Tài liệu Mon sinh vat 7

  • Số trang: 165 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 410 |
  • Lượt tải: 0
hungxuan387919

Tham gia: 19/01/2017

Mô tả:

Trêng THCS §Ò Th¸m Hä vµ tªn GV: NguyÔn ThÞ TuyÕt Ngµy so¹n: 09/9/2007 Ngµy d¹y: 12/9 d¹y:7A, ngµy 11/9 D¹y: 7B; ngµy 10/9 d¹y: 7C TiÕt 1 ThÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vµ phong phó I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - Häc sinh chøng minh ®îc sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt thÓ hiÖn ë sè loµi vµ m«i trêng sèng. * Kü n¨ng: Quan s¸t, so s¸nh, ho¹t ®éng nhãm. * Th¸i ®é: ý thøc häc tËp, yªu thÝch bé m«n. II. §å dïng vµ ph¬ng ph¸p: 1. §å dïng: GV: Tranh ¶nh, m«i trêng sèng cña ®éng vËt. HS: T×m hiÓm mét sè ®éng vËt ë ®Þa ph¬ng. 2. Ph¬ng ph¸p: Quan s¸t, hái ®¸p, gi¶ng gi¶i. III. C¸c bíc lªn líp: 1. æn ®Þnh: 1 phót 7A: 41 7B: 39 7C: 35 7D: 35 2. KiÓm tra bµi cò: 3 phót KiÓm tra: s¸ch, vë, ®å dïng häc tËp. 3. Bµi míi: THÕ giíi ®éng vËt ®a d¹ng vµ phong phó. * Më bµi: 1 phót KÓ tªn c¸c ®éng vËt cã ë ®Þa ph¬ng em. Sù ®a d¹ng vµ phong phó cña ®éng vËt ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? §ã lµ néi dung cña bµi. Ho¹t ®éng I: T×m hiÓu sù ®a d¹ng vÒ loµi vµ phong phó vÒ sè lîng c¸ thÓ. (18 phót)  Môc tiªu: Hs nªu ®îc sè loµi ®éng vËt, nhiÒu c¸ thÓ trong c¸c loµi. VD: D¹y vµ häc Néi dung bµi - Gv: Híng dÉn häc sinh quan s¸t h×nh 1.1-2 I. §a d¹ng loµi vµ phong phó - Hái: Sù ®a d¹ng vÒ loµi ®îc thÓ hiÖn nh thÕ nµo? vÒ sè lîng. - Hái: H·y kÓ tªn c¸c loµi ®éng vËt trong 1 mÎ líi - ThÕ giíi ®éng vËt rÊt ®a d¹ng ë biÓn, t¸t 1 ao c¸, chÆn 1 khóc suèi. vÒ loµi vµ phong phó vÒ sè lîng - Hái: Vµo ban ®ªm mïa hÌ, trªn 1 c¸nh ®ång cã c¸ thÓ trong loµi c¸c loµi ®éng vËt nµo ph¸t ra tiÕng kªu? - Hs: §äc th«ng tin SGK, quan s¸t h×nh, sù hiÓu biÕt trong thùc tÕ kÓ tªn ®îc 1 sè ®éng vËt. - Hái: Em cã nhËn xÐt g× vÒ sè lîng c¸ thÓ trong bÇy ong, bÇy kiÕn, bÇy mèi…. - Hs: Rót ra kÕt luËn vÒ sù ®a d¹ng cña ®éng vËt. - Gv: NhËn xÐt, bæ sung thªm 1 sè ®éng vËt con ngêi lai t¹o. Ho¹t ®éng II (17p): T×m hiÓu sù ®a d¹ng m«i trêng sèng: * Môc tiªu: Hs nªu tªn 1 sè loµi ®éng vËt thÝch nghi cao víi m«i trêng sèng phï hîp víi ®Æc ®iÓm c¬ thÓ. Néi dung bµi D¹y vµ häc - Gv: Híng dÉn Hs quan s¸t h×nh 1.4 vµ bµi tËp II. §a d¹ng vÒ m«i trêng trong s¸ch. sèng - Hs: Th¶o luËn lµm bµi tËp nªu ®Æc ®iÓm: - §éng vËt sèng ë kh¾p n¬i do chóng thÝch nghi víi mäi m«i + Díi níc: C¸, t«m, cua…. trêng sèng + Trªn c¹n: Gµ, voi, mÌo, chã…. + Díi níc + Trªn kh«ng: C¸c loµi chim. + Trªn c¹n - Hái: §Æc ®iÓm nµo gióp con chim c¸nh côt + Trªn kh«ng thÝch nghi víi khÝ hËu gi¸ l¹nh ë vïng cùc. * KÕt luËn SGK - Hái: Nguyªn nh©n nµo khiÕn ®éng vËt ë vïng nhiÖt ®íi ®a d¹ng vµ phong phó h¬n vïng «n ®íi vµ nam cùc. - Hái: §éng vËt níc ta cã ®a d¹ng vµ phong phó kh«ng? V× sao? - Gv: NhËn xÐt, bæ sung, hoµn thiÖn kiÕn thøc. - Hs: Rót ra sù ®a d¹ng vµ phong phó vÒ m«i trêng sèng cña ®éng vËt. - Gv: Bæ sung. - Hs: §äc kÕt luËn chung SGK. 4. KiÓm tra ®¸nh gi¸(4p) H·y ®¸nh dÊu x vµo c©u em cho lµ ®óng: 1. §éng vËt cã ë kh¾p mäi n¬i v×: a. Chóng cã kh¶ n¨ng thÝch nghi cao. b. Sù ph©n bè cã s½n tõ xa xa. c. Do con ngêi t¸c ®éng. 2. §éng vËt ®a d¹ng phung phó do: a. Sè c¸ thÓ nhiÒu. b. Sinh s¶n nhanh. c. Sè loµi nhiÒu. d. Sèng ë kh¾p mäi n¬i trªn tr¸i ®Êt. e. Con ngêi t¹o ra nhiÒu gièng míi. f. §éng vËt di c tõ c¸c n¬i xa ®Õn. 5. DÆn dß:(1p) - Häc bµi vµ hoµn thµnh c¸c c©u hái trong vë bµi tËp. - §äc kü bµi. - KÏ b¶ng 1 vµ 2 trang 9 vµ 11 SGK vµo vë. Trêng THCS §Ò Th¸m Hä vµ tªn GV: NguyÔn ThÞ TuyÕt TiÕt 2 Ngµy so¹n: 11/9/2007 Ngµy d¹y: 12/9 d¹y: 7C; Ngµy 14/9 d¹y: 7A, 15/9 d¹y 7B Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt - ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt - I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - Hs nªu ®îc ®Æc ®iÓm c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt ®îc ®éng vËt kh¸c thùc vËt. - Nªu ®îc ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt. - N¾m ®îc s¬ lîc ph©n chia giíi ®éng vËt. * Kü n¨ng: Quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp. * Th¸i ®é: ý thøc häc tËp, yªu thÝch bé m«n. II. §å dïng: - Gv: Tranh phãng to h×nh 2.1-2 SGK. - Hs: ¤n tËp phÇn ®éng vËt. III. C¸c bíc lªn líp: 1. æn ®Þnh(1p) 7A: 41 7B: 39 7C: 35 2. KiÓm tra bµi cò(5p) - H·y kÓ tªn c¸c ®éng vËt cã ë ®Þa ph¬ng, chóng cã ®a d¹ng vµ phong phó kh«ng? - Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ó ®éng vËt m·i m·i ®a d¹ng vµ phong phó? 3. Bµi míi: Ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt §Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt * Giíi thiÖu(1p): So s¸nh con gµ víi c¸i c©y ta thÊy chóng kh¸c nhau hoµn toµn. Song chóng ®Òu lµ c¬ thÓ sèng vËy ph©n biÖt chóng b»ng ®Æc ®iÓm nµo? §ã lµ néi dung cña bµi. Ho¹t ®éng I (13p): §Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt vµ ph©n biÖt ®éng vËt víi thùc vËt. Môc tiªu: Hs t×m ra ®îc ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a ®éng vËt vµ thùc vËt, rót ra ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt. Ph¬ng ph¸p: quan s¸t, hái ®¸p. Ho¹t ®éng cña thÇy - Cho Hs quan s¸t h×nh 2.1 vµ hoµn thµnh néi dung b¶ng 1 SGK. - KÏ b¶ng 1 vµo b¶ng phô ®Ó Hs ch÷a bµi tËp. - NhËn xÐt, th«ng b¸o kÕt qu¶ ®óng. - Hái: §éng vËt gièng thùc vËt ë ®iÓm nµo? - Cho Hs lµm bµi tËp trang 10. - Th«ng b¸o ®¸p ¸n 1,3,4. Ho¹t ®éng cña trß - Quan s¸t h×nh, ®äc th«ng tin, ghi nhí kiÕn thøc, trao ®æi nhãm, t×m c©u tr¶ lêi. - §¹i diÖn nhãm lªn b¶ng ghi kÕt qu¶. - Nhãm kh¸c bæ sung. - Hs ch÷a vµo bµi tËp. - Dùa vµo kÕt qu¶ cña b¶ng nªu ®îc: + Gièng: CÊu t¹o tõ tÕ bµo, lín lªn, sinh s¶n. + Kh¸c: Di chuyÓn, dÞ dìng, thÇn kinh, gi¸c quan, thµnh tÕ bµo. - Chän 3 ®Æc ®iÓm cña ®éng vËt - Rót ra kÕt luËn. Néi dung bµi I. §Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt 1. So s¸nh ®éng vËt víi thùc vËt - Gièng: + CÊu t¹o tÕ bµo +Lín lªn. + Sinh s¶n - Kh¸c: §éng vËt di chuyÓn, sèng dÞ dìng, cã thÇn kinh vµ c¸c gi¸c quan ph¸t triÓn. 2. §Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt 1,3,4 SGK Ho¹t ®éng II (10p): S¬ lîc ph©n chia giíi ®éng vËt Môc tiªu: Hs n¾m ®îc c¸c ngµnh ®éng vËt chÝnh sÏ häc trong ch¬ng tr×nh sinh häc 7. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Gv giíi thiÖu - Hs l¾ng nghe ghi nhí - Giíi ®éng vËt ®îc chia kiÕn thøc thµnh 20 ngµnh, thÓ hiÖn ë h×nh 2.2 SGK - Ch¬ng tr×nh sinh 7 chØ häc 8 ngµnh c¬ b¶n. Néi dung bµi häc II. S¬ lîc ph©n chia giíi ®éng vËt - Cã 8 ngµnh ®éng vËt + 7 ngµnh ®éng vËt kh«ng x¬ng sèng + 1 ngµnh ®éng vËt cã x¬ng sèng Ho¹t ®éng III(10p): T×m hiÓu vai trß cña ®éng vËt. Môc tiªu: Hs nªu ®îc lîi Ých vµ t¸c h¹i cña ®éng vËt. Ho¹t ®éng cña thÇy - Yªu cÇu häc sinh hoµn thµnh b¶ng 2 trang 11 - Gv: KÎ b¶ng 2 vµ ®o b¶ng phô. - Hái: §éng vËt cã vai trß g× trong ®êi sèng con ngêi. Ho¹t ®éng cña trß - C¸c nhãm trao ®æi hoµn thµnh néi dung b¶ng 2. - §¹i diÖn nhãm lªn ghi kÕt qu¶. - C¸c nhãm theo dâi nhËn xÐt nªu ®îc: - Cã lîi Ých nhiÒu mÆt. - T¸c h¹i ®èi víi con ngêi. Néi dung bµi häc III. Vai trß cña ®éng vËt - Néi dung b¶ng 2 trang 11 4. KiÓm tra ®¸nh gi¸ ( 3p) - Nªu c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt. - KÓ tªn c¸c ®éng vËt ë xung quanh em ë vµ chØ râ n¬i c tró cña chóng. - Nªu ý nghÜa cña ®éng vËt ®èi víi ®êi sèng con ngêi. 5. DÆn dß:(2p) Häc bµi theo c©u hái SGK. Hoµn thµnh c©u hái vµ bµi tËp trong vë bµi tËp. §äc môc: Em cã biÕt. T×m hiÓu ®êi sèng ®éng vËt xung quanh. Ng©m r¬m, cá kh« vµo b×nh níc tríc 05 ngµy. LÊy v¸ng níc ao, hå, rÔ bÌo NhËt B¶n. Trêng THCS §Ò Th¸m Hä vµ tªn GV: NguyÔn ThÞ TuyÕt Ngµy so¹n: 15/9/2007 KÕ ho¹ch ch¬ng I. Ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh. ( Thêi gian thùc hiÖn tõ ngµy: 19/9 ®Õn ngµy 26/9) Tæng sè tiÕt: 05 gåm 1 tiÕt thùc hµnh, 4 tiÕt lý thuyÕt. T Thêi gian thùc hiÖn: Tõ tuÇn 2 ®Õn gi÷a tuÇn 4. TuÇn II TuÇn III TuÇn IV TiÕt 3 TiÕt 4 TiÕt 5 TiÕt 6 TiÕt 7 Bµi: Thùc hµnh quan s¸t 1 sè ®éng vËt nguyªn sinh Bµi: Trïng Roi Bµi: Trïng biÕn h×nh vµ trïng giÇy Bµi: Trïng kiÕt lþ vµ trïng sèt rÐt. §Æc ®iÓm chung vµ vai trß thùc tiÔn cña ®éng vËt nguyªn sinh C¸c trang thiÕt bÞ d¹y cña ch¬ng. * Gv: - Tranh phãng to h×nh 3.1-3; 4.1-3; 5.1-3; 6.1-4; 7.1-2 SGK. - §å dïng: KÝnh hiÓn vi, v¸ng níc cã trïng roi. * Hs: C¸c ®éng vËt nguyªn sinh cã ë ®Þa ph¬ng. Yªu cÇu kiÕn thøc träng t©m cña ch¬ng. * KiÕn thøc: Bíc ®Çu c¸c em lµm quen víi mét ngµnh ®éng vËt cã cÊu t¹o vµ tæ chøc thÊp nhÊt. * Kü n¨ng: Quan s¸t vµ so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a ®éng vËt vµ thùc vËt. * Gi¸o dôc: Yªu m«n häc, b¶o vÖ ®éng vËt, vÖ sinh c¬ thÓ, vÖ sinh m«i trêng. * Ph¬ng ph¸p: Thùc hµnh quan s¸t, trùc quan, ho¹t ®éng nhãm, hái ®¸p, gi¶ng gi¶i. Sè tiÕt kiÓm tra theo ph©n phèi: kh«ng Ghi chó Trêng THCS §Ò Th¸m Hä vµ tªn GV: NguyÔn ThÞ TuyÕt TiÕt 3. Ngµy so¹n: 16/9/2007 Ngµy d¹y: 19/9 d¹y:7A Ngµy 18/9 d¹y: 7B; ngµy 117/9:7C Ch¬ng I. Ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh Bµi: quan s¸t mét sè ®éng vËt nguyªn sinh I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: - Hs thÊy ®îc mét sè ®¹i diÖn cña ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh. - Ph©n biÖt ®îc h×nh d¹ng, c¸ch di chuyÓn cña trïng roi vµ trïng giÇy. * Kü n¨ng: Quan s¸t vµ sö dông kÝnh hiÓn vi. * Gi¸o dôc: TÝnh nghiªm tóc vµ cÈn thËn. II. §å dïng vµ ph¬ng ph¸p: 1. §å dïng: - Gv: KÝnh hiÓn vi, lam kÝnh, la men, kim nhän, èng hót, kh¨n lau, tranh trïng giÇy, trïng roi. - Hs: V¸ng níc ao hå, rÔ bÌo, r¬m kh« ng©m níc tríc 5 ngµy. 2. Ph¬ng ph¸p: Thùc hµnh quan s¸t, hái ®¸p, gi¶ng gi¶i. III. C¸c ho¹t ®éng trªn líp: 1. æn ®Þnh: (1p) 7A: 41 7B: 39 7C: 35 2. KiÓm tra bµi cò (3p) - KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh 3. Bµi míi: Quan s¸t mét sè ®éng vËt nguyªn sinh * Giíi thiÖu(1p): HÇu hÕt c¸ ®éng vËt nguyªn sinh kh«ng nh×n thÊy b»ng m¾t thêng, qua kÝnh hiÓn vi sÏ nh×n râ. * Ho¹t ®éng I(16p): Quan s¸t trïng giÇy. * Môc tiªu: Hs tù quan s¸t ®îc trïng giÇy trong níc ng©m r¬m, r¹ hay cá kh«. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung bµi - Híng dÉn Hs quan s¸t. - Hs lµm viÖc theo nhãm. I. Quan s¸t trïng giÇy - Híng dÉn c¸c thao t¸c. - C¸c nhãm ghi nhí c¸c - H×nh d¹ng: - Dïng èng hót lÊy 01 giät níc thao t¸c cña Gv. + C¬ thÓ h×nh khèi ng©m r¬m. - LÇn lît c¸c thµnh viªn + Kh«ng ®èi xøng - Nhá lªn lam kÝnh, r¶i vµi sîi lÊy mÉu soi díi kÝnh, - Di chuyÓn: L«ng b¬i b«ng ®Ó c¶n tèc ®é, soi díi nhËn biÕt trïng giÇy. theo kiÓu th¼ng tiÕn kÝnh hiÓn vi. - VÏ s¬ lîc trïng giÇy. - §iÒu chØnh kÝnh ®Ó nh×n râ. - Theo dâi híng di Quan s¸t h×nh 3.1 nhËn biÕt chuyÓn. trïng giÇy. - Hoµn thµnh bµi tËp - KiÓm tra trªn kÝnh cña c¸c - §¹i diÖn tr×nh bµy, nhãm. nhãm kh¸c bæ sung. - Híng dÉn Hs cè ®Þnh mÉu. - Dïng la men ®éng lªn giät níc - Híng dÉn c¸c em quan s¸t trïng giÇy di chuyÓn. - Híng dÉn Hs lµm bµi tËp, chän c©u tr¶ lêi ®óng. - Th«ng b¸o kÕt qu¶. * Ho¹t ®éng II(18p): Quan s¸t trïng roi. * Môc tiªu: Hs quan s¸t ®îc h×nh d¹ng cña trïng roi vµ c¸ch di chuyÓn. Ho¹t ®éng cña thÇy - Cho Hs quan s¸t h×nh 3.2-3 Ho¹t ®éng cña trß Néi dung bµi häc - Tù quan s¸t h×nh, nhËn II. Quan s¸t trïng roi - C¸c lÊy mÉu vµ quan s¸t trïng giÇy - Gäi 1 sè nhãm lªn tiÕn hµnh c¸c thao t¸c. - KiÓm tra trªn kÝnh hiÓn. - Híng dÉn c¸c em ®iÒu chØnh kÝnh cã ®é phãng ®¹i kh¸c nhau. - Cho Hs lµm bµi tËp môc V trang 16 SGK. - Th«ng b¸o ®¸p ¸n + §Çu ®i tríc. + Mµu s¾c cña h¹t biÕt trïng roi. H×nh d¹ng: H×nh l¸, ®Çu - Dïng èng hót lÊy mÉu tï, ®u«i nhän ®Ó quan s¸t. - Dùa vµo mÉu quan s¸t vµ th«ng tin SGK, hoµn thµnh bµi tËp. - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt bæ sung. 4. KiÓm tra ®¸nh gi¸ (5p) - Hs vÏ trïng giÇy vµ trïng roi vµo vë vµ ghi chó. - Gv: NhËn xÐt, chÊm mét sè vë cña häc sinh. 5. Híng dÉn häc ë nhµ:(1p) - Hoµn thµnh c¸c c©u hái trong vë bµi tËp. - §äc tríc bµi sè 4. - KÏ phiÕu häc tËp t×m hiÓu trïng roi xanh. Trêng THCS §Ò Th¸m Hä vµ tªn GV: NguyÔn ThÞ TuyÕt TiÕt: 4 Ngµy so¹n: 18/9/2007 Ngµy d¹y: 21/9 d¹y: 7A; ngµy 22/9 D¹y: 7B ;19/9 d¹y 7C Trïng roi I. Môc tiªu: * KiÕn thøc: Hs nªu ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, di chuyÓn, sinh s¶n cña trïng roi xanh, kh¶ n¨ng híng s¸ng; thÊy ®îc sù di chuyÓn tõ ®éng vËt ®¬n bµo lªn ®éng vËt ®a bµo qua ®¹i diÖn lµ trïng roi. * Kü n¨ng: Quan s¸t, thu thËp kiÕn thøc, ho¹t ®éng nhãm. * Gi¸o dôc: ý thøc häc tËp. ii. §å dïng vµ ph¬ng ph¸p: 1. §å dïng: - Gv: Tranh phãng to h×nh 4.1-3 SGK. - Hs: ¤n h×nh d¹ng, di chuyÓn cña trïng roi. 2. Ph¬ng ph¸p: Trùc quan, ho¹t ®éng nhãm, hái ®¸p. iii. C¸c ho¹t ®éng trªn líp: 1. æn ®Þnh(1p) 7A41 7B39 7C35 2. KiÓm tra bµi cò: (5p) - Trïng roi cã h×nh d¹ng vµ di chuyÓn nh thÕ nµo? - KiÓm tra phiÕu häc tËp. 3. Bµi míi: Trïng roi * Giíi thiÖu (1p): §éng vËt nguyªn sinh nhá bÐ chóng ta ®· ®îc quan s¸t ë bµi tríc, giê h«m nay ta tiÕp tôc t×m hiÓu 1 sè ®Æc ®iÓm cña trïng roi. * Ho¹t ®éng I (14p): T×m hiÓu trïng roi xanh. * Môc tiªu: Hs n¾m ®îc cÊu t¹o vµ sinh s¶n, dinh dìng vµ tÝnh híng s¸ng cña trïng roi. Ho¹t ®éng cña thÇy - Gv: Híng dÉn Hs quan s¸t tranh vµ nghiªn cøu th«ng tin SGK. - Híng dÉn Hs lµm thµnh phiÕu häc tËp - Híng dÉn Hs lµm bµi tËp trang 18 - Tr×nh bµy qu¸ tr×nh sinh s¶n cña trïng roi - Giíi thiÖu ®îc TN - Th«ng b¸o ®¸p ¸n: roi, ®Æc ®iÓm m¾t cã diÖp lôc - Bµi tËp trang 19: trïng roi, tÕ bµo, ®¬n bµo, ®a bµo. Ho¹t ®éng cña trß - Hs: Quan s¸t h×nh 4.1-2 SGK, vËn dông kiÕn thøc cña bµi tríc, hoµn thµnh phiÕu häc tËp. - CÊu t¹o chi tiÕt cña trïng roi. - C¸ch di chuyÓn nhê roi. - C¸c h×nh thøc dinh dìng - Sinh s¶n v« tÝnh theo chiÒu däc c¬ thÓ - Kh¶ n¨ng híng s¸ng - Söa bµi tËp vµo vë bµi tËp - Rót ra c¸c ®Æc ®iÓm vÒ cÊu t¹o, di chuyÓn, dinh dìng, h« hÊp, bµi tiÕt, sinh s¶n, tÝnh híng s¸ng cña trïng roi. Néi dung bµi I. Trïng roi xanh: - CÊu t¹o: gåm 1 tÕ bµo. + Cã roi, ®iÓm m¾t. + H¹t diÖp lôc. + Mµng tÕ bµo. + H¹t dù tr÷. + Kh«ng bµo co bãp. + Di chuyÓn b»ng roi võa tiÕn võa xoay. - Dinh dìng: + Tù dìng + DÞ dìng - H« hÊp: Qua mµng tÕ bµo - Bµi tiÕt: Nhê kh«ng bµo co bãp - Sinh s¶n: V« tÝnh chia däc c¬ thÓ. - Cã tÝnh híng s¸ng nhê ®iÓm m¾t vµ roi. * Ho¹t ®éng II( 16p). T×m hiÓu tËp ®oµn trïng roi * Môc tiªu: Hs thÊy ®îc tËp ®oµn trïng roi xanh lµ ®éng vËt trung gian gi÷a ®éng vËt ®¬n bµo vµ ®éng vËt ®a bµo. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung bµi - Gv: Híng dÉn Hs quan s¸t - Hs: Quan s¸t h×nh, II. TËp ®oµn trung h×nh 4.3 vµ nghiªn cøu th«ng th¶o luËn, lµm bµi tËp roi: tin SGK. môc V SGK, ®¹i diÖn - TËp ®oµn trïng roi - Hái: TËp ®oµn trïng roi dinh tr×nh bµy, nhãm kh¸c gåm nhiÒu tÕ bµo bíc dìng nh thÕ nµo? nhËn xÐt, bæ sung ®Çu cã sù ph©n ho¸ - Giíi thiÖu: Trong tËp ®oµn chøc n¨ng. mét sè c¸ thÓ ë ngoµi lµm - KÕt luËt chung: Häc nhiÖm vô di chuyÓn, b¾t måi; SGK ®Õn khi sinh s¶n mét sè tÕ bµo chuyÓn vµo bªn trong ph©n chia tËp ®oµn thµnh nhiÒu tËp ®oµn - Hs: rót ra kÕt luËn míi. + TËp ®oµn gåm nhiÒu - Hái: TËp ®oµn trïng roi gîi tÕ bµo cho ta suy nghÜ ®iÒu g×? VÒ + Bíc ®Çu cã sù ph©n gi÷a ®éng vËt ®¬n bµo vµ ®éng hãa chøc n¨ng. vËt ®a bµo 4. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ (5p) 1. Chóng ta cã thÓ gÆp trïng roi ë ®©u? 2. Trïng roi gièng vµ kh¸c thùc vËt ë nh÷ng ®iÓm nµo? 3. §¸nh dÊu X vµo c¸c c©u ®óng øng víi ý tr¶ lêi ®óng ë c¸c c©u sau: a. Trïng roi xanh tiÕn vÒ híng ¸nh s¸ng nhê: b. DiÖp lôc c. Roi vµ ®iÓm m¾t 4. Trïng roi xanh gièng tÕ bµo thùc vËt ë chç a. Cã h¹t diÖp lôc b. Cã roi c. Cã thµnh Xenluloz¬ d. Cã ®iÓm m¾t 5. Híng dÉn häc ë nhµ (1p) - Häc bµi theo c©u hái vµ lµm bµi tËp vë bµi tËp - §äc vµ nghiªn cøu c¸c c©u hái trong bµi 5. Trêng THCS §Ò Th¸m Hä vµ tªn GV: NguyÔn ThÞ TuyÕt TiÕt: 5 Ngµy so¹n: 17/9/2006 Ngµy d¹y: 20/9 d¹y: 7A, 7B; Ngµy 21/9 d¹y: 7C; ngµy 22/9:7D Trïng biÕn h×nh vµ trïng giÊy i. Môc tiªu: * KiÕn thøc: Hs thÊy ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, di chuyÓn, dinh dìng vµ sinh s¶n cña trïng biÕn h×nh vµ trïng giÇy; thÊy ®îc sù ph©n ho¸ chøc n¨ng c¸c bé phËn trong tÕ bµo cña trïng giÇy ®ã lµ biÓu hiÖn mÇm mèng cña ®éng vËt ®a bµo. * Kü n¨ng: Quan s¸t, so s¸nh, ph©n tÝch, tæng hîp. * Gi¸o dôc: Yªu m«n häc ii. §å dïng vµ ph¬ng ph¸p 1. §å dïng: - Gv: + Tranh phãng to h×nh 5.1-3 SGK + M« h×nh trïng giÇy vµ trïng biÕn h×nh - Hs: KÏ phiÕu häc tËp vµo vë 2. Ph¬ng ph¸p - Trùc quan, hái ®¸p, gi¶ng gi¶i iii. C¸c bíc lªn líp 1. æn ®Þnh (1p) 7A: 41 7B: 39 7C: 35 7D: 35 2. KiÓm tra bµi cò (5p) - Trïng roi gièng vµ kh¸c thùc vËt ë ®iÓm nµo? - Khi di chuyÓn roi ho¹t ®éng nh thÕ nµo khiÕn cho c¬ thÓ võa tiÕn võa xoay? 3. Bµi míi: Trïng biÕn h×nh vµ trïng giÇy * Giíi thiÖu (1p): Chóng ta tiÕp tôc t×m hiÓu mét sè ®¹i diÖn cña ®éng vËt nguyªn sinh. * Ho¹t ®éng I(16p). Trïng biÕn h×nh * Môc tiªu: Hs thÊy ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, di chuyÓn, dinh dìng, sinh s¶n cña trïng biÕn h×nh. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung bµi - Híng dÉn Hs quan s¸t - Hs: Quan s¸t h×nh, I.Trïng biÕn h×nh: h×nh vµ nghiªn cøu th«ng nghiªn cøu th«ng tin, th¶o CÊu t¹o vµ di chuyÓn tin SGK. luËn nhãm, thèng nhÊt - CÊu t¹o: Gåm 1 tÕ bµo - Hái: Trïng biÕn h×nh cã c©u tr¶ lêi, ®¹i diÖn tr×nh cã chÊt nguyªn sinh láng cÊu t¹o nh thÕ nµo? bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt, + Nh©n - Hái: Trïng biÕn h×nh di bæ sung nªu ®îc: + Kh«ng bµo tiªu ho¸ chuyÓn nh thÕ nµo? + Gåm 1 tÕ bµo + Kh«ng bµo co bãp - NhËn xÐt, hoµn thiÖn kiÕn + ChÊt nguyªn sinh láng - Di chuyÓn: Ch©n gi¶ thøc. + Nh©n - Dinh dìng: Tiªu ho¸ néi - Hái: Trïng biÕn h×nh cã + Kh«ng bµo tiªu ho¸ bµo h×nh thøc dinh dìng nh thÕ + Kh«ng bµo co bãp - Bµi tiÕt: ChÊt th¶i dån vÒ nµo. + B»ng ch©n gi¶ kh«ng bµo co bãp, ra - Hái: Nªu c¸ch sinh s¶n + Tiªu ho¸ néi bµo cña trïng biÕn h×nh. + Sinh s¶n v« tÝnh. ngoµi ë mäi n¬i trªn c¬ thÓ - Sinh s¶n: V« tÝnh b»ng c¸ch ph©n ®«i c¬ thÓ * Ho¹t ®éng II (16p). Trïng giÇy * Môc tiªu: Hs n¾m ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o, di chuyÓn, dinh dìng, sinh s¶n cña trïng giÇy Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung bµi - Híng dÉn Hs quan s¸t - §äc th«ng tin, quan s¸t II. Trïng giÇy h×nh, ®äc th«ng tin SGK. h×nh, th¶o luËn nhãm, - CÊu t¹o: gåm 1 tÕ bµo - Hái: So s¸nh trïng biÕn thèng nhÊt c©u tr¶ lêi, ®¹i + Mµng tÕ bµo h×nh vµ trïng giÇy vÒ cÊu diÖn tr×nh bµy, nhãm kh¸c + ChÊt nguyªn sinh t¹o vµ di chuyÓn. bæ sung nªu ®îc: + Nh©n: nh©n lín, nh©n - Hái: C¬ quan di chuyÓn + Trïng giÇy cã 2 nh©n bÐ cña trïng giÇy lµ g×? + L«ng b¬i xung quanh + 2 kh«ng bµo co bãp - Hái: Kh«ng bµo cã co bãp miÖng t¹o thµnh vßng + Kh«ng bµo tiªu ho¸ ë trïng giÇy kh¸c trïng xo¸y ®a thøc ¨n vµo lç + MiÖng, hÇu biÕn h×nh nh thÕ nµo miÖng - Di chuyÓn: l«ng b¬i - Hái: Trïng giÇy cã mÊy + R·nh miÖng, hÇu cè - Dinh dìng: h×nh thøc sinh s¶n ®Þnh Thøc ¨n – miÖng – hÇu - Hái: Thøc ¨n ®îc biÕn ®æi – kh«ng bµo tiªu ho¸. nhê ®©u? + V« tÝnh vµ h÷a tÝnh Thøc ¨n biÕn ®æi nhê EnZim +Nhê emzim. - Bµi tiÕt: Nhê kh«ng bµo co bãp – lç tho¸t. - Sinh s¶n: + V« tÝnh: ph©n ®«i c¬ thÓ theo chiÒu ngang + H÷u tÝnh: TiÕp hîp - KÕt luËn: SGK 4. KiÓm tra, ®¸nh gi¸(5p) Hoµn thµnh ®o¹n ghi nhí sau: Trïng biÕn h×nh lµ ®éng vËt ®¬n bµo, cã cÊu t¹o rÊt ®¬n gi¶n, di chuyÓn b»ng ch©n gi¶, dinh dìng nhê K/B tiªu ho¸ Trïng giÇy lµ ®éng vËt ®¬n bµo nhng cÊu t¹o ®· ph©n ho¸ lµm nhiÒu bé phËn nh................ Mçi bé phËn ®¶m nhËn 1 chøc n¨ng nhÊt ®Þnh, trïng biÕn h×nh, trïng giÇy ®Òu sinh s¶n v« tÝnh theo c¸ch ph©n ®«i. Trïng giÇy cßn cã h×nh thøc sinh s¶n h÷u tÝnh. 5. Híng dÉn häc ë nhµ: (1p) - Häc bµi theo c©u hái SGK. - Hoµn thµnh c©u hái vµ bµi tËp s¸ch bµi tËp - §äc bµi 6. Trêng THCS §Ò Th¸m Hä vµ tªn GV: NguyÔn ThÞ TuyÕt TiÕt: 6 Ngµy so¹n: 20/9/2006 Ngµy d¹y: 23/9 d¹y: 7D; Ngµy 24/9 d¹y: 7A, 7B, 7C Trïng kiÕt lþ vµ trïng sèt rÐt i. Môc tiªu: * KiÕn thøc: Hs hiÓu ®îc ®Æc ®iÓm cÊu t¹o cña trïng kiÕt lþ vµ trïng sèt rÐt phï hîp víi lèi sèng ký sinh, thÊy ®îc t¹c h¹i cña chóng, biÕt c¸ch phßng chèng. * Kü n¨ng: Quan s¸t vµ ph©n tÝch * Gi¸o dôc: ý thøc vÖ sinh, b¶o vÖ m«i trêng, b¶o vÖ c¬ thÓ. ii. §å dïng vµ ph¬ng ph¸p: 1. §å dïng: - Gv: Tranh phãng to h×nh 6.1-3 SGK. - Hs: PhiÕu häc tËp so s¸nh trïng kiÕt lþ vµ trïng sèt rÐt theo mÉu b¶ng trang 24 SGK. 2. Ph¬ng ph¸p: Trùc quan, so s¸nh, hái ®¸p, ho¹t ®éng nhãm III. C¸c bíc lªn líp 1. æn ®Þnh( 1p) 7A: 41 7B: 39 7C: 35 7D: 35 2. KiÓm tra bµi cò: (5p) Trïng biÕn h×nh sèng ë ®©u, cã cÊu taä, dinh dìng nh thÕ nµo? Em biÕt ®îc nh÷ng g× vÒ trïng giÇy? 3. Bµi míi: Trïng kiÕt lþ vµ trïng sèt rÐt Giíi thiÖu: (1p) Trong thùc tÕ cã 1 sè bÖnh do trïng g©y nªn, lµm ¶nh hëng tíi søc khoÎ, ®êi sèng con ngêi. §ã lµ: trïng nµo? Bµi h«m nay sÏ râ. Ho¹t ®éng I( 16p). T×m hiÓu vÒ trïng kiÕt lþ Môc tiªu: Hs n¾m ®îc cÊu t¹o cña trïng kiÕt lþ phï hîp víi ®êi sèng ký sinh vµ t¸c h¹i cña chóng. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß Néi dung bµi - Híng dÉn Hs quan s¸t h×nh - Quan s¸t h×nh, th¶o luËn I. Trïng kiÕt lþ 6.1-2, t×m hiÓu cÊu t¹o cña trïng kiÕt lþ Hái: So s¸nh trïng kiÕt lþ vµ trïng biÕn h×nh cã g× gièng vµ kh¸c nhau? - NhËn xÐt bæ sung. + Cã ch©n gi¶ + H×nh thµnh bµo x¸c + ChØ ¨n hång cÇu + Cã ch©n gi¶ ng¾n Hái: Kh¶ n¨ng kÕt bµo x¸c cña trïng kiÕt lþ cã t¸c h¹i nh thÕ nµo? Hái: T¹i sao ngêi m¾c bÖnh kiÕt lþ l¹i ®i ngoµi ra m¸u? - Gi¶i thÝch: Thµnh ruét bÞ tæn th¬ng Hái: Muèn phßng bÖnh kiÕt lþ ta ph¶i lµm g×? nhãm, thèng nhÊt c©u tr¶ lêi, ®¹i diÖn tr×nh bµy, nhãm kh¸c bæ sung - Lµm bµi tËp V SGK - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung. - Rót ra kÕt luËn + CÊu t¹o + Dinh dìng + Ph¸t triÓn + N¬i sèng + TruyÒn bÖnh + T¸c h¹i + BiÖn ph¸p ®Ò phßng - CÊu t¹o: Gåm 1 tÕ bµo Gièng trïng biÕn h×nh Cã ch©n gi¶ ng¾n Kh«ng cã kh«ng bµo - Dinh dìng: + Thøc ¨n: nèt vµo hÇu + Thùc hiÖn qua mµng tÕ bµo - Ph¸t triÓn: Trong m«i trêng kÕt bµo x¸c - vµo ruét ngêi, chui ra khái bµo x¸c b¸m vµo thµnh ruét - N¬i sèng: Ký sinh trong ruét ngêi - TruyÒn bÖnh: b»ng ®êng tiªu ho¸ -T¸c h¹i: Viªm, loÐt ruét + MÊt hång cÇu Ho¹t ®éng II( 16p). T×m hiÓu trïng sèt rÐt Môc tiªu: N¾m ®îc cÊu t¹o cña trïng sèt rÐt phï hîp víi ®êi sèng ký sinh vµ t¸c h¹i cña chóng. Ho¹t ®éng cña thÇy Híng dÉn Hs quan s¸t h×nh 6.3-4 SGK, t×m hiÓu cÊu t¹o cña trïng kiÕt lþ Hái: Trïng sèt rÐt sèng ë ®©u? Hái: Trïng sèt rÐt cã cÊu t¹o nh thÕ nµo? Hái: Trïng sèt rÐt dinh dìng nh thÕ nµo? Hái: Vßng ®êi ph¸t triÓn cña trïng sèt rÐt kh¸c trïng kiÕt lþ nh thÕ nµo? Gi¶i thÝch: Sèt rÐt c¸ch Trïng sèt rÐt sèng ký sinh trong m¸u vµ níc bät cña muçi an«phen. Hái: bÖnh sèt rÐt thêng cã ë ®©u? V× sao? Gi¶i thÝch: Vïng rõng nói cã nhiÒu ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn. Hái: BÖnh sèt rÐt ë níc ta hiÖn nay nh thÕ nµo? Hái: Em ®· lµm g× ®Ó phßng chèng bÖnh sèt rÐt? 4. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ (5p) Ho¹t ®éng cña trß - Quan s¸t h×nh 6.3-4 SGK. -Nghiªn cøu th«ng tin SGK. - Th¶o luËn nhãm, thèng nhÊt c©u tr¶ lêi, ®¹i diÖn tr×nh bµy, nhãm kh¸c bæ sung. - CÊu t¹o: Gièng: trïng kiÕt lþ - Kh¸c: dinh dìng, vßng ®êi, BÖnh sèt rÐt ë níc ta, Phßng bÖnh, M«i trêng sèng. - §äc kÕt luËn chung SGK. Néi dung bµi II. Trïng sèt rÐt - CÊu t¹o + Gièng trïng biÕn h×nh + Kh¸c: kh«ng cã c¬ quan di chuyÓn - Dinh dìng: Qua mµng tÕ bµo + LÊy chÊt dinh dìng tõ hång cÇu - Vßng ®êi: Trong tuyÕn níc bät cña muçi an«phen – vµo m¸u ngêi – chui vµo hång cÇu ®Ó sèng vµ sinh s¶n, ph¸ huû hång cÇu – ra hång cÇu kh¸c - BÖnh sèt rÐt ë níc ta §ang dÇn dÇn ®îc thanh to¸n - Phßng bÖnh: VÖ sinh m«i trêng +VÖ sinh c¸ nh©n + DiÖt muçi *KÕt luËn chung: SGK BÖnh kiÕt lþ do trïng nµo g©y ra? Trïng biÕn h×nh Trïng kiÕt lþ TÊt c¶ c¸c lo¹i trïng Trïng sèt rÐt ph¸ huû tÕ bµo nµo cña m¸u? B¹ch cÇu TiÓu cÇu Hång cÇu Trïng sèt rÐt vµo c¬ thÓ ngêi b»ng con ®êng nµo? Qua ¨n uèng Qua h« hÊp Qua m¸u 5. Híng dÉn häc ë nhµ (1p) Häc bµi theo c©u hái SGK Hoµn thµnh c¸c c©u hái trong vë bµi tËp T×m hiÓu bÖnh sèt rÐt vµ bÖnh kiÕt lþ ë ®Þa ph¬ng em §äc kü bµi 7 Trêng THCS §Ò Th¸m Hä vµ tªn GV: NguyÔn ThÞ TuyÕt TiÕt 7. Ngµy so¹n: 24/9/2006 Ngµy d¹y: 27/9 d¹y: 7A, 7B; Ngµy 28/9 d¹y:,7C; ngµy 29/9: 7D ®Æc ®iÓm chung vµ vai trß thùc tiÔn cña ®éng vËt nguyªn sinh I. Môc tiªu: Nªu ®îc c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt nguyªn sinh, chØ ra ®îc vai trß thùc tiÔn cña chóng vµ t¸c h¹i do chóng g©y ra * Kü n¨ng: Quan s¸t, thu thËp kiÕn thøc * Gi¸o dôc: VÖ sinh m«i trêng vµ vÖ sinh c¸ nh©n. II. §å dïng vµ ph¬ng ph¸p: 1. §å dïng: Gv: Tranh phãng to h×nh 7.1-2 SGK B¶ng phô ghi néi dung b¶ng 1 trang 26 Hs: §äc kü bµi vµ kÏ b¶ng 1, 2 trang 26, 27 vµo vë 2. Ph¬ng ph¸p Trùc quan, hái ®¸p, gi¶ng gi¶i III. C¸c ho¹t ®éng trªn líp 1. æn ®Þnh (1p) 7A: 41 7B: 39 7C: 35 7D: 35 2. KiÓm tra bµi cò (5p) - Tr×nh bµy cÊu t¹o vµ dinh dìng cña trïng kiÕt lþ vµ trïng sèt rÐt, rót ra ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau - V× sao bÖnh sèt rÐt hay x¶y ra ë miÒn nói? T¸c h¹i cña chóng nh thÕ nµo? 3. Bµi míi: §Æc ®iÓm chung vµ vai trß thùc tiÔn cña ®éng vËt nguyªn sinh Giíi thiÖu (1p): §éng vËt nguyªn sinh c¸ thÓ chØ lµ mét tÕ bµo song chóng cã ¶nh hëng rÊt lín ®èi víi ®êi sèng con ngêi nh thÕ nµo? §ã lµ néi dung bµi h«m nay. Ho¹t ®éng I( 17p). §Æc ®iÓm chung cña ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh Môc tiªu: Hs nªu ®îc c¸c ®Æc ®iÓm chung nhÊt cña ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh Ho¹t ®éng cña thÇy - Híng dÉn Hs quan s¸t h×nh 7.1-3 SGK KÏ néi dung b¶ng 7.1 vµo b¶ng phô - Gäi Hs lªn ghi kÕt qu¶ vµo b¶ng - NhËn xÐt, hoµn thiÖn kÕt qu¶ trong b¶ng - Hái: §éng vËt nguyªn sinh sèng tù do c¸ ®Æc ®iÓm g×? - Hái: ®éng vËt nguyªn sinh sèng ký sinh cã ®Æc ®iÓm g× chung? - Hái: Rót ra c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh - NhËn xÐt, hoµn thiÖn ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh Ho¹t ®éng cña trß - Quan s¸t h×nh, th¶o luËn nhãm, hoµn thiÖn néi dung b¶ng 7.1 vë bµi tËp. - §¹i diÖn lªn b¶ng hoµn thµnh néi dung b¶ng - Hs kh¸c nhËn xÐt bæ sung - Th¶o luËn 3 c©u hái SGK - §¹i diÖn tr×nh bµy, nªu ®îc: - Cã bé phËn di chuyÓn Néi dung bµi I. §Æc ®iÓm chung - KÝch thíc v« cïng nhá bÐ - Cã thÓ chØ lµ mét tÕ bµo, ®¶m nhiÖm mäi chøc n¨ng sèng - Sinh s¶n v« tÝnh vµ h÷u tÝnh - Dinh dìng chñ yÕu b»ng dÞ dìng - Rót ra 3 ®Æc ®iÓm chung cña ®éng vËt nguyªn sinh: vÒ KT, cÊu t¹o, sinh s¶n Ho¹t ®éng II(16p). Vai trß thùc tiÔn cña ®éng vËt nguyªn sinh Môc tiªu: N¾m ®îc mÆt cã Ých còng nh mÆt cã h¹i cña ®éng vËt nguyªn sinh Ho¹t ®éng cña thÇy - Cho Hs quan s¸t h×nh 7.2-3 SGK - KÏ b¶ng 2 vµo b¶ng phô - Gäi Hs lªn b¶ng ®iÒn tªn 1 sè ®éng vËt nguyªn sinh cã vai trß thùc tiÔn vµo b¶ng 2. NhËn xÐt Hái: Trong tù nhiªn ®éng vËt nguyªn sinh cã vai trß g×? Hái: Trong ®êi sèng con ngêi ®éng vËt nguyªn sinh cã vai trß g×? - Ngoµi ra ®éng vËt nguyªn sinh cßn cã t¸c h¹i g×? - Nªu 1 sè t¸c h¹i cña ®éng vËt Ho¹t ®éng cña trß - Quan s¸t h×nh 7.2-3 SGK - Hoµn thµnh néi dung trong b¶ng 2 vë bµi tËp §¹i diÖn lªn b¶ng hoµn thµnh - NhËn xÐt bæ sung Rót ra c¸c mÆt cã lîi cña ®éng vËt nguyªn sinh: - Trong tù nhiªn -Trong ®êi sèng - T¸c h¹i cña ®éng vËt nguyªn sinh - Cã biÖn ph¸p ®Ó Néi dung bµi II. Vai trß thùc tiÔn 1. Cã Ých a. Trong tù nhiªn - Lµm s¹ch m«i trêng níc - Lµm thøc ¨n cho mét sè ®éng vËt sèng díi níc b. Víi ®êi sèng con ngêi - X¸c ®Þnh tuæi cña ®Þa tÇng- t×m má dÇu Nguyªn liÖu chÕ gièng, nhãm 2. t¸c h¹i: nguyªn sinh víi ®êi sèng con phßng - G©y bÖnh cho ngêi ngêi vµ trong ch¨n nu«i. - §äc kÕt luËn chung vµ gia sóc. SGK KÕt luËn chung SGK 4. KiÓm tra, ®¸nh gi¸: (5p) * Chän c©u tr¶ lêi ®óng ë c¸c c©u sau: - §éng vËt nguyªn sinh cã c¸c ®Æc ®iÓm . C¬ thÓ cã cÊu t¹o phøc t¹p . C¬ thÓ gåm 1 tÕ bµo . Sinh s¶n v« tÝnh, sinh s¶n h÷u tÝnh . Cã c¬ quan di chuyÓn chuyªn ho¸ . Tæng hîp chÊt h÷u c¬ nu«i c¬ thÓ . Sèng dÞ dìng nhê chÊt h÷a c¬ cã s½n . Di chuyÓn b»ng roi, l«ng b¬i, ch©n gi¶ - §éng vËt nguyªn sinh sèng ë Trong m¸u ngêi Trong níc Trong kh«ng khÝ Trªn c©y 5. Híng dÉn häc ë nhµ (1p) Häc bµi theo c©u hái SGK Hoµn thµnh c¸ c©u hái trong vë bµi tËp §äc môc em cã biÕt §äc kü bµi vµ chuÈn bÞ ®å dïng cho bµi 8. Trêng THCS §Ò Th¸m Hä vµ tªn GV: NguyÔn ThÞ TuyÕt Ngµy so¹n: 27/9/2006 KÕ ho¹ch ch¬ng II: Ngµnh ruét khoang ( Thêi gian thùc hiÖn tõ ngµy 28/9/2006 ®Õn ngµy 03/10/2006) Tæng sè tiÕt: 3 lý thuyÕt Thêi gian thùc hiÖn: Tõ tuÇn 4 - tuÇn 6 TuÇn TuÇn 4 TuÇn 5 TiÕt 8 9 10 Tªn bµi Thuû tøc §a d¹ng cña ngµnh ruét khoang §Æc ®iÓm chung vµ vai trß cña ngµnh ruét khoang (KiÓm tra 10 phót) C¸c trang thiÕt bÞ d¹y cña Ch¬ng Gv: Tranh phãng to h×nh 8.1-2; 9.1-3; 10.1-2 M« h×nh: Thuû tøc, X¬ng san h« Hs: KÎ néi dung c¸c b¶ng trang 30, 33, 35, 37 Yªu cÇu kiÕn thøc träng t©m * KiÕn thøc: N¾m ®îc c¸c ®Æc ®iÓm vÒ h×nh d¹ng, cÊu t¹o, dinh dìng, sinh s¶n cña c¸c ®¹i diÖn trong ngµnh ruét khoang, tõ ®ã rót ra ®îc c¸c ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh vµ vai trß cña chóng. * Kü n¨ng: Quan s¸t h×nh, nhËn ra kiÕn thøc ho¹t ®éng nhãm * Gi¸o dôc: ý thøc häc tËp, yªu thÝch bé m«n, b¶o vÖ m«i trêng, b¶o vÖ ®éng vËt quý Ph¬ng ph¸p: Trùc quan, quan s¸t, hái ®¸p, diÔn gi¶i, ho¹t ®éng nhãm Sè tiÕt kiÓm tra theo ph©n phèi: Kh«ng Ghi chó: Trêng THCS §Ò Th¸m Hä vµ tªn GV: NguyÔn ThÞ TuyÕt TiÕt 8 Ngµy so¹n: 27/9/2006 Ngµy d¹y: 30/9 d¹y: 7D; Ngµy 1/10 d¹y: 7A, 7B, 7C Ch¬ng II: Ngµnh ruét khoang Bµi Thuû tøc I. Môc tiªu * KiÕn thøc: N¾m ®îc h×nh d¹ng, cÊu t¹o, dinh dìng, sinh s¶n cña thuû tøc, mét ®éng vËt ®a bµo ®Çu tiªn. * Kü n¨ng: Quan s¸t, nhËn biÕt kiÕn thøc, ph©n tÝch, tæng hîp, ho¹t ®éng nhãm * Gi¸o dôc: ý thøc häc tËp, yªu thÝch bé m«n II. §å dïng vµ ph¬ng ph¸p 1. §å dïng Gv: Tranh phãng to h×nh 8.1-2 SGK M« h×nh thuû tøc Hs: KÏ néi dung b¶ng trang 30 vµo vë Ph¬ng ph¸p Quan s¸t tranh, m« h×nh, t×m ra kiÕn thøc, hái ®¸p, gi¶ng gi¶i, ho¹t ®éng nhãm III. C¸c bíc lªn líp 1. æn ®Þnh (1p) 7A: 41 7B: 39 7C: 35 7D: 35 2. KiÓm tra bµi cò (5p) - Nªu ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh - §éng vËt nguyªn sinh cã lîi vµ h¹i nh thÕ nµo? 3. Bµi míi: Thñy tøc - Giíi thiÖu (1p): Thuû tøc lµ ®¹i diÖn cña ruét khoang sèng ë níc ngät. Chóng thêng b¸m vµo c©y thuû sinh trong c¸c ao hå. VËy chóng tiÕn hoµ h¬n ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh ë ®iÓm nµo? Bµi h«m nay chóng ta sÏ râ. Ho¹t ®éng I( 9p). H×nh d¹ng ngoµi vµ di chuyÓn - Môc tiªu: N¾m ®îc h×nh d¹ng bªn ngoµi vµ c¸ch di chuyÓn cña thuû tøc Ho¹t ®éng cña thÇy - Treo tranh h×nh 8.2; híng dÉn Hs quan s¸t. - Hái: Thuû tøc sèng ë ®©u? - Hái: Thuû tøc cã h×nh d¹ng vµ cÊu t¹o nh thÕ nµo? - Hái: Thuû tøc di chuyÓn b»ng c¸ch nµo? - Giíi thiÖu: C¬ thÓ ®èi xøng qua 1 trôc tõ ®Çu cho tíi ®u«i gäi lµ ®èi xøng to¶ trßn. Ho¹t ®éng cña trß - Quan s¸t h×nh - §äc th«ng tin - §¹i diÖn lªn b¶ng chØ vµo m« h×nh nªu ®îc: + H×nh d¹ng + CÊu t¹o + Di chuyÓn - NhËn xÐt, bæ sung - Rót ra kÕt luËn Néi dung bµi I. H×nh d¹ng vµ di chuyÓn 1. H×nh d¹ng ngoµi PhÇn díi lµ ®Õ - ®Ó b¸m - PhÇn trªn cã lç miÖng xung quanh cã tua miÖng C¬ thÓ cã ®èi xøng to¶ trßn 2. Di chuyÓn - KiÓu s©u ®o - KiÓu lén ®Çu - KiÓu b¬i Ho¹t ®éng II (10p). CÊu t¹o trong - Môc tiªu: N¾m ®îc cÊu t¹o bªn trong cña thuû tøc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß -Cho Hs quan s¸t h×nh c¾t däc - Quan s¸t h×nh cña thuû tøc - Nghiªn cøu th«ng tin -Treo b¶ng phô, ghi néi dung vÒ cÊu t¹o vµ chøc n¨ng b¶ng trang 30 trong b¶ng trang 30 - NhËn xÐt, ®a ra ®¸p ¸n - Th¶o luËn nhãm +TÕ bµo gai - Hoµn thµnh néi dung + TÕ bµo sao (Tb thÇn kinh) cét tªn tÕ bµo trong b¶ng + TÕ bµo sinh s¶n - §¹i diÖn lªn b¶ng ®iÒn + TÕ bµo m« c¬ tiªu ho¸ tªn tÕ bµo + TÕ bµo m« b× c¬ - NhËn xÐt, bæ sung - Giíi thiÖu: Líp trong cßn tÕ bµo tuyÕn xen kÏ c¸c tÕ bµo m« b× c¬ tiªu ho¸ tiÕt dÞch vµo khoang vÞ ®Ó tiªu ho¸ ngo¹i bµo; ë ®©y ®· cã sù chuyÓn tiÕp gi÷a tiªu ho¸ néi bµo cña ®éng vËt ®¬n bµo sang tiªu ho¸ ngo¹i bµo cña ®éng vËt ®a bµo. Ho¹t ®éng III (8p). Ho¹t ®éng dinh dìng Môc tiªu: N¾m ®îc c¸ch dinh dìng cña thuû tøc. Néi dung bµi II. CÊu t¹o trong - Thµnh c¬ thÓ gåm 2 líp + Líp ngoµi gåm: . TÕ bµo gai . TÕ bµo thÇn kinh . TÕ bµo m« b× c¬ + Gi÷a: TÇng keo máng + Líp trong gåm: TÕ bµo m« c¬ - TÕ bµo tiªu ho¸ - Lç miÖng th«ng víi kho¶ng tiªu ho¸ ë gi÷a gäi lµ ruét tói Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Cho Hs quan s¸t tranh thuû - Quan s¸t h×nh tøc b¾t måi. - §äc th«ng tin -Hái: Thuû tøc ®a måi vµo - Th¶o luËn nhãm Néi dung bµi III. Dinh dìng B¾t måi b»ng tua miÖng miÖng b»ng c¸ch nµo? - §¹i diÖn tr×nh bµy - Hái: Nhê tÕ bµo nµo cña c¬ - Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ thÓ thuû tøc tiªu ho¸ ®îc måi sung - Hái: Thuû tøc th¶i cÆn b· b»ng c¸ch nµo? -NhËn xÐt, hoµn thiÖn kiÕn thøc Ho¹t ®éng IV(6p). Sinh s¶n Môc tiªu: Hs n¾m ®îc c¸c h×nh thøc sinh s¶n cña thuû tøc Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß - Cho Hs quan s¸t tranh thuû - Quan s¸t tranh tøc sinh s¶n - M« t¶ h×nh thøc sinh s¶n Hái: Thuû tøc cã c¸c kiÓu sinh cña thuû tøc s¶n nµo? + V« tÝnh - Giíi thiÖu: H×nh thøc sinh s¶n + H÷u tÝnh ®Æc biÖt cña thuû tøc lµ t¸i sinh v× c¬ thÓ cã c¸c tÕ bµo cha chuyªn ho¸. Hái: T¹i sao nãi thuû tøc lµ ®éng vËt ®a bµo bËc thÊp ? - Gîi ý: Dùa vµo cÊu t¹o vµ dinh dìng - Qu¸ tr×nh tiªu ho¸ thùc hiÖn ë khoang tiªu ho¸ nhê dÞch tõ tÕ bµo tuyÕn tiÕt ra. - Sù trao ®æi khÝ thùc hiÖn qua thµnh c¬ thÓ Néi dung bµi IV. Sinh s¶n - V« tÝnh: Mäc chåi - H÷u tÝnh: H×nh thµnh tÕ bµo sinh dôc ®ùc vµ tÕ bµo sinh dôc c¸i - T¸i sinh: T¸ch 1 phÇn c¬ thÓ t¹o nªn 1 c¬ thÓ míi * KÕt luËn chung: SGK 4. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ (5p) §¸nh dÊu vµo c©u tr¶ lêi ®óng C¬ thÓ thuû tøc ®èi xøng 2 bªn C¬ thÓ thuû tøc ®èi xøng to¶ trßn B¬i rÊt nhanh trong níc Thµnh c¬ thÓ gåm 2 líp: ngoµi vµ trong Thµnh c¬ thÓ gåm 3 líp: Ngoµi, gi÷a, trong C¬ thÓ ®· cã lç miÖng, lç hËu m«n Sèng b¸m vµo c¸c vËt ë díi níc nhê cã ®Õ b¸m Cã miÖng lµ n¬i lÊy thøc ¨n vµ th¶i b· ra ngoµi Tæ chøc c¬ thÓ cha chÆt chÏ 5. Híng dÉn häc ë nhµ (1p) Häc bµi theo c©u hái SGK Hoµn thµnh c¸c c©u hái trong vë bµi tËp §äc môc em cã biÕt Trêng THCS §Ò Th¸m Hä vµ tªn GV: NguyÔn ThÞ TuyÕt TiÕt: 9 Ngµy so¹n: 01/10/2006 Ngµy d¹y: 4/10 d¹y: 7A, 7B; Ngµy 5/10 d¹y: 7C; ngµy 6/10 : 7D §a d¹ng cña ngµnh ruét khoang
- Xem thêm -