Tài liệu Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 MỤC LỤC Noäi dung 1.Toùm taét ñeà taøi 2.Giôùi thieäu 3. Phöông phaùp 3.1. Khaùch theå nghieân cöùu 3.2. Thieát keá nghiên cứu 3.3.Quy trình nghieân cöùu 4.Phaân tích döõ lieäu vaø baøn luaän keát quaû5 3.4. Ño löôøng và thu thập dữ liệu 5.Keát luaän vaø khuyeán nghò 6.Taøi lieäu tham khaûo 7. Phuï luïc cuûa ñeà taøi GDMT trong baøi hoïc55:Thực vật góp phần điều hòa khí hậu Ñeà kieåm tra sau taùc ñoäng9 GDMT trong baøi hoïc 59:Bảo vệ sự đa dạng của thực vật Ñaùp aùn baøi kieåm tra sau taùc ñoäng Baûng ñieåm lôùp thöïc nghieäm Baûng ñieåm lôùp ñoái chöùng Giáo viên: Trần Thị Hạnh - Trường THCS Bình Mỹ -1- Năm học 2013-2014 Trang 2 3 4 4 4 5 6 7 8 8 8 10 11 12 13 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 Tên đề tài : một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 Tên tác giả : Trần Thị Hạnh, trường THCS Bình Mỹ. 1.TÓM TẮT ĐỀ TÀI Môi trường là không gian sinh sống của con người và sinh vật.Đó khoâng chæ là nơi tồn tại, sinh trưởng, phát triển mà coøn là nôi lao động và nghỉ ngơi, hưởng thụ và trau dồi những nét văn hoá, thẩm mĩ,…Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mçi ngêi chóng ta cµng c¶m thÊy những tác hại to lớn cña sù « nhiÔm m«i trêng đã gây nhiều hậu quả nghiêm trọng đến sự sống. §ã chÝnh lµ hËu qu¶ cña nh÷ng hµnh ®éng thiÕu hiÓu biÕt cña mçi ngêi nãi riªng vµ cña một số bộ phận trong céng ®ång nãi chung. H¬n lóc nµo hÕt, mçi ngêi ®Òu nhËn thÊy cÇn ph¶i chÊn chØnh l¹i nh÷ng hµnh ®éng cña chÝnh m×nh, cÇn quan t©m ch¨m sãc cho m«i trêng bao quanh ta, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña chÝnh m×nh vµ thÕ hÖ con ch¸u mai sau. Cïng chung mét mong muèn v× mét m«i trêng xanh – s¹ch - ®Ñp, Bé gi¸o dôc §µo t¹o ®· tiÕn hµnh chØ ®¹o viÖc tÝch hîp gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng vµo mét sè m«n häc tõ n¨m häc 2008 – 2009. Trong ®ã, viÖc tÝch hîp gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng trong c¸c môn học:lí, hoá, sinh, văn, sử, địa, GDCD, công nghệ sÏ gióp c¸c em tiÕp thu mét c¸ch nhÑ nhµng, hiÖu qu¶ th«ng qua c¸c trß ch¬i, c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn, t«i xin m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng cho häc sinh th«ng qua bộ môn sinh học lớp 6” Giải pháp của tôi là sử dụng một số biện pháp để giáo dục môi trường thông qua bộ môn sinh học 6 thay vì chỉ sử dụng các hình ảnh tĩnh trong SGK và coi đó là điều áp đặt đối với học sinh. Nghiên cứu được tiến hành nghieân cöùu taïi THCS Bình Mỹ vaø ñöôïc aùp duïng taïi trường THCS Bình Myõ trên hai nhóm tương đương: hai lớp 6 .Lớp 6A là lớp thực nghiệm. Lớp 6B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy các bài 55, 59( sinh học 6) Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 7,75; điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 7,0. Kết quả kiểm chứng t-test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp Giáo viên: Trần Thị Hạnh - Trường THCS Bình Mỹ -2- Năm học 2013-2014 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng sử dụng các biện pháp giáo dục môi trường trong dạy học làm nâng cao khả năng nhận thức của học sinh về việc bảo vệ môi trường và ý thức tích cực tự giác được nhân lên rõ rệt. 2.GIỚI THIỆU Kể từ năm học 2008-2009 Bộ GD& ĐT xây dựng bộ tài liệu tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong các môn học nhưng hiện nay vẫn có nhiều giáo viên xem nhẹ vấn đề này, chỉ chú tâm đến việc dạy các kiến thức mới cho học sinh nên ý thức của học sinh trong việc bảo vệ môi trường là chưa cao.Chính vì lẽ đó, tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu giúp cho học sinh lớp 6 qua các giờ học môn sinh học tích cực hơn, sôi nổi hơn, đồng thời ý thức của các em về vấn đề môi trường là tự giác tích cực và cần thiết chứ không gượng ép, bắt buộc. Qua việc thăm lớp, dự giờ khảo sát trước tác động, chúng tôi thấy giáo viên chỉ áp đặt, thông báo cho học sinh phải thế này, thế kia...là chủ yếu. Kết quả là học sinh bị ép buộc, không tự giác nên ý thức và vận dụng vào thực tế chưa cao. Để thay đổi hiện trạng trên, đề tài nghiên cứu này thay cho các câu hỏi suôn, buồn tẻ, áp đặt để tạo sôi nổi, hứng thú cho học sinh. Giải pháp thay thế: Đưa các biện pháp giáo dục môi trường gây hứng thú cho học sinh trong giờ sinh học, như phương pháp tổ chưc một số trò chơi, đóng vai,thaûo luận nhoùm,...baøn veà caùc vaán ñeà moâi tröôøng Về vấn đề GDMT cho học sinh , đã có nhiều bài viết được trình bày trong caùc saùng kieán liên quan. Ví dụ: - Sáng kiến kinh nghiệm: GDMT cho học sinh thông qua giờ sinh hoạt lớp của giáo viên Phạm Thị Thanh Huyền- THCS Đông Mỹ. Các đề tài, sáng kiến này đều bàn về thực trạng ô nhiễm môi trường, các cách tổ chức hoạt động ngoại khoá về môi trường, GDMT thông qua giờ sinh hoạt lớp,...chưa có tài liệu, đề tài nào đi sâu vào việc sử dụng các biện pháp gây hứng thú cho học sinh nhằm GDMT thông qua bộ môn sinh học 6 Tôi nghiên cứu với mong muốn có một nghiên cứu cụ thể hơn và đánh giá được hiệu quả của việc đổi mới PPDH thông qua việc sử dụng các biện pháp gây hứng thú cho học sinh trong giờ sinh học tạo không khí vui vẽ, thoải mái. Qua đó, học sinh tự khám phá ra kiến thức khoa học, dồng thời học sinh tự giác ý thức được việc cần thiết phải BVMT giúp các em gần gũi thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên. Giáo viên: Trần Thị Hạnh - Trường THCS Bình Mỹ -3- Năm học 2013-2014 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 Vấn đề nghiên cứu: Việc sử dụng các biện pháp GDMT thông qua bộ môn sinh học có gây hứng thú và nâng cao ý thức tự giác của học sinh lớp 6 trong việc BVMT không? Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng các biện pháp GDMT thông qua bộ môn sinh học sẽ gây hứng thú và nâng cao ý thức tự giác của học sinh lớp 6 trong việc BVMT. 3.PHƯƠNG PHÁP 3.1. Khách thể nghiên cứu Tôi lựa chọn trường THCS Bình Myõ vì trường có những điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu ứng dụng. * Giáo viên: Hai cô giáo giảng dạy môn sinh học hai lớp 6 có tuổi đời và tuổi nghề tương đương nhau và đều là giáo viên giỏi cấp trường trong nhiều năm, có lòng nhiệt tình và trách nhiệm cao trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh. 1.- Trần Thị Hạnh – Giáo viên dạy sinh học lớp 6A (Lớp thực nghiệm) 2. Nguyễn Thị Lợi – Giáo viên dạy sinh học lớp 6B (Lớp đối chứng) * Học sinh: Hai lớp được chọn tham gia nghiên cứu có nhiều điểm tương đồng nhau về tỉ lệ giới tính, độ tuổi. Cụ thể như sau: Bảng 1. Giới tính và thành phần độ tuổi của HS lớp 6 trường THCS Bình Mỹ. Giới tính Độ tuổi Tổng số Nam Nữ 2002 2003 Lớp 6A 32 19 13 2 30 Lớp 6 B 32 17 15 1 31 Về ý thức học tập, tất cả các em ở hai lớp này đều tích cực, chủ động. Về thành tích học tập của năm học trước, hai lớp tương đương nhau về điểm số của tất cả các môn học. 3.2. Thiết kế Chọn hai lớp nguyên vẹn: lớp 6A là nhóm thực nghiệm và 6B là nhóm đối chứng. Chúng tôi dùng bài kiểm tra được thiết kế riêng dưới dạng trắc nghiệm làm bài kiểm tra trước tác động. Kết quả kiểm tra cho thấy điểm trung bình của hai nhóm có sự khác nhau, do đó chúng tôi dùng phép kiểm chứng T-Test để kiểm chứng sự chênh lệch giữa điểm số trung bình của 2 nhóm trước khi tác động. Kết quả: Bảng 2. Kiểm chứng để xác định các nhóm tương đương Giáo viên: Trần Thị Hạnh - Trường THCS Bình Mỹ -4- Năm học 2013-2014 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 Đối chứng 6,2 Thực nghiệm 6,5 TBC p= 0,115 p = 0,115 > 0,05, từ đó kết luận sự chênh lệch điểm số trung bình của hai nhóm thực nghiệm và đối chứng là không có ý nghĩa, hai nhóm được coi là tương đương. Sử dụng thiết kế 2: Kiểm tra trước và sau tác động đối với các nhóm tương đương (được mô tả ở bảng 2): Bảng 3. Thiết kế nghiên cứu Nhóm Kiểm tra trước TĐ Tác động Thực nghiệm O1 Dạy học có sử dụng biện pháp GDMT trong môn sinh học O2 O3 Đối chứng KT sau TĐ Dạy học không sử dụng biện pháp GDMT trong môn sinh học ở thiết kế này, chứng tôi sử dụng phép kiểm chứng T-Test độc lập O4 3.3. Quy trình nghiên cứu * Chuẩn bị bài của giáo viên: - Cô Lợi dạy lớp đối chứng: Thiết kế kế hoạch bài học không sử dụng các biện pháp GDMT, quy trình chuẩn bị bài như bình thường. - Tôi: Thiết kế kế hoạch bài học có sử dụng các biện pháp GDMT thông qua bộ môn giảng dạy và tham khảo các bài giảng của đồng nghiệp * Tiến hành dạy thực nghiệm: Thời gian tiến hành thực nghiệm vẫn tuân theo kế hoạch dạy học của nhà trường và theo thời khóa biểu để đảm bảo tính khách quan. Cụ thể: Bảng 4. Thời gian thực nghiệm 55Th Môn/Lớp ực vật góp phần điều hòa khí hậuThứ ngày BaSinh học Sinh học 6 6 19/4/2014 Saùu Giáo viên: Trần Thị Hạnh Tiết theo PPCT 59 Tên bài dạy Bảo vệ sự đa dạng của thực vật - Trường THCS Bình Mỹ -5- Năm học 2013-2014 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 18/3/2014 3.4. Đo lường và thu thập dữ liệu Bài kiểm tra trước tác động là bài trắc nghiệm được thiết kế riêng. Bài kiểm tra sau tác động là bài kiểm tra sau khi học xong các bài 55, 59, do 2 giáo viên dạy lớp 6A, 6B và người nghiên cứu đề tài thiết kế (xem phần phụ lục). Bài kiểm tra sau tác động gồm 7 câu hỏi trong đó có 4 câu hỏi trắc nghiệm dạng nhiều lựa chọn, 1 caâu ñieàn khuyeát và 2 câu hỏi tự luận. * Tiến hành kiểm tra và chấm bài Sau khi thực hiện dạy xong các bài học trên, chúng tôi tiến hành bài kiểm tra ý thức học sinh (nội dung kiểm tra trình bày ở phần phụ lục). Sau đó người nghiên cứu cùng cô giáo Thảo tiến hành chấm bài theo đáp án đã xây dựng. 4.PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ Bảng 5. So sánh điểm trung bình bài kiểm tra sau tác động Đối chứng 7,0 1,14 Thực nghiệm 7,75 0,52 ĐTB Độ lệch chuẩn Giá trị P của T- test 0,00002 Chênh lệch giá trị TB chuẩn 0,66 (SMD) Như trên đã chứng minh rằng kết quả 2 nhóm trước tác động là tương đương. Sau tác động kiểm chứng chênh lệch ĐTB bằng T-Test cho kết quả P = 0,00002, cho thấy: sự chênh lệch giữa ĐTB nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng rất có ý nghĩa, tức là chênh lệch kết quả ĐTB nhóm thực nghiệm cao hơn ĐTB nhóm đối chứng là không ngẫu nhiên mà do kết quả của tác động. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn SMD = 7, 75  7, 0  0, 66 . Điều đó cho thấy 1,14 mức độ ảnh hưởng của dạy học có sử dụng caùc bieän phaùp gaây höùng thuù hoïc taäp nhaèm GDMT cho hoïc sinh thoâng qua moân sinh hoïc 6 đến TBC học tập của nhóm thực nghiệm là lớn. Giáo viên: Trần Thị Hạnh - Trường THCS Bình Mỹ -6- Năm học 2013-2014 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 Giả thuyết của đề tài “Sử dụng các biện pháp GDMT thông qua bộ môn sinh học sẽ gây hứng thú và nâng cao ý thức tự giác của học sinh lớp 6 trong việc BVMT ” đã được kiểm chứng. Hình 1. Biểu đồ so sánh ĐTB trước tác động và sau tác động của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng BÀN LUẬN Kết quả của bài kiểm tra sau tác động của nhóm thực nghiệm là TBC= 7,75, kết quả bài kiểm tra tương ứng của nhóm đối chứng là TBC = 7,0. Độ chênh lệch điểm số giữa hai nhóm là 0,75; Điều đó cho thấy điểm TBC của hai lớp đối chứng và thực nghiệm đã có sự khác biệt rõ rệt, lớp được tác động có điểm TBC cao hơn lớp đối chứng. Chênh lệch giá trị trung bình chuẩn của hai bài kiểm tra là SMD = 0,66. Điều này có nghĩa mức độ ảnh hưởng của tác động là lớn. Phép kiểm chứng T-test ĐTB sau tác động của hai lớp là p=0.00002< 0.001. Kết quả này khẳng định sự chênh lệch ĐTB của hai nhóm không phải là do ngẫu nhiên mà là do tác động. * Hạn chế: Nghiên cứu này sử dụng các bieän phaùp gaây höùng thuù nhaèm GDMT cho hoïc sinh thoâng qua moân sinh hoïc 6 là một giải pháp rất tốt nhưng để sử dụng có hiệu quả, người giáo viên cần phả biết thiết kế kế hoạch bài học hợp lí, coù thôøi gian ñaàu tö suy nghó, toå chöùc caùc hình thöùc phong phuù nhaèm loâi cuoán hoïc sinh. 5.KẾT LUẬN VÀ khuyẾn NGHỊ * Kết luận: Việc sử dụng các bieän phaùp gaây höùng thuù nhaèm GDMT cho hoïc sinh thoâng qua moân sinh hoïc 6 ở trường THCS Bình Mỹ thay thế cho các hình ảnh tĩnh có trong SGK đã nâng cao hiệu quả học tập, yù thöùc töï giaùc trong vieäc BVMT của học sinh. * Khuyến nghị Giáo viên: Trần Thị Hạnh - Trường THCS Bình Mỹ -7- Năm học 2013-2014 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 Đối với các cấp lãnh đạo: neân taïo ñieàu kieän ñeå thieát bò cuûa tröôøng mua nhieàu loaïi saùch tham khaûo veà toå chöùc caùc troø chôi, hoaït ñoäng ngoaïi khoaù veà vaán ñeà moâi tröôøng . Đối với giáo viên: không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để hiểu biết về caùc vaán ñeà noùng xoay quanh moâi tröôøng, phaûi bieát linh hoaït, phoái hôïp trong khaâu thieát keá noäi dung hoïc nhaèm gaây höùng thuù cho hoïc sinh. Với kết quả của đề tài này, chúng tôi mong rằng các bạn đồng nghiệp quan tâm, chia sẻ và đặc biệt là đối với giáo viên giảng daïy caùc moân hoïc coù tích hôïp ,loàng gheùp GDMT nhö:moân sinh, hoaù, coâng ngheä,…để tạo hứng thú và nâng cao kết quả học tập cho học sinh. 6.TÀI LIỆU THAM KHẢO - Taøi lieäu nghieân cöùu khoa hoïc sö phaïm öùng duïng. Dự aùn Việt Bỉ - Bộ GD&ĐT. -Ñeà taøi:saùng kieán kinh nghieäm“GDMT cho hoïc sinh thoâng qua giôø sinh hoaït lôùp ”cuûa giaùo vieân Phaïm Thò Thanh Huyeàn, tröôøng THCS Ñoâng Myõ. - Tài liệu hội thảo tập huấn: Giaùo duïc Baûo veä moâi tröôøng trong moân sinh hoïc trung hoïc cô sôû – Nhaø xuaát baûn Giaùo Duïc. 7.PHỤ LỤC CỦA ĐỀ TÀI A. KẾ HOẠCH BÀI HỌC A1. GDMT trong bài học bµi 55:THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU I.Mục tiêu: 1. Kiến thức HS chứng minh được vai trò của thực vật trong việc: - Điều hòa lượng oxi và cacbonic trong không khí. - Làm giảm ô nhiễm môi trường 2. Kĩ năng Khả năng vận dụng kiễn thức cũ vào bài học mới để hình thành kiến thức mới và giải thích hiện tượng thực tế. 3. Thái độ Rèn cho HS ý thức bảo vệ thực vật, trồng thêm cây xanh Giáo viên: Trần Thị Hạnh - Trường THCS Bình Mỹ -8- Năm học 2013-2014 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 II. Chuẩn bị 1.GV: chia nhóm HS: mỗi nhóm 6 em 2.HS: Giấy khổ lớn A0, bút,… III. Hoạt động Sử dụng phương pháp hợp tác trong nhóm nhỏ (1) Làm việc chung cả lớp: -GV nêu vấn đề: GV nêu 4 câu hỏi sau: + Môi trường bị ô nhiễm là do những nguyên nhân nào? + Theo em, con người phải làm gì giúp cho bầu không khí ở thành phố trong lành hơn + Tại sao phải trồng nhiều cây xanh trong khu vực nhà máy? + Bản thân em, đã có những việc làm cụ thể nào để hạn chế ô nhiễm đến môi trường sống? (2) Làm việc theo nhóm: -Lớp được chia thành các nhóm nhỏ (6 em) được duy trì ổn định trong cả tiết học. - Các nhóm thảo luận và trình bày kết quả lên giấy khổ lớn. - Cử đaị diện trình bày. (3) Tổng kết GV tổng kết 4 vấn đề nêu ra trên cơ sở kết quả thảo luận của các nhóm. A2. GDMT trong bài học 59: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật I.Mục tiêu: -Học sinh vận dụng được mục đích của trò chơi vào việc BVMT. - Giúp học sinh có ý thức tốt trong việc BVMT,đặc biệt là phòng chống lâm tặc II. Chuẩn bị: 1.GV:14 tờ giấy A4, 100 cái kẹo gồm 20 màu đỏ, 20 màu xanh, 20 màu trắng, 20 màu tím, 20 màu vàng. 2.HS: giấy khổ lớn, bút lông III. Hoạt động: -GV chọn 14 HS, đóng các vai sau(lấy giấy khổ A4 viết chữ rồi dán lên lưng áo mỗi HS): 3 cán bộ kiểm lâm, 2 thợ săn, 2 người khai thác gỗ lậu, 2 người buôn gỗ lậu, 2 người đân địa phương, 2 người dân kinh tế mới, 1 thầy lang đi hái thuốc. -GV thoâng baùo hình thöùc chôi vaø xeáp raûi raùc caùc vieân keïo leân baøn GV vaø baøn thöù nhaát cuûa hoïc sinh. Giáo viên: Trần Thị Hạnh - Trường THCS Bình Mỹ -9- Năm học 2013-2014 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 -Troø chôi baét ñaàu: Caùc caùn boä kieåm laâm coá gaéng giöõ khoâng cho soá keïo treân(röøng) maát ñi;nhöõng ngöôøi khaùc tìm caùch ñeå laáy soá keïo keå caû duøng möu meïo caøng nhieàu caøng toát. -Troø chôi dieãn ra trong 5 phuùt roài döøng laïi. -Tieáp ñeán GV chuù thích theâm cho hoïc sinh:Ngöôøi kieåm laâm giöõ keïo (giöõ röøng), caùc baïn khaùc coá gaéng laáy keïo( nhöõng ngöôøi khai thaùc röøng traùi pheùp) -Sau ñoù höôùng daãn HS thaûo luaän nhoùm: + Ngöôøi kieåm laâm coù theå giöõ veïn toaøn soá keïo(röøng) khoâng? + Ñeå coù theå giöõ veïn toaøn soá keïo(röøng), ngöôøi kieåm laâm caàn söï hoã trôï cuûa ai? + Nhöõng ngöôøi hoã trôï caàn phaûi laøm gì ñeå giuùp ngöôøi kieåm laâm coù theå giöõ veïn toaøn soá keïo(röøng) -Sau thôøi gian thaûo luaän, caùc nhoùm cöû ñaïi dieän trình baøy keát quaû. -GV hoûi:Qua troø chôi , em haõy cho bieát yù nghóa cuûa troø chôi? Goïi HS traû lôøi: Baûo veä röøng laø traùch nhieäm cuûa moïi ngöôøi. II. ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG Đề Kiểm tra sau tác động Họ và tên: ....................................................... Lớp .................................. I. Traéc nghieäm A.Haõy khoanh troøn vaøo phöông aùn traû lôøi : 1. Loaïi naêng löôïng naøo sau ñaây không gaây oâ nhieãm moâi tröôøng a. Maët trôøi c. Haït nhaân b. Daàu moû d. Than 2. Vieäc laøm naøo sau ñaây laø baûo veä moâi tröôøng: a. Phun thuoác tröø saâu c.Chaët phaù röøng b. Troàng caây xanh d. Saên baét ñoäng vaät 3. Baûo veä röøng laø nhieäm vuï cuûa ai: a. Noâng daân b. Thaày thuoác c. Kieåm laâm d. Taát caû moïi ngöôøi daân 4. Gia ñình em xöû lí raùc thaûi sinh hoaït baèng caùch naøo sau ñaây Giáo viên: Trần Thị Hạnh - Trường THCS Bình Mỹ - 10 - Năm học 2013-2014 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 a. Vöùt xuoáng soâng b. Ñaøo hoá choân c. Ñoát chaùy d. UÛ laøm phaân B.Haõy ñieàn töø, cuïm töø thích hôïp vaøo choã troáng: Coù nhieàu nguyeân nhaân gaây oâ nhieãm moâi tröôøng nhöng nguyeân nhaân chuû yeáu laø do(1)............................................gaây ra.Ngoaøi ra oâ nhieãm coøn do moät soá hoaït ñoäng cuûa(2).................................... II.Töï luaän 1.Baûn thaân em ñaõ coù nhöõng haønh ñoäng gì ñeå baûo veä moâi tröôøng quanh khu vöïc tröôøng hoïc cuûa em? 2.Khi thaáy moät ngöôøi vöùt xaùc cheát suùc vaät xuoáng soâng, em seõ xöû lí nhö theá naøo? Giaûi thích vieäc laøm ñoù? ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA SAU TÁC ĐỘNG I. Traéc nghieäm. A.Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng : (1 điểm/caâu) 1. a 2.b 3. d 4.c B. Ñieàn khuyeát:moãi vò trí ñuùng 0,5 ñieåm (1)Hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi (2) töï nhieân II. Töï luaän 1.(2,5ñ)Baûn thaân em ñaõ coù nhöõng haønh ñoäng ñeå baûo veä moâi tröôøng quanh khu vöïc tröôøng hoïc cuûa em laø: - Khoângvöùt raùc böøa baõi, ñoå raùc ñuùng nôi quy ñònh - Khoâng beõ gaõy, chaët phaù caây xanh trong vöôøn tröôøng -Tham gia ñaày ñuû caùc buoåi lao ñoäng:troàng caây, chaêm soùc boàn hoa, caây caûnh,.. -Tuyeân truyeàn cho caùc baïn khaùc cuøng haønh ñoäng baûo veä moâi tröôøng. - Leân aùn caùc haønh vi sai traùi cuûa caùc baïn khaùc trong tröôøng,.... 2.(2,5ñ)Khi thaáy moät ngöôøi vöùt xaùc cheát suùc vaät xuoáng soâng, em seõ xöû lí nhö sau:Giaûi thích cho ngöôøi ñoù bieát laøm nhö theá laø khoâng ñuùng vaø khuyeân hoï khoâng bao giôø taùi phaïm nöõa maø neân xöû lí theo caùch ñaøo hoá choân saâu. Giáo viên: Trần Thị Hạnh - Trường THCS Bình Mỹ - 11 - Năm học 2013-2014 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 Giaûi thích vì khi vöùt xaùc cheát suùc vaät xuoáng soâng seõ gaây oâ nhieãm nguoàn nöôùc, gaây hoâi thoái oâ nhieãm khoâng khí xung quanh khu vöïc ño,ñoàng thời khoù phaân huyû xaùc cheát ñoù. BẢNG ĐIỂM LỚP THỰC NGHIỆM TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Họ và tên Voõ Thò Thu An Nguyeãn Thò Kim Anh Phuøng Thò Kim Anh Phaïm Thò Ngoïc Aùnh Phan Theá Baûo Cao Trí Baûo Ñaøo Vaên Bình Ngoâ Anh Boân Buøi Thò Dieãm Leâ vaên Dieän Traàn Thò Ngoïc Dung Ngoâ Thò Dung Leâ Thanh Ñaïi Leâ Thaønh Ñaït Phaïm Duy Ñaït Leâ Hoaøi Ñaït Ñaøo Ngoïc Ñeâ Leâ Thò Haûi Nguyeãn Thò Haèng(A) Nguyeãn Thò Haèng(B) Giáo viên: Trần Thị Hạnh Điểm kiểm tra trước tác động 5 6 7 6 7 7 8 5 6 7 5 7 6 7 6 6 7 7 6 8 - Trường THCS Bình Mỹ - 12 - Điểm kiểm tra sau tác động 6 7 8 7 9 8 9 6 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 9 Năm học 2013-2014 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nguyeãn Thò Hoàng Haïnh Phaïm Hoaøi Haûo Nguyeãn Duy Haäu Phan Thanh Hieàn Leâ Vaên Hieäp Huyønh Taán Hoà Phaïm Thò Hoaø Nguyeãn Hoaø Traàn Thò Hoaøi Nguyeãn Thanh Hoan Hoà Ngoïc Hoaøng Nguyeãn Ngoïc Hoàng 6 7 7 7 6 7 6 5 7 7 6 7 7 8 8 8 7 8 7 7 8 8 7 8 LỚP ĐỐI CHỨNG TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Họ và tên Cao Phaïm Ñình Haân Huyønh Vaên Huøng Döông Gia Huy Ngoâ Só Huy Phaïm Ñöùc Huy Nguyeãn Thò Huyeàn Leâ Vaên Kha Nguyeãn Thò Minh Khai Ñoaøn Ngoïc Khaûi Nguyeãn Thöôøng Kieät Nuyeãn Thò Kieàu Phan Thò YÙ Lan Phaïm Thò Hoàng Lan Phaïm Taán Laân Nguyeãn Thò Aùnh Linh Nguyeãn Thanh Loäc Leâ Thöøa Luaân Leâ Thò Lyù Toâ Ñoàng Mieân Ñaëng Thò Thaûo My Phan Thanh Nam Giáo viên: Trần Thị Hạnh Điểm kiểm tra trước tác động 5 6 7 5 5 7 8 5 5 6 5 5 5 6 5 8 5 5 5 8 5 - Trường THCS Bình Mỹ - 13 - Điểm kiểm tra sau tác động 6 6 7 6 6 8 8 5 6 7 5 6 5 6 5 8 5 6 6 8 6 Năm học 2013-2014 Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua môn sinh học 6 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Leâ Thaønh Nam Nguyeãn Thò Tuyeát Nga Nguyeãn Thò Vy Ngaân Leâ Thò Myõ Ngoïc Phaïm Thò Nguyeät Lyù Thò Nhung Phan Thò Nhung Huyønh Theá Nhöït Chaâu Vaên Phaåm Huyønh Höõu Phaän Nguyeãn Thò Kim Giáo viên: Trần Thị Hạnh 6 6 6 7 6 7 5 6 6 7 6 - Trường THCS Bình Mỹ - 14 - 7 6 6 7 6 7 5 6 7 8 7 Năm học 2013-2014 Duyệt của Hội đồng khoa học trường Bình Mỹ, ngày 08 tháng 1 năm 2015 Người viết Trần Thị Hạnh
- Xem thêm -