuËn sÏ ®-îc chia theo sù tho¶ thuËn cña hai bªn. * Gi¶i ph¸p 3: §Çu t- x©y dùng kho c¶ng ®Çu nguån nh»m h¹ thÊp chi phÝ vµ t¨ng quyÒn tù chñ trong kinh doanh: Gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm lu«n g¾n liÒn víi nhau, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã nghÜa lµ h¹ gi¸ b¸n vµ ng-îc l¹i. HiÖn nay, ë c¶ ba miÒn B¾c, Trung, Nam C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam ch-a cã kho c¶ng ®Çu nguån ®Ó chøa nhiªn liÖu b¬m tõ tÇu biÓn lªn. Khi nhiªn liÖu ®-îc nhËp vÒ, C«ng ty ph¶i göi vµo c¸c kho c¶ng ®Çu nguån cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam (PETROLIMEX). Chi phÝ ph¶i tr¶ cho PETROLIMEX vÒ kho¶n thuª kho c¶ng nµy lµ kh«ng nhá. Do ®ã gi¸ thµnh nhiªn liÖu JET.A1 cña C«ng ty t-¬ng ®èi cao. §Ó gi¶m bít kho¶n chi phÝ nµy nh»m 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¶m gi¸ thµnh nhiªn liÖu, C«ng ty nªn ®Çu t- x©y dùng mét sè kho c¶ng ®Çu nguån. Khi ®Çu t- vµo bÊt kú dù ¸n nµo, c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i nghiªn cøu tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n ®ã, xem xÐt chi phÝ vµ lîi nhuËn cña dù ¸n mang l¹i råi míi quyÕt ®Þnh ®Çu t-. Khi x©y dùng kho c¶ng ®Çu nguån, C«ng ty sÏ ph¶i ®Çu t- rÊt lín, trong khi ®ã vèn tù cã vµ vèn ng©n s¸ch cßn Ýt. §Ó cã ®-îc nguån vèn ®Çu t-, C«ng ty sÏ ph¶i vay ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh. Hµng n¨m, C«ng ty sÏ ph¶i tr¶ mét kho¶n l·i vay nhÊt ®Þnh, ®iÒu nµy sÏ lµm t¨ng chi phÝ. Nh- vËy, khi ®Çu t- x©y dùng kho c¶ng ®Çu nguån, tr-íc m¾t sÏ lµm t¨ng chi phÝ nh-ng l¹i cã nhiÒu lîi Ých vÒ l©u dµi. V× nÕu ®Çu x©y dùng kho c¶ng ®Çu nguån, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam sÏ gi¶i quyÕt ®-îc nh÷ng vÊn ®Ò, nh÷ng khã kh¨n v-íng m¾c sau: - Ph¸ ®-îc thÕ ®éc quyÒn vÒ kho c¶ng cña Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam. HiÖn nay ë n-íc ta duy nhÊt chØ cã Tæng c«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam cã kho c¶ng ®Çu nguån. - C«ng ty ®¶m b¶o ®-îc quyÒn tù chñ trong kinh doanh. - ChÊt l-îng nhiªn liÖu ®-îc n©ng cao, v× C«ng ty cã ®-êng èng dÉn riªng, cã bÓ chøa riªng ®óng chñng lo¹i, C«ng ty trùc tiÕp qu¶n lý vµ b¶o qu¶n. - Kh¾c phôc ®-îc t×nh tr¹ng thiÖt h¹i vÒ kinh tÕ do ®Ó chËm tµu bÞ ph¹t tiÒn. - Gi¶m ®-îc c¸c chi phÝ tæn thuª kho, hao hôt trong b¬m tèt, trong b¶o qu¶n, gãp phÇn gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc c¹nh tranh víi c¸c h·ng Hµng kh«ng nhiªn liÖu kh¸c. - C«ng ty cã thÓ nhËp ®-îc nh÷ng chuyÕn dÇu cã träng t¶i lín h¬n, lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm thÊp h¬n. Nh- vËy, viÖc ®©u t- x©y dùng kho c¶ng ®Çu nguån ®em l¹i kh¸ nhiÒu lîi Ých cho C«ng ty. Tõ nay ®Õn n¨m 2000, C«ng ty nªn ®Çu t- x©y dùng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kho c¶ng ®Çu nguån t¹i khu vùc c¶ng Nhµ BÌ - Thµnh phè Hå ChÝ Minh. Lùa chän x©y dùng t¹i khu vùc nµy v× s¶n l-îng tiªu thô dÇu JET.A1 ë s©n bay quèc tÕ T©n S¬n NhÊt lµ rÊt lín. Tuy vËy, vèn ®Çu t- x©y dùng kho c¶ng ®Çu nguån nµy rÊt lín lªn ph¶i tÝnh to¸n tµi chÝnh mét c¸ch tû mû ®Ó ®¶m b¶o ®Çu t- cã hiÖu qu¶. HiÖn nay, hµng th¸ng C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam ph¶i göi ë kho c¶ng ®Çu nguån cña POTROLIMEX t¹i c¶ng Nhµ BÌ trung b×nh kho¶ng 25.000tÊn/th¸ng. Chi phÝ thuª kho ph¶i tr¶ cho PETROLIMEX lµ 2,3 USD/tÊn/th¸ng = 26.000 VN§/tÊn/th¸ng. VËy mçi th¸ng C«ng ty ph¶i tr¶ cho PETROLIMEX lµ: 5.000 x 26.000 = 650.000® Mçi n¨m c«ng ty ph¶i tr¶ lµ: 650.000.000 ® x 12 = 7.800.000® Gi¶ sö c«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam vay vèn trung h¹n cña ng©n hµng ®Ó ®Çu t- x©y dùng t¹i c¶ng Nhµ BÌ mét kho c¶ng ®Çu nguån víi dông l-îng chøa tèi ®a 30.000 tÊn nhiªn liÖu. Dung l-îng chøa tèi ®a cña kho c¶ng ®-îc thiÕt kÕ dùa trªn c¬ së nhu cÇu thùc tÕ t¹i khu vùc ®¶m b¶o tr¸nh l·ng phÝ, kh«ng sö dông hÕt c«ng suÊt, chi phÝ ®Çu t- qu¸ lín. Vèn ®Çu t- x©y dùng kho c¶ng nµy dù kiÕn kho¶ng 54 tû ®ång. Thêi gian thu håi vèn ®Çu t- trong 15 n¨m tû lÖ khÊu hao lµ 6,7%/n¨m. L·i suÊt tiÒn vay ng©n hµng lµ 16,2%/n¨m hay 1,35%/th¸ng, C«ng ty sÏ tr¶ vèn vµ l·i ®Òu hµng n¨m. BiÓu ph-¬ng ¸n vay vèn ng©n hµng §¬n vÞ tÝnh: tû ®ång N¨m Vèn vay ®Çu n¨m Tr¶ vèn cuèi n¨m Tr¶ l·i cuèi n¨m Tr¶ vèn + L·i cuèi n¨m 1 54 3,6 8,748 12,348 2 50,4 3,6 8,165 11,765 3 46,8 3,6 7,582 11,182 4 43,2 3,6 6,998 10,598 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 39,6 3,6 6,415 10,015 6 36 3,6 5,832 9,432 7 32,4 3,6 5,248 8,848 8 28,8 3,6 4,665 8,265 9 25,2 3,6 4,082 7,682 10 21,6 3,6 3,499 7,099 11 18 3,6 2,916 6,516 12 14,4 3,6 2,333 5,933 13 10,8 3,6 2,749 5,349 14 7,2 3,6 1,166 4,766 15 3,6 3,6 0,583 4,183 Céng 5,4 69,981 123,981 Nh- vËy, sau 15 n¨m C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam ph¶i tr¶ gèc lÉn l·i cho ng©n hµng lµ 123, 981 tû ®ång. Trong khi ®ã, nÕu cã kho c¶ng ®Çu nguån t¹i c¶ng Nhµ BÌ, ngoµi c¸c yÕu tè thuËn lîi kÓ trªn th× vÒ mÆt kinh tÕ, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam sÏ kh«ng ph¶i tr¶ sè tiÒn cho PETROLIMEX trong 15 n¨m nhsau: (25.000 tÊn + 17%) x 14 n¨m x 26.000® x 12 th¸ng = 136, 9 tû ®ång Trong ®ã: 25.000 tÊn l-îng nhiªn liÖu trung b×nh mçi th¸ng C«ng ty göi PETROLIMEX. 17% tèc ®é t¨ng tr-ëng nhiªn liÖu trung b×nh hµng n¨m. 26.000®: tiÒn thuª kho ph¶i tr¶ cho PTROLIMEX cho 1 tÊn/ th¸ng VËy,trong 15 n¨m, sè tiÒn C«ng ty tiÕt kiÖm ®-îc lµ: 136,9 - 123,981 = 12,919 tû ®ång Mçi n¨m C«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®-îc 12,919: 15 = 861.266.000® 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mçi th¸ng C«ng ty sÏ tiÕt kiÖm ®-îc 861.266.000®: 12 th¸ng = 71.772.000® Nh- vËy sau 15 n¨m, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam ®· hoµn toµn tr¶ ®-îc vèn vµ tiÕt kiÖm ®-îc 12,919 tû ®ång. Sau 15 n¨m khai th¸c, gi¸ trÞ cßn l¹i cña kho c¶ng -íc tÝnh cßn 20% gi¸ trÞ ban ®Çu, t-¬ng ®-¬ng víi 10,8 tû ®ång. X©y dùng kho c¶ng ®Çu nguån t¹i c¶ng Nhµ BÌ sÏ gióp C«ng ty gi¶m chi phÝ l-u th«ng, gãp ph©n gi¶m gi¸ thµnh nhiªn liÖu JET.A1. * Gi¶i ph¸p 4: X¸c ®Þnh hîp lý gi¸ b¸n dÇu JET.A1 Gi¸ b¸n cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn s¶n l-îng tiªu thô s¶n phÈm cña mçi doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp lu«n cè g¾ng ®Ó x©y dùng mét møc gi¸ tèi -u cho s¶n phÈm cña m×nh, ®¶m b¶o bï ®¾p chi phÝ vµ cã lîi nhuËn, ®ång thêi ®-îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. Tuy nhiªn, ®Ó kÝch thÝch tiªu thô, c¸c doanh nghiÖp th-êng cã mét chÝnh s¸ch gi¸ c¶ riªng, cã doanh nghiÖp th-êng ¸p dông nhiÒu møc gi¸ kh¸c nhau trong mçi thêi kú nh-ng còng cã doanh nghiÖp th-êng gi÷ gi¸ c¶ æn ®Þnh, hay ®Ó c¹nh tranh c¸c doanh nghiÖp th-êng cã xu h-íng gi¶m gi¸ b¸n... Nh- vËy kÕt qu¶ kinh doanh phô thuéc vµo chÝnh s¸ch gi¸ c¶ cña tõng doanh nghiÖp. C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng nªn còng kh«ng n¨m ngoµi quy luËt nµy. HiÖn nay, C«ng ty ®ang ¸p dông hai møc gi¸ kh¸c nhau: - Gi¸ b¸n cho c¸c h·ng hµng kh«ng néi ®Þa. - Gi¸ b¸n cho c¸c h·ng Hµng kh«ng quèc tÕ. Gi¸ b¸n cho c¸c h·ng Hµng kh«ng néi ®Þa. Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh ®éc quyÒn, hiÖn nay gi¸ b¸n dÇu JET.A1 cho c¸c h·ng Hµng kh«ng néi ®Þa ®-îc C«ng ty x¨ng dÇu Hµng ViÖt Nam ¸p dông theo ph-¬ng ph¸p "chi phÝ b×nh qu©n céng l·i" Gi¸ b¸n = Gi¸ thµnh + Lîi nhuËn ®Þnh møc Ph-¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ nµy cã -u ®iÓm: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §¬n gi¶n dÔ tÝnh - G¾n gi¸ víi chi phÝ - DÔ ®iÒu chØnh gi¸ theo sù biÕn ®éng cña thÞ tr-êng - Ng-êi mua dÔ dµng c¶m thÊy hîp lý Trong nh÷ng n¨m qua, C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam lu«n ¸p dông phô gi¸ chuÈn 5$/tÊn cã hîp lý kh«ng? mäi ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n kh«ng chó ý ®Õn nh÷ng ®Æt ®iÓm cña nhu cÇu hiÖn t¹i vµ sù c¹nh tranh th× ch¾c g× ®· cho phÐp C«ng ty ®-a ra ®-îc møc gi¸ tèi -u. Trong c¹nh tranh, ®· cã nh÷ng doanh nghiÖp bÞ thÊt b¹i khi cø kh¨ng kh¨ng gi÷ phô gi¸ tiªu chuÈn cña m×nh, trong khi ®ã c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸ch x¸c ®Þnh gi¸ cã triÕt khÊu. VËy khi ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®Þnh gi¸ nµy, C«ng ty cÇn thay ®æi møc phô gi¸ theo biÕn ®éng cña thÞ tr-êng. Cã thÓ ¸p dông mét trong hai ph-¬ng ph¸p tÝnh phô gi¸ nh- sau: - §Æt ra khung phô gi¸, cã møc phô gi¸ tèi thiÓu vµ møc phô gi¸ tèi ®a, ch¼ng h¹n khung phô gi¸ tõ 4 - 10$/ tÊn nhiªn liÖu. Cø 3 th¸ng mét lÇn, c¨n cø vµo sù t¨ng gi¶m cña chi phÝ trung b×nh mµ C«ng ty ®iÒu chØnh t¨ng gi¶m phô gi¸ cho phï hîp. - LÊy tû lÖ phô gi¸ b»ng 2% víi chi phÝ trung b×nh. Khi chi phÝ trung b×nh t¨ng th× phô gi¸ t¨ng, khi phÝ trung b×nh gi¶m th× phô gi¸ gi¶m. Nh÷ng ph-¬ng ph¸p tÝnh phô gi¸ trªn sÏ gióp C«ng ty x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ b¸n phï hîp, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng µ c¸c h·ng Hµng kh«ng néi ®Þa. - Gi¸ b¸n cho c¸c h·ng Hµng kh«ng quèc tÕ: §èi víi c¸c h·ng Hµng kh«ng quèc tÕ, tuy cã c¹nh tranh víi mét sè h·ng kinh doanh nhiªn liÖu trong khu vùc nh-ng C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam vÉn chiÕm -u thÕ ®éc quyÒn trong kinh doanh. Gi¸ b¸n cho c¸c h·ng Hµng kh«ng quèc tÕ, C«ng ty c¨n cø vµo gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong khu vùc. HiÖn nay, gi¸ b¸n dÇu JET.A1 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho c¸c h·ng Hµng kh«ng quèc tÕ cã ký hîp ®ång mua nhiªn liÖu víi C«ng ty vµ cã quyÒn bay th-êng xuyªn ®Õn ViÖt Nam tõ 310 - 320% tÊn gi¸ b¸n cho c¸c h·ng Hµng kh«ng quèc tÕ kh«ng ký víi C«ng ty lµ 360$/ tÊn. So víi c¸c n-íc trong khu vùc, møc gi¸ trªn ®· ®-îc c¸c kh¸ch hµng chÊp nhËn. §Ó kÝch thÝch tiªu thô, C«ng ty ®· gi¶m 40$/ tÊn nhiªn liÖu cho c¸c h·ng cã chuyÕn bay th-êng xuyªn ®Õn ViÖt Nam. ChÝnh s¸ch gi¸ ®ã lµ ®óng, cÇn thiÕt nh-ng ch-a mang tÝnh khoa häc vµ hîp lý. C«ng ty nªn ®Þnh gi¸ thÊp h¬n gi¸ trung b×nh ®Ó thu hót kh¸ch hµng, giµnh thÞ tr-êng, nghÜa lµ ph¶i t×m mäi c¸ch gi¶m tèi ®a chi phÝ ®Ó gi¶m gi¸ thµnh. ViÖc ®Þnh gi¸ thÊp h¬n gi¸ tring b×nh sÏ cã t¸c dông sau: - ThÞ tr-êng rÊt nh¹y c¶m víi gi¸, gi¸ thÊp sÏ gãp phÇn më réng thÞ tr-êng. - T¨ng khèi l-îng tiªu thô dÇu JET.A1 - Khi t¨ng khèi l-îng tiªu thô sÏ gi¶m chi phÝ b×nh qu©n - Gi¸ thÊp lµ ®iÒu kh«ng hÉp dÉn ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn cãvµ tiÒm Èn - C«ng ty cÇn cã chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng mua nhiªn liÖu víi sè l-îng lín, thanh to¸n sím... Lµm nh- vËy sÏ kÝch thÝch ®-îc kh¸ch hµng tËp trung mua nhiªn liÖu cña C«ng ty, gi¶m mua nhiªn liÖu cña c¸c h·ng kh¸c. C«ng ty cã thÓ x¸c ®Þnh gi¸ cã triÕt khÊu nh- sau: - Gi¶m 1,5% gi¸ b¸n/ tÊn nhiªn liÖu cho nh÷ng kh¸ch hµng ký mua nhiªn liÖu víi sè l-îng tõ 5.000 tÊn - 10.000 tÊn trong mét n¨m. - Gi¶m 5% gi¸ b¸n/ tÊn nhiªn liÖu cho nh÷ng kh¸ch hµng ký mua nhiªn liÖu víi s« l-îng trªn 10.000 tÊn trong mét n¨m. * Gi¶i ph¸p 5: H×nh thµnh bé phËn Marketing vµ tæ chøc ho¹t ®éng Marketing: Trong c¬ chÕ thÞ tr-ênghiÖn nay, vay trß cña ho¹t ®éng Marketing lµ v« cïng quan träng vµ kh«ng thÓ thiÕu ®-îc. Ho¹t ®éng Marketing lµ ph-¬ng tiÖn cña C«ng ty giíi thiÖu vÒ m×nh, lµ c«ng cô hç trî ho¹t ®éng b¸n hµng nh»m ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, hµng ho¸. HiÖn nay, c¸c ho¹t 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®éng Marketing cña C«ng ty x¨ng dÇu Hµng kh«ng ViÖt Nam cßn nghÌo nµn, ch-a t-¬ng xøng v¬i tÇm cì cña mét doanh nghiÖp cã quy m« lín. Ho¹t ®éng Marketing ch-a phï hîp. §Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng Marketing, C«ng ty cÇn chó ý ®Õn c¸c biÖn ph¸p tæ chøc còng nh- c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý. ViÖc tæ chøc ho¹t ®éng Marketing trong C«ng ty ph¶i dùa trªn c¬ së cña chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ néi dung cña Marketing, còng nh- ®iÒu kiÖn cô thÓ cña C«ng ty. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ cña Marketing, c«ng ty cÇn tæ chøc mét c¸ch cã hÖ thèng, cÇn thµnh lËp mét phßng Marketing, trong c¬ cÊu bé m¸y cña C«ng ty. + Biªn chÕ cña phßng Marketing gåm: 7 ng-êi - 01 tr-ëng phßng, 01 phã phßng - 01 chuyªn viªn nghiªn cøu thÞ tr-êng - 01 chuyªn viªn phô tr¸ch kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch Marketing - 01 chuyªn viªn lµm c«ng t¸c qu¶ng c¸o - 01 chuyªn viªn lµm c«ng t¸c xóc tiÕn b¸n hµng - 01 chuyªn viªn lµm c«ng t¸c chÝnh s¸ch gi¸ c¶ Khi thµnh lËp phßng Marketing, C«ng ty ph¶i tuyÓn dông vµ tr¶ l-¬ng cao cho 7 nh©n viªn míi nµy. C¸ch tÝnh l-¬ng cho 7 nh©n viªn nµy ®-îc tÝnh theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ n-íc. + NhiÖm vô cña phßng Marketing lµ: - Nghiªn cøu thÞ tr-êng - Nghiªn cøu s¶n phÈm vµ phèi hîp thiÕt kÕ s¶n phÈm míi - Nghiªn cøu vsµ thùc hiÖn c¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao uy tÝn cña s¶n phÈm vµ uy tÝn cña C«ng ty. - Nghiªn cøu x©y dùng chÝnh s¸ch gi¸ c¶. - ThiÕt lËp hÖ thèng ph©n phèi - Xóc tiÕn yÓm trî b¸n hµng 20
- Xem thêm -