Tài liệu Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Bíc vµo nh÷ng n¨m ®Çu cña thÕ kû 21, xu híng toµn cÇu hãa ngµy cµng trë thµnh ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy c¸c quèc gia thÓ hiÖn râ chç ®øng cña m×nh trªn trêng quèc tÕ . Mçi quèc gia ®Òu kh«ng ngõng nç lùc phÊn ®Êu vÒ mäi mÆt ®Æc biÖt trong lÜnh vùc kinh tÕ nh»m kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh . Sù c¹nh tranh gay g¾t ®ã ®ßi hái c¸c quèc gia cÇn x©y dùng chiÕn lîc phï hîp ®Ó ®Èy m¹nh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. Sù ph¸t triÓn cña mét doanh nghiÖp sÏ t¹o c¬ së , nÒn t¶ng v÷ng ch¾c cho mét nÒn kinh tÕ lµnh m¹nh . Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng , mét yÕu tè quyÕt ®Þnh doanh nghiÖp cã thÓ th¾ng trong mét m«i trêng c¹nh tranh lµ : doanh nghiÖp ®ã ph¶i phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh vµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm . NÒn kinh tÕ thÞ trêng víi bíc ®æi míi thùc sù trong c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ®· kh¼ng ®Þnh râ h¬n vai trß , vÞ trÝ cña th«ng tin kÕ to¸n trong qu¶n trÞ doanh nghiÖp. Lµ mét trong c¸c thµnh phÇn quan träng cña kÕ to¸n , h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm víi chøc n¨ng gi¸m s¸t vµ ph¶n ¸nh trung thùc, kÞp thêi c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú , tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ chi phÝ s¶n phÈm sÏ gióp cho c¸c nhµ qu¶n chØ ra ®îc ph¬ng ¸n, biÖn ph¸p sö dông tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶ chi phÝ s¶n xuÊt nh»m h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c«ng cô h÷u hiÖu gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ lùa chän ph¬ng ¸n s¶n xuÊt tèi u, x¸c ®Þnh dîc tÝnh kh¶ thi cña ph¬ng ¸n ®ã , ®ång thêi ®Þnh vÞ ®îc gi¸ b¸n s¶n phÈm, ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. Sau bíc chuyÓn m×nh tõ nÒn kinh tÕ tËp chung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ. Mét sè doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng thÝch øng nhanh víi thùc tÕ ®· kh«ng cã nh÷ng ®iÒu chØnh phï hîp , kinh doanh kh«ng ®îc hiÖu qu¶ dÉn tíi gi¶i thÓ ,ph¸ s¶n. Song bªn c¹nh ®ã , mét sè doanh nghiÖp nhµ níc kh¸c ®· kh¼ng ®Þnh ®îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ trêng , sù phån thÞnh cña doanh nghiÖp nµy cµng thÓ hiÖn râ . Mét trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc nh thÕ lµ C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ, S¶n phÈm cña C«ng ty ®· trë nªn gÇn gòi víi ngêi tiªu dïng. Sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ, nhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, em chän ®Ò tµi “ Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ “ cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 víi mong muèn t×m hiÓu cô thÓ h¬n c¸ch vËn dông c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ, ®ång thêi cã thÓ ®ãng gãp mét phÇn ®Ò xuÊt cña m×nh nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty . Néi dung chuyªn ®Ò ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 phÇn chÝnh nh PhÇn 1 : Lý luËn chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt . PhÇn 2 : Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ. PhÇn 3 : Hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ. Lµ mét ®Ò tµi tæng hîp bao hµm nhiÒu néi dung vµ thêi gian ®ùoc tiÕp cËn víi thùc tÕ t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Hµ cßn Ýt, mÆc dï ®· hÕt søc cè g¾ng xong kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt nhÊt ®Þnh . V× vËy , em rÊt mong nhËn ®îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña ThÇy nh»m hoµn thiÖn h¬n ®Ò tµi cña m×nh PhÇn I Lý luËn chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp A. VÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm I. Chi phÝ s¶n xuÊt : 1. Kh¸i niÖm Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (th¸ng, quý, n¨m). 2. B¶n chÊt vµ néi dung kinh tÕ cña chi phÝ 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng hãa lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp cña ba yÕu tè: t liÖu lao ®éng, ®èi tîng lao ®éng vµ søc lao ®éng. §ång thêi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng hãa còng chÝnh lµ qu¸ tr×nh tiªu hao cña chÝnh b¶n th©n c¸c yÕu tè trªn. Nh vËy, ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt hµng hãa, ngêi s¶n xuÊt ph¶i bá ra chi phÝ vÒ thï lao lao ®éng, vÒ t liÖu lao ®éng vµ ®èi tîng lao ®éng. V× thÕ, sù h×nh thµnh nªn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó t¹o ra gi¸ trÞ s¶n phÈm s¶n xuÊt lµ yÕu tè kh¸ch quan, kh«ng phô thuéc vµo ý chÝ chñ quan cña ngêi s¶n xuÊt. CÇn chó ý ph©n biÖt gi÷a chi phÝ vµ chØ tiªu. ChØ ®îc tÝnh lµ chi phÝ cña kú h¹ch to¸n nh÷ng hao phÝ vÒ tµi s¶n vµ lao ®éng cã liªn quan ®Õn tíi khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong kú chø kh«ng ph¶i mäi kho¶n chi ra trong kú. Ngîc l¹i, chØ tiªu lµ sù gi¶m ®i ®¬n thuÇn nh÷ng lo¹i vËt t, tµi s¶n tiÒn vèn cña doanh nghiÖp, bÊt kÓ nã ®îc dïng vµo môc ®Ých g×. Tæng sè chØ tiªu ë trong kú cña doanh nghiÖp chi tiªu cho qu¸ tr×nh cung cÊp, chi tiªu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ chØ tiªu cho qu¸ tr×nh tiªu thô. 3. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh a. Ph©n lo¹i theo yÕu tè chi phÝ. - YÕu tè nguyªn vËt liÖu. - YÕu tè nhiªn liÖu, ®éng lùc sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. - YÕu tè tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l¬ng. - YÕu tè BHXH, BHYT, KPC§ trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l¬ng vµ phô cÊp ph¶i tr¶ CNVC. - YÕu tè khÊu hao TSC§. - YÕu tè chi phÝ dÞch vô mua ngoµi : - YÕu tè kh¸c b»ng tiÒn. b. Ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Chi phÝ b¸n hµng. - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. c. Ph©n theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn chi phÝ. - Chi phÝ s¶n phÈm lµ nh÷ng chi phÝ g¾n liÒn víi c¸c s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt hoÆc ®îc mua. - Chi phÝ thêi kú lµ nh÷ng chi phÝ lµm gi¶m lîi tøc trong mét kú nµo ®ã, nã kh«ng ph¶i lµ mét phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm ®îc s¶n xuÊt ra hoÆc ®îc mua nªn 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®îc xem lµ phÝ tæn cÇn ®îc khÊu trõ ra tõ lîi nhuËn cña thêi kú mµ chóng ph¸t sinh. d. Ph©n theo quan hÖ chi phÝ víi khèi lîng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh. - BiÕn phÝ lµ nh÷ng chi phÝ thay ®æi vÒ tæng sè, vÒ tû lÖ so víi khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh ch¼ng h¹n nh chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng trùc tiÕp… C¸c chi phÝ biÕn ®æi tÝnh trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th× l¹i cã tÝnh cè ®Þnh. - §Þnh phÝ lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng ®æi vÒ tæng sè víi khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh, ch¼ng h¹n nh c¸c chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ thuª mÆt b»ng kinh doanh, ph¬ng tiÖn kinh doanh… C¸c chi phÝ nµy nÕu tÝnh trªn 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm th× l¹i biÕn ®æi nÕu sè lîng s¶n phÈm kh«ng ®æi. II. Gi¸ thµnh s¶n phÈm 1. Kh¸i niÖm Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé nh÷ng kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa cã liªn quan ®Õn khèi lîng c«ng t¸c, s¶n phÈm, lao vô ®· hoµn thµnh. 2. B¶n chÊt vµ néi dung kinh tÕ cña gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét ph¹m trï cña s¶n xuÊt hµng hãa, ph¶n ¸nh lîng gi¸ trÞ cña nh÷ng hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa ®· ®îc thùc sù chØ ra cho s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô ph¶i ®îc båi hoµn ®Ó t¸i s¶n xuÊt ë doanh nghiÖp mµ kh«ng bao gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong kú kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh÷ng chi phÝ ®a vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i ph¶n ¸nh ®îc gi¸ trÞ thùc cña c¸c t liÖu s¶n xuÊt tiªu dïng cho s¶n xuÊt, tiªu thô vµ nh÷ng kho¶n chi tiªu kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc bï ®¾p gi¶n ®¬n nh÷ng hao phÝ lao ®éng sèng. Mäi c¸ch tÝnh to¸n chñ quan, kh«ng ph¶n ¸nh ®óng c¸c yÕu tè gi¸ trÞ trong gi¸ thµnh ®Òu cã thÓ dÉn ®Õn viÖc ph¸ vì c¸c quan hÖ hµng hãa tiÒn tÖ, kh«ng x¸c ®Þnh ®îc hiÖu qu¶ kinh doanh vµ kh«ng thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng. 3. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh a. Ph©n lo¹i theo thêi ®iÓm tÝnh vµ nguån sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: ®îc x¸c ®Þnh tríc khi bíc vµo kinh doanh trªn c¬ së gi¸ thµnh thùc tÕ kú tríc vµ c¸c ®Þnh møc, c¸c dù to¸n chi phÝ cña kú kÕ ho¹ch. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: còng ®îc x¸c ®Þnh tríc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt s¶n phÈm. Tuy nhiªn, kh¸c víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc b×nh qu©n tiªn tiÕn vµ kh«ng biÕn ®æi trong suèt kú kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh ®Þnh møc ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc vÒ chi phÝ hiÖn hµnh t¹i tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong kú kÕ ho¹ch nªn gi¸ thµnh ®Þnh møc lu«n thay ®æi phï hîp víi sù thay ®æi cña c¸c ®Þnh møc chi phÝ ®¹t ®îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. - Gi¸ thµnh thùc tÕ: lµ chØ tiªu ®îc x¸c ®Þnh sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm dùa trªn c¬ së c¸c chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. b. Ph©n lo¹i theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (cßn gäi lµ gi¸ thµnh c«ng xëng) lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm trong ph¹m vi ph©n xëng s¶n xuÊt. - Gi¸ thµnh tiªu thô (cßn gäi lµ gi¸ thµnh toµn bé hay gi¸ thµnh ®Çy ®ñ) lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt hay tieu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh tiªu thô . ®îc tÝnh theo c«ng thøc : Z toµn bé Z s¶n xuÊt Chi phÝ Chi phÝ cña s¶n phÈm = cña s¶n + qu¶n lý + tiªu thô tiªu thô cña s¶n phÈm doanh nghiÖp s¶n phÈm - C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho nhµ qu¶n lý biÕt ®îc kÕt qu¶ kinh doanh Tuy nhiªn do nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh khi lùa chän tiªu thøc ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý cho tïng mÆt hµng , tõng lo¹i dÞch vô nªn c¸ch ph©n lo¹i nµy chØ cßn mang ý nghÜa häc thuËt ngiªn cøu Ýt ®îc ¸p dông . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. Do cã sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh mµ cã sù ph©n biÖt gi÷a ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ph¬ng ph¸p hay hÖ thèng c¸c ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó tËp hîp vµ ph©n lo¹i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt trong ph¹m vi giíi h¹n cña ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ. VÒ c¬ b¶n, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo s¶n phÈm, theo ®¬n ®Æt hµng, theo giai ®o¹n c«ng nghÖ, theo ph©n xëng, theo nhãm s¶n phÈm v.v… Néi dung chñ yÕu cña c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ kÕ to¸n më thÎ (hoÆc sæ) chi tiÕt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi tîng, hµng th¸ng tæng hîp chi phÝ theo tõng ®èi tîng. Mçi ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ øng víi mét lo¹i ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ nªn tªn gäi cña ph¬ng ph¸p nµy biÓu hiÖn ®èi tîng mµ nã cÇn tËp hîp vµ ph©n lo¹i chi phÝ. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lµ mét ph¬ng ph¸p hoÆc hÖ thèng ph¬ng ph¸p ®îc sö dông ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña ®¬n vÞ s¶n phÈm, nã mang tÝnh thuÇn tuý kü thuËt tÝnh to¸n chi phÝ cho tõng ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. VÒ c¬ b¶n, ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh bao gåm ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ph¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ, ph¬ng ph¸p tû lÖ, v.v… ViÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong tõng doanh nghiÖp cô thÓ, tuú thuéc vµo ®èi tîng h¹ch to¸n chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh mµ cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p nãi trªn hoÆc ¸p dông kÕt hîp mét sè ph¬ng ph¸p víi nhau. Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp (cßn gäi lµ ph¬ng ph¸p gi¶n ®¬n): Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp thuéc lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n gi¶n, sè lîng mÆt hµng Ýt, s¶n xuÊt víi khèi lîng lín vµ chu kú s¶n xuÊt ng¾n nh c¸c nhµ m¸y ®iÖn, níc, c¸c doanh nghiÖp khai th¸c (quÆng, than, gç…). Gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p nµy ®îc tÝnh b»ng c¸ch trùc tiÕp lÊy tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt céng (+) hoÆc trõ (-) sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú so víi cuèi kú chia cho sè lîng s¶n phÈm hoµn thµnh. Ph¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ: ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp mµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®îc thùc hiÖn ë nhiÒu bé phËn s¶n xuÊt, nhiÒu giai ®o¹n c«ng nghÖ, ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm hoÆc giai ®o¹n c«ng nghÖ hay bé phËn s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c bé phËn, chi tiÕt s¶n 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÈm hay tæng chi phÝ s¶n xuÊt cña c¸c giai ®o¹n, bé phËn s¶n xuÊt t¹o nªn thµnh phÈm. Gi¸ thµnh thµnh phÈm = Z1 + Z2 +… + Zn Ph¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ ®îc ¸p dông phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp khai th¸c, dÖt, nhuém, c¬ khÝ chÕ t¹o, may mÆc… Ph¬ng ph¸p hÖ sè: Ph¬ng ph¸p hÖ sè ®îc ¸p dông trong nh÷ng doanh nghiÖp mµ trong cïng mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cïng sö dông mét thø nguyªn liÖu vµ mét lîng lao ®éng nhng thu ®îc dång thêi nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau vµ chi phÝ kh«ng tËp hîp riªng cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®îc mµ ph¶i tËp hîp chung cho c¶ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Theo ph¬ng ph¸p nµy, tríc hÕt, kÕ to¸n c¨n cø vµo hÖ sè quy ®æi ®Ó quy c¸c lo¹i s¶n phÈm vÒ s¶n phÈm gèc, tõ ®ã, dùa vµo tæng chi phÝ liªn quan ®Õn gi¸ thµnh c¸c lo¹i s¶n phÈm ®· tËp hîp ®Ó tÝnh ra gi¸ thµnh s¶n phÈm gèc vµ gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®¬n vÞ Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ c¸c lo¹i s¶n phÈm s¶n phÈm gèc (Zoi) = Tæng sè s¶n phÈm gèc quy ®æi (Qo) Gi¸ thµnh ®¬n vÞ = s¶n phÈm i (Zi) Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm gèc (Zoi) x HÖ sè quy ®æi s¶n phÈm i (Hi) Trong ®ã : Qo = QiHi vµ Qi lµ sè lîng s¶n phÈm i (cha quy ®æi) Tæng gi¸ = Gi¸ trÞ Tæng chi phÝ Gi¸ trÞ thµnh s¶n s¶n phÈm + s¶n xuÊt - s¶n phÈm xuÊt cña dë dang ph¸t sinh dë dang c¸c lo¹i ®Çu kú trong kú cuèi kú s¶n phÈm Ph¬ng ph¸p tû lÖ: Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm cã quy c¸ch, phÈm chÊt kh¸c nhau nh may, mÆc, dÖt kim, ®ãng giµy, c¬ khÝ chÕ t¹o (dông cô, phô tïng), v.v… ®Ó gi¶m bít khèi lîng h¹ch to¸n, kÕ to¸n thêng tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ víi chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch (hoÆc ®Þnh møc), kÕ to¸n sÏ tÝnh ra gi¸ thµnh ®¬n vÞ vµ tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm tõng lo¹i. Gi¸ thµnh thùc tÕ = Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch Tû lÖ gi÷a chi phÝ thùc tÕ ®¬n vÞ s¶n phÈm hoÆc ®Þnh møc x so víi chi phÝ kÕ ho¹ch tõng lo¹i ®¬n vÞ thùc tÕ hoÆc ®Þnh møc cña tÊt c¶ s¶n phÈm tõng lo¹i c¸c lo¹i s¶n phÈm Ph¬ng ph¸p lo¹i trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm phô: §èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ trong cïng mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, bªn c¹nh c¸c s¶n phÈm chÝnh thu ®îc cßn cã thÓ thu ®îc nh÷ng s¶n phÈm phô (c¸c doanh nghiÖp chÕ biÕn ®êng, rîu, 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 bia, mú ¨n liÒn…), ®Ó tÝnh gi¸ trÞ s¶n phÈm chÝnh, kÕ to¸n ph¶i lo¹i trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm phô khái tæng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. Gi¸ trÞ s¶n phÈm phô cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh theo nhiÒu ph¬ng ph¸p nh gi¸ cã thÓ sö dông, gi¸ trÞ íc tÝnh, gi¸ kÕ ho¹ch, gi¸ nguyªn liÖu ban ®Çu… Tæng gi¸ Gi¸ trÞ Tæng chi thµnh s¶n = s¶n phÈm + phÝ s¶n phÈm chÝnh chÝnh dë dang xuÊt ph¸t ®Çu kú sinh trong kú Gi¸ trÞ s¶n phÈm phô thu håi Gi¸ trÞ - s¶n phÈm chÝnh dë dang cuèi kú Ph¬ng ph¸p liªn hîp : Lµ ph¬ng ph¸p ¸p dông trong nh÷ng doanh nghiÖp cã tæ chøc s¶n xuÊt, tÝnh chÊt quy tr×nh c«ng nghÖ vµ tÝnh chÊt s¶n phÈm lµm ra ®ßi hái viÖc tÝnh gi¸ thµnh ph¶i kÕt hîp nhiÒu ph¬ng ph¸p kh¸c nhau nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hãa chÊt, dÖt kim, ®ãng giÇy, may mÆc … Trªn thùc tÕ, kÕ to¸n cã thÓ kÕt hîp ph¬ng ph¸p trùc tiÕp víi tæng céng chi phÝ, tæng céng chi phÝ víi tû lÖ, hÖ sè víi lo¹i trõ gi¸ trÞ s¶n phÈm phô v.v… I. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn 1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu… ®îc xuÊt dïng trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm. §èi víi nh÷ng vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt (ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt hoÆc s¶n phÈm, lo¹i s¶n phÈm, lao vô v.v…) th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t îng ®ã. Trêng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng tËp hîp chi phÝ, kh«ng thÓ tæ chøc h¹ch to¸n riªng ®îc th× ph¶i ¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan. Tiªu thøc ph©n bæ thêng ®îc sö dông lµ ph©n bæ theo ®Þnh møc tiªu hao, theo hÖ sè, theo träng lîng, sè lîng s¶n phÈm… C«ng thøc ph©n bæ nh sau: Chi phÝ ph©n Tæng tiªu thøc bæ cho tõng = ph©n bæ cña x Tû lÖ ®èi tîng tõng ®èi tîng ph©n bæ (hoÆc s¶n phÈm) (hoÆc s¶n phÈm) Trong ®ã: Tû lÖ (hay hÖ Tæng chi phÝ vËt liÖu cÇn ph©n bæ sè) ph©n bæ = Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tÊt c¶ c¸c ®èi tîng §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621 "Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp". Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt theo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ (ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt…). 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bªn nî : TËp hîp chi phÝ nguyªn, vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô. Bªn cã: - Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt - KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp Tµi kho¶n 621 cuèi kú kh«ng cã sè d. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ: - XuÊt kho nguyªn, vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô: Nî TK 621 (chi tiÕt theo tõng ®èi tîng) : TËp hîp chi phÝ vËt liÖu. Cã TK 152 : Gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt dïng theo tõng lo¹i. - Trêng hîp nhËn vËt liÖu vÒ kh«ng nhËp kho mµ xuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô, c¨n cø gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng : Nî TK 621 (chi tiÕt theo ®èi tîng) : TËp hîp chi phÝ vËt liÖu Nî TK 133 (1331) : ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 331, 111, 112 : VËt liÖu mua ngoµi Cã TK 411 : NhËn cÊp ph¸t, nhËn liªn doanh Cã TK 154 : VËt liÖu tù s¶n xuÊt hay thuª ngoµi gia c«ng Cã c¸c TK kh¸c (311, 336, 338…) : VËt liÖu vay, mîn… - Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt : Nî TK 152 (chi tiÕt vËt liÖu) Cã TK 621 (chi tiÕt ®èi tîng) - Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp theo tõng ®èi tîng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh : Nî TK 154 (chi tiÕt theo ®èi tîng) Cã TK 621 (chi tiÕt theo ®èi tîng) S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 151, 152, 331, 111, 112, 331 TK 621 VËt liÖu dïng trùc tiÕp chÕ t¹o SP, tiÕn hµnh lao vô, dÞch vô TK 154 KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp TK 152 TK 1331 ThuÕ VAT ®îc khÊu trõ VËt liÖu dïng kh«ng hÕt nhËp kho 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: §Ó theo dâi chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 622 "Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp". Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt theo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ nh tµi kho¶n 621. Bªn nî : TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. Bªn cã : KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh. Tµi kho¶n 622 cuèi kú kh«ng cã sè d. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ : - TÝnh ra tæng sè tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng vµ phô cÊp ph¶i tr¶ trùc tiÕp cho c«ng nh©n s¶n xuÊt s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô trong kú; Nî TK 622 (chi tiÕt theo ®èi tîng) Cã TK 334: Tæng sè tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp. - TrÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ quy ®Þnh (phÇn tÝnh vµo chi phÝ 19%). Nî TK 622 (chi tiÕt theo ®èi tîng) Cã TK 338 (3382, 3383, 3384). - TiÒn l¬ng tÝnh tríc vµo chi phÝ vµ c¸c kho¶n tiÒn l¬ng tÝnh tríc kh¸c (ngõng s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch) víi nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt mang tÝnh thêi vô: Nî TK 622 (chi tiÕt theo ®èi tîng) Cã TK 335 : TiÒn l¬ng trÝch tríc - Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®èi tîng; Nî TK 154 (chi tiÕt theo ®èi tîng) Cã TK 622 (chi tiÕt theo ®èi tîng) S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 622 TK 334 TiÒn l¬ng vµ phô cÊp l ¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp TK 338 KÕt chuyÓn chi phÝ C¸c kho¶n ®ãng gãp theo tû lÖ víi tiÒn l¬ng thùc tÕ nh©n c«ng trùc tiÕp 10 cña nh©n c«ng trùc tiÕp ph¸t sinh TK 154 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ cÇn thiÕt cßn l¹i ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm sau chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §©y lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi c¸c ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 627 "chi phÝ s¶n xuÊt chung", më chi tiÕt theo tõng ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt, dÞch vô. Bªn nî: Chi phÝ s¶n xuÊt chung thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. Bªn cã: - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung - KÕt chuyÓn (hay ph©n bæ) chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo chi phÝ s¶n phÈm hay lao vô, dÞch vô. Tµi kho¶n 627 cuèi kú kh«ng cã sè d do ®· kÕt chuyÓn hay ph©n bæ hÕt cho c¸c lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô, lao vô vµ ®îc chi tiÕt thµnh 6 tµi kho¶n cʬ 2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n cô thÓ chi phÝ s¶n xuÊt chung nh sau: - TÝnh ra tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n xëng: Nî TK 627 (6271 - Chi tiÕt ph©n xëng, bé phËn) Cã TK 334 - TrÝch BHXH, BHYT, KPCT theo tû lÖ quy ®Þnh (phÇn tÝnh vµo chi phÝ): Nî TK 627 (6271 - Chi tiÕt ph©n xëng, bé phËn. Cã TK 338 (3382, 3382, 3384) - Chi phÝ vËt liÖu dïng chung cho tõng ph©n xëng Nî TK 627 (6271 - Chi tiÕt ph©n xëng) Cã TK 152 (Chi tiÕt tµi kho¶n) - C¸c chi phÝ c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt dïng cho c¸c bé phËn, ph©n xëng: Nî TK 627 (6273 - Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng) Cã TK 153: Gi¸ trÞ xuÊt dïng (lo¹i ph©n bæ mét lÇn) - TrÝch khÊu hao TSC§ cña ph©n xëng Nî TK 627 (6274 - Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng) Cã TK 214 (Chi tiÕt tµi kho¶n) - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Nî TK 627 (6277 - Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng) Nî TK 1331 331: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331: Gi¸ trÞ mua ngoµi - C¸c chi phÝ ph¶i tr¶ (trÝch tríc) kh¸c tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú (chi phÝ söa ch÷a TSC§, chi phÝ ngõng s¶n xuÊt kÕ ho¹ch...). 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî TK 627 (chi tiÕt tõng ph©n xëng) Cã TK 335 (Chi tiÕt chi phÝ ph¶i tr¶) - Ph©n bæ c¸c chi phÝ tr¶ tríc: Nî TK 627 (Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng) Cã TK 335 (Chi tiÕt chi phÝ ph¶i tr¶) - Ph©n bæ c¸c chi phÝ tr¶ tríc: Nî TK 627 (chi tiÕt theo tõng ph©n xëng) Cã TK 142 (Chi tiÕt chi phÝ ph¶i tr¶) - C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c (tiÕp t©n, héi nghÞ...) Nî TK 627 (6278 - Chi tiÕt theo tõng ph©n xëng) Cã TK liªn quan 9111, 112) - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK liªn quan (111, 112, 152, 138...) Cã TK 627 (chi tiÕt ph©n xëng) - Cuèi kú tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo tiªu thøc phï hîp cho c¸c ®èi tîng chÞu CP (s¶n phÈm, nhãm thÞ trêng, lao vô, dÞch vô...). Nî TK 154 (chi tiÕt theo tõng ®èi tîng) Cã TK 627 (chi tiÕt theo tõng tiÓu kho¶n) Do chi phÝ s¶n xuÊt chung cã liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô trong ph©n xëng nªn cÇn thiÕt ph¶i ph©n bæ kho¶n chi phÝ nµy cho tõng ®èi tîng (s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô) theo tiªu thøc phï hîp. Møc chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho TKtõng 334,®èi 338tîng = Tæng chi phÝ s¶n xuÊt chung cÇn ph©n bæ x Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tõng ®èi tîng TK 111, 112, 152... Tæng TK tiªu627 thøc ph©n bæ cña tÊt c¶ Chi phÝ nh©n viªn c¸c ®èi tîng C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 152, 153 TK 154 Chi phÝ vËt liÖu, dông cô TK 142, 335 Chi phÝ theo dù to¸n Ph©n bæ (hoÆc kÕt chuyÓn) chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi tîng TK 111, 112, 113 C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c TK 12 133 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. 4.1. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Tµi kho¶n sö dông: TK 154 "Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang" Bªn Nî : TËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt trong kú (chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung). Bªn cã: - C¸c tµi kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n phÈm. - Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ hay chi phÝ thùc tÕ cña s¶n phÈm lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh. D Nî : Chi phÝ thùc tÕ cña s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô dë dang, cha hoµn thµnh. Qu¸ tr×nh tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt tiÕn hµnh nh sau: - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp (chi tiÕt theo tõng ®èi tîng, tõng ph©n xëng, s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô…); Nî TK 154 Cã TK 621 - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi phÝ theo ®èi tîng): Nî TK 154 Cã TK 622 - Ph©n bæ (hoÆc kÕt chuyÓn) chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô (chi tiÕt theo tõng ®èi tîng). Nî TK 154 Cã TK 627 - Gi¸ trÞ ghi gi¶m chi phÝ: + PhÕ liÖu thu håi (nÕu cha ghi gi¶m trªn tµi kho¶n 621, 627): Nî TK 152 (chi tiÕt phÕ liÖu) Cã TK 154 (chi tiÕt s¶n phÈm, lao vô...) + Gi¸ trÞ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®îc: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Nî TK 138 (1381) Cã TK 154 (chi tiÕt tõng lo¹i s¶n phÈm...) + Gi¸ trÞ s¶n phÈm, vËt t thiÕu hôt bÊt thêng trong s¶n xuÊt: Nî TK liªn quan (138, 334, 821...) Cã TK 154 (chi tiÕt s¶n phÈm, dÞch vô...) + VËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt nhËp kho (nÕu cha ph¶n ¸nh ë TK 621): Nî TK 152 Cã TK 154 (chi tiÕt s¶n phÈm, dÞch vô...) - Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm, lao vô hoµn thµnh: Nî TK 155: NhËp kho thµnh phÈm. Nî TK 157: Göi b¸n Nî TK 632: Tiªu thô th¼ng (kh«ng qua kho) Cã TK 154 (chi tiÕt s¶n phÈm, dÞch vô...) §èi víi gi¸ trÞ s¶n phÈm, lao vô cña s¶n xuÊt - kinh doanh phôc vô cho c¸c ®èi tîng ghi: Nî TK 627: Phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ nhu cÇu kh¸c ë ph©n xëng. Nî TK641, 642: Phôc vô cho b¸n hµng, cho qu¶n lý doanh nghiÖp. Nî TK 152, 153, 155: NhËp kho vËt t, thµnh phÈm. Nî TK 632: Tiªu thô trùc tiÕp ra ngoµi. Cã TK 154 (chi tiÕt tõng ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh phô) S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm TK 621 TK 154 TK 152, 111... xxx Chi phÝ NVL trùc tiÕp C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ TK 622 NhËp kho TK 155, 152 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 627 Gi¸ thµnh thùc tÕ TK 157 Göi b¸n TK 632 Chi phÝ s¶n xuÊt chung 14 Tiªu thô Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 4.2. KiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang S¶n phÈm dë dang lµ nh÷ng s¶n phÈm cha kÕt thóc giai ®o¹n chÕ biÕn, cßn ®ang n»m trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. §Ó tÝnh ®îc gi¸ thµh s¶n phÈm, doanh nghiÖp cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. Tïy theo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ vµ tÝnh chÊt cña s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang sau: + X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo s¶n phÈm íc tÝnh t¬ng ®¬ng + X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo 50% chi phÝ chÕ biÕn Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë = Gi¸ trÞ NVL chÝnh n»m * 50% chi phÝ chÕ biÕn dang trong s¶n phÈm dë dang + X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc theo chi phÝ vËt liÖu chÝnh. + X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ ®Þnh møc hoÆc kÕ ho¹ch. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TK 111, 112, 331... TK 621 TK 154 TK 152, 138, 334, 338 TK 632 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm Mua NVL xuÊt ngay cho s¶n xuÊt (Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn) TK 152 TK 152, 153 Mua NVL XuÊt kho VL cho sx CCDC nhËp kho VL dïng kh«ng hÕt K/c CF NVLTT TK 627 XuÊt kho TK 111, 112, VL, CCDC 152, 138... cho SXC C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ SXC TK 214 K/c CFSXC KhÊu hao TSC§ Ph¸t sinh gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt TK 155 Gi¸ thµnh cña TP nhËp kho TK 157 Gi¸ thµnh cña SP göi b¸n TK 142 Chi phÝ tr¶ tríc tÝnh vµo CFSXC trong kú TK 334, 338 L¬ng, trÝch theo l¬ng NVPX Thanh to¸n l TK 335 ¬ng CF trÝch tríc trÝch tÝnh vµo CFSXC theo l ¬ng TK 622 TrÝch tríc l¬ng K/c CF c«ng nh©n TTSX NCTT L¬ng, trÝch theo l ¬ng CNTTSX Gi¸ thµnh cña SP xuÊt kho b¸n trong kú Gi¸ thµnh cña hµng göi b¸n ®· b¸n ®îc Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh tiªu thô ngay kh«ng qua kho TK 911 16 KÕt chuyÓn GVHB Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm (Theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn) C¬ së kinh doanh nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ) TK 111, 112, 331... TK 621 TK 154 TK 152, 138, 334, 338 TK 632 Mua NVL xuÊt ngay cho s¶n xuÊt TK 152 TK 152, 153 Mua NVL XuÊt kho VL cho sx CCDC nhËp kho VL dïng kh«ng hÕt K/c CF NVLTT TK 133 TK 627 ThuÕ XuÊt kho TK 111, 112, VL, CCDC 152, 138... cho SXC GTGT C¸c kho¶n ®Çu vµo ghi gi¶m chi KhÊu Chi phÝ dÞchhao vô TSC§ mua phÝ SXC ngoµi kh¸c ë PX K/c CFSXC TK 214 Chi phÝ tr¶ tríc tÝnh vµo CFSXC trong kú Ph¸t sinh gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt TK 155 Gi¸ thµnh cña TP nhËp kho Gi¸ thµnh cña SP xuÊt kho b¸n trong kú TK 157 Gi¸ thµnh cña SP göi b¸n TK 142 Gi¸ thµnh cña hµng göi b¸n ®· b¸n ®îc TK 334, 338 L¬ng, trÝch theo l¬ng NVPX Thanh to¸n l TK 335 Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh ¬ng CF trÝch tríc trÝch tÝnh vµo CFSXC thô ngay kh«ng quakª kho®Þnh kú l to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theotiªu II. theo H¹ch ph¬ng ph¸p kiÓm TK 622 ¬ng 1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn, vËt liÖu TrÝch tríc l¬ng K/c CF - §Çu kú, kÕt chuyÓn gi¸ trÞ vËt liÖu cha sö dông: c«ng nh©n TTSX NCTT TK 911 Nî TK 611 (6111) Cã TK 152: TrÞ gi¸ vËt liÖu tån kho L¬ng, trÝch theo l Cã TK 151: TrÞ gi¸ vËt liÖu ®ang ®i ®êng ¬ng CNTTSX KÕt chuyÓn GVHB 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Trong kú, ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô lµm t¨ng vËt liÖu (mua ngoµi, nhËn cÊp ph¸t, nhËn vèn gãp...): Nî TK 611 (6111): Gi¸ cha cã thuÕ GTGT Nî TK 133 (1331): thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã c¸c TK liªn quan (331, 311, 111, 112, 411...) - Cuèi kú c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª hµng tån kho, ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt liÖu cha sö dông: Nî TK 152: TrÞ gi¸ vËt liÖu tån kho Nî TK 151: TrÞ gi¸ vËt liÖu mua ®ang ®i ®êng Cã TK 611 (6111) X¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn gi¸ trÞ vËt liÖu sö dông cho c¸c môc ®Ých (s¶n xuÊt s¶n phÈm, qu¶n lý doanh nghiÖp, b¸n hµng. C¨n cø vµo môc ®Ých xuÊt dïng hoÆc vµo hÖ sè sö dông...), ghi: Nî TK liªn quan (621, 627, 641, 642) Cã TK 611 (6111) §ång thêi kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp chi tiÕt theo tõng ®èi tîng sö dông: Nî TK 631 Cã TK 621 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp TK331, 111, 112, 411 TK 6111 TK 621 Gi¸ trÞ NVL dïng trùc tiÕp chÕ t¹o SP Gi¸ trÞ vËt liÖu t¨ng trong kú TK 631 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp TK 151, 152 Gi¸ trÞ vËt liÖu cha dïng cuèi kú KÕt chuyÓn gi¸ trÞ vËt liÖu cha dïng ®Çu kú 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp VÒ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, tµi kho¶n sö dông vµ c¸ch tËp hîp chi phÝ trong kú gièng nh ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Cuèi kú, ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo tµi kho¶n 631 theo tõng ®èi tîng. Nî TK 631 Cã TK 622 3. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 627 vµ ®îc chi tiÕt theo c¸c tiÓu kho¶n t¬ng øng vµ t¬ng tù nh víi doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. Sau ®ã sÏ ®îc ph©n bæ vµo tµi kho¶n 631, chi tiÕt theo ®èi tîng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh: Nî TK 631 Cã TK 627 4. Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kiªm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang §Ó phôc vô cho viÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 631 "Gi¸ thµnh s¶n xuÊt". Tµi kho¶n nµy ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ (ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt...) vµ theo lo¹i, nhãm s¶n phÈm, chi tiÕt s¶n phÈm, lao vô... cña c¶ bé phËn s¶n xuÊt - kinh doanh chÝnh, s¶n xuÊt - kinh doanh phô, chi phÝ thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn... §îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 631 bao gåm 3 lo¹i chi phÝ sau: - Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 631: Bªn nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú vµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú liªn quan tíi chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. Bªn cã: - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú vµo tµi kho¶n 154. - Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tµi kho¶n 631 cuèi kú kh«ng cã sè d. C¸ch thøc h¹ch to¸n cô thÓ nh sau: - §Çu kú, kÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang: Nî TK 631 Cã TK 154 - Cuèi kú, kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú theo tõng lo¹i s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô... + Chi phÝ nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp: Nî TK 631 Cã TK 621 + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 631 Cã TK 622 + Ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung: Nî TK 631 Cã TK 627 - Cuèi kú, c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang, ghi bót to¸n kÕt chuyÓn: Nî TK 154 Cã TK 631 - Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô hoµn thµnh: Nî TK 632 Cã TK 631 ViÖc kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang còng ®îc tiÕn hµnh t¬ng tù nh ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm TK 621 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK 622 Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ TK 631 TK 154 Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú TK 632 Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, dÞch vô hoµn thµnh nhËp kho, göi b¸n hay tiªu thô trùc tiÕp 20
- Xem thêm -