Tài liệu Môn luật kinh doanh

  • Số trang: 126 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 199 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

môn luật kinh doanh
TOÅNG QUAÙT VEÀ MOÂN HOÏC Soá tín chæ: 2 (30 tieát lyù thuyeát) ² Chöông trình moân hoïc: 7 Chöông ² Tieåu luaän: Thöïc hieän theo nhoùm 3 - 10 SV (noäp TL khoâng thuyeát trình) ² Hình thöùc thi: Traéc nghieäm / Töï luaän Giöõa kyø: Traéc nghieäm 40 caâu/45 phuùt vn ² 1 TS. Nguy n Nam Hà ed 02/09/2012 u. Cuoái kyø: Khoa QTKD quyeát ñònh Nghæ hoïc > 6 tieát (> 20%): Caám thi cuoái kyø 02/09/2012 w w w .fb a. CHÖÔNG TRÌNH MOÂN HOÏC Chöông 1: Khaùi quaùt luaät kinh doanh Chöông 2: Phaùp luaät veà chuû theå kinh doanh Ch ng 3: Phaùp luaät veà ñaàu tö Chöông 4: Phaùp luaät veà caïnh tranh Chöông 5: Phaùp luaät veà phaù saûn Chöông 6: Phaùp luaät veà hôïp ñoàng trong kinh doanh Chöông 7: Caùc phöông thöùc giaûi quyeát tranh chaáp kinh doanh, thöông maïi TS. Nguy n Nam Hà 3 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 2 TAØI LIEÄU MOÂN HOÏC ² Giaùo trình Luaät kinh doanh, Khoa QTKD, Tr ôøng ÑHCN TPHCM, 2011. V N BAÛN LUAÄT (QUOÁC HOÄI XI) ² Luaät Doanh nghieäp_29/11/2005 (1/7/2006) ² Luaät aàu t _29/11/2005 (1/7/2006) ² Boä luaät Daân söï_14/6/2005 (1/1/2006) ² Luaät Thöông maïi_14/6/2005 (1/1/2006) ² Luaät Phaù saûn_15/6/2004 (15/10/2004) ² Luaät Hôïp taùc xaõ_26/11/2003 (1/7/2004) 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 4 Luaät Caïnh tranh_3/12/2004 (1/7/2005) ² Boä luaät Toá tuïng daân söï_14/6/2004 (1/1/2005) ² Luaät Troïng taøi thöông maïi_17/6/2010 (1/1/2011) WEBSITE THAM KHAÛO ² http://www.na.gov.vn (Quoác hoäi) ² http://www.gov.vn (Chính phuû) ² http://www.mpi.gov.vn (Boä KH & ÑT) ² http://www.moit.gov.vn (Boä Coâng thöông) ² http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn (Sôû KH&ÑT TPHCM) A CH T I BÀI GI NG ² vn 1. Coâng ty Coå phaàn: Thöïc traïng & kieán nghò. .fb 2. Coâng ty TNHH moät thaønh vieân: Thöïc traïng & kieán nghò. w 3. Coâng ty TNHH hai thaønh vieân: Thöïc traïng & kieán nghò. w 4. Coâng ty Hôïp danh: Thöïc traïng & kieán nghò w 5. Doanh nghieäp tö nhaân: Thöïc traïng & kieán nghò. 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà www.gov.vn / H th ng v n b n / Lu t và Pháp l nh / N m ban hành / 2005 / Lu t Doanh nghi p 2005. u. ed ÑEÀ TAØI TIEÅU LUAÄN ² 5 TS. Nguy n Nam Hà www.hui.edu.vn / Các khoa / Qu n tr kinh doanh / Bài gi ng giáo viên / Nguy n Nam Hà / Môn Lu t kinh doanh. A CH T I V N B N LU T a. 02/09/2012 ² I NT 7 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 6 6. Hôïp taùc xaõ: Thöïc traïng & kieán nghò. 7. Lieân hieäp Hôïp taùc xaõ: Thöïc traïng & kieán nghò. 8. Thöïc tieãn aùp duïng Luaät Ñaàu tö 2005 9. Thöïc tieãn aùp duïng Luaät Phaù saûn 2004 10. Caùc bieän phaùp baûo ñaûm thöïc hieän nghóa vuï theo hôïp ñoàng: Thöïc traïng & kieán nghò. 11. Nguyeân taéc giaûi thích hôïp ñoàng kinh doanh: Thöïc traïng & kieán nghò 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 8 15. Haønh vi haïn cheá caïnh tranh: Thöïc traïng & kieán nghò 16. Haønh vi caïnh tranh khoâng laønh maïnh: Thöïc traïng & kieán nghò. 17. Laäp boä hoà sô thaønh laäp Coâng ty TNHH hai thaønh vieân trôû leân. 18. Laäp boä hoà sô thaønh laäp Coâng ty Coå phaàn. 12. Ñaàu tö theo hôïp ñoàng xaây döïng – kinh doanh – chuyeån giao (BOT): Thöïc traïng & kieán nghò. 13. Ñaàu tö theo hôïp ñoàng hôïp taùc kinh doanh (BCC): Thöïc traïng & kieán nghò. u. 9 TS. Nguy n Nam Hà 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 10 .fb CHÖÔNG I a. ed 02/09/2012 vn 14. Ñaàu tö theo hôïp ñoàng xaây döïng – chuyeån giao (BT): Thöïc traïng & kieán nghò. KHAÙI QUAÙT w w LUAÄT KINH DOANH 02/09/2012 w SOÁ TIEÁT HOÏC: 3 TS. Nguy n Nam Hà 11 NOÄI DUNG BAØI GIAÛNG ² Khaùi nieäm luaät kinh doanh ² Ñoái töôïng ñieàu chænh cuûa luaät kinh doanh ² Phaïm vi ñieàu chænh cuûa luaät kinh doanh ² Noäi dung cô baûn cuûa luaät kinh doanh ² Phöông phaùp ñieàu chænh cuûa luaät kinh doanh ² Chuû theå luaät kinh doanh ² Heä thoáng luaät kinh doanh ² Vai troø cuûa luaät kinh doanh 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 12 u. 13 TS. Nguy n Nam Hà 14 TS. Nguy n Nam Hà 02/09/2012 a. ed 02/09/2012 1.2. Khaùi nieäm luaät kinh doanh ² Luaät kinh doanh laø heä thoáng luaät bao goàm toång theå caùc quy phaïm phaùp luaät do Nhaø nöôùc ban haønh nhaèm ñieàu chænh caùc quan heä xaõ hoäi phaùt sinh trong: Lónh vöïc quaûn lyù nhaø nöôùc veà kinh doanh; Hoaït ñoäng kinh doanh cuûa caùc chuû theå kinh doanh. vn 1. Khaùi nieäm luaät kinh doanh 1.1. Khaùi nieäm kinh doanh ² Kinh doanh laø vieäc chuû theå kinh doanh thöïc hieän lieân tuïc moät, moät soá hoaëc taát caû caùc coâng ñoaïn cuûa quaù trình ñaàu tö, töø saûn xuaát ñeán tieâu thuï saûn phaåm hoaëc cung öùng dòch vuï treân thò tröôøng nhaèm muïc ñích sinh lôïi (Khoaûn 2 Ñieàu 4 Luaät DN 2005). 2. oái t ôïng ñieàu chænh cuûa luaät kinh doanh .fb Ba nhoùm quan heä xaõ hoäi sau: (1) Nhoùm quan heä giöõa CQ quaûn lyù nhaø n ôùc veà kinh doanh vaø chuû theå kinh doanh. C BOÄ, CQNB QUAN QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC CHÍNH PHUÛ UBND CAÙC CAÁP w (2) Nhoùm quan heä phaùt sinh trong hoaït ñoäng kinh doanh giöõa caùc chuû theå kinh doanh. 02/09/2012 w w (3) Nhoùm quan heä phaùt sinh trong noäi boä chuû theå kinh doanh. TS. Nguy n Nam Hà 15 CHUÛ THEÅ KINH DOANH 02/09/2012 CHUÛ THEÅ KINH DOANH TS. Nguy n Nam Hà 16 3. Phaïm vi ñieàu chænh cuûa Luaät kinh doanh ² Hoaït ñoäng kinh doanh treân laõnh thoå VN ² Hoaït ñoäng kinh doanh ngoaøi laõnh thoå VN trong tröôøng hôïp: 17 TS. Nguy n Nam Hà 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 18 ed 02/09/2012 u. Ñieàu öôùc quoác teá maø VN laø thaønh vieân quy ñònh. vn Caùc beân thoûa thuaän choïn aùp duïng; 4. Noäi dung cô baûn cuûa luaät kinh doanh ² Phaùp luaät veà chuû theå kinh doanh ² Phaùp luaät veà ñaàu t ² Phaùp luaät veà caïnh tranh ² Phaùp luaät phaù saûn ² Phaùp luaät veà hôïp ñoàng kinh doanh ² Phaùp luaät veà giaûi quyeát tranh chaáp kinh doanh, thöông maïi 02/09/2012 w w w .fb a. 5. Ph ng phaùp ñieàu chænh cuûa luaät kinh doanh ² Ph ng phaùp quyeàn uy: Ñieàu chænh quan heä giöõa CQ quaûn lyù Nhaø n ôùc vôùi chuû theå kinh doanh (ban haønh v n baûn luaät: quy ñònh veà ñ ng kyù kinh doanh, cheá ñoä quaûn lyù taøi chính, thueá …) ² Ph ng phaùp bình ñaúng: Ñieàu chænh quan heä: Giöõa caùc chuû theå kinh doanh (quan heä HÑ kinh doanh, th ng maïi) Quan heä noäi boä chuû theå kinh doanh (goùp voán; chuyeån nhöôïng voán; chia lôïi nhuaän, chia loã …) TS. Nguy n Nam Hà 19 6. Chuû theå phaùp luaät kinh doanh ² Cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc trong lónh vöïc kinh doanh ² Chuû theå kinh doanh 6.1. C quan quaûn lyù nhaø n ôùc: ² Chính phuû-C quan quaûn lyù cao nhaát ² Boä, C quan ngang Boä ² U ban nhaân daân caùc caáp. 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 20 6.2. Chuû theå kinh doanh (1) Toå chöùc kinh teá (coù tö caùch phaùp nhaân): ² Doanh nghieäp * ² Hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ (2) Caù nhaân kinh doanh (khoâng coù tö caùch phaùp nhaân): ² Hoä kinh doanh vn u. 21 TS. Nguy n Nam Hà ed 02/09/2012 aëc ieåm cuûa chuû theå kinh doanh: (1) Thaønh laäp hôïp phaùp ( ôïc caáp Giaáy CNÑKDN, Giaáy chöùng nhaän aàu tö…). (2) Coù taøi saûn rieâng, chòu traùch nhieäm veà moïi hoaït oäng baèng chính taøi saûn où. (3) Tham gia quan heä kinh doanh ñoäc laäp, nhaân danh chính mình. (4) Coù naêng löïc kinh doanh: tröïc tieáp tieán haønh hoaït oäng kinh doanh. 02/09/2012 w w w .fb a. 7. Heä thoáng luaät kinh doanh ² Hieán phaùp n m 1992 ² V n baûn Luaät (Luaät, Phaùp leänh) ² V n baûn d ôùi Luaät (Nghò ñònh, thoâng t ) ² ieàu ôùc quoác teá VN laø thaønh vieân. ² Caùc quy ñònh tham gia ñieàu chænh quan heä kinh doanh: Taäp quaùn kinh doanh ieàu leä cuûa doanh nghieäp. TS. Nguy n Nam Hà 23 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 22 8. Vai troø cuûa luaät kinh doanh ² Taïo haønh lang phaùp lyù cho hoaït ñoäng kinh doanh oån ñònh, phaùt trieån. ² Xaùc ñònh ñòa vò phaùp lyù, ñieàu chænh haønh vi kinh doanh cuûa chuû theå kinh doanh. ² Giaûi quyeát tranh chaáp trong kinh doanh ² Khaéc phuïc nhöõng yeáu toá tieâu cöïc cuûa neàn kinh teá thò tr ôøng. ² Phaùt trieån neàn kinh teá thò tr ôøng theo ñònh h ôùng XHCN./. 02/09/2012 TS. Nguy n Nam Hà 24 Caâu hoûi oân taäp: 1. Neâu khaùi nieäm luaät kinh doanh? 2. Neâu noäi dung, ñoái t ôïng vaø ph ng phaùp ñieàu chænh cuûa luaät kinh doanh? 3. Caùc loaïi chuû theå cuûa luaät kinh doanh? 4. Vai troø cuûa luaät kinh doanh ñoái vôùi neàn kinh teá thò tr ôøng ñònh h ôùng XHCN? 02/09/2012 vn u. ed w w .fb Doanh nghi p Kinh doanh Thành viên C ông V n i ul Trách nhi m h u h n Trách nhi m tài s n V n phòng i di n S n xu t kinh doanh w DN KD TV C V L TNHH TNTS VP D SXKD VI T T T a. DANH M C T NG 2 PHÁP LU T V CH TH KINH DOANH 25 TS. Nguy n Nam Hà 02/09/2012 CH 2 02/09/2012 S TI T H C: 12 1 N I DUNG CH NG 2 Bài 1: T ng quan v DN Bài 2: Cty c ph n Bài 3: Cty TNHH Bài 4: Cty h p danh Bài 5: Doanh nghi p t nhân (DNTN) Bài 6: H p tác xã (HTX) Bài 7: H kinh doanh 02/09/2012 3 V N B N LU T BÀI 1 ² Lu t Doanh nghi p QH11 29/11/2005 (hi u l c 1/7/2006) 6 102_2010_Lu t DN t 14_2010_B KH& T_H s , th t c ng ký DN ed .fb w w w 02/09/2012 ²N ng ký DN ² Thông a. N I DUNG BÀI GI NG ² Khái ni m DN ² Các lo i hình DN ² Thành l p & ng ký DN ² Quy n & ngh a v c a DN ² Thành viên DN ² Ch v n c a DN ² Chi nhánh, VP D c a DN ² T ch c l i DN ² Gi i th DN 43_2010 u. 4 02/09/2012 ²N vn T NG QUAN V DOANH NGHI P 02/09/2012 5 1. Khái ni m DN ² Là t ch c kinh t có: Tên riêng * Tài s n c l p Tr s giao d ch Thành l p theo quy nh PL ho t ng SXKD, cung ng d ch v nh m m c ích l i nhu n / công ích. 02/09/2012 7 8 vn Tr ng nhân h n tr ng v n Trách nhi m tài s n c a thành viên: vô h n Lo i hình: Cty h p danh 02/09/2012 9 Tr ng v n h n tr ng nhân .fb CTY IV N a. ed 02/09/2012 CTY I NHÂN u. Khái ni m Cty ² Cty: Tên g i chung c a 4 lo i hình DN Phân lo i Cty ng: ² Theo m c ích ho t Kinh doanh Công ích, an ninh, qu c phòng ² Theo m i quan h gi a thành viên: i nhân. i v n. w (3) Cty TNHH m t thành viên w (4) Cty h p danh (5) Doanh nghi p t nhân Lo i hình: Cty c ph n w (1) Cty c ph n (2) Cty TNHH hai thành viên tr lên Trách nhi m tài s n c a c ông: h u h n 02/09/2012 2. Các lo i hình DN t i VN hi n nay (Lu t DN 2005) 10 02/09/2012 11 ²T ch c, cá nhân c thành l p không h n ch s l ng Cty mà TNTS c a ch s h u là h u h n: Cty TNHH m t thành viên Cty TNHH hai thành viên tr lên Cty c ph n. 12 ed 02/09/2012 u. vn 3. Thành l p & ng ký DN 3.1. Quy n thành l p, qu n lý, góp v n ² Cá nhân VN, n c ngoài c ngoài ² T ch c VN, n i t ng b c m ² Không thu c 13 ² Ch s h u DNTN / H KD / Cty h p danh có quy n thành l p: Cty TNHH 1 TV Cty TNHH 2 TV Cty c ph n 02/09/2012 w w w .fb a. H n ch i v i cá nhân: ² M i cá nhân ch c thành l p 1 trong 3 lo i hình KD mà TNTS c a ch s h u là vô h n: H kinh doanh Doanh nghi p t nhân Cty h p danh 02/09/2012 TT 14 02/09/2012 15 16 nhà n c, b , công ch c: Ng i ng u, c p phó (v , ch ng) C quan hành chính Nhà n c không c góp v n vào DN ho t ng trong ph m vi qu n lý tr c ti p. 02/09/2012 w w w ² Cán n v LLVT .fb ² CQ vn a. 3.3. C m góp v n vào DN: ed 02/09/2012 18 3.2. C m thành l p, qu n lý & i u hành DN (2) ² Cán b qu n lý Cty 100% v n nhà n c. i ch a thành niên (ch a 18 tu i). ² Ng ² Ng i b m t n ng l c hành vi dân s . ² Ng i b h n ch n ng l c hành vi dân s ² Ng i ang ch p hành hình ph t tù. ² Ng i b Toà án c m hành ngh KD ² Ng i qu n lý DN b Tòa án tuyên b phá s n (c m 1 - 3 n m). u. 3.2. C m thành l p, qu n lý, i u hành DN (1) ² CQ nhà n c, n v LLVT dùng tài s n nhà n c giao thành l p DN KD thu l i riêng. ² Cán b , công ch c, viên ch c. ² S quan, h s quan, quân nhân chuyên nghi p, công nhân qu c phòng_Quân i ² S quan, h s quan chuyên nghi p_Công an. 02/09/2012 17 3.4. ng ký DN (1) ² N i dung: ng ký KD + thu DN c c p mã s DN, ng th i là mã s thu . Ví d : Mã s Vietcombank: 0100112437 ² Hình th c: Tr c ti p / qua m ng ² C quan ng ký DN: Phòng ng ký KD - S KH & T ² Th i h n c p Gi y CN KDN: 5 ngày làm vi c 02/09/2012 19 ed u. 20 02/09/2012 02/09/2012 w w w .fb a. 4. Quy n & ngh a v c a DN 4.1. Quy n: ² T ch KD ² T ch v v n ² Xu t, nh p kh u hàng hóa, d ch v có ng ký KD ² Thuê và s d ng lao ng 22 H s ng ký DN: (1) Gi y ngh ng ký DN (m u) (2) D th o i u l (tr DNTN) (3) Danh sách TV, C (m u) (4) B n kê khai thông tin ng ký thu (m u) (5) B n sao: Cá nhân: CMND, h chi u T ch c: Q thành l p, Gi y CN KDN (6) Gi y xác nh n v n pháp nh, Ch ng ch hành ngh : ngành KD có i u ki n * * vn 3.4. ng ký DN (2) ² Ý ngh a: Cty chính th c thành l p, có t cách pháp nhân t ngày cc p Gi y CN KDN * ² H th ng ng ký DN qu c gia: http://businessregistration.gov.vn * 21 02/09/2012 4.2. Ngh a v ² KD úng ngành, ngh ² L p s sách k toán ² Kê khai, n p thu ² Ch u trách nhi m ch t l ² Tuân th quy môi tr ng 02/09/2012 ng ký ng hàng hoá nh an ninh tr t t , b o v 23 5. Ch Ng i i di n theo pháp lu t: ² Do i u l DN quy nh ² Gi i h n trong ch c danh: Giám c, Ch t ch H QT, Ch t ch H TV ² i di n cho DN: Tr c các CQ, TC, CN. Ký k t h p ng th ng m i, lao ng ² Tài s n góp v n: ti n VN, ngo i t , ch ng khoán, vàng, giá tr quy n s d ng t, giá tr quy n s h u trí tu , công ngh * ed u. n góp là tài s n ph i ng ký quy n s h u (nhà t, ph ng ti n v n t i...): chuy n quy n s h u cho Cty. n i u l : T ng s v n do TV, C góp và ghi vào i u l Cty. ² V n pháp nh: M c V L t i thi u theo quy nh kinh doanh m t s ngành ngh nh t nh (ch ng khoán, b t ng s n…) ² V n ho t ng: V L + l i nhu n gi l i + v n vay (tín d ng + trái phi u…). ² V n ch s h u: V L + l i nhu n gi l i .fb w w w 02/09/2012 nh giá ²V a. ²V n góp không là ti n ph i vn ²V 24 02/09/2012 v n DN 26 02/09/2012 25 6. Cty con, Chi nhánh, V n phòng i di n, a i m kinh doanh Cty m : S h u > 50% V L c a Cty con Ho c có quy n: B nhi m a s thành viên H QT, G Cty con S a i i u l Cty con 02/09/2012 27 Chi nhánh: ng ký ho t n v ph thu c c a Cty ² i di n theo u quy n cho l i ích c a Cty Ho t ng SXKD V n phòng vn Q i di n theo u quy n cho l i ích c a Cty ng sinh l i tr c ti p ² 28 a. a i m kinh doanh: ed 02/09/2012 .fb C a hàng bán l , phòng giao d ch Ch c t t i t nh, thành ph n i có tr s Cty / Chi nhánh. n Phòng KKD. 02/09/2012 w w w Ch c n g i Thông báo 30 b nhi m G Chi nhánh Phòng KKD c p Gi y CN K ho t Chi nhánh, VP D. ng u. c ho t thành l p Chi nhánh, VP D B n sao Biên b n h p H TV n v ph thu c c a Cty Không DN g i thông báo l p Chi nhánh, VP D t i Phòng KKD (S KH- T) n i t Chi nhánh, VP D kèm: Q i di n: ng Chi nhánh, VP D 29 02/09/2012 7. Thành viên, c ông DN 7.1. Hình thành t cách TV: ² Góp v n, mua l i v n góp ² Nh n tr n b ng v n góp ng th a k v n góp ²H ² c t ng cho v n góp 7.2. Ch m d t t cách TV: ² Bán h t v n góp ² TV - Cá nhân ch t / Toà án tuyên b ch t ² TV - T ch c gi i th , phá s n. 02/09/2012 ã 31 32 vn Ngh a v : Góp v n theo cam k t Không c rút v n kh i Cty, tr : C gi c ph n u ãi hoàn l i c a Cty c ph n TV h p danh c a Cty h p danh Ch u trách nhi m v các kho n n c a Cty trong ph m vi v n góp, tr : Ch doanh nghi p t nhân Thành viên h p danh c a Cty h p danh. Chia doanh nghi p a. .fb 8. T ch c l i DN ² Các hình th c t ch c l i DN: Chia Tách H p nh t Sáp nh p Chuy n i Cty CP A = Cty CP B + Cty CP C w Áp d ng: Cty c ph n, Cty TNHH i u ki n: Các Cty m i ph i cùng lo i v i Cty b chia H u qu : Cty b chia ch m d t s ho t ng. w w 02/09/2012 33 02/09/2012 ed 02/09/2012 ² u. 7.3. Quy n & ngh a v TV ² Quy n: Bi u quy t theo t l v n góp (tr TV Cty h p danh) nh o t ph n v n góp Chia l i nhu n, ch u l theo t l v n góp Là ng i cu i cùng c chia giá tr tài s n còn l i khi Cty gi i th , phá s n 34 02/09/2012 35 H p nh t doanh nghi p * Tách doanh nghi p Áp d ng: Cty c ph n và Cty TNHH i u ki n: Cty m i ph i cùng lo i v i Cty b tách. H u qu : Cty b tách không ch m d t ho t ng 36 02/09/2012 37 a. ed 02/09/2012 vn A = Cty CP A + Cty CP B u. Cty CP C Cty CP A + Cty CP B = Cty CP Áp d ng: Cty cùng lo i hình C s pháp lý: H p ng h p nh t i u ki n: Cty m i không bu c ph i cùng lo i v i các Cty h p nh t H u qu : Các Cty h p nh t ch m d t ho t ng C m h p nh t: T ng th ph n các Cty h p nh t > 50% trên th tr ng liên quan Sáp nh p doanh nghi p B .fb Cty CP A + Cty CP B = Cty CP 02/09/2012 w w w Áp d ng: Cty cùng lo i hình C s pháp lý: H p ng h p nh t H u qu : Cty b sáp nh p ch m d t s t n t i. C m sáp nh p: T ng th ph n các Cty sáp nh p > 50% th tr ng liên quan Chuy n i doanh nghi p ² Cty TNHH chuy n thành Cty c ph n ² Cty c ph n chuy n thành Cty TNHH. ² DNTN chuy n thành Cty TNHH. ² Các tr ng h p khác Lu t DN không quy nh. 38 02/09/2012 39 9. Gi i th DN ² DN ch m d t t n t i vì nhi u nguyên nhân. ² i u ki n: B o m thanh toán h t n Thanh lý h p ng ² Phân lo i: Gi i th t nguy n Gi i th b t bu c 40 41 02/09/2012 a. ed 02/09/2012 u. vn Gi i th t nguy n nh: ² Quy n quy t H TV - Cty TNHH 2 TV. Ch s h u - Cty TNHH 1 TV. i h i ng c ông - Cty c ph n. Thành viên h p danh - Cty h p danh Ch doanh nghi p t nhân. BÀI T P V NHÀ ² ² Tìm c i u l c a m t Cty c ph n ho c Cty TNHH. Ví d : i u l Cty C ph n Hoàng Anh Gia Lai * 02/09/2012 w w w .fb Gi i th b t bu c ² H t th i h n ho t ng trong i u l . ² Cty không còn s l ng thành viên t i thi u 6 tháng liên t c. ² Cty b thu h i Gi y ch ng nh n ng ký DN.* * 42 02/09/2012 43 N I DUNG BÀI GI NG BÀI 2 S 2. c i m pháp lý 3. Quy nh v c ph n, c phi u, c ông, c t c PH N vn CÔNG TY C 1. Khái ni m 4. C c u t ch c qu n lý TI T H C: 3 5. Ch v n, tài chính Sunday, September 02, 2012 ² H C : ² H QT: H i ² BKS: Ban ki m soát ² G : Giám ² CP: C ph n ² C :C ² PT: Ph thông Sunday, September 02, 2012 .fb ông ông w c w BQ: ng c ng qu n tr Sunday, September 02, 2012 2 1. Khái ni m ² Cty c ph n là DN: V L chia thành nhi u ph n b ng nhau M i ph n g i là c ph n. Cty ch u trách nhi m v n & ngh a v tài s n khác trong ph m vi V L. u ãi bi u quy t w ² ih i VI T T T a. DANH M C T ed 1 u. 6. Các lo i hình Cty CP 3 Sunday, September 02, 2012 4 C I M PHÁP LÝ Cá nhân NHI U CH S H U C ông sáng l p t i thi u: 3 Pháp nhân 3. c i m c ph n, c phi u * ² C ph n: Ph n chia nh V L = 10.000 . ² C phi u: Ghi nh n quy n s h u c ph n Hình th c: Ch ng ch / bút toán ghi s N i dung: Ghi tên / không ghi tên C CÔNG TY C PH N vn Th i h n: Không th i h n S l ng c ông t i a không h n ch 5 nh giá: Giá tr ban phi u. u ghi trên c .fb ²M a. C phi u có nhi u lo i giá: giá: Giá mua bán trên th tr ch ng khoán. ng w ² Th giá: Giá tr c phi u tính theo s sách k toán Cty. w ² Th Sunday, September 02, 2012 u. Tài s n tài chính: Mua bán, t ng cho, th a k , tài s n b o m trong tín d ng, v n góp trong u t . ed Sunday, September 02, 2012 w 2. 7 Sunday, September 02, 2012 6 Phân bi t C phi u - Trái phi u ² C phi u: Ghi nh n v n góp M nh giá: 10.000 . L i nhu n: Ph thu c k t qu kinh doanh ² Trái phi u: Ghi nh n v n n M nh giá: T i thi u 100.000 . / b i s c a 100.000 . Hình th c: Ch ng ch , bút toán ghi s / d li u i n t L i nhu n: Không ph thu c k t qu kinh doanh Sunday, September 02, 2012 8 Phân lo i trái phi u DN C n c kh n ng chuy n i: Trái phi u không chuy n i Trái phi u chuy n i: Chuy n c phi u ph thông. ² C n c kh n ng thanh toán: Trái phi u không có b o m Phân lo i c ph n ² Có hai lo i c ph n: 1. C ph n ph thông (th ng) 2. C ph n u ãi: u ãi bi u quy t u ãi c t c u ãi hoàn l i ² Trái phi u có b o m thanh toán: B ng tài s n Cty / b o lãnh c a Ngân hàng, Chính ph . Sunday, September 02, 2012 Sunday, September 02, 2012 ed 9 u. vn i thành .fb a. C ph n ph thông (CPPT) ² B t bu c ph i có ² Không h ng u ãi ² Không th chuy n i thành c ph n u ãi ² T o cho C quy n tham gia qu n lý Cty: d h p, bi u quy t t i H C ² M i CPPT có 1 phi u bi u quy t C ph n ph thông (CPPT) ²C , nhóm C s h u t 10% CPPT 6 tháng liên t c có quy n: c ng i vào H QT, BKS w Yêu c u Ch t ch H QT tri u t p h p H C b t th ng khi H QT ra quy t nh v t quá th m quy n c giao. w w Sunday, September 02, 2012 10 11 Sunday, September 02, 2012 12
- Xem thêm -