Tài liệu Một số bài toán trong hình học sơ cấp

 • Số trang: 20 |
 • Loại file: PDF |
 • Lượt xem: 122 |
 • Lượt tải: 0
thuvientrithuc1102

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM THANH PHƯƠNG MỘT SỐ BÀI TOÁN CỰC TRỊ TRONG HÌNH HỌC SƠ CẤP Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp Mã số: 60.46.40 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Đà Nẵng - 2011 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Đạo Dõng Phản biện 1: TS. Nguyễn Duy Thái Sơn Phản biện 2: GS. TSKH. Nguyễn Văn Mậu Luận văn ñã ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục họp tại Trường Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 11 năm 2011. Có thể thể hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại Học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng 0 12 345 6789 3 !"#$%&$'(")$*+&#$,$-.#/ $"012(")$*13$$4,5&+&"367& $89&&:;!"+&$<$$-&-$"&=> +?$<$$-;@>:AB&>C$)$<$$-D<1 89&&E$)&F,$,78G&$H,1I$F&"#*A $J<113$<$A$".5*K$.$!K$$H$)$J=L$) +&$<$B&=;@>+?$<$$-$08G6M", N1O,$F&&89:4"$&$P#Q;R367>#$SP& P0&:,:=8G&CM":P>T$F&$$-U:VWS .1J5B$-#$%&A$F&%&X$-!8,+,$F&$Y& 1$$J$Z; [\$P#Q$Y$).U]+I#$1W$+,+^&89&O,,6& (")W$\!1_P!16,"#$W$C$P"M",&8`&a= 89&&)W#$b&E$)7\_P!1@+4&8`&a+cP!1 ;R3>SP&#$&-=>d&$"8Ge]6,+]6 fghijkgjhlm8,+,=<1$<$W$d&A5*K$=L$)+&)C $<$W$d&A$"$+8L;V9&C$>:=$<$+2. ":$4P$P#Qgi1LA=9&C$K$(.8G8,+,>Tn,> o]]+;R3>d&$"#$8G&-=>e5;e5.F $&$":$O,(Y@,+$,&].8GW$pW1",131C$)q#$%& =L$`$F&&<131P&5,>2A$!>,M",$q+4>9>!$N" r$O,&895N>C?,;o,"#$E1P&5,>2$$$F&5C$sW. >7$$136G5N:5B&6G5N:):!>,1C$)+4>9>! A5&13"&+2L5N:"&=1pW>9.>+^&5*K$) +&"&+2A==L$)A$!; 0 12345678984 7 82474567 2784 377 86442334 !5"# 8$37 % &4 '727 (77)3$* 4567$+8,%84 #4 3#-.5"4'38 7"/423012341562789 :;:2<=2<79>?@9??A:3B:CD2E7F74G47 3%-2'3 77 (7H23456724'3" 4 57E7F772$I3J% 8 8 5 8 $37 % &4 '727 (77)3 7 8$+8,%KLMNOPQOR STRUVS OWX 2 '7E7F7Y4'3G7 4 G7Y8 Z737 868[4!8\4 $GH2345678984 4 57 7 8$+8,%-042Y868" 7 ]"^78 Y 868H234567"^78 4 57_4% ^7Y4 57 '7372"_8H342 H234567"^78 "G33"368-?32Y868H2345673*77"[77 (7 "3#8984 4 57436824Z377 4 74`Y4`")74 a7b_4 8cd7343[%Y75343[%Y"3#ef537fY---12YH2345670g4432H23 45678984 7 84& h%iLPjUklmST no pRqM nUSTRUVS OWX rG34h72% 37 3*78Z2868H2345678984 4 57 7 8 $+8,%Y"G2868H234567"^78 Y868"3#8984 4 57436824Z 37YH2345670g4432H2345678984 7 84& h%sLpRltST pRupSTRUVS OWX 9 3*78Z4v86842338 *7 !543[7w3428683654 7 43[7 x7 /868H2345678984 4 57 7 8-:68H84 98 37y7 3*78Z ]4 [4Y"886842333*77Y3!32$6745868H234567"_84 7Y 4&7 h%2% `753868[4!4 "h8Y4 !5]3[78\3653*7 7z7{L| STR}~ R€~ ROno kR‚OkUƒS O„~ P…koU r/42345 442334 !54+7"G3"c"\28 343[4/868 H2345678984 4 57 7 8Y7 †% ‡8‡8'7383!7YHˆ3 ‰7 8$37 3Š38\H!74 `72868"ˆ77 3%4567HE84 7 8% &4 '7- 0 12345 678339 5  !"#!"$%&'%()(*+, -().,-/%0/1% .2.-/%3!41% .2567 *80/9% :( .2'67 *80/0;* -()5,-/%<%=% :3: +/% >?@ 52.67 *80/9% :( 52567 *80/0;* -()',A/6+!B+ 0/%=% :3CD% ;E '2.A/6+!B+ '2.2.67 *80/9% :( '2.2567 *80/0;* '25A/%=% :3CD% ;E '252.67 *80/9% :( '252567 *80/0;*2 0 1234567 1819 8 1 !"# $%&'(&)* +, -) $%& ."/012/312/0415 767 1789:52;<9=5682> ?$%&@A)2B!"B CDE .F@G%,HDI " J KLJMNB %H$%&E O&BP5J&D'Q&H .RSRTUVWXSYZ[Y\R]^5_EP"&NBG%). $%&K` ,a&.%ba&"2I) ,,*P c.F-5d% De&"D'QG Df"- .G%De&"gD+2,, *P c.F- $%& - #,@e&hD'Q&FbGiE D'O&%&D(D*&j*"% $'F5kO&#D'Q@ G+"P'F Pb&Dl.M2&H.ZmY]noZ[Y\R]^5 ?$%&'(& $, % $"&H@g p&2BD'QG DBc - KB"DC)'.!"#NBG- De& qrstus5v*.w& $'O&Q@D(&#- NBDl.MDe&"5 :52;<767676xyXY\WzWR{RSR]|Y]R]}Y]~W€VR]^V]‚Y\ZƒVW]| ]|Y]^‚Y\R„…V†YW‡R]n€YY]zWˆ :52;<7676‰6xyXY\WzWR{RSR]|Y]R]}Y]~W€V…V†YW‡R]]‚Y\ZƒV W]|]|Y]^‚Y\R„R]^VY]ŠY]zWˆ ?$'O&Q@ g&!" D'Q@ G+"GiDl.MKB"DC)5 :52;<7676‹6ŒmY]noZ[Y\R]^WyXY\ŽW][Y\‘ 0 123456789 9 7782 2 695 7957 27 9 77 9 1223456789 9 7782279 695 7957 277 9 122232 !"#279 #$ # 2 %&'(9778822)47 *+2'(9,-78 678,.7,789& * 9,789/ 0 12"3$ 5 6768 95&:2# ;:2778#'(97957 <=>?@ABCDEFGH=IFJKLMBCNOBLFPBLQRSTSTUVWFXYZRLO[I\ Q] F^_BCK`BCFaBVFbBCCOcOLdBLeBL?LfBCBbOFgBhi`BCFPBLQRhijBT klmnopopqp5279 " %&778,r 979s6 t789/ vw z vw z €vw z z "7u x y{|}~{|}|7 x y{|}~{|}|7  x {y{|}~{|}uy{|}~{|}}| 95678,‚{|}7{y{|}ƒ~{|}}#9&' „& %&,-78 678\ …>KFPBLQRFfBCKLIF^†KDOghFgBhi`BCN‡hZL`ˆBChL_OCO=B@]O BL^BCN‰OFgBhLgZŠS‹VBL_KŒBCKA?L?hŽBLOhŽKL?LXBF^†K?L>h NOBLDWO‘’h`B]“‘ODBO”VK>KZL>OBO[N•KLIO•V•@O[BhŽKL•V•hLJhŽKL• NcOF^†KBCLOjBKMIN‡hK>KLKLŽBL–>KT—bQ]KaHWFJKLMBCNOBLK>K FPBLQRFfBCKLIV]KLMBCNOBLKL˜hKL™FšIhOjBK›=KLœBCF^†KF^=i= DWOTžTŸKL’=i”TŸ=IFXYh=heNLOJIFPBLQRFfBCKLIhi`BCZLŒBCCO=BT  ¡¢£¤¥opop¦p1§7̈©,78 95678:t7882&73 123456789 9 ª99«2279 '¬9 695 7 ­ 9«9 77 9 1223456789 9 ª99«29«9 695 7 ­ 27 9 '¬977 9 122232 !® #9«9 #"# 279 '¬9 %&'(9ª99«9& 4 ± * 9,789/ 0 ¯°2® 3"5 6768 95&:2# ;:2ª9 9«#'(97 ­ 0 1234567849 697 3 9679 47457735 92345 96745 !"#$%$%&%'()*+,-./*01+21+3.405617 '57893*0:;:1<161*=0561>?51+2>51+3:9@?1A*=0561.B21CD5E*:F1+ ,?**+;:G '557893*0:;:1<161*=0561>?5D5E*:F1+1+3:9@?1A*=0561.B21C1+2 >5*+H*+;:G '5557I5E*:F1+J>K1+2>5L 1M4NO:*=0561:+H4NP*Q;:./*0:+R1 LSTUJVWXYVZV D;2[\[]<^94_+5>K1+`_+5.C,K*=0561.B2G 12abc7 7d45 4747eef 984g2hi9jc 9kl am 679 47ag 934ngopqr stuvwx $%$%$%y+3z{*02^|*VT}A1+R*0:H9~*0:93*0:;:1<161 *=0561*035:5€NO:.@‚*0:9ƒ*1+3:9@?1A*=0561.B21CD5E*:F1+*+H *+;:G 12abc7 9 69„ 9gk 4nb i9jc7 …†73‡ gi9 4ˆ5 ‰ 9Šr9234596745ng‹Œgi9a4592Ž44na45 92Ž4‘4c’47e“”7 ‘9‰49• –r47—94ˆ5 ˜ 453• 9 6‹Œng •47™˜ 84am9345345nb •47™‡”7 …JngL 84 am9g– …49’7ng7n ™‡ šg4c’47™a4592Ž4b447—9 7d92345‡ ng›g– …49’7™˜œqrg4i –45™—945 97d—r9447g9347ž17„rœŸœ 7 2e¡¢£ˆe¤¥£“ s¦v§¨ ©v!ª«¬!­u"u®¯°±b ž 5 ‰ 9‘—94597d LSTUJ› –—²\²³lr2c7 ng7´c7 ‡ 453• 9 6i9a4592Ž4 1o45k974 9‘—94597dqrµ 0 1234567389 38 !" #$%&%'$()* +,-.-/0123!45!63!7 89:;<=>2?@ AB!"!!"C!D5EF!G!,<H*I$J45 7K 5=L98!5!M7 N!+O!!,1B P9!D Q 4O458;!R28!S8;!=Q4,T4!R!9! E8!89!E8E849! U,@V6!W7K !,<=>;!X 28W7@YZ253!2OWD[ !\!],+59!W7K 0+U@^2OWD5!8!],+5 WR !<9!W7K N_`EF9!WD0E84 U,a=L5bcdefgehcijk@ 3l!m,453! m !=2no]E,@ 1p4qrsrstsucvweixy#$%&%'$( z{|}ei~kb€€c‚hcydyƒ bcdy7K ef„kb|…ci†y„k‡ 1p4qrsrsˆs‰i„DŠz{|}ebcdefgehcijk‚{D(‹DŠ‹DŒeƒyŽ #($(%&(%'($((#Œ$Œ%&Œ%'Œ$Œ( ‘+’o]“@“@”“@“@•!"!=L!" C!ME,12!"–!,S2@ 1—˜3™š6rsrs›s‰ixŸkb|ckif~kb‚hcƒbcdy7 yi„efœhyzwkežk ejc|}eƒbcdyzžc7 yŽy kbyiw‚c‚hc7 kiœkb¡c¢ke£yi¤ikbki¥ i¦k¡c¢ke£yiy§ƒ7‡ ‘+’3:¨,0W58 “@“@““@“@©45!"–!,S2 !"!=LO!l“@“@ª@ rs› «¬3­®¯—˜3™š64° 3±²67 ,X15<EF58 ;+’!"–!,S245O! l!,@ 0 123456789 989     !"#$ %&' 123456789 9 9 ()*"+",& -% ."/ (01 234# )' 123456789 959 (67%89:;<&."670=>?=@?AAA?=BC>' D()*"+"E>E@AAAEB &E>E@ F=>1E@EG F=@1'''1 EBC>EBF=BC>1 H8 # I!/' 123456789 9J9 ()*"+"2342 !0K (01+"!-%# I!/' 895 LM4NOP234567PQNR7S 1234567895989 (T .2!U %2-(+" V " # TE E>E@AAAEB1 # )2([\ >E@1 BC@ ] VBC>EB1TE V BE>W X&0YZ%" @B ' V @EG1'''1TE TE 12345678959 9 (=?^?_."67 I0'D()*" E`ab &E`F=1abF^1TcF_1(!#T?c d0Y .%!U"/ E`?ab1 H8 #e fDg "h!/I!/' ifD U !/I!/' 1234567895959D()*" E`ab &/ E` 7!j &.gE`k`akabkbE (01 H8 # U I !/' 0 1234567 1819 1 1  81  !"#$%&'()&*+,-., $/0&1&2"&3/&*+,&$ 4!(567859785:785;785<=785<<785<>7? @*+,"A&B",+C&DE!80 F,G1" B(G-HIGJ KL"M&NO&P3&2AGCK!&?Q04$&*A,&R"8&R"G-S,&*T U"C&V(W M&%X8&R"G-S,&*T U"C&V(W ,+Y&%X8G1"Z["+[8??? \B&B",#$&DE!?@*+,-., $/8&B&2"1(K$&+ #] ,&*J^&*J8&P3&^&*J&*+,&B",#$&DE! 04_ '(B G% F,G1"GCK!& 0&*_? 7`a bcdefghcij5klmcn356 oghcij57`a`a`poghcij5cqr 6hjmscth5tnu vwxyz{|}~€‚ƒ€ „ ~…x†‡€ˆ~‰wŠ†‡‹Œ~€‡‚Ž‹x‹wx~†‡ ‘’„“”z„•{„•|„ –~‹—‹~‚ƒ˜™ oghcij57`a`7`poghcij5scth5tncš56›œjcu vwxz{|ž~€‡‚Ž‹Ÿw †‡~¡¢ž£¤¥¤¦ž‹Ž‹§¨©ª†‡™«€‚ƒ€ „ ~…x†‡€ˆ~‰wŠ†‡‹Œ~€‡‚Ž‹x‹wx¬’„“”£z„•¥{„•¦|„ –~‹—‹~‚ƒ˜™ oghcij57`a`­`vwx~®¨‚¯†°˜z{|±}~€ ‚ƒ€ „ ~…x†‡Ÿw †‡ ‡‚†x‹wx~†‡¬’„“”z„•{„•|„•±„ –~‹—‹~‚ƒ˜™ 01 234567896 6 73 66773693 69!"6#696 3!$ 63%&'()*+,-./)-01+,-23$ )*+, -./)4567+689 :;676<6= 696 3!>$?3@(6<6= A BCDE& 6 '> F F F F F F CD GDE GEC HIJ@C G@D G@E K :;67L833M696 3!>$?3@(6<6= A BCDE&N (3 6OPQ696 3!&6 '> NCFGNDFGNEFHIN@FG@CFG@DFG@EF :;67L833M6963%>$?3@ ( 6<6= A 63% CDER&N (3 6OPQ6963%&6 '> NCFGNDFGNEFGNRFHSN@FG@CFG@DFG@EFG@RF 296 3!$ 63%&' 63 $?3!6T77U6V7!W3%6 <3(X6Y3453Z6+59[#77\ &!7]!#7$ !6T77U6W3%6 P67 73%69!369! =P9 ^_`abcdefgfhfij6X6Y3 N 7k-lm+n3-0Z+,BCDEolp.6qrstutv wx+wyz-w{l.Z|+,)}).-~N X+)})Xy€+,-.+,DEtECtCD‚ ƒ„…†3‡ˆ-0‰X6Y3 N ŠƒZ).Z-‹+,sFGuFGvFXŒ-))-6Yr‚Žp.6qr X6Y3+{w{o,16w{3 L8 938)‘ƒBCDE‚ 7„Žp.6qr’“t”“t•“wx+wyz-w{.†+.).6r‡r*+,,–))‘ƒ-0—+)}) )Œ+.DEtECtCDo)./+,36+.0n+,w{-01+,-23)‘ƒB’“”“•“‚ )„…†3-ƒ3,6}))–-‹+,7†+.˜.y™+,)}))Œ+.XŒ-))-6Yro76-0n+, )})Xš+.)‘ƒ+–wx+wyz--.r›))}))Œ+.)‘ƒBCDE‚ œ =P( 6369!66"&(3žŸ 43 L8 938A 6 3%9 00 123456789 9 9  !"# $ % &'($)*+,*-,*.,*/ 010%203'$45$6 758 9$:!"#& "#& !#& !";<8=+ >=?@AB&=- >=?CAB& =.>=?C@B D3=/>=?C@A; EF$$GHI)J$K $LM *+ > *- > *. > */ =+ =- =. =/ N($)3J03OD3P03QRSTUVTWRXV !"#; YEF$$G*+-Z*--Z*.-Z*/-I[)'$ 03 \]] !"#; EF$$GO03P^O+O-O.O/&_ O+&O-&O.D3O/010%203$`$$7)D)a_Ob58 !"#& "#& !# D3 !"; Ec`_dY`$9$%e5I$I[)&Y7G 5f$_010%2$)g58 !"#; 123456789 9h9c`  $)g9$1g) i$$j$D 5f$03$^5%kD)a_ $I6 758I[I; 898 lm4nop234567pqnr7s 12345678989 9  YK'tG? !"&'($)*,u,v 010%203'$45$6 75%k$:!"," , ! D3 w>!"&x>" &y> !;c`Dzj i${ E|)$~}Z€Z‚ I[); E|)$*uvI[I; E|)$}+~Z+€Z+‚ I[); 01 23456789 9 9 23456785 47  ! "#$%&'( )*+*, -. -/012 3#$*$"*"# 4156)+, '37(18 23456789 9 9  ! "#$%& '( : ; < 6"#$ 4=> ?@6)+, '37'3%<'A)*+*, -. -/0-B&C151DA@: ?6"M#M$M'3 7'38 PQRSTSUVSWXYZW[\Z]W^Y_`aZRbcZdefghi^jkZlS`mZRZdno^mp qO-Ir5sgdXW^tRSYj"#$]jYjbSQtu*v*wexZenyWZztW[\Z jYjj{Zd#$*$"*"#|gYjbn}ZRWd~ZR"u*#v iV$w bZR€m‚dS iVjdƒ‚dS "w #u $v w#„u$„v" …†„ 23456789 9 ‡ 6"#$%"ˆ-B2'(<‰ŠK‹"#$Œ 5BD;<9?@;<9?A;B 8CD 9EFGHI6JKLJGGF MN&?>OP<$"(*/$"Q $01R#S*T8#TU#T$V.T$WX/YT8VT**#Z[Z\*.T ](#*/$$"1XT,^_"/*.1` &a*"6$"8N$0*.b*T&0# Zc$0Zd$0&a* 8/e#'f*"7*<"g$0"e$ '#h$]#7?6@622%3634732897287 3473 %)A7 3634732897287 26< > 96)! B C D652>7?6@622 E 326< > !F)5 GHIHI JKLMNOPQLRSTUVWLXYTZ [\]^_`aGHIHIHbcdefgehiedjkileminopqgrsdjtinoeuinvwidjtin sxdehieyuminoetdjz{o|ftoetd}in~gid€oeofefgehiedjkii‚ƒ q„do…oq„g† [\]^_`aGHIH‡Hbcdefgehiedjkileminopqgrsdjtinoeuinvwidjtin sxddfs ngˆooetdjz{o|ftoetd}in~gid€oeofefgehiedjkii‚ƒ q„do…oq„g† [\]^_`aGHIHGH‰hs qx~‚go„ieofehieyuminieŠie‹doeŒfefg ehiedjkileminopqgrsdjtinoeuinŽizdopvˆil€ie0oetdjz{o† [\]^_`aGHIH‘H‰hsqx~‚go„ieofdfsngˆoq’uieŠie‹doeŒfefg ehiedjkileminopqgrsdjtinoeuinŽizdopvˆil€ie0oetdjz{o† [\]^_`aGHIH“H”•ƒqcdvfehiedjkileminopqgrsdjtinoeuinvwi djtinsxdehieyumin|ftoetd}in~gid€oeofoe–inq„do…oq„g† [\]^_`aGHIH—H”•ƒqcdvfehiedjkileminopqgrsdjtinoeuinvwi djtinsxddfsngˆoq’u|ftoetd}in~gid€oeofoe–inq„do…oq„g† ˜™eši›œdž> 34732897?6@622Ÿ3A7 $3CB C D652>7 ?6@622!E%26< > !F)5 01 23435 6789 8 9 23433 !"#$%&'$()'&'*+,&-&'.&'/0$'1)2 ) B '&'034&5',&-$6#7 038&-$'+&-$629&5:&';<&;=>02?&-@A C *"CD 2343E3 !"#$%&'$()0)-#9$F+&'.&'/0$'1)2) '&'034&5',&-$6#7038&-$'+&-$629&5:&';<&;=>02?&-CAG*" HD 2343I3 !"#$%&'$()'&'*+,&-&'.&'/0$'1)J'&' 034&K&*L5',&-$6#7038&-$'+&-D 23434M3NOPQ0')#'&'034&5',&-$6#7038&-$'+&-2R& 038&- 0'&'$'S&'T0U)8$'80V&-!#W&0:$'$()$'X&-%0$Y$%#D 235 Z[Z\]^_^^`Za^bc defghijkeljmklnloplnqorljmstfluivwniejmxfyfz{ivhfyfji|} f~fefz{i€slno‚looƒflosfo}vi„…i†lj‡foo‚loqoˆln„z‰…hif{lo„ Š‹zknufoŒjo|j‡fovjjo|„ŽŽŽdefghijkelzsfzwfqqorllhŒfu glfo‘j’oef„j‚“”•“fuloiw}lo‘j–‡jlo‘j—gkloi˜}zi|“jmkln“™j qoˆln–ok™fo‚lojmkln“™jqoˆln„vjjo|jmkln’ošlnnil—jo›“œl “‰jŠ‹j‡lofo‘jo‚looƒflhkzuŽ€h“ž}•lvtighijkelfyfjmxo‚lo oƒfjŸoqjošlnž}fefghijkelŠ}Ž 23534 6789 8 ¡¢8£¤ 23534338&- 0¥&¦-#9$F+§0)9&'!/+0/0$¨$9$03+&#7$()$9$$%&'*"=©&-$'ª8D«6&'#F+&'/02)8&'#R+#7=>$ 9&'!/+&?03R& 0=©&-034&¬ 01 23456789  !" #$%&'() *+, +-# ./ +%#+0#$%1+0, #$%2/3 4/5+ 6 #7+8+9 /:&; 23456789 9 <  ", 6 8= 6 #7+ 8+9 /:>?@)A +  BC # ",89 6 #7 +8+9 /:DEE@ /5+ BFGHI$6F ,, +-#8+JE?@ /K / BF  L4 BF, / 4+-,8+M N 9+G 23456789 O P Q 6 /6  ) R + :&SPTU(G 23456789 V W ) P Q+=QK+C 7!#$ /+X C 7 Y+ 6 /6 ) R+ :&SPTUZG 23456789 [ W6!" * .=R8+ \/+A9 C +] 6 Q^ _ G 9 `abcdefgbhijekcljm 23456789 n ++=opq  =+= * /5+ B+0 # L4ropq ! !"9 s#. =tu++0 X tovpvq -#/: #GW6!" * .=+= \/+A9  w= %G 23456789 x W6+=3N+0#4C Y= +B +F !!! +-++ 9/5+ +F ,, 0 RA+=y$z,8+M /:JG 01 23456789 !"#$%#&%'''%#( )* +,-./0.12- ,34"56 78 )9:; .<-1.#=>#?#@ AB%C%D0E /8.-3FG 8 )97A; .1 .<-63 23456789 HI FG7A; .8. )/0--. J-8.A.8.K7; ).8.L/0.11. !3 23456789 HH MN GG.OP Q .1R5 S..T. - .AJ9)S.<-Q )* +,UQ.V-S; E .1 J-EW+X )*. )2.<-13 01 2345678 9  ! "#$ % " & ' ( )*+, -. /01 2+$ 3"  4 56%7 85 9  + 85 % ! "#" : .; + 8< =:>: ! "#& ' ?@*4 AB C ) DE+F  G HG ' IG :/2' *?F + $ ;G& ' 3 " ' *?F  C : $ . D ! "#& '4 A G $ +J ) D K: ! "#& ' L:L@ $ . "  K : F 4ME    9  " / F : N ; OD PQ =:>:" /F : N ;PR4 MEL@ STLH *"% 0*T K:D G4
- Xem thêm -