Tài liệu Một số biện pháp duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở nhà máy thuốc lá thăng long

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 26 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Tõ sau ®¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, nÒn kinh tÕ níc ta thùc sù bíc vµo qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ thÞ trêng. V¨n kiÖn §¹i héi §¶ng lÇn thø VI ®· kh¼ng ®Þnh: “TiÕp tôc x©y dùng nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. C¬ chÕ vËn hµnh cña nÒn kinh tÕ ®ã lµ c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lÝ cña nhµ níc b»ng ph¸p luËt, kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch vµ c¸c céng cô kh¸c.” Trong c¬ chÕ míi nµy, môc tiªu hµng ®Çu cña mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt còng nh dÞch vô lµ lîi nhuËn. Cã lîi nhuËn th× doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn t¸i s¶n xuÊt gi¶n ®¬n hay më réng, míi cã ®iÒu kiÖn t¹o nguån tÝch luü cho b¶n th©n doanh nghiÖp vµ x· héi. Mµ muèn cã lîi nhuËn ngoµi vÊn ®Ò s¶n xuÊt ra s¶n phÈm th× tiªu thô s¶n phÈm còng lµ vÊn ®Ò v« cïng quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. V× thÕ ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm ®· vµ ®ang ®îc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh rÊt quan t©m trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty Nhùa Hµ néi, vËn dông nh÷ng lÝ thuyÕt ®· häc vµo nghiªn cøu t×nh h×nh ë c«ng ty, ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé trong c«ng ty vµ thÇy gi¸o híng dÉn, em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: “Tiªu thô s¶n phÈm vµ c¸c ph¬ng híng, biÖn ph¸p thóc ®Èy kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty Nhùa Hµ néi”. §©y lµ mét ®Ò tµi mang tÝnh thùc tiÔn vµ lµ mét vÊn ®Ò ®ang ®îc nhiÒu doanh nghiÖp quan t©m. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung bµi viÕt ®îc tr×nh bµy thµnh ba ch¬ng nh sau: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: Tiªu thô s¶n phÈm vµ vai trß cña c«ng t¸c Tµi chÝnh trong viÖc thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. Ch¬ng II: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty Nhùa Hµ Néi n¨m 2002. Ch¬ng III: Ph¬ng híng vµ biÖn ph¸p chñ yÕu gãp phÇn ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty Nhùa Hµ néi. B»ng ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t thùc tÕ, tæng hîp. so s¸nh, ph©n tÝch ®Ó thÊy ®îc t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty song lîng kiÕn thøc tÝch luü cã h¹n, thêi gian thùc tËp vµ ®iÒu kiÖn nghiªn cøu cßn h¹n chÕ nªn mÆc dï rÊt cè g¾ng nhng bµi viÕt nµy vÉn kh«ng tr¸nh khái thiÕu xãt. Em rÊt mong nhËn ®îc sù chØ b¶o, gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c« chó trong phßng tµi vô C«ng ty vµ c¸c b¹n ®Ó bµi viÕt nµy ®îc hoµn thiÖn h¬n. Ch¬ng I: Tiªu thô s¶n phÈm vµ vai trß cña c«ng t¸c Tµi ChÝnh trong viÖc thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. I. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tiªu thô s¶n phÈm. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1/ Tiªu thô s¶n phÈm: Mét x· héi muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i tiÕn hµnh ph¸t triÓn nÒn s¶n xuÊt x· héi. ChØ cã ph¸t triÓn s¶n xuÊt míi cã thÓ t¹o ra ®îc nhiÒu s¶n phÈm hµng ho¸ ®¸p øng tèt h¬n c¸c yªu cÇu vËt chÊt vµ tinh thÇn cña con ngêi. C¸c M¸c ®· nãi: “ Mét x· héi kh«ng thÓ kh«ng s¶n xuÊt n÷a, còng kh«ng thÓ th«i kh«ng tiªu dïng n÷a”. Nh vËy cã thÓ nãi môc ®Ých cao nhÊt cña s¶n xuÊt chÝnh lµ tho¶ m·n c¸c yªu cÇu tiªu dïng kh¸c nhau cña con ngêi. Nh chóng ta ®· biÕt, c¸c doanh nghiÖp cña níc ta ®ang ho¹t ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. NÒn kinh tÕ nµy ®ßi hái sù thö th¸ch kh¾t khe ®èi víi c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh, nã kh«ng chÊp nhËn bÊt cø mét s¶n phÈm nµo mét c¸ch dÔ dµng, nã kh«ng gièng nh nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu bao cÊp tríc kia: Nhµ níc bao s¶n xuÊt, bao gi¸ vµ bao lu«n c¶ kh©u tiªu thô. Do ®ã mµ thÞ trêng ®· kh«ng ph¸t huy ®îc vai trß cña m×nh g©y nªn t×nh tr¹ng û l¹i, kÐm n¨ng ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. §ã lµ thêi k× vÊn ®Ò tiªu thô kh«ng ®îc c¸c nhµ qu¶n lÝ doanh nghiÖp quan t©m, kh«ng ®îc ®Æt ra mét c¸ch cÊp b¸ch. Ngµy nay khi kh¸ch hµng ®îc t«n lµm “Thîng ®Õ” th× hä cã quyÒn lùa chän, ®ã lµ quyÒn ®ßi hái c¸c s¶n phÈm ph¶i tho¶ m·n yªu cÇu cña hä. §iÒu nµy buéc c¸c nhµ qu¶n lÝ doanh nghiÖp ph¶i chó ý, ph¶i t×m mäi c¸ch ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu cña “Thîng ®Õ” mét c¸ch tèt nhÊt. Tuy nhiªn ®Ó cã ®îc s¶n phÈm ®a vµo thÞ trêng th× ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh s¶n xuÊt vµ tæ chøc qu¸ tr×nh ®a s¶n phÈm ra thÞ trêng. Qu¸ tr×nh nµy ®îc tr¶i qua c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau t¹o thµnh mét chu k× s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh, sù lÆp ®i lÆp l¹i cña chu kú s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra mét vßng tuÇn hoµn vµ chu chuyÓn t b¶n. §øng trªn gãc ®é Tµi chÝnh mµ xÐt th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp thùc chÊt lµ sù vËn ®éng vèn kinh doanh qua c¸c giai ®o¹n vµ qu¸ tr×nh nµy ®îc lÆp ®i lÆp l¹i nhiÒu lÇn t¹o ra sù tuÇn hoµn cña vèn. Tr¶i qua c¸c giai ®o¹n kh¸c nhau cña tuÇn hoµn chu chuyÓn vèn, vèn kinh doanh ®îc biÓu hiÖn díi nhiÒu h×nh th¸i kh¸c nhau vµ sau mét chu k× kinh doanh nã l¹i trë l¹i h×nh th¸i ban ®Çu cña m×nh. S¬ ®å cña qu¸ tr×nh nµy ®îc biÓu diÔn nh sau: TLSX T-H ..... SX ..... H’ - T’ SL§ VËy tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u cuèi cïng cña mét chu k× s¶n xuÊt. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tiªu thô s¶n phÈm lµ qu¸ tr×nh ®¬n vÞ b¸n xuÊt giao s¶n phÈm cho ®¬n vÞ mua vµ thu ®îc mét kho¶n tiÒn vÒ tiªu thô sè s¶n phÈm ®ã hoÆc nhËn ®îc giÊy b¸o chÊp nhËn tr¶ tiÒn hµng. §øng trªn gãc ®é lu©n chuyÓn vèn th× tiªu thô s¶n phÈm lµ mét qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ h×nh th¸i gi¸ trÞ cña vèn tõ h×nh th¸i hµng ho¸ sang h×nh th¸i tiÒn tÖ ( H’ - T’). Thêi ®iÓm tiªu thô s¶n phÈm ®îc tÝnh tõ khi ®¬n vÞ b¸n ®îc ®¬n vÞ mua chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc nhËn ®îc tiÒn hµng. NÕu hµng ho¸ ®îc b¸n ®i mµ cha ®îc ®¬n vÞ mua chÊp nhËn thanh to¸n ®èi víi sè hnµg ho¸ ®ã th× ®îc coi nh cha tiªu thô, bëi v× sè hµng hãa ®ã cã thÓ bÞ bªn mua tr¶ l¹i do kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu mµ hä ®Æt ra, cã thÓ vÒ chÊt lîng, qui c¸ch, mÉu m·... v× vËy tiªu thô bao gåm c¶ hai hµnh vi: - Doanh nghiÖp cung øng s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô cho kh¸ch hµng. - Kh¸ch hµng tr¶ tiÒn cho doanh nghiÖp theo gi¸ trÞ hµng ho¸ ®ã. Hai hµnh vi nµy cã thÓ kh¸c nhau vÒ kh«ng gian, thêi gian, vÒ tiÒn b¸n hµng thu ®îc. Trªn thùc tÕ ph¬ng thøc mua b¸n hµng ho¸ gi÷a doanh nghiÖp víi kh¸ch hµng ®îc diÔn ra díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Do vËy thêi ®iÓm ®îc coi lµ tiªu thô hoµn thµnh còng kh¸c nhau . 2. Doanh thu vµ néi dung cña doanh thu: Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i cùc k× n¨ng ®éng s¸ng t¹o, ®a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. V× thÕ, doanh thu cña doanh nghiÖp kh«ng chØ cã doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn bao gåm doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ doanh thu bÊt thêng. Nh vËy doanh thu cña doanh nghiÖp lµ toµn bé sè tiÒn thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng kÓ trªn. Cßn doanh thu tiªu thô s¶n phÈm lµ toµn bé sè tiÒn thu ®îc khi b¸n s¶n phÈm ®ã. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh nh sau: n T =  (Sti x Gi) i=1 Trong ®ã: T: Lµ doanh thu vÒ tiªu thô s¶n phÈm trong k× Sti: Sè lîng s¶n phÈm i ®· b¸n ra trong k×. Gi: Gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm i trong k×. i: Lo¹i s¶n phÈm tiªu thô trong k× (i=1,n). 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thùc tÕ hiÖn nay khi thuÕ doanh thu ®îc thay b»ng thuÕ VAT (ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) th× gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm trong kú chÝnh lµ gi¸ cha cã thuÕ (cßn thuÕ ®îc bãc t¸ch riªng). Cho nªn, doanh thu tiªu thô s¶n phÈm lµ toµn bé sè tiÒn thu ®îc khi b¸n s¶n phÈm ®ã mµ kh«ng kÓ phÇn thuÕ VAT ph¶i nép cho nhµ níc. Tuy nhiªn phÇn mµ doanh nghiÖp thùc thu vÒ ®Ó bï ®¾p c¸c kho¶n chi phÝ hay cßn gäi lµ doanh thu thuÇn th× ®îc tÝnh: Doanh thu thuÇn = Doanh thu (kh«ng cã thuÕ) - c¸c kho¶n gi¶m trõ. C¸c kho¶n gi¶m trõ bao gåm: triÕt khÊu hµng b¸n, gi¶m gi¸ hµng b¸n, trÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (nÕu chøng tõ hîp lÖ). ChiÕt khÊu hµng b¸n: Lµ sè tiÒn ngêi b¸n gi¶m trõ cho ngêi mua do ngêi mua thanh to¸n tiÒn mua s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô tríc thêi h¹n thanh to¸n. §©y lµ h×nh thøc , khuyÕn m·i ®èi víi kh¸ch hµng. Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Lµ sè tiÒn ngêi b¸n gi¶m trõ cho ngêi mua trªn gi¸ ®· tho¶ thuËn do c¸c nguyªn nh©n: hµng kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng qui ®Þnh hoÆc gi¶m gi¸ u ®·i cho kh¸ch hµng mua víi khèi lîng lín. TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Lµ gi¸ trÞ theo gi¸ thanh to¸n sè s¶n phÈm, hµng ho¸ ®· tiªu thô xong bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn ®· cam kÕt trong hîp ®ång. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn cô thÓ cña kÕt qu¶ tiªu thô, nã ph¶n ¸nh toµn bé qu¸ tr×nh tiªu thô. Doanh thu tiªu thô lµ mét chØ tiªu quan träng kh«ng nh÷ng ®èi víi b¶n th©n doanh nghiÖp, mµ nã cßn cã ý nghÜa ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nã ph¶n ¸nh qui m« cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, ph¶n ¸nh tr×nh ®é tæ chøc, chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm lµ nguån quan träng ®Ó doanh nghiÖp trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ vÒ c«ng cô lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng ®· hao phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tr¶ l¬ng hay tiÒn c«ng tiÒn thëng cho ngêi lao ®éng, trÝch b¶o hiÓm x· héi, doanh nghiÖp lµm nghÜa vô tµi chÝnh ®èi víi nhµ níc nh nép thuÕ. Nh trªn ®· nãi, néi dung cña doanh thu gåm cã: doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ doanh thu bÊt thêng. - Doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: lµ mét bé phËn cÊu thµnh nªn doanh thu, ®Æc biÖt trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th× bé phËn nµy chiÕm tØ träng lín nhÊt. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Doanh thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm: doanh thu thuÇn, thu tõ phÇn trÞ gi¸ cña c¸c hµng ho¸, dÞch vô cung cÊp theo yªu cÇu cña nhµ níc, vµ c¸c s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô ®em tÆng, biÕu, cho hoÆc tiªu dïng ngay trong néi bé doanh nghiÖp còng ph¶i h¹ch to¸n x¸c ®Þnh doanh thu. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh doanh thu lµ khi ngêi mua ®· chÊp nhËn thanh to¸n, kh«ng phô thuéc ®· thu tiÒn hay cha. - Doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh gåm: c¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng ®Çu t ra ngoµi doanh nghiÖp, thu tõ ho¹t ®éng mua b¸n tÝn phiÕu, c¸c chøng tõ cã gi¸, thu tõ cho thuª tµi s¶n, thu tõ ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt, thu tõ l·i tiÒn göi, l·i tiÒn cho vay. - Doanh thu bÊt thêng gåm: Thu tõ c¸c kho¶n tiÒn ph¹t, nî ®· xo¸ xong l¹i thu ®îc, thu do hoµn nhËp c¸c kho¶n dù phßng ®· trÝch n¨m tríc nhng kh«ng sö dông vµ c¸c kho¶n thu kh¸c. 3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. BÊt cø mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu muèn tiªu thô ®îc nhiÒu s¶n phÈm. Song viÖc tiªu thô s¶n phÈm cña mçi doanh nghiÖp nhanh hay chËm, nhiÒu hay Ýt l¹i kh«ng ph¶i chØ do ý kiÕn chñ quan cña doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh. ViÖc tiªu thô s¶n phÈm diÔn ra nh thÕ nµo cßn chÞu t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau, trong ®ã cã nh÷ng nh©n tè chñ yÕu sau: - §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng ngµnh nghÒ, tõng doanh nghiÖp. - KÕt cÊu s¶n phÈm, hµng ho¸ ®a ra tiªu thô. - Gi¸ c¶ s¶n phÈm tiªu thô. - Khèi lîng s¶n phÈm hµng ho¸ ®a ra tiªu thô. - ChÊt lîng s¶n phÈm. - C«ng t¸c tæ chøc b¸n hµng cña doanh nghiÖp. - Qu¶ng c¸o giíi thiÖu s¶n phÈm. - ThÞ trêng tiªu thô. Trªn ®©y lµ nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Ngoµi ra ®êng lèi chÝnh s¸ch cña nhµ níc, c¸c c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc, sù ph¸t triÓn cña c¬ së h¹ tÇng... còng ®Òu ¶nh hëng ®Õn viÖc më réng hay thu hÑp kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm cña mçi doanh nghiÖp. Trong sù t¸c ®éng qua l¹i hç trî hay k×m h·m nhau lµm t¨ng gi¶m tèc ®é tiªu thô s¶n 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÈm vµ doanh thu tiªu thô s¶n phÈm, viÖc tÝnh to¸n møc ®é ¶nh hëng cña tõng nh©n tè vµ t×m ra c¸ch gi¶i quyÕt tèi u lµ nhiÖm vô cu¶ mçi doanh nghiÖp. Cã nh vËy doanh nghiÖp míi cã thÓ ®Èy m¹nh ®îc tiªu thô s¶n phÈm, n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cho ®¬n vÞ m×nh. II/ Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm. 1. ý nghÜa cña tiªu thô s¶n phÈm: Cã thÓ nãi tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ kh«ng chØ cã ý nghÜa quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp mµ cßn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tiªu thô hµng ho¸ tèt sÏ thóc ®Èy qu¸ tr×nh lu th«ng, trao ®æi hµng ho¸, t¹o ®iÒu kiÖn cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Tr¸i l¹i hµng ho¸ cña doanh nghiÖp mµ kh«ng tiªu thô ®îc ch¼ng nh÷ng ®Èy doanh nghiÖp ®Õn bªn bê vùc ph¸ s¶n mµ cßn g©y nguy h¹i cho nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× vËy mµ tiªu thô s¶n phÈm cã ý nghÜa thËt ®Æc biÖt. Tiªu thô s¶n phÈm ¶nh hëng ®Õn tèc ®é chu chuyÓn cña vèn lu ®éng.T¨ng tiªu thô s¶n phÈm, lµm lîi nhuËn t¨ng lªn vµ lµ ®iÒu kiÖn t¨ng thªm thu nhËp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¨ng thªm c¸c ho¹t ®éng phóc lîi cho doanh nghiÖp nh»m c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc, sinh ho¹t cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Ngoµi ra, thùc hiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm nhanh chãng, kÞp thêi sÏ tiÕt kiÖm ®îc c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ kho tµng, b¶o qu¶n.. gãp phÇn h¹ gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Ngîc l¹i, nÕu c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm bÞ chËm ch¹p, ngng trÒ th× sÏ dÉn tíi chu k× s¶n xuÊt bÞ kÐo dµi, vèn bÞ ø ®äng, doanh nghiÖp sÏ kh«ng cã doanh thu ®Ó trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ nh tr¶ nî ngêi cung cÊp, c¸c yÕu tè ®Çu vµo, tr¶ l¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, tr¶ nî ng©n hµng, ngoµi ra vèn cßn mÊt dÇn ®i sù trît gi¸ cña ®ång tiÒn... ®ã chÝnh lµ nguy c¬ dÉn doanh nghiÖp tíi bê vùc ph¸ s¶n. Doanh nghiÖp bÞ ph¸ s¶n kh«ng chØ lµ rñi ro ®èi víi chñ doanh nghiÖp mµ cßn ®Ó l¹i nhiÒu hËu qu¶ kh¸c mµ x· héi ph¶i g¸nh chÞu nh lµm t¨ng sè ngêi thÊt nghiÖp, t¨ng tÖ n¹n x· héi... Kh«ng nh÷ng thÕ cßn g©y khã kh¨n cho c¸c chñ thÓ kinh tÕ kh¸c cã quan hÖ ®èi víi doanh nghiÖp ph¸ s¶n ®ã ®ång thêi ng©n s¸ch cña nhµ níc còng bÞ gi¶m thu. Nh vËy tiªu thô s¶n phÈm cã vai trß hÕt søc quan träng kh«ng chØ ®èi víi doanh nghiÖp mµ cßn víi c¶ x· héi. Cho nªn, bÊt cø mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i ®Æt vÊn ®Ò tiªu thô s¶n phÈm lªn hµng ®Çu, nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. 2. T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm hiÖn nay cña c¸c doanh nghiÖp. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Víi sù ph¸t triÓn thÕ giíi ngµy nay, kh«ng mét quèc gia nµo dï lín hay nhá, ph¸t triÓn hay ®ang ph¸t triÓn l¹i cã thÓ sèng t¸ch biÖt víi thÕ giíi, mµ ngîc l¹i mçi quèc gia ®Òu lµ mét thµnh viªn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña céng ®ång quèc tÕ. Xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ lµ mét xu híng tÊt yÕu. Còng chÝnh v× thÕ mµ cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc ®· cã ¶nh hëng nhÊt ®Þnh ®Õn ViÖt nam, lµm cho nÒn kinh tÕ ViÖt nam nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®ang cã nhiÒu khëi s¾c bÞ ph¸t triÓn chËm l¹i vµ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay còng kh«ng n»m ngoµi bèi c¶nh chung ®ã. Nh×n chung s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra cã tíi 80% ®îc tiªu thô trong níc vµ chØ cã 20% xuÊt khÈu nhng chñ yÕu díi d¹ng th« chø cha ®îc tinh chÕ. ë ViÖt Nam hiÖn nay, ®a phÇn c¸c doanh nghiÖp ®Òu n»m trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn trÇm träng, vµ chñ yÕu theo m« h×nh doanh nghÖp võa vµ nhá, c«ng nghÖ l¹c hËu, trang thiÕt bÞ cò kü, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, n¨ng lùc qu¶n lý kinh doanh yÕu kÐm, gi¸ thµnh s¶n phÈm cña ViÖt nam nãi chung lµ cao h¬n, chÊt lîng thÊp h¬n vµ kh«ng æn ®Þnh so víi s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c níc trong khu vùc.Trong khi ®ã s¶n phÈm cña c¸c níc trong khu vùc sÏ trµn vµo ViÖt nam ngµy cµng nhiÒu. §©y lµ mét th¸ch thøc lín ®èi víi tÊt c¶ c¸c nghµnh s¶n xuÊt cña ViÖt nam.Kh«ng cßn con ®êng lùa chän nµo kh¸c lµ tÊt c¶ c¸c ngµnh ph¶i nhanh chãng kh«ng ngõng c¶i tiÕn coong nghÖ, ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng... ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nhê ®ã mµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh c¶ ë thÞ trêng trong níc vµ trong khu vùc. Bªn c¹nh ®ã chóng ta l¹i cã nh÷ng thuËn lîi nh: + Lµ níc chËm ph¸t triÓn, chóng ta cã lîi thÕ cña ngêi ®i sau. Lîi thÕ ®ã chÝnh lµ ë chç ®îc phÐp lùa chän nh÷ng gi¶i ph¸p tèi u, kh¶ thi, kÕt hîp mét c¸ch th«ng minh kh«n ngoan gi÷a nh÷ng nh©n tè tiªn tiÕn nhÊt thêi ®¹i víi tinh hoa d©n téc. + Thùc hiÖn tù do ho¸ bu«n b¸n víi c¸c níc ASEAN cã nghÜa lµ thÞ trêng ViÖt nam sÏ më réng ®¸ng kÓ tõ mét thÞ trêng cã trªn 75 triÖu ngêi tiªu thô trë thµnh thÞ trêng víi kho¶ng 500 triÖu ngêi tiªu dïng víi søc mua t¨ng lªn. + Ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay cßn cã nh÷ng thÕ lîi néi t¹i cña m×nh nh: nh©n c«ng rÎ, nguån tµi nguyªn phong phó ... 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tãm l¹i, xuÊt ph¸t tõ ý nghÜa cña viÖc tiªu thô s¶n phÈm vµ t×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm hiÖn nay cña c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nãi ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm lµ sù cÇn thiÕt tÊt yÕu cña c¸c doanh nghiÖp. III. Vai trß cña c«ng t¸c tµi chÝnh trong thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm. NÕu nh chøc n¨ng cña tµi chÝnh lµ sù ph¶n ¸nh nh÷ng thuéc tÝnh kh¸ch quan, nh÷ng mèi liªn hÖ b¶n chÊt cña ph¹m trï tµi chÝnh doanh nghiÖp th× viÖc sö dông mét c¸ch cã ý thøc c¸c chøc n¨ng cña tµi chÝnh nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®· ®Þnh tríc trong chÝnh s¸ch tµi chÝnh lµ mét néi dung chñ yÕu cña vai trß tµi chÝnh. Thùc tÕ chØ ra r»ng, vai trß cña tµi chÝnh doanh nghiÖp kh«ng chØ phô thuéc vµo tr×nh ®é vËn dông cña ngêi qu¶n lÝ trong viÖc khai th¸c vµ sö dông c¸c chøc n¨ng cña tµi chÝnh mµ cßn phô thuéc vµo m«i trêng kinh tÕ. ViÖc ®æi míi qu¶n lÝ, chuyÓn c¸c doanh nghiÖp trong kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt cña nhµ níc ®· lµm thay ®æi vai trß vµ ph¹m vi ho¹t ®éng cña tµi chÝnh doanh nghiÖp. C¸c quan hÖ hµng ho¸ tiÒn tÖ ®îc më réng thay thÕ cho c¸c quan hÖ hiÖn vËt bÞ rµng buéc bëi c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch hµnh chÝnh, tËp trung. Cïng víi viÖc thùc hiÖn tù do ho¸ gi¸ c¶, viÖc xo¸ ph¬ng thøc tiªu thô s¶n phÈm theo ®Þa chØ ®îc x¸c ®Þnh tõ cÊp trªn ®· buéc doanh nghiÖp ph¶i ®èi mÆt víi thÞ trêng. §ång thêi nÒn kinh tÕ ®îc ph¸t triÓn theo híng nhiÒu thµnh phÇn. C¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ®Òu b×nh ®¼ng tríc ph¸p luËt, võa hîp t¸c võa c¹nh tranh lÉn nhau. Nh÷ng thay ®æi c¬ b¶n trªn ®©y ®· t¹o ra m«i trêng kinh tÕ thuËn lîi h¬n cho sù t¸c ®éng cña tµi chÝnh ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp trong ®ã cã c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. §iÒu ®ã ®îc thÓ hiÖn trªn nh÷ng ®iÓm chñ yÕu sau: - Tµi chÝnh doanh nghiÖp cã vai trß quan träng trong viÖc t¹o lËp vèn ®¸p øng yªu cÇu tiÕp cËn chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ trêng tiªu thô cña doanh nghiÖp. §Ó ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm, doanh nghiÖp ph¶i tiÕp cËn chiÕm lÜnh vµ më réng thÞ trêng tiªu thô. Muèn ®¸p øng yªu cÇu nµy cÇn ph¶i cã c¸c nguån tµi chÝnh to lín ®Ó t×m hiÓu nghiªn cøu vµ th¨m dß thÞ trêng, ®Ó ®æi míi vµ n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm... Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng vµ thùc hiÖn tù cÊp tù ph¸t tµi chÝnh, c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ tr«ng chê vµo nguån vèn ®îc cÊp ph¸t tõ phÝa ng©n s¸ch nhµ níc mµ ph¶i chñ ®éng t¹o lËp vèn ®¸p øng yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh vµ më 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 réng thÞ trêng. V× thÕ tµi chÝnh doanh nghiÖp ph¶i chñ ®éng khai th¸c c¸c nguån tµi chÝnh tù cã tõ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, ®ång thêi chó träng kh¶ n¨ng khai th¸c c¸c nguån tµi chÝnh kh¸c tõ ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt, tõ thÞ trêng tµi chÝnh. ChØ cã trªn c¬ së ®ã doanh nghiÖp míi cã ®iÒu kiÖn ®Çu t vµ më réng s¶n xuÊt theo híng ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®æi míi kÜ thuËt vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, nghiªn cøu n¾m b¾t thÞ trêng t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ trêng tiªu thô. - Tµi chÝnh doanh nghiÖp gi÷ vai trß quan träng trong viÖc tæ chøc sö dông vèn tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶, t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng. KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, dù to¸n chi phÝ b¸n hµng nh: chi phÝ bao b× ®ãng gãi, vËn chuyÓn bèc dì, b¶o hµnh... ®îc tµi chÝnh doanh nghiÖp lËp nªn. Cho nªn nÕu nh÷ng kÕ ho¹ch dù to¸n ®ã ®îc lËp mét c¸ch khoa häc, hîp lÝ, s¸t víi thùc tÕ sÏ lµ c¬ së cho tµi chÝnh x¸c ®Þnh träng ®iÓm qu¶n lÝ vµ sö dông vèn sao cho tiÕt kiÖm vµ hiÖu qu¶. Tõ ®ã thóc ®Èy tiªu thô s¶n phÈm diÔn ra m¹nh mÏ h¬n. - Ngoµi ra tµi chÝnh doanh nghiÖp cÇn ¸p dông mét sè chÝnh s¸ch vÒ ®ßn bÈy kinh tÕ nh qui ®Þnh c¸c tØ lÖ trÝch thëng, tØ lÖ ph¹t trong khi thùc hiÖn hîp ®ång, khuyÕn khÝch vËt chÊt ®èi víi viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, tiÕt kiÖm chi phÝ. §Ó ®Èy m¹nh viÖc tiªu thô s¶n phÈm tµi chÝnh doanh nghiÖp kh«ng chØ ¸p dông c«ng cô gi¸ b¸n mµ cßn ¸p dông c«ng cô kh¸c n÷a ®ã lµ chiÕt khÊu b¸n hµng. §©y lµ mét c«ng cô tµi chÝnh ®îc sö dông kh¸ phæ biÕn ®Ó khuyÕn khÝch kh¸ch hµng mua s¶n phÈm víi khèi lîng lín hoÆc khuyÕn khÝch kh¸ch hµng thanh to¸n nhanh. Thªm vµo ®ã tµi chÝnh doanh nghiÖp cßn sö dông mét sè c«ng cô ®Ó thóc ®Èy c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm diÔn ra m¹nh mÏ h¬n nh: cíc phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸, hoa hång cho ®¹i lÝ, hµng kÝ göi... - Tµi chÝnh doanh nghiÖp cã vai trß gi¸m ®èc, kiÓm tra qua tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña doanh nghiÖp. §iÒu nµy thÓ hiÖn ë chç tµi chÝnh doanh nghiÖp gi¸m s¸t tÝnh ®ång bé, c©n ®èi gi÷a kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ tiªu thô. Trong kh©u tæ chøc s¶n xuÊt, th«ng qua sæ s¸ch, c¸c sè liÖu kÕ to¸n... tµi chÝnh doanh nghiÖp kiÓm tra gi¸m s¸t, ®¶m b¶o sö dông vèn ®óng môc ®Ých, ®óng ®èi tîng, ®óng thiÕt kÕ, tr¸nh l·ng phÝ hao hôt, mÊt m¸t... lµm gi¸ thµnh h¹, chÊt lîng ®¶m b¶o, s¶n phÈm tiªu thô ®îc dÔ dµng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong kh©u b¸n hµng, tµi chÝnh doanh nghiÖp kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ b¸n hµng ®· ®îc lËp trong dù to¸n, t¸nh mäi hiÖn tîng bít xÐn, sö dông sai môc ®Ých... nhê vËy s¶n phÈm ®îc bao gãi ®Ñp ®Ï, ®óng qui c¸ch b¶o qu¶n cÈn thËn, c«ng t¸c vËn chuyÓn, b¶o hµnh s¶n phÈm ®îc xóc tiÕn hîp lÝ cã hiÖu qu¶. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng ®ã sÏ thu hót ®îc ngµy cµng nhiÒu h¬n kh¸ch hµng ®Õn víi doanh nghiÖp. Nh vËy tµi chÝnh doanh nghiÖp cã vai trß thùc sù quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm nãi riªng. Vµ ®ã lµ sù t¸c ®éng cña tµi chÝnh doanh nghiÖp ®Õn tiªu thô s¶n phÈm. VËy cßn sù t¸c ®éng ngîc chiÒu l¹i th× sao? Tiªu thô s¶n phÈm m¹nh mÏ sÏ lµm t¨ng vßng quay cña vèn, rót ng¾n kú thu tiÒn, t¨ng hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh, tõ ®ã t¨ng lîi nhuËn, t¨ng doanh lîi vèn, cã nghi· lµ t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi cña doanh nghiÖp. §Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng doanh thu, t¨ng lîi nhËn sÏ lµm t¨ng tû träng vèn tù cã, gi¶m tû träng vèn vay lµ cho kÕt cÊu tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®îc thay ®æi theo híng an toµn vµ cã lîi. Tõ viÖc gi¶m sè vèn vay, ®ång thêi víi viÖc ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm t¸c ®éng ®Õn t¸i s¶n xuÊt sÏ lµm t¨ng qui m« cña tµi s¶n lu ®éng ®Én ®Õn t¨ng kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp. Qua ®ã t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ngµy cµng æn ®Þnh vµ v÷ng ch¾c. Cßn nÕu tiªu thô s¶n phÈm chËm ch¹p sÏ lµm gi¶m vßng quay cña vèn, gi¶m hiÖu suÊt sö dông tµi s¶n cè ®Þnh... gi¶m lîi nhuËn, kh¶ n¨ng sinh lêi cña mét ®ång vèn kÐm ®i, lîi nhuËn sÏ gi¶m sót, vèn tù cã sÏ kh«ng ®¸p øng víi nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh, buéc doanh nghiÖp ph¶i t¨ng tØ träng vèn vay dÉn tíi kÕt cÊu tµi chÝnh cña doanh nghiÖp thay ®æi theo híng thiÕu an toµn vµ bÊt lîi. HÖ sè nî t¨ng lªn sÏ lµm cho kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp gi¶m ®i, c«ng nî chång chÊt cã thÓ sÏ dÉn tíi ph¸ s¶n. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II: T×nh h×nh tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty Nhùa Hµ néi. I. T×nh t×nh vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty Nhùa Hµ Néi. 1. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty Nhùa Hµ Néi. C«ng ty Nhùa Hµ Néi trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi ®Æt t¹i 27 Hai Bµ Trng - Hoµn KiÕm - Hµ Néi. TiÒn th©n lµ xÝ nghiÖp Nhùa Lîi Thµnh, ®Õn 24 th¸ng 1 n¨m 1972 ®æi tªn lµ xÝ nghiÖp Nhùa Hµ Néi. N¨m 1993 xÝ nghiÖp Nhùa Hµ Néi ®æi tªn thµnh c«ng ty Nhùa Hµ Néi theo QuyÕt ®Þnh sè 2977/Q§-UB ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 1993 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vµ ®îc duy tr× ®Õn ngµy nay. §ã lµ tªn gäi vµ còng lµ tªn giao dÞch cña c«ng ty. C«ng ty Nhùa Hµ Néi lµ mét c«ng ty cña Nhµ níc, cã t c¸ch ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng cã tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, ®îc tæ chøc ho¹t ®éng theo ®iÒu lÖ qu¶n lÝ c«ng ty vµ trong khu«n khæ ph¸p luËt. NhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng nhùa phôc vô tiªu dïng trong níc vµ xuÊt khÈu. Tõ chç ban ®Çu víi mét sè Ýt c«ng nh©n, viÖc s¶n xuÊt hoµn toµn b»ng thñ c«ng, m¸y mãc kh«ng cã g×, kÜ thuËt thÊp kÐm, kh«ng cã kÜ s chuyªn ngµnh. Tr¶i quan nhiÒu n¨m phÊn ®Êu liªn tôc cho ®Õn nay c«ng ty ®· cã h¬n 200 c¸n bé vµ kÜ s, c«ng ty ®· trang bÞ cho m×nh mét hÖ thèng m¸y mãc tiªn tiÕn hiÖn ®¹i cã thÓ s¶n xuÊt nh÷ng mÆt hµng cao cÊp ®¸p øng yªu cÇu cña nh÷ng kh¸ch hµng khã tÝnh nhÊt. Nhê vËy mµ hiÖn nay c«ng ty Nhùa Hµ néi ®îc coi lµ mét trong nh÷ng con chim ®Çu ®µn cña ngµnh chÕ phÈm nhùa, t¹o ®îc uy tÝn vµ chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng. C¸c s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty nhùa Hµ néi gåm cã: - §å nhùa gia dông: dÐp, x«... - Chai dÇu phanh, lä c¸c lo¹i. - Vá Starte. - §å néi thÊt nhµ t¾m, mÆt ®ång hå, n¾p hép xÝch... - C¸c chi tiÕt xe m¸y. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra cßn cã nhiÒu s¶n phÈm lo¹i kh¸c, ®Æc biÖt c«ng ty cßn nhËn chÕ t¹o khu«n mÉu s¶n phÈm cho kh¸ch hµng theo yªu cÇu. §Õn nay c«ng ty ®· cã sù ph¸t triÓn vît bËc. Th«ng qua chØ tiªu cña mét sè n¨m gÇn ®©y ta cã thÓ thÊy ®îc sù lín m¹nh cña c«ng ty: N¨m 1998 N¨m 2002 11.229.627.327® 20.600.486.613® - Tæng sè lîi nhuËn: 775.599.000® 1.310.333.298® - Doanh sè: - Thu nhËp b×nh qu©n: 400.000® 950.000® 2. Nh÷ng ®Æc ®iÓm chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Nhùa Hµ Néi. a. VÒ c¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lÝ cña c«ng ty. §Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ vµ qu¶n lÝ tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty Nhùa Hµ Néi ®· tæ chøc qu¶n lÝ theo m« h×nh trùc tuyÕn. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty, lµ ngêi trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c phßng ban chøc n¨ng vµ c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau(BiÓu 1) NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña c¸c phßng ban: - Ban gi¸m ®èc gåm 2 ngêi: mét gi¸m ®èc vµ mét phã gi¸m ®èc. + Gi¸m ®èc c«ng ty: Lµ ngêi ®øng ®Çu bé m¸y l·nh ®¹o cña c«ng ty, ®¹i diÖn cho nhµ níc, cã quyÒn quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty theo ®óng kÕ ho¹ch, chÝnh s¸ch ph¸p luËt. + Phã gi¸m ®èc: lµ ngêi gióp viÖc cho gi¸m ®èc vµ thay quyÒn gi¸m ®èc lóc gi¸m ®èc v¾ng mÆt. - C¸c bé phËn phßng ban chøc n¨ng: + Khèi kÜ thuËt bao gåm: Phßng kÜ thuËt c¬ ®iÖn, phßng kÜ thuËt c«ng nghÖ vµ phßng KCS. . Phßng kÜ thuËt c¬ ®iÖn: ThiÕt kÕ khu«n mÉu theo ®¬n ®Æt hµng, chØnh söa m¸y mãc, phô tr¸ch an toµn kÜ thuËt khi vËn hµnh m¸y. . Phßng kÜ thuËt c«ng nghÖ: phßng nµy cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt, sau ®ã c¨n cø vµo c¸c tiªu chuÈn ®· x©y dùng mµ xem xÐt kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm. . Phßng KCS: KiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm theo tiªu chuÈn ®· ®îc duyÖt. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Khèi nghiÖp vô bao gåm: Phßng KÕ ho¹ch vµ phßng Tµi vô. + Khèi néi chÝnh bao gåm: Phßng b¶o vÖ vµ phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh. + Ph©n xëng c¬ khÝ: cã nhiÖm vô chÕ t¹o khu«n mÉu theo ®¬n ®Æt hµng ®óng víi thiÕt kÕ khu«n mÉu vµ c¸c tiªu chuÈn kÜ thuËt. + Ph©n xëng nhùa: Lµ ph©n xëng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm theo khu«n mÉu. + Ph©n xëng hoµn thiÖn: lµ ph©n xëng gia c«ng söa ch÷a hoµn thiÖn c¸c s¶n phÈm tríc khi ®em giao cho kh¸ch hµng hoÆc nhËp kho. C¸c phßng ban chøc n¨ng ®îc tæ chøc theo yªu cÇu qu¶n lÝ s¶n xuÊt kinh doanh chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Ban gi¸m ®èc vµ trî gióp cho Ban gi¸m ®èc l·nh ®¹o ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng suèt. b. VÒ qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm vµ t×nh t×nh trang bÞ c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt. + VÒ qui tr×nh c«ng nghÖ chÕ t¹o s¶n phÈm: Lµ qui tr×nh s¶n xuÊt liªn tôc, s¶n phÈm qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn, song chu k× s¶n xuÊt ng¾n, do ®ã viÖc s¶n xuÊt mét s¶n phÈm n»m khÐp kÝn trong mét ph©n xëng (ph©n xëng nhùa). §©y lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho tèc ®é lu©n chuyÓn vèn cña c«ng ty nhanh. MÆc dï s¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng (cã gÇn 200 lo¹i s¶n phÈm) nhng tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm ®Òu cã mét ®iÓm chung ®ã lµ ®îc s¶n xuÊt tõ nhùa. Cho nªn, qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¬ng ®èi gièng nhau. + VÒ tr×nh ®é trang bÞ kÜ thuËt cña c«ng ty: Do tríc ®©y c«ng ty s¶n xuÊt xen kÏ gi÷a c¬ khÝ vµ thñ c«ng, ®ång thêi cïng víi thêi gian sö dông ®· l©u, m¸y mãc thiÕt bÞ rÊt cò vµ l¹c hËu. V× vËy n¨ng suÊt thÊp, chÊt lîng s¶n phÈm kh«ng cao. Tríc t×nh h×nh ®ã, Ban l·nh ®¹o c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh ®Çu t chiÒu s©u, ®æi míi c«ng nghÖ. TÝnh tõ n¨m 1993 ®Õn n¨m 2002 c«ng ty ®· ®Çu t gÇn 20 tØ ®ång cho mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ. MÆt kh¸c, c«ng ty l¹i ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu hao nhanh, thêi gian sö dông trung b×nh cña sè m¸y mãc lµ 6 n¨m/1m¸y. Cho nªn, c«ng ty cã thÓ thu håi vèn nhanh, tr¸nh ®îc t×nh tr¹ng hao mßn v« h×nh vµ theo kÞp tèc ®é ®æi míi c«ng nghÖ hiÖn nay gióp c«ng ty n©ng cao thÕ m¹nh c¹nh tranh cña m×nh. c. VÒ t×nh h×nh tæ chøc lao ®éng: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lao ®éng lµ yÕu tè quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ®¶m b¶o ®ñ sè lîng, chÊt lîng lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tèt. HiÖn nay tæng sè lao ®éng cña c«ng ty gåm 230 ngêi. Trong sè ®ã c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ 203 ngêi, chiÕm 88,26% tæng sè c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, sè bé phËn gi¸n tiÕp lµ 27 ngêi chiÕm 11,74%. d. VÒ thÞ trêng vµ kh¸ch hµng: ThÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty tËp trung chñ yÕu ë Hµ néi. Ngoµi ra cßn cã c¸c thÞ trêng kh¸c nh VÜnh Phóc, thµnh phè Hå ChÝ Minh... T¹i thÞ trêng Hµ néi, vÞ trÝ trung t©m kinh tÕ cña c¶ níc víi diÖn tÝch 102,5 ng×n Km2, d©n sè 4 triÖu ngêi, mËt ®é d©n c ®«ng, tèc ®é ph¸t triÓn nhanh, nhiÒu ngêi cã møc thu nhËp cao h¬n nhiÒu so víi nh÷ng n¬i kh¸c. V× vËy Hµ néi lµ mét thÞ trêng s«i ®éng, hÊp dÉn nhng còng thËt phøc t¹p. H¬n n÷a nã lµ mét thÞ trêng hÊp dÉn c¸c nhµ s¶n xuÊt kinh doanh, nªn hiÖn nay thÞ trêng Hµ néi cã rÊt nhiÒu s¶n phÈm cïng lo¹i cña c¸c c«ng ty kh¸c nh s¶n phÈm tõ Trung Quèc, Th¸i lan... nhËp vÒ, s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty nh c«ng ty Nhùa HiÖp Thµnh, c«ng ty Nhùa Sµi Gßn tõ thµnh phè Hå ChÝ Minh mang ra. TÊt c¶ c¸c s¶n phÈm cña c¸c ®èi thñ ®Òu cã chÊt lîng cao, mÉu m· ®Ñp, ®Æc biÖt lµ hµng nhËp lËu tõ Trung quèc b¸n víi gi¸ rÊt rÎ... chÝnh ®iÒu nµy buéc c«ng ty ph¶i cã chiÕn lîc c¹nh tranh ®éc ®¸o, gi÷ v÷ng vµ më réng thÞ trêng. Ngoµi ra, kh¸ch hµng cña c«ng ty ®Òu lµ nh÷ng ®èi tîng khã tÝnh, tr×nh ®é nhËn thøc cao, hä cã nhiÒu c¬ héi ®Ó so s¸nh, lùa chän s¶n phÈm, lùa chän nhµ cung cÊp ®¸p øng yªu cÇu cÇu m×nh. V× thÕ muèn tiªu thô ®îc s¶n phÈm c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao ch÷ tÝn ®èi víi kh¸ch hµng. e. VÒ s¶n phÈm cña c«ng ty: HiÖn nay c«ng ty ®ang thùc hiÖn chiÕn lîc ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm (gÇn 200 s¶n phÈm). Tuy nhiªn sè lîng s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña tõng lo¹i s¶n phÈm kh«ng lín l¾m. C¸c lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty cã thÓ ph©n thµnh mét sè nhãm nh sau: Bao b×, vËt liÖu x©y dùng, phô tïng c«ng nghiÖp, hµng tiªu dïng, chÕ t¹o khu«n mÉu thiÕt bÞ, nguyªn liÖu. §èi víi c¸ lo¹i s¶n phÈm nh bao b×, vËt liÖu x©y dùng (tÊm èp trÇn...) ®ßi hái ph¶i lÞch sù trang nh·, mÉu m· ®Ñp, chÊt lîng tèt, gi¸ c¶ ph¶i ch¨ng. Cßn ®èi víi nh÷ng s¶n phÈm c«ng nghiÖp cao cÊp nh: vá ¸c quy, linh kiÖn xe m¸y... lµ nh÷ng mÆt hµng s¶n xuÊt cho h·ng Honda th× l¹i ®ßi hái rÊt kh¾t khe vÒ mÆt chÊt lîng. V× thÕ, s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra kh«ng nh÷ng ®¸p øng ®ñ vÒ sè lîng mµ cßn ®¶m b¶o ®¹t yªu cÇu vÒ 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chÊt lîng, mÉu m·. Do ®ã, s¶n phÈm cña c«ng ty ®a ra thÞ trêng tiªu thô chØ cã duy nhÊt mét lo¹i phÈm cÊp, ®ã lµ s¶n phÈm lo¹i I. 3. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty nhùa Hµ néi. * ThuËn lîi: Trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng “më cöa” viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho s¶n xuÊt cña c«ng ty cã nhiÒu thuËn lîi. Nguyªn liÖu cña c«ng ty chñ yÕu do c¸c doanh nghiÖp trong níc cung øng. C¬ chÕ “më cña” nÒn kinh tÕ t¹o cho c«ng ty thu mua dù tr÷ nguyªn vËt liÖu dÔ dµng. H¬n n÷a, vÞ trÝ cña c«ng ty ë ngay mÆt tiÒn ®êng Hai Bµ Trng (trung t©m thµnh phè) rÊt thuËn lîi cho viÖc chµo b¸n, giíi thiÖu s¶n phÈm, chuyªn chë nguyªn vËt liÖu vµ chuyªn chë s¶n phÈm ®i tiªu thô. Ngoµi ra víi vÞ trÝ n¾m trong lßng thÞ trêng tiªu thô, c«ng ty cã thÓ nhanh chãng n¾m b¾t ®îc thÞ hiÕu, nhu cÇu cña kh¸ch hµng, gi¶m chi phÝ tiªu thô nh: chi phÝ vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n... lµm t¨ng lîi nhuËn. Quan trong h¬n lµ c«ng ty Nhùa Hµ Néi cã ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao, tr×nh ®é v÷ng tr¾c, ý thøc tr¸ch nhiÖm tèt, cã thÓ tiÕp thu ®îc sù tiÕn bé cña khoa häc kÜ thuËt mµ c«ng ty ¸p dông. Thªm vµo ®ã, c«ng ty cßn cã thÕ m¹nh n÷a lµ trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n phï hîp, tr¸nh ®îc sù thÊt tho¸t vèn do hao mßn v« h×nh g©y ra. Víi mét m«i trêng c¹nh tranh cã nhiÒu ®èi thñ m¹nh nh vËy, ta kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi mÆt tÝch cùc cña m«i trêng, ®ã lµ c«ng ty cã ®iÒu kiÖn häc hái kinh nghiÖm tõ c¸c ®èi thñ cña m×nh. * Khã kh¨n: ThÞ trêng cña c«ng ty hÑp (chñ yÕu lµ Hµ Néi). Trong khi ®ã s¶n phÈm truyÒn thèng vÉn s¶n xuÊt nhng khèi lîng Ýt, tiªu thô chËm. Tuy c«ng ty cã chç ®øng v÷ng ch¾c t¹i thÞ trêng Hµ Néi nhng søc Ðp c¹nh tranh cña thÞ trêng nµy rÊt lín, trªn thÞ trêng cßn cã nhiÒu hµng nhËp lËu gi¸ rÎ, mÉu m· ®Ñp, chÊt lîng tèt lµm cho c«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n trong viÖc tiªu thô. MÆc dï c«ng ty n¨ng ®éng t×m kiÕm hîp ®ång, ®¸p øng mäi nhu cÇu cÇu kh¸ch hµng ®Õn ®Æt hµng ë c«ng ty, nhng khèi lîng s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vÉn cha khai th¸c hÕt ®îc c«ng suÊt cña m¸y mãc thiÕt bÞ (míi chØ khai th¸c ®îc 80-85% c«ng suÊt cña m¸y). Ngoµi ra, c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô cho s¶n xuÊt cña c«ng ty cßn phô thuéc, cha chñ ®éng ®îc hoµn toµn, nªn dÉn tíi c«ng ty vÉn cßn nhiÒu giê nghØ do lÝ do mÊt ®iÖn. Tãm l¹i, bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi lµ chñ yÕu th× c«ng ty vÉn cßn tån t¹i mét sè ®iÓm khã kh¨n. NÕu c«ng ty biÕt khai th¸c triÖt ®Ó ®îc nh÷ng lîi thÕ cña m×nh vµ kh¾c phôc ®îc khã kh¨n mét c¸ch kÞp thêi th× nhÊt ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng nãi chung vµ kh©u tiªu thô nãi riªng sÏ ®îc diÔn ra tèt h¬n. II. C«ng t¸c kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty Nhùa Hµ Néi trong n¨m 2002. §Ó chuÈn bÞ cho s¶n xuÊt kinh doanh, hµng n¨m mçi doanh nghiÖp ph¶i lËp cho m×nh hµng lo¹t kÕ ho¹ch nh: kÕ ho¹ch cung cÊp vËt t, kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch vèn, kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm... tÊt c¶ c¸c kÕ ho¹ch tËp hîp thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - kÜ thuËt - tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Trong khu«n khæ ®Ò tµi nµy, ta chØ ®i vµo xem xÐt mét chØ tiªu cña kÕ ho¹ch tµi chÝnh trong doanh nghiÖp ®ã lµ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cña c«ng ty nhùa Hµ Néi. Thùc chÊt cña kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ viÖc dù ®o¸n tríc sè lîng s¶n phÈm sÏ ®îc tiªu thô trong k× kÕ ho¹ch, ®¬n gi¸ b¸n s¶n phÈm k× kÕ ho¹ch, doanh thu tiªu thô s¶n phÈm sÏ ®¹t ®îc trong k× kÕ ho¹ch ®Ó cã thÓ chñ ®éng tæ chøc s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. BÊt cø doanh nghiÖp nµo muèn cho qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm ®îc dÔ dµng thuËn lîi ®Òu nhÊt thiÕt ph¶i lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c cô thÓ. Th«ng qua kÕ ho¹ch ®ã doanh nghiÖp míi cã thÓ tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc tiªu thô nãi riªng ®i ®óng híng ®· ®Þnh. NÕu c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm kh«ng ®îc kÕ ho¹ch ho¸ chÆt chÏ th× qu¸ tr×nh tiªu thô sÏ bÞ ®éng, s¶n xuÊt kh«ng phï hîp víi tiªu thô, cung kh«ng phï hîp víi cÇu, do ®ã hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i sÏ thÊp. Kh«ng thÓ thiÕu kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hoÆc kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm kh«ng chÝnh x¸c cßn ¶nh hëng ®Õn hµng lo¹t kÕ ho¹ch kh¸c nh: kÕ ho¹ch vËt t, lao ®éng, tiÒn l¬ng... khiÕn cho s¶n xuÊt diÔn biÕn thÊt thêng mÊt c©n ®èi, xa rêi thùc tÕ. Nh vËy kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm lµ cÇn thiÕt cho mäi doanh nghiÖp s¶n xuÊt tríc khi bíc vµo tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn lËp kÕ ho¹ch nµy nh thÕ nµo ®Ó ®em l¹i hiÖu qu¶ cao cßn tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ cña mçi doanh nghiÖp. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1. Ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty nhùa Hµ néi. NhËn thøc ®îc tÇm quan trong cña kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, c«ng ty nhùa Hµ néi ®· ph©n tÝch t×nh h×nh, ®Æc ®iÓm tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh vµ lùa chän ra mét ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cho c«ng ty t¬ng ®èi thÝch hîp. C¨n cø lËp kÕ ho¹ch: ®Ó ®¶m b¶o kÕ ho¹ch ®îc chÝnh x¸c, kh¶ thi. ViÖc lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm c¶ n¨m cña c«ng ty ®îc lËp c¨n cø vµo c¸c hîp ®ång, c¸c ®¬n ®Æt hµng sÏ thùc hiÖn trong n¨m kÕ ho¹ch ®· ®îc kÝ kÕt tríc thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch, vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty. Hµng n¨m kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc lËp cho c¶ n¨m vµ lËp theo quÝ. Trong kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm quÝ cã ph©n chia ra tõng th¸ng vµ trong mçi th¸ng l¹i ph©n ra tõng tuÇn. KÕ ho¹ch tiªu thô tõng quÝ ®îc lËp ®ùa vµo kÕ ho¹ch tiªu thô c¶ n¨m nhng cã sù ®iÒu chØnh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ míi ph¸t sinh. Thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch: c«ng ty nhùa Hµ néi tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm c¶ n¨m vµo th¸ng 10 n¨m b¸o c¸o. §©y lµ thêi ®iÓm ®Ó c«ng ty tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tµi chÝnh kÜ thuËt kh¸c. Do t×nh h×nh mua nguyªn vËt liÖu t¬ng ®èi dÔ dµng cho nªn víi thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch tiªu thô nµy, c«ng ty vÉn cã ®ñ thêi gian ®Ó chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho s¶n xuÊt kinh doanh nh nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng mua ngoµi, tiÒn l¬ng... ®¶m b¶o cung øng s¶n phÈm cho kh¸ch theo ®óng nh kÕ ho¹ch. §èi víi kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm hµng quÝ, c«ng ty tiÕn hµnh lËp vµo cuèi th¸ng cña quÝ tríc, v× kÕ ho¹ch quÝ kh¸ ®¬n gi¶n, mäi vÊn ®Ò c¨n b¶n vÉn nh kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm c¶ n¨m. 2.KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2002 cña c«ng ty nhùa Hµ néi. Còng nh c¸c doanh nghiÖp kh¸c, hµng n¨m cø ®Õn thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch th× c«ng ty nhùa Hµ néi ®Òu tiÕn hµnh lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm dùa trªn nh÷ng c¨n cø mang tÝnh khoa häc. Vµ trong n¨m 2002 kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc lËp nh sau: (BiÓu 2) Trong biÓu 2 lµ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ®îc lËp cho 7 lo¹i s¶n phÈm cã tØ träng doanh thu thùc tÕ lín nhÊt ®ã lµ: Bé néi thÊt 606, n¾p bÖt PPII, vá 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¾c te, hép ®Üa CD, tay vÞn ghÕ tùa, vá ¸c qui (50380 GN5 9020), chi tiÕt xe m¸y Honda (80101 GN5 9001). - C¨n cø vµo sæ chi tiÕt tiªu thô n¨m 2001 ®Ó tËp hîp sè lîng tiªu thô, ®¬n gi¸ tiªu thô vµ doanh thu tiªu thô cña n¨m 2001 cña c«ng ty. - §èi víi h×nh thøc b¸n s¶n phÈm theo hîp ®ång th× c¨n cø vµo gi¸ b¸n, sè lîng s¶n phÈm, thµnh tiÒn ®· kÝ trong hîp ®ång ®Ó lËp nªn kÕ ho¹ch vÒ sè lîng s¶n phÈm tiªu thô trong k×, gi¸ b¸n kÕ ho¹ch vµ doanh thu dù kiÕn cña tõng hîp ®ång. Sau ®ã tæng hîp c¸c hîp ®ång ta sÏ cã kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm theo hîp ®ång. - §èi víi h×nh thøc b¸n s¶n phÈm qua ®¹i lÝ, b¸n lÎ th×: + Sè lîng s¶n phÈm tiªu thô trong k× ®îc lËp c¨n cø vµo kÕt qu¶n dù ®o¸n nhu cÇu thÞ trêng. + §¬n gi¸ kÕ ho¹ch: lµ gi¸ do c«ng ty dù kiÕn dùa trªn ®¬n gi¸ s¶n phÈm cuèi n¨m 2001 vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ trêng. + Trªn c¬ së biÕt ®îc sè lîng s¶n phÈm tiªu thô trong k× vµ ®¬n gi¸ kÕ ho¹ch ta tÝnh ®îc doanh thu dù kiÕn n¨m 2002 tõ c¸c h×nh thøc b¸n s¶n phÈm nµy b»ng c¸ch nh©n sè lîng tiªu thô trong k× víi ®¬n gi¸ kÕ ho¹ch t¬ng øng. Tæng hîp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm tõ h×nh thøc b¸n theo hîp ®ång, göi ®¹i lÝ vµ b¸n lÎ sÏ ®îc kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2002 vÒ c¸c chØ tiªu: sè lîng tiªu thô trong k×, ®¬n gi¸ kÕ ho¹ch vµ doanh thu dù kiÕn. - V× sè lîng s¶n phÈm sù tÝnh tån ®Çu k× kÕ ho¹ch bao gåm hai bé phËn ®ã lµ sè lîng tån kho tÝnh ®Õn 31 th¸ng 12 n¨m b¸o c¸o vµ sè lîng s¶n phÈm xuÊt giao cho kh¸ch hµng nhng cha thu ®îc tiÒn. Mµ kÕ ho¹ch n¨m thêng ®îc lËp vµo th¸ng 10 n¨m b¸o c¸o cho nªn khèi lîng tån kho ®Çu k× ®îc tÝnh dùa trªn t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô quÝ I, II, III vµ dù ®o¸n t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô quÝ IV n¨m b¸o c¸o. - §èi víi sè lîng s¶n xuÊt trong k× lËp dùa vµo kÕ ho¹ch tiªu thô trong n¨m, sè d ®Çu k× vµ sè dù ®o¸n nhu cÇu ®ét xuÊt cña kh¸ch hµng. - §Ó ®¬n gi¶n vµ nhanh chãng th× sè lîng tån cuèi k× ®îc tÝnh c¨n cø vµo sè lîng tån ®Çu k×, sè lîng s¶n xuÊt trong k× vµ sè lîng tiªu thô trong k×. * NhËn xÐt vÒ c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty Nhùa Hµ néi. Qua nghiªn cøu c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu tô s¶n phÈm cña c«ng ty Nhùa Hµ néi ta cã thÓ rót ra mét sè nhËn xÐt sau: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - C«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng ®ßi hái qu¸ phøc t¹p. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty lu«n cã mét ®éi ngò c¸n bé nßng cèt trong c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng, n¾m b¾t kÞp thêi c¸c diÔn biÕn phøc t¹p cña nhu cÇu thÞ trêng nªn con sè kÕ ho¹ch ®a ra t¬ng ®èi s¸t víi thùc tÕ. - Ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty hiÖn nay rÊt hîp lÝ vµ cã c¬ së, võa dùa vµo c¸c hîp ®ång, c¸c ®¬n ®Æt hµng ®· ®îc kÝ kÕt tríc thêi ®iÓm lËp kÕ ho¹ch, võa dùa vµo n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty, thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. - KÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm ®îc lËp kh¸ chi tiÕt theo thêi gian (tõng quÝ, tõng th¸ng, tõng tuÇn). Tuy nhiªn kÕ ho¹ch sÏ chØ lµ “kÕ ho¹ch” nÕu nh kh¶ n¨ng kh«ng ®îc biÕn thµnh hiÖn thùc, v× vËy ®ßi hái c«ng ty rÊt nhiÒu sù nç lùc cè g¾ng h¬n n÷a. MÆc dï viÖc lËp kÕ ho¹ch lµ nh vËy, nhng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ c«ng ty cã thùc sù coi träng kÕ ho¹ch ®Æt ra hay kh«ng? NÕu nh c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch ®îc thùc sù coi träng th× ph¬ng ph¸p lËp kÕ ho¹ch nµy sÏ gióp rÊt nhiÒu cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm. Ngîc l¹i, nÕu c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch kh«ng ®îc coi träng sè liÖu ®a ra kh«ng s¸t thùc th× dï kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm cã chi tiÕt ®Õn ®©u còng khã kh¶ thi. §iÒu nµy ®îc ®¸nh gi¸ nh sau: XÐt vÒ kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2002 cña c«ng ty ta thÊy doanh thu dù kiÕn cña c«ng ty vÒ mét sè mÆt hµng nh: bé NT606, n¾p bÖt PPII, vá t¾c te, hép ®Üa CD, tay vÞn ghÕ tùa, vá ¾c qui, chi tiÕt xe m¸y lµ 5.563.878.468®ång t¨ng 10,12% so víi doanh thu tiªu thô s¶n phÈm n¨m 2001. Së dÜ cã sù t¨ng lªn ®ã lµ do doanh thu tiªu thô dù kiÕn tõng mÆt hµng t¨ng lªn. Cô thÓ: - Bé néi thÊt 606, doanh thu dù kiÕn lµ 1.235.903.400®ång, t¨ng 25.555.100®ång so víi n¨m 2001 t¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng lµ 2,11%. NÕu so víi tæng doanh thu c¸c mÆt hµng kÓ trªn n¨m 2001 th× møc t¨ng nµy chiÕm 0,505%. - N¾p bÖt PPII, doanh thu dù kiÕn lµ 1.732.821.000®ång, t¨ng 144.001.000®ång so víi n¨m 2001 t¬ng øng víi tØ lÖ t¨ng lµ 9,06%. NÕu so víi tæng doanh thu c¸c mÆt hµng kÓ trªn n¨m 2001 th× møc t¨ng nµy chiÕm 2,85%. 20
- Xem thêm -