Tài liệu Một số biện pháp của hiệu trưởng nhằm nâng cao chhats lượng dạy và học ở trường tiểu học hoàng hoa thám

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 159 |
  • Lượt tải: 0
nguyenvanhung1009

Đã đăng 2767 tài liệu

Mô tả:

Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== më ®Çu 1. Lý do chän ®Ò tµi. 1.1VÒ lÝ luËn Chóng ta ®ang sèng trong thÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®æi , ®ã lµ sù bïng næ khoa häc khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ th«ng tin, gi÷a c¸c quèc gia cã sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ kinh tÕ, khoa häc kü thuËt – c«ng nghÖ th«ng tin . ChÝnh v× vËy vÊn ®Ò ®Çu t− cho ph¸t triÓn lµ vÊn ®Ò sèng cßn cña mçi quèc gia, mçi d©n téc . Muèn vËy kh«ng cã con ®−êng nµo kh¸c lµ ®Çu t−, ph¸t triÓn yÕu tè con ng−êi nguån nh©n lùc cã søc khoÎ, cã tri thøc, cã phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt nh»m ®¹t môc tiªu mµ mçi quèc gia ®Ò ra . V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lÇn thø VIII ®· nªu râ “§Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ nh»m môc tiªu d©n giµu, n−íc m¹nh, x· héi c«ng b»ng v¨n minh v÷ng b−íc lªn chñ nghÜa x· héi ” Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc cÇn con ng−êi ViÖt Nam cã søc khoÎ, cã tri thøc, cã tay nghÒ thµnh th¹o, cã phÈm chÊt tèt ®Ñp ®−îc ®µo t¹o bëi mét nÒn gi¸o dôc tiªn tiÕn g¾n víi mét nÒn khoa häc c«ng nghÖ hiÖn ®¹i . Muèn ®Êt n−íc ph¸t triÓn ®ßi hái cã nÒn gi¸o dôc ph¸t triÓn . Gi¸o dôc ®ãng vai trß chñ yÕu trong viÖc gi÷ g×n, ph¸t triÓn truyÒn b¸ nÒn v¨n minh nh©n lo¹i . Trong thêi ®¹i cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ hiÖn nay, tiÒm n¨ng trÝ tuÖ trë hµnh ®éng lùc chÝnh cña sù t¨ng tèc ph¸t triÓn . Gi¸o dôc - ®µo t¹o ®−îc coi lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù thµnh b¹i cña mçi quèc gia trªn tr−êng Quèc tÕ còng nh− sù thµnh ®¹t cña mçi ng−êi trong cuéc 1 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== sèng cña m×nh . Mçi quèc gia, mçi con ng−êi cã kh¼ng ®Þnh ®−îc vÞ trÝ cña m×nh hay kh«ng ®iÒu nµy phô thuéc vµo rÊt nhiÒu kh¶ n¨ng häc tËp cña d©n chóng . V× vËy, hiÖn nay kh«ng chØ ViÖt Nam mµ nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi ®· ®Æt Gi¸o dôc vµo vÞ trÝ “quèc s¸ch hµng ®Çu ” . - V¨n kiÖn ®¹i héi ®¹i biÓu lÇn thø X §¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®· chØ râ: “§æi míi toµn diÖn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c¶ vÒ c¬ cÊu hÖ thèng, néi dung, ph−¬ng ph¸p, c¬ chÕ qu¶n lý... c¬ cÊu l¹i néi dung ch−¬ng tr×nh, kh¾c phôc n¹n qu¸ t¶i trong gi¸o dôc phæ th«ng, nhÊt lµ cÊp tiÓu häc” - ChØ thÞ sè 40-CT/TW ngµy 15/6/2004 cña Ban BÝ th− Trung −¬ng §¶ng vÒ viÖc x©y dùng, n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò nhµ gi¸o vµ c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ®· chØ râ: “TiÕp tôc ®iÒu chØnh vµ gi¶m hîp lý néi dung, ch−¬ng tr×nh cho phï hîp víi t©m lý, sinh lý cña häc sinh, nhÊt lµ cÊp tiÓu häc vµ trung häc c¬ së. §Æc biÖt ®æi míi m¹nh mÏ vµ c¬ b¶n ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc nh»m kh¾c phôc kiÓu truyÒn thô mét chiÒu, nÆng lý thuyÕt, Ýt khuyÕn khÝch t− duy s¸ng t¹o, h−íng dÉn n¨ng lùc tù häc, tù nghiªn cøu, tù gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, ph¸t triÓn n¨ng lùc thùc hµnh, s¸ng t¹o cho ng−êi häc” NghÞ quyÕt TW2 kho¸ VIII chØ râ môc tiªu ph¸t triÓn TiÓu häc ®Õn n¨m 2020 “ N©ng cao cao chÊt l−îng toµn diÖn bËc TiÓu häc ” . Môc tiªu cña bËc TiÓu häc ®−îc cô thÓ ho¸ trong néi dung, ch−¬ng tr×nh s¸ch gi¸o khoa tõ líp 1 ®Õn líp 5 . Môc tiªu ®ã trë thµnh hiÖn thùc hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu c¸c yÕu tè . Trong ®ã viÖc ®æi míi néi dung, ph−¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, h×nh thøc d¹y häc lµ yÕu tè quan träng . ChÝnh v× vËy ngµnh Gi¸o dôc nãi chung, tr−êng TiÓu häc nãi riªng cã mét vai trß hÕt søc quan träng trong c«ng t¸c gi¶ng d¹y vµ gi¸o dôc cña m×nh . 2 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== HiÖn nay, chÊt l−îng d¹y vµ häc ®ang lµ vÊn ®Ò quan t©m cña toµn x· héi, lµ mét tiªu trÝ hµng ®Çu ®Ó ®¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña ngµnh Gi¸o dôc – ®µo t¹o nãi chung vµ tr−êng TiÓu häc nãi riªng . §©y lµ vÊn ®Ò ®Æt ra cho hµng ngò c¸n bé qu¶n lý ph¶i lµm sao n¾m b¾t kÞp thêi nh÷ng th«ng tin vÒ gi¸o dôc còng nh− th«ng tin vÒ nghiÖp vô qu¶n lý tr−êng häc ®Ó chØ ®¹o mäi ho¹t ®éng cña tr−êng m×nh sao cho cã hiÖu qu¶ . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, vÊn ®Ò chÊt l−îng d¹y häc ®· ®−îc §¶ng vµ nhµ n−íc, c¸c cÊp qu¶n lý gi¸o dôc ®Ò cËp th−êng xuyªn víi nhiÒu chuyªn ®Ò, héi th¶o khoa häc, héi nghÞ gi¸o dôc c¸c cÊp bµn b¹c th¶o luËn nh»m môc ®Ých tõng b−íc gãp phÇn lµm cho sù nghiÖp gi¸o dôc ph¸t triÓn nhanh vµ bÒn v÷ng, chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ cao, ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi còng nh− sù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ, an ninh quèc phßng . Nh×n l¹i thùc tr¹ng cña nÒn gi¸o dôc n−íc ta hiÖn nay, chóng ta tù hµo v× sù lín m¹nh kh«ng ngõng c¶ vÒ sè l−îng, chÊt l−îng . M¹ng l−íi tr−êng líp ph¸t triÓn trªn c¶ n−íc . Chóng ta ®· hoµn thµnh phæ cËp gi¸o dôc ®óng ®é tuæi ë TiÓu häc . Tuy vËy gi¸o dôc cña n−íc ta vÉn ë tr×nh ®é thÊp ch−a ®¸p øng ®−îc yªu cÇu n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc, båi d−ìng nh©n tµi b¶o vÖ vµ x©y dùng ®Êt n−íc trong giai ®o¹n míi . ChÝnh v× vËy ®Ó n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn, ®æi míi néi dung ph−¬ng ph¸p d¹y häc ®i ®«i víi c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc . §©y chÝnh lµ ®Æt cho ng−êi qu¶n lý tr−êng häc mét nhiÖm vô hÕt søc nÆng nÒ, ®ã lµ ®Èy m¹nh ®ång bé c¸c ho¹t ®éng cña nhµ tr−êng, trong ®ã ho¹t ®éng d¹y vµ häc lµ ho¹t ®éng trung t©m nã ®ßi hái ng−êi qu¶n lý ph¶i liªn tôc t×m tßi, häc hái c¶ vÒ c¬ së lý luËn cïng víi kinh nghiÖm thùc tÕ ®−îc ®óc rót qua qu¸ tr×nh 3 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== lµm viÖc th× míi cã thÓ ®−a kh©u qu¶n lý d¹y häc ®¹t hiÖu qu¶ cao, tõ viÖc lËp kÕ ho¹ch, ®iÒu hµnh kiÓm tra, ®¸nh gi¸, tæng kÕt ®óc rót kinh nghiÖm … 1.2 VÒ thùc tiÔn Tõ thùc tÕ chÊt l−îng d¹y häc cña c¸c tr−êng TiÓu häc nãi chung tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m - ¢n thi nãi riªng cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn vÒ quy m« vµ chÊt l−îng . Tuy nhiªn tr−êng vÉn cßn nhiÒu gi¸o viªn nhËn thøc ch−a ®Çy ®ñ vÒ chÊt l−îng gi¸o dôc, chËm c¶i tiÕn trong ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc, ch−a tÝch cùc trong phong trµo gi¸o dôc . Häc sinh ch−a thùc sù chñ ®éng, tÝnh tÝch cùc trong viÖc lÜnh héi kiÕn thøc còng nh− rÌn luyÖn kü n¨ng . Sù chØ ®¹o cña c¸n bé qu¶n lý cã nh÷ng lóc ch−a thùc sùc chu ®¸o, ch−a chÆt chÏ ch−a cã sù ®ång bé, ch−a cô thÓ ho¸ kÕ ho¹ch nªn viÖc ®iÒu hµnh cßn lóng tóng . Qua nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tiÔn ë ®Þa ph−¬ng, lµ ng−êi trùc tiÕp qu¶n lý, chØ ®¹o c«ng t¸c gi¸o dôc ë mét tr−êng TiÓu häc . T«i thÊy cÇn thiÕt ph¶i ®æi míi d¹y häc nh»m n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc TiÓu häc nªn t«i chän ®Ò tµi : “Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y – häc cña HiÖu tr−ëng tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m – huyÖn ¢n Thi – TØnh H−ng Yªn ”. 2 môc ®Ých nghiªn cøu Ho¹t ®éng d¹y vµ häc lµ ho¹t ®éng trung t©m cña tr−êng TiÓu häc . §©y lµ nhiÖm vô c¬ b¶n vµ thiÕt yÕu cho sù ph¸t triÓn toµn diÖn nh©n c¸ch con ng−êi ViÖt Nam trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc . ChÝnh v× vËy môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy : Nh»m n¾m b¾t thùc tr¹ng d¹y – häc, ph©n tÝch nguyªn nh©n c¬ b¶n lµm h¹n chÕ chÊt l−îng d¹y – häc, ®ång thêi t×m ra nh÷ng biÖn ph¸p tÝch cùc t¸c ®éng cã hiÖu qu¶ ®Ó 4 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== qu¶n lý tèt ho¹t ®éng d¹y – häc nh»m n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc toµn diÖn cña nhµ tr−êng . 3. §èi t−îng nghiªn cøu: C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý cña c¸n bé qu¶n lý nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc cña gi¸o viªn tr−êng tiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m - ¢n Thi – H−ng Yªn 4. NhiÖm vô nghiªn cøu: - C¬ së cña vÊn ®Ò nghiªn cøu: Nh÷ng yªu cÇu vÒ chÊt l−îng ë nhµ tr−êng tiÓu häc. - Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng d¹y häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m - ¢n Thi – H−ng Yªn - §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p ®Ó lµm thay ®æi thùc tr¹ng vµ n©ng cao hiÖu qu¶ d¹y häc cña gi¸o viªn. 5. giíi h¹n ph¹m vi nghiªn cøu cña ®Ò tµi Mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý cña HiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m - ¢n thi- H−ng Yªn 6 . nhiÖm vô nghiªn cøu Thùc hiÖn ®Ò tµi nµy nh»m gi¶i quyÕt ba vÊn ®Ò sau : 6.1 Nghiªn cøu c¬ së lý luËn cña c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y vµ häc cña tr−êng TiÓu häc . 6.2 . Nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m - ¢n Thi – H−ng Yªn 5 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== 6.3 §Ò xuÊt mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m -¢n Thi – H−ng Yªn. 7. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: - Nhãm c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu kü luËn + Nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n nghÞ quyÕt cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n−íc, quy ®Þnh cña Bé - Së vµ Phßng Gi¸o dôc - §µo t¹o vÒ c«ng t¸c chuyªn m«n. + §äc c¸c tµi liÖu tham kh¶o cã liªn quan ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc. - Nhãm c¸c ph−¬ng ph¸p trùc tiÕp. + Ph−¬ng ph¸p quan s¸t. + Ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra pháng vÊn. + Ph−¬ng ph¸p tæng kÕt rót kinh nghiÖm. + Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu s¶n phÈm. + Ph−¬ng ph¸p to¸n th«ng kª . 6 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== ch−¬ng 1 c¬ së lý luËn vÒ qu¶n lý gi¸o dôc vµ n©ng cao chÊt l−îng d¹y häc cña ®éi ngò gi¸o viªn. 1.1 Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý : - Nh− chóng ta ®· biÕt, qu¶n lý lµ mét ho¹t ®éng xuÊt hiÖn tõ l©u trong x· héi loµi ng−êi vµ ho¹t ®éng nµy cµng ph¸t triÓn theo sù ph¸t triÓn chung cña x· héi. - VÒ néi dung, thuËt ng÷ “Qu¶n lý” cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu cña c¸c nhµ khoa häc cã thÓ nªu mét sè ®Þnh nghÜa sau: + Qu¶n lý lµ chøc n¨ng cña nh÷ng hÖ thèng cã tæ chøc víi nh÷ng b¶n chÊt kh¸c nhau (kü thuËt, sinh vËt, x· héi) thùc hiÖn nh÷ng ch−¬ng tr×nh, môc ®Ých ho¹t ®éng. + Trong sù t¸c ®éng qua l¹i gi÷a hÖ thèng vµ m«i tr−êng th× qu¶n lý ®−îc hiÓu lµ ®¶m b¶o ho¹t ®éng trong ®iÒu kiÖn cã sù biÕn ®æi liªn tôc cña hÖ thèng vµ m«i tr−êng, lµ sù chuyÓn hÖ thèng ®Õn tr¹ng th¸i míi thÝch øng víi hoµn c¶nh míi. + Qu¶n lý mét hÖ thèng x· héi lµ t¸c ®éng cã môc ®Ých ®Õn tËp thÓ ng−êi thµnh viªn cña hÖ thèng, lµm cho hÖ vËn hµnh thuËn lîi vµ ®¹t môc ®Ých dù kiÕn. + Qu¶n lý nh»m phèi hîp nç lùc cña nhiÒu ng−êi, sao cho môc tiªu cña tõng c¸ nh©n biÕn thµnh nh÷ng thµnh tùu x· héi. Tõ nh÷ng ®Þnh nghÜa trªn ta cã thÓ rót ra c¸c c¸ch hiÓu vÒ qu¶n lý nh− sau: 7 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== - Qu¶n lý lµ c¸c ho¹t ®éng thùc hiÖn nh»m ®¶m b¶o hoµn thµnh c«ng viÖc qua nh÷ng nç lùc cña ng−êi kh¸c. - Qu¶n lý lµ c«ng t¸c phèi hîp cã hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña céng sù kh¸c nhau cïng chung mét tæ chøc. - Qu¶n lý lµ nh÷ng t¸c ®éng cã môc ®Ých lªn nh÷ng tËp thÓ ng−êi thµnh tè c¬ b¶n cña hÖ thèng x· héi. - Qu¶n lý ®−îc tiÕn hµnh trong mét tæ chøc hay mét nhãm x· héi. Qu¶n lý ngµy nay ®−îc coi lµ mét trong n¨m nh©n tè ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, vèn nguån lùc lao ®éng, khoa häc kü thuËt, tµi nguyªn vµ qu¶n lý. Trong ®ã qu¶n lý cã vai trß mang tÝnh quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng. 1.2. Chøc n¨ng qu¶n lý. Lao ®éng qu¶n lý lµ mét d¹ng lao ®éng ®Æc biÖt, nã g¾n víi qu¸ tr×nh lao ®éng tËp thÓ vµ kÕt qu¶ cña sù ph©n c«ng x· héi. Lao ®éng qu¶n lý cã thÓ ®−îc chia thµnh mét hÖ thèng c¸c d¹ng ho¹t ®éng. X¸c ®Þnh nµy ®−îc gäi lµ c¸c chøc n¨ng qu¶n lý, víi c¸ch hiÓu nh− vËy ta thÊy: Chøc n¨ng qu¶n lý lµ nh÷ng néi dung, ph−¬ng ph¸p ho¹t ®éng c¬ b¶n mµ nhê ®ã chñ thÓ qu¶n lý cã t¸c ®éng ®Õn ®èi t−îng qu¶n lý trong qu¸ tr×nh nh»m thùc hiÖn môc tiªu qu¶n lý. Qu¶n lý gi¸o dôc cã 4 chøc n¨ng c¬ b¶n: - Chøc n¨ng kÕ ho¹ch ho¸ - Chøc n¨ng tæ chøc - Chøc n¨ng chØ ®¹o thùc hiÖn - Chøc n¨ng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch. 8 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== §ã lµ 4 kh©u cã liªn quan mËt thiÕt víi nhau t¹o thµnh mét qu¸ tr×nh. Qu¸ t×nh nµy ho¹t ®éng mét c¸ch “tuÇn hoµn” vµ ®−îc gäi lµ chu tr×nh qu¶n lý. Trong chu tr×nh qu¶n lý ®ã, tuy c¸c chøc n¨ng kÕ tiÕp nhau vµ ®éc lËp víi nhau nh−ng lµ ®éc lËp mét c¸ch t−¬ng ®èi, c¸c chøc n¨ng nµy thùc hiÖn ®an xen nhau. Cuèi cïng tÊt c¶ c¸c chøc n¨ng trªn ®Òu cÇn ®Õn yÕu tè th«ng tin .Th«ng tin ®Çy ®ñ kÞp thêi, cËp nhËt, chÝnh x¸c lµ mét c¨n cø ®Ó ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch ; th«ng tin còng cÇn cho c¸c bé phËn cña c¬ cÊu tæ chøc, lµ chÊt liÖu t¹o quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn trong tæ chøc ; th«ng tin chuyÓn t¶i mÖnh lÖnh chØ ®¹o (th«ng tin xu«i ) vµ ph¶n håi ( th«ng tin ng−îc) diÔn biÕn ho¹t ®éng cña tæ chøc ; vµ th«ng tin tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña tæ chøc gióp cho ng−êi qu¶n lý xem xÐt møc ®é ®¹t môc tiªu cña toµn tæ chøc 1.3 Qu¶n lý gi¸o dôc : Khoa häc qu¶n lý gi¸o dôc cã néi dung “co gi·n” tuú theo c¸ch ta hiÓu c¸c tõ gi¸o dôc ë trong ®ã nh− thÕ nµo? NÕu ta hiÓu gi¸o dôc lµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc diÔn ra trong nhµ tr−êng hay ngoµi x· héi, lóc ®ã qu¶n lý ®−îc hiÓu theo nghÜa réng nhÊt. Cßn viÖc chóng ta chØ nãi ®Õn c¸c ho¹t ®éng ë trong ngµnh gi¸o dôc, chóng diÔn ra trong c¸c c¬ së gi¸o dôc ë mét ®Þa phËn hµnh chÝnh nµo ®ã ta hiÓu lµ qu¶n lý mét hÖ thèng gi¸o dôc. Ta cã thÓ hiÓu qu¶n lý gi¸o dôc nh− sau: - Qu¶n lý lµ nh÷ng ho¹t ®éng cã hÖ thèng, cã khoa häc, cã ý thøc vµ cã môc ®Ých cña chñ thÓ qu¶n lý nªn ®èi t−îng qu¶n lý lµ qu¸ tr×nh d¹y häc vµ gi¸o dôc diÔn ra ë c¸c c¬ së gi¸o dôc. - Qu¶n lý gi¸o dôc ®−îc hiÓu mét c¸ch cô thÓ lµ qu¶n lý mét c¬ së gi¸o dôc trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ®ã cã thÓ lµ mét tr−êng häc, mét 9 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== trung t©m khoa häc kinh tÕ, h−íng nghiÖp nghÒ, mét c¬ së gi¸o dôc ph©n bè trªn ®Þa bµn d©n c−. - Qu¶n lý mét c¸ch khoa häc (lµ lµm viÖc tèi −u) trong ®ã chñ thÓ qu¶n lý ph¶i n¾m ®−îc c¸c quy luËt kh¸ch quan ®ang chi phèi sù vËn hµnh cña ®èi t−îng qu¶n lý. 1.4. Qu¶n lý tr−êng häc. - Tr−êng häc lµ hÖ thèng x· héi mµ ë ®ã tiÕn hµnh qu¸ tr×nh gi¸o dôc ®µo t¹o (gäi chung lµ c¬ së gi¸o dôc) - Nhµ tr−êng lµ mét thiÕt chÕ ®Æc biÖt cña x· héi, thùc hiÖn chøc n¨ng kiÕn t¹o c¸c kinh nghiÖm x· héi cho mét nhãm d©n c− nhÊt ®Þnh cña x· héi ®ã. Nhµ tr−êng ®−îc tæ chøc cho viÖc kiÕn t¹o x· héi nãi trªn ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu x· héi nã ®Æt ra cho nh÷ng d©n c− huy ®éng vµo sù kiÕn t¹o nµy mét c¸ch tèi −u theo quan niÖm x· héi. Theo gi¸o s− Ph¹m Minh H¹c: “Qu¶n lý nhµ tr−êng lµ thùc hiÖn ®−êng lèi cña §¶ng trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña m×nh, tøc lµ ®−a nhµ tr−êng vËn hµnh theo nguyªn lý gi¸o dôc víi thÕ hÖ trÎ, víi tõng häc sinh”. Qu¶n lý nhµ tr−êng phæ th«ng lµ qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y vµ häc, tøc lµ ®−a ho¹t ®éng ®ã tõ tr¹ng th¸i nµy ®Õn tr¹ng th¸i kh¸c ®Ó dÇn tiÕn tíi môc tiªu gi¸o dôc. Nh− vËy c«ng t¸c qu¶n lý nhµ tr−êng bao gåm qu¶n lý c¸c quan hÖ gi÷a tr−êng häc vµ x· héi, qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ tr−êng. Qu¶n lý bªn trong nhµ tr−êng chia ra: - Qu¶n lý s− ph¹m, tøc lµ qu¶n lý c¸c qu¸ tr×nh gi¸o dôc. - Qu¶n lý c¸c ®iÒu kiÖn (vËt chÊt, tµi chÝnh, nh©n lùc,...) 10 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== Ng−êi ta cã thÓ ph©n tÝch qu¸ tr×nh gi¸o dôc nh− lµ mét hÖ thèng gåm 6 thµnh tè sau: + Môc ®Ých gi¸o dôc. + Néi dung gi¸o dôc. + Ph−¬ng ph¸p gi¸o dôc + Thµy gi¸o. + Häc sinh. + C¬ së vËt chÊt vµ ph−¬ng tiÖn, thiÕt bÞ phôc vô gi¸o dôc. Nhµ tr−êng thùc hiÖn nhiÖm vô gi¸o dôc cã hiÖu qu¶ lµ nhê c¸c thµnh tè mµ ®Æc biÖt lµ quan hÖ gi÷a c¸c thµnh tè víi nhau lµm cho c¸c thµnh tè vËn hµnh liªn kÕt chÆt chÏ víi nhau vµ ®−a l¹i kÕt qu¶ mong muèn, ®ã chÝnh lµ ho¹t ®éng qu¶n lý cña ng−êi qu¶n lý. Ng−êi qu¶n lý hay cßn gäi lµ ng−êi l·nh ®¹o, lµ ng−êi cã quyÒn vµ cã chøc mµ nh÷ng ng−êi d−íi quyÒn ph¶i phôc tïng, lµ ng−êi chØ huy ®øng ®Çu c¬ quan chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña c¬ quan, ng−êi qu¶n lý ®ã lµ HiÖu tr−ëng vµ Phã hiÖu tr−ëng nhµ tr−êng. 1.5 Ho¹t ®éng d¹y vµ häc : 1.5 .1 ThÕ nµo lµ qu¸ tr×nh d¹y häc : Nãi ®Õn d¹y häc bao còng cã hai ho¹t ®éng : Ho¹t ®éng d¹y vµ ho¹t ®éng häc . Hai ho¹t ®éng nµy g¾n kÕt víi nhau gäi lµ ho¹t ®éng d¹y häc . D¹y lµ ho¹t ®éng cña thµy, trong ho¹t ®éng nµy thµy lµ chñ thÓ, trß lµ ®èi t−îng cña ho¹t ®éng d¹y . 11 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== Ho¹t ®éng häc lµ ho¹t ®éng cña trß . Ho¹t ®éng nµy trß lµ chñ thÓ, kh¸ch thÓ lµ thµy vµ hÖ thèng tri thøc lµ ®èi t−îng . Ng−êi häc biÕn tri thøc cña x· héi loµi ng−êi thµnh tri thøc cña b¶n th©n 1.5.2 B¶n chÊt cña ho¹t ®éng d¹y häc : §¸nh gi¸ qu¸ tr×nh d¹y häc lµ ®¸nh gi¸ ng−êi häc tiÕp thu ®−îc c¸i g×, lÜnh héi ®−îc c¸i g× . V× vËy b¶n chÊt cña qu¸ tr×nh d¹y häc lµ qu¸ tr×nh nhËn thøc cña ng−êi häc . Muèn ®¸nh gi¸ ®−îc qu¸ tr×nh d¹y häc ta dùa trªn c¸c c¬ së : Trong d¹y häc cã quan hÖ thµy vµ trß, ph¶i c¨n cø vµo nhËn thøc . NhËn thøc nãi chung lµ qu¸ tr×nh ph¶n ¸nh thÕ giíi kh¸ch quan vµo trong ý thøc con ng−êi , nhËn thøc c¸i loµi ng−êi ®· cã vµ t×m kiÕm c¸i loµi ng−êi ch−a biÕt . Qu¸ tr×nh nhËn thøc kinh nghiÖm loµi ng−êi ®Ó thµnh kinh nghiÖm cña m×nh ®ã lµ qu¸ tr×nh nhËn thøc ®Æc biÖt . 1.5.3 ý nghÜa cña ho¹t ®éng d¹y häc : D¹y häc lµ con ®−êng thuËn lîi nhÊt gióp con ng−êi häc kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt cã thÓ n¾m v÷ng khèi l−îng tri thøc víi chÊt l−îng cÇn thiÕt. D¹y häc lµ con ®−êng quan träng bËc nhÊt gióp ng−êi häc ph¸t triÓn mét c¸ch cã hÖ thèng n¨ng lùc ho¹t ®éng trÝ tuÖ ®Æc biÖt lµ n¨ng lùc t− duy s¸ng t¹o . D¹y häc lµ con ®−êng chñ yÕu h×nh thµnh ë ng−êi häc nh÷ng ®Þnh h−íng gi¸ trÞ nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc cña nh©n c¸ch . 1.6. Qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc : Qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc lµ tæ chøc, chØ ®¹o gi¸o viªn vµ häc sinh thùc hiÖn qu¸ tr×nh d¹y häc theo yªu cÇu vµ quy luËt nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu d¹y häc . 12 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== Qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau : - Mang tÝnh chÊt qu¶n lý hµnh chÝnh s− ph¹m TÝnh chÊt hµnh chÝnh : Qu¶n lý theo ph¸p luËt, nh÷ng néi quy, quy chÕ c¸c v¨n b¶n h−íng dÉn cña cÊp qu¶n lý cao h¬n vµ cña chÝnh chñ thÓ qu¶n lý … TÝnh chÊt s− ph¹m : ChØ sù quy ®Þnh cña c¸c quy luËt qu¸ tr×nh d¹y häc, diÔn ra trong mét m«i tr−êng s− ph¹m, lÊy qu¸ tr×nh d¹y häc lµm ®èi t−îng qu¶n lý . - Mang tÝnh chÊt ®Æc tr−ng cña khoa häc qu¶n lý . Qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc theo chu tr×nh qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý . Qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc trªn c¬ së vËn dông s¸ng t¹o c¸c nguyªn t¾c vµ ph−¬ng ph¸p qu¶n lý . Cã tÝnh x· héi cao . - HiÖu qu¶ qu¶n lý qu¸ tr×nh d¹y häc ®−îc tÝch hîp trong kÕt qu¶ ®µo t¹o vµ thÓ hiÖn qua c¸c chØ sè nh− : ChÊt l−îng häc sinh ®Õn tr−êng, duy tr× sÜ sè, tèt nghiÖp hay hoµn thµnh cÊp häc . ChÊt l−îng gi¸o dôc : ChÊt l−îng gi¸o dôc ®¸nh gi¸ chñ yÕu vÒ hai mÆt häc lùc vµ xÕp lo¹i kÕt qu¶ rÌn luyÖn cña häc sinh . Ph¸t huy t¸c dông kÕt qu¶ gi¸o dôc ®èi víi x· héi . 1.7 §Æc ®iÓm d¹y häc ë tr−êng tiÓu häc. 1.7.1 Môc tiªu, nhiÖm vô ho¹t ®éng d¹y häc cña tr−êng tiÓu häc. 13 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== * §èi víi gi¸o viªn: Gi¸o viªn TiÓu häc lµ nh©n tè quan träng trong viÖc x©y dùng cÊp tiÓu häc trë thµnh cÊp häc nÒn t¶ng trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n, t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó gióp häc sinh h×nh thµnh nh÷ng c¬ së ban ®Çu cho sù ph¸t triÓn ®óng ®¾n vµ l©u dµi vÒ ®¹o ®øc, trÝ tuÖ, thÓ chÊt, thÈm mü vµ c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ®Ó häc sinh tiÕp tôc häc Trung häc c¬ së. Gi¸o viªn TiÓu häc còng lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ®èi víi chÊt l−îng gi¸o dôc mçi líp TiÓu häc, mçi häc sinh TiÓu häc. Víi nhiÖm vô cña mçi gi¸o viªn tiÓu häc ®· ®−îc x¸c ®Þnh trªn, ngµnh gi¸o dôc vµ ®µo t¹o cÇn x©y dùng vµ lùa chän ®−îc mét ®éi ngò gi¸o viªn TiÓu häc cã tr×nh ®é ®µo t¹o tõ cao ®¼ng s− ph¹m TiÓu häc trë lªn. - §µo t¹o, båi d−ìng, x©y dùng ®−îc mét ®éi ngò gi¸o viªn giµu lßng yªu nghÒ, mÕn trÎ, t©m huyÕt víi nghÒ, cã n¨ng lùc chuyªn m«n vµ nghiÖp vô s− ph¹m v÷ng vµng. - §éi ngò gi¸o viªn trÎ, cã søc khoÎ, cã kinh nghiÖm trong d¹y häc. - §éi ngò gi¸o viªn vËn dông ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc cã hiÖu qu¶, linh ho¹t s¸ng t¹o. - §éi ngò gi¸o viªn cã ®Çy ®ñ phÈm chÊt nh©n c¸ch cña mét nhµ s− ph¹m mÉu mùc, xøng ®¸ng lµ nh÷ng tÊm g−¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo. * §èi víi häc sinh: - Häc sinh TiÓu häc tiÒm Èn nhiÒu kh¶ n¨ng ph¸t triÓn song do c¸c em tiÕp thu kh«ng chän läc (c¶ c¸i tèt vµ c¸i xÊu trong x· héi) - Häc sinh TiÓu häc khi häc th−êng cã høng thó trong häc tËp, tÝch cùc, chñ ®éng chiÕm lÜnh tri thøc d−íi sù h−íng dÉn cña gi¸o viªn. 14 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== - Häc sinh TiÓu häc cã ý thøc häc tËp, x©y dùng cho m×nh mét nÒn nÕp häc tËp khoa häc mang tÝnh tù gi¸c cao. - Trong qu¸ tr×nh häc tËp ë TiÓu häc, häc sinh n¾m kiÕn thøc, h×nh thµnh kü n¨ng c¬ b¶n ban ®Çu rÊt quan träng cho sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh©n c¸ch cña ng−êi c«ng d©n, ng−êi lao ®éng t−¬ng lai. 1.7.2. VÞ trÝ, vai trß cña ®éi ngò gi¸o viªn vµ yªu cÇu n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò gi¸o viªn ë tr−êng TiÓu häc. “ §éi ngò lµ khèi ®«ng ng−êi ®−îc tËp hîp vµ tæ chøc h×nh thµnh lùc l−îng” (Tõ ®iÓn B¸ch khoa ViÖt Nam) Nh− vËy, ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn lµ mét tËp thÓ lao ®éng trong lÜnh vùc gi¸o dôc, ®ã lµ mét tËp hîp gåm nhiÒu ng−êi trong tæ chøc, ®−îc qu¶n lý nh»m thùc hiÖn môc ®Ých chung. §ã lµ nh÷ng ng−êi cã sù nhÊt trÝ vÒ t− t−ëng chÝnh trÞ vµ ®¹o ®øc, cã kû luËt trong lao ®éng, cã sù l·nh ®¹o thèng nhÊt vµ cã sù qu¶n lý, chØ ®¹o chÆt chÏ. §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ tr−êng bao gåm c¸c c¸n bé qu¶n lý (HiÖu tr−ëng, Phã HiÖu tr−ëng) c¸c gi¸o viªn, c¸c nh©n viªn hµnh chÝnh, phôc vô... nh÷ng ng−êi trùc tiÕp, gi¸n tiÕp tham gia vµo ho¹t ®éng d¹y häc trong nhµ tr−êng, trong ®ã lùc l−îng gi¸o viªn lµ trùc tiÕp vµ chñ yÕu. C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý gãp phÇn n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò gi¸o viªn ®−îc hiÓu lµ duy tr× sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®éi ngò gi¸o viªn trong nhµ tr−êng ngµy cµng v÷ng vµng nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu, nh÷ng ®ßi hái ngµy cµng cao cña x· héi. §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn ®−îc gäi lµ chÊt l−îng khi: 15 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== - §éi ngò ®ã lµ mét tËp thÓ ®oµn kÕt, th©n ¸i gióp ®ì lÉn nhau trong c«ng t¸c vµ sinh ho¹t. Mét tËp thÓ ®−îc sèng trong bÇu kh«ng khÝ Êm cóng, mét d− luËn lµnh m¹nh. - §éi ngò ®ã n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn tèt ®−êng lèi, quan ®iÓm gi¸o dôc cña §¶ng, hÕt lßng v× sù nghiÖp gi¸o dôc thÕ hÖ trÎ. - §éi ngò ®ã lu«n lu«n cã ý thøc phÊn ®Êu v−¬n lªn vÒ mäi mÆt, ®¶m b¶o tr×nh ®é ®ång ®Òu vµ ngµy cµng cao. C¸c thµnh viªn trong ®éi ngò lu«n phÊn ®Êu ®Ó trë thµnh nh÷ng gi¸o viªn giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. Trong tr−êng TiÓu häc ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn lµ lùc l−îng quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®Õn chÊt l−îng cña ho¹t ®éng d¹y vµ häc, hay nãi c¸ch kh¸c chÊt l−îng häc tËp cña häc sinh trong tr−êng TiÓu häc phô thuéc vµo chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn lµ chñ yÕu. 1. 8 HiÖu tr−ëng TiÓu häc qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y häc gåm nh÷ng vÊn ®Ò sau: *X©y dùng kÕ ho¹ch n¨m häc . *Hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc, thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ kÕ ho¹ch n¨m häc * ChØ ®¹o thùc hiÖn môc tiªu, ch−¬ng tr×nh d¹y häc . * ChØ ®¹o x©y dùng nÒ nÕp d¹y häc . *ChØ ®¹o tæ chuyªn m«n tæ chøc ho¹t ®éng båi d−ìng n¨ng lùc s− ph¹m cho gi¸o viªn. * ChØ ®¹o tæ chuyªn m«n, gi¸o viªn phô tr¸ch líp, c¸c tæ chøc §oµn, §éi, Héi cha mÑ häc sinh h−íng dÉn ho¹t ®éng häc cña häc sinh theo yªu cÇu chøc n¨ng cña m×nh . 16 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== *ChØ ®¹o tæ chuyªn m«n tiÕn hµnh kiÓm tra, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ d¹y häc vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch d¹y häc n¨m häc . *ChØ ®¹o viÖc ®æi míi ph−¬ng ph¸p d¹y häc . * ChØ ®¹o c«ng t¸c thi ®ua – khen th−ëng Ho¹t ®éng d¹y vµ häc lµ ho¹t ®éng trung t©m lµ nhiÖm vô c¬ b¶n vµ thiÕt yÕu cña tr−êng TiÓu häc . Muèn cã kÕt qu¶ tèt vÒ chÊt l−îng d¹y vµ häc th× hµnh ®éng qu¶n lý cña ng−êi HiÖu tr−ëng ®ãng vai trß tÝch cùc t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng d¹y vµ häc . Trong v¨n kiÖn §¹i héi IX, §¶ng ta x¸c ®Þnh “ Ph¸t triÓn gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa häc vµ c«ng nghÖ lµ quèc s¸ch hµng ®Çu, lµ nÒn t¶ng vµ ®éng lùc ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc ’’ Víi tÇm quan träng nh− vËy, nhµ tr−êng ph¶i qu¸n triÖt kÞp thêi nh÷ng t− t−ëng chØ ®¹o, chñ tr−¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n−íc vÒ gi¸o dôc . Trong ®ã ng−êi HiÖu tr−ëng tr−êng TiÓu häc – bËc häc nÒn t¶ng trong hÖ thèng gi¸o dôc quèc d©n ph¶i ®Èy m¹nh ho¹t ®éng d¹y häc nh»m n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, gãp phÇn cïng gi¸o dôc c¶ n−íc ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái ngµy cµng cao cña x· héi . 17 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== ch−¬ng 2 thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng d¹y vµ häc ë tr−êng tiÓu häc hoµng hoa th¸m - ©n thi - h−ng yªn 2.1. Vµi nÐt vÒ t×nh h×nh ®Þa ph−¬ng vµ nhµ tr−êng 2.1.1 §Æc ®iÓm t×nh h×nh kinh tÕ - x· héi vµ sù nghiÖp gi¸o dôc cña x· Hoµng Hoa Th¸m - ¢n Thi - H−ng Yªn. X· Hoµng Hoa Th¸m cã diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn lµ 641 ha, trong ®ã ®Êt n«ng nghiÖp lµ 398 ha. X· Hoµng Hoa Th¸m n»m ë phÝa ®«ng Nam huyÖn ¢n Thi, c¸ch thÞ trÊn ¢n Thi 3 km vÒ phÝa ®«ng nam . X· cã vÞ trÝ gi¸p ranh nh− sau: Toµn x· cã 1.612 hé víi 5.981nh©n khÈu. Lµ x· thuÇn n«ng chuyªn canh c©y lóa n−íc nªn kinh tÕ ph¸t triÓn kh«ng nhanh . T×nh h×nh x· héi cã nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p. §¶ng uû – Héi ®ång nh©n d©n – Uû ban nh©n d©n x· quan t©m ®Õn sù nghiÖp gi¸o dôc; cha mÑ häc sinh lu«n quan t©m ®Õn viÖc häc tËp cña con m×nh; trªn ®Þa bµn x· kh«ng cã häc sinh ë løa tuæi tiÓu häc kh«ng ®Õn tr−êng. 2.1.2 Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m. *. Tæ chøc qu¶n lý. Tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m cã: - 1 HiÖu tr−ëng, 45 tuæi, tr×nh ®é chuyªn m«n: cao ®¼ng s− ph¹m, ®· lµm c«ng t¸c qu¶n lý 21 n¨m. - 1 HiÖu phã, 36 tuæi, tr×nh ®é chuyªn m«n: ®¹i häc s− ph¹m, ®· lµm c«ng t¸c qu¶n lý 5 n¨m. 18 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== Nhµ tr−êng cã Chi bé §¶ng riªng, cã tæ chøc Chi ®oµn, C«ng ®oµn gi¸o viªn, tæ chøc §éi, 3 tæ chuyªn m«n. Ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc vµ Héi ®ång nhµ tr−êng theo ®óng luËt gi¸o dôc vµ ®iÒu lÖ tr−êng TiÓu häc. *. §éi ngò gi¸o viªn: - Tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m cã 23 gi¸o viªn trong ®ã: + Tr×nh ®é Cao ®¼ng s− ph¹m: 7 ng−êi + Tr×nh ®é Trung cÊp s− ph¹m: 16 ng−êi - Nhµ tr−êng kh«ng cã gi¸o viªn xÕp lo¹i yÕu vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô. - Nhµ tr−êng cã 3 nh©n viªn (1 kÕ to¸n v¨n phßng, 1thiÕt bÞ - ®å dïng . 1ytÕ häc ®−êng) - Trong nh÷ng n¨m häc qua chÊt l−îng ®éi ngò ®−îc ®¸nh gi¸ nh− sau: B¶ng thèng kª n¨ng lùc gi¸o viªn N¨ng lùc chuyªn m«n Tèng sè gi¸o viªn Tèt Kh¸ §¹t yªu cÇu 2005-2006 23 10 7 6 2006-2007 23 11 8 2007-2008 23 11 2008-2009 23 12 N¨m häc C¸c cÊp khen th−ëng Gi¸o viªn d¹y giái tØnh Gi¸o viªn d¹y giái huyÖn Gi¸o viªn d¹y giái tr−êng 1 3 10 4 4 10 9 3 3 11 9 2 3 15 Ch−a ®¹t ( Dùa theo b¸o c¸o nguån tæng kÕt hµng n¨m) 19 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m Mét sè biÖn ph¸p cña hiÖu tr−ëng nh»m n©ng cao chÊt l−îng d¹y vµ häc ë tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m ===================== Víi sè liÖu nªu trªn chøng tá gi¸o viªn tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m cã n¨ng lùc chuyªn m«n t−¬ng ®èi v÷ng vµng . * ChÊt l−îng gi¸o dôc: Tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m nh÷ng n¨m häc gÇn ®©y cã chÊt l−îng nh− sau : XÕp lo¹i STT N¨m häc XÕp lo¹i häc lùc Tæng h¹nh kiÓm häc tèt sinh Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu Sè l−îng % Sè l−îng % Sè % l−îng 2005-2006 420 365 86,9 80 19 189 2 2006-2007 422 371 87,9 83 3 2007-2008 413 375 90,8 4 2008-2009 392 390 99,5 1 Sè l−îng % Sè % l−îng 45 115 27,4 36 8,6 19,7 193 45,7 115 27,3 31 7,3 81 19,6 189 45,7 113 27,4 30 7,3 78 19,9 187 47,7 117 29,9 10 2,5 ( Dùa theo b¸o c¸o tæng kÕt nguån hµng n¨m ) Nh×n vµo kÕt qu¶ häc tËp vµ tu d−ìng ®¹o ®øc cña häc sinh tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m trong bèn n¨m häc ta thÊy chÊt l−îng ph¸t triÓn t−¬ng ®èi æn ®Þnh . Song tØ lÖ häc sinh cã h¹nh kiÓm ch−a tèt vµ häc lùc yÕu cßn cao . Bëi vËy lµ c¸n bé qu¶n lý cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó n©ng cao chÊt l−îng gi¸o dôc cho häc sinh . 2.2 Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng d¹y häc vµ c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng d¹y vµ häc cña tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m : 2.2.1 Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng d¹y häc cña nhµ tr−êng TiÓu häc Hoµng Hoa Th¸m : 20 Ng−ßi thùc hiÖn : C¸p ThÞ L©m
- Xem thêm -