Tài liệu Một cách dạy bài “ca huế trên sông hương’’

  • Số trang: 10 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

MỘT CÁCH DẠY BÀI “CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG’’ Lý DO CHäN §Ò TµI: “Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng’’ lµ mét v¨n b¶n nhËt dông giµu søc biÓu c¶m ®îc chän ®a vµo ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n bËc THCS. Ngêi ®äc dï cha mét lÇn ®Õn HuÕ ,cha tõng ®îc nghe ca HuÕ trªn s«ng H¬ng ,vËy mµ qua ng«n ng÷ miªu t¶ cô thÓ,giµu c¶m xóc cña t¸c gi¶,bçng c¶m thÊy m×nh nh mét du kh¸ch ®ang ngåi trong mét con thuyÒn rång trªn dßng H¬ng th¬ méng vµo mét ®ªm tr¨ng s¸ng,t©m hån b©ng khu©ng xao xuyÕn l¾ng nghe lêi ca tiÕng nh¹c du d¬ng hoµ trong tiÕng chu«ng chïa Thiªn Mô ng©n xa.Nhµ b¸o Hµ ¸nh Minh,qua t¸c phÈm nµy ,®· võa giíi thiÖu ®îc vÎ ®Ñp ®éc ®¸o cña ca HuÕ ,võa thæi vµo lßng ngêi ®äc niÒm khao kh¸t ®îc thëng thøc nÐt sinh ho¹t v¨n ho¸ tao nh· ,®Çy søc quyÕn rò nµy cña xø HuÕ. Thµnh c«ng cña t¸c phÈm lµ vËy ,nhng c¸i khã cña ngêi d¹y v¨n lµ chän con ®êng nµo ®Ó gióp häc sinh tiÕp nhËn t¸c phÈm mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt,tõ ®ã båi ®¾p nh÷ng gi¸ trÞ Ch©n-ThiÖn –MÜ trong t©m hån c¸c em.§ã lµ niÒm day døt,tr¨n trë cña nh÷ng gi¸o viªn d¹y v¨n yªu nghÒ .ViÖc chän con ®êng Êy l¹i cµng khã h¬n khi hiÖn nay yªu cÇu ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc Ng÷ v¨n ®ang ®Æt ra cÊp thiÕt ,khi nhiÒu häc sinh (vµ tõ kh«ng Ýt phô huynh ) kh«ng cßn muèn chän v¨n ch¬ng lµm sù häc. Lµ mét v¨n b¶n nhËt dông,viÖc khai th¸c “Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng’’cã c¸i khã riªng,bëi nÕu thiªn vÒ néi dung tÝnh chÊt nhËt dông th× bµi d¹y sÏ rÊt kh« khan,häc sinh sÏ kh«ng høng thó häc tËp;cßn nÕu thiªn vÒ c¶m thô v¨n häc(bµi v¨n nµy cã hÖ thèng ng«n tõ rÊt ®Ñp) th× dÔ quªn ®Æc trng v¨n b¶n.L¹i n÷a,ca HuÕ lµ mét sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian ,khi d¹y bµi nµy nhÊt thiÕt kh«ng thÓ t¸ch rêi nã khái tÝnh chÊt f«lklo. Tõ nh÷ng b¨n kho¨n ®ã,t«i ®· ®i dù giê tham kh¶o bµi d¹y nµy cña nhiÒu ®ång nghiÖp,l¾ng nghe sù gãp ý bæ sung cña tæ chuyªn m«n trong trêng vÒ chÝnh bµi d¹y cña t«i,t«i ®· rót ra mét c¸ch khai th¸c bµi “Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng’’nh sau, xin m¹nh d¹n tr×nh bµy víi c¸c ®ång nghiÖp ,rÊt mong ®îc c¸c ®ång chÝ ®äc vµ ®ãng gãp ý kiÕn . Néi dung ®Ò tµi A.Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n ®Æt ra : 1.T¹o dùng khung c¶nh nghe ca HuÕ: V× sao trong thiÕt kÕ nµy t«i ®Æt ra vÊn ®Ò trªn?Bëi hÇu hÕt häc sinh cha ®îc ®Æt ch©n ®Õn HuÕ.C¸c em sÏ rÊt h¸o høc häc v¨n b¶n nµy ,®ång nghÜa víi viÖc kh¸m ph¸ mét miÒn ®Êt míi víi nh÷ng ®iÒu k× diÖu®ang chê ®îi chóng nÕu chóng ta t¹o ®îc mét t©m thÕ nhËp cuéc cho häc sinh. T«i thùc hiÖn c«ng viÖc nµy ngay tõ kh©u hái bµi cò vµ giíi thiÖu bµi míi.§Æc biÖt trong qu¸ tr×nh cïng häc sinh khai th¸c t¸c phÈm trªn líp,t«i ®i s©u vµo viÖc t¸i hiÖn kh«ng gian thëng thøc caHuÕ c¶ bªn ngoµi (dßng s«ng H¬ng-dßng s«ng tr¨ng) vµ bªn trong(con thuyÒn rång,c¸ch bè trÝ dµn nh¹c trong khoang thuyÒn,h×nh ¶nh c¸c ca c«ng-ngêi biÓu diÔn vµ ngêi thëng thøc cËn kÒ bªn nhau),tõ ®ã häc sinh cø tù nhiªn bÞ l«i vµo cuéc ,võa c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp xø HuÕ,võa hiÓu h¬n vÒ gi¸ trÞ cña c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ s©u ®Ëm t×nh ngêi. 2.Ph¸t huy sù s¸ng t¹o cña häc sinh : §©y lµ vÊn ®Ò cèt yÕu cña viÖc d¹y vµ häc ng÷ v¨n hiÖn nay,lµ linh hån cña viÖc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc mµ bÊt cø gi¸o viªn nµo còng phÈi quan t©m.Nhng ph¸t huy sù s¸ng t¹o cña c¸c em nh thÕ nµo l¹i còng lµ mét viÖc ®¸ng ph¶i bµn cho tõng tiÕt häc.T«i quan niÖm rÇng ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ng÷ v¨n vÉn rÊt cÇn t«n träng nh÷ng gi¸ trÞ v¨n ch¬ng truyÒn thèng,nghÜa lµ giê d¹y ph¶i giµu c¶m xóc,®Ó v¨n häc vÉn lµ con ®êng tõ tr¸i tim ®Õn víi tr¸i tim ,råi tõ nh÷ng rung c¶m thÈm mÜ Êy t¸c ®éng ®Õn lÝ trÝ con ngêi.Cô thÓ víi bµi ‘’Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng’’t«i vËn dông ph¸t huy sù s¸ng t¹o cña häc sinh trªn hai ph¬ng diÖn : a.VËn dông kiÕn thøc ®êi sèng cña häc sinh ®Ó c¸c em tù c¶m nhËn vÎ ®Ñp thiªn nhiªn vµ ®êi sèng tinh thÇn cña con ngêi xø HuÕ(qua hÖ thèng c©u hái gîi dÉn cña gi¸o viªn vµ bµi tËp th¶o luËn nhãm). b.Ph¸t huy n¨ng lùc c¶m thô v¨n häc cña häc sinh qua viÖc yªu cÇu c¸c em nªu c¶m nhËn vÒ mét vµi ®o¹n v¨n giµu h×nh ¶nh,c¶m xóc trong bµi. 3.Lêi b×nh cña gi¸o viªn vÒ nh÷ng v¸n ®Ò cÇn kh¾c s©u trong t¸c phÈm. ThiÕt nghÜ,khai th¸c mét t¸c phÈm v¨n ch¬ng mµ bá qua yÕu tè nµy th× xem nh ®· d¹y sai ®Æc trng v¨n häc.VËn dông tèt lêi b×nh trong ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc ng÷ v¨n lµ mét sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn gi÷a gi¸ trÞ truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i.TÊt nhiªn nh÷ng ®iÒu trªn ®©y cÇn ph¶i ®îc vËn dông mét c¸ch linh ho¹t vµ s¸ng t¹o. B.ThiÕt kÕ bµi d¹y “ CA HU£ TR£N S¤NG H¦¥NG’’ I.Môc tiªu bµi häc: Gióp häc sinh thÊy ®îc vÎ ®Ñp cña mét sinh ho¹t v¨n ho¸ ë cè ®« HuÕ, mét vïng d©n ca víi nh÷ng con ngêi rÊt ®çi tµi hoa. Båi dìng n¨ng lùc c¶m thô v¨n häc cho häc sinh,båi dìng t©m hån yªu mÕn,n©ng niu,tr©n träng vµ gi÷ g×n vèn v¨n ho¸ giµu b¶n s¾c d©n téc cho c¸c em . II.ChuÈn bÞ: 1.Tranh ¶nh vÒ thiªn nhiªn xø HuÕ(s«ng H¬ng,thuyÒn rång). 2.B¨ng ,®Üa vÒ c¸c lµn ®iÖu ca HuÕ. 3.HÖ thèng b¶ng phô(do cha cã m¸y chiÕu)ghi s½n mét sè d÷ liÖu cÇn thiÕt trong bµi d¹y. III.Néi dung bµi d¹y: *KiÓm tra bµi cò: Trong ch¬ng tr×nh ng÷ v¨n 7,c¸c em ®· ®îc häc nhiÒu bµi ca dao vÒ t×nh yªu quª h¬ng ®Êt níc.Em h·y ®äc thuéc lßng bµi ca dao vÒ xø HuÕ mµ em ®· häc,nªu c¶m nhËn cña em vÒ bµi ca dao ®ã. *Giíi thiÖu bµi míi: Con ®êng vµo xø HuÕ mÒm m¹i ,®Ñp nh mét bøc tranh s¬n thuû h÷u t×nh,cã non xanh níc biÕc víi lêi mêi gäi thiÕt tha “Ai v« x÷ HuÕ th× v«”.H¼n sau lêi mßi gäi Êy cã c¶ niÒm tù hµo cña ngêi d©n xø HuÕ vÒ vÎ ®Ñp quª h¬ng m×nh.Lêi mêi gäi nh th«i thóc giôc gi· ta cïng du hµnh vµo xø HuÕ,kh¸m ph¸ vÎ ®Ñp chèn cè ®«.H«m nay,c« trß chóng ta sÏ ,b»ng con tµu ng«n ng÷ cña nhµ b¸o Hµ ¸nh Minh-hµnh tr×nh vµo xø HuÕ,cïng nghe ca HuÕ trªn s«ng H¬ng,mét nÐt ®Ñp v¨n ho¸ ®éc ®¸o cña xø së nµy. Bµi míi C©u hái (cho ho¹t ®éng d¹y) Híng dÉn ®äc :râ rµng m¹ch l¹c,chó ý chËm r·i ®Ó cïng t¸c gi¶ kh¸m ph¸ vÎ ®Ñp chèn cè ®«. §Þnh híng tr¶ lêi (cho ho¹t ®éng häc) I.§äc-T×m hiÓu chung : 1.§äc:Gi¸o viªn ®äc mÉu,sau ®ã gäi hai häc sinh ®äc råi cho mét vµi häc sinh nhËn xÐt c¸ch ®äc cña b¹n. 2.ThÓ lo¹i :Bót kÝ(ghi chÐp mét Qua viÖc ®äc v¨n b¶n em thÊy bµi Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng ®îc viÕt b»ng thÓ nÐt sinh ho¹t cña con ngêi xø HuÕ lo¹i nµo? mµ nhµ v¨n ®· t×m hiÓu nghiªn cøu, ®ång thêi ghi l¹i nh÷ng c¶m nghÜ cña m×nh. Nhµ b¸o Hµ ¸nh Minh ®Ò cËp ®Õn néi *Néi dung:Bµn vÒ vÊn ®Ò mang tÝnh dung g× qua v¨n b¶n nµy? thêi sù :b¶o tån v¨n ho¸ d©n téc §ã cã ph¶i lµ v¨n b¶n nhËt dông ? trong thêi k× héi nhËp thÕ giíi (v¨n b¶n nhËt dông) 3.Gi¶i thÝch tõ khã: H·y gi¶i thÝch c¸c tõ khã sau: -Ca HuÕ -L÷ kh¸ch -Bµi chßi ,bµi tiÖm.nµng vung... Theo dßng ghi chÐp cña t¸c gi¶,cã thÓ chia bè côc v¨n b¶n lµm mÊy phÇn? Häc sinh gi¶i thÝch 4.Bè côc: a.Tõ ®Çu ®Õn “LÝ hoµi nam,lÝ hoµi xu©n’’:nh÷ng ®iÖu hß xø HuÕ b.Cßn l¹i:NÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ trªn s«ng H¬ng II.T×m hiÓu chi tiÕt v¨n b¶n: §äc c©u v¨n ®Çu v¨n b¶n em cã nhËn 1.Nh÷ng ®iÖu hß xø HuÕ: xÐt g× vÒ vai trß cña c¸c ®iÖu hß trong C¸c ®iÖu hß ®· trë thµnh ®êi sèng cuéc sèng con ngêi xø HuÕ? tinh thÇn kh«ng thÓ thiÕu cña con ngêi xø HuÕ.(Hß khi ®¸nh c¸ , cÊy cµy ,gÆt h¸i...) T¸c gi¶ ®· giíi thiÖu cho chóng ta HuÕ cã nh÷ng ®iÖu hß nµo ?Vµ ®Æc ®iÎm C¸c ®iÖu hß :(häc sinh t×m ®äc ®o¹n v¨n giíi thiÖu c¸c ®iÖu hß xø c¸c ®iÑu hß Êy ra sao ? HuÕ,gi¸o viªn dïng m¸y chiÕu giíi thiÖu ®o¹n v¨n, hoÆc b¶ng phô.) T¸c gi¶ ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt LiÖt kª,cho thÊy xø HuÕ cã nhiÒu nµo ë ®©y ?Nªu t¸c dông cña biÖn ph¸p ®iÖu hß kh¸c nhau,rÊt phong phó. nghÖ thuËt Êy. Mçi ®iÖu hß mang mét vÎ ®Ñp riªng,biÓu hiÖn mét cung bËc ,s¾c th¸i t×nh c¶m kh¸c nhau. T¸c gi¶ nhËn ®Þnh kh¸i qu¸t nh thÕ nµo Mçi c©u hß HuÕ ®Òu göi g¾ m mét vÒ s¾c th¸i t×nh c¶m c¸c ®iÖu hß xø HuÕ? ý t×nh trän vÑn...ThÓ hiÖn nçi lßng khao kh¸t,nçi mong chê hoµi väng thiÕt tha... Gi¸o viªn b×nh:c¸c ®iÖu hß xø HuÕ cho thÊy ngêi huÕ tinh tÕ,giµu c¶m xóc ®êi sèng néi t©m phong phó. *S¬ kÕt ý :qua phÇn ®Çu v¨n b¶n, víi sù am hiÓu s©u réng vÒ xø HuÕ t¸c gi¶ gióp ta hiÓu :hß HuÕ ®· trë thµnh nÐt v¨n ho¸ thêng nhËt vµ lµ n¬i göi g¾m t©m hån cña con ngêi xø HuÕ. II.NÐt ®Æc s¾c cña ca HuÕ trªn sång Khung c¶nh lµm nÒn cho ®ªm ca HuÕ H¬ng trªn s«ng H¬ng hiÖn lªn qua ngßi bót *Kh«ng gian thëng thøc: t¸c gi¶ nh thÕ nµo? NhËn xÐt vÒ c¸ch ®Æt c©u vµ nghÖ thuËt -§ªm.Thµnh phè lªn ®Ìn nh sao miªu t¶ cña t¸c gi¶ trong ®o¹n v¨n ?Qua sa.Mµn s¬ng dµy dÇn lªn... ®ã em h×nh dung kh«ng gian ca HuÕ sö dông c©u ®Æc biÖt,phÐp so nh thÕ nµo ? s¸nh lµm næi bËt kh«ng gian réng lín víi ¸nh s¸ng rùc rì,mµn s¬ng mê ¶o nh tiªn c¶nh. Kh«ng gian Êy ®· t¸c ®éng nh thÕ nµo tíi t©m hån ngêi l÷ kh¸ch ®Õn nghe ca -T«i nh ngêi l÷ kh¸ch víi hån HuÕ? th¬ lai l¸ng,t×nh ngêi nång hËu B×nh:Kh«ng gian ÊykhiÕn ngêi l÷ bíc xuèng mét con thuyÒn rång kh¸ch còng mang trong m×nh t©m hån thi sÜ,rò bá bôi trÇn ®Ó nghe caHuÕ. §· cã sù hoµ ®iÖu gi÷a t©m hån con ngêi víi thiªn nhiªn. T¹i sao khi bíc ch©n tíi ®©y,t¸c gi¶ cã c¶m nhËn con thuyÒn nµy xa kia chØ Bëi ®©y lµ con thuyÒn rång,linh vËt dµnh cho vua chóa ? cña d©n téc ViÖt Nam,ngµy xa chØ vua míi ®îc ngù. Em cã nhËn xÐt chung g× vÒ kh«ng gian Kh«ng gian ®Ëm s¾c v¨n ho¸ ViÖt thëng thøc ca HuÕ? Nam,sang träng,thiªng liªng,tao nh·. *C¸ch thøc biÓu diÔn: Dµn nh¹c gåm nh÷ng nh¹c cô nµo? -Dµn nh¹c:§µn sanh,®µn bÇu... C¸c ca c«ng trang phôc ra sao? -Ca c«ng:Nam ¸o dµi the,quÇn Em cã nhËn xÐt g× vÒ h×nh ¶nh trªn? thông,kh¨n xÕp;n÷ ¸o dµi,kh¨n ®ãng duyªn d¸ng...TÊt c¶ ®Òu to¸t lªnvÎ ®Ñp v¨n ho¸ ViÖt Nam thuÇn khiÕt,kh«ng hÒ lai c¨ng,pha t¹p mµ vÉn sang träng,thanh lÞch,nÒn n·. Em h×nh dung sù chuÈn bÞ cho ®ªm diÔn Sù chuÈn bÞ kÜ cµng,chu ®¸o ,c«ng nh thÕ nµo? phu. Nh÷ng ngãn ®µn cña c¸c ca c«ng ®îc -Ngãn ®µn:linh ho¹t,trau chuèt , miªu t¶ nh thÕ nµo? tµi hoa(nhÊn,mæ,vç,v·,ngãn day Tõ ngãn ®µn Êy,hä ®· t¹o nªn ©m thanh ...) ®ªm caHuÕ trªn s«ng H¬ng nh thÕ -(Gi¸o viªn treo b¶ng phô ghi ®o¹n nµo? v¨n t¶ ©m thanh ca HuÕ ,häc sinh theo dâi.) Nªu c¶m nhËn cña em vÒ ©m thanh ca Ta nh nghe b¶n nh¹c b»ng ng«n HuÕ trªn s«ng H¬ng qua ng«n ng÷ ng÷ víi rÊt nhiÒu cung bËc uyÓn miªu t¶ cña t¸c gi¶. chuyÓn,thiÕt tha. Gi¸o viªn b×nh :ë ®©y cã sù hoµ hîp tuyÖt diÖu gi÷a b¶n nh¹c vµ lêi ca,c¶ hai cïng d×u dÆt dùa vµo nhau,n©ng ®ì gi¸ trÞ cña nhau ®¹t ®Õn tr×nh ®é nghÖ thuËt ®iªu luyÖn.§iÒu k× diÖu lµ tõ nh÷ng nh¹c cô ViÖt Nam thuÇn khiÕt,qua tµi nghÖ cña c¸c nh¹c c«ng ,ca nhi ®· lµm nªn mét thø ©m nh¹c diÖu k×,cã mét kh«ng hai trªn thÕ giíi lµm xao xuyÕn lay ®éng lßng ngêi.¢m thanh Êy lµm nªn linh hån ®ªm ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. Bµi tËp th¶o luËn nhãm :Gi¸o viªn ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh th¶o luËn nhãm víi yªu cÇu : - Khi viÕt vÒ ca HuÕ,t¸c gi¶ ®an xen nhiÒu ®oan v¨n miªu t¶ dßng s«ng H¬hg-dßng s«ng tr¨ng.H·y t×m c¸c ®o¹n v¨n ®ã trong t¸c phÈm vµ th¶o luËn vÒ gi¸ trÞ cña chóng trong bµi v¨n.Cö ®¹i diÖn nhãm tr¶ lêi sau khi th¶o luËn.Thêi gian chuÈn bÞ lµ 5 phót . Híng tr¶ lêi :§ã lµ c¸c ®o¹n v¨n t¶ c¶nh s«ng H¬ng ®ªm tr¨ng theo tr×nh tù thêi gian : -Tr¨ng lªn,dßng s«ng tr¨ng gîn sãng.Con thuyÒn bång bÒnh...TÊt c¶ ®ang yªn tÜnh,n«n nao chê nghe ca HuÕ. -§ªm ®· vÒ khuya .Xa xa bê bªn kia Thiªn Mô hiÖn ra mê ¶o,Ngän th¸p Phíc Duyªn d¸t ¸nh tr¨ng vµng...§ªm huyÒn ¶o,tr¸ng lÖ,c¶ kh«ng gian trµn ngËp ©m thanh du d¬ng vµ ¸nh s¸ng thanh khiÕt nh chèn thÇn tiªn. C¸c ®o¹n v¨n trªn t¸i hiÖn vÎ ®Ñp huyÒn ¶o ,th¬ méng cña ®ªm tr¨ng,n©ng cao gi¸ trÞ ca HuÕ trªn s«ng H¬ng. *Céi nguån ca HuÕ : Ca HuÕ cã céi nguån nh thÕ nµo ? Ca HuÕ b¾t nguån tõ hai dßng nh¹c T¹i sao nãi :ca HuÕ võa s«i næi,vui dßng nh¹c d©n gian vµ dßng nh¹c t¬i võa trang träng,uy nghi? cung ®×nh.NÕu nh¹c d©n gian g¾n víi cuéc sèng lao ®éng nªn mang t©m hån ch©n chÊt,méc m¹c,l¹c quan cña ngêi d©n th× nh¹c cung ®×nh l¹i ph¶n ¸nh vÎ uy nghi,trang träng mang cèt c¸ch cña mét quèc gia ngang hµng víi c¸c cêng quèc trªn thÕ giíi. T¹i sao khi viÕt vÒ ca HuÕ,t¸c gi¶ l¹i liªn tëng tíi ngêi con g¸i HuÕ? - Cã lÏ ®ã lµ mèi quan hÖ k× diÖu gi÷a con ngêi vµ v¨n ho¸.V¨n ho¸ ph¶n ¸nh t©m hån con ngêi,cßn chÝnh con ngêi lµm nªn vÎ ®Ñp vµ b¶n s¾c v¨n ho¸ riªng cña xø së.Nh vËy ngêi con g¸i HuÕ mang vÎ ®Ñp vµ tinh hoa chèn cè ®«.:néi t©m phong phó,©m thÇm,kÝn ®¸o,s©u th¼m. III.Tæng kÕt: 1.Gi¸ trÞ néi dung:qua v¨n b¶n “Ca HuÕ trªn s«ng H¬ng’’,víi niÒm yªu mÕn thiÕt tha víi xø HuÕ,b»ng sù hiÓu biÕt s©u réng vÒ chèn cè ®«,t¸c gi¶ ®· giíi thiÖu,ca ngîi mét nÐt ®Ñp cña v¨n ho¸ d©n téc,gióp mäi ngêi cïng c¶m nhËn ®îc vÎ ®Ñp ®ã;båi ®¾p t×nh yªu mÕn víi xø HuÕ vµ quª h¬ng;nh¾c nhë ý thøc gi÷ g×n v¨n ho¸ d©n téc cña mçi con ngêi-®Æc biÖt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay,giai ®o¹n héi nhËp víi thÕ giíi,®Ó chóng ta cã thÓ yªn t©m “hoµ nhËp mµ kh«ng hoµ tan’’. 2.Gi¸ trÞ nghÖ thuËt:Lµ mét bµi kÝ sö dông ph¬ng thøc biÓu ®¹t miªu t¶ xen biÓu c¶m khiÕn néi dung nhËt dông kh«ng kh« khan ,tr¸i l¹i rÊt giµu c¶m xóc,dÔ ®i vµo lßng ngêi. IV.Bµi tËp cñng cè: Trong t¸c phÈm nµy ,nhµ b¸o Hµ ¸nh Minh cho r»ng: “Thó nghe ca HuÕ tao nh· vµ ®Çy søc quyÕn rò’’.Em cã ®ång ý nh vËy kh«ng ?V× sao? Híng tr¶ lêi:-Tao nh·:thanh cao,lÞch sù - Nghe ca HuÕ tao nh· vµ lÞch sù v×: + Kh«ng gian thëng thøc gi÷a chèn thiªn nhiªn ®Ñp,th¬ méng,huyÒn ¶o + C¸ch biÓu diÔn mang ®Ëm dÊu Ên b¶n s¾c v¨n ho¸ ViÖt Nam thuÇn khiÕt,ngêi biÓu diÔn vµ thëng thøc cËn kÒ bªn nhau gîi nhí nÐt sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian xa víi nh÷ng chiÕu chÌo s©n ®×nh say ®¾m lßng ngêi. + Lêi ca tiÕng nh¹c vang lªn tõ ca HuÕ lµ thø ©m thanh trang träng,Èn chøa nhiÒu cung bËc t×nh c¶m thiÕt tha cña con ngêi. TÊt c¶ hoµ hîp ®Õn tuyÖt diÖu nªn giµu søc quyÕn rò. C.Mét sè ý kiÕn rót ra tõ sau bµi d¹y: 1.Trong viÖc d¹y v¨n b¶n v¨n häc,cÇn chó ý lµm to¸t lªn hån v¨n ch¬ng cña t¸c phÈm,kh«ng nªn m¸y mãc ¸p dông ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc theo c¸ch hiÓu khiªn cìng r»ng ph¶i nhÊt nhÊt cã bµi tËp nhãm,ph¸t phiÕu häc tËp cho häc sinh.Bëi nÕu ¸p dông kh«ng khÐo, c«ng viÖc trªn sÏ g©y ra c¶m gi¸c bµi d¹y bÞ ®øt g·y,høng thó häc tËp cña häc sinh còng gi¶m sót. MÆt kh¸c ®©y l¹i lµ v¨n b¶n nhËt dông nªn cÇn chó ý chuyÓn t¶i th«ng tin mµ t¸c gi¶ göi g¾m qua v¨n b¶n tíi ngêi ®äc nãi chung vµ häc sinh nãi riªng : khªu gîi lßng yªu mÕn ca HuÕ,®ång nghÜa víi thæi vµo t©m hån c¸c em niÒm tù hµo vÒ c¸c gi¸ trÞ v¨n ho¸ tinh thÇn d©n téc. 2. ViÖc sö dông lêi b×nh trong d¹y Ng÷ v¨n lµ cÇn thiÕt nhng kh«ng ®îc l¹m dông,bëi cã thÓ sÏ lµm bµi d¹y lan man, xa träng t©m. 3. Nªn quan niÖm mét thø ®å dïng d¹y häc Ng÷ v¨n rÊt quan träng:®ã lµ ng«n ng÷ thuyÕt gi¶ng cña gi¸o viªn.Theo t«i,®©y lµ ph¬ng tiÖn d¹y häc mang tÝnh ®Æc thï,kh«ng thÓ thiÕu cña ngêi d¹y v¨n.Qu¶ thËt,víi nh÷ng gi¸o viªn giµu ng«n ng÷,biÕt sö dông nã lµm mét ph¬ng thøc chuyÓn t¶i hîp lý,bµi d¹y thêng dÔ ®i s©u vµo t©m hån häc sinh.Do ®ã mét vÊn ®Ò dÆt ra lµgi¸o viªn d¹y v¨n thêng xuyªn ph¶i cã ý thøc trau dåi ng«n ng÷.ThiÕt nghÜ,®ã còng lµ mét trong nh÷ng c¸ch ®æi míi phong ph¸p d¹y häc rÊt thiÕt thùc hiÖn nay./. Ngêi viÕt:Lª ThÞ Ph¬ng Minh. .
- Xem thêm -