Tài liệu Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sx kd ở công ty tnhh thái dương

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi cam ®oan Em xin cam ®oan chuyªn ®Ò nµy ®-îc h×nh thµnh trªn c¬ së nghiªn cøu ®éc lËp cña c¸ nh©n em. Kh«ng sao chÐp tõ c¸c chuyªn ®Ò kh¸c, nÕu sai em xin chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ tr-êng. Sinh viªn Th¸i l-¬ng thø LêI NãI §ÇU Kinh tÕ thÞ tr-êng lµ viÖc tæ chøc nÒn kinh tÕ x· héi dùa trªn c¬ së mét nÒn s¶n xuÊt hµng hãa. ThÞ tr-êng lu«n më ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi cho c¸c doanh nghiÖp, nh-ng ®ång thêi còng chøa ®ùng nh÷ng mèi nguy c¬ ®e do¹ cho c¸c doanh nghiÖp. §Ó c¸c doanh nghiÖp cã thÓ ®øng v÷ng tr-íc qui luËt c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña c¬ chÕ thÞ tr-êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp lu«n ph¶i vËn ®éng, t×m tßi h-íng ®i cho phï hîp. ViÖc doanh nghiÖp ®øng v÷ng chØ cã thÓ kh¼ng ®Þnh b»ng c¸ch ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶. HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï cã ý nghÜa rÊt quan träng trong mäi nÒn kinh tÕ, lµ mét chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ qu¸ tr×nh so s¸nh gi÷a chi phÝ bá ra vµ kÕt qu¶ thu vÒ víi môc ®Ých ®· ®-îc ®Æt ra vµ dùa trªn c¬ së gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n cña kinh doanh: kinh doanh c¸i g× ? kinh doanh nh- thÕ nµo? Do ®ã viÖc nghiªn cøu vµ xem xÐt vÒ vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu ®èi víi mçi doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn nay. ViÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ®ang lµ mét bµi to¸n rÊt khã ®ßi hái mçi doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn, ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã ý nghÜa quan träng ®Õn sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã ®é nh¹y bÐn, linh ho¹t trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. V× vËy, trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty TNHH Th¸i D-¬ng, víi nh÷ng kiÕn thøc ®· tÝch lòy ®-îc cïng víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy gi¸o - Th¹c sÜ NguyÔn Thanh Phong nªn em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë C«ng ty TNHH Th¸i D-¬ng " ®Ó viÕt chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp. Thùc ra ®©y lµ mét vÊn ®Ò cã néi dung rÊt réng v× vËy trong chuyªn ®Ò nµy em chØ ®i vµo thùc tr¹ng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë C«ng ty vµ ®-a ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung c¬ b¶n chuyªn ®Ò bao gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I: Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty TNHH Th¸i D-¬ng. Ch-¬ng III: Mét sè biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty TNHH Th¸i D-¬ng. Chuyªn ®Ò nµy ®-îc hoµn thµnh d-íi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o – Th¹c sÜ NguyÔn Thanh Phong. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì quÝ b¸u ®ã. Ch-¬ng I Lý luËn chung vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i I. Kh¸i niÖm vµ vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë doanh nghiÖp th-¬ng m¹i 1. Kh¸i niÖm hiÖu qu¶ kinh doanh Tõ tr-íc ®Õn nay c¸c nhµ kinh tÕ ®· ®-a ra nhiÒu kh¸i niÖm kh¸c nhau vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. - HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc ®é h÷u Ých cña s¶n phÈm s¶n xuÊt tøc lµ gi¸ trÞ sö dông cña nã (hoÆc lµ doanh thu vµ nhÊt lµ lîi nhuËn thu ®-îc sau qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh). Kh¸i niÖm nµy lÉn lén gi÷a hiÖu qu¶ vµ môc tiªu kinh doanh. - HiÖu qu¶ kinh doanh lµ sù t¨ng tr-ëng kinh tÕ ph¶n ¸nh nhÞp ®é t¨ng cña c¸c chØ tiªu kinh tÕ. C¸ch hiÓu nµy chØ lµ phiÕn diÖn, nã chØ ®óng trªn møc ®é biÕn ®éng theo thêi gian. - HiÖu qu¶ kinh doanh lµ møc ®é tiÕt kiÖm chi phÝ vµ møc t¨ng kÕt qu¶. §©y lµ biÓu hiÖn cña b¶n chÊt chø kh«ng ph¶i lµ kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ. - HiÖu qu¶ kinh doanh ®-îc x¸c ®Þnh bëi tû sè gi÷a kÕt qu¶ ®¹t ®-îc víi chi phÝ bá ra. §iÓn h×nh cho quan ®iÓm nµy lµ t¸c gi¶ Manfred - Kuhn vµ quan ®iÓm nµy ®-îc nhiÒu nhµ kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh ¸p dông vµ tÝnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tõ c¸c kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh trªn ta cã thÓ ®-a ra kh¸i niÖm ng¾n gän nh- sau: HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ph¹m trï kinh tÕ ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông c¸c nguån lùc (lao ®éng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, vèn vµ c¸c yÕu tè kh¸c) nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu kinh doanh mµ doanh nghiÖp ®· ®Ò ra. 2. Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh Vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi vµ tiÕt kiÖm nguån lùc lao ®éng x· héi. §©y lµ hai mÆt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt cña vÊn ®Ò hiÖu qu¶ kinh tÕ. ChÝnh viÖc khan hiÕm nguån lùc vµ viÖc sö dông chóng cã tÝnh c¹nh tranh nh»m tháa m·n nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi, ®Æt ra yªu cÇu ph¶i khai th¸c, tËn dông triÖt ®Ó vµ tiÕt kiÖm c¸c nguån lùc. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp buéc ph¶i chó träng c¸c ®iÒu kiÖn néi t¹i, ph¸t huy n¨ng lùc, hiÖu n¨ng cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµ tiÕt kiÖm mäi chi phÝ. §Ó hiÓu râ vÒ vai trß cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, ta còng cÇn ph©n biÖt gi÷a hai kh¸i niÖm hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh doanh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh lµ nh÷ng g× mµ doanh nghiÖp ®¹t ®-îc sau mét qu¸ tr×nh kinh doanh nhÊt ®Þnh, kÕt qu¶ cÇn ®¹t ®-îc bao giê còng lµ môc tiªu cÇn thiÕt cña doanh nghiÖp. Trong khi ®ã trong kh¸i niÖm vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh, ng-êi ta sö dông c¶ hai chØ tiªu kÕt qu¶ vµ chi phÝ ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. V× vËy, yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ ph¶i ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ tèi thiÓu, hay chÝnh x¸c h¬n lµ ®¹t kÕt qu¶ tèi ®a víi chi phÝ nhÊt ®Þnh hoÆc ng-îc l¹i ®¹t kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh víi chi phÝ tèi thiÓu. Chi phÝ ë ®©y ®-îc hiÓu theo nghÜa réng lµ chi phÝ ®Ó t¹o ra nguån lùc vµ chi phÝ sö dông nguån lùc, ®ång thêi ph¶i bao gåm c¶ chi phÝ c¬ héi. Chi phÝ c¬ héi lµ gi¸ trÞ cña viÖc lùa chän tèt nhÊt ®· bÞ bá qua hay lµ gi¸ trÞ cña sù hy sinh c«ng viÖc kinh doanh kh¸c ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh nµy. Chi phÝ c¬ héi ph¶i ®-îc bæ sung vµo chi phÝ kÕ to¸n vµ lo¹i ra khái lîi nhuËn kÕ to¸n ®Ó thÊy râ lîi Ých kinh tÕ thËt sù. C¸ch tÝnh nh- vËy sÏ khuyÕn khÝch c¸c nhµ kinh doanh lùa chän ph-¬ng ¸n kinh doanh tèt nhÊt, c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ cao h¬n. 3. Sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp HiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét trong c¸c c«ng cô h÷u hiÖu ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng cña m×nh. ViÖc xem xÐt vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng nh÷ng chØ cho biÕt viÖc s¶n xuÊt ®¹t ë tr×nh ®é nµo mµ cßn cho phÐp c¸c nhµ qu¶n trÞ ph©n tÝch, t×m ra c¸c nh©n tè ®Ó ®-a ra c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp trªn c¶ hai ph-¬ng diÖn t¨ng kÕt qu¶ vµ gi¶m chi phÝ kinh doanh nh»m n©ng cao hiÖu qu¶. Víi t- c¸ch lµ mét c«ng cô ®¸nh gi¸ vµ ph©n tÝch kinh tÕ, ph¹m trï hiÖu qu¶ kh«ng chØ ®-îc sö dông ë gi¸c ®é tæng hîp, ®¸nh gi¸ chung tr×nh ®é sö dông tæng hîp ®Çu vµo trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp mµ cßn sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é sö dông tõng yÕu tè ®Çu vµo ë ph¹m vi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp còng nh- ë tõng bé phËn cÊu thµnh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cßn lµ sù biÓu hiÖn cña viÖc lùa chän ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh. Doanh nghiÖp ph¶i tù lùa chän ph-¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh cho phï hîp víi tr×nh ®é cña doanh nghiÖp. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu tèi ®a hãa lîi nhuËn, doanh nghiÖp buéc ph¶i sö dông tèi -u nguån lùc s½n cã. Nh-ng viÖc sö dông nguån lùc ®ã b»ng c¸ch nµo ®Ó cã hiÖu qu¶ nhÊt l¹i lµ mét bµi to¸n mµ nhµ qu¶n trÞ ph¶i lùa chän c¸ch gi¶i. ChÝnh v× vËy, ta cã thÓ nãi r»ng viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh kh«ng chØ lµ c«ng cô h÷u hiÖn ®Ó c¸c nhµ qu¶n trÞ thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ cña m×nh mµ cßn lµ th-íc ®o tr×nh ®é cña nhµ qu¶n trÞ. Ngoµi nh÷ng chøc n¨ng trªn cña hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, nã cßn lµ vai trß quan träng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. Thø nhÊt, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ c¬ së c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh bëi sù cã mÆt cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng, mµ hiÖu qu¶ kinh doanh l¹i lµ nh©n tè trùc tiÕp ®¶m b¶o sù tån t¹i ®ã, ®ång thêi môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ lu«n tån t¹i vµ ph¸t triÓn mét c¸ch v÷ng ch¾c. Do vËy, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan ®èi víi tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay. Do yªu cÇu cña sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp ®ßi hái nguån thu nhËp cña doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng t¨ng lªn. Nh-ng trong ®iÒu kiÖn nguån vèn vµ c¸c yÕu tè kü thuËt còng nh- c¸c yÕu tè kh¸c cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chØ thay ®æi trong khu«n khæ nhÊt ®Þnh th× ®Ó t¨ng lîi nhuËn ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Nh- vËy, hiÖu qu¶ kinh doanh lµ hÕt søc quan träng trong viÖc ®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Mét c¸ch nh×n kh¸c sù tån t¹i cña doanh nghiÖp ®-îc x¸c ®Þnh bëi sù t¹o ra hµng hãa, cña c¶i vËt chÊt vµ c¸c dÞch vô phôc vô cho nhu cÇu cña x· héi, ®ång thêi t¹o ra sù tÝch lòy cho x· héi. §Ó thùc hiÖn ®-îc nh- vËy th× mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i v-¬n lªn vµ ®øng v÷ng ®Ó ®¶m b¶o thu nhËp ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra vµ cã l·i trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh. Cã nh- vËy míi ®¸p øng ®-îc nhu cÇu t¸i s¶n xuÊt trong nÒn kinh tÕ. Nh- vËy chóng ta buéc ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch liªn tôc trong mäi kh©u cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh nh- lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu. Tuy nhiªn, sù tån t¹i míi chØ lµ yªu cÇu mang tÝnh chÊt gi¶n ®¬n cßn sù ph¸t triÓn vµ më réng cña doanh nghiÖp míi lµ yªu cÇu quan träng. Bëi v× sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¶i ®i kÌm víi sù ph¸t triÓn më réng cña doanh nghiÖp, ®ßi hái ph¶i cã sù tÝch lòy ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt më réng theo ®óng quy luËt ph¸t triÓn. Thø hai, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ nh©n tè thóc ®Èy sù c¹nh tranh vµ tiÕn bé trong kinh doanh. ChÝnh viÖc thóc ®Èy c¹nh tranh yªu cÇu c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù t×m tßi, ®Çu t- t¹o nªn sù tiÕn bé trong kinh doanh. ChÊp nhËn c¬ chÕ thÞ tr-êng lµ chÊp nhËn sù c¹nh tranh. Song khi thÞ tr-êng ngµy cµng ph¸t triÓn th× c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt h¬n. Sù c¹nh tranh lóc nµy kh«ng cßn lµ sù c¹nh tranh vÒ mÆt hµng mµ c¹nh tranh vÒ mÆt chÊt l-îng, gi¸ c¶ mµ cß ph¶i c¹nh tranh nhiÒu yÕu tè kh¸c n÷a. môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ ph¸t triÓn th× c¹nh tranh lµ yÕu tè lµm cho doanh nghiÖp m¹nh lªn nh-ng ng-îc l¹i còng cã thÓ lµ cho doanh nghiÖp kh«ng tån t¹i ®-îc trªn thÞ tr-êng. §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu lµ tån t¹i vµ ph¸t triÓn më réng th× doanh nghiÖp ph¶i chiÕn th¾ng trong c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Do ®ã doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã hµng hãa, dÞch vô chÊt l-îng tèt, gi¸ c¶ hîp lý. MÆt kh¸c hiÖu qu¶ lao ®éng lµ ®ång nghÜa víi viÖc gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng khèi l-îng hµng hãa, chÊt l-îng, mÉu m· kh«ng ngõng ®-îc c¶i thiÖn n©ng cao.... Thø ba, viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh chÝnh lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o ra sù th¾ng lîi cho doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh trªn thÞ tr-êng. Muèn t¹o ra sù th¾ng lîi trong c¹nh tranh ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña m×nh. ChÝnh sù n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh lµ con ®-êng n©ng cao søc c¹nh tranh vµ kh¶ n¨ng tån t¹i, ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp. II. Mét sè ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i 1. §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm Lµ mét c«ng ty chuyªn khai th¸c vµ chÕ biÕn mÆt hµng l©m s¶n, tr-íc hÕt s¶n phÈm cña c«ng ty sÏ cã ®Æc ®iÓm lµ ®å gç, s¶n phÈm cña c«ng ty s¶n xuÊt ra sÏ cung cÊp cho c¸c c¸c thÞ tr-êng trong n-íc còng nh- n-íc ngoµi. Tïy theo tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i s¶n phÈm mµ kh¸ch hµng yªu cÇu c«ng ty sÏ cã nh÷ng kÕ ho¹ch ph©n c«ng tíi tõng bé phËn thùc hiÖn. §Ó thùc hiÖn hoµn chØnh mét lo¹i s¶n phÈm nãi chung cÇn mét quy tr×nh c«ng nghÖ ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1.1 B¶ng 1.1. Quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó s¶n xuÊt 1 s¶n phÈm C¸c kh©u liªn quan vµ m¸y mãc sö dông 1. ThiÕt kÕ mÉu m·. 2. M¸y c-a vßng. 3. M¸y c-a m©m. 4. M¸y tiÖn. 5. M¸y bµo. S¶n phÈm A 6. M¸y khoan. 7. M¸y ®¸nh bãng. 8. M¸y kh¶m, ch¹m. 9. M¸y s¬n. 10.KCS (kiÓm tra lo¹i bá s¶n phÈm h- háng). 11. NhËp kho thµnh phÈm. Nguån: Phßng kü thuËt Tuy nhiªn, c¸c lo¹i s¶n phÈm ®ã ®-îc ph©n chia theo tõng cÊp tïy theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng (s¶n phÈm chÊt l-îng cao hay thÊp). Trong nÒn kinh tÕ ngµy nay, do sù t¸c ®éng cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cïng víi sù héi nhËp kinh tÕ ®ang diÔn ra tõng ngµy, tõng giê, c¸c s¶n phÈm nhËp ngo¹i cã chÊt l-îng cao, mÉu m· ®Ñp ®i ®«i víi chÊt l-îng cña s¶n phÈm c¹nh tranh rÊt m¹nh víi c¸c lo¹i s¶n phÈm trong n-íc, lµm cho nhu cÇu vÒ h×nh thøc mÉu m· s¶n phÈm, chÊt l-îng s¶n phÈm cña doanh nghiÖp còng ®-îc ®Èy lªn rÊt cao, ®ßi hái doanh nghiÖp s¶n xuÊt mÆt hµng l©m s¶n nh- c«ng ty TNHH Th¸i D-¬ng th-êng xuyªn ph¶i tiÕp cËn nh÷ng c«ng nghÖ, m¸y mãc míi còng nh- thiÕt kÕ nh÷ng kiÓu d¸ng mÉu m· cña c¸c s¶n phÈm ®i ®«i víi chÊt l-îng cña s¶n phÈm ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. ViÖc doanh thu cña lo¹i h×nh s¶n xuÊt nµy mang l¹i lîi nhuËn rÊt cao nªn nã ¶nh h-ëng tÝch cùc ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Ngoµi ra khi s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm nµy ®Òu kh«ng g©y mÊt nhiÒu chi phÝ b¶o qu¶n dÉn ®Õn gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh cho doanh nghiÖp. Mét ®Æc ®iÓm n÷a vÒ s¶n phÈm lµ ®-îc s¶n xuÊt theo nhu cÇu thÞ tr-êng vµ ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng, ®Æc ®iÓm nµy cã thuËn lîi lµ kh«ng cã nhiÒu hµng tån kho ø ®äng hay thÊt tho¸t vèn, nh-ng còng chÝnh ®Æc ®iÓm nµy lµm cho doanh nghiÖp kh«ng chñ ®éng ®-îc nhiÒu trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ còng nh- tiÕt kiÖm ®-îc nguyªn vËt liÖu. 2. §Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt kü thuËt §Ó phôc vô tèt h¬n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, mçi c«ng ty, doanh nghiÖp ph¶i cã nh÷ng b-íc ®i ®óng ®¾n trong qu¸ tr×nh ®Çu t- m¸y mãc thiÕt bÞ, còng nh- nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®éng liªn tôc cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt còng nhtiÕp cËn víi nh÷ng c«ng nghÖ míi ®Ó n©ng cao chÊt l-îng, hiÖu qu¶ cho s¶n phÈm cña m×nh. §ã lµ yÕu tè mang tÝnh tÊt yÕu cho sù sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp s¶n xuÊt. HiÖn nay, c«ng ty TNHH Th¸i D-¬ng cã hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1.2 B¶ng 1. 2. Thèng kª hÖ thèng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña doanh nghiÖp §¬n vÞ: 1000® C¸c chØ tiªu HÖ thèng v¨n phßng lµm viÖc Nguyªn gi¸ Gi¸ trÞ cßn l¹i 750.000 550.000 1.200.000 850.000 Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i 1.500.000 1.000.000 M¸y mãc thiÕt bÞ 3.500.000 2.500.000 HÖ thèng x-ëng s¶n xuÊt HÖ thèng kho b·i Trong ®ã hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp: C¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ Sè l-îng C«ng suÊt M¸y thiÕt kÕ (m¸y vi tÝnh) Quèc gia (kw/h) N¨m sö dông cung cÊp 7 2 1998 Sigapore M¸y c-a vßng 4 95 1996 ViÖt Nam M¸y c-a m©m 9 70 1986 Nga M¸y tiÖn 20 50 1996 Trung Quèc M¸y bµo 20 45 1998 §µi Loan M¸y ®¸nh bãng 15 40 1996 §µi Loan M¸y ch¹m, kh¶m 28 35 1991 Trung Quèc M¸y s¬n 12 35 1991 NhËt M¸y khoan 16 45 1996 §µi Loan Nguån: Phßng kü thuËt th¸ng 12/2005 ¶nh h-ëng cña c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nh- trªn ®· tr×nh bµy ta thÊy r»ng gi¸ trÞ cßn l¹i cña hÖ thèng c¬ së vËt chÊt cña c«ng ty lµ rÊt thÊp so víi nguyªn gi¸ ban ®Çu, do nhiÒu hÖ thèng ®· khÊu hao vµ c¸c hÖ thèng ®Çu t- míi ch-a cã nhiÒu. §iÒu nµy ®· g©y nhiÒu bÊt lîi cho c«ng ty trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ së h¹ tÇng vËt chÊt kü thuËt thÊp kÐm, thø nhÊt ¶nh h-ëng ®Õn viÖc phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. HÖ thèng v¨n phßng lµm viÖc xuèng cÊp, kh«ng ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng qu¶n lý cña c«ng ty. Sù s¾p xÕp gi÷a c¸c phßng ban ch-a t¹o nªn ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc trao ®æi th«ng tin vµ thµnh mét tæng thÓ thèng nhÊt nªn kh«ng t¹o ra ®-îc mét bÇu kh«ng khÝ, mét m«i tr-êng lµm viÖc tho¶i m¸i khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng lµm viÖc h¨ng say h¬n. HÖ thèng kho tµng c¸c ph©n x-ëng ®· xuèng cÊp rÊt nhiÒu, thËm chÝ nh÷ng n¬i kh«ng cßn ®ñ ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh. Sù xuèng cÊp nµy ®· ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ an toµn lao ®éng, ng-êi lao ®éng ch-a yªn t©m tho¶i m¸i lµm viÖc vµ kh«ng ®¶m b¶o cho b¶o qu¶n nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm vµ hµng ho¸. MÆc dï c«ng ty ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ®Ó kh¾c phôc gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n vÒ c¬ së h¹ tÇng nh-ng vÉn ch-a ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh. Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i dïng ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸ cã sè l-îng h¹n chÕ ®«i khi ch-a ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vËn chuyÓn hµng ho¸ cña c«ng ty. Nã g©y ¶nh h-ëng tr× trÖ, kh«ng kÞp thêi vµ ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. ¶nh h-ëng thø hai cña c¬ së vËt chÊt h¹ tÇng nh- hiÖn nay cña c«ng ty ngµy cµng lçi thêi, l¹c hËu ®· kh«ng cã søc hÊp dÊn víi ®èi t¸c, ®Æc biÖt lµ víi ng©n hµng cho vay. ChÝnh ®iÒu ®ã ®· lµm ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty. §èi víi hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty, ngoµi nh÷ng m¸y mãc míi ®Çu t- gÇn ®©y cßn ®¹i ®a sè m¸y mãc ®· qu¸ cò céng víi sù ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng cña ngµnh c«ng nghÖ hiÖn nay , ®· lµm cho hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ch-a ®¹t hiÖu qu¶ cao, dÉn ®Õn hiÖu qña lµm ra s¶n phÈm kÐm chÊt l-îng, n¨ng suÊt lao ®éng thÊp, tiªu hao nhiÒu nguyªn vËt liÖu, lµm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cao g©y gi¶m hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng Nh©n tè con ng-êi lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh do ®ã c«ng ty ®· x¸c ®Þnh: lao ®éng lµ yÕu tè hµng ®Çu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. NÕu nh- ®¶m b¶o ®-îc sè l-îng, chÊt l-îng lao ®éng sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao v× yÕu tè nµy ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng, hÖ sè sö dông lao ®éng, nh-ng do tÝnh chÊt c«ng viÖc cña c«ng ty lµ Ýt æn ®Þnh, cã thêi gian khèi l-îng c«ng viÖc nhiÒu vµ ng-îc l¹i nªn trong mÊy n¨m qua c«ng ty kh«ng chó träng ph¸t triÓn sè l-îng lao ®éng mµ chØ quan t©m ®Õn viÖc n©ng cao chÊt l-îng lao ®éng mµ th«i vµ gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thiÕu lao ®éng b»ng viÖc thuª ngoµi lao ®éng ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vu s¶n xuÊt kinh doanh. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty lµ lao ®éng kü thuËt ®-îc ®µo t¹o c¬ b¶n tõ c¸c tr-êng vµ c¸c lµng nghÒ cã uy tÝn, tuú theo tõng bé phËn trong ph©n x-ëng s¶n xuÊt c«ng ty sÏ bè trÝ thÝch hîp cho tõng vÞ trÝ ®¶m b¶o sù th«ng suèt trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng nh- phï hîp víi tr×nh ®é chuyªn m«n cña tõng ng-êi. ViÖc s¾p xÕp bè trÝ nh©n sù trong doanh nghiÖp ®-îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1. 3 B¶ng 1. 3. C¬ cÊu lao ®éng theo chøc n¨ng cña doanh nghiÖp ChØ tiªu Sè l-îng TØ träng 21 21% - Qu¶n lý 9 9% - Ký thuËt 12 12% 79 79% - Ph©n x-ëng s¶n xuÊt 60 60% - Kho b·i 10 10% - Ph©n x-ëng KCS 9 9% 100 ng-êi 100% 1. Lao ®éng gi¸n tiÕp: 2. Lao ®éng trùc tiÕp: Tæng Nguån: Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l-¬ng th¸ng 12/2005 Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy víi 100 c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty, lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm tû träng nhá (21%) trong ®ã cã 9% lµ lao ®éng qu¶n lý, ®©y lµ mét bé m¸y qu¶n lý ®· ®-îc tinh gi¶m, gän nhÑ, chøng tá ban gi¸m ®èc chó träng ®Õn chÊt l-îng lao ®éng h¬n lµ sè l-îng lao ®éng. C«ng ty còng lµ doanh nghiÖp lµm viÖc theo chÕ ®é mét thñ tr-ëng. V× vËy, còng h¹n chÕ tèi ®a ®-îc sù chång chÐo trong kh©u qu¶n lý trong c«ng ty. C¬ cÊu trong lao ®éng c¸c ph©n x-ëng còng ®-îc s¾p xÕp mét c¸ch hîp lý, ®èi víi c¸c kh©u thiÕt kÕ mÉu m·... ®Õn kh©u cuèi cïng lµ KCS, ®¶m b¶o mét c¸ch tèi ®a c«ng su©t, n¨ng lùc cña tõng bé phËn. Víi c¬ cÊu nh©n sù nh- vËy c«ng ty ®· phÇn nµo ®¸p øng ®-îc nhu cÇu s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. B¶ng 1. 4. C¬ cÊu lao ®éng theo tr×nh ®é cña doanh nghiÖp ChØ tiªu lao ®éng §¹i vµ sau ®¹i häc Cao ®¼ng Trung cÊp C«ng nh©n kü thuËt C¸n bé qu¶n lý 7 0 2 0 C¸n bé kü thuËt 8 0 4 0 C«ng nh©n bËc 6-7 0 0 0 12 C«ng nh©n bËc 4-5 0 0 0 38 C«ng nh©n bËc 2-3 0 0 0 29 Tæng sè 15 0 6 79 Tû träng 15% 6% 79% Nguån: Phßng tæ chøc lao ®éng tiÒn l-¬ng th¸ng 12/2005 Sè l-îng lao ®éng qu¶n lý lµ 9 ng-êi, trong ®ã cã 7 ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc, cßn l¹i c¸n bé kü thuËt cã tr×nh trung cÊp vµ chñ yÕu ®-îc ®µo t¹o tõ c¸c lµng nghÒ cã uy tÝn cao. Nh- vËy víi bé m¸y qu¶n lý nhá gän nh-ng l¹i cã tû träng c¸n bé cã tr×nh ®é cao chiÕm phÇn lín nªn c«ng viÖc qu¶n lý cña c«ng ty vÉn ®-îc tæ chøc mét c¸ch khoa häc vµ hiÖu qu¶. Trong sè c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é ®¹i häc chiÕm tû träng cao, nh-ng ®ã ch-a ph¶i lµ sè l-îng c¸n bé ®ñ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt cña c«ng ty. C«ng ty cÇn chó träng tuyÓn thªm c¸n bé kü thuËt vÒ c¸c ph©n x-ëng phô tr¸ch trùc tiÕp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty. C«ng ty cã sè l-îng c«ng nh©n kü thuËt bËc cao t-¬ng ®èi lín, ®ã lµ nh÷ng c«ng nh©n ®· cã nhiÒu n¨m kinh nghiÖm lµm viÖc, lµ nh÷ng c«ng nh©n bËc thÇy cho c¸c líp c«ng nh©n trÎ míi vµo lµm, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. Nh-ng mÆt kh¸c sè c«ng nh©n bËc cao nµy còng cã nh÷ng bÊt æn cho c«ng ty trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tuy lµ nh÷ng c«ng nh©n lµnh nghÒ ®· quen víi nÕp sèng kû luËt cña c«ng ty nh-ng nã còng khã kh¨n vÒ søc khoÎ vµ tuæi t¸c cña c«ng nh©n nµy ®· cao, s¾p hÕt tuæi lao ®éng. NhiÒu ng-êi trong sè hä søc kháe ®· gi¶m ®i lµm ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng. V× vËy c«ng ty cÇn ph¶i chuÈn bÞ tuyÓn ng-êi vµ ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cña c¸c líp c«ng nh©n trÎ, kÞp thêi thay thÕ cho c¸c líp thÕ hÖ tr-íc. 4. §Æc ®iÓm vÒ nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu lµ mét trong 3 yÕu tè cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trùc tiÕp cÊu thµnh nªn thùc thÓ s¶n phÈm. ThiÕu nguyªn vËt liÖu th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ gi¸n ®o¹n hoÆc kh«ng thÓ tiÕn hµnh ®-îc. V× vËy, nguyªn vËt liÖu cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm, ®Õn viÖc sö dông hîp lý vµ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, ®Õn hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông vèn, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Nguyªn vËt liÖu cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm lµ nguyªn vËt liÖu thuéc vÒ l©m s¶n. Nh- chóng ta ®· biÕt nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn hiÖn nay ngµy cµng Ýt ®i, nhiÒu khu rõng ë n-íc ta ®· c¹n kiÖt vµ nhÊt lµ chÝnh phñ ®· ra lÖnh cÊm khai th¸c gç bõa b·i. Nguyªn vËt liÖu chñ yÕu ®-îc nhËp khÈu tõ c¸c n-íc nh-: Lµo, Campuchia, In®«nªxia.... V× thÕ, doanh nghiÖp ph¶i lªn mét kÕ hoach thËt cô thÓ trong kh©u nhËp nguyªn vËt liÖu sao cho chÊt l-îng, sè l-îng vµ gi¸ c¶ cho phï hîp víi bÕn b·i còng nh- qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Chó träng nhÊt lµ lµm sao cã ®ñ nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¸p øng cho kh©u s¶n xuÊt kÞp thêi, ®Ó xuÊt hµng cho kh¸ch ®ïng thêi h¹n....Do ®ã c«ng ty ph¶i lµm tèt c¸c kh©u trªn, tr¸nh ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 5. §Æc ®iÓm vÒ thÞ tr-êng 5.1. VÒ thÞ tr-êng cung øng nguyªn vËt liÖu vµ hµng ho¸ kinh doanh §èi víi thÞ tr-êng cung øng nguyªn vËt liÖu cho c«ng ty nh- c¸c c«ng ty khai th¸c gç ë T©y nguyªn, c¸c c«ng ty nhËp gç tõ c¸c n-íc nh- Lµo, Campuchia, In®«nªxia... ®Òu lµ nh÷ng thÞ tr-êng ®Çu vµo. §Æc ®iÓm nµy cã ¶nh h-ëng tÝch cùc vµ tiªu cùc ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nh- sau: - ¶nh h-ëng tÝch cùc: c«ng ty kh«ng ph¶i chÞu chi phÝ cho viÖc nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Çu vµo cña m×nh vµ do cã nhiÒu nhµ cung cÊp c¹nh tranh víi nhau nªn gi¸ thµnh cã thÓ ®-îc gi¶m. - ¶nh h-ëng tiªu cùc: chñng lo¹i, chÊt l-îng, sè l-îng bÞ h¹n chÕ. §èi víi thÞ tr-êng cung øng hµng ho¸: c«ng ty chñ yÕu chñ ®éng ®Õn víi c¸c thÞ tr-êng vµ b¹n hµng truyÒn thèng. Tuy nhiªn, viÖc c¸c c«ng ty nµy cã b¸n ®-îc s¶n phÈm cña m×nh trªn thÞ tr-êng hay kh«ng phô thuéc rÊt nhiÒu nh÷ng yÕu tè nh- gi¸ nguyªn vËt liÖu, viÖc nhËp nguyªn vËt liÖu khã kh¨n nh- vËy ®· g©y nhiÒu khã kh¨n cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty lµm ¶nh h-ëng ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Ngoµi ra c«ng ty ph¶i bá mét kho¶n chi phÝ lín ®i nghiªn cøu thÞ tr-êng, ch¨m sãc kh¸ch hµng, ký kÕt hîp ®ång vµ kiÓm tra tõng l« hµng tr-íc khi nhËp hµng. 5.2. VÒ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm §èi víi thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm, hiÖn nay c«ng ty còng ®ang t-êng b-íc chiÕm ®-îc ®a sè thÞ phÇn ë khu vùc miÒn trung nhÊt lµ c¸c s¶n phÈm néi thÊt, gia dông. C«ng ty phÊn ®Êu cung cÊp s¶n phÈm nµy cho c¸c tØnh miÒn trung vµ ®· t¹o ®-îc uy tÝn, chiÕm ®-îc lßng tin cña kh¸ch hµng, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh. Nh-ng do ng-êi tiªu dïng ViÖt Nam nãi chung vµ miÒn trung nãi riªng ch-a thËt sù cã nh÷ng c¸i nh×n ®Çy ®ñ vÒ nh÷ng lo¹i mÉu m· hµng ho¸ cïng víi chÊt l-îng hµng ho¸ trong n-íc cho nªn ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn mÆt hµng l©m s¶n, MÆt kh¸c, thÞ phÇn cña doanh nghiÖp chiÕm 50% miÒn trung nh-ng ë thÞ tr-êng nµy sè s¶n phÈm l¹i h¹n chÕ do sù qu¶n lý cßn ch-a th«ng tho¸ng trong viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng trong khi ®ã c«ng ty vÉn ch-a x©m nhËp ®-îc thÞ tr-êng miÒn b¾c vµ miÒn nam nhiÒu, lµ thÞ tr-êng cã rÊt nhiÒu nhu cÇu tiªu dïng cã sö dông s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt... v× ë thÞ tr-êng nµy ®· cã nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã chÊt l-îng vµ c«ng suÊt cao h¬n, ®ã lµ mét ®èi thñ c¹nh tranh lín k×m h·m c«ng ty trong viÖc më réng thÞ tr-êng, ¶nh h-ëng tiªu cùc ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. III. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i 1. C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i Khi xem xÐt hiÖu qu¶ kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp, cÇn ph¶i dùa vµo mét hÖ thèng c¸c tiªu chuÈn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i coi c¸c tiªu chuÈn lµ môc tiªu phÊn ®Êu. Cã thÓ hiÓu tiªu chuÈn hiÖu qu¶ lµ giíi h¹n, lµ mèc x¸c ®Þnh ranh giíi cã hay kh«ng cã hiÖu qu¶. NÕu theo ph-¬ng ph¸p so s¸nh toµn ngµnh cã thÓ lÊy gi¸ trÞ b×nh qu©n ®¹t ®-îc cña ngµnh lµm tiªu chuÈn hiÖu qu¶. NÕu kh«ng cã sè liÖu cña toµn ngµnh th× so s¸nh víi c¸c chØ tiªu cña n¨m tr-íc. Còng cã thÓ nãi r»ng, c¸c doanh nghiÖp cã ®¹t ®-îc c¸c chØ tiªu nµy míi cã thÓ ®¹t ®-îc c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ. HÖ thèng c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm: 1.1. Nhãm chØ tiªu tæng hîp cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i Nhãm chØ tiªu nµy ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, bao gåm: - ChØ tiªu doanh thu trªn 1 ®ång chi phÝ cña doanh nghiÖp Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm ChØ tiªu doanh thu trªn 1 ®ång chi trong kú cña doanh nghiÖp phÝ cña doanh nghiÖp = Tæng chi phÝ vµ tiªu thô trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång chi phÝ vµ tiªu thô trong kú t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång doanh thu. ChØ tiªu nµy cao khi tæng chi phÝ thÊp, do vËy nã cã ý nghÜa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp t×m ra c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - ChØ tiªu doanh thu trªn mét ®ång vèn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Søc s¶n xuÊt vèn cña cña doanh nghiÖp doanh nghiÖp = Tæng vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp: mét ®ång vèn kinh doanh sÏ t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång doanh thu. Do ®ã, nã cã ý nghÜa khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp trong viÖc qu¶n lý vèn chÆt chÏ, sö dông tiÕt kiÖm vµ cã hiÖu qu¶ ®ång vèn kinh doanh. - ChØ tiªu doanh lîi theo chi phÝ cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i Lîi nhuËn trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu doanh lîi theo chi phÝ cña doanh nghiÖp = Tæng chi phÝ vµ tiªu thô trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt mét ®ång chi phÝ vµ tiªu thô trong kú cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - ChØ tiªu doanh lîi theo vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp Lîi nhuËn trong kú cña doanh ChØ tiªu doanh lîi theo vèn kinh doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp = Tæng vèn kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp: mét ®ång vèn t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång. Nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é sö dông yÕu tè vèn cña doanh nghiÖp. - ChØ tiªu doanh lîi theo doanh thu thuÇn cña doanh nghiÖp Lîi nhuËn trong kú cña doanh ChØ tiªu doanh lîi theo doanh thu nghiÖp thuÇn cña doanh nghiÖp = Doanh thu thuÇn trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt doanh nghiÖp t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn tõ mét ®ång doanh thu thuÇn. ChØ tiªu nµy cã ý nghÜa khuyÕn khÝch doanh nghiÖp t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ hoÆc tèc ®é t¨ng doanh thu ph¶i lín h¬n tèc ®é t¨ng chi phÝ. 1.2. ChØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông c¸c yÕu tè ®Çu vµo c¬ b¶n * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng - ChØ tiªu n¨ng suÊt lao ®éng cña doanh nghiÖp Tæng gi¸ trÞ kinh doanh t¹o ra trong kú ChØ tiªu n¨ng suÊt lao cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®éng cña doanh nghiÖp = Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ChØ tiªu nµy cho biÕt mét lao ®éng sÏ t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång gi¸ trÞ kinh doanh. - ChØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh trªn mét ®ång chi phÝ tiÒn l-¬ng cña doanh nghiÖp Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm ChØ tiªu kÕt qu¶ kinh doanh trªn trong kú cña doanh nghiÖp 1 ®ång chi phÝ tiÒn l-¬ng cña Tæng chi phÝ tiÒn l-¬ng trong kú doanh nghiÖp= cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt 1 ®ång chi phÝ tiÒn l-¬ng trong kú t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång doanh thu. - ChØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh cho mét lao ®éng cña doanh nghiÖp Lîi nhuËn trong kú cña ChØ tiªu lîi nhuËn b×nh qu©n tÝnh cho doanh nghiÖp mét lao ®éng cña doanh nghiÖp = Tæng sè lao ®éng b×nh qu©n trong kú cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt b×nh qu©n mét lao ®éng trong kú t¹o ra ®-îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. - HÖ sè sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp Tæng sè lao ®éng ®-îc sö dông cña HÖ sè sö dông lao ®éng doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp = Tæng sè lao ®éng hiÖn cã cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy cho biÕt tr×nh ®é sö dông lao ®éng cña doanh nghiÖp. - HÖ sè sö dông thêi gian lao ®éng cña doanh nghiÖp Tæng thêi gian lao ®éng thùc tÕ HÖ sè sö dông thêi gian lao cña doanh nghiÖp ®éng cña doanh nghiÖp = Tæng thêi gian lao ®éng ®Þnh møc cña doanh nghiÖp ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh thêi gian lao ®éng thùc tÕ so víi thêi gian lao ®éng ®Þnh møc, nã cho biÕt t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng trong doanh nghiÖp. * Nhãm chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp - Søc s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp Doanh thu tiªu thô s¶n phÈm trong kú Søc s¶n xuÊt vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp cña doanh nghiÖp = Vèn cè ®Þnh b×nh qu©n trong kú cña doanh nghiÖp
- Xem thêm -