Tài liệu Môi trường của tổ chức trong quản trị kinh doanh

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 185 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Môi trường của tổ chức trong quản trị kinh doanh
CHƯƠNG III MÔI TRƯỜNG CỦA TỔ CHỨC KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH MỤC TIÊU CHƯƠNG III ‰ ‰ ‰ ‰ Mối quan hệ giữa các yếu tố của môi trường và ảnh hưởng của chúng đến hoạt động của tổ chức Các yếu tố của môi trường Chiến lược, chính sách của nhà quản trị đáp ứng với những thay đổi của môi trường Quản trị trong môi trường toàn cầu: xu hướng của nền kinh tế toàn cầu và các chiến lược thâm nhạp thị trường quốc tế CÁC YẾU TỔ MÔI TRƯỜNG Môi trường chung Công nghệ Chính trị/ luật pháp Quản trị Nhà cung cấp Đối thủ cạnh tranh Thị trường lao động Quốc tế Môi trường tác nghiệp Khách hàng Môi trường bên trong Nhân viên Văn hoá Kinh tế Văn hoá xã hội THÍCH ỨNG VỚI NHỮNG THAY ĐỔI CỦA MÔI TRƯỜNG ‰ ‰ Tính không chắc chắn của môi trường ƒ Tốc độ thay đổi của môi trường ƒ Thiếu thông tin ƒ Khả năng dự đoán giới hạn Thích ứng với những thay đổi của môi trường Mở Mởrộng rộng phạm phạmvivi Cộng Cộngtác tácgiữa giữa các cáctổtổchức chức Liên Liênkết kết liên liêndoanh doanh MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ‰ ‰ Môi trường quốc tế Môi trường công nghệ ƒ Công nghệ và chiến lược kinh doanh của tổ chức ƒ Công nghệ và quá trình sản xuất ƒ Công nghệ và quá trình phân phối sản phẩm MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ‰ Văn hóa xã hội ƒ Yếu tố nhân khẩu • Sự gia tăng nhanh tính đa dạng của LLLĐ ƒ Yếu tố văn hóa • Văn hóa là những đặc trưng chung về ngôn ngữ, tôn giáo, nghệ thuật, quan niệm sống, thái độ với với tự nhiên, môi trường sống… Æ Những vấn đề đặt ra cho quản trị Æ Năng lực nhận thức toàn cầu Æ Văn hóa và quyết định quản trị Æ Vượt qua những rào cản về văn hóa trong kinh doanh toàn cầu MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ‰ Kinh tế: những thay đổi của nền kinh tế và thực hành quản trị Nền kinh tế cũ • Tập trung mở rộng qui mô doanh nghiệp • Thị phần được xác định trước • Khách hàng suốt đời • Tài sản doanh nghiệp: Cơ sở vật chất và nguồn vốn • Cố gắng gia tăng tài sản hữu hình Xu hướng hiện nay • Tập trung vào vấn đề giá trị doanh nghiệp • Tìm kiếm những thị trường mới • Khách hàng không mua sản phẩm, họ mua lợi ích do sản phẩm mang lại • Tài sản doanh nghiệp: nguồn lực con người • Liên tục nâng cao kiến thức cho nhân viên MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ ‰ ‰ Chính trị - pháp luật Môi trường tự nhiên ƒ Kiểm soát ô nhiễm ƒ Chấp hành các quy định của chính phủ ƒ Phát triển công nghệ và vật liệu mới (“thân thiện với môi trường”) ƒ Tái chế rác thải MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP (VI MÔ) Đối Đốithủ thủ cạnh cạnhtranh tranh Khách Khách hàng hàng Người Ngườithâm thâm nhập nhậpmới mới Nhà Nhà cung cungcấp cấp Thị Thịtrường trường lao laođộng động QUẢN TRỊ TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU Dự Dựđoán đoánxu xu hướng hướngkinh kinhtếtế toàn toàncầu cầu - Cạnh tranh gia tăng - Chu kỳ sống sản phẩm ngắn lại - Toàn cầu hóa - Xuất hiện những thị trường mới - Lực lượng lao động toàn cầu -… Chiến Chiếnlược lược kinh kinhdoanh doanh quốc quốctếtế QUẢN TRỊ TRONG MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU Cao Toàn cầu Đa nội địa Liên minh Mức độ linh hoạt Nhượng quyền Cấp phép Xuất khẩu Thấp Thấp Cam kết nguồn lực Các chiến lược kinh doanh quốc tế Cao
- Xem thêm -