Tài liệu Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua giờ sinh hoạt lớp

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü MỤC LỤC PhÇn I - §Æt vÊn ®Ò I. Lý do chọn đề tài II. Mục đích, nhiÖm vô nghiªn cøu 1. Môc ®Ých nghiªn cøu 2. NhiÖm vô nghiªn cøu III. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu IV. Giíi h¹n - ph¹m vi nghiªn cøu V. I. II. III. 1. PhÇn II- Néi dung ®Ò tµi3 §èi tîng nghiªn cøu Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Các biện pháp tổ chức thùc hiÖn Thµnh lËp c©u l¹c bé em yªu m«i trêng xanh - s¹ch - ®Ñp 3. §Èy m¹nh c¸c phong trµo: V¨n nghÖ,vÏ tranh… vÒ chñ ®Ò m«i trêng7 2. Gi¸o viªn chñ nhiÖm vµ c¸n sù líp lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn 4. Ph¸t ®éng phong trµo trång c©y ®Çu xu©n theo g¬ng B¸c Hå 5. Tæ chøc cho häc sinh ký cam kÕt lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng 6. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t theo chñ ®Ò IV. KÕt qu¶ ®¹t ®îc V. Gi¸o ¸n minh häa PhÇn IV- Tµi liÖu tham kh¶o27 PHÇN iII- KẾT LUẬN & khuyÕn nghÞ S¸ng kiÕn kinh nghiÖm -1- Trang 2 3 3 3 3 3 4 4 5 7 7 7 7 8 8 16 17 28 GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü PhÇn i: §Æt vÊn ®Ò I. Lý do chän ®Ò tµi “Ng«i nhµ chung cña chóng ta, lµ tr¸i ®Êt mµu xanh bao la Ng«i nhµ chung cña chóng ta, lµ tr¸i ®Êt mµu xanh hiÒn hoµ” (Ng«i nhµ chung cña chóng ta – H×nh Phíc Liªn) Lêi bµi ca vang lªn nh¾c nhë mäi ngêi h·y cïng gãp phÇn nhá bÐ cña m×nh ®Ó x©y dùng mét tr¸i ®Êt lu«n xanh – s¹ch- ®Ñp, bëi ®ã lµ “ng«i nhµ chung cña chóng ta”. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cµng ngµy mçi ngêi chóng ta cµng c¶m thÊy ¸p lùc cña sù « nhiÔm m«i trêng ®ang ®Ì nÆng lªn chÝnh m×nh. §ã chÝnh lµ hËu qu¶ cña nh÷ng hµnh ®éng thiÕu hiÓu biÕt cña mçi ngêi nãi riªng vµ cña tõng bé phËn trong céng ®ång nãi chung. H¬n lóc nµo hÕt, mçi ngêi ®Òu nhËn thÊy cÇn ph¶i chÊn chØnh l¹i nh÷ng hµnh ®éng cña chÝnh m×nh, cÇn quan t©m ch¨m sãc cho m«i trêng bao quanh ta, t¹o ®iÒu kiÖn cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña chÝnh m×nh vµ thÕ hÖ con ch¸u mai sau. ViÖc b¶o vÖ m«i trêng tr¸i ®Êt cña chóng ta trong thêi ®¹i ngµy nay ®ßi hái rÊt cÊp b¸ch, lµ vÊn ®Ò nãng báng ®ang ®îc rÊt nhiÒu c¸c cÊp, ngµnh quan t©m chØ ®¹o. §øng tríc t×nh h×nh m«i trêng hiÖn nay cã thÓ bÞ « nhiÔm ë mäi n¬i, mäi chç, mäi gia ®×nh, dÉn ®Õn tæn h¹i mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi vµ ¶nh hëng lín ®Ðn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ Thñ ®« vµ ®Êt níc. Häc sinh h«m nay sÏ lµ nh÷ng c«ng d©n, nh÷ng ngêi chñ t¬ng lai cña ®Êt níc mai sau. §øng tríc yªu cÇu ngµy cµng cao vÒ gi¸o dôc toµn diÖn, nh©n c¸ch häc sinh, ®Æc biÖt lµ häc sinh trung häc c¬ së. ViÖc gi¸o dôc rÌn luyÖn c¸c em theo c¸c chuÈn mùc vÒ ®¹o ®øc, phÈm chÊt, ph¸p luËt, h×nh thµnh cho c¸c em sù thèng nhÊt gi÷a nhËn thøc vµ hµnh ®éng, ®Ó c¸c em ph©n biÖt ®îc viÖc lµm ®óng sai, ®Ó cïng nhau tham gia b¶o vÖ m«i trêng lµ ®iÒu rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. Cïng chung mét mong muèn v× mét m«i trêng xanh – s¹ch - ®Ñp, Bé gi¸o dôc - §µo t¹o ®· tiÕn hµnh chØ ®¹o viÖc tÝch hîp gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng vµo mét sè m«n häc tõ n¨m häc 2008 – 2009. Trong ®ã, viÖc tÝch hîp gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng trong c¸c chuyªn ®Ò ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp sÏ gióp c¸c em tiÕp thu mét c¸ch nhÑ nhµng, hiÖu qu¶ th«ng qua c¸c trß ch¬i, c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn, t«i xin m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “Mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng cho häc sinh th«ng qua giê sinh ho¹t líp” S¸ng kiÕn kinh nghiÖm -2- GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü II. Môc ®Ých – nhiÖm vô nghiªn cøu 1. Môc ®Ých nghiªn cøu  §æi míi néi dung tiÕt sinh ho¹t.  N©ng cao ý thøc, tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ m«i trêng cho häc sinh.  Ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, tÝch cùc, s¸ng t¹o cña häc sinh trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ. 2. NhiÖm vô nghiªn cøu  Nghiªn cøu tæng quan c¸c c¬ së lÝ luËn liªn quan ®Õn ®Ò tµi nghiªn cøu  T×m hiÓu thùc tr¹ng c«ng t¸c gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng cho häc sinh ®Ó: + §Ò xuÊt mét sè kinh nghiÖm trong c«ng t¸c gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng cho häc sinh. + Thùc nghiÖm s ph¹m nh»m kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, so s¸nh, nhËn xÐt, rót ra kÕt luËn.  X©y dùng mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng cho häc sinh. III. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu  Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp.  Ph¬ng ph¸p thùc nghiÖm  Ph¬ng ph¸p to¸n häc ®Ó xö lý sè liÖu thu ®îc. IV. Giíi h¹n – ph¹m vi nghiªn cøu  Mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng cho häc sinh th«ng qua giê sinh ho¹t líp.  Líp 7A – trêng THCS §«ng Mü V.§èi tîng nghiªn cøu  Nghiªn cøu mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng cho häc sinh th«ng qua giê sinh ho¹t líp. PhÇn II: néi dung ®Ò tµi I. c¬ së lÝ luËn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm -3- GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü Mét trong nh÷ng mèi quan t©m lín cña toµn cÇu ®ã lµ vÊn ®Ò « nhiÔm m«i tr êng. “M«i trêng bao gåm c¸c yÕu tè tù nhiªn vµ vËt chÊt nh©n t¹o bao quanh con ngêi cã ¶nh hëng ®Õn ®êi sèng, s¶n xuÊt, sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña con ngêi vµ sinh vËt” (§iÒu 3, LuËt b¶o vÖ m«i trêng n¨m 2005). M«i trêng cã vai trß v« cïng quan träng ®èi víi ®êi sèng con ngêi. M«i trêng kh«ng chØ lµ n¬i tån t¹i, sinh trëng vµ ph¸t triÓn mµ cßn lµ n¬i lao ®éng vµ nghØ ng¬i, hëng thô vµ trau dåi nÐt ®Ñp v¨n ho¸… cña loµi ngêi. ë níc ta, b¶o vÖ m«i trêng còng ®ang lµ mét vÊn ®Ò lín ®îc quan t©m s©u s¾c. Ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2001 Thñ tíng ChÝnh phñ ra QuyÕt ®Þnh sè 1363/Q§-TTg vÒ viÖc phª duyÖt ®Ò ¸n: “§a c¸c néi dung b¶o vÖ m«i trêng vµo hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n” vµ QuyÕt ®Þnh sè 256/2003/Q§-TTg ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt chiªn lîc B¶o vÖ m«i trêng quèc gia ®Õn n¨m 2010 vµ ®Þnh híng ®Õn n¨m 2020 ®· t¹o c¬ së ph¸p lÝ v÷ng ch¾c cho nh÷ng nç lc vµ quyÕt t©m b¶o vÖ m«i trêng theo ®Þnh híng ph¸t triÓn mét t¬ng lai bÒn v÷ng cña ®Êt níc. Ngµy 31 th¸ng 1 n¨m 2005, Bé trëng Bé gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®· ra chØ thÞ vÒ viÖc t¨ng cêng c«ng t¸c gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng(BVMT), x¸c ®Þnh nhiÖm vô träng t©m tõ nay ®Õn 2010 cho gi¸o dôc phæ th«ng lµ trang bÞ cho häc sinh kiÕn thøc, kÜ n¨ng vÒ m«i trêng vµ b¶o vÖ m«i trêng b»ng h×nh thøc phï hîp trong c¸c m«n häc vµ th«ng qua c¸c ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, x©y dùng m« h×nh nhµ trêng xanh, s¹ch, ®Ñp phï hîp víi c¸c vïng, miÒn nh»m cô thÓ ho¸ vµ triÓn khai c¸c chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc. C¸c nhµ khoa häc vµ qu¶n lý ®· x¸c ®Þnh mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¬ b¶n g©y suy tho¸i m«i trêng lµ do sù thiÕu hiÓu biÕt, thiÕu ý thøc cña con ngêi. Gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p h÷u hiÖu nhÊt, kinh tÕ nhÊt vµ cã tÝnh bÒn v÷ng trong c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn môc tiªu BVMT vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng ®Êt níc. Th«ng qua gi¸o dôc, tõng ngêi vµ céng ®ång ®îc trang bÞ kiÕn thøc vµ m«i trêng, ý thøc BVMT, n¨ng lùc ph¸t hiÖn vµ xö lý vÊn ®Ò m«i trêng. Gi¸o dôc BVMT lµ mét lÜnh vùc gi¸o dôc liªn ngµnh, v× vËy ®îc triÓn khai theo ph¬ng ph¸p tÝch hîp. Néi dung gi¸o dôc BVMT ®îc tÝch hîp trong c¸c m«n häc th«ng qua c¸c ch¬ng, bµi cô thÓ. Gi¸o dôc m«i trêng ®îc tÝch hîp vµ nhiÒu m«n häc vµ ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp ë trêng trung häc c¬ së (THCS). Tuy nhiªn khi so¹n gi¸o ¸n, gi¸o viªn cÇn xem xÐt, nghiªn cøu vµ chän läc néi dung gi¸o dôc m«i trêng phï hîp ®Ó ®a vµo néi dung bµi gi¶ng díi d¹ng lång ghÐp toµn phÇn, lång ghÐp mét phÇn, liªn hÖ. II. C¬ së thùc tiÔn Sù ph¸t triÓn nhanh chãng vÒ kinh tÕ- x· héi trong nh÷ng n¨m qua ®· lµm ®æi míi x· héi ViÖt Nam, chØ sè t¨ng trëng kinh tÕ kh«ng ngõng ®îc n©ng cao. Tuy nhiªn sù ph¸t triÓn kinh tÕ cha ®¶m b¶o c©n b»ng víi viÖc BVMT v× vËy m«i trêng ViÖt Nam ®· xuèng cÊp, nhiÒu n¬i m«i trêng bÞ «m nhiÔm nghiªm träng. VÒ ®Êt ®ai cã tíi S¸ng kiÕn kinh nghiÖm -4- GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü 5 triÖu ha lµ ®Êt ®åi nói bÞ tho¸i ho¸ nÆng, diÖn tÝch ®Êt canh t¸c trªn ®Çu ngêi cã xu híng gi¶m. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c ho¹t ®éng trång rõng ®îc coi träng, diÖn tÝch rõng cã ®îc t¨ng lªn nhng chÊt lîng rõng ®· bÞ gi¶m sót. D©n sè t¨ng, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ gia t¨ng vµ c«ng t¸c qu¶n lý cha tèt khiÕn tµi nguyªn níc ë níc ta ®ang bÞ can kiÖt vµ « nhiÔm. M«i trêng kh«ng khÝ ®ang ngµy cµng bÞ « nhiÔm , nång ®é bôi ë c¸c khu d©n c bªn c¹nh c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp hoÆc gÇn ®êng giao th«ng lín ®Òu vît tiªu chuÈn cho phÐp tõ 1,5 ®Ðn 3 lÇn. ViÖt Nam ®îc coi lµ mét trong 15 trung t©m ®a d¹ng sinh vËt häc trªn thÕ giíi nhng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®a d¹ng sinh häc ®· bÞ suy gi¶m nhiÒu. Cïng víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ®êi sèng ngµy cµng ®i lªn lîng chÊt th¶i còng ngµy cµng nhiÒu h¬n . Sù gia t¨ng d©n sè t×nh h×nh ®« thÞ nhanh chãng ®· lµm t¨ng lîng r¸c th¶i cã nguy c¬ g©y h¹i rÊt lín cho søc khoÎ vµ m«i trêng. Môc ®Ých quan träng cña gi¸o dôc BVMT cho häc sinh kh«ng chØ lµm c¸c em hiÓu râ cÇn thiÕt ph¶i b¶o vÖ m«i trêng mµ quan träng lµ ph¶i cã thãi quen, hµnh vi øng xö v¨n minh, lÞch sù víi m«i trêng. Trong s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy, t«i xin ®Ò cËp ®Õn “Mét sè biÖn ph¸p gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng cho häc sinh th«ng qua giê sinh ho¹t líp” . Mét sè h×nh ¶nh thùc tr¹ng « nhiÔm m«I trêng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm -5- GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Bia Hµ Néi g©y « nhiÔm m«i trêng Trêng THCS §«ng Mü « nhiÔm m«i trêng do r¸c th¶i « nhiÔm m«i trêng do khãi, bôi III. C¸c biÖn ph¸p tæ chøc thùc hiÖn Qua c¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn d¹y häc t«i ®· nhËn thÊy r»ng: “ gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng cho häc sinh th«ng qua giê sinh ho¹t líp ” b»ng c¸c h×nh thøc nh tuyªn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm -6- GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü truyÒn, tæ chøc trß ch¬i, diÔn tiÓu phÈm… sÏ t¹o høng thó, gióp häc sinh tiÕp thu mét c¸ch nhÑ nhµng vµ cã hiÖu qu¶. Tõ ®ã c¸c em sÏ hiÓu ®îc vai trß cña m«i trêng vµ sÏ cã nh÷ng hµnh ®éng tÝch cùc tham gia c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng. 1. Thµnh lËp c©u l¹c bé em yªu m«i trêng xanh - s¹ch - ®Ñp - Chñ nhiÖm: NguyÔn Ngäc H¶i- Líp trëng - Héi viªn : + NguyÔn Ph¬ng Linh – Líp phã phô tr¸ch häc tËp + §ç TuÊn Kiªn - Líp phã phô tr¸ch V¨n – ThÓ - MÜ + Ph¹m ThÞ Kh¸nh HuyÒn - Tæ trëng tæ 1 + Ph¹m Quang HiÖp - Tæ trëng tæ 2 + Ph¹m Ph¬ng Dung - Tæ trëng tæ 3 + Lª §øc Anh - Tæ trëng tæ 4 N©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng cña c©u l¹c bé theo c¸c chñ ®Ò tõng th¸ng tÝch hîp víi c¸c ho¹t ®éng cña c«ng t¸c ®éi, gióp c¸c em phÊn khëi, tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña c©u l¹c bé. 2. Gi¸o viªn chñ nhiÖm(GVCN) vµ c¸n sù líp ®· lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ vai trß cña m«i trêng ®èi víi céng ®ång, gia ®×nh vµ c¶ t¬ng lai cña c¸c em díi c¸c h×nh thøc sau: + Ph¸t tê r¬i cho c¸c em häc tËp vµ t×m hiÓu vÒ m«i trêng vµ c¸ch b¶o vÖ m«i trêng. +Tæ chøc cho c¸c em xem b¨ng h×nh cã néi dung vÒ thùc tr¹ng m«i trêng hiÖn nay, vai trß cña m«i trêng vµ biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng. +Häc sinh su tÇm c¸c tranh ¶nh, t liÖu cã néi dung vÒ m«i trêng. 3. §Èy m¹nh c¸c phong trµo: V¨n nghÖ, thÓ dôc thÓ thao,vÏ tranh vÒ chñ ®Ò m«i trêng, ch¬i c¸c trß ch¬i d©n gian. 4. Ph¸t ®éng phong trµo trång c©y ®Çu xu©n theo g¬ng B¸c Hå “V× lîi Ých mêi n¨m th× ph¶i trång c©y” + Mçi häc sinh trång 1 c©y ¨n qu¶ hoÆc c©y lÊy gç t¹i gia ®×nh. + Ch¨m sãc c«ng tr×nh m¨ng non: th«ng qua c«ng t¸c b¶o vÖ c¶nh quan m«i trêng, gi÷ vÖ sinh n¬i c«ng céng, nhµ trêng, líp häc nh: C«ng t¸c trùc tuÇn, ch¨m sãc vÖ sinh khu cæng trêng vµ tríc ®×nh lµng – ch¨m sãc c«ng tr×nh m¨ng non rÆng c©y xanh míi trång dÞp ®Çu xu©n. + Ch¨m sãc ®µi nghÜa trang liÖt sÜ cña x·: Hµng tuÇn theo sù ph©n c«ng cña tr êng c¸c líp thay phiªn nhau ch¨m sãc §µi tëng niÖm nghÜa trang liÖt sÜ. C¸c em quÐt dän vÖ sinh, ch¨m sãc c©y c¶nh, gi÷ g×n c¶nh quan m«i trêng. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm -7- GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü 5. Tæ chøc cho häc sinh ký cam kÕt lµm tèt c«ng t¸c b¶o vÖ m«i trêng theo néi dung: “ 1 kh«ng, 2 cã ” + Kh«ng vøt r¸c th¶i bõa b·i + Cã trång vµ ch¨m sãc c©y xanh + Cã tÝch cùc tham gia b¶o vÖ m«i trêng, lµm kÕ ho¹ch nhá. 6. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng sinh ho¹t theo chñ ®Ò: 6.1. Ph¸t ®éng cho c¸c em thi vÏ tranh cæ ®éng, su tÇm th¬, bµi h¸t ®Ò tµi m«i trêng. Mét sè bµi th¬, bµi h¸t mµ c¸c em ®· su tÇm : M«I trêng T¸c gi¶: NguyÔn Ngäc NguyÖt M«i trêng kh«ng ph¶i ®©u xa C¸i xanh, c¸i ®Ñp quanh ta ®Êy mµ M«i trêng ngay trong mäi nhµ ë ngay th«n xãm vµ qua phè phêng M«i trêng trªn mçi tuyÕn ®êng Vµ trªn tÊt c¶ bèn ph¬ng quanh m×nh. Con ngêi s¹ch, ®Ñp cµng xinh M«i trêng xanh, s¹ch ¾t m×nh sèng l©u. Xa xa d©n ®· cã c©u S¹ch lµng ®Ñp ruéng b¶o nhau mµ lµm §Êt níc ngµy mét huy hoµng Kinh tÕ ph¸t triÓn d©n sang, d©n giµu. M«i trêng còng ph¶i ®i ®Çu ViÖc nµy thÕ giíi lµm l©u l¾m råi B¾t tay vµo lµm ®i th«i §õng nh×n, ®õng ®øng, ®õng ngåi mµ tr«ng! Giµ trÎ, trai g¸i mét lßng V× m«i trêng s¹ch, céng ®ång lµm ngay Chóng ta h·y n¾m chÆt tay M«i trêng xanh , s¹ch th¸ng ngµy ch¨m lo Ai ¬i, xin nhí kü cho M«i trêng xanh, s¹ch cßn chê ®îi ai. (su tÇm : NguyÔn Ph¬ng Linh – Líp 7 A) TRªn ®êng phè cò S¸ng t¸c: NguyÔn §øc MËu Kh«ng hiÓu sao trªn ®êng phè cò S¸ng kiÕn kinh nghiÖm -8- GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü Ngêi ta ®èn ®i hai c©y sÊu giµ? Th«i tõ nay trÇn trôi d¸ng nhµ BÇy chim qua ®©y kh«ng cßn chç ®Ëu Mïa hÌ qua ®©y kh«ng cßn bãng r©m Hµ Néi b©y giê nhµ mäc nhiÒu thªm Chim nhèt trong lång, c©y trong phßng kÝnh Con ®êng nhùa xe lao nh löa bÐn Khu phè mÊt dÇn bang m¸t khu«n viªn Cßn ®©u c¸nh buåm thµnh phè xanh ªm Chît trèng rçng kho¶ng trêi nhøc m¾t Chît cã tiÕng g× vang lªn kh« khèc TiÕng s¾t thÐp ghª ngêi, tiÕng g¹ch vì ®©u ®©y §«i khi m×nh v¬ vÈn nhí vÒ c©y Nhí ®au ®¸u kho¶ng trêi ®· m¸t Tr¨m n¨m ®êi c©y , mét luång ca s¾ C©y ng· xuèng lßng ®êng c¬n b·o trµn qua. (Su tÇm: NguyÔn Thu Trang – líp 7A) V× ngµy mai chim hãt ca V× dßng s«ng ®Ñp v¾t qua c¸nh rõng Nªn tõ nay sèng dÌ chõng Sao cho tiÕt kiÖm, xa hoa chí cÇn. ( Su tÇm: Lª §øc Anh – Líp 7A) S¸ng kiÕn kinh nghiÖm -9- GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü Mét sè tranh vÏ tiªu biÓu vÒ ®Ò tµi m«I trêng cña häc sinh líp 7A – Trêng THCS §«ng Mü S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 10 - GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü NguyÔn §øc Tµi- Líp 7A NguyÔn Thu Trang - Líp 7A S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 11 - GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü NguyÔn §øc Trung - Líp 7A NguyÔn Thanh HiÕu - Líp 7A S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 12 - GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü §ç ThÞ DiÖu Linh - Líp 7A Ph¹m Lan Anh - Líp 7A 6.2. Th¶o luËn c¸c bµi tËp t×nh huèng: S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 13 - GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü - C¸n sù líp ®îc ph©n c«ng t¹o t×nh huèng cã vÊn ®Ò: C¸c thµnh viªn cña líp ph¸t hiÖn vµ nhËn d¹ng vÊn ®Ò n¶y sinh. - Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: Thµnh viªn cña líp ®Ò xuÊt c¸c gi¶ thiÕt vµ lËp kÕ ho¹ch gi¶i - KÕt luËn vµ ®Ò xuÊt . VÝ dô minh häa : Chñ ®Ò « nhiÔm nguån níc + T¹o t×nh huèng cã vÊn ®Ò: Mét dßng suèi n»m bªn lÒ thÞ trÊn ®É qua rÊt nhiÒu thÕ hÖ, ®ã lµ mét ®Þa ®iÓm b¬i léi lÝ tëng vµ c¸c ho¹t ®éng gi¶i trÝ kh¸c. Mét nhµ m¸y s¶n xuÊt giÊy ®îc x©y dùng gÇn ®ã. GÇn ®©y, ngêi ta they ®Ó trÎ em ra suèi b¬i kh«ng cßn an toµn n÷a v× mét sè lín c¸ ë suèi nµy ®· bÞ chÕt. Thµnh viªn trong líp cã thÓ tù nªu vÊn ®Ò: V× sao c¸ ë suèi nµy bÞ chÕt? + Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: C¸c thµnh viªn nªu ra c¸c nguyªn nh©n lµm cho c¸ chÕt: Cã thÓ do thuèc trõ s©u, do níc th¶i sinh ho¹t, do ph©n bãn ho¸ häc th¶i ra tõ ®ång ruéng, do níc th¶ cña nhµ m¸y… C¸n sù líp tæ chøc cho c¸c b¹n th¶o luËn b¶o vÖ gi¶ thiÕt cña m×nh, b¸c bá c¸c gi¶ thiÕt kh¸c.Sau ®ã cho c¸c b¹n xem mét sè h×nh ¶nh vÒ viÖc th¶i trùc tiÕp c¸ s¶n phÈm tõ c¸c nhµ m¸y xuèng dßng suèi mµ kh«ng qua xö lý. Tõ ®ã c¸c thµnh viªn sÏ nhËn ra nguyªn nh©n chÝnh dÉn ®Õn viÖc c¸ bÞ chÕt lµ do níc th¶i tõ nhµ m¸y. + KÕt luËn: Níc th¶i ra tõ nhµ m¸y ®· lµm cho dßng suèi bÞ « nhiÔm nÆng. + BiÖn ph¸p: CÇn cã biÖn ph¸p xö lÝ níc th¶i c«ng nghiÖp. 6.3. Tæ chøc cho c¸c em s¸ng t¸c vµ biÓu diÔn c¸c tiÓu phÈm cã néi dung vÒ m«i trêng, qua ®ã gi¸o dôc häc sinh thÊy ®îc tr¸ch nhiÖm cña m×nh víi biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng. C¸c tæ trong líp lÇn lît diÔn tiÓu phÈm vµo giê sinh ho¹t líp vµ giê trùc tuÇn. Néi dung thi giao lu gi÷a c¸c tæ: Gåm 3 phÇn BiÓu ®iÓm chÊm: + PhÇn chµo hái : 20 ®iÓm + PhÇn hiÓu biÕt : 50 ®iÓm + PhÇn thi tµi n¨ng : 30 ®iÓm  PhÇn 1: Mµn chµo hái( 5 phót) - Yªu cÇu c¸c ®éi ph¶i nªu ®îc ý nghÜa cña m«i trêng, tuyªn truyÒn môc ®Ých buæi thi vÒ m«i trêng, hÊp dÇn, phong phó vÒ néi dung, giíi thiÖu ®ùoc c¸c thµnh viªn trong ®éi( h×nh thøc: h¸t, th¬, kÞch). KÕt thóc h¸t mét bµi vÒ m«i trêng, néi dung ®Æc s¾c, mang tÝnh chÊt tuyªn truyÒn, trang phôc hîp lý. S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 14 - GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü  PhÇn 2: Thi hiÓu biÕt: T×m hiÓu vÒ m«i trêng (9 phót) C¸c ®éi bèc th¨m ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái cã néi dung vÒ m«i trêng - Yªu cÇu: Tr¶ lêi ®óng, ®ñ néi dung ®¶m b¶o thêi gian. - Môc ®Ých: Th«ng qua néi dung c¸c c©u hái kiÓm tra tuyªn truyÒn gióp c¸c em hiÓu thªm kiÕn thøc ¸p dông thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng.  PhÇn 3: Thi n¨ng khiÕu (5 phót) + Thi vÏ tranh: Mçi ®éi cö 1 häc sinh thi vÏ vµ b×nh tranh theo chñ ®Ò m«i trêng hoÆc lµm 1 s¶n phÈm tõ nh÷ng ®å phÕ liÖu. Yªu cÇu: Tranh vÏ ®óng chñ ®Ò, ®êng nÐt hîp lý, cã t¸c dông tuyªn truyÒn gi¸o dôc, ®¶m b¶o thêi gian, tr×nh bµy cã søc thuyÕt phôc. + BiÓu diÔn tiÓu phÈm Yªu cÇu: c¸c vai diÔn thÓ hiÖn cã nghÖ thuËt, néi dung hay hÊp dÉn mang tÝnh tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc, tr¹ng phôc ®Ñp, hîp víi tõng vai diÔn. §¶m b¶o ®óng thêi gian . - PhÇn dµnh cho kh¸n gi¶: tæ chøc trß ch¬i cã thëng díi h×nh thøc h¸i hoa d©n chñ, kÓ chuyÖn, trß ch¬i ©m nh¹c...víi chñ ®Ò m«i trêng. IV. KÕt qu¶ ®¹t ®îc: S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 15 - GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü 1. C©u l¹c bé em yªu m«i trêng “xanh - s¹ch - ®Ñp” tæ chøc tèt c¸c ho¹t ®éng, thu hót ®îc nhiÒu thµnh viªn tham gia. C¸c em ®· nhËn thøc ®îc viÖc b¶o vÖ m«i trêng, b¶o vÖ c©y xanh lµ tr¸ch nhiÖm cña mäi ngêi. Vµ cã nh÷ng tÝn hiÖu ®¸ng mõng: C¸c em ®· biÕt nh¾c nhau ®æ r¸c ®óng n¬i qui ®Þnh, thÊy r¸c hay giÊy á líp, ë s©n trêng th× ®· tù ®éng nhÆt bá vµo thing r¸c, b¶o vÖ vµ trång c©y xanh quanh trêng, gi÷ g×n vÖ sinh chung… 2. Gi¸o viªn chñ nhiÖm(GVCN) vµ c¸n sù líp ®· lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ vai trß cña m«i trêng ®èi víi céng ®ång, gia ®×nh vµ c¶ t¬ng lai cña c¸c em : + Tæ chøc cho c¸c em xem ®îc 12 b¨ng h×nh cã néi dung vÒ thùc tr¹ng m«i trêng hiÖn nay. Tõ ®ã c¸c em ®· ®Ò ra rÊt nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ m«i trêng: Kh«ng vøt r¸c bõa b·i, biÕt c¸ch ph©n lo¹i r¸c th¶i sinh ho¹t, tham gia thu gom ®å phÕ liÖu lµm kÕ ho¹ch nhá… ChÝnh c¸c em lµ nh÷ng tuyªn truyÒn viªn tÝch cùc cho gia ®×nh: Häc sinh cã bè mÑ lµm n«ng nghiÖp ®· biÕt nh¾c cho bè mÑ bãn ph©n vµ phun thuèc cho c©y trång ®óng liÒu lîng vµ ®óng c¸ch, tham gia trång c©y lµm s¹ch m«i trêng kh«ng khÝ… + 100% häc sinh cña líp tham gia thi vÏ tranh trong ®ã: 67% ®¹t gi¶i A, 33% ®¹t gi¶i B. + 100% c¸c em thuéc bµi h¸t quy ®Þnh vÒ m«i trêng. + S¸ng t¸c vµ biÓu diÔn ®îc 13 tiÓu phÈm, trong ®ã: 4 tiÓu phÈm ®¹t gi¶i nhÊt, 3 tiÓu phÈm ®¹t gi¶i nh×, 4 tiÓu phÈm ®¹t gi¶i ba. + S¶n phÈm lµm ra tõ r¸c th¶i sinh ho¹t: 15 s¶n phÈm, trong ®ã : 3 s¶n phÈm ®¹t gi¶ nhÊt, 5 s¶n phÈm ®¹t gi¶i nh× , 7 s¶n phÈm ®¹t gi¶i ba. + Tæng sè c©y xanh ®· ®îc trång: 42 c©y. Sau mçi lÇn tæ chøc chuyªn ®Ò “ Gi¸o dôc b¶o vÖ m«i trêng cho häc sinh” qua c¸c tiÕt sinh ho¹t tËp thÓ, t«i ®· tiÕn hµnh ph¸t phiÕu ®iÒu tra ®¸nh gi¸ sù hiÓu biÕt vÒ m«i trêng cho häc sinh , kÕt qu¶ thu ®îc nh sau: STT TØ lÖ ®¹t yªu cÇu LÇn 1 Tr¶ lêi ®óng 65% LÇn 2 Tr¶ lêi ®óng 73% LÇn 3 Tr¶ lêi ®óng 82% LÇn 4 Tr¶ lêi ®óng 93% LÇn 5 Tr¶ lêi ®óng 100% Qua kÕt qu¶ trªn cho thÊy: Sau khi thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p trªn trong c¸c tiÕt sinh ho¹t líp, c¸c em ®· nhËn thøc ®îc râ vÒ vai trß cña m«i trêng ®èi víi sù sèng S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 16 - GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü cña con ngêi . Tõ ®ã, c¸c em sÏ cã nh÷ng hµnh ®éng thiÕt thùc ®Ó b¶o vÖ m«i trêng, bëi ®ã chÝnh lµ “ Ng«i nhµ chung cña chóng ta”. V. Gi¸o ¸n minh häa Chñ ®Ò Sinh ho¹t tuÇn 25 th¸ng 2 “Tuæi trÎ v× m«i trêng xanh, s¹ch, ®Ñp” I.Môc tiªu - Th«ng qua s¬ kÕt tuÇn häc sinh cã ý thøc kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i vµ ph¸t huy nh÷ng u ®iÓm. - §Ò ra kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cho tuÇn tiÕp theo - Th«ng qua sinh ho¹t theo chñ ®Ò gióp häc sinh: + HiÓu râ vai trß cña m«i trêng ®èi víi søc khoÎ mçi ngêi, chÊt lîng häc tËp vµ gi¸o dôc cña nhµ trêng trong ®ã cã b¶n th©n c¸c em. -+ TÝch cùc tham gia b¶o vÖ m«i trêng tr¸i ®Êt cña chóng ta. - RÌn kü n¨ng: Ph©n tÝch, so s¸nh, ph¸t triÓn n¨ng khiÕu v¨n nghÖ, kh¶ n¨ng diÔn ®¹t. - RÌn ®øc tÝnh tù tin, tù lËp, chñ ®éng, s¸ng t¹o trong c«ng viÖc. - BiÕt ®oµn kÕt, yªu th¬ng, gióp ®ì nhau hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao. II.ChuÈn bÞ: 1.Ph¬ng tiÖn -M¸y tÝnh, prozector. -Tranh ¶nh, t liÖu su tÇm. + HÖ thèng c©u hái, ®¸p ¸n, luËt thi, luËt ch¬i. + C¸c bµi h¸t, bµi th¬ cã néi dung vÒ m«i trêng. 2.Tæ chøc GVCN: Phæ biÕn tríc néi dung yªu cÇu cña buæi sinh ho¹t Häp bµn víi c¸n bé líp ®Ó thèng nhÊt ch¬ng tr×nh, ph©n c«ng chuÈn bÞ Híng dÉn, kiÓm tra, ®«n ®èc häc sinh chuÈn bÞ. Häc sinh: ChuÈn bÞ theo sù ph©n c«ng( C¸n sù líp ph©n c«ng) + S¬ kÕt thi ®ua tuÇn 25 ( 4 tæ trëng + Líp trëng) + TriÓn khai kÕ ho¹ch tuÇn 26 ( Ph¬ng Linh: Phã ban thi ®ua) + T×m hiÓu, su tÇm c¸c tµi liÖu vÒ chñ ®Ò ®· ph©n c«ng ( Hai ®éi thi) + ChuÈn bÞ mét sè c©u hái, bµi h¸t ( §øc Anh - c¸n bé líp) + ChuÈn bÞ tiÓu phÈm, c¸c tiÕt môc thi mµn chµo hái, tµi n¨ng (Hai ®éi thi) + DÉn ch¬ng tr×nh Duy Anh B + Ban gi¸m kh¶o: Ph¬ng Dung, Kh¸nh HuyÒn + Trang trÝ líp : Trang A, tæ 1 + ChuÈn bÞ tÆng phÈm : §ç Linh. Thuú Linh III.Néi dung vµ h×nh thøc ho¹t ®éng 1.Néi dung - S¬ kÕt thi ®ua – kÕ ho¹ch thi ®ua - Sinh ho¹t theo chñ ®iÓm: “ Tuæi trÎ v× m«i trêng xanh, s¹ch, ®Ñp” Gåm 3 phÇn + PhÇn chµo hái : 20 ®iÓm + PhÇn hiÓu biÕt : 50 ®iÓm + PhÇn thi tµi n¨ng : 30 ®iÓm - Ph©n c«ng chuÈn bÞ cho buæi sinh ho¹t chñ ®iÓm tuÇn sau. 2. H×nh thøc - S¬ kÕt vµ triÓn khai kÕ ho¹ch c«ng t¸c - Thi t×m hiÓu gi÷a hai ®éi: Tr¸i ®Êt vµ Hµnh tinh xanh - Trß ch¬i dµnh cho kh¸n gi¶ S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 17 - GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn Trêng THCS §«ng Mü IV. TiÕn hµnh ho¹t ®éng Ho¹t ®éng Thêi gian DiÔn biÕn Néi dung – H×nh thøc thÓ hÞªn 1. 1phót æn ®Þnh tæ Häc sinh vµo vÞ trÝ chøc 1phót Tuyªn bè ChiÕu tranh 1 lÝ do H¸t tËp thÓ : Líp chóng m×nh Mở đầu 1phót - Giíi thiÖu ®¹i biÓu tham dù - Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh - Giíi thiÖu ®¹i biÓu tham dù - Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh 2. Sơ kết 10 ph thi đua tuần 25 triển khai kế hoạch tuần 26 - Sơ kết thi đua tuần 25 - Triển khai kế hoạch tuần 26 - Bèn tæ trëng lªn s¬ kÕt thi ®ua - Líp trëng( trëng ban thi ®ua) lªn tæng hîp thi ®ua . - Phã ban thi ®ua lªn triÓn khai kÕ ho¹ch tuÇn 26 - GVCN ph¸t thëng, nhËn xÐt vµ lu ý nhiÖm vô träng t©m 3. Sinh hoạt theo chủ điểm Giíi thiÖu hai ®éi thi, ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ. Đội 1: Lµ ®¹i diÖn cña tæ1, tæ 2 Đội 2: Lµ ®¹i diÖn cña tæ 3, tæ 4 Ban gi¸m kh¶o vµ th kÝ ra m¾t MC giíi thiÖu c¸c phÇn thi 2 phót S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 18 - GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn 5 phót 9 phót PhÇn thi chµo hái Trêng THCS §«ng Mü Hai ®éi giíi thiÖu tªn ®éi, c¸c thµnh viªn, môc ®Ých dù thi PhÇn thi hiÓu biÕt \ S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - 19 - GV: Ph¹m ThÞ Thanh HuyÒn S¸ng kiÕn kinh nghiÖm Trêng THCS §«ng Mü - 20 -
- Xem thêm -