Tài liệu Mot so bien phap gay hung thu cho tre 4 tuoi hoc tho

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc b¶n cam kÕt I . T¸c gi¶ Hä vµ tªn: Hoµng Thuý T×nh Ngµy th¸ng n¨m sinh: 10/06/1976 §¬n vÞ: Trêng MÇm non 3-2 §iÖn tho¹i: ( 031) 3888.360 Di ®éng: 0979816387 II . S¶n phÈm Tªn s¶n phÈm: “Mét sè biÖn ph¸p g©y høng thó cho trÎ 4 tuæi häc th¬ ” III . Cam kÕt T«i xin cam kÕt s¸ng kiÕn kinh nghiÖm nµy lµ s¶n phÈm cña c¸ nh©n t«i. NÕu cã x¶y ra tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u ®èi víi mét phÇn hay toµn bé s¶n phÈm s¸ng kiÕn kinh nghiÖm, t«i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc l·nh ®¹o ®¬n vÞ, l·nh ®¹o Phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o vÒ tÝnh trung thùc cña b¶n cam kÕt nµy. C¸t Bµ, ngµy 20 th¸ng 01 n¨m 2011 Ngêi cam kÕt Hoµng Thuý T×nh Mét sè biÖn ph¸p g©y høng thó cho trÎ 4 tuæi häc th¬ PhÇn I: ®Æt vÊn ®Ò I. Lý do chän ®Ò tµi B¸c Hå kÝnh yªu cña chóng ta khi cßn sèng B¸c rÊt quan t©m ®Õn mäi ngêi, nhÊt lµ c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång. B¸c chó träng tõ b÷a ¨n gi¾c ngñ vµ sù tiÕn bé cña c¸c ch¸u. B¸c Hå nãi: “ TrÎ em nh bóp trªn cµnh 1 BiÕt ¨n, biÕt ngñ, biÕt häc hµnh lµ ngoan.” §óng nh vËy, trÎ ë tuæi mÇm non thËt ®¸ng yªu, t©m hån trÎ th¬ ng©y, hån nhiªn nh tê giÊy tr¾ng. Mäi ho¹t ®éng häc tËp, vui ch¬i ë trêng mÇm non ®Òu ®em l¹i nh÷ng ®iÒu diÖu kú thÇn tiªn nhÊt. Díi h×nh thøc ch¬i mµ häc, häc mµ ch¬i gióp trÎ ph¸t triÓn trÝ tuÖ, ãc s¸ng t¹o, nh©n c¸ch con ngêi. Lµm quen víi th¬ ca lµ mét ho¹t ®éng kh«ng thÓ thiÕu ®îc ®èi víi trÎ mÇm non, ®©y lµ lo¹i h×nh nghÖ thuËt ®Æc s¾c trong ®êi sèng con ngêi. §Æc biÖt nã rÊt gÇn gòi víi trÎ th¬, tõ buæi ®Çu th¬ Êu trÎ ®· sèng chan hoµ trong lêi ru Çu ¬ ®Çy yªu th¬ng cña bµ cña mÑ...vµ ®ã còng lµ c¸nh cöa më ra ch©n trêi nhËn thøc cho trÎ. Ngay tõ khi míi lät lßng mÑ ®Õn lóc chËp ch÷ng tËp ®i, tËp nãi, lóc biÕt ®äc biÕt viÕt th× v¨n häc lµ chiÕc cÇu nèi, lµ ph¬ng tiÖn dÉn d¾t trÎ . Nh÷ng bµi th¬, ca dao, ®ång dao lµ nh÷ng tÊm g¬ng mÉu mùc vÒ lêi ¨n tiÕng nãi cho trÎ häc tËp, lµ ph¬ng tiÖn h÷u hiÖu trong viÖc gi¸o dôc trÎ lßng yªu quª h¬ng ®Êt níc, t×nh yªu mÕn b¹n bÌ, nh÷ng viÖc lµm tèt...vµ cßn lµ ph¬ng tiÖn h×nh thµnh phÈm chÊt ®¹o ®øc trong s¸ng cho trÎ. Ng«n ng÷ nghÖ thuËt cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn sù ph¸t triÓn t©m hån, t×nh c¶m, trÝ tuÖ cña con ngêi cña trÎ . G©y høng thó cho trÎ häc th¬ lµ ®a trÎ ®Õn mét ch©n trêi míi cña nghÖ thuËt. Vµ ®©y còng lµ nhiÖm vô träng t©m cña bËc häc mÇm non nh»m gi¸o dôc thÈm mü, ph¸t triÓn ng«n ng÷ vµ t×nh c¶m kü n¨ng x· héi, gãp phÇn ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch cho trÎ. Th¬ ca vèn lµ ngêi b¹n t©m t×nh cña bao thÕ hÖ, bao løa tuæi, trong ®ã trÎ mÇm non lµ ngêi b¹n rÊt ®Æc biÖt cña th¬. Lµm s¸ng tá mèi quan hÖ “ t×nh b¹n” nµy c¸c nhµ s ph¹m ®· t×m kiÕm x©y dùng c¸c ph¬ng ph¸p cho trÎ mÉu gi¸o tiÕp xóc víi th¬ ca mét c¸ch cã hiÖu qu¶. HiÓu ®îc tÇm quan träng cña viÖc ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ nãi chung d¹y cho trÎ häc th¬ nãi riªng, t«i lu«n suy nghÜ vµ ®i s©u nghiªn cøu mét sè “ BiÖn ph¸p ®Ó g©y høng thó cho trÎ 4 tuæi häc th¬” ®¹t kÕt qu¶ cao. II. Môc ®Ých. - Ph¸t triÓn ng«n ng÷, t×nh c¶m kü n¨ng x· héi, gióp cho trÎ 4 tuæi thÝch häc th¬. - C« gi¸o ®óc kÕt ®îc nhiÒu kinh nghiÖm d¹y th¬ cho trÎ mÇm non. III . ph¹m vi: - TrÎ 4 tuæi A trêng mÇm non 3-2. VI. §èi tîng. - Mét sè biÖn ph¸p g©y høng thó cho trÎ líp 4 tuæi A trêng MÇm non 3-2 häc th¬. PhÇn II : Néi Dung A.C¬ së lÝ luËn . Lµ mét vÞ l·nh tô cña §¶ng vµ Nhµ níc ta, suèt ®êi ho¹t ®éng cña m×nh B¸c Ph¹m V¨n §ång lu«n quan t©m s©u s¾c tíi sù nghiÖp gi¸o dôc níc nhµ. Trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc, tõ khi cßn lµ Thñ tíng ChÝnh phñ trong bµi ph¸t biÓu 2 t¹i bé gi¸o dôc ngµy 8/9/1973 b¸c ®· nãi “ D¹y v¨n lµ mét qu¸ tr×nh rÌn luyÖn toµn diÖn” , c©u nãi ®ã ®Õn nay vÉn cßn nguyªn gi¸ trÞ. V¨n häc lµ mét bé m«n tÊt quan träng ®èi víi trÎ mÇm non, lµ ph¬ng tiÖn ph¸t triÓn ng«n ng÷ cho trÎ cã ®ñ vèn tõ ®Ó nãi n¨ng lu lo¸t diÔn ®¹t g·y gän, biÕt sö dông tõ ®óng lóc ®óng chç. Kh«ng nh÷ng thÕ mµ cßn d¹y trÎ lµm quen víi nh÷ng tõ ng÷ nghÖ thuËt nh tõ l¸y, tõ tîng h×nh, tõ tîng thanh… gióp trÎ ph¸t triÓn trÝ t ëng tîng, ãc quan s¸t kh¶ n¨ng t duy ®éc lËp trong suy nghÜ. V¨n häc nãi chung, th¬ nãi riªng lµ mét ho¹t ®éng tinh thÇn c¬ b¶n, nã h×nh thµnh vµ lµm nªn sù phong phó cña nh©n c¸ch trÎ, nã gi÷ vai trß v« cïng to lín trong gi¸o dôc trÎ em løa tuæi mÇm non. ë trêng mÇm non ®· b¾t ®Çu tÝch hîp d¹y v¨n, d¹y tiÕng díi h×nh thøc cho trÎ lµm quen víi c¸c t¸c phÈm v¨n häc. DÉn d¾t trÎ vµo thÕ giíi v¨n häc lµ nhiÖm vô träng t©m cña c« gi¸o mÇm non nh»m môc ®Ých h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch trÎ. TrÎ mÉu gi¸o cha biÕt ®äc, b»ng ph¬ng ph¸p ®äc th¬, kÓ diÔn c¶m cã nghÖ thuËt c¸c t¸c phÈm v¨n häc, trß chuyÖn, trao ®æi víi trÎ, sö dông c¸c ph¬ng tiÖn trùc quan nh»m cñng cè kh¾c s©u c¸c h×nh tîng trong t¸c phÈm v¨n häc. Híng dÉn trÎ c¶m nhËn nh÷ng gi¸ trÞ néi dung, nghÖ thuËt phong phó trong t¸c phÈm, kh¬i gîi ë trÎ sù rung ®éng, høng thó ®èi víi t¸c phÈm, cã Ên tîng vÒ nh÷ng h×nh tîng nghÖ thuËt, c¸i hay c¸i ®Ñp trong t¸c phÈm vµ thÓ hiÖn sù c¶m nhËn ®ã qua c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh chÊt v¨n häc nh ®äc th¬, diÔn th¬, trß ch¬i… cao h¬n lµ trÎ s¸ng t¹o ra nh÷ng vÇn th¬, c©u truyÖn theo tëng tîng cña m×nh, gãp phÇn h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cho trÎ. Ph¬ng ph¸p tæ chøc cho trÎ vµo ho¹t ®éng v¨n häc nghÖ thuËt thùc chÊt lµ ®a trÎ vµo ®äc th¬, kÓ chuyÖn diÔn c¶m... theo c¸c t¸c phÈm v¨n häc nh»m gióp trÎ tr¶i nghiÖm nghÖ thuËt, ph¸t triÓn ng«n ng÷ m¹ch l¹c, tÝnh tÝch cùc c¸ nh©n, tÝnh ®éc lËp s¸ng t¹o, ãc tëng tîng cña trÎ. Lµ mét thÓ lo¹i v¨n häc, th¬ lµ mét hiÖn tîng phøc t¹p cã nh÷ng ®Æc trng c¬ b¶n, th¬ lµ tiÕng nãi trùc tiÕp cña t©m hån t×nh c¶m. Nh nhµ th¬ Thanh TÞnh nãi “ Th¬ lµ tinh hoa lµ thÓ chÊt c« ®äng cña trÝ tuÖ t×nh c¶m”, nh÷ng xóc c¶m m¹nh mÏ, míi mÎ vÒ thÕ giíi t¹o ra c¸ch nãi riªng lµm nªn chÊt th¬, lêi th¬, vÇn ®iÖu vµ ý th¬. TrÎ em ®Õn víi cuéc sèng trong lßng mang bao ngän löa kh¸t khao hiÓu biÕt, kh¸m ph¸ vµ ham muèn diÔn t¶ nh÷ng nhËn thøc vµ c¶m xóc cña m×nh b»ng c¸c h×nh thøc nghÖ thuËt mét c¸ch tù nhiªn . “ Th¬ ca vèn lµ tiÕng nãi hån nhiªn cña con trÎ tr íc cuéc ®êi”. Ba tuæi bÐ ®Õn trêng mÉu gi¸o biÕt bao håi hép, th¾c m¾c vµ th¬ ca ®· gióp trÎ gi¶i to¶ nh÷ng no ©u Êy. §Õn trêng trÎ ®îc nghe c« .gi¸o ®äc th¬, ru b»ng th¬. Nh÷ng ©m thanh trÇm bæng ªm ¸i ®· t¹o c¶m xóc gióp trÎ h©n hoan ®äc theo vµ thùc sù vui mõng, râ rµng, th¬ tho¶ m·n nhu cÇu tinh thÇn cña trÎ. Víi nh÷ng lÝ lÏ trªn cã thÓ kh¼ng ®Þnh: Th¬ rÊt phï hîp víi trÎ, th¬ vµ trÎ rÊt dÔ gÆp nhau, th¬ ca gãp phÇn lµm giµu nh©n c¸ch trÎ. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· thóc ®Èy t«i lu«n nghiªn cøu t×m ra c¸c biÖn ph¸p g©y høng thó cho trÎ 4 tuæi häc th¬ ®¹t kÕt qu¶. 3 B. C¬ së thùc tiÔn N¨m häc 2010-2011 t«i ®îc ph©n c«ng d¹y líp 4 Tuæi A víi tæng sè ch¸u lµ 21, trong ®ã 11 ch¸u nam vµ 10 ch¸u n÷. Ngay tõ ®Çu n¨n häc, sau khi nhËn líp ®Ó ®¸nh gi¸ trÎ khi häc th¬ t«i ®· d¹y mét sè tiÕt, kÕt qu¶ nh sau: Chñ ®iÓm Trêng MÇm non §éng vËt Bµi d¹y B¹n míi Rong vµ C¸ Tæng sè ch¸u 22 22 HiÓu néi dung bµi th¬ Sè l- % îng 11 11 §äc diÔn c¶m bµi th¬ Sè lîng % TrÎ høng TrÎ kh«ng thó häc HønG thó häc Sè lîng % Sè lîng % 50 11 50 10 45,6 12 54,4 50 12 54,4 12 54,4 10 45,6 Qua kh¶o s¸t thùc tÕ cho trÎ lµm quen víi mét sè bµi th¬ t«i thÊy chÊt l îng cña líp t«i cha cao. TrÎ ®äc diÔn c¶m th¬ vµ hiÓu néi dung bµi th¬ cha nhiÒu, mét sè trÎ cha høng thó trong giê häc. T«i nghÜ viÖc thùc hiÖn c¸c chuyªn ®Ò v¨n häc ë trêng mÇm non ®¹t hiÖu qu¶ hay kh«ng cßn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè ®ã lµ: Tr×nh ®é tay nghÒ vµ sù s¸ng t¹o cña c« gi¸o, m«i trêng cho trÎ ho¹t ®éng vµ kh¶ n¨ng c¶m thô th¬ ca cña trÎ. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña viÖc cho trÎ lµm quen víi mét sè bµi th¬ t«i ®· ®i s©u nghiªn cøu, cho trÎ lµm quen víi c¸c t¸c phÈm th¬ ca vµ qua thùc tÕ nhiÒu n¨m gi¶ng d¹y líp 4 tuæi t«i gÆp mét sè thuËn lîi vµ khã kh¨n sau: 1. ThuËn lîi. §îc sù quan t©m cña UBND HuyÖn C¸t H¶i, Trêng mÇm non 3-2 ®· kh¸nh thµnh vµ ®a vµo sö dông tõ th¸ng 2 n¨m 2011.DiÖn tÝch c¸c phßng häc ®· ®¸p øng ®îc yªu cÇu cho c« vµ trÎ ho¹t ®éng. Bªn c¹nh ®ã t«i lu«n ®îc ban gi¸m hiÖu nhµ trêng quan t©m, t¹o ®iÒu kiÖn, c¸c b¹n ®ång nghiÖp nhiÖt t×nh gióp ®ì, chia sÎ kinh nghiÖm cïng nhau tiÕn bé. Ngoµi ra t«i cßn ®îc sù quan t©m cña c¸c bËc phô huynh, nhiÖt t×nh phèi kÕt hîp víi c« gi¸o vÒ ph¬ng ph¸p ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ. B¶n th©n t«i yªu nghÒ mÕn trÎ, lu«n rÌn luyÖn b¶n th©n, häc hái mäi lóc mäi n¬i, cã nghiÖp vô chuyªn m«n v÷ng vµng , cã kh¶ n¨ng thiÕt kÕ nh÷ng tiÕt d¹y th¬ hay, g©y ®îc høng thó cho trÎ trong ho¹t ®éng lµm quen víi v¨n häc. Häc sinh cña líp t«i hÇu hÕt c¸c ch¸u ®îc häc tõ 3 tuæi nªn cã nÒ nÕp trong c¸c ho¹t ®éng, nhÊt lµ ho¹t ®éng häc, ®a sè c¸c ch¸u thÝch häc th¬. 2. Khã kh¨n: * VÒ c¬ së vËt chÊt: 4 - Häc kú I c¸c líp ph¶i di chuyÓn ®Õn n¬i häc t¹m ®Ó tiÕp tôc thi c«ng trêng míi nªn c¬ së vËt chÊt kh«ng thuËn tiÖn cho viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng cho trÎ nhÊt lµ bè trÝ c¸c gãc v¨n häc... - §å dïng ®å ch¬i cßn thiÕu thèn, cha ®¸p øng ®îc víi yªu cÇu cña viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi. * VÒ phÝa c«: - Lµm ®å dïng ®å ch¬i s¸ng t¹o mang tÝnh hiÖn ®¹i cßn h¹n chÕ. * VÒ phÝa trÎ: - Mét sè trÎ cßn nhót nh¸t, ph¸t ©m cha râ rµng. §øng tríc thùc tr¹ng trªn t«i lu«n b¨n kho¨n, suy nghÜ m×nh ph¶i lµm g× vµ lµm nh thÕ nµo ®Ó t×m ra biÖn ph¸p tÝch cùc nhÊt g©y høng thó cho trÎ 4 tuæi häc th¬ ®¹t kÕt qu¶ cao. C. C¸c gi¶i ph¸p: 1. T¹o c¶m høng ban ®Çu cho trÎ khi häc th¬. T¹o c¶m høng ban ®Çu cho trÎ lµ mét h×nh thøc lªn líp mµ ngay tõ gi©y phót ®Çu tiªn c« g©y høng thó vµ t¹o sù chó ý, g©y Ên tîng s©u s¾c cho trÎ, qua ®ã gióp trÎ hiÓu ®îc yªu cÇu ®Æt ra cña c«. Trong ®ã cã phÇn giíi thiÖu bµi, ®©y lµ phÇn rÊt quan träng trong tiÕt häc, nã t¹o hng phÊn cho trÎ hoÆc lµm cho trÎ ch¸n n¶n ngay tõ gi©y phót ®Çu tiªn. Tríc kia khi cho trÎ lµm quen víi mét sè bµi th¬ t«i kh«ng chó ý ®Õn phÇn giíi thiÖu bµi, c¸c h×nh thøc giíi thiÖu bµi thêng lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn. VÝ dô: Nh÷ng n¨m häc tríc, khi cho trÎ lµm quen víi bµi th¬ “B¹n míi” t«i chØ giíi thiÖu h«m nay c« d¹y c¸c con bµi th¬: “ B¹n míi" cña nhµ th¬ NguyÖt Mai. Víi c¸ch giíi thiÖu bµi nh vËy cã ch¸u kh«ng chó ý, giê häc ®¹t kÕt qu¶ kh«ng cao. Sau nh÷ng lÇn d¹y trÎ nh vËy t«i lu«n tr¨n trë, nghÜ r»ng mçi bµi ®Òu cã yªu cÇu, néi dung kh¸c nhau, kh«ng thÓ bµi nµo còng ®Òu giíi thiÖu gièng nhau ®îc, v× vËy t«i ®· nghiªn cøu t×m ra mét sè c¸ch giíi thiÖu bµi kh¸c nhau hÊp dÉn, t¹o bÊt ngê cho trÎ ngay tõ khi míi vµo bµi nªn c¸c ch¸u rÊt høng thó. VÝ dô: Khi d¹y bµi “ B¹n míi” ë chñ ®iÓm trêng mÇm non ( Nh¸nh líp 4 tuæi th©n th¬ng), t«i trß chuyÖn víi trÎ: Tíi líp con ®îc gÆp ai? C¸c b¹n trong líp ch¬i víi nhau nh thÕ nµo? Cã mét b¹n lÇn ®Çu tiªn ®i häc, b¹n cßn rôt dÌ nhót nh¸t l¾m chóng m×nh sÏ lµm g× ®Ó gióp b¹n nhØ? Nhµ th¬ NguyÖt Mai ®· s¸ng t¸c bµi th¬ “ B¹n míi” ®Ó tÆng chóng m×nh ®Êy. Víi c¸ch giíi thiÖu bµi gÇn gòi, nhÑ nhµng t«i thÊy trÎ th©n thiÖn, chó ý nghe nh nuèt lÊy tõng lêi khi t«i ®äc bµi th¬. Khi d¹y bµi “ Hoa kÕt tr¸i” cña nhµ th¬ Thu Hµ t«i cho trÎ ch¬i trß ch¬i gieo h¹t. T«i trß chuyÖn víi trÎ, c¸c con võa ch¬i trß ch¬i g×? H¹t n¶y mÇm sÏ ph¸t triÓn nh thÕ nµo? C©y ph¸t triÓn ra sao? Cã rÊt nhiÒu lo¹i hoa, mçi lo¹i hoa cã mét mµu s¾c kh¸c nhau, muèn biÕt hoa g× sÏ kÕt thµnh tr¸i c¸c con h·y l¾ng nghe c« ®äc bµi th¬ “ Hoa 5 kÕt tr¸i” cña nhµ th¬ Thu Hµ. Víi nh÷ng lêi trß chuyÖn gÇn gòi, th©n mËt hÊp dÉn t«i ®· ®a trÎ ®Õn víi bµi th¬ mét c¸ch tù nhiªn, t«i thÊy trÎ rÊt høng thó nghe c« ®äc th¬. Ngoµi viÖc dïng lêi dÉn d¾t trÎ vµo bµi, t«i cßn dïng tranh ¶nh ®Ó thu hót trÎ. VÝ dô: Khi d¹y bµi th¬ “ Rong vµ C¸” t«i cho trÎ ch¬i trß ch¬i th¶ c¸. Ai ®o¸n ®óng sÏ ®îc nµng tiªn c¸ tÆng mét phÇn quµ ( bøc tranh). Lóc nµy trÎ rÊt muèn kh¸m ph¸ xem quµ cña nµng tiªn c¸ tÆng lµ g× vµ håi hép vÒ nhãm ®Ó më quµ. Khi trÎ tranh thÊy h×nh ¶nh c« rong xanh vµ nh÷ng chó c¸ vµng ®ang b¬i lîn xung quanh. t«i thÊy trÎ say mª thÝch thó ng¾m ngÝa, th¶o luËn. T«i vµo bµi lu«n bøc tranh nµy ®· vÏ vÒ c« rong xanh vµ nh÷ng chó c¸ vµng, ®ã chÝnh lµ néi dung bµi th¬ “ Rong vµ C¸” cña nhµ th¬ Ph¹m Hæ mµ h«m nay c« ch¸u m×nh cïng häc ®Êy. Nh÷ng h×nh ¶nh trong tranh ®îc in s©u trong ký øc, sù høng thó ®îc thÓ hiÖn ngay trªn nÐt mÆt vui t¬i cña trÎ. VÝ dô: Khi d¹y bµi “ TÕt ®ang vµo nhµ” t«i cho trÎ ch¬i l¨n bulinh sau ®ã hái trÎ trß ch¬i nµy ®îc ch¬i vµo nh÷ng dÞp nµo? T«i cho trÎ xem tranh vÏ c¶nh tÕt - mïa xu©n rùc rì víi hoa mai, hoa ®µo vµ mét sè h×nh ¶nh gia ®×nh ®ang chuÈn bÞ ®ãn tÕt. Khi ®îc xem nh÷ng h×nh ¶nh trong tranh, t¹o cho trÎ mét c¶m gi¸c tÕt ®· ®Õn gÇn. Sù hµo høng ®ã ®îc thÓ hiÖn qua ¸nh m¾t vµ nh÷ng lêi th¶o luËn thÝch thó cña trÎ, c¶m xóc cña trÎ ®îc thÓ hiÖn râ khi häc bµi th¬ nµy. Sù hån nhiªn thÝch thó cña trÎ khi häc th¬ ®· khiÕn t«i suy nghÜ ph¶i lu«n t×m tßi kh¸m ph¸ s¸ng t¹o, lu«n thay ®æi nhiÒu c¸ch vµo bµi kh¸c nhau ®Ó g©y ®îc høng thó cho trÎ. VÝ dô: Khi d¹y bµi “ C¸i b¸t xinh xinh” t«i ®äc diÔn c¶m bµi th¬: “ Tõ bïn ®Êt sÐt Qua bµn tay cha Qua bµn tay mÑ Thµnh c¸i b¸t hoa.” ®ã lµ néi dung bµi th¬ “ C¸i b¸t xinh xinh” mµ nhµ th¬ Thanh Hoµ viÕt tÆng chóng m×nh ®Êy. Hay khi d¹y bµi “ MÌo Con” t«i giíi thiÖu: “ MÌo con r×nh b¾t C¸i ®u«i cña m×nh Vå ph¶i, vå tr¸i §u«i ch¹y vßng quanh”. ®ã lµ néi dung bµi th¬ “ MÌo Con” cña nhµ th¬ Phïng Ph¬ng Quý. Víi viÖc thØnh tho¶ng thay ®æi c¸ch giíi thiÖu bµi ng¾n gän, xóc tÝch t«i ®· to¸t nªn néi dung bµi th¬ mµ trÎ chuÈn bÞ häc nh»m t¹o sù bÊt ngê cho trÎ. 6 Víi trÎ h«m nay lµ míi l¹, nhng ngµy mai nh÷ng c¸i ®ã cã thÓ lµ cò, nhµm ch¸n. V× vËy t«i l¹i cµng ph¶i t×m tßi s¸ng t¹o h¬n n÷a ®Ó nghÜ ra c¸c c¸ch giíi thiÖu bµi kh¸c nhau nh»m ®a trÎ ®Õn víi bµi th¬ mét c¸ch tù nhiªn nhÊt. Ngoµi c¸ch giíi thiÖu trªn t«i ®· s¸ng t¸c vµ su tÇm mét sè trß ch¬i ®Ó ®a vµo giíi thiÖu bµi nh»m thay ®æi t©m thÕ vµ kh«ng nhµm ch¸n ®èi víi trÎ. VÝ dô : Khi d¹y bµi “ ChiÕc cÇu míi” t«i cho trÎ ch¬i trß ch¬i “x©y cÇu”. TrÎ ®îc chia thµnh 2 ®éi ®Ó thi ®ua x©y cÇu. Khi trÎ x©y xong, t«i cho trÎ quan s¸t chiÕc cÇu võa x©y vµ th¶o luËn víi trÎ: Ch¸u võa x©y xong cÇu g×?... NiÒm vui síng cña nh©n d©n khi ®îc ®i trªn chiÕc cÇu míi ®îc nhµ th¬ “ Thu Hoµi” viÕt nªn thµnh nh÷ng vÇn th¬ thÓ hiÖn qua bµi “ ChiÕc cÇu míi” mµ h«m nay c« ch¸u m×nh cïng häc ®Êy. Víi trß ch¬i “x©y cÇu” trÎ ®îc “ lµm” c«ng viÖc cña b¸c c«ng nh©n x©y dùng. Qua ®ã gióp trÎ høng thó häc, hiÓu néi dung bµi th¬ nhanh h¬n. §a nh÷ng giai ®iÖu mît mµ vµo giíi thiÖu bµi còng lµ mét h×nh thøc míi l¹, ®Ó g©y høng thó cho trÎ. VÝ dô: Khi d¹y bµi: “ Bµn tay c« gi¸o” t«i h¸t tÆng trÎ bµi “ Bµn tay c« gi¸o” vµ th¶o luËn víi trÎ. Trong bµi h¸t c« gi¸o ®· lµm nh÷ng g×? Bµi h¸t “ Bµn tay c« gi¸o” ®îc nh¹c sÜ Thanh V©n phæ nh¹c tõ bµi th¬ “ Bµn tay c« gi¸o” cña nhµ th¬ Thu HiÒn, c« rÊt thÝch c¸c con ®äc bµi th¬ nµy cïng c« ®Êy! Hay khi d¹y bµi “ Lêi chµo cña hoa” c« vµ trÎ cïng h¸t bµi “ Mµu hoa”. Trong bµi h¸t cã nh÷ng lo¹i hoa nµo, mµu g×? Ch¸u cã thÝch ch¬i hoa kh«ng? V× sao? Hoa rÊt ®Ñp vµ ®îc mäi ngêi yªu thÝch nªn nhiÒu nh¹c sÜ, nhµ th¬ ®· ca ngîi c¸c loµi hoa qua mét sè bµi th¬, bµi h¸t. H«m nay c« sÏ d¹y c¸c con bµi th¬ “ Lêi chµo cña hoa” cña nhµ th¬ Vâ V¨n Trùc. Lµ gi¸o viªn mÇm non nªn t«i hiÓu ®îc t©m lý cña trÎ lµ thÝch xem nh÷ng h×nh ¶nh sinh ®éng ngé nghÜnh qua mµn h×nh. Cho nªn khi phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, ban gi¸m hiÖu nhµ trêng chØ ®¹o, khuyÕn khÝch gi¸o viªn tiÕp cËn víi c«ng nghÖ th«ng tin, t«i ®· tù häc hái su tÇm c¸c h×nh ¶nh phï hîp trªn m¹ng, tù quay c¸c h×nh ¶nh thùc tÕ ®Ó ®a vµo giíi thiÖu bµi cho trÎ. Do ®iÒu kiÖn trêng cha cã c¸c thiÕt bÞ ®Ó tr×nh chiÕu nªn t«i cho trÎ xem c¸c h×nh ¶nh qua m¸y vi tÝnh, qua mµn h×nh ti vi... VÝ dô: Khi d¹y bµi “ Rong vµ C¸” t«i cho trÎ xem mét sè h×nh ¶nh vÒ ao c¸, bÓ c¸, c¸ díi biÓn qua ®Üa, cho trÎ th¶o luËn råi giíi thiÖu C« rong vµ chó c¸ ®¸ng yªu ®îc nhµ th¬ Ph¹m Hæ viÕt thµnh bµi th¬ ‘ Rong vµ C¸” ®Ó c« d¹y c¸c ch¸u ®Êy. Hay khi d¹y bµi “ Ong vµ Bím” t«i cho trÎ xem h×nh ¶nh mét vên hoa cã nh÷ng con ong vµ c¸c chó bím bay tung t¨ng qua m¸y tÝnh. Khi trÎ ®îc xem nh÷ng h×nh ¶nh ®éng trÎ say sa nh×n xem c¸c chó ong lµm g× vµ chó bím nh thÕ nµo. T«i th¶o luËn víi trÎ vµ vµo bµi lu«n, ®Ó biÕt hai b¹n nµy nãi g× víi nhau, c¸c con h·y l¾ng nghe c« ®äc bµi th¬ “ Ong vµ Bím”... víi nh÷ng h×nh thøc giíi thiÖu bµi nh vËy t«i thÊy giê häc 7 diÔn ra rÊt tù nhiªn, tho¶i m¸i 100% trÎ høng thó, nhiÒu trÎ thuéc bµi th¬ ngay trªn líp. 2. Sö dông ®å dïng hÊp dÉn g©y høng thó cho trÎ. Nh chóng ta ®· biÕt ®å dïng trùc quan lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong c¸c tiÕt häc, tríc ®©y ®å dïng d¹y th¬ cho trÎ chØ lµ nh÷ng bøc tranh do c« vÏ hoÆc mua tõ së gi¸o dôc. Lóc ®Çu trÎ cßn tËp trung sau ®ã trÎ kh«ng høng thó häc. V× vËy kÕt qu¶ ®¹t ®îc cha cao 50%-55%. HiÓu ®îc t©m lý cña trÎ lu«n lu«n thÝch ®å dïng trùc quan sinh ®éng, høng thó víi nh÷ng g× míi l¹ cho nªn t«i ®· tr¨n trë suy nghÜ, t×m tßi s¸ng t¹o ra nhiÒu ®å dïng hÊp dÉn gÇn gòi víi trÎ, phï hîp chñ ®iÓm vµ néi dung bµi th¬ c« cÇn chuyÓn t¶i ®Õn trÎ. §èi víi trÎ mÉu gi¸o ®å dïng minh ho¹ ®îc coi nh lµ mét quy t¾c, cã thÓ gäi ®ã lµ quy t¾c “vµng”nh c¸ch gäi cña J.A.C« mªxnki. TrÎ chØ cã thÓ hiÓu ®Çy ®ñ t¸c phÈm khi kÕt hîp ®äc kÓ cho chóng nghe. TrÎ tiÕp nhËn b»ng tai vµ m¾t, v× vËy tranh minh ho¹ kÕt hîp víi lêi ®äc sÏ lµm cho t¸c phÈm sèng ®éng râ rµng h¬n. VÝ dô: Chñ ®iÓm thÕ giíi thùc vËt khi d¹y bµi “ Hoa kÕt tr¸i” t«i sö dông tranh ®éng víi mµu s¾c rùc rì “ tim tÝm” hoa cµ, “ vµng vµng” hoa míp, “ ®á nh ®èm löa” hoa lùu… ®©y lµ nh÷ng chç nhÊn m¹nh träng t©m trong t¸c phÈm héi ho¹. KÝch th íc tranh cÇn cã tØ lÖ thÝch hîp ®Ó phï hîp víi viÖc tri gi¸c gÇn vµ ph¶i thuËn lîi cho viÖc lËt, gië. Víi nh÷ng bè côc hîp lÝ trong tranh, mµu s¾c rùc rì ®Ñp m¾t, kÕt hîp víi nh÷ng h×nh ¶nh ®éng rung rinh, ch¹y ®i ch¹y l¹i trong tranh bao giê còng l«i cuèn sù chó ý thÝch thó cña trÎ. Tranh kh«ng chØ dïng khi c« ®äc th¬ cho trÎ nghe mµ t«i cßn sö dông tranh cho trÎ ®äc th¬ nèi tiÕp vµ c¶ khi trÎ lªn diÔn th¬. Cã nghÜa lµ t«i dïng tranh trong tiÕt häc, trong c¸c ho¹t ®éng mét c¸ch l« gÝch hîp lÝ cho nªn t«i thÊy trÎ hiÓu bµi nhanh h¬n, høng thó häc h¬n. Ngoµi viÖc dïng tranh trong tiÕt häc, t«i cßn sö dông c¸c nh©n vËt rêi ngé nghÜnh, sinh ®éng ®Ñp m¾t ®Ó ®a vµo d¹y trÎ. VÝ dô: Khi d¹y bµi th¬ “ Rong vµ C¸” t«i dïng phao xèp vµ tËn dông nh÷ng tê giÊy gãi hoa, len vôn ®Ó lµm nh÷ng chó c¸ vµng ( G¾n b¨ng gai). Víi c¸c nguyªn liÖu rÎ tiÒn dÔ kiÕm t«i lµm c¸c chó c¸ vµng ®u«i mÒm m¹i uèn lîn ngé nghÜnh. T«i dïng nh÷ng chó c¸ nµy ®Ó lµm rèi que ®äc th¬ cho trÎ nghe vµ cho trÎ sö dông rèi que ®Ó diÔn th¬. §Ó kh«ng nhµm ch¸n, víi nh÷ng chó c¸ vµng trªn t«i lµm rèi tay cho trÎ diÔn th¬. Khi ®îc ®äc th¬ víi nh÷ng chó c¸ vµng ngé nghÜnh trÎ sÏ rÊt thÝch thó, thÓ hiÖn bµi th¬ mét c¸ch nhÑ nhµng diÔn c¶m. Kh«ng chØ dõng l¹i ë ®ã, t«i cßn sö dông nh÷ng chó c¸ vµng ®Ó cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ c¾p c¸” th¶ xuèng ao. Víi c« rong xanh, cã lóc t«i lªn ®åi t×m c©y d¬ng xØ mÒm ®Ó thay rong biÓn, ngoµi ra t«i lµm b»ng nh÷ng sîi d©y døa tíc nhá t¹o sù mÒm m¹i vµ sö dông nh nh÷ng chó c¸ vµng. 8 Ngoµi rèi que, rèi tay, m« h×nh, t«i cßn sö dông nh÷ng con rèi nhåi b«ng ®Ó g©y sù bÊt ng¬, tß mß muèn kh¸m ph¸ cña trÎ. VÝ dô: Khi d¹y bµi “ GÊu qua cÇu” ë chñ ®iÓm thÕ giíi ®éng vËt, t«i dïng 2 con gÊu nhåi b«ng xinh x¾n ®Ó d¹y trÎ. T«i ®a hai chó gÊu ra vµ giíi thiÖu víi trÎ: Chµo c¸c b¹n t«i lµ gÊu n©u, cßn t«i lµ gÊu tr¾ng. C¸c b¹n thÊy chóng t«i ai xinh h¬n nµo? Kh«ng biÕt chuyÖn g× ®· s¶y ra víi hai b¹n gÊu nµy nhØ. C¸c con h·y nghe c« ®äc bµi th¬ “ GÊu qua cÇu” cña nhµ th¬ Nhîc Thuû. Víi trÎ mÇm non ®å dïng ®å ch¬i kh«ng qu¸ cÇu kú, ®¾t tiÒn nhng ph¶i thËt ngé nghÜnh, mµu s¾c t¬i s¸ng gÇn gòi víi trÎ. ChÝnh v× thÕ ®å dïng ®å ch¬i thêng do t«i tù lµm, hoÆc do c« vµ trÎ cïng lµm, su tÇm trong s¸ch b¸o vµ trong c¸c tr¬ng tr×nh gãc s¸ng t¹o trªn ti vi. VÝ dô: Khi d¹y bµi “ C©y ®µo” t«i dïng mét cµnh ®µo ®Ñp ®Ó cho trÎ quan s¸t, nªu c¶m nhËn cña m×nh khi ®îc nh×n cµnh ®µo. Sau ®ã t«i l¹i sö dông cµng ®µo ®Ó ®äc th¬ cho trÎ nghe. PhÇn kÕt thóc tiÕt häc t«i cho trÎ trang trÝ cµnh ®µo chuÈn bÞ ®ãn tÕt. ChØ mét cµnh ®µo t«i kh«ng nh÷ng dïng ®Ó giíi thiÖu bµi mµ cßn sö dông khi ®äc th¬ cho trÎ nghe vµ ch¬i trß ch¬i. Víi nh÷ng ®å dïng ®¬n gi¶n, dÔ t×m vµ sö dông mét c¸ch linh ho¹t, phï hîp t«i thÊy 100% trÎ høng thó trong giê häc. Víi c¸ch sö dông ®å dïng nh trªn t«i ®· t×m ra c¸c h×nh thøc sö dông ®å dïng hîp lý, l« gÝch xuyªn suèt tõ ®Çu ®Õn cuèi tiÕt häc. §©y còng lµ mét gi¶i ph¸p míi trong viÖc sö dông ®å dïng nh»m ®¸p øng yªu cÇu cña tr¬ng tr×nh gi¸o dôc mÇm non míi. Qua ®©y trÎ ®îc trùc tiÕp quan s¸t, ng¾m nghÝa, sö dông, ®iÒu khiÓn ®å dïng, kh¸m ph¸ nh÷ng ®iÒu míi l¹ nªn rÊt høng thó, tÝch cùc tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng. Kh«ng ph¶i tiÕt häc nµo t«i còng sö dông tranh hoÆc rèi ®Ó d¹y mµ t«i cßn sö dông m« h×nh cã trong néi dung bµi th¬ ®Ó ®a vµo d¹y trÎ. VÝ dô: Khi d¹y bµi “ MÑ vµ Con” cña NguyÔn §an t«i dïng mét c©y ng« thËt ®ang cã b¾p trång trong chËu c¸t. Khi ®äc th¬ cho trÎ nghe t«i chØ vµo tõng phÇn cña c©y ng« theo lêi th¬. TrÎ c¶m nhËn giai ®iÖu cña bµi th¬ qua thùc tÕ, ®îc ng¾m nh×n nh÷ng h×nh ¶nh thËt cã trong bµi th¬, gióp trÎ hng phÊn thÝch thó trong giê häc, giê häc s«i næi, ®¹t kÕt qu¶ cao 95% trÎ thuéc th¬ trong tiÕt häc. Ngoµi ra t«i cßn chuÈn bÞ mét sè ®å dïng cho trÎ diÔn th¬ theo vai nh mét sè mò c¸c nh©n vËt vµ ®å dïng, trang phôc cña mét sè nghÒ. Khi d¹y bµi th¬ “ Lµm b¸c sÜ” cña Lª NgÇn t«i chuÈn bÞ quÇn ¸o, kh¨n cña mÑ, trang phôc vµ ®å dïng cña b¸c sÜ, s÷a, b¸nh mú… ®Ó trÎ nhËp vai ®äc nh÷ng c©u th¬ cã néi dung phï hîp víi vai diÔn cña m×nh. Víi c¸ch diÔn th¬ nh vËy trÎ ®îc ®ãng vai c¸c nh©n vËt cã trong bµi th¬ gióp trÎ ®äc diÔn c¶m bµi th¬, ng÷ ®iÖu giäng ®äc phï hîp víi tõng nh©n vËt nªn giê häc ®¹t kÕt qu¶ cao, 100% trÎ høng thó häc. Cø nh vËy ®å dïng ®å ch¬i lu«n ®îc thay ®æi khiÕn giê häc trë lªn hÊp dÉn sinh ®éng, trÎ høng thó tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng. Nhng sö dông ®å dïng g× vµ sö dông 9 nh thÕ nµo còng lµ mét nghÖ thuËt cña c« ®Ó g©y ®îc t×nh huèng cho trÎ. Nh vËy viÖc chuÈn bÞ ®å dïng vµ sö dông ®å dïng hîp lý gãp phÇn kh«ng nhá cho viÖc t¹o høng thó, n©ng cao chÊt lîng giê häc cho nªn giê ®©y t«i ®· thµnh c«ng trong viÖc g©y høng thó cho trÎ häc th¬. 3. Lång ghÐp c¸c trß ch¬i ®a vµo d¹y th¬ cho trÎ. Vui ch¬i gióp trÎ häc hái thÕ giíi xung quanh m×nh mét c¸ch tù nhiªn. TrÎ th«ng qua vui ch¬i sÏ thö nghiÖm c¸c ý tëng, ph¸t hiÖn c¸c mèi quan hÖ , ®óc kÕt th«ng tin, biÓu ®¹t c¶m xóc vµ ý tëng cña m×nh, tù nhËn biÕt ®¸nh gi¸ chÝnh m×nh vµ ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ víi b¹n bÌ ®ång løa. Nh÷ng ®øa trÎ hiÕu ®éng tù ph¸t triÓn vµ tÝch luü nh÷ng tri thøc cho riªng m×nh vÒ thÕ giíi xung quanh vµ x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña chóng trong thÕ giíi ®ã. Piaget ®· kh¶ng ®Þnh “ TrÎ em ph¶i ®îc tù m×nh thö nghiÖm vµ t×m tßi. ThÇy c« gi¸o, tÊt nhiªn lµ cã thÓ híng dÉn c¸c em b»ng c¸ch hç trî thªm... nh÷ng g× mµ chóng ta cho phÐp trÎ tù m×nh t×m tßi sÏ lu«n tån t¹i mét c¸ch sinh ®éng... trong suèt cuéc ®êi cña ®ø trÎ ®ã”. Ch¬i lµ sèng cßn ®èi víi viÖc häc cña trÎ, trong vui ch¬i ®iÒu quan träng nhÊt lµ trÎ “®îc tham gia” nhiÖt t×nh vµ nh÷ng g× chóng ph¸t hiÖn ®îc sÏ thuéc vÒ mçi ®øa trÎ trong suèt cuéc ®êi. Sö dông trß ch¬i vµo viÖc cung cÊp, cñng cè kiÕn thøc hoÆc thay ®æi kh«ng khÝ líp häc trong ho¹t ®éng lµm quen víi c¸c t¸c phÈm th¬ lµ rÊt cÇn thiÕt, ®©y lµ mét kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh tæ chøc tiÕt häc. Nã më ®Çu hoÆc kÕt thóc tiÕt häc vµ thu hót ®îc sù chó ý cña trÎ. Trong qu¸ tr×nh d¹y th¬ cho trÎ, trß ch¬i ®ãng vai trß nh mét ph¬ng ph¸p. §èi víi trÎ th× " Ch¬i lµ häc ";" Häc b»ng ch¬i”. V× vËy c« gi¸o cÇn ®¸nh gi¸ trß ch¬i nh c«ng viÖc cña trÎ, híng dÉn vµ hç trî trß ch¬i nh mét phÇn quan träng cña qu¸ tr×nh häc. VËy lµm thÕ nµo ®Ó cã nh÷ng trß ch¬i hay, g©y høng thó vµ kh¾c s©u kiÕn thøc cho trÎ. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã, t«i lu«n t×m ra c¸c trß ch¬i häc tËp, trß ch¬i vËn ®éng, trß ch¬i d©n gian ®Ó lùa chän cho phï hîp víi néi dung cña tõng bµi d¹y, phï hîp víi së thÝch cña trÎ. Tríc ®©y khi d¹y th¬ t«i kh«ng chó ý ®a c¸c trß ch¬i xen kÏ vµo tiÕt häc cho nªn tiÕt häc nµo t«i cïng thÊy trÎ rÊt mÖt vµ c¨ng th¼ng. Sau nh÷ng lÇn d¹y trÎ nh vËy t«i b¨n kho¨n suy nghÜ m×nh ph¶i t×m biÖn ph¸p g× ®Ó ®a vµo d¹y th¬ t¹o høng thó cho trÎ. Sau khi nghiªn cøu kü yªu cÇu cña bµi d¹y t«i ®· m¹nh d¹n ®a trß ch¬i vµo ®Ó d¹y th¬ cho trÎ t«i thÊy trÎ høng thó, tÝch cùc tõ ®Çu ®Õn cuèi tiÕt häc, trÎ ®îc thay ®æi ho¹t ®éng nªn kh«ng thÊy mÖt mái. VÝ dô: Khi d¹y bµi th¬ “ Rong vµ C¸” cña nhµ th¬ Ph¹m Hæ, ngoµi viÖc sö dông c¸c h×nh thøc giíi thiÖu bµi nh trªn t«i d¹y trÎ ®äc th¬ theo c¸ch ( C¶ líp ®äc -> tæ ®äc -> nhãm ®äc). t«i thÊy trÎ chØ tËp trung lóc ®Çu cßn phÇn sau tiÕt häc trÎ b¾t ®Çu ch¸n. Nhng ®Õn nay khi d¹y bµi th¬ “ Rong vµ C¸” vµo bµi t«i tæ chøc cho trÎ ch¬i trß ch¬i d©n gian “Ch¬i th¶ c¸”. Sau ®ã c« cho trÎ trß chuyÖn vÒ con c¸, ®Õn phÇn ®µm tho¹i 10 t«i lång nghÐp trß ch¬i “ Con c¸” ®Ó thay ®æi t thÕ ngåi cho trÎ. KÕt thóc giê häc t«i cho trÎ ch¬i trß ch¬i vËn ®«ng: “ C¾p c¸”. TrÎ ®i trong ®êng ngo»n ngoÌo c¾p c¸ th¶ vµo ao. Díi h×nh thøc “häc b»ng ch¬i, ch¬i lµ häc”, 100% trÎ høng thó tÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng. Nhng kh«ng ph¶i tiÕt häc nµo t«i còng ®a trß ch¬i vµo ngay tõ ®Çu mµ cßn phô thuéc vµo néi dung cña tõng bµi d¹y. VÝ dô: Khi d¹y bµi “ Hoa kÕt tr¸i” sau khi cho c¶ líp ®äc th¬ t«i cho trÎ ch¬i “ Hoa g×, qu¶ g×” nh»m cho trÎ t×m ®îc c¸c lo¹i hoa qu¶ cã trong bµi th¬. Sau ®ã t«i cho trÎ ®äc th¬ theo c¸c nhãm hoa, qu¶. KÕt thóc giê häc t«i cho trÎ ch¬i trß ch¬i vËn ®éng “ Hoa kÕt tr¸i” b»ng nh÷ng hoa qu¶ mµ trÎ ®· t×m ®îc tõ trß ch¬i tríc. C¸ch ch¬i nh sau: B¹n cã hoa g× th× kÕt víi b¹n cã qu¶ ®Êy thµnh mét cÆp hoa kÕt tr¸i sau ®ã cho trÎ ®æi hoa qu¶ cho nhau. Víi trß ch¬i nµy t«i gióp trÎ nhí tªn bµi th¬ l©u h¬n, kÕt thóc giê häc mét c¸ch nhÑ nhµng mµ vÉn kh¾c s©u ®îc néi dung bµi th¬ cho trÎ. Hay khi d¹y bµi “ ThÞ” cña nhµ th¬ Ph¹m Hæ, t«i cho trÎ ch¬i chiÕc tói kú diÖu gióp trÎ ®o¸n ®îc mïi qu¶ thÞ trong tói, trß ch¬i nµy gióp t«i giíi thiÖu bµi th¬ mét c¸ch gÇn gòi víi trÎ qua ®©y trÎ ®îc quan s¸t, kh¸m ph¸ mïi th¬m cña qu¶ thÞ. §Õn phÇn d¹y trÎ ®äc th¬ t«i tæ chøc cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ ¤ cöa bÝ mËt”. C¸ch ch¬i nh sau: Cã 3 « cöa, mçi « cöa cã chøa mét phÇn quµ ( Quµ lµ tranh vÏ hoÆc qu¶ thÞ). §¹i diÖn 3 tæ lªn chän « cöa m×nh thÝch sau ®ã më ra, « cöa cã tranh hay ®å vËt g× th× tæ ®ã ®äc nh÷ng c©u th¬ cã néi dung vÒ tranh hoÆc ®å vËt ®ã. Qua trß ch¬i nµy trÎ kh¸m ph¸ ®îc c¸i ®Ñp trong t¸c phÈm héi ho¹, kÝch thÝch ®îc tÝnh tß mß cña trÎ, bªn c¹nh ®ã t«i cßn thay ®æi h×nh thøc ®äc th¬ nh»m t¹o c¶m gi¸c míi l¹ cho trÎ. KÕt thóc tiÕt häc t«i cho trÎ ch¬i trß ch¬i “ ghÐp tranh”. C¸ch ch¬i nh sau: Chia trÎ thµnh 2 ®éi, bËt qua 4-5 vßng lªn t×m nh÷ng miÕng ghÐp phï hîp ®Ó ghÐp thµnh qu¶ thÞ hoÆc c« TÊm. Trong vßng 1 b¶n nh¹c ®éi nµo ghÐp ®îc qu¶ thÞ hoÆc c« TÊm th× ®éi ®ã th¾ng cuéc. VÝ dô: Khi d¹y bµi th¬ " Ong vµ Bím" cuèi giê häc t«i cho trÎ ch¬i trß ch¬i " X©y tæ cho Ong vµ Bím", c¸ch ch¬i nh sau: Chia trÎ thµnh 2 ®éi chuyÓn g¹ch ®i theo ®êng zÝchz¾c ®Ó x©y tæ cho Ong vµ Bím, trong vßng 3 phót ®éi nµo x©y ®îc tæ ®Ñp th× ®éi Êy ®îc thëng. Ngoµi nh÷ng trß ch¬i trªn t«i cßn nghiªn cøu su tÇm s¸ng t¹o ra mét sè trß ch¬i kh¸c nh: Gieo h¹t; c©u c¸, x©y cÇu, thi bµn tay khÐo... Nãi chung khi sö dông c¸c trß ch¬i ®a vµo d¹y th¬ cho trÎ, c« gi¸o ph¶i lùa chän trß ch¬i sao cho phï hîp víi tõng phÇn ( Giíi thiÖu bµi, luyÖn ®äc th¬ cho trÎ, cñng cè bµi) ®ång thêi linh ho¹t xen kÏ gi÷a c¸c trß ch¬i ®éng tÜnh ®Ó g©y sù høng thó vµ thay ®æi t©m thÕ cho trÎ trong giê häc. ChÝnh v× vËy ®Õn nay giê häc cña líp t«i lu«n ®¹t kÕt qu¶ cao. 11 D. KÕt qu¶ Sau khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p trªn vµo gi¶ng d¹y, qua nhiÒu n¨m triÓn khai chuyªn ®Ò cho trÎ lµm quen víi v¨n häc vµ ch÷ viÕt t«i ®· gÆt h¸i ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ sau: * VÒ b¶n th©n: - N¾m ch¾c ph¬ng ph¸p d¹y bé m«n v¨n häc. - N©ng cao phong c¸ch nghÖ thuËt lªn líp. - Bµi d¹y cã nhiÒu s¸ng t¹o. Su tÇm, lång ghÐp ®îc nhiÒu trß ch¬i ®a vµo d¹y trÎ mét c¸ch nhÑ nhµng, g©y ®îc høng thó cho trÎ. - Néi dung vµ c¸c h×nh thøc ®a ra phï hîp víi yªu cÇu bµi d¹y, phï hîp víi trÎ ®îc ®ång nghiÖp ®¸nh gi¸ cao. C¸c giê lµm quen v¨n häc ®Òu ®îc xÕp lo¹i kh¸ giái. - Víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n, sù giióp ®ì cña c¸c bËc phô huynh, ®ång nghiÖp t«i ®· tËn dông ®îc nhiÒu nguyªn liÖu s½n cã ®Ó t¹o ra rÊt nhiÒu ®å dïng ®å ch¬i ®Ó ®a vµo d¹y trÎ. - S¸ng t¹o ra c¸c lo¹i rèi ®Ó®a vµo d¹y th¬ cho trÎ: Rèi tay, rèi que, rèi giËt, rèi nhåi b«ng... * §èi víi trÎ: Sau khi thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p trÎ líp t«i rÊt høng thó ho¹t ®éng, tiÕn bé râ rÖt cô thÓ nh sau: - 90%-98% trÎ høng thó häc, hiÓu néi dung bµi th¬. - TrÎ ®äc diÔn c¶m bµi th¬, ®äc th¬ b»ng nhiÒu h×nh thøc. - TrÎ høng thó ch¬i trong gãc v¨n häc. S¸ng t¹o trong giê ch¬i. - Sè trÎ ®¸nh gi¸ lÜnh vùc ph¸t triÓn ng«n ng÷ lo¹i tèt chiÕm 90%-98%. - Vèn tõ cña trÎ phong phó. TrÎ nãi n¾p nãi ngäng gi¶m râ rÖt . - Quan träng nhÊt lµ trÎ m¹nh d¹n tù tin trong giao tiÕp. Linh ho¹t vµ cã kü n¨ng trong c¸c ho¹t ®éng. B¶ng tæng hîp kÕt qu¶ cña trÎ. Néi dung Tríc khi thùc hiÖn biÖn ph¸p Tèt (%) Sè TrÎ høng thó häc 6 Sè trÎ hiÓu néi 27,2 Kh ¸ (%) ®y c (%) 10 45,6 6 27,2 12 Sau khi thùc hiÖn biÖn ph¸p Tè (%) t 19 86,3 Kh ¸ (%) ®y c 4 13,7 0 (% ) dung bµi th¬ Sè trÎ ®äc th¬ diÔn c¶m TrÎ m¹nh d¹n tù tin trong giao tiÕp 7 31,8 10 45,6 5 22,6 20 90.9 2 9,1 0 6 27,2 9 41 7 31,8 19 86,3 3 13,7 0 5 22,6 10 45,6 7 31,8 19 86,3 3 13,7 0 III. KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ. 1. KÕt luËn Tõ nh÷ng viÖc lµm cô thÓ vµ nh÷ng kÕt qu¶ trªn t«i rót ra mét sè kinh nghiÖm g©y høng thó cho trÎ 4 tuæi häc th¬ ®ã lµ: 1.1 T¹o c¶m høng ban ®Çu cho trÎ häc th¬ qua c¸c h×nh thøc giíi thiÖu bµi sinh ®éng. 1.2 Sö dông ®å dïng phï hîp, hÊp dÉn g©y høng thó cho trÎ. 1.3 Lång ghÐp c¸c trß ch¬i ®a vµo d¹y th¬ cho trÎ. 2. KhuyÕn nghÞ: §Ó thùc hiÖn tèt ®Ò tµi nµy lµ ngêi trùc tiÕp lµm c«ng t¸c gi¶ng d¹y, ®Ó trÎ tiÕp thu v¨n häc ngµy cµng tèt h¬n, høng thó h¬n t«i rÊt mong muèn l·nh ®¹o cÊp trªn bæ sung thªm thiÕt bÞ ®å dïng phôc vô cho c¸c tiÕt d¹y .Tæ chøc c¸c ®ît th¨m quan häc tËp c¸c trêng b¹n cho gi¸o viªn häc tËp .Tæ chøc chuyªn ®Ò lµm quen v¨n häc ®Ó gi¸o viªn häc tËp rót kinh nghiÖm. B¶n th©n t«i kh«ng ngõng häc hái ®ång nghiÖp, s¸ch b¸o… . ®Ó n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n. TiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó n©ng cao chÊt lîng chuyªn ®Ò lµm quen v¨n häc vµ ch÷ viÕt. Trªn ®©y lµ mét sè kinh nghiÖm mµ t«i ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh cho trÎ 4 tuæi häc th¬. T«i rÊt mong ®îc sù gãp ý gióp ®ì cña c¸c cÊp l·nh ®¹o vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp ®Ó kÕt qu¶ gi¶ng d¹y cña t«i ngµy cµng tèt h¬n. C¸t Bµ, ngµy 20 th¸ng 01 n¨n 2011 Ngêi viÕt Hoµng Thuý T×nh PhÇn IV. Tµi liÖu tham kh¶o 13 STT Tªn tµi liÖu tham kh¶o 1 2 Th¬ ca cho trÎ mÇm non Phương pháp dạy trẻ học nói thế nào 3 Ch¬ng tr×n h gi¸ o dôc mÇ m non míi 4 Website Tªn t¸c gi¶ Tªn nhµ xuÊt b¶n N¨m xuÊt b¶n NXB gi¸o dôc 1990 NXB Gi¸o dôc hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em: www.mamnon.com 5 Ph¬ng ph¸p tæ chøc ho¹t ®éng lµm quen víi t¸c phÈm v¨n häc 2007 Danh s¸ch c¸c s¸ng kiÕn kinh nghiÖm ®· viÕt STT Tªn s¸n g kiÕ n kin h ng hiÖ m 1 2 3 4 Thuéc thÓ lo¹i N¨m viÕt Mét sè biÖn ph¸p t×m hiÓu m«i trêng xung quanh cho trÎ 3 tuæi Mét sè biÖn ph¸p gióp trÎ c¶m thô ©m nh¹c Lµm thÕ nµo ®Ó g©y høng thó cho trÎ 4 tuæi häc to¸n Mét sè biÖn ph¸p g©y høng thó cho trÎ 4 tuæi häc th¬ 2000 2001 2003 2010 14 môc lôc Trang PhÇn I : ®Æt vÊn ®Ò ................................................... 1/ Lý do chän ®Ò tµi .......................................................... 2/ Môc ®Ých ....................................................................... 3/ §èi tîng ......................................................................... 4/, Ph¹m vi ....................................................................... PhÇn II : Néi dung ........................................................ 1/ C¬ së lý luËn ................................................................. 2/ C¬ së thùc tiÔn ............................................................. 3/ C¸c biÖn ph¸p .............................................................. 4/ KÕt qu¶ ........................................................................ PhÇn III : KÕt luËn vµ khuyÕn nghÞ ................... 1. KÕt luËn ......................................................................... 2. KiÕn nghÞ ........................................................................ PhÇn IV . Tµi liÖu tham kh¶o ................................ PhÇn ®¸nh gi¸ I- §¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc trêng - §iÓm TB : ........................................................ - XÕp lo¹i : ........................................................ 15 C¸t H¶i, ngµy ..........th¸ng ....... n¨m 2010 T/M Héi §ång khoa häc II - §¸nh gi¸ cña héi ®ång khoa häc côm - §iÓm TB : ....................................................... - XÕp lo¹i : ........................................................ C¸t H¶i, ngµy ..........th¸ng ....... n¨m 2010 T/M Héi §ång khoa häc 16
- Xem thêm -