Tài liệu Một số biện pháp giúp học sinh tìm hiểu về từ ghép, từ láy

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 44 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Saùng kieán kinh nghieäm : PHÖÔNG PHAÙP TÌM HIEÅU TÖØ GHEÙP VAØ TÖØ LAÙY... LÔØI NOÙI ÑAÀU 1. Lyù do choïn ñeà taøi: Trong quaù trình daïy hoïc lôùp 4A toâi nhaän thaáy moân Tieáng Vieät laø moät trong nhöõng moân hoïc coù nhieàu khoù khaên nhaát khi truyeàn taûi noäi dung kieán thöùc cho hoïc sinh. Chuùng ta laø ngöôøi Vieät, daïy tieáng meï ñeû cho hoïc sinh cuõng laø ngöôøi Vieät. Nhöng coù bao giôø chuùng ta nhaän thaáy mình hieåu veà tieáng meï ñeû cuûa mình moät caùch saâu saéc chöa? Thì coù leã chöa bao giôø coù ngöôøi naøo daùm khaúng ñònh ñieàu ñoù. Tieáng vieät laø moân hoïc phöùc taïp nhaát vì tieáng vieät coù caáu truùc phöùc taïp vaø ña daïng veà nghóa. Ñaëc bieät laø phaân moân Luyeän töø vaø caâu. Khi daïy tieát luyeän töø vaø caâu ña soá giaùo vieân chæ baùm saùt giaùo aùn ñeå thöïc hieän noäi dung. Laøm nhö theá chæ môùi laø moät böôùc thöïc hieän maùy moùc, tuy ñaõ ñaït ñöôïc yeâu caàu veà noäi dung cô baûn nhöng chöa phaùt huyeát nhöõng phöông phaùp chuyeån taûi veà noäi dung cuõng nhö phöông phaùp moät caùch saâu saéc hôn. Ñeà taøi“Moät soá phöông phaùp tìm hieåu töø laùy vaø töø gheùp cho hoïc sinh lôùp 4A” chính laø moät yù kieán nhoû maø baûn thaân toâi trình baøy sau ñaây nhaèm goùp phaàn thöïc hieän toát phaân moân Luyeän töø vaø caâu noùi rieâng vaø moân tieáng vieät lôùp 4A noùi chung taïi tröôøng tieåu hoïc ...................... Ñeà xuaát nhöõng bieän phaùp thieát yeáu, coù tính khaû thi ñeå goùp phaàn naâng cao chaát löôïng daïy vaø hoïc moân tieáng vieät trong nhaø tröôøng tieåu hoïc hieän nay. 2/ Ñoái töôïng vaø nhieäm vuï ñeà taøi: Döïa treân yeâu caàu cuûa noäi dung, ñoái töôïng nghieân cöùu ñeà taøi laø caùc em hoïc sinh lôùp 4A tröôøng tieåu hoïc ...................... Nhieäm vuï nghieân cöùu cuûa ñeàn taøi goàm : - Vai Nghieân cöùu lyù thuyeát veà töø laùy. - Tìm hieåu veà thöïc traïng chaát löôïng moân Luyeän töø vaø caâu - Ñeà xuaát moät soá bieän phaùp nhaèm naâng cao keát quaû daïy hoïc moân Tieáng Vieät noùi chung vaø naâng cao hieäu quaû daïy – hoïc phaân moân Luyeän töø vaø caâu noùi rieâng Thöïc hieän : .................................................................................................................................1 Saùng kieán kinh nghieäm : PHÖÔNG PHAÙP TÌM HIEÅU TÖØ GHEÙP VAØ TÖØ LAÙY... 3/ Phöông phaùp nghieân cöùu. a. Phöông phaùp ñieàu tra (khaûo saùt): Toâi söû duïng phöông phaùp naøy nhaèm tieán haønh khaûo saùt thöïc teá vieäc daïy hoïc phaân moân Luyeän töø vaø caâu ñeå laáy caên cöù laøm noäi dung nghieân cöùu cuûa ñeà taøi. b. Phöông phaùp troø chuyeän. Döïa treân nhöõng soá lieäu ñaõ ñöôïc khaûo saùt töø thöïc teá, keát hôïp vôùi luaän chöùng cuûa ñeà taøi. Toâi tieán haønh troø chuyeän vôùi moät soá giaùo vieân coù kinh nghieäm giaûng daïy ñeå tìm hieåu theâm veà nguyeân nhaân daïy hoïc phaân moân Luyeän töø vaø caâu trong tröôøng tieåu hoïc ...................... c. Phöông phaùp toång hôïp : Khi ñaõ coù nhöõng tö lieäu thu thaäp ñöôïc qua khaûo saùt taïi tröôøng tieåu hoïc ....................., keát hôïp vôùi chöùng cöù ñaõ ñöôïc phaân tích. Toâi tieán haønh toång hôïp vaø keát luaän veà noäi dung nghieân cöùu. Töø ñoù coù cô sôû ñeå ñeà xuaát moät soá bieän phaùp daïy hoïc coù tính khaû thi ñoái vôùi phaân moân Luyeän töø vaø caâu. Ngoaøi ra toâi coøn söû duïng theâm moät soá phöông phaùp khaùc phuïc vuï cho quaù trình nghieân cöùu vaø xöû lyù ñeà taøi. 2.) Phaïm vi ñeà taøi: Do ñieàu kieän haïn cheá veà thôøi gian cuõng nhö ñieàu kieân khaùch quan neân ñeà taøi naøy toâi chæ taäp trung nghieân cöùu veà moät soá phöông phaùp tìm hieåu töø laùy vaø töø gheùp trong phaân moân luyeän töø vaø caâu. Ñeà xuaát caùc bieän phaùp ñeå naâng cao tieát daïy luyeän töø vaø caâu nhaèm thöïc hieän thaéng lôïi nhieäm vuï cuûa moân hoïc taäp ñoïc noùi rieâng vaø thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu giaùo duïc hoïc sinh lôùp 4A noùi chung maø nhaø tröôøng ñaõ giao phoù. Thöïc hieän : .................................................................................................................................2 Saùng kieán kinh nghieäm : PHÖÔNG PHAÙP TÌM HIEÅU TÖØ GHEÙP VAØ TÖØ LAÙY... PHAÀN THÖÙ NHAÁT : THÖÏC TRAÏNG I/ NGHIEÂN CÖÙU TÌNH HÌNH LÔÙP 4A : 1. Khoù khaên vaø thuaän lôïi : a) Thuaän lôïi : Nhìn chung hoïc sinh lôùp 4A coù soá hoïc sinh chuû yeáu laø con em gia ñình coù ñieàu kieän kinh teá oån ñònh, ña soá gia ñình caùc em ñeàu quan taâm ñeán vieäc hoïc taäp cuûa con em mình. Caùc em ñeàu ngoan,chaêm chæ, bieát vöôn leân ñeå khaéc phuïc nhöõng khoù khaên trong hoïc taäp. Ban laõnh ñaïo nhaø tröôøng raát quan taâm vaø taïo moïi ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå giuùp caùc em hoïc taäp toát hôn. b. Khoù khaên : Phaàn lôùn hoïc sinh lôùp 4A laø con em gia ñình noâng nghieäp caùc em phaûi thöôøng xuyeân giuùp gia ñình trong coâng vieäc nhaø neân thöôøng khoâng coù nhieàu thôøi gian luyeän taäp ôû nhaø ñieàu ñoù aûnh höôûng khoâng nhoû ñeán vieäc hoïc taäp cuûa caùc em ôû lôùp. Beân caïnh ñoù ñòa baøn daân cö khaù roäng, soá hoïc sinh coù nhaø xa chieám vò trí khaù ñoâng. Moät soá em do gia ñình laøm ngheà töï do neân thöôøng khoâng quan taâm ñeán vieäc hoïc taäp cuûa con caùi. III. NHÖÕNG NGUYEÂN NHAÂN Nguyeân nhaân chuû yeáu daãn ñeán chaát löôïng cuûa lôùp khi hoïc phaân moân luyeän töø vaø caâu : Do chöa coù söï ñaàu tö veà kieán thöùc cuûa gia ñinh boá meï. Caùc em chöa coù ñieàu kieän tieáp xuùc vôùi moâi tröôøng, xaõ hoäi roäng, söï giao löu ngoân ngöõ cuûa caùc em coøn haïn cheá. Nhöõng kyõ naêng cô baûn trong khi hoïc luyeän töø vaø caâu caùc em vaãn naém chöa chaéc. Voán töø cuûa caùc em coøn ít, vì theá khi gaëp nhöõng töø xa laï, caùc em chöa hieåu nghóa maø caùch giaûng nghóa cuûa giaùo vieân laïi thoaùt ly vaên caûnh hoaëc sa vaøo ñònh nghóa tröøu töôïnglaøm hoïc sinh khoù hieåu. Phöông phaùp truyeàn taûi cuûa moät soá giaùo vieân coøn khoâ cöùng, maùy moùc chöa ñaáp öùng kòp thôøi veà yeâu caàu baøi daïy. Toùm laïi, vieäc caùc em naém kieán thöùc veà phaân moân luyeän töø vaø caâu chöa chuaån chöa laø do nhieàu nguyeân nhaân, nhöng moät trong nhöõng nguyeân nhaân quan troïng laø do giaùo vieân chöa phaùt huy heát khaû naêng tìm hieåu, ñaøo saâu kien thöùc ñeå giaûng daïy phaân moân luyeän töø vaø caâu vaø hoïc sinh coøn ít thôøi gian nghieân cöùu vaø hoïc taäp trong caùc tieát hoïc ôû tröôøng vaø ôû gia ñình. Thöïc hieän : .................................................................................................................................3 Saùng kieán kinh nghieäm : PHÖÔNG PHAÙP TÌM HIEÅU TÖØ GHEÙP VAØ TÖØ LAÙY... PHAÀN THÖÙ HAI : CAÙC GIAÛI PHAÙP Trong phaân moân luyeän töø vaø caâu, thöïc teá khi daïy töø laùy vaø töø gheùp ôû lôùp 4A, hoïc sinh hay luùng tuùng khi nhaän daïng töø gheùp vaø töø laùy. Coù moät soá töø gheùp daïnh laùy maø hoïc sinh thaäm chí caû giaùo vieân hay nhaàm laãn. Sau ñaây laø moät soá kinh nghieäm khi nhaän bieát veà töø gheùp vaø töø laùy. Caùch nhaän bieát töø laùy: 1/Khaùi nieäm veà töø laùy: Töø laùy laø töø ñöôïc caáu taïo töø hai tieáng (aâm tieát) trôû leân trong ñoù caùc boä phaän tieáng ñöôïc laùy laïi hoaëc laùy laïi hoaøn toaøn.Trong töø laùy giöõa caùc tieáng coù quan heä veà maët aâm thanh vôùi nhau trong ñoù coù ít nhaát moät tieáng khoâng coù nghóa. Ví du:;Vui veû,ñeïp ñeõ, khoûe khoaén, laïnh luøng... Sau ñaây chuùng ta tìm hieåu theâm caùc quan heä veà aâm, quan heä veà thanh vaø quan heä veà nghóa trong töø laùy. ĐỂ NHẬN ĐẦY ĐỦ NỘI DUNG, MỜI QUÝ THẦY CÔ BẤM VÀO ĐÂY: http://tailieugiaoduc.edu.vn/t.aspx?id=317 Thöïc hieän : .................................................................................................................................4
- Xem thêm -