Tài liệu Một số bảng tra môn kết cấu btct

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 94 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

Một số bảng tra môn kết cấu btct
hÖ thèng mét sè b¶ng tra m«n häc kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp B¶ng 1 C−êng ®é tÝnh to¸n khi tÝnh theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt vµ m« ®un ®µn håi ban ®©u t−¬ng øng cña bª t«ng nÆng r¾n tù nhiªn (MPa) - TCXDVN 356-2005 CÊp c−êng ®é chÞu nÐn cña bª t«ng Lo¹i c−êng ®é tÝnh to¸n B12,5 B15 B20 B25 B30 B35 B40 B45 M150 M200 M250 M350 M400 M450 M500 M600 NÐn Rb 7,5 8,5 11,5 14,5 17,0 19,5 22,0 25,0 KÐo Rbt 0,66 0,75 0,90 1,05 1,20 1,30 1,40 1,45 Mbx103 21,0 23,0 27,0 30,0 32,5 34,5 36,0 37,5 B¶ng 2 C−êng ®é tÝnh to¸n cña cèt thÐp thanh khi tÝnh theo tr¹ng th¸i giíi h¹n thø nhÊt (MPa) - TCXDVN 356-2005 C−êng ®é tÝnh to¸n, MPa M«®un ®µn håi Es (MPa) ChÞu kÐo, Rs ChÞu nÐn, Rsc TÝnh cèt thÐp ngang vµ xiªn, Rsw A-I, C-I 225 225 175 210000 A-II, C-II 280 280 225 210000 A-III, C-III 365 365 290 200000 Nhãm cèt thÐp B¶ng 3 C¸c gi¸ trÞ αR vµ ξR ®èi víi cÊu kiÖn lµm tõ bª t«ng nÆng cã hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña BT γb2 = 1 (TCXDVN 356-2005) Nhãm cèt thÐp chÞu kÐo Rs(Mpa) A-I, C-I A-II, C-II A-III, C-III CÊp ®é bÒn chÞu nÐn cña bªt«ng Ký hiÖu ξR αR ξR αR ξR αR B12,5 0,682 B15 0,673 B20 0,645 B25 0,618 B30 0,596 B35 0,575 B40 0,553 B45 0,528 0,449 0,446 0,437 0,427 0,419 0,410 0,400 0,389 0,660 0,650 0,623 0,595 0,573 0,552 0,530 0,505 0,442 0,439 0,429 0,418 0,409 0,399 0,390 0,378 0,628 0,619 0,590 0,563 0,541 0,519 0,498 0,473 0,431 0,427 0,416 0,405 0,395 0,384 0,374 0,361 1 b¶ng 4 C¸c gi¸ trÞ β1, αgh vµ Agh cho mét sè cÊp c−êng ®é bª t«ng (22 TCN 272-05) CÊp c−êng ®é bª t«ng f'c (Mpa) C¸c gi¸ trÞ giíi h¹n 28 30 32 35 40 45 β1` 0,850 0,836 0,821 0,800 0,764 0,729 αgh 0,357 0,351 0,345 0,336 0,321 0,306 Agh 0,293 0,289 0,285 0,280 0,269 0,259 b¶ng 5 Quan hÖ ξ - ζ - αm (α – γ - A) ξ ζ αm ξ ζ αm ξ ζ αm (α) (γ) (A) (α) (γ) (A) (α) (γ) (A) 0,010 0,995 0,010 0,260 0,870 0,226 0,510 0,745 0,380 0,020 0,990 0,020 0,270 0,865 0,234 0,520 0,740 0,385 0,030 0,985 0,030 0,280 0,860 0,241 0,530 0,735 0,390 0,040 0,980 0,039 0,290 0,855 0,248 0,540 0,730 0,394 0,050 0,975 0,049 0,300 0,850 0,255 0,550 0,725 0,399 0,060 0,970 0,058 0,310 0,845 0,262 0,560 0,720 0,403 0,070 0,965 0,068 0,320 0,840 0,269 0,570 0,715 0,408 0,080 0,960 0,077 0,330 0,835 0,276 0,580 0,710 0,412 0,090 0,955 0,086 0,340 0,830 0,282 0,590 0,705 0,416 0,100 0,950 0,095 0,350 0,825 0,289 0,600 0,700 0,420 0,110 0,945 0,104 0,360 0,820 0,295 0,620 0,690 0,428 0,120 0,940 0,113 0,370 0,815 0,302 0,640 0,680 0,435 0,130 0,935 0,122 0,380 0,810 0,308 0,660 0,670 0,442 0,140 0,930 0,130 0,390 0,805 0,314 0,680 0,660 0,449 0,150 0,925 0,139 0,400 0,800 0,320 0,700 0,650 0,455 0,160 0,920 0,147 0,410 0,795 0,326 0,720 0,640 0,461 0,170 0,915 0,156 0,420 0,790 0,332 0,740 0,630 0,466 0,180 0,910 0,164 0,430 0,785 0,338 0,760 0,620 0,471 0,190 0,905 0,172 0,440 0,780 0,343 0,780 0,610 0,476 0,200 0,900 0,180 0,450 0,775 0,349 0,800 0,600 0,480 0,210 0,895 0,188 0,460 0,770 0,354 0,820 0,590 0,484 0,220 0,890 0,196 0,470 0,765 0,360 0,840 0,580 0,487 0,230 0,885 0,204 0,480 0,760 0,365 0,860 0,570 0,490 0,240 0,880 0,211 0,490 0,755 0,370 0,880 0,560 0,493 0,250 0,875 0,219 0,500 0,750 0,375 0,900 0,550 0,495 2 B¶ng 6 DiÖn tÝch vµ träng l−îng cèt thÐp trßn theo TCVN 1651-1985 (TCXDVN 356-2005) Sè hiÖu Träng l−îng DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang, cm2 - øng víi sè thanh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (kG/m) D6 0,283 0,57 0,85 1,13 1,42 1,70 1,98 2,26 2,55 2,83 0,222 D8 0,503 1,01 1,51 2,01 2,52 3,02 3,52 4,02 4,53 5,03 0,395 D10 0,785 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07 7,85 0,617 D12 1,131 2,26 3,39 4,52 5,66 6,79 7,92 9,05 10,18 11,31 0,888 D14 1,539 3,08 4,62 6,16 7,70 9,23 10,77 12,31 13,85 15,39 1,208 D16 2,011 4,02 6,03 8,04 10,06 12,07 14,08 16,09 18,10 20,11 0,578 D18 2,545 5,09 7,64 10,18 12,73 15,27 17,82 20,36 22,91 25,45 1,998 D20 3,142 6,28 9,43 12,57 15,71 18,85 21,99 25,14 28,28 31,42 2,466 D22 3,801 7,60 11,40 15,20 19,01 22,81 26,61 30,41 34,21 38,01 2,984 D25 4,909 9,82 14,73 19,64 24,55 29,45 34,36 39,27 44,18 49,09 3,853 D28 6,158 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,11 49,26 55,42 61,58 4,834 D30 7,069 14,14 21,21 28,28 35,35 42,41 49,48 56,55 63,62 70,69 5,549 D32 8,042 16,08 24,13 32,17 40,21 48,25 56,29 64,34 72,38 80,42 6,313 D36 10,180 20,36 30,54 40,72 50,90 61,08 71,26 81,44 91,62 101,80 7,990 D40 12,560 25,12 37,68 50,24 62,80 75,36 87,92 100,48 113,04 125,60 9,870 B¶ng 7 DiÖn tÝch vµ träng l−îng cèt thÐp trßn theo ASTM A615M (22 TCN 272-05) Sè hiÖu Träng l−îng DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang, cm2 - øng víi sè thanh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (kG/m) D10 0,71 1,42 2,13 2,84 3,55 4,26 4,97 5,68 6,39 7,10 0,56 D13 1,29 2,58 3,87 5,16 6,45 7,74 9,03 10,32 11,61 12,90 0,994 D16 1,99 3,98 5,97 7,96 9,95 11,94 13,93 15,92 17,91 19,90 1,552 D19 2,84 5,68 8,52 11,36 14,20 17,04 19,88 22,72 25,56 28,40 2,235 D22 3,87 7,74 11,61 15,48 19,35 23,22 27,09 30,96 34,83 38,70 3,042 D25 5,1 10,20 15,30 20,40 25,50 30,60 35,70 40,80 45,90 51,00 3,973 D29 6,45 12,90 19,35 25,80 32,25 38,70 45,15 51,60 58,05 64,50 5,06 D32 8,19 16,38 24,57 32,76 40,95 49,14 57,33 65,52 73,71 81,90 6,404 D36 10,06 20,12 30,18 40,24 50,30 60,36 70,42 80,48 90,54 100,6 7,907 D43 14,52 29,04 43,56 58,08 72,60 87,12 101,6 116,1 130,6 145,2 11,38 D57 25,81 51,62 77,43 103,2 129,0 154,8 180,6 206,4 232,2 258,1 20,24 3
- Xem thêm -