Tài liệu Mối quan hệ giữa gen và arn

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

TIÊT 20: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN II/Mục tiêu: + Mô tả được cấu tạo & nêu được chức năng của A RN, trình bày được quá trình tổng hợp A RN, phân biệt được AND & A RN. + Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích so sánh để thu nhận kiến thức từ phương tiện trực quan II/ Đồ dùng dạy học: GV: Tranh phóng to H 17.1,2 sgk, bảng phụ có nội dung BT 4,5 sgk III/ Tiến trình bài dạy: Kiểm tra: AND tự nhân đôi theo NT nào? Nêu bản chất hóa học và chức năng của gen Hoạt động 1: A RN Mục tiêu: Mô tả được cấu tạo & nêu được chức năng của A RN.Phân biệt được AND & A RN Hoạt động của GV - GV treo tranh H 17.1 yêu cầu HS quan sát & tìm hiểu sgk trả lời câu hỏi: + Có mấy loại A RN? - GV gọi đại diện nhóm trình bày kết quả - GV nhận xét, bỏ sung & chốt kiến thức & hỏi + A RN được cấu tạo như thế nào? - GV gọi đại diện nhóm trình bày kết quả - GV nhận xét, bỏ sung & chốt kiến thức - GV yêu cầu HS thực hiện ∆ sgk - GV gọi 12 HS lên trình bày kết quả - GV nhận xét, bổ sung & treo bảng phụ có đáp án - GV kết luận Hoạt động của HS - HS quan sát tranh tìm hiểu sgk thảo luận nhóm2& thực hiện yêu cầu của GV - Đại diện nhóm trình bàyn/ khác nhận xét bổ sungthống nhất - HS quan sát tranh tìm hiểu sgk thảo luận nhóm2& thực hiện yêu cầu của GV - Đại diện nhóm trình bàyn/ khác nhận xét bổ sungthóng nhất - 12 HS suy nghĩ & thực hiện yêu cầu của GV - HS trình bàyHS khác nhận xét bổ sungthống nhất Kết luận: A RN là 1 a xit thành phần gồm C, H, O, N,P . Là 1 đại PT, cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là (N) có 4 loại : A, U, G, X liên kết tạo chuỗi xoắn đơ * A RN có tính đa dạng & đặc thù Hoạt động 2: Mục tiêu: A RN ĐƯỢC TỔNG HỢP THEO NGUYÊN TẮC NÀO? Trình bày được quá trình tổng hợp của A RN& nguyên tắc TH A RN GV treo tranh H 17.2sgk yêu cầu HS quan sát & giới thiệu cho HS : Các loại A RN được TH dựa trên khuôn mẫu trong AND dưới sự tác động của các enzim. Khi BĐ tổng hợp A RN gen tháo xoắn & tách dần AND thành 2 mạch đơn, các (N) trên mạch vừa được tách liên kết với (N) tự do trong nội bào theo NTBS dần dần hình thành mạch A RN. P/ tử A RN HS quan sát tranh tìm hiểu sgk được hình thành tách khỏi gen và rời khỏi nhân đi ra thảo luận nhóm 2& thực hiện yêu chất TB để thực hiện QT TH prôtêin cầu của GV - GV yêu cầu HStrả lời câu hỏi: + A RN được TH từ 1 hay 2 mạch đơn của gen + Các loại (N) nào liên kết v/ nhau trong QT hình thành mạch A RN? + Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mach A RN so với mỗi mạch đơn của gen? - Đại diện nhóm trình bàyn/ khác - GV gọi đại diện nhóm trình bày kết quả nhận xét bổ sungthống nhất - GV nhận xét, bổ sung & kết luận Kết luận: A RN được tổng hợp trên mạch khuôn của 1 mạch gen theo NTBS. Trình tự sắp xếp (N) trên mach khuôn của gen qui định trình tự sắp xếp các (N) trên mạch A RN IV/ Củng cố: - HS đọc chậm phần TT sgk - HS làm bài tập số 4,5 sgk tr52 trên bảng phụ mà GV đã chuẩn bị V/ Dặn dò: - Học bài trả lời câu hỏi & làm BT sgk tr 52
- Xem thêm -