Tài liệu Môn- quản trị tài chính

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 194 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

MÔN- QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Đề tài: “Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica”. 1 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica A - MỞ ĐẦU  1. Lý do chọn đề tài: Một doanh nghiệp trong cơ chế thị trường ngày nay muốn phát triển bền vững và cạnh tranh lành mạnh, trước hết phải có được cơ cấu tài chính phù hợp. Vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp là phải thường xuyên tiến hành công tác phân tích tài chính và không ngừng hoàn thiện công tác này để trên cơ sở đó định hướng cho các quyết định nằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, nhóm lựa chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica” nhằm xác định tầm quan trọng của việc phân tích tài chính. 2. Mục đích nghiên cứu: Vận dụng những lý luận về phân tích tình hình tài chính nhằm thấy rõ xu hướng , tốc độ tăng trưởng và thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất những kiến nghị và giải pháp giúp cải thiện tình hình tài chính để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. 3. Phương pháp nghiên cứu:  Thu thập số liệu các báo cáo và tài liệu liên quan của công ty cổ phần Bibica.  Sử dụng phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp số liệu và đánh giá số liệu về số tuyệt đối và số tương đối. Từ đó, đưa ra nhận xét về thực trạng tài chính của doanh nghiệp. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu: thông tin, số liệu, các chỉ tiêu thể hiện tình hình tài chính được tổng hợp trên báo cáo tài chính của công ty cổ phần Bibica. 2 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica  Phạm vi nghiên cứu: tập trung nghiên cứu về tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica trong năm 2007, 2008, 2009. 5. Ý nghĩa lý luận và thực tế:  Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác phân tích tài chính đối với mỗi doanh nghiệp.  Có thể vận dụng việc phân tích tài chính này khi cần tìm hiểu về một công ty nào đó. 3 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica B - NỘI DUNG  I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Phân tích tình hình tài chính qua các tỷ số tài chính là một phương pháp quan trọng để thấy được các mối quan hệ có ý nghĩa giữa hai thành phần của một báo cáo tài chính. Để có ích nhất, nghiên cứu một tỷ số cũng phải bao gồm việc nghiên cứu dữ liệu đằng sau các tỷ số đó. Các tỷ số là những hướng dẫn hoặc những phân tích có ích trong việc đánh giá tình hình tài chính, hoạt động của một doanh nghiệp và trong việc so sánh chúng với các kết quả của những năm trước hoặc các doanh nghiệp khác. Mục đích chính của việc phân tích tỷ số là chỉ ra những lĩnh vực cần được nghiên cứu nhiều hơn. Gồm 5 loại tỷ số tài chính:  Các tỷ số về khả năng thanh khoản: Phản ánh khả năng trả nợ ngắn hạn của doanh nghiệp  Các tỷ số về cơ cấu tài chính: Phản ánh mức độ mà doanh nghiệp dựng nợ vay để sinh lời hay phản ánh mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp  Các tỷ số về hoạt động: Phản ánh tình hình sử dụng tài sản hay phản ánh công tác tổ chức điều hành và hoạt động của doanh nghiệp.  Các tỷ số về khả năng sinh lời: Phản ánh hiệu quả sử dụng tài nguyên của doanh nghiệp hay phản ánh hiệu năng quản trị của doanh nghiệp.  Các tỷ số giá thị trường: đo lường kỳ vọng của nhà đầu tư dành cho cổ đông. 1. Tỷ số về khả năng thanh khoản: 1.1. Khả năng thanh toán hiện thời: 4 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica Chỉ tiêu này là thước đo khả năng có thể tự trả nợ trong kỳ của doanh nghiệp, đồng thời nó chỉ ra phạm vi, quy mô mà các yêu cầu của các chủ nợ được trang trải bằng những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền phù hợp với thời hạn trả nợ. Tỷ số này được xác định bởi công thức: Tài sản ngắn hạn Tỷ số thanh toán hiện thời = ợ ngắn hạn Trong đó:  Tài sản ngắn hạn là những tài sản có thể chuyển đổi thành tiền trong khoản thời gian dưới 1 năm. Cụ thể bao gồm các khoản: tiền mặt, đầu tư ngắn hạn , các khoản phải thu và tồn kho.  Nợ ngắn hạn: là toàn bộ khoản nợ có thời hạn trả dưới 1 năm kể từ ngày lập báo cáo. Cụ thể bao gồm: các khoản phải trả, vay ngắn hạn, nợ tích lũy và các khoản nợ ngắn hạn khác. Tỷ số thanh toán hiện thời lớn hơn hoặc bằng 2 ( > = 2) chứng tỏ sự bình thường trong hoạt động tài chính doanh nghiệp. Khi giá trị tỷ số này giảm, chứng tỏ khả năng trả nợ của doanh nghiệp đã giảm và cũng là dấu hiệu báo trước những khó khăn tài chính tiềm tàng. Tuy nhiên, khi tỷ số này có giá trị quá cao thì nó có nghĩa là doanh nghiệp đầu tư quá nhiều vào tài sản lưu động , đơn giản là việc quản trị tài sản lưu động của doanh nghiệp không hiệu quả bởi có nhiều tiền mặt nhàn rỗi hay có quá nhiều nợ phải đòi… Do đó có thể giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. 1.2. Tỷ số thanh toán nhanh: Tỷ số này cho biết khả năng thanh khoản thực sự của doanh nghiệp và được tính toán dựa trên các tài sản lưu động có thể chuyển đổi nhanh thành tiền để đáp ứng những yêu cầu thanh toán cần thiết. Tỷ số thanh toán nhanh được tính theo công thức: Tỷ số thanh toán nhanh = Tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho Nợ ngắn hạn 5 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica Tỷ số này càng lớn thể hiện khả năng thanh toán nhanh càng cao. Tuy nhiên, hệ số quá lớn gây tình trạng mất cân đối của vốn lưu động, tập trung quá nhiều vào vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản phải thu… có thể không hiệu quả. 2. Tỷ số về cơ cấu tài chính: 2.1. Tỷ số nợ trên tổng tài sản: Thường gọi là tỷ số nợ, đo lường mức độ sử dụng của công ty so với tài sản. Công thức của tỷ số này như sau: Tổng nợ Tỷ số nợ = Tổng tài sản Trong đó:  Tổng nợ gồm nợ ngắn hạn và nợ dài hạn phải trả  Tổng tài sản gồm tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn. 2.2. Tỷ số thanh toán lãi vay: Hệ số này cho biết số vốn mà doanh nghiệp đi vay được sử dụng như thế nào để đem lại một khoản lợi nhuận là bao nhiêu và có đủ bù đắp tiền lãi vay hay không? Công thức tính: Lợi nhuận thuần từ HĐKDT Tỷ số khả năng chi trả lãi vay = Lãi vay Trong đó:  Lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) phản ánh số tiền mà doanh nghiệp có thể sử dụng để trả lãi vay trong năm.  Lãi vay là số tiền lãi nợ vay trong năm mà doanh nghiệp phải trả, có thể là lãi vay ngân hàng hoặc các tổ chức khác 6 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica 2.3. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu Các nhà cho vay dài hạn một mặt quan tâm đến khả năng trả lãi, mặt khác cũng chú trọng đến sự cân bằng hợp lý giữa nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu, bởi vì điều này ảnh hưởng đến sử đảm bảo các khoản tín dụng của người cho vay. Tỷ số nay chỉ ra mức độ doanh nghiệp được tài trợ bằng nợ. Công thức như sau: Tổng nợ Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu = Tổng vốn chủ sở hữu Đây là tỷ số cho biết cơ cấu tài chính của doanh nghiệp một cách rõ ràng nhất. 2.4. Tỷ số vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản: Tỷ số này cho biết cứ 1 đồng tài sản của doanh nghiệp thì sẽ có bao nhiêu vốn chủ sở hữu. Công thức như sau: Tổng vốn chủ sở hữu Tỷ số vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản = Tổng tài sản 3. Tỷ số về hoạt động: 3.1. Tỷ số hoạt động tồn kho: Tỷ số này đo lường mức doanh số bán liên quan đến mức độ tồn kho của các loại hàng hóa thành phẩm, nguyên vật liệu. Tỷ số này được tính theo công thức: Giá vốn hàng bán Số vòng quay hàng tồn kho = Hàng hóa tồn kho bình quân Trong đó:  Hàng tồn kho bình quân = (hàng tồn kho trong báo cáo năm trước+ hàng tồn kho năm nay)/2 7 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica Vòng quay hàng tồn kho càng cao chứng tỏ (số ngày cho 1 vòng ngắn) càng tốt. Tuy nhiên, với số vòng quá cao sẽ thể hiện sự trục trặc trong khâu cung cấp, hàng hóa dự trữ không kịp cung ứng kịp thời cho khách hàng, gây mất uy tín doanh nghiệp. Ngoài ra, ta có Số ngày trong năm Số ngày tồn kho = Số vòng quay hàng tồn kho 3.2. Tỷ số vòng quay khoản phải thu: Tốc độ luân chuyển khoản phải thu phản ánh khả năng thu hồi nợ của doanh nghiệp và được xác định bởi công thức sau: Doanh thu thuần Số vòng quay khoản phải thu= Khoản phải thu bình quân Trong đó:  Khoản phải thu bình quân = ( khoản phải thu đầu kỳ + khoản phải thu cuối kỳ) / 2 Ngoài ra để đánh giá việc quản lý của công ty đối với các khoản phải thu cụ thể hơn ta kết hợp phân tích với chỉ tiêu kỳ thu tiền. Đó là số ngày của một vòng quay khoản phải thu. Số ngày làm việc trong năm ( 360 ngày) Kỳ thu tiền bình quân = Vòng quay khoản phải thhu 3.3. Tỷ số vòng quay khoản phải trả Chỉ số này cho biết doanh nghiệp đã sử dụng chính sách tín dụng của nhà cung cấp như thế nào. Chỉ số vòng quay các khoản phải trả quá thấp có thể ảnh hưởng không tốt đến xếp hạng tín dụng của doanh nghiệp. Công thức tính như sau: 8 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica Doanh số mua hàng thường niên Số vòng quay khoản phải trả = Phải trả bình quân Trong đó:  Doanh số mua hàng thường niên= giá vốn hàng bán + hàng tồn kho cuối kỳ - hàng tồn kho đầu kỳ. Tương tự, ta có: Số ngày làm việc trong năm( 360 ngày) Kỳ thanh toán bình quân = Vòng quay khoản phải trả 3.4 Tỷ số vòng quay tài sản cố định Tỷ số này đo lường hiệu quả sử dụng tài sản cố định như máy móc, thiết bị và nhà xưởng. Công thức xác định tỷ số này như sau: Doanh thu thuần Tỷ số vòng quay tài sản cố định = Tài sản cố định bình quân Trong đó:  Tài sản cố định bình quân = ( TSCĐ đầu kỳ + TSCĐ cuối kỳ) /2 3.5. Tỷ số vòng quay tổng tài sản Tỷ số này đo lường hiệu quả sử dụng tài sản nói chung không có phân biệt đó là tài sản lưu động hay tài sản cố định. Công thức: Doanh thu thuần Tỷ số vòng quay tổng tài sản = Tổng tài sản bình quân 4. Tỷ số khả năng sinh lời 4.1. Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu: Chỉ tiêu này thể hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nó phản ánh quan hệ giữa lợi nhuận và doanh thu nhằm cho biết một đồng doanh thu tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận. Công thức tính tỷ số này như sau: 9 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica n òngTỷ số lợi nhuận trên doanh thu = Lợi nhuận r Doanh thu thuần 4.2. Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) Tỷ số này đo lường khả năng khả năng sinh lợi trên mỗi đồng tài sản của công ty. Phân tích tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản cho biết hiệu quả sử dụng tài sản chung của toàn doanh nghiệp. Ta có công thức: Lợi nhuận ròng Tỷ số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) = Tổng tài sản 4.3. Tỷ s ố lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu Tỷ số này đo lường khả năng sinh lợi trên mỗi đồng vốn của cổ đông thường, đó là phần trăm lợi nhuận thu được của chủ sở hữu trên vốn đầu tư của mình. Công thức tính như sau: Lợi nhuận ròng Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROA) = Vốn chủ sở 5. Tỷ số giá thị trường 5.1. Tỷ số P/E Tỷ số này cho thấy nhà đầu tư sẵn sàng trả bao nhiêu để có được một đồng lợi nhuận của công ty. Công thức tính tỷ số này như sau: Giá cổ phần Tỷ số P/E = Lợi nhuận trên cổ phần 5.2. Tỷ số M/B 10 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica Tỷ số M/B so sánh giá trị thị trường của cổ phiếu với giá trị sổ sách hay mệnh giá của cổ phiếu. Công thức xác định tỷ số này như sau: Giá trị thị trường cổ phiếu Tỷ số P/E = Mệnh giá cổ phiếu Trong đó: Mệnh giá cổ phiếu = Vốn chủ sở hữu/ số cổ phần đang lưu hành II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA: 1. Tổng quan về công ty cổ phần Bibica: 1.1. Thông tin cơ bản: Tân công ty:Công ty Cổ phần Bibica Tên quốc tế: Bien Hoa Confectionery Corporation Tên viết tắt: Bibica Địa chỉ: 443 Lý Thường Kiệt, F8, Quận Tân Bình, TP.HCM Điện thoại: (84-61) 836 576 - 836 240 Fax: (84-61) 836 950 Website: www.bibica.com 1.2. Lịch sử hình thành Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa được thành lập theo quyết định số: 234/1998/QĐ-TTg ngày 01/12/1998 của Thủ Tướng Chính Phủ cổ phần hóa từ 03 phân xưởng: bánh, kẹo, nha thuộc Công ty Đường Biên Hòa. Giấy phép Đăng ký kinh doanh số 059167 do Sở Kế Hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 16/01/1999 với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh các sản phẩm đường, bánh, kẹo, nha, rượu (nước uống có cồn). 11 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica Công ty Cổ Phần Bánh Kẹo Biên Hòa chính thức đổi tên thành "Công Ty Cổ Phần Bibica" kể từ ngày 17/1/2007. Ngày 4/10/2007, Lễ ký kết Hợp đồng Hợp tác chiến lược giữa Bibica và Lotte đã diễn ra, theo chương trình hợp tác, Bibica đã chuyển nhượng cho Lotte 30% tồng số cổ phần (khoảng 4,6 triệu cổ phần). 1.3.Lĩnh vực kinh doanh Ngành nghề kinh doanh chính: - Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bánh kẹo. - Xuất khẩu các sản phẩm bánh kẹo và các hàng hoá khác. - Nhập khẩu các trang thiết bị, kỹ thuật và nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất của công ty. 1.4. Bộ máy tổ chức: Sơ đồ 2.1. Sơ đồ bộ máy tổ chức của công ty Bibica 1.5. Vị thế công ty Thương hiệu Bibica luôn được người tiêu dùng tín nhiệm bình chọn đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao từ năm 1997-2006. Thương hiệu Bibica được chọn là thương hiệu mạnh trong top 100 thương hiệu mạnh tại Việt Nam năm 2006 do báo Sài Gòn tiếp thị bình chọn, đồng thời là 1 trong 500 thương hiệu nổi tiếng do Tạp chí Việt Nam Business Forum thực hiện. Qua đó cho thấy Bibica luôn có vị trí nằm trong Top Five của ngành hàng 12 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica bánh kẹo tại Việt Nam và giữ vị trí dẫn đầu thị trường về sản phẩm bánh kẹo. Tuy nhiên, trên thực tế BCC phải cạnh tranh với công ty Kinh Đô, công ty bánh kẹo Hải Hà, công ty bánh kẹo Hải Châu. 1.6. Đối thủ cạnh tranh: Công ty Cổ phần Đường Biên Hồ, Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà, Công ty Cổ phần Thực phẩm Quốc tế, Công ty Cổ phần Kinh Đô, Công ty Cổ phần Chế biến Hàng xuất khẩu Long An, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Kinh Đô miền Bắc, Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang, Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng 1.7. Chiến lược phát triển Chiến lược đầu tư của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Biên Hồ trong thời gian tới như sau: - Xây dựng cơ cấu sản phẩm hiệu. - Tập trung đầu tư phân xưởng kẹo cao cấp. - Triển khai xây dựng nhà máy mới tại KCN MỸ Phước - Bình Dương, sản xuất các loại sản phẩm chủ lực có sức tiêu thụ cao. - Đẩy mạnh thị trường xuất khẩu 2. Phân tích, nhận xét, đánh giá tình hình tài chính của công ty bằng phương pháp tỷ số tài chính: Các tỷ số tài chính được phân tích dưới đây lấy số liệu từ bảng cân đối tài khoản và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Bibica trình bày ở phần phụ lục. 2.1. Phân tích tỷ số về khả năng thanh khoản 2.1.1. Tỷ số thanh toán hiện thời Bảng 2.1: Bảng phân tích tỷ số khả năng thanh toán hiện thời Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch 2007 – 2008 2008 – 2009 Tuyệt Tương Tuyệt Tương đối đối đối đối 13 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn Tỷ số thanh toán hiện thời 179,079 141,006 402,269 101,122 341,516 157,211 223,190 (39,884) 124.63% -28.29% (60,753) 56,089 -15.1% 55.47% 1.27 3.98 2.17 2.71 213.23% (1.81) -45.39% (Nguồn www.bibica.com) 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 3.98 2.17 1.27 Năm 2007 Tài sản ngắn hạn Năm 2008 Nợ ngắn hạn 5 4 3 2 1 0 Lần Triệu đồng Biểu đồ 2.1: Biểu đồ tỷ số khả năng thanh toán hiện hành Năm 2009 Tỷ số thanh toán hiện thời Giai đoạn 2007 – 2008: Tỷ số thanh toán hiện thời năm 2007 là 1.27, nghĩa là cứ một đồng nợ ngắn hạn thì được đảm bảo bằng 1.27 đồng tài sản lưu động. Đến năm 2008, tỷ số này tăng lên đến 3.98, tức tăng 2.71 năm 2007, hay nói cách khác mức độ trang trải của tài sản ngắn hạn đối với nợ ngắn hạn cuối năm 2008 tăng so với cuối năm 2007. Nguyên nhân là do tài sản ngắn hạn tăng 124.63% (chủ yếu là do các khoản đầu tư ngắn hạn tăng) và nợ ngắn hạn giảm 28.29%.Tỷ số thanh toán hiện thời cuối năm 2008 tăng nhiều như thế cho thấy khả năng thanh toán nợ của công ty là rất tốt. Giai đoạn 2008 – 2009: Đến cuối năm 2009, tỷ số này giảm hơn năm trước, từ 3.89 lần xuống còn 2.17 , tức giảm 1.72. Nguyên nhân là do tài sản ngắn hạn giảm 15%, trong khi đó nợ ngắn hạn lại tăng 55.27%. Tuy tỷ số thanh toán hiện thời năm 2009 đạt ở mức 2.17 nhưng vẫn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn (>1). Để tăng khả năng thanh toán hiện thời doanh nghiệp cần tăng tỷ trong nguồn vốn chủ sở hữu, giảm nợ ngắn hạn và và sử dụng tài sản lưu động hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong tài sản ngắn hạn bao gồm những khoản mục có tính thanh khoản cao và những khoản mục có tình thanh khoản kém nên hệ số thanh khoản hiện thời vẫn chưa phản ánh đúng khả năng thanh toán của 14 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica doanh nghiệp, ta tiếp tục phân tích tỷ số thanh khoản nhanh để đạt được mức độ chính xác hơn. 2.1.2. Tỷ số thanh toán nhanh Bảng 2.2: Bảng phân tích tỷ số thanh toán nhanh Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU Tài sản ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản có tính thanh khoản cao Nợ ngắn hạn Tỷ số thanh toán nhanh Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 179,079 86,851 402,269 86,640 341,516 70,835 Chênh lệch 2007 – 2008 2008 – 2009 Tuyệt Tương Tuyệt Tương đối đối đối đối 223,190 124.63% (60,753) -15.1% (211) -0.24% (15,805) -18.24% 92,228 315,629 270,681 223,401 242.23% (44,948) -14.24% 141,006 101,122 157,211 (39,884) -28.29% 56,089 55.47% 0.65 3.12 1.72 2.47 377.21% -1.40 -44.84% (Nguồn www.bibica.com) Biểu đồ 2.2: Biểu đồ tỷ số khả năng thanh toán nhanh 4 3.12 300,000 200,000 100,000 3 1.72 2 Lần Triệu đồng 400,000 1 0.65 0 0 Năm 2007 Tài sản có tính thanh khoản cao Năm 2008 Nợ ngắn hạn Năm 2009 Tỷ số thanh toán nhanh Từ biểu đồ trên ta thấy tỷ số thanh toán nhanh vào cuối năm 2008 tăng và sau đó giảm vào cuối năm 2009, cụ thể như sau: Giai đoạn 2007 – 2008: khả năng thanh toán nhanh có xu hướng tăng, tăng từ 0.65 lên 3.12, tức tăng 2.47 (377.21%). Con số 3.12 cho ta biết vào thời điểm cuối năm 2008 cứ 1 đồng nợ ngắn hạn thì có 3.12 đồng tài sản có khả năng thanh toán cao đảm bảo, tăng 2.47 đồng so với năm 2007 Giai đoạn 2008 – 2009: khả năng thanh toán của doanh nghiệp giảm chỉ còn 1.72 vào năm 2009. Nguyên nhân là do tài sản có tính thanh khoản cao giảm, trong khi nợ ngắn hạn lại tăng. Tuy nhiên, tỷ số thanh toán nhanh cuối 15 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica năm 2009 vẫn lớn hơn 1, chứng tỏ khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp vẫn được đảm bảo. Như vậy, ta thấy năm 2007 tỷ số thanh toán nhanh của công ty thấp (<1), không đảm bảo khả năng thanh toán nhanh nên doanh nghiệp đã điều chỉnh lại trong năm 2007. Ta nhận thấy, vào thời điểm cuối năm 2007 tỷ số thanh toán hiện thời gấp hơn 2 lần so với tỷ số thanh toán nhanh, tỷ số thanh toán nhanh ở mức < 1. Điều này chứng tỏ hàng tồn kho của Bibica lúc này nhiều. 2.2. Tỷ số kết cấu tài chính 2.2.1 Tỷ số nợ trên tổng tài sản Bảng 2.3: Bảng phân tích tỷ số nợ trên tổng tài sản Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU Tổng nợ Tổng tài sản Tỷ số nợ/ Tổng tài sản Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 172,177 379,172 111,738 606,168 213,556 736,809 0.45 0.18 0.29 Chênh lệch 2007 – 2008 2008 – 2009 Tuyệt Tương Tuyệt Tương đối đối đối đối (60,439) -35.10% 101,818 96.12% 226,996 59.87% 130,641 21.55% -0.27 0.11 60% 61.11% (Nguồn www.bibica.com) Triệu đồng 800,000 0.45 600,000 0.29 400,000 0.18 200,000 0 Năm 2007 Tổng nợ Năm 2008 Tổng tài sản 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 Lần Biểu đồ 2.3: Biểu đồ tỷ số nợ trên tổng tài sản Năm 2009 Tỷ số nợ/ Tổng tài sản Giai đoạn 2007 – 2008: Năm 2007, tỷ số nợ/ tổng tài sản là 0.45, tức cứ đồng tài sản của công ty thì có 0.45 đồng nợ. Qua đến năm 2008, tỷ số này có xu hướng giảm, giảm xuống còn 0.18 ( 60%) so với năm 2007). Nguyên nhân là 16 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica do nợ phải trả giảm 35.1%, trong khi tổng tài sản lại tăng 59.87%. Chứng tỏ trong kỳ, doanh nghiệp đã cố gắng trong việc trang trải các khoản nợ. Giai đoạn 2008 – 2009: tỷ số nợ/ tổng tài sản tăng từ 0.18 lên 0.29, tức tăng 61.11% so với năm trước. 2.2.2. Tỷ số khả năng trả lãi Bảng 2.4: Bảng phân tích tỷ số khả năng trả lãi tiền vay Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU Lợi nhuận thuần từ HĐKD Lãi vay Tỷ số trả lãi vay Chênh lệch 2007 – 2008 2008 – 2009 Tuyệt Tương Tương Tuyệt đối đối đối đối Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 32,762 18,757 63,478 (14,005) -42.75% 44,721 238.42% 3,297 7,215.43 1,804.11 3,918 118.85% (5,411.32) -75% 9.44 2.60 35.19 (6.84) -72.46% 32.59 1,253.5% (Nguồn www.bibica.com) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 40 30 20 Lần Triệu đồng Biểu đồ 2.4: Biểu đồ tỷ số khả năng trả lãi 10 0 Năm 2007 Năm 2008 Lợi nhuận thuần từ HĐKD Lãi vay Năm 2009 Tỷ số trả lãi vay Giai đoạn 2007 – 2008: tỷ số khả năng trả lãi tiền vay của doanh nghiệp năm 2008 là 9.44, tức là cứ mỗi đồng chi phí lãi vay thì công ty có 9.44 đồng lợi nhuận để trả lãi. Sang năm 2008, tỷ số này giảm xuống còn 2.6, giảm hơn trước 6.84 lần tương ứng giảm 72.46%. Ta thấy lợi nhuận giảm 14,005 triệu đồng tương ứng giảm 42.75% và chi phí lãi tăng 3,918 triệu đồng tương ứng 72.46% làm cho hệ số này giảm. 17 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica Giai đoạn 2008 – 2009: Đến năm 2009 tăng lên 35.19, tức tăng thêm 32.59 tương ứng tăng 1,254.5% so với năm 2008. Nguyên nhân tăng mạnh như thế là do EBIT năm 2009 tăng 238.42% và chi phí lãi vay giảm 75%. Như vậy, qua hai năm gần đây, ta thấy khả năng thanh toán lãi của doanh nghiệp là rất tốt. 2.2.3. Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu Bảng 2.5: Bảng phân tích tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU Tổng nợ Tổng vốn Tỷ số nợ/ Vốn chủ sở hữu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 172,177 206,996 111,738 494,429 213,556 523,253 0.83 0.23 0.41 Chênh lệch 2007 – 2008 2008 – 2009 Tuyệt Tương Tuyệt Tương đối đối đối đối (60,439) -35.1% 101,818 91.12% 287,433 138.86% 28,824 5.83% (0.61) -72.83% 0.18 80.59% (Nguồn www.bibica.com) 600,000 0.83 400,000 0.41 200,000 0.23 0 Năm 2007 Tổng nợ Năm 2008 Tổng vốn 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Lần Triệu đồng Biểu đồ 2.5: Biểu đồ tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu Năm 2009 Tỷ số nợ/ Vốn chủ sở hữu Giai đoạn 2007 – 2008: Trong giai đoạn này tỷ số nợ/ vốn chủ sở hữu giảm, cụ thể năm 2008 tỷ số là 0.23, giảm 72.83% so với năm 2007. Nguyên nhân giảm là do nợ phải trả giảm, vì trong giai đoạn này công ty không mở rông quy mô hoạt động nên không vay nhiêu vốn (năm 2006 đã xây dựng hệ thống nhà máy mới tại khu công nghiệp Mỹ Phước thuộc tỉnh Bình Dương, xây dựng phân xưởng kẹo cao cấp đạt tiêu chuẩn HACCP, đầu tư dây chuyền sản xuất kẹo) 18 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica Giai đoạn 2008 – 2009: Trong năm 2009, tỷ số nợ là 0.41, tức tăng 80.59% so với năm 2008. Nguyên nhân là do nợ phải trả tăng 91.12% và tăng nhiều hơn so với tốc độ tăng của tổng vốn (5.83%). Như vậy, ta nhận thấy rằng càng về sau này doanh nghiệp đã ngày càng tự chủ về tài chính, hạn chế sử dụng nguồn vốn vay. 2.2.4. Tỷ số vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản Bảng 2.6: Bảng phân tích tỷ số vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản Đơn vị tính: Triệu đồng Chênh lệch CHỈ TIÊU Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản Tỷ số VCSH/ tổng TS Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 206,996 494,429 523,253 287,433 138.86% 28,824 5.83% 379,172 606,168 736,809 226,996 59.87% 130,641 21.55% 0.55 0.82 0.71 0.27 49.41% (0.11) -12.93% 2007 – 2008 Tuyệt Tương đối đối 2008 – 2009 Tuyệt Tương đối đối (Nguồn www.bibica.com) Triệu đồng 800,000 0.82 600,000 400,000 0.71 0.55 200,000 0 Năm 2007 Vốn chủ sở hữu Năm 2008 Tổng tài sản 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Lần Biểu đồ 2.6: Biểu đồ tỷ số vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản Năm 2009 Tỷ số VCSH/ Giai đoạn 2007 – 2008: Tỷ số vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản năm 2007 là 0.55, nghĩa là cứ 1 đồng tài sản thì sẽ có 0.55 đồng vốn chủ sở hữu. Đến năm 2008, tỉ số này tăng lên 0.82, tức tăng 49.41%. Nguyên nhân là do vốn chủ sở hữu tăng nhiều hơn tổng tài sản (138.86% > 59.87%). Giai đoạn 2008 – 2009: tỷ số vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản năm 2009 giảm xuống còn 0.71, giảm 12.93%. Nguyên nhân là tổng tài sản tăng nhanh hơn vốn chủ sở hữu (21.55% > 5.83%). 19 Đề tài: Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần Bibica 2.3. Tỷ số hoạt động: 2.3.1.Tỷ số hoạt động tồn kho Bảng 2.7. Bảng phân tích tỷ số hoạt động tồn kho Đơn vị tính: Triệu đồng CHỈ TIÊU Giá vốn hàng bán Hàng TKĐK Hàng TKCK Hàng TKBQ Vòng quay hàng tồn kho Số ngày tồn kho Chênh lệch 2007 – 2008 2008 – 2009 Tuyệt Tương Tuyệt Tương đối đối đối đối Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 335,662 420,514 441,049 84,852 25.28% 20,535 4.88% 63,823 86,851 75,337 86,851 86,640 86,745.5 86,640 70,835 78,737.5 23,028 (211) 11,408.5 36.08% -0.24% 15.14% (211) (15,805) (8,008) -0.24% -18.24% -9.23% 4.46 4.85 5.60 0.39 8.8% 0.75 15.55% 81.92 75.29 65.16 (6.63) -8.09% (10.13) -13.46% (Nguồn www.bibica.com) 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 5.6 4.85 4.46 Năm 2007 Giá vốn hàng bán Năm 2008 Hàng tồn kho bình quân 6 5 4 3 2 1 0 Vòng Triệu đồng Biểu đồ 2.7: Biểu đồ tỷ số hoạt động tồn kho Năm 2009 Vòng quay hàng tồn kho Giai đoạn 2007 – 2008: Năm 2007, số vòng quay hàng tôn kho là 4.46, nghĩa là thời gian hàng hóa ở trong kho trước khi ra bán trung bình là 81.92 ngày. Số vòng quay hàng tồn kho cuối năm 2008 là 4.46, mỗi vòng là 75.29 ngày. So với năm 2007, tốc độ luân chuẩn hàng tồn kho tăng 0.39 vòng , mỗi vòng giảm 6.63 ngày. Nguyên nhân do giá vốn hàng bán năm 2008 tăng 25.28% so với năm 2007, trị giá hàng tôn kho bình quân tăng 15.14% nhưng tăng ít hơn so với giá vốn hàng bán. 20
- Xem thêm -