Tài liệu Một số biệ pháp xây dựng nề nếp kỷ cương trường mầm non

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Mét sè biÖn ph¸p x©y dùng“ NÒn nÕp – kû c¬ng” trong trêng mÇm non. I- §Æt vÊn ®Ò: “ Níc cã quèc ph¸p – nhµ cã gia phong” – T«i rÊt t©m ®¾c víi c©u nãi trªn. Cµng suy ngÉm, t«i cµng thÊm thÝa vµ thÊy r»ng: Trong c«ng t¸c qu¶n lý gi¸o dôc nãi chung vµ qu¶n lý gi¸o dôc MN nãi riªng ngoµi t×nh th¬ng, tr¸ch nhiÖm ®èi víi trÎ nhá, “ Kû c¬ng – nÒn nÕp” cña mét nhµ trêng nÕu kh«ng ®îc ®Ò cao, coi träng th× kÕt qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o sÏ kh«ng ®¹t ®îc nh môc tiªu ®Ò ra. Mét nhµ trêng muèn ho¹t ®éng cã quy cñ, nÒn nÕp vµ cã chÊt lîng cao cÇn cã nhiÒu ®iÒu kiÖn , nhiÒu biÖn ph¸p t¸c ®éng, trong ®ã ý thøc vµ hµnh ®éng cña tõng thµnh viªn cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng. Trêng MN Ho¹ Mi tõ nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp, cã rÊt nhiÒu khã kh¨n: VÒ CSVC, vÒ ®éi ngò, c¸n bé qu¶n lý thiÕu vµ yÕu, ®Æc biÖt xuÊt ph¸t ®iÓm vÒ tr×nh ®é ®µo t¹o, tr×nh ®é v¨n ho¸ cßn nhiÒu h¹n chÕ. Cha x©y dùng ®îc néi quy riªng cña nhµ trêng, GVNV cha cã ý thøc cao trong viÖc thùc hiÖn quy chÕ cña ngµnh – Ban gi¸m hiÖu gi¶i quyÕt c«ng viÖc theo c¶m tÝnh, thiªn vÒ t×nh c¶m, cha t¹o thµnh “ NÒn nÕp – kû c¬ng” trong ho¹t ®éng. §iÒu ®ã ®· ¶nh hëng rÊt lín ®Õn viÖc thùc hiÖn QCCM, ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng ch¨m sãc – gi¸o dôc trÎ, vµ h¬n tÊt c¶ ®· lµm chËm l¹i sù ®i lªn cña nhµ trêng. XuÊt ph¸t tõ thùc tr¹ng trªn, víi c¬ng vÞ lµ HiÖu trëng trong nhµ trêng, t«i thÊy m×nh ph¶i cã quyÕt t©m vµ tr¸ch nhiÖm rÊt lín trong viÖc x©y dùng vµ h×nh thµnh ®îc ý thøc thùc hiÖn “ NÒn nÕp – kû c¬ng” mét c¸ch tù gi¸c vµ thêng xuyªn cho ®éi ngò CBGV trong mäi ho¹t ®éng. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, khi nhµ trêng phÊn ®Êu ®¹t danh hiÖu trêng tiªn tiÕn xuÊt s¾c Thµnh phè, ®¹t danh hiÖu “ Trêng chuÈn Quèc gia”, t«i ®· cïng ®éi ngò CBGV trong trêng x©y dùng “ NÒn nÕp – kû c¬ng” ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu ®Ò ra. Qu¸ tr×nh x©y dùng “ NÒn nÕp kû c¬ng” trong trêng Ho¹ Mi b¶n th©n t«i ®· tÝch luü ®îc mét sè kinh nghiÖm. T«i xin tr×nh bµy mét sè biÖn ph¸p díi d¹ng s¸ng kiÕn kinh nghiÖm víi ®Ò tµi : “Mét sè biÖn ph¸p x©y dùng “NÒn nÕp – kû c¬ng” trong trêng MN” nh»m môc ®Ých: + Tæng hîp l¹i toµn bé kinh nghiÖm cña b¶n th©n t«i trong qu¸ tr×nh x©y dùng “ NÒn nÕp – kû c¬ng” t¹i trêng Ho¹ Mi. + Nh¾c l¹i nh÷ng biÖn ph¸p ®ã ®Ó mét lÇn n÷a cïng ®éi ngò c¸n bé GVNV trong nhµ trêng duy tr×, cñng cè vµ n©ng cao h¬n n÷a vÊn ®Ò “ NÒn nÕp – kû c¬ng” trong giai ®o¹n tiÕp theo. - Giíi h¹n, ph¹m vi cña SKKN: ¸p dông ë trêng MN Ho¹ Mi – QuËn CÇu giÊy. II: Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò: 1- Mét sè kh¸i niÖm liªn quan: - NÒn nÕp : Lµ nh÷ng lÒ lèi, néi quy, quy chÕ, thãi quen lµm viÖc ®îc quy ®Þnh theo mét trËt tù nhÊt ®Þnh, cã sù s¾p xÕp khoa häc, quy cñ lµm nÒn t¶ng ®Ó thùc hiÖn mét c«ng viÖc. 1 - Kû c¬ng: Lµ kû luËt hµ kh¾c ®îc tiÕn hµnh theo luËt ®Þnh nghiªm tóc, cã quy ®Þnh râ rµng nh÷ng h×nh ph¹t nÕu kh«ng thùc hiÖn. - NÒn nÕp – kû c¬ng : Lµ nh÷ng quy ®Þnh, quy chÕ b¾t buéc ph¶i thùc hiÖn theo ®iÒu kho¶n h×nh ph¹t nÕu kh«ng thùc hiÖn. 2- §Æc ®iÓm t×nh h×nh nhµ trêng: 2.1: §Æc ®iÓm chung cña nhµ trêng: Trêng MN Ho¹ Mi ®ãng t¹i khu tËp thÓ §ång Xa – Phêng Mai DÞch – QuËn CÇu giÊy. Trêng liªn tôc ®¹t tiªn tiÕn cÊp QuËn, 10 n¨m liÒn ®¹t tiªn tiÕn xuÊt s¾c vÒ TDTT , tõ n¨m häc 2002 – 2003 ®Õn nay liªn tôc ®¹t tiªn tiÕn xuÊt s¾c cÊp Thµnh phè, ®îc nhiÒu B»ng khen cña UBNDTP Hµ Néi, L§L§ Thµnh phè, TW §TNCSHCM. §Æc biÖt, víi nhiÒu cè g¾ng vît bËc cña nhµ trêng, th¸ng 11/2003 trêng ®· ®îc Bé GD&§T c«ng nhËn trêng MN ®¹t chuÈn Quèc gia ®Çu tiªn cña QuËn CÇu giÊy. * §Æc ®iÓm vÒ ®éi ngò c¸n bé GVNV: - Tæng sè cã 52 c¸n bé GVNV, trong ®ã: BGH cã 03 ®/c, GV cã 31 ®/c, NV phôc vô cã 18 ®/c. - Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô: §H vµ cao ®¼ng cã: 31, Trung cÊp: 16®/c; B¶o vÖ: 05. GV ®øng líp 100% ®¹t chuÈn – Trªn chuÈn cã 77,4%. - §Æc ®iÓm vÒ CSVC: + Cã 14 líp, bÕp ®¶m b¶o VSATTP – 1 chiÒu, c¸c phßng chøc n¨ng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. + Trang thiÕt bÞ ch¨m sãc – nu«i dìng – gi¸o dôc trÎ kh¸ ®ång bé vµ hiÖn ®¹i - ®å dïng ®å ch¬i trong trêng phong phó, ®¶m b¶o an toµn – vÖ sinh - ®Ñp, ®îc s¾p xÕp hîp lý. - §Æc ®iÓm vÒ häc sinh: + Tæng sè cã 590 ch¸u/ 14 líp. Trong ®ã: Nhµ trÎ 2 líp – 70 trÎ, MG bÐ 3 líp – 160, MG nhì 4 líp – 180 trÎ, MG lín 4 líp – 180 trÎ.( Cã 02 trÎ khuyÕt tËt häc hoµ nhËp t¹i trêng). + Phô huynh häc sinh: §a sè cã tr×nh ®é d©n trÝ cao, ñng hé mäi ho¹t ®éng cña nhµ trêng. 2.2 §Æc ®iÓm ( Thùc tr¹ng) cña viÖc thùc hiÖn “ NÒn nÕp – kû c ¬ng” trong trêng: - Néi quy, quy chÕ cña ngµnh, §iÒu lÖ trêng MN ®îc häc tËp tíi 100% c¸n bé GV ®Çu n¨m häc. - Quy chÕ chuyªn m«n, ch¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ch¨m sãc – gi¸o dôc trÎ, thùc hiÖn ®æi míi t¹i 100% nhãm – líp, c¸c chuyªn ®Ò ®îc triÓn khai thùc hiÖn tèt. - Quy chÕ tuyÓn sinh ®îc th«ng b¸o c«ng khai sau khi ®îc giao chØ tiªu tõ ®Çu th¸ng 7 hµng n¨m. Ph©n c«ng trong BGH: ®/c nµo trùc hÌ th× ngêi ®ã tuyÓn sinh. - TuyÓn dông GVNV: §îc th«ng b¸o c«ng khai trong nhµ trêng vÒ sè lîng vµ tiªu chuÈn, khi ®îc tuyÓn dông ®Òu ph¶i qua thö viÖc vµ ®îc ®¸nh gi¸ nhËn xÐt cña liªn tÞch nhµ trêng. - Quy ®Þnh vÒ l¬ng – c«ng t¸c tµi chÝnh : Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é chÝnh s¸ch cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh . XÐt duyÖt l¬ng ®óng ®èi tîng, ®óng tiªu chuÈn. Thu chi theo quy ®Þnh cña cÊp trªn – Cã quy chÕ chi tiªu néi bé ®îc th«ng qua HNCNVC hµng n¨m. 2 - Thùc hiÖn d©n chñ ho¸: ChÝnh quyÒn cïng C«ng ®oµn - §TN díi sù l·nh ®¹o cña Chi bé x©y dùng ®îc quy chÕ thùc hiÖn d©n chñ trong nhµ trêng, quy chÕ lµm viÖc trong BGH, quy chÕ phèi hîp gi÷a chÝnh quyÒn vµ C«ng ®oµn. - Mäi chñ trêng cña nhµ trêng ®Òu ®îc th«ng qua liªn tÞch vµ héi ®ång GV, HiÖu trëng lµ ngêi ph¶i ra quyÕt ®Þnh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn toµn vÒ quyÕt ®Þnh ®ã. - ý thøc tù gi¸c cña c¸n bé GV – NV kh¶o s¸t qua 3 n¨m häc gÇn ®©y: * ý thøc ( B¶ng 1): N¨m häc 2002 – 2003 : 49 2003 – 2004: 50 2004 – 2005: 52 XÕp lo¹i : Tèt Sè lîng TØ lÖ 26 BGH: 3/3 35 BGH: 3/3 40 BGH: 3/3 XÕp lo¹i : Kh¸ Sè lîng TØ lÖ 53,1% 10 20,4% 13 26,5% 70% 13 26% 2 4% 76,9% 12 23,1% 0 0 * Hµnh vi ( thãi quen) thùc hiÖn ( B¶ng 2): XÕp lo¹i : Tèt N¨m häc Sè lîng TØ lÖ 2002 – 2003: 49 2003 – 2004: 50 2004 – 2005: 52 20 BGH: 3/3 35 BGH: 3/3 42 BGH: 3/3 XÕp lo¹i : TB - YÕu Sè lîng TØ lÖ XÕp lo¹i : Kh¸ Sè lîng TØ lÖ XÕp lo¹i : TB – YÕu Sè lîng TØ lÖ 40,8% 24 49,9% 5 9,3% 70% 15 30% 0 0 80,7% 10 19,3% 0 0 NhËn xÐt vÒ b¶ng 1 vµ b¶ng 2: - BGH lu«n g¬ng mÉu tõ lêi nãi tíi viÖc lµm. - GV kh¸ chuÈn trong nhËn thøc vµ hµnh vi, tØ lÖ GV ®¹t kh¸ - tèt cã chiÒu h íng t¨ng râ sau khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc trong thùc hiÖn “ NÒn nÕp – kû c¬ng” . Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè GV c¾t xÐn thao t¸c – quy chÕ chuyªn m«n, ®èi phã khi kiÓm tra. - Nh©n viªn : Cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c, cã tiÕn bé trong thùc hiÖn giê giÊc lµm viÖc, giao tiÕp víi mäi ngêi xung quanh, vÉn cßn mét sè nh©n viªn cã søc ú, cha tù gi¸c, nhËn lçi råi l¹i t¸i ph¹m, vÒ nh÷ng n¨m sau ®· chuyÓn biÕn tÝch cùc h¬n. 3- Ph©n tÝch nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi vµ khã kh¨n cña nhµ trêng: 3.1: ThuËn lîi: - 100% BGH cã ý thøc vµ cïng cã quyÕt t©m x©y dùng “ NÒn nÕp – kû c¬ng” trong nhµ trêng. - TØ lÖ GV ®¹t tèt vµ kh¸ cao – Khi cã khuyÕt ®iÓm tiÕp thu söa ch÷a nhanh - §Æc biÖt c¸c ®/c tæ trëng chuyªn m«n ý thøc ®îc vai trß g¬ng mÉu cña m×nh t¹i vÞ trÝ c«ng t¸c. - Mäi vÊn ®Ò l·nh ®¹o nhµ trêng ®a ra phï hîp, ®óng vµ s¸t thùc tÕ - > nhËn ®îc sù ñng hé cao cña tËp thÓ. 3.2: Khã kh¨n: 3 - L¬ng thÊp, cêng ®é lµm viÖc cao, thêi gian lµm viÖc kÐo dµi. - §éng viªn khen thëng rÊt khiªm tèn, cßn t tëng cµo b»ng trong b×nh xÐt thi ®ua. - Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ: §«i khi cã GVNV cha ph©n biÖt râ sù kh¸c nhau gi÷a quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c¸n bé c«ng chøc. - ý thøc vµ hµnh vi cßn m©u thuÉn trong mét sè c¸n bé GVNV. 4- HÖ thèng c¸c biÖn ph¸p: 4.1: X©y dùng kÕ ho¹ch – chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiªm tóc: - X©y dùng kÕ ho¹ch cã tÇm quan träng ®Æc biÖt v× kÕ ho¹ch nh kim chØ nam, dÉn ®êng chØ lèi cho ngêi c¸n bé thùc hiÖn kÕ ho¹ch mét c¸ch nhanh chãng nhÊt. X©y dùng ®îc kÕ ho¹ch tøc lµ ta ®· tiÕn ®Õn thµnh c«ng ®îc mét nöa, bëi kÕ ho¹ch sÏ gióp ta lµm viÖc khoa häc, kh«ng chång chÐo vµ kh«ng bá sãt viÖc nµo. - X©y dùng kÕ ho¹ch b»ng c¸ch x¸c ®Þnh ®©u lµ ®iÓm yÕu nhÊt ®Ó tËp trung thµnh mòi nhän lµm trong tõng th¸ng, tõng giai ®o¹n. VÝ dô: N¨m häc 2003 – 2004, t«i x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn “ NÒn nÕp – kû c¬ng”: Thêi gian 8/2003 9/2003 Néi dung x©y dùng “ NÒn nÕp – kû c ¬ng” - Häc tËp nhiÖm vô n¨m häc cña Së – PGD. - Th«ng b¸o kÕt qu¶ tuyÓn dông GVNV hîp ®ång do t¨ng líp, thay c« nghØ thai s¶n. - Häc tËp vµ «n luyÖn quy chÕ chuyªn m«n cho 100% GVNV. - §iÒu chØnh l¹i ph©n c«ng c« - sù phèi hîp gi÷a líp 2 c«; líp 3 c«; chøc n¨ng c« cña tæ nu«i. - X©y dùng quy chÕ chi tiªu néi bé, chØ tiªu thi ®ua cña trêng, líp, tõng c¸ nh©n….. VV…VV *KÕt qu¶: + 100% CBGVNV n¾m ®îc nhiÖm vô n¨m häc, nhËn thøc ®îc ®ã lµ ph¸p lÖnh cña ngµnh, 100% cã tr¸ch nhiÖm ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc. + Mäi vÊn ®Ò ®îc th«ng suèt - > Kh«ng cã th¾c m¾c khiªu kiÖn, s½n sµng t¬ng trî gióp nhau tiÕn bé. + TiÕp tôc ph¸t huy ®îc ®iÓm m¹nh, thêng xuyªn rót kinh nghiÖm kh¾c phôc tån t¹i. 4.2 Båi dìng c¸n bé gi¸o viªn ( N©ng cao nhËn thøc): Trong x· héi hiÖn nay, kiÕn thøc cña con ngêi ngµy cµng ph¸t triÓn vµ më réng, tõng c¸ nh©n nÕu kh«ng ®îc båi dìng, cËp nhËt th«ng tin thêng xuyªn sÏ trë thµnh l¹c hËu, tôt hËu. Bªn c¹nh ®ã, yªu cÇu vÒ chÊt lîng ch¨m sãc – gi¸o dôc trÎ MN ngµy cµng cao; CBGV nÕu dËm ch©n t¹i chç, kh«ng cã ý thøc häc tËp v¬n lªn sÏ kh«ng ®¶m ®¬ng ®îc nhiÖm vô . Víi suy nghÜ nh trªn, t«i ®· båi dìng cho CBGV nh sau: - §èi víi 2 ®/c HiÖu phã: HiÖu phã lµ nh÷ng ngêi gióp viÖc ®¾c lùc cho HiÖu trëng, v× vËy t«i ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ b¶o ph©n c«ng râ vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng tõng ngêi ®Ó cïng nhau lµm viÖc nhÞp nhµng, chu ®¸o, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô n¨m häc. - §èi víi gi¸o viªn: BÇu ra tæ trëng chuyªn m«n cã uy tÝn, v÷ng vµng, nghiªm tóc trong thùc hiÖn quy chÕ chuyªn m«n, n¾m b¾t s©u s¸t tõng viÖc nhá t¹i tõng khèi – líp. §Æc biÖt ®èi víi GV, thêng xuyªn gi¸o dôc, ®éng viªn kÞp thêi nh÷ng viÖc lµm tèt, yªu cÇu cao vÒ 4 “ Kû c¬ng – t×nh th¬ng – tr¸ch nhiÖm” ®èi víi c¸c ch¸u trong c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ v× GV lµ ngêi trùc tiÕp víi c¸c ch¸u trong suèt thêi gian trÎ ë trêng, x©y dùng mèi quan hÖ giao tiÕp ®óng mùc gÇn gòi, phèi hîp chÆt chÏ víi CMHS trong viÖc thèng nhÊt néi dung, kiÕn thøc, biÖn ph¸p ch¨m sãc – gi¸o dôc trÎ . ChÊt lîng hå s¬, sæ s¸ch, ch¬ng tr×nh d¹y ®îc kiÓm tra thêng xuyªn. HiÖu phã d¹y ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¶ng nµy tríc HiÖu trëng. - §èi víi nh©n viªn phôc vô: TËn t×nh, liªm khiÕt, kh«ng vi ph¹m tiªu chuÈn cña trÎ. Sö dông kinh phÝ phô huynh ®ãng gãp hiÖu qu¶, kh«ng l·ng phÝ, ®Æc biÖt lµ tæ nu«i ph¶i thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng khai: giao nhËn – chÕ biÕn – chia khÈu phÇn ¨n, ch¨m sãc trÎ chu ®¸o. HiÖu phã ch¨m sãc nu«i dìng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ m¶ng nµy tríc HiÖu trëng. - §èi víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ: C«ng ®oµn - §TN lµ nh÷ng tæ chøc ho¹t ®éng ®éc lËp nhng vÉn lµ nh÷ng thµnh viªn quan träng trong nhµ trêng, t«i ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho C«ng ®oµn - §TN ho¹t ®éng tÝch cùc, thêng xuyªn phèi hîp gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng toµn diÖn trong nhµ trêng. - Tæ chøc héi th¶o cÊp trêng vÒ c¸c néi dung x©y dùng “ NÒn nÕp – kû c¬ng” ®Ó chÞ em trao ®æi t×m ra nh÷ng ®iÓm yÕu, cïng bµn b¹c t×m c¸ch kh¾c phôc thiÕt thùc, cô thÓ . Mêi c¸c chuyªn gia båi dìng, n©ng cao tr×nh ®é nhËn thøc vÒ chÝnh trÞ, chuyªn m«n, nghiÖp vô, lßng yªu nghÒ, v¨n ho¸ giao tiÕp øng xö… * KÕt qu¶ : CBGVNV ®· tiÕn bé râ vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, tay nghÒ, s¸ng t¹o, linh ho¹t trong thùc hiÖn ph¬ng ph¸p ®æi míi, häc sinh m¹nh d¹n, th«ng minh. Kh«ng cßn t×nh tr¹ng vi ph¹m QCCM, kh«ng khÝ thi ®ua, lµm viÖc s«i næi, ®oµn kÕt , ngêi cã lçi tù gi¸c nhËn ngay khi b×nh xÐt thi ®ua tõ tæ. 4.3: X©y dùng ý thøc tù gi¸c, ph¸t huy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, lµm viÖc v× danh dù cña trêng chuÈn Quèc gia ( Thùc hiÖn QCDC): §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, t«i ®Æc biÖt chó ý t¹o bÇu kh«ng khÝ t©m lý ®oµn kÕt, ch©n thµnh – d©n chñ – t«n träng mäi ngêi, ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ, t¹o ®iÒu kiÖn cho chÞ em kh«ng ngõng s¸ng t¹o, tù gi¸c trong ho¹t ®éng b»ng c¸ch: - Tin tëng trao quyÒn cho CBGVNV, khuyÕn khÝch chÞ em lµm viÖc tù gi¸c víi suy nghÜ “ Mçi ngêi v× mäi ngêi – mäi ngêi sÏ v× m×nh”, lµm viÖc dï ë bÊt cø vÞ trÝ nµo nhng víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao vµ hoµn thµnh tèt ®Òu ®îc ®¸nh gi¸ nh nhau vµ chÞ em ®Òu hiÓu r»ng: trong thµnh tÝch chung cña tËp thÓ ®Òu cã c«ng søc ®ãng gãp cña m×nh, v× sù tiÕn bé ®i lªn cña nhµ trêng, chø kh«ng ph¶i mang l¹i thµnh tÝch cho riªng HiÖu trëng. - T¹o ®iÒu kiÖn cho GV t¨ng cêng trao ®æi kinh nghiÖm trong c«ng t¸c chuyªn m«n, nªu g¬ng nh÷ng ®iÓn h×nh tiªn tiÕn, nh÷ng viÖc lµm tèt dï lµ nhá . Ph¸t huy ®îc c¸c giê d¹y tèt. T¹o c¶m gi¸c: mäi ngêi ®Òu ®îc t«n träng trong nhµ trêng. - Ph¸t huy tinh thÇn lµm chñ tËp thÓ, ®Ó GV m¹nh d¹n gãp ý , lÖ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng trong ngµy linh ho¹t, s¸ng t¹o, lªn thêi kho¸ biÓu më theo híng ®æi míi nhng vÉn ®¶m b¶o sù thèng nhÊt trong chØ ®¹o cña nhµ trêng. 5 - §éi ngò nh©n viªn phôc vô: Tuy kh«ng lªn líp trùc tiÕp nhng lµ lùc lîng ®ãng gãp 50% kÕt qu¶ thµnh c«ng chung cña nhµ trêng. T«i ph©n c«ng lao ®éng hîp lý, lu«n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó chÞ em kh«ng xa rêi chuyªn m«n, gÇn gòi c¸c ch¸u nh: Tæ chøc thi QCCM, thi lµm ®å dïng d¹y häc ®å ch¬i cho 100% CBGVNV tham gia, hç trî GV c¸c líp trong c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ, ho¹t ®éng ngo¹i kho¸, hç trî c¸c giê ¨n – ngñ, vµo líp thay c« nghØ…. - Cã biÖn ph¸p ®Æc biÖt ®èi víi c¸ nh©n ®Æc biÖt: §ã lµ nh÷ng chÞ em cã hoµn c¶nh khã kh¨n , nhµ xa, tuæi lín, chuyªn m«n yÕu, nhËn thøc yÕu, c¸ biÖt cã chÞ em cã biÓu hiÖn chèng ®èi, tuú tiÖn trong lµm viÖc ..T«i dïng biÖn ph¸p gÆp riªng, tÕ nhÞ gãp ý, kh¬i gîi ®iÓm m¹nh cña hä,biÓu d¬ng kÞp thêi khi tiÕn bé, gãp ý x©y dùng t¹i chç, gi¶i quyÕt th¾c m¾c, tån t¹i kÞp thêi, nghiªm kh¾c,khÐo lÐo trong yªu cÇu thùc hiÖn QCCM. - X©y dùng néi quy, quy ®Þnh chøc tr¸ch, quyÒn h¹n, nghÜa vô lµm viÖc tõ BGH ®Õn cÊp díi. 100% chÞ em trùc tiÕp tham gia gãp ý, x©y dùng th«ng qua HNCNVC, thùc hiÖn 3 c«ng khai “KÕ ho¹ch – tµi chÝnh – thi ®ua” trong nhµ trêng, trong mäi ho¹t ®éng. - Thµnh lËp héi ®ång thi ®ua khen thëng, c¸c Ban chØ ®¹o ( CSSK ban ®Çu, thùc hiÖn QCDC trong nhµ trêng, x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ c«ng nghiÖp, x©y dùng “ Nhµ trêng v¨n ho¸…….”) , tæ chuyªn m«n giái gióp BGH ®¾c lùc trong x©y dùng tiÕt giái, tiÕt kiÕn tËp. T¨ng cêng kiÓm tra ®ét xuÊt. - T¨ng cêng vai trß vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó Ban TTND ho¹t ®éng tÝch cùc, gióp BGH gi¶i quyÕt ®iÒu chØnh kÞp thêi nh÷ng th¾c m¾c, nh÷ng lÖch l¹c trong thùc hiÖn nghÞ quyÕt HNCNVC, thùc hiÖn nhiÖm vô cÊp trªn giao. - C¨n cø tiªu chuÈn vµ quy chÕ “ X©y dùng nhµ trêng v¨n ho¸- Nhµ gi¸o mÉu mùc – häc sinh thanh lÞch” cña Së GD&§T, x©y dùng quy chÕ “Nhµ trêng v¨n ho¸- Nhµ gi¸o mÉuTrÎ cã nÒn nÕp thãi quen lÔ gi¸o” cña trêng MN Ho¹ Mi * KÕt qu¶:Víi sù chuyÓn biÕn vÒ nhËn thøc tèt, hµnh vi cña CBGVNV ®· tiÕn bé râ, mÉu mùc – nhÊt lµ nh÷ng c¸ nh©n “ §Æc biÖt” ®· thÓ hiÖn ý thøc tù gi¸c cao trong ®iÒu chØnh hµnh vi, v¨n ho¸ giao tiÕp øng xö, cã nhiÒu cè g¾ng hoµn thµnh c«ng t¸c ®îc giao, mäi ngêi ®i lµm ®óng giê theo ca ®îc ph©n c«ng, t¸c phong, quan hÖ víi phô huynh häc sinh vµ häc sinh ®· ®îc c¶i thiÖn, tiÕn bé râ. 4.4: Thùc hiÖn nghiªm tóc quy tr×nh qu¶n lý ( KÕ ho¹ch – Tæ chøc – ChØ ®¹o - KiÓm tra): B¶n th©n t«i lu«n ghi nhí bµi häc: “Lµm qu¶n lý mµ kh«ng kiÓm tra coi nh kh«ng qu¶n lý”, t«i ®· phèi hîp víi c¸c ®/c trong BGH, c¸c tæ chøc trong nhµ trêng ®Ó qu¶n lý – chØ ®¹o, n¾m b¾t t×nh h×nh hµng ngµy b»ng c¸ch: - Ph©n c«ng t¸ch nhiÖm, trùc giao ban nghiªm tóc trong BGH – Yªu cÇu tõng ®/c ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ tõng th¸ng – t×m ra nguyªn nh©n thµnh c«ng vµ tån t¹i trong tõng th¸ng ®Ó rót kinh nghiÖm kÞp thêi. - G¬ng mÉu, nghiªm tóc thùc hiÖn “ Kû c¬ng trong qu¶n lý, thùc chÊt trong ®¸nh gi¸, kiÓm tra”, kh«ng ch¹y theo thµnh tÝch, phong trµo – T¨ng cêng kiÓm tra ®ét xuÊt, kiÓm tra toµn diÖn, kiÓm tra chuyªn ®Ò, ®i s©u vµo ®iÓm yÕu, tån t¹i ®Ó cã biÖn ph¸p söa ch÷a nhanh chãng. 6 - BGH: Tù båi dìng, häc tËp n©ng cao tr×nh ®é, n¨ng lùc qu¶n lý, chØ ®¹o, rÌn luyÖn t¸c phong lµm viÖc khoa häc, chu ®¸o, chÞu tr¸ch nhiÖm ®Õn cïng víi nhiÖm vô ®îc giao. Th¼ng th¾n trong gãp ý x©y dùng, kh«ng nÐ tr¸nh, ®æ lçi cho kh¸ch quan, tõ bá thãi quen lµm viÖc dÔ d·i, kh«ng tu©n thñ nguyªn t¾c: TËp trung – D©n chñ. * KÕt qu¶: Víi quy tr×nh qu¶n lý nh trªn, nÒ nÕp, t¸c phong lµm viÖc, hiÖu lùc hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o, thùc hiÖn nhiÖm vô ®Ò ra ®· ®¹t ®îc kÕt qu¶ kh¶ quan. N¨ng lùc, tr×nh ®é cña tõng ®/c trong BGH ®· tiÕn bé râ. KÕt qu¶ kiÓm tra ®¸nh gi¸ cña BGH ®èi víi c¸c ho¹t ®éng trong nhµ trêng ®¶m b¶o ®óng thùc chÊt, c«ng b»ng, kh¸ch quan. 4.5: Kh«ng ngõng phÊn ®Êu, rÌn luyÖn b¶n th©n, n©ng cao uy tÝn cña ngêi l·nh ®¹o. T«i ®· ®Þnh híng cho m×nh mét sè môc tiªu cÇn phÊn ®Êu: * C¸c phÈm chÊt ®¹o ®øc cÇn tu dìng: - TÝnh nguyªn t¾c céng s¶n chñ nghÜa. - Cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm , cã lßng vÞ tha, bao dung, g¬ng mÉu trong mäi c«ng viÖc. - Cã lßng tèt vµ t×nh yªu v« t trong s¸ng cña mét ngêi mÑ ®èi víi c¸c con; t×nh th¬ng tr¸ch nhiÖm , sù tËn tuþ cña ngêi chÞ c¶ ®èi víi chÞ em trong toµn trêng. - BiÕt quan t©m gióp ®ì mäi ngêi, kh«ng thµnh kiÕn, biÕt c¶m th«ng, kh«ng tù cao tù m·n, coi m×nh lµ trªn hÕt. - Lu«n cëi më, ch©n t×nh nhng vÉn ®¶m b¶o nguyªn t¾c lµm viÖc, sù ®óng mùc cña ngêi thñ trëng: biÕt ®ßi hái hiÖu qu¶ cña c«ng viÖc vµ yªu cÇu cao víi mäi ngêi. - Cã ý thøc trong viÖc thêng xuyªn rÌn luyÖn phong th¸i diÖn m¹o cña ngêi HiÖu trëng ë mäi lóc mäi n¬i. - Trung thùc vµ liªm khiÕt trong qu¶n lý, chØ ®¹o, kh«ng l·ng phÝ, thùc hµnh tiÕt kiÖm, qu¶n lý thu – chi, c«ng t¸c tµi chÝnh râ rµng, minh b¹ch. * C¸c phÈm chÊt n¨ng lùc: - BiÕt ph©n tÝch nhËn ®Þnh t×nh h×nh, x¸c ®Þnh râ nhu cÇu môc tiªu ng¾n vµ dµi h¹n. - Cô thÓ ®îc c¸c nhiÖm vô, chØ tiªu, chØ ®¹o triÓn khai nghiªm tóc néi dung ch¬ng tr×nh, c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña cÊp trªn. - Thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch båi dìng chuyªn m«n, båi dìng ®éi ngò ph¸t triÓn toµn diÖn vÒ mäi mÆt. - BiÕt ch¨m lo ®êi sèng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, x©y dùng m«i trêng gi¸o dôc vµ c¶nh quan s ph¹m ®Ñp, phï hîp víi trÎ MN. - Thùc hiÖn d©n chñ ho¸ thùc chÊt trong mäi ho¹t ®éng cña nhµ trêng. - Gi¸m s¸t chÆt chÏ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh trong nhµ trêng. - BiÕt qu¶n lý, b¶o qu¶n tèt hå s¬ vµ hîp ®ång GVNV. - Thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c kiÓm tra, thanh tra chuyªn m«n, ®¸nh gi¸ ®óng chÊt lîng c«ng t¸c cña tõng CBGVNV. - BiÕt l¾ng nghe ý kiÕn cña cÊp díi, xö lý chÝnh x¸c kh¸ch quan c¸c th«ng tin ngîc vµ d luËn trong nhµ trêng. 5- KÕt qu¶ ®¹t ®îc: 7 Víi sù quyÕt t©m lín cña BGH, sù ®ång lßng cè g¾ng rÌn luyÖn cña ®éi ngò, víi mét sè biÖn ph¸p thiÕt thùc, phï hîp víi ®Æc ®iÓm t×nh h×nh cña nhµ trêng, c«ng t¸c “ NÒn nÕp – kû c¬ng” cña trêng Häa Mi ®· ®¹t ®îc mét sè kÕt qu¶ sau: *VÒ nhËn thøc: - 100% CBGVNV ®Òu ñng hé vµ cã ý thøc cao trong viÖc thùc hiÖn “ NÒn nÕp – kû c¬ng – T×nh th¬ng – Tr¸ch nhiÖm” trong ch¨m sãc – gi¸o dôc trÎ. - 85% cã ý thøc tèt trong thùc hiÖn “NÒn nÕp – kû c¬ng”, 15% cã ý thøc kh¸, kh«ng cßn TB vµ yÕu. *VÒ hµnh vi: - 84% GVNVthùc hiÖn nghiªm tóc “ NÒn nÕp – kû c¬ng” trong thùc hiÖn QCCM, c¸c néi quy – quy ®Þnh cña ngµnh, trêng. - 16% thùc hiÖn ®¹t kh¸, cha cÈn thËn, kh«ng cßn t×nh tr¹ng vi ph¹m cè ý, b¶o thñ. - KÕt qu¶ kiÓm tra toµn diÖn qua 2 n¨m häc ( 2003 – 2004 vµ 2004 – 2005): Néi dung 1-KT toµn diÖn c¸c líp 2-KT toµn diÖn GVNV N¨m häc 03 – 04: 11 líp. Tèt - % Kh¸ - % TB - % 8 = 72,7% 28= 60,9% 3 = 27,3% 16= 34,8% 0 2= 4,3% N¨m häc 04 – 05: 14 líp. Tèt - % Kh¸ - % TB - % 13 = 92,9% 45 = 91,8% 1= 7,1% 4= 8,2% 0 0 - C¸c tæ chøc chÝnh trÞ, ®oµn thÓ: Chi bé – C«ng ®oµn - §oµn thanh niªn – Héi CMHS ho¹t ®éng cã nÒn nÕp, ®i s©u vµo chÊt lîng, thËt sù cã vai trß rÊt lín thóc ®Èy c¸c phong trµo thi ®ua trong nhµ trêng. - TËp thÓ ®éi ngò nªu cao ý thøc tù gi¸c, cã tr¸ch nhiÖm cao khi thùc hiÖn nhiÖm vô ®îc giao, nhÊt lµ c¸c ®/c tæ trëng – khèi trëng ®· cã nhiÒu kinh nghiÖm kiÓm tra, ®«n ®èc, gi¶i quyÕt gióp viÖc rÊt ®¾c lùc cho hiÖu trëng ngay t¹i c¸c tæ cña m×nh. - NÒn nÕp nhµ trêng ®îc cñng cè duy tr× thêng xuyªn, mäi ho¹t ®éng cã tiÕn bé râ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng, c¸c ®oµn vÒ kiÓm tra ®ét xuÊt kÕt qu¶ vÉn tèt do kh«ng cßn t×nh tr¹ng ®èi phã, tuú tiÖn trong lµm viÖc, dï HiÖu trëng ®i v¾ng, mäi ho¹t ®éng vÉn diÔn ra nghiªm tóc thêng xuyªn, tù gi¸c, ®îc CMHS vµ cÊp trªn tin tëng. *N¨m häc 2004 – 2005 ®îc ®¸nh gi¸ lµ n¨m ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng trong viÖc thùc hiÖn “ NÒn nÕp – kû c¬ng” cña nhµ trêng. Sau ®©y lµ nhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña c¸c ®oµn kiÓm tra vÒ trêng: - Häc kú I: QuËn thanh tra toµn diÖn: XÕp lo¹i tèt. - Trêng thanh tra 08 GV: 8/8 xÕp lo¹i tèt – QuËn thanh tra 6 GV: 6/6 ®îc xÕp lo¹i tèt. - KiÓm tra c«ng t¸c gi¸o dôc thÓ chÊt cÊp TP: xÕp lo¹i tèt. - Liªn ngµnh Së GD – Së YT kiÓm tra c¸c yÕu tè – nguy c¬ g©y tai n¹n th ¬ng tÝch cho trÎ MN: XÕp lo¹i tèt. - TTYT QuËn – Ch÷ thËp ®á – PGD: KiÓm tra vÖ sinh y tÕ häc ®êng: XÕp lo¹i tèt ( ®îc ®¸nh gi¸ ®¹t ®iÓm cao nhÊt QuËn). - C¸c héi thi: §¹t gi¶i ba thi GV giái TP, 02 huy ch¬ng B¹c, héi diÔn v¨n nghÖ TP, gi¶i nh× “ Gi¸o viªn tµi n¨ng duyªn d¸ng” cÊp QuËn. - HiÖu trëng vµ nhµ trêng ®îc khen xuÊt s¾c trong thùc hiÖn cuéc vËn ®éng “ Kû c¬ng – t×nh th¬ng – tr¸ch nhiÖm”5 n¨m. 8 - §îc L§L§TP khen xuÊt s¾c phong trµo lao ®éng giái CNVCL§T§ ( 1984 – 2004). - B¶n th©n ®¹t CST§ cÊp QuËn n¨m 2003, 2004, ®¹i biÓu ngêi tèt viÖc tèt TP 2004; ®îc Bé GD&§T tÆng B»ng khen n¨m 2004. - Nhµ trêng tiÕp tôc ®îc ®Ò nghÞ xÐt tÆng danh hiÖu trêng tiªn tiÕn xu¸t s¾c n¨m häc 2004 – 2005. 6- Nguyªn nh©n thµnh c«ng , bµi häc kinh nghiÖm: 6.1: Nguyªn nh©n thµnh c«ng: C«ng t¸c “ NÒn nÕp – kû c¬ng” cña trêng MN Ho¹ Mi theo t«i bíc ®Çu ®· thµnh c«ng nhê c¸c biÖn ph¸p: * X©y dùng kÕ ho¹ch vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch nghiªm tóc. * Båi dìng ®éi ngò toµn diÖn vÒ nhËn thøc vµ hµnh vi. * X©y dùng ý thøc tù gi¸c, ph¸t huy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao, lµm viÖc v× danh dù tr êng chuÈn Quèc gia. * Thùc hiÖn nghiªm tóc quy tr×nh qu¶n lý cña ngêi HiÖu trëng. *Kh«ng ngõng phÊn ®Êu, tu dìng, rÌn luyÖn b¶n th©n ®Ó cã ®îc nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ phÈm chÊt n¨ng lùc cña ngêi c¸n bé qu¶n lý ®Ó hoµn thµnh ®îc nhiÖm vô trong giai ®o¹n hiÖn nay. 6.2: Bµi häc kinh nghiÖm: §Ó ®¹t ®îc thµnh c«ng vµ uy tÝn nhÊt ®Þnh trong c«ng t¸c qu¶n lý, cã nhiÒu con ®êng , nhiÒu nguyªn nh©n – Song theo t«i, ®Ó cã ®îc uy tÝn nhÊt ®Þnh trong qu¶n lý nhµ trêng, ngêi HiÖu trëng ph¶i kh«ng ngõng phÊn ®Êu , tu dìng , rÌn luyÖn, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, n¨ng lùc qu¶n lý chØ ®¹o toµn diÖn ®Ó kh«ng nh÷ng cã “ T¢M” mµ ph¶i cã “ TÇm” nh×n xa, cã chiÕn lîc x©y dùng nhµ trêng ®i ®óng híng, ho¹t ®éng ®¹t hiÖu qu¶ cao ®Ó ®éi ngò GVNV coi ®ã lµ mét tÊm g¬ng s¸ng, mét bµi häc ngay trong chÝnh nhµ trêng cña m×nh. T«i thÊy ngêi HiÖu trëng ph¶i lµ vÇng tr¸n cña nhµ trêng, lµ n¬i tËp trung mäi mèi liªn kÕt c¸c tæ chøc trong nhµ trêng ®Ó ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña tõng thµnh viªn – Cã nh vËy th× chÊt lîng cña nhµ trêng sÏ ®¹t ®îc ®Ønh cao. III- KÕt thóc vÊn ®Ò 1- C¶m nghÜ: Khi ®· x©y dùng ®îc “ NÒn nÕp – kû c¬ng” chÆt chÏ trong nhµ trêng, t«i nhËn thÊy: - Tõng thµnh viªn trong nhµ trêng ®Òu rÊt vui vÎ, phÊn khëi, tin tëng vµo sù qu¶n lý chØ ®¹o cña BGH. - Khi HiÖu trëng ra quyÕt ®Þnh nµo ®ã ®Òu ®îc mäi ngêi hëng øng tÝch cùc, chÊp hµnh mét c¸ch tù gi¸c. - C¸c ho¹t ®éng trong nhµ trêng diÔn ra nÒn nÕp, cã chÊt lîng. Tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, sù ®oµn kÕt, t¬ng trî, th©n ¸i cña mäi ngêi ®îc n©ng lªn râ nÐt. 2- Mét sè ®Ò xuÊt: * Víi Së GD&§T: - L¬ng cña ngµnh gi¸o dôc MN qu¸ khiªm tèn, l¬ng §¹i häc kh«ng ®îc ®iÒu chØnh theo b»ng cÊp -> Cha ®éng viªn ®îc GV. 9 - Trong n¨m häc cã qu¸ nhiÒu héi thi cña trÎ, cña GV -> VÊn ®Ò chuyªn m«n sÏ bÞ l¬ lµ. - QCCM chÆt chÏ nhng ®«i khi gß bã, cã thÓ cho phÐp linh ho¹t h¬n ( VÝ dô: TrÎ ph¶i dïng 02 kh¨n nhng nÕu c« kh«ng bao qu¸t kÞp thêi trÎ l¹i dïng 01kh¨n -> Thµnh sai sãt vÒ chuyªn m«n…). - NhiÒu thãi quen, nÒn nÕp cña trÎ ®îc rÌn d¹y rÊt chu ®¸o ë trêng MN nhng khi lªn líp 1 hÇu nh kh«ng ®îc duy tr×. * Víi phßng gi¸o dôc: - GV míi sinh con, thêi gian ch¨m sãc con nhá rÊt eo hÑp -> Cã thÓ th«ng c¶m khi cã s¬ xuÊt nhá. - C¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ngµnh chiÕm nhiÒu thêi gian trong giê chÝnh quyÒn, mµ GV mÇm non rÊt khã rêi líp ®i lµm viÖc kh¸c v× ph¶i ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi cho trÎ. - Thëng c¸c danh hiÖu khi s¬ kÕt, tæng kÕt, c¸c phong trµo thi ®ua cßn h¹n chÕ, cha xøng víi sù nç lùc phÊn ®Êu cña c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n cã thµnh tÝch. Hµ néi, ngµy 10 th¸ng 4 n¨m 2005. Ngêi viÕt. Vò Thanh Thanh 10
- Xem thêm -