Tài liệu Một số biện pháp áp dụng dạy dạng bài thực hành thí nghiệm môn khoa học lớp 5

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Đã đăng 9724 tài liệu

Mô tả:

së gi¸o dôc & ®µo t¹o hng yªn Phßng Gi¸o dôc - §µo t¹o Phï Cõ Kinh nghiÖm Mét sè biÖn ph¸p ¸p dông D¹y d¹ng bµi thùc hµnh thÝ nghiÖm m«n Khoa häc líp 5 ë trêng tiÓu häc Minh Hoµng. - KÕt qu¶ xÕp lo¹i CÊp trêng CÊp huyÖn CÊp tØnh Môc lôc PhÇn I: ®Æt vÊn ®Ò A- LÝ do chän ®Ò tµi 1 - C¬ së lÝ luËn 2.- C¬ së thùc tiÔn 3- KÕt luËn B- Môc ®Ých cña ®Ò tµi C- §èi tîng, kh¸ch thÓ vµ ph¹m vi nghiªn cøu 1 - §èi tîng nghiªn cøu 2. Kh¸ch thÓ nghiªn cøu Mçi Do hai chÊthay gi÷ 2.- Ph¹m vi nghiªn cøu Hçn hîp nguyªn tÝnh nhiÒu chÊt t¹o No·n èng Vßi H¹t nhuþ phÊn phÊn Bao phÊn BÇu nhuþ chÊtthµnh. cña§Çu nã. Kh¸i §Æc ®iÓm niÖm 5 5 8 8 2 3
- Xem thêm -