Tài liệu Môi trường kinh doanh

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 263 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Nhập môn Quản Trị Doanh Nghiệp TRÌNH BÀY: GV ĐỖ DUY THANH MSC. E-BUSINESS Nội dung Quản trị doanh nghiệp và môi trường kinh doanh Kho bải Vật tư Sản xuất Bán hàng Vận tải Con người trong tổ chức Tài chính / Kế toán Marketing Quản trị Logistics Nội dung 1. Quản trị doanh nghiệp 1.1 Khái niệm doanh nghiệp & phân loại 1.2 Khái niệm căn bản về quản trị 1.3 Chức năng quản trị, nhà quản trị và các kỹ năng quản trị 1.4 Ra quyết định 1.5 Quá trình phát triển của các cách quản trị 2. Môi trường kinh doanh 1. Quản trị Doanh nghiệp Doanh nghiệp là gì? nghiệp 1.1 Khái niệm Doanh - Tæng qu¸t: DN lµ mét tæ chøc kinh tÕ ®îc thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña con ngêi vµ x· héi, vµ th«ng qua ho¹t ®éng h÷u Ých ®ã ®Ó kiÕm lêi. - Theo LuËt DN hiÖn hµnh cña ViÖt Nam (2005- 2006): DN lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã tªn riªng, cã tµi s¶n, cã trô së giao dÞch æn ®Þnh, ®îc ®¨ng ký kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m môc ®Ých thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng KD. 1. Quản trị Doanh nghiệp 1.1 Phân loại Doanh Theo nghiệp Theo quyền sở hữu loại hình 1. Doanh nghiÖp mét chñ së h÷u 1. C¨n cø vµo quy m« 1. Doanh nghiÖp Nhµ níc 1. Doanh nghiÖp quy m« lín 2. Doanh nghiÖp t nh©n 2. Doanh nghiÖp quy m« võa 3. C«ng ty TNHH mét thµnh viªn 3. Doanh nghiÖp quy m« nhá 2. Doanh nghiÖp nhiÒu chñ së h÷u 2. C¨n cø vµo môc tiªu ho¹t ®éng 1. C«ng ty hîp danh 1. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh 2. C«ng ty TNHH hai thµnh viªn trë doanh lªn 2. Doanh nghiÖp ho¹t ®éng c«ng 3. C«ng ty cæ phÇn Ých 4. Hîp t¸c x· 3. C¨n cø vµo ngµnh kinh tÕ – kü thuËt 1. Doanh nghiÖp n«ng nghiÖp 2. Doanh nghiÖp c«ng nghiÖp 3. Doanh nghiÖp th¬ng m¹i 4. Doanh nghiÖp dÞch vô Câu hỏi  Ý nghĩa của từ TNHH trong cty TNHH là gì?  Tại sao có sự ra đời của Cty CP?  Mô hình Cty CP, cơ cấu quyền lực của từng thành phần trong Cty CP? 2. Value Chain  A value chain is a chain of activities that a firm operating in a specific industry performs in order to deliver a valuable product or service for the market (Michael Porter 1985) 2. Value Chain Bài tập nhóm  Mô hình hóa các hoạt động của trường ĐH CNTT bằng Value Chain Diagram Câu hỏi thảo luận  Mục tiêu kinh doanh?  Tại sao có DN thành công, có người lại thất bại? Doanh nghiệp theo góc nhìn chức năng Làm sao để kết nối tất cả lại thành một khối thống nhất Làm sao để vận hành DN với sự phân chia theo chức năng riêng lẻ như hiện thời? 7S framework Yếu tố thành công của doanh nghiệp 1. Quản trị Doanh nghiệp 1.2 Khái niệm căn bản quản trị  Khái niệm -QT là quá trính làm việc với và thông qua những người khác để thực hiện các mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn biến động (Nguyễn Hải Sản). 1. Quản trị Doanh nghiệp 1.2 Khái niệm căn bản quản trị Làm việc thông qua người khác Các nguồn lực hạn Mục tiêu của tổ chế chức Môi trường quản Kết quả và hiệu trị luôn thay đổi quả 1. Quản trị Doanh nghiệp 1.3 Chức năng quản trị Hoạch định Tổ chức Kiểm tra Cơ cấu Nguồn nhân lực Truyền thông Điều khiển Chỉ huy Thúc đẩy và động viên 1. Quản trị Doanh nghiệp 1.3 Chức năng quản trị 1. Hoạch định  Các mục tiêu nào cần đạt được? What and when  Bằng cách nào ? How  Cần đến những nguồn lực nào? By what 2. Tổ chức  Xác định công việc cần làm  Phân công công việc cho các đối tượng  Xác định quan hệ trách nhiệm và quyền hạn  Thành lập các phòng ban và tổ chức  Tuyển chọn, huấn luyện và phát triến Kết quả của công việc hoạch định, tổ chức là gì? nguồn nhân lực 1. Quản trị Doanh nghiệp 1.3 Chức năng quản trị 3. Điều khiển 4. Kiểm tra  Lãnh đạo  Xây dựng các tiêu chuẩn kiểm tra  Thúc đẩy, động viên  Đo lường kết quả thực tế  So sánh  Điều chỉnh (2 hướng) Các kỹ năng động viên ??? Điều kiện tiên quyết của kiểm tra là gì ??? 4. Chức năng nhà quản trị - Chức năng hệ thống quản trị Nhà quản trị Hoạch định Hệ thống quản trị Hỗ trợ Hỗ trợ hoạch định Tổ chức Hỗ trợ tổ chức Điểu khiển Thực thi & Kiểm tra Hỗ trợ Hỗ trợ kiểm tra 1. Quản trị Doanh nghiệp 1.3 Nhà quản trị  Nhà quản trị: là người thực hiện các chức năng quản trị  Các cấp độ quản trị Cấp cao Hội đồng quản tri Chủ tịch Tổng giám đốc điều hành Cấp trung Trưởng phòng Giám đốc nhà máy Cấp cơ sở Giám đốc xí nghiệp Quản đốc, giám sát Đốc công Người thừa hành 1. Quản trị Doanh nghiệp 1.3 Nhà quản trị  Thời lượng công việc nhà quản trị theo từng cấp Hoạch định Tổ chức Điều khiển Kiểm tra Cấp cao 28% 36% 22% 14% Cấp trung 18% 33% 36% 13% Cấp cơ sở 15% 24% 51% 10%
- Xem thêm -