Tài liệu Một số biện pháp giảm chí phí lưu thông tại công ty

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lêi nãi ®Çu Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay l-u th«ng hµng ho¸ n»m trong bèn kh©u cña qu¸ tr×nh kinh doanh bao gåm s¶n xuÊt, ph©n phèi, trao ®æi, tiªu dïng. Trong 4 kh©u ®ã ®èi víi doanh nghiÖp th-¬ng m¹i th× l-u th«ng hµng ho¸ lµ kh©u vËn ®éng tÊt yÕu kh¸ch quan cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi. V× vËy lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ kinh doanh? C©u hái nµy lu«n lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c nhµ qu¶n lý, nhµ kinh doanh nãi chung vµ c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ kinh doanh, c¸c CBCNV ë c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi nãi riªng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay l-u th«ng hµng ho¸ gi÷a c¸c khu vùc cµng ngµy cµng thuËn tiÖn vµ nhanh chãng c¸c th«ng tin mµ c¸c chñ doanh nghiÖp còng nh- ng-êi tiªu dïng cã thÓ n¾m b¾t ®-îc cã ë nhiÒu ph-¬ng tiÖn kh¸c nhau vµ rÊt nhanh chãng, chuÈn x¸c. Do vËy chi phÝ l-u th«ng l©u nay ®· trë thµnh trung t©m thu hót cña c¸c doanh nghiÖp. Chi phÝ l-u th«ng lµ chØ tiªu chÊt l-îng quan träng ph¶n ¸nh t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ chÊt l-îng ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, muèn gi¶m ®-îc chÝ phÝ l-u th«ng ®¹t kÕt qu¶ tèt ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i hiÓu râ b¶n chÊt cña chi phÝ l-u th«ng, nh÷ng vÊn ®Ò liªn quan ®Õn chÝ phÝ l-u th«ng nh÷ng t¸c ®éng cã lîi vµ bÊt lîi cña nã trong ho¹t ®éng kinh doanh. Cho nªn cÇn biÕt ph©n tÝch vµ vËn dông chóng mét c¸ch cã khoa häc vµ cã hiÖu qu¶. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña chó Phan TiÕn H¶i (cö nh©n kÕ to¸n) cïng víi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña ThÇy gi¸o PGS-TS Lª V¨n T©m ®Ó nghiªn cøu vÊn ®Ò chi phÝ l-u th«ng tõ ®ã rót ra mét sè ý kiÕn ®Ò xuÊt tiÕt kiÖm chi phÝ l-u th«ng t¹i c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi. Tªn ®Ò tµi: Mét sè biÖn ph¸p gi¶m chÝ phÝ l-u th«ng t¹i c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi KÕt cÊu chuyªn ®Ò: PhÇn 1: Lý luËn c¬ b¶n vÒ chÝ phÝ l-u th«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. PhÇn 2: Ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ l-u th«ng t¹i c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi. PhÇn 3: Mét sè biÖn ph¸p nh»m gi¶m chÝ phÝ l-u th«ng t¹i c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than hµ néi. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 1 Lý luËn c¬ b¶n vÒ chÝ phÝ l-u th«ng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp I-/ Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i chi phÝ l-u th«ng. 1-/ Kh¸i niÖm: PhÝ l-u th«ng thùc chÊt lµ chi phÝ lao ®éng x· héi cÇn thiÕt b»ng tiÒn trong lÜnh vùc l-u th«ng hµng ho¸ tõ n¬i mua (nguån hµng) ®Õn n¬i b¸n. Chi phÝ l-u th«ng lµ gi¸ cña viÖc l-u th«ng hµng ho¸. Nh÷ng chi phÝ nµy lµ gi¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh l-u th«ng, lµ mét tån t¹i kh¸ch quan nh- b¶n th©n qu¸ tr×nh l-u th«ng vµ v× qu¸ tr×nh l-u th«ng. 2-/ Ph©n lo¹i. Chi phÝ l-u th«ng hµng ho¸ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh mua b¸n vµ vËn ®éng cña hµng ho¸ tõ n¬i mua hµng (nguån hµng, n¬i nhËn) ®Õn n¬i b¸n hµng. §iÒu nµy chØ râ phÝ l-u th«ng lµ nh»m ®Ó ®¶m b¶o c¸c chÝ phÝ ®Ó thùc hiÖn viÖc chuyÓn ®-a hµng ho¸ tõ n¬i mua ®Õn n¬i b¸n. Kh«ng cã chi phÝ l-u th«ng, sÏ kh«ng thÓ thùc hiÖn viÖc l-u th«ng hµng ho¸. §ã lµ chi phÝ cÇn thiÕt kh¸ch quan. Tuy nhiªn møc phÝ cao hay thÊp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý kinh doanh th-¬ng m¹i , sù tÝnh to¸n hîp lý vµ c¸c nh©n tè chñ quan cña ng-êi qu¶n trÞ ®iÒu hµnh kinh doanh. V× vËy, tuy lµ kh¸ch quan nh-ng nã g¾n chÆt víi ho¹t ®éng chñ quan cña c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Do vËy, chi phÝ l-u th«ng lµ mét trong nh÷ng chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é tæ chøc qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i cho nªn ph©n lo¹i phÝ l-u th«ng lµ v« cïng cÇn thiÕt vµ quan träng: Mét lµ: Ph©n lo¹i theo néi dung kinh tÕ: PhÝ l-u th«ng ®-îc chia thµnh phÝ l-u th«ng thuÇn tuý vµ phÝ l-u th«ng bæ sung. + PhÝ l-u th«ng thuÇn tuý: lµ nh÷ng kho¶n chÝ phÝ g¾n liÒn víi viÖc mua, b¸n hµng ho¸, h¹ch to¸n hµng ho¸ vµ l-u th«ng tiÒn tÖ. §ã lµ nh÷ng kho¶n chi chØ nh»m chuyÓn ho¸ mét c¸ch ®¬n thuÇn gi¸ trÞ cña hµng ho¸ (T - H, H - T’). Chi phÝ nµy kh«ng lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ cña s¶n phÈm hµng ho¸. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + PhÝ l-u th«ng bæ sung: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ nh»m tiÕp tôc vµ hoµn thµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh-ng bÞ h×nh th¸i l-u th«ng che dÊu ®i. Nh×n chung phÝ l-u th«ng bæ sung kh«ng lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸, nh-ng nã lµm t¨ng thªm gi¸ trÞ cña hµng ho¸. Thuéc lo¹i phÝ l-u th«ng bæ sung gåm c¸c lo¹i chi phÝ: phÝ vËn t¶i, phÝ bèc dì hµng ho¸, phÝ ph©n lo¹i chän läc, ®ãng gãi hµng ho¸, phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸,... Hai lµ: Ph©n lo¹i theo sù phô thuéc vµo tæng møc l-u chuyÓn th× phÝ l-u th«ng ®-îc chia thµnh phÝ l-u th«ng kh¶ biÕn vµ phÝ l-u thèng bÊt biÕn. + PhÝ l-u th«ng kh¶ biÕn: lµ nh÷ng chi phÝ phô thuéc vµo sù thay ®æi cña tæng møc l-u chuyÓn hµng ho¸. Khi tæng møc l-u chuyÓn hµng ho¸ t¨ng lªn hay gi¶m xuèng th× c¸c kho¶n chi phÝ nµy còng t¨ng lªn hay gi¶m ®i. PhÝ l-u th«ng kh¶ biÕn bao gåm phÝ thu mua, phÝ vËn t¶i, bèc dì hµng ho¸, phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸,... sù phô thuéc ®Õn møc nµo tuú thuéc vµo tÝnh chÊt cña c¸c chØ tiªu. + PhÝ l-u th«ng bÊt biÕn lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng thay ®æi hoÆc Ýt cã liªn quan ®Õn sù thay ®æi cña tæng møc l-u chuyÓn hµng ho¸. PhÝ l-u th«ng bÊt biÕn bao gåm: chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. Ba lµ: Theo c¸c kh©u cña ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Ng-êi ta cßn ph©n phÝ l-u th«ng theo c¸c kh©u cña ho¹t ®éng kinh doanh vµ qu¶n lý kinh doanh: ë cÊp Tæng c«ng ty, ë cÊp c«ng ty. Ngay trong doanh nghiÖp còng chia ra: cÊp doanh nghiÖp (c«ng ty) cÊp kho, tr¹m, cöa hµng, quÇy hµng, c¸c ®¹i lý (tæng ®¹i lý, ®¹i lý nh¸nh). §Ó minh ho¹ sù ph©n lo¹i trªn cã thÓ minh ho¹ b»ng b¶ng danh môc chi phÝ l-u th«ng: Danh môc phÝ l-u th«ng lµ b¶ng liÖt kª c¸c kho¶n môc phÝ l-u th«ng trong qu¸ tr×nh kinh doanh hµng ho¸. C¸c kho¶n môc trong b¶ng danh môc phÝ l-u th«ng ®-îc x©y dùng theo nguyªn t¾c nµy, c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i dÔ dµng h¹ch to¸n c¸c chi phÝ ph¸t sinh ë tõng kh©u trong ho¹t ®éng kinh doanh theo c¸ch x©y dùng trªn, b¶ng danh môc phÝ l-u th«ng hµng ho¸ ®-îc chia thµnh 4 kho¶n môc lín. * Kho¶n môc phÝ vËn t¶i, bèc dì hµng ho¸. * Kho¶n môc phÝ b¶o qu¶n, thu mua, tiªu thô. * Kho¶n môc phÝ hao hôt hµng ho¸. * Kho¶n môc phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng danh môc phÝ l-u th«ng I. PhÝ vËn t¶i, bèc dì hµng ho¸ 1. TiÒn c-íc vËn t¶i. 2. TiÒn khu©n v¸c bèc dì hµng ho¸. 3. T¹p phÝ vËn t¶i. II. PhÝ b¶o qu¶n, thu mua, tiªu thô 4. TiÒn l-¬ng (tiÒn c«ng) trùc tiÕp kinh doanh. 5. TiÒn thuª nhµ vµ c«ng cô. 6. TiÒn khÊu hao nhµ cöa, c«ng cô. 7. PhÝ ph©n lo¹i, chän läc, ®ãng gãi, bao b×. 8. PhÝ b¶o qu¶n. 9. Chi phÝ söa ch÷a nhá, nhµ cöa, c«ng cô. 10. Chi phÝ nhiªn liÖu, ®iÖn lùc. 11. Chi phÝ tr¶ l·i vay ng©n hµng. 12. Chi phÝ vÖ sinh kho tµng, cöa hµng. 13. Chi phÝ tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. 14. Chi phÝ ®µo t¹o, huÊn luyÖn. 15. Chi phÝ kh¸c. III. Chi phÝ hao hôt hµng ho¸. 16. Chi phÝ hao hôt hµng ho¸ trong ®Þnh møc. 17. Chi phÝ hao hôt ngoµi ®Þnh møc. IV. Chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh. 18. TiÒn l-¬ng bé m¸y qu¶n trÞ kinh doanh. 19. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. 20. Chi phÝ nhiªn liÖu ®éng lùc. 21. Chi phÝ nép lªn cÊp trªn. 22. Chi phÝ tiÕp kh¸ch. 23. Chi phÝ hµnh chÝnh kh¸c. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II-/ Nh÷ng nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn phÝ l-u th«ng. Chi phÝ l-u th«ng chÞu ¶nh h-ëng cña nhiÒu nh©n tè, v× vËy viÖc x¸c ®Þnh ®-îc c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng tíi chi phÝ l-u th«ng sÏ gióp cho c¸c doanh nghiÖp cã biÖn ph¸p vµ ph-¬ng h-íng ®óng ®¾n ®Ó gi¶m chi phÝ l-u th«ng. D-íi ®©y lµ c¸c nh©n tè chñ yÕu t¸c ®éng ®Õn phÝ l-u th«ng. 1-/ Nh©n tè bªn ngoµi: a. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n-íc nh- c¸c v¨n b¶n, chÝnh s¸ch quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c quy chÕ, chÕ tµi do Nhµ n-íc ban hµnh nh-: chÝnh s¸ch thuÕ, chÝnh s¸ch gi¸ c¶, quy ®Þnh vÒ giao th«ng vËn t¶i, dÞch vô vËn t¶i, bèc dì, ®iÒu kiÖn nguån hµng, nguån hµng s¶n xuÊt trong n-íc hay nhËp khÈu, tËp trung hay ph©n t¸n. Sù ph¸t triÓn cña c¬ së h¹ tÇng: hÖ thèng ®-êng x¸ giao th«ng ph-¬ng tiÖn chuyªn chë, bÕn c¶ng, kho b·i. Sù ph¸t triÓn cña khoa häc - kü thuËt - c«ng nghÖ míi vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn, ®Þa h×nh, kh«ng gian vµ thêi gian, thêi tiÕt, khÝ hËu, vïng. Nh- chóng ta ®· biÕt nh©n tè bªn ngoµi cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp còng nhgi¸n tiÕp ®Õn phÝ l-u th«ng. LÊy vÝ dô nh-: + Gi¸ c¶ c¸c mÆt hµng kinh doanh, c¸c lo¹i dÞch vô cã liªn quan ®Õn viÖc kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. NÕu gi¸ cao sÏ dÉn ®Õn phÝ l-u th«ng t¨ng lªn vµ ng-îc l¹i: gi¸ dÞch vô vËn t¶i bèc xÕp, ®iÖn, n-íc, dÞch vô thuª nhµ, thuª kho b·i. + C¸c nguån hµng trong n-íc hoÆc n-íc ngoµi tõ ®Çu mèi nhËp khÈu. §iÒu kiÖn vÒ nguån hµng cã t¸c ®éng rÊt quan träng tíi phÝ l-u th«ng, nÕu nguån hµng ë xa kh«ng tËp trung hoÆc nguån hµng khan hiÕm th× c¸c lo¹i chi phÝ cho viÖc vËn chuyÓn tõ nguån tíi khi tiªu thô sÏ t¨ng vµ ng-îc l¹i nÕu nhc¸c nguån hµng ë gÇn, tËp trung, s½n cã. + §iÒu kiÖn vÒ ®¬n vÞ tiªu dïng: ®¬n vÞ tiªu dïng cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp ®Õn phÝ l-u th«ng, nÕu nh- ®Þa ®iÓm réng lín tËn dông hÕt diÖn tÝch kho b·i sÏ lµm ®Èy nhanh tèc ®é l-u chuyÓn dÉn ®Õn phÝ l-u th«ng gi¶m vµ ng-îc l¹i. + Sù ph¸t triÓn cña ngµnh vËn t¶i vµ nh÷ng h×nh thøc tiÕn bé ®-îc ¸p dông cho ngµnh vËn t¶i th«ng qua sù ph¸t triÓn cña khoa häc - kü thuËt - c«ng nghÖ míi. Nh- ta ®· biÕt chi phÝ vËn t¶i lµ mét kho¶n chi phÝ chiÕm 80% trong 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chi phÝ l-u th«ng phô thuéc nhiÒu vµo chÝ phÝ vËn t¶i, gi¸ c-íc vËn t¶i, tèc ®é ph-¬ng tiÖn vËn t¶i liªn tôc vµ tÝnh linh ho¹t cña ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. + Sù ph¸t triÓn cña tiÕn bé khoa häc - kü thuËt - c«ng nghÖ míi trong viÖc b¶o qu¶n, c©n ®ong, ®o hµng. Nh©n tè nµy ¶nh h-ëng tíi sù t¨ng gi¶m c¸c kho¶n phÝ nh- phÝ qua cÇu, phÝ b¶o qu¶n, ®ãng gãi. NÕu c©n ®ong ®o hµng chÝnh x¸c, nhanh gän sÏ lµm gi¶m c¸c kho¶n phÝ cã liªn quan. 2-/ Nh©n tè bªn trong. Chi phÝ l-u th«ng cao hay thÊp cßn chÞu sù chi phèi cña b¶n th©n doanh nghiÖp cho nªn cã rÊt nhiÒu nh©n tè t¸c ®éng ®Õn chÝ phÝ l-u th«ng bao gåm: a. Møc l-u chuyÓn hµng ho¸ vµ c¬ cÊu cña møc l-u chuyÓn hµng ho¸: Khi møc l-u chuyÓn hµng ho¸ t¨ng lªn th× doanh nghiÖp cã thÓ h¹ t-¬ng ®èi møc cña chi phÝ l-u th«ng. Bëi v× khi møc l-u chuyÓn hµng ho¸ t¨ng lªn th× sè tiÒn tuyÖt ®èi cña kho¶n chi phÝ nµy còng t¨ng lªn song cã thÓ kh«ng t¨ng b»ng møc t¨ng cña l-u chuyÓn hµng ho¸. Bëi lÏ khi l-u chuyÓn hµng ho¸ ®-îc më réng sÏ cã ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn hîp lý h¬n, n¨ng suÊt lao ®éng cã ®iÒu kiÖn n©ng cao h¬n. MÆt kh¸c trong khi chÝ phÝ l-u th«ng cßn cã nh÷ng kho¶n bÊt biÕn nh- khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chÝ phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh, thuÕ vèn. Nh- vËy khi møc l-u chuyÓn hµng ho¸ t¨ng lªn th× sè tiÒn tuyÖt ®èi cña chÝ phÝ l-u th«ng cã thÓ t¨ng lªn nh-ng møc t¨ng nhá h¬n so víi møc t¨ng l-u chuyÓn hµng ho¸. §iÒu ®ã lµm cho tû suÊt phÝ l-u th«ng gi¶m xuèng. MÆt kh¸c c¬ cÊu cña møc l-u chuyÓn hµng ho¸ còng ¶nh h-ëng ®Õn phÝ l-u th«ng. NÕu c¬ cÊu cña møc l-u chuyÓn hµng ho¸ gåm nh÷ng lo¹i hµng hîp víi nhu cÇu th× sÏ b¸n nhanh gi¶m ®-îc phÇn nµo chi phÝ b¶o qu¶n, hao hôt, l·i vay vèn. Do vËy møc t-¬ng ®èi phÝ l-u th«ng h¹ thÊp, ng-îc l¹i sÏ lµm møc phÝ l-u th«ng t¨ng lªn. b. Nh©n tè s¶n xuÊt: Khi s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¸t triÓn th× kinh doanh hµng ho¸ còng ph¸t triÓn theo, c¸c mÆt hµng t¨ng lªn, chÊt l-îng ®-îc n©ng lªn tõ ®ã sÏ më réng møc l-u chuyÓn hµng ho¸, do vËy tû suÊt phÝ l-u th«ng ®-îc h¹ thÊp. MÆt kh¸c nÕu tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc tæ chøc l-u chuyÓn hµng ho¸ ®-îc hîp lý h¬n. §iÒu nµy còng cã thÓ gióp cho viÖc tiÕt kiÖm ®-îc phÝ l-u th«ng. c. Tæ chøc vËn chuyÓn hµng ho¸: Khi sö dông hîp lý ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn, kÕt hîp mét c¸ch khoa häc c¸c nguån hµng, m¹ng l-íi b¸n hµng, kho hµng sao cho chän ®-îc qu·ng 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-êng vËn chuyÓn tèi -u nhÊt cïng víi viÖc c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, xÕp dì sÏ gi¶m ®-îc chi phÝ vËn chuyÓn hao hôt, t¨ng tèc ®é l-u chuyÓn tõ møc phÝ ®-îc h¹ thÊp. d. Nh©n tè vÒ n¨ng suÊt lao ®éng: Khi n¨ng suÊt lao ®éng trong lÜnh vùc l-u th«ng t¨ng th× tiÕt kiÖm ®-îc lao ®éng sö dông, tiÕt kiÖm ®-îc chÝ phÝ l-u th«ng. T¨ng n¨ng suÊt lao ®éng sÏ t¨ng ®-îc tiÒn l-¬ng b×nh qu©n cho c«ng nh©n, tæng tiÒn l-¬ng còng cã thÓ t¨ng. Tuy nhiªn khi tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n tèc ®é t¨ng cña tiÒn l-¬ng b×nh qu©n th× tû suÊt phÝ l-u th«ng sÏ ®-îc h¹ thÊp. e. Gi¸ c¶: NÕu gi¸ c¶ cña c¸c vËt liÖu dông cô mua s¾m nh»m phôc vô kinh doanh, c-íc phÝ vËn chuyÓn xÕp dì mµ cao th× sÏ lµm cho phÝ l-u th«ng t¨ng lªn. Do ®ã khi tÝnh to¸n vËn dông c¸c møc gi¸ cña c¸c vËt liÖu, dÞch vô cã liªn quan mµ hîp lý sÏ tiÕt kiÖm ®-îc phÝ l-u th«ng mµ vÉn hoµn thµnh ®-îc nhiÖm vô. g. Nh©n tè tæ chøc bé m¸y vµ c¬ së vËt chÊt cña doanh nghiÖp: Tr×nh ®é tæ chøc m¹ng l-íi cña doanh nghiÖp vµ tr×nh ®é tiªn tiÕn cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt mµ doanh nghiÖp hiÖn ®ang sö dông còng ¶nh h-ëng lín tíi phÝ l-u th«ng cña doanh nghiÖp. Tæ chøc bé m¸y vµ m¹ng l-íi kinh doanh hîp lý sÏ gi¶m ®-îc nh÷ng kh©u trung gian kh«ng cÇn thiÕt, lo¹i trõ ®-îc nh÷ng kho¶n chi phÝ bÊt hîp lý. Thªm vµo ®ã, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn bao nhiªu sÏ lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng më réng l-u chuyÓn hµng ho¸ tõ ®ã gãp phÇn gi¶m ®-îc chÝ phÝ l-u th«ng. h. Khèi l-îng c¬ cÊu hµng ho¸ dù tr÷ cña doanh nghiÖp trong tõng giai ®o¹n. V× dù tr÷ lµ cÇn thiÕt nh-ng ph¶i tÝnh to¸n l-îng dù tr÷ vµ c¬ cÊu dù tr÷ cho phï hîp bëi v× dù tr÷ cµng nhiÒu th× chÝ phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸, hao hôt cµng cao. i. §ã lµ viÖc tæ chøc thanh to¸n, vay tr¶ gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng, doanh nghiÖp víi ng©n hµng, víi c¸c tæ chøc tÝn dông vµ ng-êi gãp vèn. III-/ TÇm quan träng cña gi¶m chÝ phÝ l-u th«ng. Ho¹t ®éng kinh doanh trong c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh vµ ph¶i biÕt c¹nh tranh. Víi c¬ chÕ qu¶n lý míi Nhµ n-íc giao quyÒn tù chñ cho c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm cao tr-íc mäi ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña m×nh. C¬ chÕ thÞ tr-êng còng ®ßi hái doanh nghiÖp 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cÇn thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kh¸ch quan. Cho nªn phÝ l-u th«ng lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. HiÖu qu¶ kinh doanh ®-îc ®¸nh gi¸ b»ng chØ tiªu lîi nhuËn. Mµ lîi nhuËn lµ phÇn gi¸ trÞ d«i ra cña doanh thu so víi chÝ phÝ, v× vËy gi¶m chÝ phÝ lµ mét biÖn ph¸p quan träng ®Ó lµm t¨ng lîi nhuËn tøc lµ lµm t¨ng kÕt qu¶ kinh doanh. Trong kinh doanh th-¬ng m¹i phÝ l-u th«ng lµ kho¶n chi phÝ chñ yÕu sau chi phÝ mua hµng do ®ã ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh ng-êi ta dïng chØ tiªu phÝ l-u th«ng. PhÝ l-u th«ng còng cßn lµ chØ tiªu ®Ó c¨n cø ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý kinh doanh, t×nh h×nh sö dông lao ®éng vËt t-, tiÒn vèn. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¸ch kho¸n phÝ trong ®ã cã c¸ch kho¸n t-¬ng ®èi khoa häc mµ c¸c chñ doanh nghiÖp th-êng ¸p dông lµ c¸ch kho¸n phÝ l-u th«ng qua kho¸n møc l·i trªn tæng sè vèn. Trong thêi ®¹i th«ng tin nh- hiÖn nay th× th«ng tin cã rÊt nhiÒu chiÒu vµ cùc kú nhanh chãng cho nªn nã ®· trë nªn rÊt thuËn lîi cho doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®-îc chÝnh x¸c. V× vËy vÊn ®Ò nhËp hµng ho¸ vËt t- rÎ b¸n ®¾t lµ Ýt gÆp. Do ®ã muèn cã l·i vµ cã l·i cao th× kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c mµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng yÕu tè cã liªn quan. Trong ®ã yÕu tè quan träng nhÊt lµ gi¶m phÝ l-u th«ng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i phÝ l-u th«ng lµ lo¹i chÝ phÝ chiÕm tû träng chñ yÕu v× vËy tiÕt kiÖm phÝ l-u th«ng trong c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lµ cùc kú quan träng. NÕu chóng ta tiÕt kiÖm ®-îc phÝ l-u th«ng th× sÏ h¹ thÊp ®-îc gi¸ b¸n vËt t- hµng ho¸ gãp phÇn n©ng cao søc mua, n©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng. Nã cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp nhÊt lµ ®èi víi doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. MÆt kh¸c tiÕt kiÖm ®-îc phÝ l-u th«ng sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, ®¶m b¶o t¨ng tÝch luü vèn cho t¸i s¶n xuÊt, t¹o ®iÒu kiÖn khuyÕn khÝch ng-êi s¶n xuÊt, ng-êi qu¶n lý n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó gi¶m chÝ phÝ, tù gi¸c thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chÝ phÝ, qu¶n lý sö dông c¸c kho¶n chÝ phÝ cã hiÖu qu¶. Tuy nhiªn trong viÖc cè g¾ng tiÕt kiÖm chÝ phÝ l-u th«ng cÇn l-u ý tiÕt kiÖm mét c¸ch hîp lý. Tr¸nh khuynh h-íng gi¶m chi phÝ mét c¸ch m¸y mãc, thiÕu khoa häc, viÖc ®¸ng chi l¹i kh«ng chi viÖc kh«ng ®¸ng chi l¹i chi mét c¸ch dËp khu«n m¸y mãc theo kÕ ho¹ch (bëi v× nhiÒu khi kÕ ho¹ch ch-a ®-îc chÝnh x¸c, s¸t víi yªu cÇu thùc tÕ). Nh- ta biÕt phÝ l-u th«ng thùc chÊt lµ nh÷ng kho¶n chi rÊt linh ho¹t, phô thuéc vµo ý kiÕn chñ quan cña ng-êi kinh doanh bëi vËy nÕu biÕt sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm mét c¸ch khoa häc phÝ l-u th«ng th× ng-êi kinh doanh sÏ ®¹t ®-îc môc ®Ých kinh doanh cña m×nh lµ lîi nhuËn. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tõ khi hoµn toµn thèng nhÊt ®Êt n-íc chóng ta ®· tr¶i qua hai thêi kú kinh tÕ kh¸c nhau, ®ã lµ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n-íc. Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung mäi ho¹t ®éng kinh tÕ ®Òu theo kÕ ho¹ch, kÕ ho¹ch tõ trªn déi xuèng, bé m¸y kinh tÕ vËn ®éng theo guång kÕ ho¹ch chØ tiªu tõ trªn giao xuèng v× vËy x¶y ra t×nh tr¹ng “l·i gi¶ lç thËt” ë c¸c doanh nghiÖp. Trong c¬ chÕ bao cÊp, c¸c doanh nghiÖp kinh doanh vËt t- còng cã kÕ ho¹ch chÝ phÝ l-u th«ng. KÕ ho¹ch phÝ l-u th«ng ®-îc x©y dùng vµo kÕ ho¹ch l-u chuyÓn vËt t- hµng ho¸. Møc l-u chuyÓn vËt t- hµng ho¸ lµ do cÊp trªn quy ®Þnh theo kÕ ho¹ch. Thùc chÊt cña viÖc tiÕt kiÖm phÝ l-u th«ng ë thêi kú ®ã lµ lµm sao gi¶m ®-îc c¸c kho¶n môc chÝ phÝ so víi kÕ ho¹ch. Do vËy viÖc tiÕt kiÖm nµy nhiÒu khi kh«ng thùc tÕ vµ kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶, nhiÒu kho¶n cÇn chÝ phÝ th× tiÕt kiÖm ng-îc l¹i nhiÒu kho¶n cã thÓ tiÕt kiÖm l¹i kh«ng tiÕt kiÖm. Khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù h¹ch to¸n kinh doanh. Do ®ã kÕ ho¹ch phÝ l-u th«ng cña c¸c doanh nghiÖp chØ mang tÝnh ®Þnh h-íng. MÆt kh¸c phÝ l-u th«ng lµ nh÷ng kho¶n chi rÊt linh ho¹t phô thuéc rÊt nhiÒu vµo ý kiÕn chñ quan cña ng-êi kinh doanh. §Ó t¨ng ®-îc lîi nhuËn môc tiªu sè mét cña c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i cÇn ph¶i cè g¾ng tiÕt kiÖm chÝ phÝ l-u th«ng. V× chÝ phÝ l-u th«ng trong c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i chiÕm mét kho¶ng rÊt lín kho¶ng 80% trong tæng chi phÝ. Thùc chÊt cña viÖc tiÕt kiÖm phÝ l-u th«ng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng kh¸c víi tiÕt kiÖm phÝ l-u th«ng trong c¬ chÕ bao cÊp. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng tiÕt kiÖm phÝ l-u th«ng cã nghÜa lµ cø gi¶m ®-îc tèi ®a c¸c kho¶n chi phÝ lµ tiÕt kiÖm ®-îc phÝ l-u th«ng mµ tiÕt kiÖm phÝ l-u th«ng ë ®©y lµ cã nghÜa biÕt tiÕt kiÖm phÝ l-u th«ng mét c¸ch tiÕt kiÖm vµ khoa häc, kho¶n nµo ®¸ng tiÕt kiÖm th× tiÕt kiÖm, kho¶n nµo kh«ng ®¸ng tiÕt kiÖm mÆc dï kho¶n chi rÊt lín th× vÉn chi sao cho ®¹t ®-îc môc ®Ých kinh doanh cña m×nh vµ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. Khi tèc ®é gi¶m phÝ l-u th«ng ®¹t ®-îc nhá h¬n hoÆc b»ng tèc ®é t¨ng lîi nhuËn khi ®ã viÖc tiÕt kiÖm lµ hiÖu qu¶. IV-/ Nh÷ng chØ tiªu c¬ b¶n ®¸nh gi¸ ph©n tÝch phÝ l-u th«ng. Dùa vµo c¸ch ph©n lo¹i phÝ l-u th«ng vµ b¶ng danh môc phÝ l-u th«ng ta cã c¸c chØ tiªu phÝ l-u th«ng vµ ph-¬ng ph¸p x¸c ®Þnh. Thø 1: Tæng sè tiÒn chi phÝ l-u th«ng lµ tæng céng sè tiÒn chi phÝ l-u th«ng cña bèn kho¶n môc. Tæng sè tiÒn chÝ phÝ l-u th«ng lµ chØ tiªu sè tuyÖt ®èi. §¬n vÞ tÝnh lµ (®ång) hoÆc ngµn ®ång. Nã còng ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tæng sè tiÒn;chi phÝ l-u th«ng % chÝ phÝ;l-u th«ng = Doanh sè b¸n ra;(gi¸ b¸n) x Thø 2: Tû lÖ chÝ phÝ l-u th«ng lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a tæng sè tiÒn chÝ phÝ l-u th«ng so víi tæng doanh sè b¸n ra (gi¸ b¸n). Tû lÖ chÝ phÝ;l-u th«ng = Lỗi! x 100% Tû lÖ phÝ l-u th«ng cña tõng kho¶ng môc lµ tû lÖ phÇn tr¨m gi÷a tæng sè tiÒn chi phÝ l-u th«ng cña tõng kho¶n môc so víi tæng doanh sè b¸n ra (gi¸ b¸n). Thø 3: Tû träng cña tõng kho¶n môc chi phÝ l-u th«ng lµ tû lÖ phÇn tr¨m cña tõng kho¶n môc phÝ chiÕm trong tæng sè phÝ. Tû träng cña tÊt c¶ c¸c kho¶n môc chi phÝ l-u th«ng ph¶n ¸nh cÊu thµnh chi phÝ l-u th«ng. Tû träng cña tõng kho¶n môc chi phÝ l-u th«ng ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Tû träng cña tõng;kho¶n môc CPLT = Lỗi! x 100% Thø 4: Møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch chÝ phÝ l-u th«ng lµ tû lÖ phÇn tr¨m cña tæng sè tiÒn CPLT thùc hiÖn so víi tæng sè tiÒn CPLT kÕ ho¹ch. Nã ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc. Møc ®é hoµn thµnh;kÕ ho¹ch CPLT = Lỗi! x 100% Thø 5: Møc tiÕt kiÖm chÝ phÝ l-u th«ng hay v-ît chi vµ ph¹m vi h¹ thÊp hay n©ng cao tû lÖ CPLT. + Møc tiÕt kiÖm chi phÝ l-u th«ng hay v-ît chi lµ sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn CPLT thùc hiÖn vµ tæng sè tiÒn CPLT kÕ ho¹ch. Møc tiÕt kiÖm;hay v-ît chi CPLT = Tæng sè tiÒn;CPLT thùc hiÖn Tæng sè tiÒn;CPLT kÕ ho¹ch NÕu hiÖu sè nhá h¬n kh«ng (<0) lµ møc tiÕt kiÖm CPLT vµ nÕu hiÖu sè lín h¬n kh«ng (>0), ®ã lµ møc v-ît chi CPLT. + Ph¹m vi h¹ thÊp hay n©ng cao tû lÖ CPLT lµ hiÖu sè cña tû lÖ chi phÝ l-u th«ng vµ tû lÖ chi phÝ l-u th«ng kÕ ho¹ch: Ph¹m vi h¹ thÊp;hay n©ng cao tû lÖ CPLT = Tû lÖ CPLT;thùc hiÖn Tû lÖ CPLT;kÕ ho¹ch NÕu hiÖu sè nµy nhá h¬n kh«ng (<0) lµ ph¹m vi h¹ thÊp, nÕu hiÖu sè nµy lín h¬n kh«ng (>0) lµ ph¹m vi n©ng cao. Dïng chØ tiªu trªn, ta cã thÓ x¸c ®Þnh møc tiÕt kiÖm chÝ phÝ l-u th«ng hoÆc v-ît chi t-¬ng ®èi b»ng c«ng thøc. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Møc tiÕt kiÖm ;hay v-ît chi;t-¬ng ®èi ;CPLT = Lỗi! Thø 6: Tèc ®é h¹ thÊp hay n©ng cao tû lÖ CPLT lµ tû lÖ phÇn tr¨m cña ph¹m vi h¹ thÊp hay n©ng cao tû lÖ CPLT thùc tÕ so víi tû lÖ CPLT kÕ ho¹ch. Nã ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau: Ph¹m vi h¹ thÊp;hay n©ng cao tû lÖ;CPLT = Lỗi! x 100% Ngoµi c¸c c«ng thøc ë trªn chÝ phÝ l-u th«ng cßn bao gåm chÝ phÝ: A. Chi phÝ vËn t¶i, bèc dì hµng ho¸: lµ toµn bé c¸c kho¶n chÝ phÝ vÒ vËn chuyÓn, bèc dì hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh mua b¸n, xuÊt nhËp hµng ho¸. Chi phÝ vËn t¶i bèc dì hµng ho¸ gåm cã: 1. TiÒn c-íc phÝ vËn chuyÓn: lµ nh÷ng kho¶n tiÒn chÝ phÝ vÒ c-íc phÝ vËn t¶i c¸c lo¹i ph-¬ng tiÖn nh- tÇu ho¶, « t«, tµu thuû, xµ lan hoÆc c¸c ph-¬ng tiÖn th« s¬ nh- xe bß, xe lam, xÝch l«, xe ngùa. §Ó x¸c ®Þnh tiÒn c-íc phÝ vËn chuyÓn cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc träng l-îng, khèi l-îng hµng ho¸ cÇn vËn chuyÓn theo tõng lo¹i ph-¬ng tiÖn, ®é ®-êng dµi b×nh qu©n (cù ly hay kho¶ng c¸ch vËn chuyÓn b×nh qu©n) cña tõng lo¹i ph-¬ng tiÖn vÒ gi¸ c-íc 1 tÊn/km theo tõng lo¹i ph-¬ng tiÖn. Träng l-îng hµng ho¸ cÇn vËn chuyÓn ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: TVC = Lỗi! x Hb x HC ë ®©y: TVC = träng l-îng hµng ho¸ cÇn vËn chuyÓn (tÊn) MV = gi¸ trÞ hµng ho¸ mua vµo vµ b¸n ra trong kú cÇn ph¶i vËn chuyÓn (®ång). GM = gi¸ mua b×nh qu©n 1 tÊn hµng (®ång) Hb = HÖ sè hµng c¶ b× Hb = Lỗi! HC = hÖ sè träng l-îng hµng tÝnh c-íc (bËc hµng tÝnh c-íc) §o¹n ®-êng vËn chuyÓn b×nh qu©n (cù ly, kho¶ng c¸ch) ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau ®©y: n S Q Sbq = Lỗi! = i 1 n i Q i 1 i i 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ë ®©y: Sbq = cù ly vËn chuyÓn b×nh qu©n (km) S1 , S2 ... Sn = cù ly thùc tÕ cña tõng qu·ng ®-êng (km) Q1 , Q2 ... Qn = träng l-îng hµng ho¸ cÇn vËn chuyÓn trªn qu·ng ®-êng t-¬ng øng (tÊn). Gi¸ c-íc tÊn/km (theo tõng lo¹i ph-¬ng tiÖn) c¨n cø vµo gi¸ thÞ tr-êng hiÖn hµnh vµ th-¬ng l-îng víi c¬ quan dÞch vô vËn t¶i cã hîp ®ång ký kÕt. Sau khi x¸c ®Þnh ®-îc ba yÕu tè trªn, ta cã thÓ x¸c ®Þnh tiÒn c-íc vËn chuyÓn theo c«ng thøc sau: CVC = TVC * Sbq x GVC CVC = tiÒn c-íc phÝ vËn chuyÓn (®ång) Sbq = ®o¹n ®-êng dµi b×nh qu©n (km) TVC = träng l-îng hµng ho¸ vËn chuyÓn (tÊn) GVC = gi¸ c-íc vËn chuyÓn 1tÊn/km (®ång) 2. TiÒn bèc dì khu©n v¸c: lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ®Ó thuª m-ín nh©n c«ng vµ ph-¬ng tiÖn bèc dì hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh, mua, b¸n, xuÊt nhËp hµng ho¸. NÕu gäi CV lµ chi phÝ bèc dì khu©n v¸c, ta cã: CBV = TBV x Dt x GBV (®ång) ë ®©y: TBV = träng l-îng hµng ho¸ cÇn bèc dì, khu©n v¸c TBV = QM + B x HBV (tÊn) QM + B = tæng khèi l-îng hµng ho¸ mua vµo vµ b¸n ra trong kú (tÊn) HBV = tû lÖ hµng cÇn ph¶i bèc dì khu©n v¸c (%) Dt = sè lÇn bèc dì khu©n v¸c (cßn gäi lµ sè ®éng t¸c bèc dì, khu©n v¸c) ®-îc tÝnh b×nh qu©n, c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn vµ kinh nghiÖm cña c¸c kú tr-íc ®èi víi tõng lo¹i ph-¬ng tiÖn. GBV = Gi¸ bèc lªn hoÆc dì xuèng 1 tÊn/®éng t¸c. 3. T¹p phÝ vËn t¶i: bao gåm nh÷ng kho¶n chÝ phÝ nhá ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh vËn t¶i, bèc dì hµng ho¸ nh-: - TiÒn thuª bÕn, b·i, kho t¹m thêi trªn ®-êng vËn chuyÓn trong tr-êng hîp ph¶i thay ®æi ph-¬ng tiÖn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c kho¶n chi ®Ó b¶o qu¶n hµng ho¸ trong khi vËn chuyÓn do ®iÒu kiÖn tù nhiªn ®ßi hái (m-a, b·o). - C¸c thñ tôc phÝ vËn t¶i (niªm phong, cÆp ch×) vµ tiÒn söa ch÷a cÇu ®-êng cho mét chuyÕn vËn t¶i ®Ó gi¶m nhÑ bèc dì, khu©n v¸c. - C«ng t¸c phÝ cho nh©n viªn ®i ¸p t¶i th-êng xuyªn vµ b¶o hé lao ®éng cho ¸p t¶i viªn chuyªn tr¸ch. - LÖ phÝ bÕn b·i, c-íc ®-êng nh¸nh xe ho¶. §Ó lËp c¸c kho¶n phÝ nµy, ng-êi ta dïng b¶ng kª dùa vµo kinh nghiÖm cña kú b¸o c¸o vµ -íc l-îng sù biÕn ®éng cña kú kÕ ho¹ch. B. Chi phÝ b¶o qu¶n, thu mua, tiªu thô. Lµ nh÷ng kho¶n chÝ phÝ phôc vô cho qu¸ tr×nh b¶o qu¶n, thu mua, tiªu thô hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Trong kho¶n môc nµy cã rÊt nhiÒu tiÓu kho¶n môc nhá. Chóng ta sÏ xem xÐt mét sè tiÓu kho¶n môc ®iÓn h×nh. 1. TiÒn l-¬ng (tiÒn c«ng) trùc tiÕp kinh doanh: lµ c¸c kho¶n chi vÒ tiÒn l-¬ng (tiÒn c«ng) ®Ó tr¶ cho sè c¸n bé c«ng nh©n viªn trùc tiÕp lµm nhiÖm vô b¶o qu¶n, thu mua, tiªu thô. Tæng quü l-¬ng;trùc tiÕp;kinh doanh Tæng sè;CBCNV;trùc tiÕp KD x Møc l-¬ng;b×nh qu©n;1 CBCNV = 2. Chi phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸: lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ nh»m gi÷ g×n sè l-îng vµ chÊt l-îng hµng ho¸ dù tr÷ trong kho. Nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy gåm cã: chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó b¶o qu¶n hµng ho¸ nh- dÇu, mì, s¬n, bµn ch¶i, giÎ lau. 3. Chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay ng©n hµng: lµ sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a sè l·i ph¶i tr¶ cho ng©n hµng vÒ c¸c h×nh thøc vay vµ sè tiÒn l·i cña tiÒn göi vµo ng©n hµng. §Ó x¸c ®Þnh chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay ng©n hµng, tr-íc tiªn ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc tæng sè tiÒn cÇn thiÕt ph¶i vay cña ng©n hµng theo c¸c h×nh thøc vay trong n¨m kÕ ho¹ch vµ thêi h¹n vay. Dùa vµo tû suÊt lîi tøc tiÒn vay cña tõng h×nh thøc vay, cã thÓ x¸c ®Þnh sè l·i ph¶i tr¶ cho ng©n hµng theo c«ng thøc sau: CVNH = Lỗi! Trong ®ã: CVNH = chÝ phÝ tiÒn l·i ph¶i tr¶ cho ng©n hµng theo tõng h×nh thøc vay (®ång). 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sv = sè tiÒn vay cña ng©n hµng theo tõng h×nh thøc vay (®ång) B = tû suÊt lîi tøc tiÒn vay ng©n hµng %/th¸ng (n¨m) t = thêi h¹n vay ng©n hµng (tÝnh theo ngµy hoÆc th¸ng) T = thêi gian cña th¸ng (hoÆc n¨m) tÝnh b»ng ngµy. Thø 2: ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc tæng sè c¸c kho¶n tiÒn göi vµo ng©n hµng vµ sè tiÒn l·i, tû suÊt lîi tøc cña tiÒn göi ®Ó tÝnh ra sè l·i cña tiÒn göi ng©n hµng cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Thø 3: sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a sè l·i ph¶i tr¶ vÒ c¸c kho¶n tiÒn vay vµ sè tiÒn l·i cña tiÒn göi chÝnh lµ sè tiÒn chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay ng©n hµng. 4. Chi phÝ nhiªn liÖu, ®iÖn lùc: lµ kho¶n tiÒn chi vÒ nhiªn liÖu, ®iÖn lùc dïng trong kinh doanh nh-: nhiªn liÖu dïng ch¹y m¸y th¾p s¸ng kho tµng, cöa hµng, chi phÝ ®iÖn lùc ®Ó ch¹y m¸y b¬m, th¾p s¸ng... ph¶i tr¶ cho c¬ quan qu¶n lý ph©n phèi ®iÖn. §èi víi kho¶n nµy ng-êi ta dïng ph-¬ng ph¸p thèng kª kinh nghiÖm vµ tÝnh to¸n theo møc ®é ®Ó dù kiÕn sè chi kú kÕ ho¹ch. 5. Chi phÝ vÒ vÖ sinh kho tµng, cöa hµng: lµ kho¶n chÝ phÝ dïng vµo vÖ sinh kho tµng, cöa hµng nh- xµ phßng, bå t¹t, thuèc s¸t trïng, chæi quÐt nhµ, tiÒn tr¶ c«ng cho c«ng ty vÖ sinh thu ®Ó r¸c. Khi tÝnh c¸c kho¶n nµy th-êng dïng ph-¬ng ph¸p b¶n kª vµ dùa vµo kinh nghiÖm kú tr-íc. C. Chi phÝ hao hôt hµng ho¸. 1. Hao hôt trong ®Þnh møc: lµ hao hôt tù nhiªn phô thuéc vµo tÝnh chÊt vËt lý ho¸ häc cña hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, giao nhËn, bèc dì, b¶o qu¶n. Sù hao hôt trªn lµ tÊt yÕu nh- x¨ng dÇu bay h¬i, than vì vôn, ph©n ®¹m r¬i v·i (®¹m rêi) xi m¨ng vì bao,... ng-êi ta th-êng quy ®Þnh thµnh ®Þnh møc hao hôt. §Þnh møc hao hôt lµ tû lÖ hao hôt cho phÐp tèi ®a ®èi víi hµng ho¸ trong ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh vÒ kü thuËt vµ qu¶n lý kinh doanh cña thêi kú kÕ ho¹ch cho tõng lo¹i hµng vµ tõng kh©u. Dùa vµo ®Þnh møc hao hôt ng-êi ta cã thÓ tÝnh ®-îc l-îng hµng hã cho phÐp hao hôt (tù nhiªn). Hao hôt trong ®Þnh møc ®-îc tÝnh vµo phÝ l-u th«ng. NÕu tiÕt kiÖm ®-îc ®Þnh møc hao hôt ®-îc tÝnh vµo l·i. 2. Hao hôt ngoµi ®Þnh møc: lµ hao hôt do chñ quan cña con ng-êi g©y ra. VÝ dô lµm rß rØ, ch¶y vì, quªn kho¸ van, ®ãng n¾p,... hao hôt nhiÒu h¬n so víi ®Þnh møc cho phÐp. Ngoµi ra do hµng lo¹t nguyªn nh©n kh¸c: hµng ho¸ bÞ hao hôt, mÊt gi¸, gi¶m chÊt l-îng,... ®©ylµ kho¶n béi chi ph¶i trõ vµo lîi nhuËn. D. Chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. TiÒn l-¬ng gi¸n tiÕp kinh doanh: lµ toµn bé kho¶n tiÒn l-¬ng (tiÒn c«ng) cho gi¸m ®èc, c¸c tr-ëng phã phßng ban, c¸c bé phËn cöa hµng, trung t©m, xÝ nghiÖp,... §©y lµ chi phÝ tiÒn l-¬ng (tiÒn c«ng) cho bé m¸y qu¶n trÞ doanh nghiÖp. C¨n cø vµo kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l-¬ng, c¨n cø vµo thang bËc vµ hîp ®ång ®· ký víi ng-êi lµm thuª qu¶n lý, cã thÓ x¸c ®Þnh ®-îc tæng quü l-¬ng trong tõng ®¬n vÞ thêi gian cña bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh. 2. KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong qu¶n lý hµnh chÝnh: lµ sè tiÒn trÝch khÊu hao nhµ cöa, c«ng cô dïng trong qu¶n lý kinh doanh. 3. Chi phÝ nhiªn liÖu, ®iÖn lùc: dïng trong qu¶n lý hµnh chÝnh nh-: nhiªn liÖu xe con, ®iÖn dïng th¾p s¸ng vµ m¸y mãc lµm viÖc hµnh chÝnh ph¶i tr¶ cho c¬ quan ph©n phèi ®iÖn. 4. C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c: chi phÝ trang trÝ, tiÕp kh¸ch, chi phÝ héi nghÞ tæng kÕt. V-/ Néi dông cña gi¶m phÝ l-u th«ng. 1-/ Nh÷ng biÖn ph¸p gi¶m chÝ phÝ vËn t¶i bèc dì: Rót ng¾n qu·ng ®-êng vËn t¶i b×nh qu©n vµ lùa chän ®óng ®¾n ph-¬ng tiÖn vËn t¶i hµng ho¸, kÕt hîp chÆt chÏ mua vµ b¸n, chñ ®éng tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, ph©n bè hîp lý m¹ng l-íi kinh doanh t¹o cho hµng ho¸ cã con ®-êng vËn ®éng hîp lý vµ ng¾n nhÊt, chuÈn bÞ tèt chµo hµng, chuÈn bÞ tèt ®ãng gãi hµng ho¸ vµ bao b× phï hîp, tæ chøc tèt c«ng t¸c bèc dì hµng ho¸ ë hai ®Çu tuyÕn vËn chuyÓn vµ hîp t¸c chÆt chÏ víi c¬ quan vËn chuyÓn, sö dông ph-¬ng thøc vËn chuyÓn tiªn tiÕn. 2-/ C¸c biÖn ph¸p gi¶m chÝ phÝ b¶o qu¶n, thu mua, tiªu thô. Tæ chøc bé m¸y kinh doanh vµ m¹ng l-íi kinh doanh cã quy m« phï hîp víi khèi l-îng hµng ho¸ lu©n chuyÓn, t¨ng c-êng qu¶n lý vµ sö dông tèt tµi s¶n dïng trong kinh doanh thùc hiÖn ®óng kû luËt tµi chÝnh tÝn dông, ¸p dông tiÕn bé khoa häc, c«ng nghÖ míi trng b¶o qu¶n hµng ho¸, t¨ng c-êng båi d-ìng, n©ng cao tr×nh ®é kü thuËt, nghiÖp vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng t¸c kho. 3-/ C¸c biÖn ph¸p gi¶m chÝ phÝ hao hôt hµng ho¸: Hao hôt hµng ho¸ cã liªn quan ®Õn nhiÒu kh©u, nhiÒu yÕu tè, ®Æc biÖt ph¶i quan t©m ®Õn ®iÒu kiÖn kü thuËt. §Ó gi¶m hao hôt cã thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p sau: kiÓm tra chÆt chÏ sè l-îng, chÊt l-îng hµng ho¸ nhËp kho. Cã sù ph©n lo¹i hµng ho¸ vµ biÖn ph¸p b¶o qu¶n thÝch hîp ngay tõ ®Çu. C¶i tiÕn kü thuËt b¶o qu¶n hµng hãa ë kho, tr¹m, cöa hµng. Cñng cè vµ hoµn thiÖn kho 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tµng, vËt liÖu che ®Ëy, kª lãt c¸c trang thiÕt bÞ cña kho x©y dùng c¸c ®Þnh møc hao hôt vµ qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kh©u, c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn hao hôt tù nhiªn. T¨ng c-êng båi d-ìng kü thuËt b¶o qu¶n vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n b¶o qu¶n, b¶o vÖ hµng ho¸. 4-/ C¸c biÖn ph¸p gi¶m chÝ phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh. Tinh gi¶n bé m¸y qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¶i tiÕn bé m¸y qu¶n lý phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty. Gi¶m bít c¸c thñ tôc hµnh chÝnh kh«ng cÇn thiÕt, gi¶m bít c¸c kho¶n chi tiªu cã tÝnh chÊt h×nh thøc, ph« tr-¬ng. ¸p dông c¸c tiÕn bé khoa häc trong qu¶n lý hµnh chÝnh ®¶m b¶o th«ng tin trong suèt, chÝnh x¸c. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn 2 ph©n tÝch t×nh h×nh phÝ l-u th«ng t¹i c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi I-/ Giíi thiÖu c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi. 2-/ §Æc ®iÓm ho¹t ®éng cña c«ng ty. a. §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc qu¶n lý ho¹t ®éng. a.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c«ng ty. Chøc n¨ng qu¶n lý vËt t- than cho nÒn kinh tÕ quèc d©n ®· h×nh thµnh sau khi miÒn B¾c hoµn toµn gi¶i phãng. Lóc ®Çu lµ c«ng ty cung øng than xi m¨ng thuéc Tæng côc vËt t-, tõ n¨m 1969 lµ Bé vËt t-. Thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña Nhµ n-íc qu¶n lý vËt t- theo ngµnh tõ s¶n xuÊt ®Õn l-u th«ng ph©n phèi, ngµy 25/11/1974 Héi ®ång ChÝnh phñ chuyÓn chøc n¨ng qu¶n lý cung øng than vÒ Bé ®iÖn than (QuyÕt ®Þnh 254-CP vµ ngµy 9/12/1974 cña Bé ®iÖn than, QuyÕt ®Þnh 1878/§T-QLKT thµnh lËp “C«ng ty qu¶n lý vµ ph©n phèi than Hµ Néi”) ho¹t ®éng chÝnh thøc vµo ngµy 1/1/1975 víi nhiÖm vô tæ chøc thu mua cung øng ®ñ than theo kÕ ho¹ch cho c¸c nhu cÇu sö dông than cña Bé trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng t¹i c¸c ®Þa bµn tõ Hµ Néi, Hµ T©y, Hoµ B×nh, S¬n La, Lai Ch©u. §Õn n¨m 1993 theo chñ tr-¬ng cña Nhµ n-íc thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n-íc nªn ngµy 30/6/1993 Bé n¨ng l-îng ®· ban hµnh QuyÕt ®Þnh 488/NLNL-TCCB-L§ thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp Nhµ n-íc - c«ng ty cung øng than Hµ Néi ®-îc ®æi tªn thµnh “C«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi” lµm nhiÖm vô kinh doanh than s¶n xuÊt chÕ biÕn than sinh ho¹t phôc vô mäi nhu cÇu than cho s¶n xuÊt vµ sinh ho¹t cña c¸n bé tiªu dïng néi thµnh, ngo¹i thµnh Hµ Néi, c¸c tØnh Hµ T©y, Hoµ B×nh, S¬n La, Lai Ch©u vµ c¸c tØnh l©n cËn. C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp cßn rÊt nghÌo nµn víi bèn c¨n nhµ cÊp IV lµm v¨n phßng t¹i VÜnh Tuy, bµn ghÕ th« s¬, cã mét xe con, hai xe vËn t¶i than. C¸c tr¹m hÇu nh- kh«ng cã g×. Tr¹m Cæ Loa cã mét m¸y xóc, mét m¸y g¹t, tr¹m VÜnh Tuy cã mét b¨ng t¶i than cì nhá, nãi chung thiÕt bÞ hÇu nh- ®· khÊu hao hÕt, nhµ lµm viÖc cña c¸c tr¹m vµ nhµ ë cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chØ lµ thanh tre, nøa l¸ víi tæng sè 207 c¸n bé c«ng nh©n viªn, 4 ®¹i häc vµ 23 trung cÊp. §Õn nay c«ng ty ®· cã mét ng«i nhµ 3 tÇng ë Ph-¬ng LiÖt - §èng §a - Hµ Néi lµm trô së chÝnh. Tr¹m VÜnh 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tuy cã mét nhµ c©n 30 tÊn, tr¹m Cæ Loa cã v¨n phßng lµ nhµ 2 tÇng vµ tr¹m c©n 30 tÊn. C¸c tr¹m ®Òu ®Çy ®ñ tiÖn nghi h¬n. C«ng ty ®· cã xe vËn t¶i chuyÓn ®Õn tËn n¬i sö dông trong ®ã sè xe míi mua lµ mét m¸y xóc DH 112 míi, mét m¸y ñi C130 míi. Tr¹m Gi¸p NhÞ míi trang bÞ 02 d©y chuyÒn chÕ biÕn than khÐp kÝn tõ nghiÒn sang trén Ðp than tæ ong,... C«ng ty ®· cã 02 xe con phôc vô c«ng t¸c, 01 xe H¶i ¢u vµ 01 xe 12 chç ngåi chuyªn ®-a CBCNV ®i du lÞch vµ phôc vô c¸c c«ng t¸c phóc lîi kh¸c. HiÖn nay c«ng ty cã kho¶ng 150 CBCNV trong ®ã 35 ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, 40 ng-êi cã tr×nh ®é trung cÊp. Víi sè vèn hiÖn nay trªn 2,5 tû VN§. VÒ tæ chøc c«ng ty cã Ban gi¸m ®èc (gåm 1 gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc), 3 phßng chøc n¨ng nghiÖp vô vµ 5 tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than ë VÜnh Tuy, Gi¸p NhÞ, ¤ C¸ch, S¬n T©y, Cæ Loa. b. HÖ thèng tæ chøc vµ m¹ng l-íi kinh doanh cña c«ng ty. Theo QuyÕt ®Þnh sè 140 NL/TCCB-L§ ngµy 4/3/1995 cña Bé N¨ng l-îng vÒ viÖc thµnh lËp c«ng ty chÕ biÕn vµ kinh doanh than miÒn B¾c trùc thuéc Tæng c«ng ty than ViÖt Nam. C¨n cø vµo QuyÕt ®Þnh sè 151 TMB/TCNS ngµy 21/5/1995 cña c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi miÒn B¾c ban hµnh quy chÕ t¹m thêi vÒ viÖc tæ chøc ho¹t ®éng cña c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ Néi. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty bao gåm Ban gi¸m ®èc (gåm 1 gi¸m ®èc vµ 2 phã gi¸m ®èc) vµ 3 phßng chøc n¨ng nghiÖp vô lµm tham m-u gåm: + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh. + Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Bé m¸y tæ chøc s¶n xuÊt bao gåm 5 tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than: + Tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than VÜnh Tuy. + Tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than Gi¸p NhÞ. + Tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than ¤ C¸ch. + Tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than Cæ Loa. + Tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than S¬n T©y. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ®ã tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than Gi¸p NhÞ cã 2 x-ëng chÕ biÕn than (x-ëng I vµ x-ëng II), tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than S¬n T©y cã 2 cöa hµng vµ 1 tr¹m (tr¹m S¬n Léc vµ cöa hµng sè 1 vµ cöa hµng sè 2). Ban Gi¸m ®èc Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh Phßng KÕ ho¹ch kinh doanh Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C¸c tr¹m KD vµ CB than Tr¹m KD vµ CB than VÜnh Tuy Tr¹m KD vµ CB than Gi¸p NhÞ X-ëng CB I X-ëng CB II Tr¹m KD vµ CB than ¤ C¸ch Tr¹m S¬n Léc Tr¹m KD vµ CB than S¬n T©y Cöa hµng sè 1 Tr¹m KD vµ CB than Cæ Loa Cöa hµng sè 2 S¬ ®å tæ chøc c«ng ty kinh doanh vµ chÕ biÕn than Hµ Néi b.1. Ban gi¸m ®èc: lµ ng-êi ®øng ®Çu trong c«ng ty cã nhiÖm vô chØ ®¹o, ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé c«ng t¸c kinh doanh cña c«ng ty tr-íc ph¸p luËt. b.2. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc c«ng ty v¹ch c¸c kÕ ho¹ch chung vÒ: tæ chøc vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o l¹i CBCNV ®Ó n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ chÊt l-îng lao ®éng. Tæ chøc lùc l-îng lao ®éng trong c«ng ty, thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, thanh tra, b¶o vÖ, c«ng t¸c giao dÞch vµ ®èi néi, ®èi ngo¹i. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b.3. Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: cã nhiÖm vô chÝnh lµ x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh vµ trùc tiÕp chØ ®¹o c¸c tr¹m, cöa hµng thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh ®ã dùa trªn t×nh h×nh thùc tÕ cña thÞ tr-êng. VÝ dô nh- chñ tr× dù th¶o c¸c hîp ®ång kinh tÕ vÒ mua b¸n than, vËn chuyÓn bèc xÕp, chØ ®¹o quy ho¹ch kho b·i, x©y dùng c¬ chÕ mua b¸n than, tæ chøc c¸c biÖn ph¸p chèng hao hôt than trªn ®Þnh møc nh»m phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ kinh doanh cã hiÖu qu¶. b.4. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: cã nhiÖm vô lËp b¸o c¸c quyÕt to¸n hµng n¨m, tÝnh to¸n lç l·i, sè nép ng©n s¸ch, tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng hµng th¸ng, thùc hiÖn ®óng theo c¸c chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n cña Nhµ n-íc vµ cña cÊp trªn ban hµnh. Ngoµi ra phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô qu¶n lý vèn tiÒn hµng, vµ ph¶i sö dông cã hiÖu qu¶ kh«ng ®-îc ®Ó thÊt tho¸t. §ång thêi kÕt hîp víi phßng kÕ ho¹ch kinh doanh ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng ty trong thêi gian võa qua tõ ®ã ®Ò ra ph-¬ng h-íng ho¹t ®éng kinh doanh trong thêi gian tíi. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n x©y dùng cô thÓ c¸c kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng th¸ng, quý, n¨m ®èi víi c¸c tr¹m vµ c«ng ty. b.3. C¸c tr¹m kinh doanh vµ chÕ biÕn than. Cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ tæ chøc thùc hiÖn viÖc tiÕp nhËn vµ tiªu thô than, tæ chøc s¶n xuÊt, chÕ biÕn than sinh ho¹t qu¶n lý vµ b¶o qu¶n kho than vµ c¸c tµi s¶n kh¸c ®-îc c«ng ty giao cho. c. T×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty Kinh doanh vµ ChÕ biÕn than Hµ Néi trong thêi gian qua. c.1. T×nh h×nh ho¹t ®éng: Trong nh÷ng n¨m ®Çu míi thµnh lËp nhiÖm vô cña c«ng ty chñ yÕu lµ tæ chøc thu mua, cung øng than theo kÕ ho¹ch Nhµ n-íc quy ®Þnh cho nhu cÇu sö dông than cña c¸c Bé trung -¬ng vµ ®Þa ph-¬ng t¹i c¸c ®Þa bµn thuéc Hµ Néi, Hµ T©y, Hoµ B×nh, S¬n La, Lai Ch©u,... chÝnh v× t×nh tr¹ng mua b¸n than theo gi¸ kÕ ho¹ch (hay gi¸ cung cÊp) dÉn ®Õn t×nh tr¹ng gi¸ c¶, gi¸ trÞ t¸ch rêi nhau ph¸ vì c¸c quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ. C¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ theo kiÓu hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp ®ã tuy cã kÕ ho¹ch nh-ng nã ®Æt lªn hµng ®Çu lµ viÖc s¶n xuÊt vµ ph©n phèi s¶n phÈm theo hiÖn vËt, c¸c quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ sö dông mét c¸ch h×nh thøc, nÒn kinh tÕ dùa trªn c¬ së cung cÊp vµ giao nép theo hiÖn vËt. Trong c¬ chÕ qu¶n lý kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty ph¸t triÓn theo kÕ ho¹ch ®· ®-îc Ên ®Þnh s½n do cÊp trªn ®-a xuèng. C¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch trong ®ã cã c¶ chØ tiªu chi phÝ l-u th«ng mµ cÊp trªn giao xuèng cho c«ng ty thùc hiÖn. Nh÷ng kÕ ho¹ch ®ã mang tÝnh chñ 20
- Xem thêm -